17323 - WYP
Vestník č. 151/2014 - 05.08.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
Obec Veľká Paka
IČO: 00305791
Veľká Paka 189, 930 51 Veľká Paka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad
Kontaktná osoba: Alexander Hunka
Telefón: +421 315586705
Fax: +421 315586701
Email: [email protected]
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
FEMAR SK, spol. s r.o.
IČO: 44884818
Dunajské nábrežie 14 , 945 05 Komárno
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): kancelária č. 8
Kontaktná osoba: Ing. František Mayer
Telefón: +421 905460831
Email: [email protected]
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
FEMAR SK, spol. s r.o.
IČO: 44884818
Dunajské nábrežie 14 , 945 05 Komárno
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): kancelária č. 8
Kontaktná osoba: Ing. František Mayer
Telefón: +421 905460831
Email: [email protected]
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
FEMAR SK, spol. s r.o.
IČO: 44884818
Dunajské nábrežie 14 , 945 05 Komárno
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): kancelária č. 8
Kontaktná osoba: Ing. František Mayer
Telefón: +421 905460831
Email: [email protected]
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Veľká Paka
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Veľká Paka
NUTS kód:
SK021
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1/5
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Veľká Paka a zabezpečenie jeho bezpečnej a bezporuchovej
prevádzky. Práce sa budú realizovať podľa priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45316100-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 86 147,4000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 3
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: "Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
"Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
f) písm. h) čestným vyhlásením.
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
2/5
sídla.
Požadované doklady a) až e) môžu byť nahradené potvrdením o zápise do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní."
III.1.2.
III.1.3.
Zdôvodnenie: uvedené podmienky sú stanovené zákonom o verejnom obstarávaní."
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predkladá prehľad
o celkovom obrate, ktorý doloží Výkazmi ziskov a strát alebo Výkazmi o príjmoch a výdavkoch za posledné tri uzatvorené
hospodárske roky, pokiaľ sú k dispozícii podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Podmienkou účasti uchádzača je dosiahnutie obratu za obdobie jedného
hospodárskeho roku aspoň vo výške 200 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene prerátaný kurzom NBS ku dňu
zverejnenia tohto oznámenia, resp. pri SKK konverzným kurzom.
Zdôvodnenie: Obstarávateľ určil podmienku účasti s cieľom vybrať uchádzača ekonomicky zdatného, minimálna
požadovaná úroveň je vzhľadom na predpokladanú výšku zákazky primeraná a je v súlade s §27 ods.1 písm d) zákona o
verejnom obstarávaní.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 3.1.
§ 28 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť
rokov doplnených potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa
zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom bola iná osoba ako
verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.
3.2.
§ 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú
zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o
zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto
prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 3.1.
§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam uskutočnených
stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov (2009, 2010, 2011,
2012, 2013). Uchádzač je povinný predložiť min. dva referenčné listy preukazujúce realizáciu zákaziek rovnakého alebo
porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky v celkovej hodnote jednej zákazky min. 100 000,-€ bez DPH za
predchádzajúcich 5 rokov (2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Verejný obstarávateľ bude hodnotiť len realizáciu
stavebných prác zodpovedajúcich predmetu (elektroinštalačných prác ) tejto zákazky. Uchádzač je povinný verejnému
obstarávateľovi preukázať, že potvrdenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác- elektroinštalačných
prác s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa,
názvu predmetu zmluvy, stručného opisu a rozsahu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítané na EUR bez
DPH, termínov začatia a ukončenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenie objednávateľa, že práce boli uskutočnené v
súlade so zmluvou a požadovanej kvalite, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si verejný
obstarávateľ môže overiť uvedené údaje podľa obchodných podmienok, ak to nie je možné od objednávateľa, ktorý nie
je verejným obstarávateľom podľa zákona získať, pričom túto skutočnosť môže verejnému obstarávateľovi preukázať aj
čestným prehlásením podpísaným na to oprávnenou osobou. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť u
objednávateľa charakteristiku - elektroinštalačných prác, ktoré boli predmetom zákazky uvedenej v zozname ako aj
uspokojivé vykonanie týchto stavebných prác - elektroinštalačných prác, cenu týchto prác, miesto a lehoty ich
uskutočnenia a pravdivosť zhodnotenia uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok.
