Wrocław: Przebudowa części pomieszczeń w celu przeniesienia stacji
transformatorowej, sieci zasilającej oraz wewnętrznej linii zasilającej
w budynku Centrum Treningowego Nr 5 przy ul. Spiskiej 1 we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 31621 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o., ul. Wejherowska 34,
54-239 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3563501, 3548172, faks 071 3509766
Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartan.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części pomieszczeń
w celu przeniesienia stacji transformatorowej, sieci zasilającej oraz wewnętrznej linii zasilającej
w budynku Centrum Treningowego Nr 5 przy ul. Spiskiej 1 we Wrocławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: – przebudowa części
pomieszczeń w celu przeniesienia stacji transformatorowej, sieci zasilającej oraz wewnętrznej linii
zasilającej, w budynku Centrum Treningowego Nr 5 przy ul. Spiskiej 1/Jacka Kuronia we Wrocławiu,
zgodnie z dokumentacją projektową.
Podstawowe roboty objęte zamówieniem ujęte w projekcie wykonawczym i przedmiarze polegają na:
1) zaadoptowaniu pomieszczeń (17,24m² na parterze i 16,65m² w piwnicy) dla potrzeb
energetycznych,
2) zamontowaniu w tych pomieszczeniach: rozdzielnicy R-SN 20 kV, transformatora 20/04 kV o
mocy 400 kVA, i 18 polowej rozdzielnicy RG-NN,
3) wykonaniu nowego złącza kablowego ZK-SN,
4) wykonaniu nowej linii zasilającej 20 kV,
5) likwidacji starego zasilani 10 kV,
6) przełożeniu i włączeniu wszystkich wewnętrznych linii NN do nowej rozdzielni NN,
7) demontażu dotychczasowych urządzeń energetycznych: złącze kablowe ZK-SN 10 kV, rozdzielnia
SN 10 kV, transformator 10/04 kV - 1000 kVA, rozdzielnia RG-NN.
Do obowiązku Wykonawcy należy również:
1) wykonanie i uzgodnienie powykonawczej mapy geodezyjnej,
2) współpraca z TAURON Dystrybucja S. A. celem przestrzegania i spełnienia wszystkich
warunków dotyczących fazy wykonawstwa, ujętych w wydanych przez Turon Warunków
technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/05/TR5/JG/WN/1159/4772/14 z
21.07.2014 r. załączonych do dokumentacji projektowej.
Podczas wykonywania prac zasilany obiekt nie będzie wyłączony z eksploatacji a w związku z tym w
harmonogramie realizacji należy uwzględnić:
1) W pierwszej kolejności musi być wykonany i odebrany nowy układ zasilania po stronie SN i NN.
2) Przełączanie wewnętrznych linii zasilających NN powinno być wykonane w czasie nie dłuższym
niż 5 dni.
3) Po przełączeniu zasilania obiektu na nową rozdzielnię GR-NN można przystąpić do demontażu
starych urządzeń elektroenergetycznych.
II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju robót
budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.31.00.00-3,
45.31.57.00-5, 45.31.72.00-4, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca udokumentuje należyte wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót
budowlanych i elektroenergetycznych związanych z montażem przyłączy średniego napięcia,
transformatorów, rozdzielni SN i NN o wartości nie mniejszej niż 250 000zł brutto każda z
nich;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej jedną osobą do
kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie i jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektroenergetycznych; warunek udziału w postępowaniu będzie spełniony, jeżeli
jedna osoba posiada obydwa opisane wyżej uprawnienia;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
ubezpieczenia nie niższą niż 50% ceny oferty brutto;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSYTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej.
III.6 INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) – dokument
stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, podpisany przez wszystkich uczestników konsorcjum
- kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oferty - 95%,
skrócenie 5-dniowego czasu przełączenia wewnętrznej instalacji do nowej rozdzielni niskiego napięcia
– 5%
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Nastąpiła ustawowa zmiana wysokości podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie
brutto Wykonawcy ulegnie zmianie, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.
2) Jeśli w ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta
z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako
podwykonawca – Zamawiajmy dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy jeśli wykaże on,
że posiada co najmniej takie doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia.
3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie z powodu wystąpienia robót
dodatkowych, o wartości większej niż 5% ceny oferty brutto, których nie można było
wcześniej przewidzieć, a wykonanie których jest niezbędne do wykonania zamówienia
podstawowego. Termin ten zostanie wydłużony proporcjonalnie do zwiększonego zakresu
robót.
4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku ujawnienia błędów
projektowych. Termin ten zostanie zwiększony o czas potrzebny na ich usunięcie.
5) Gdy kwota wynikająca z kosztorysu powykonawczego (sprawdzonego i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru) będzie różna od ceny oferty, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie stosownej zmianie, co znajdzie wyraz w aneksie podpisanym do zawartej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia www.spartan.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie
Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o. ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław, pokój nr 16
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.03.2015, godzina 11:00, miejsce: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o. ul.
Lubińska 53, 53-623 Wrocław, pokój nr 16
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności gdy
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych,
chyba że udowodnili, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili
szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich
naprawienia.
Osoba do kontaktu: Alina Onzol, e-mail: [email protected],
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Download

Ogłoszenie o przetargu