APLIKAČNÝ LIST
Liaty cementový poter
Liaty cementový poter sa vyrába na betonárni a na stavbu sa dopravuje
autodomiešavačmi. Spĺňa požiadavky STN EN 13813 pre cementový poter. Vyrába
sa v pevnostných triedach CT – C20 – F4, CT – C25 – F5 a CT – C30 – F6.
Použitie
Liaty cementový poter možno použiť ako:




Technické údaje
Príprava podkladu
Kontaktný (spojený) poter
Oddelený poter
Plávajúci poter
Poter pre podlahové kúrenie
Pevnosť v tlaku
≥ 20 MPa až ≥ 30 MPa
Pevnosť v ťahu pri ohybe
≥ 4 MPa až ≥ 6 MPa
Rozliatie (podľa Haegermanna)
23 – 26 cm
Pochôdznosť*
po cca 24 hodinách
Zaťažiteľnosť*
čiastočne po 4 – 5 dňoch
Reakcia na oheň
A1, nehorľavý
Obj. hm. čerstvého poteru
2100 – 2300 kg/m
3
Obj. hm. zatvrdnutého poteru
*v závislosti na teplotných podmienkach
2000 – 2200 kg/m
3
 Podklad pod liatym poterom musí byť dostatočne únosný,
vyschnutý, bez ostrých výškových rozdielov, prachu a nečistôt.
Potrubie podlahového kúrenia musí byť dostatočne upevnené.
 Výrazné výškové rozdiely nosného podkladu musia byť
predom vyrovnané (pomocou tvrdeného polystyrénu,
penobetónu,...). Nerovnomerná výška zvyšuje riziko vzniku
trhlín.
 K zamedzeniu podtekaniu a úniku vody z položeného
čerstvého poteru do podkladu sa na podklad pokladá
separačná fólia (PE, špeciálny voskový papier). Jednotlivé
pásy fólie sa pokladajú s presahom a zvárajú resp. zlepujú
páskou. Nie je dovelené použitie hliníkových nechránených
fólií a pások v priamom styku s poterom.
 V prípade plávajúceho poteru sa na poklad ukladá vrstva
tepelnej resp. zvukovej izolácie (tvrdený polystyrén, minerálna
vlna).
 Po obvode stien, priečok, stĺpov a v miestach styku liateho
poteru so zvislými konštrukciami a prvkami je nutné vytvoriť
dilatačnú škáru pomocou okrajovej dilatačnej pásky
v dostatočnej hrúbke a šírke. Pri liatych cementových poteroch
je potrebné použiť dilatačnú pásku hrúbky min. 10 mm.
Dilatačná páska musí byť spojená so separačnou fóliou.
APLIKAČNÝ LIST
Liaty cementový poter
Ukladanie
 Liaty cementový poter sa po prečerpaní spracováva pomocou
špeciálnych „hrázd“, dvojitým zhutnením do kríža. Tým sa
dosiahne požadovaná niveleta a optimálna rovinnosť poteru.
 Minimálna teplota prostredia, podkladu a zmesi v mieste
ukladania pri spracovávaní a až do zatvrdnutia poteru je +5°C.
Je potrebné zabrániť výraznému výkyvu teplôt. Pri teplotách
viac ako +30°C poter neukladať.
 Minimálna doporučená hrúbka liateho cementového poteru je
45 mm pri bežnom užitočnom zaťažení do 1,5 kN/m2 . Hrúbka
poteru pre podlahy s podlahovým kúrením je závislá na potrubí
podlahového vykurovania. Hrúbka poteru nad horným okrajom
vykurovacieho potrubia musí byť min. 45 mm pri bežnom
užitočnom zaťažení do 1,5 kN/m2.
 Pri zaťažení vyššom ako 1,5 kN/m2 je nutné navrhnúť
adekvátne vyššiu hrúbku poteru.
 Pri návrhu hrúbky poteru je nutné vychádzať z konkrétnych
statických podmienok.
 Podrobnosti sú uvedené v príslušných technických
špecifikáciách a STN.
Ošetrovanie
 Pre zamedzenie zmrašťovania z vysychania poteru je nutné
bezprostredne po znivelovaní, povrch ošetriť ochranným
postrekom. Dávka postreku je závislá na hrúbke poteru
a podmienkach v mieste ukladania.
 Po spracovaní a prvé tri dni je poter potrebné chrániť pred
prievanom a priamym slnečným žiarením.
 Od 3. dňa je potrebné začať miestnosti s poterom intenzívne
vetrať.
 Poter sa minimálne 7 dní od uloženia nesmie nútene
vysušovať.
 Pri optimálnych podmienkach (teplota 15 – 20°C) je poter
pochôdzny už po cca 24 hod a čiastočne zaťažiteľný po cca 45 dňoch.