3.2
§ 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží údaje o revíznom technikovi vyhradeného
technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia vrátane úradne
overenej kópie platného dokladu oprávňujúceho k výkonu požadovanej činnosti, resp. iný rovnocenný doklad.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky
účasti v zmysle § 28 uchádzač preukáže schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných elektroinštalačných prác
v plnom rozsahu a v predpokladanej najvyššej kvalite, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu
zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. Verejný obstarávateľ
taktiež určenou podmienkou účasti podľa § 28 zabezpečí výber zhotoviteľa pre kvalitné dodanie predmetu zákazky v
súlade s platným právnym poriadkom vo vzťahu k určeným požiadavkám na predmet zákazky. Všetky doklady
technickej a odbornej spôsobilosti sa požadujú ako originál alebo úradne osvedčené fotokópie. V prípade, ak verejný
obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač neuviedol pravdivé údaje a informácie, bude sa to považovať za porušenie
3/5
povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
012014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 22.08.2014 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.08.2014 14:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 22.08.2014 14:10
Miesto : FEMAR SK, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 14, 945 05 Komárno, 3. poschodie, kancelária č. 8
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk sa uskutoční podľa §100 odsek 6 zákona o
verejnom obstarávaní. Účasť na otváraní ponúk sa umožní oprávneným osobám.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, originálom alebo úradne
overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp.
výpisu z obchodného registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou
živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom
plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie."
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program: Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 2 - Energetika, Opatrenie 2.2 - 2.2
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku . 2. Záujemcovia predkladajú
žiadosti v originálnom vyhotovení, poštovým stykom alebo osobne v pracovných dňoch od 09:00 h. do 12:00 h na
adrese: FEMAR SK, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 14, 945 05 Komárno. Žiadosť o súťažné podklady bude akceptovaná
emailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé
doručenie. 3. Uchádzač predkladá jednu ponuku v uzatvorenom obale, ktorá bude obsahovať osobitne oddelenú a
uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné", pričom každá časť pozostáva z 1x originál
predložených dokladov, odporúča sa 1 x kópiu predložených dokladov a 1 x na CD. Každý z obalov musí byť uzatvorený
s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením názvy zákazky, Súťaž NEOTVÁRAŤ! poštou, kuriérnou
službou alebo osobne na adresu: FEMAR SK, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 14, 945 05 Komárno. Verejný obstarávateľ
bude posudzovať iba doklady uchádzačov, ktoré budú predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie. Všetky
predložené doklady musia odrážať skutočný stav záujemcu v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní.
Doklady odporúčame, aby boli pevne zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom. V prípade skupiny
uchádzačov všetky doklady v ponuke odporúčame parafovať každým štatutárnym zástupcom skupiny alebo osobou
splnomocnená štatutárnym zástupcom. 4. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu byť preukázané
čestným vyhlásením uchádzača. V prípade, ak uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením
uchádzača, bude úspešný uchádzač/uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí vyzvaný na
predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v zmysle § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. 5. Ak uchádzač nahradí doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným
vyhlásením, musí toto čestné vyhlásenie obsahovať všetky informácie, ktoré hodlá uchádzač predložiť, keď bude
vyzvaný, aby čestné vyhlásenie nahradil originálnymi dokladmi alebo ich úradne overenými kópiami. 6. Skupina
dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z.z. 7. Všetky dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku,
alebo preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. 8. Vyhlasovateľ verejného obstaráívania si
vyhradzuje právo podpísať kúpnu zmluvu len v prípade schválenia procesu verejného obstarávania príslušným
sprostredkovateľským orgánom.
Dátum odoslania tejto výzvy
4/5
01.08.2014
5/5
Download

17323 - WYP VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK