REGULAMIN SERWISU TEMATYCZNEGO MONEY GUARD
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Serwis o nazwie Money Guard określa zasady korzystania z serwisu oraz zamieszcza informacje w celu prowadzenia doradztwa finansowego o tematyce
finansowej, bankowej, ekonomicznej i ubezpieczeniowej
2. OKREŚLENIA
Użyte w serwisie sformułowania oznaczają:
Money Guard markę handlową zarządzaną przez JOIN IN Jacek Kiszczuk, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnioną do
dysponowania jego zasobami
Serwis – serwis tematyczny Money Guard, do którego każdy Użytkownik ma dostęp, poświęcony jest doradztwu finansowemu o tematyce finansowej,
bankowej, ekonomicznej i ubezpieczeniowej. Serwis posiada zasób materiałów i informacji, które udostępniane są w miarę potrzeby wiedzy Użytkownika
Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszych Regulaminie (...).
3. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO SERWISU
Dostęp do serwisu nie jest uwarunkowany od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika
dokonania rejestracji. Użytkownik może zadać pytanie z zakresu jaki go interesuje przez kontakt telefoniczny lub wypełniając formularz kontaktowy.
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
Money Guard oświadcza, że przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
oraz nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane z serwisu. Money Guard nie ponosi również
odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu w wyniku awarii łączy telekomunikacyjnych oraz szkód przez nie spowodowanych. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za treść jaką umieszcza i przekazuje w serwisie Money Guard.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, na podstawie art. 23 ust. pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym. Zgoda
Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu prowadzenia doradztwa finansowego, a dokładnie w pomocy wyboru odpowiedniego
kredytu, pożyczki, leasingu, faktoringu, dogodnej formy lokowania własnych pieniędzy, czy też wyboru najkorzystniejszego ubezpieczenia na życie i dożycie z
dostępnych rozwiązań na rynku.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest JOIN IN Jacek Kiszczuk, ul.Strażacka 6/46, 05-850 Ożarów Maz. Administrator nie udostępnia osobom
trzecim oraz nie sprzedaje danych osobowych Użytkownika.
Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Money Guard realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Użytkownik zgodnie z art. 32. Ust. 1 pkt 6 ww. Ustawy, ma prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy wysłać wiadomość na adres [email protected]
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Money Guard na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby,
której dane dotyczą, stosownie do treści art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie i aby to wykonać należy wysłanie pocztą
elektroniczną zgłoszenie na adres [email protected] W zgłoszeniu prosimy podać temat żądania wraz z imieniem i nazwiskiem Użytkownika.
Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej
drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy
Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych
usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie
pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres [email protected] stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany Regulaminu (…) będą odbywać się poprzez umieszczenie go na stronach Serwisu ( www ), co interpretowane jest jego doręczenie go
Użytkownikom. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony. Uwagi dotyczące
Serwisu oraz, reklamacje oraz pytania prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] W wyniku postępowania
reklamacyjnego, informacje zwrotne przekazywane są osobie zainteresowanej listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia
przez Money Guard zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W wypadku braku
polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.
Download

Regulaminie - Money Guard