 Pri podlahovom kúrení je prvé spustenie kúrenia možné
vykonať po 21 dňoch od zaliatia, pričom vstupná teplota
nesmie byť vyššia ako 25°C. Teplota sa môže zvyšovať
maximálne o 5°C denne a na vstupe nesmie prekročiť 45°C.
 Potery by mali byť realizované až po vnútorných omietkach.
 Rýchlosť vysychania poteru závisí od hrúbky poteru a intenzity
vetrania.
 Poter pred pokládkou nášľapnej vrstvy je potrebné nechať
vyschnúť. Maximálna prípustná zbytková vlhkosť poteru závisí
na úprave poteru (druh nášľapnej vrstvy) a stanovuje ju
dodávateľ tejto vrstvy. Zbytkovú vlhkosť poteru je potrebné
zistiť meracím CM prístrojom.
 V prípade lepenia nášľapných vrstiev doporučujeme použitie
flexibilných lepidiel, najmä pri vykurovaných poteroch.
APLIKAČNÝ LIST
Liaty cementový poter
Dilatácie
 Konštrukčné dilatačné špáry sa musia preniesť do poteru
a musia byť trvalo elastické.
 Dilatačné (pohybové) špáry sa musia vytvoriť medzi rôznymi
vykurovanými a nevykurovanými plochami a rovnako medzi
rôznymi vykurovacími okruhmi.
 Zmrašťovacie špáry je potrebné vytvoriť v dverných otvoroch,
a taktiež v celkoch o veľkosti 35 - 40 m2. Zabráňte vytvoreniu
ramien dlhších ako 6 m. Maximálny pomer strán 3:1.
 Po úplnom vytvrdnutí poteru je možné zmrašťovacie špáry
zasanovať, najskôr však 1 mesiac od uloženia.
 Zmaršťovacie špáry je vhodné pripraviť pred liatím poteru,
použitím vhodného profilu, alebo sa prerezávajú po zatvrdnutí
poteru (prerezávanie nie je možné pri podlahe s podlahovým
vykurovaním). Prerezávaním je špáry možné vytvárať len za
predpokladu vytvorenia špár ešte pred vznikom prvej trhliny.
Zmrašťovacie špáry je potrebné prerezať čo najskôr po
dosiahnutí pochôdznej pevnosti (do 24 hod.). Hĺbka špáry musí
byť minimálne 1/3 – 1/2 hrúbky poteru.
 Doporučujeme vytvorenie zmrašťovacích špár na plochách
s vystupujúcimi rohami, stĺpmi, na plochách nepravidelného
tvaru (napr. do tvaru „L“, „U“, úzke chodby) a pod.
 Pri špeciálnej priestorovej geometrii, stenách oddeľujúcich
priestor, odskokoch stien, stĺpoch, prestupoch, rôznych
hrúbkach
poteru,
prechodoch
medzi
vykurovanými
a nevykurovanými plochami, a pod. je bezpodmienečne nutné
vyprojektovať špáry.
 Miesta vytvorenia a umiestnenia dilatačných špár by mal
navrhovať projektant v rámci dokumentácie stavby, poprípade
spresniť priamo na stavbe.
Rovinnosť poterov
 Rovinnosť povrchu hotových poterov sa meria pomocou
meracej laty dĺžky 2 m s presnosťou 0,5 mm.
 Prípustná odchýlka miestnej rovinnosti povrchu poteru pre
liaty poter je 2mm / 2 m podľa STN 74 4505
 Prípustné odchýlky celkovej rovinnosti povrchu s dokončeným
povrchom podľa STN 73 0225:
Druh plochy
Ostatné
miestnosti
Miestnosti pre
pobyt osôb
Odchýlky v mm pre dlhšiu stranu plochy v m
do 1 m
1 až 4 m
4 až 10 m
nad 10 m
2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
10 mm
15 mm
APLIKAČNÝ LIST
Liaty cementový poter
Kvalita
Dodávané materiály sú trvalo kontrolované skúšobnými
laboratóriami. RBR Betón má zavedený a certifikovaný
integrovaný manažérsky systém podľa STN EN 9001:2008, ISO
14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
Upozornenie
Pre navrhovanie, realizáciu a ošetrovanie poterov platí STN 74
4505 Podlahy – Spoločné ustanovenia
Platnosť od: 10.03.2011
Údaje na tomto aplikačnom liste sú v súlade s našimi doterajšími
poznatkami a skúsenosťami a predstavujú iba všeobecné
predpisy. Keďže sa pri spracovaní a použití výrobku môže prejaviť
vplyv mnohých činiteľov, je potrebné, aby spracovateľ uskutočnil
vlastné skúšky a kontroly. Tento aplikačný list nie je právne
záväznou zárukou za to, že produkt má určité vlastnosti alebo že
je vhodný na konkrétny účel použitia. Odberateľ je zodpovedný za
rešpektovanie existujúcich zákonov a ustanovení. Zverejnením
tohto aplikačného listu strácajú predtým publikované údaje
platnosť.
Download

Liaty cementový poter