İ İ İP ^ I İ ii^ S ^ S g il^ M lİlİ Î*
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Ö N S Ö Z
«İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sa­
hada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü kurmak sure­
tiyle hiç şüphesiz, kanun koyucu evvelâ idareci yetiştirmenin zaru­
retine ve ikinci olarak da idarenin devamlı bir gelişme halinde ol­
ması lâzım geldiğine işaret etmek istemiştir. Gerçekten de, bu m e­
sele, günümülzde tartışma konusu olmaktan çıkmış ve kalkınmanın
başlıca faktörlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Türkiye ve Or­
ta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü içinde bulunduğu şartlar ve sa­
hip olduğu imkânlar bakımından, bugün için, bu çok önemli fonk­
siyonu bütün yönleriyle yerine getirmek iddiasmda değildir. An­
cak imkân ve şartlar yüzünden bugün için yürüyüş temposu ağır
da olsa, tesbit edilmiş hedefe giden düz yol üzerinde olduğunu ke­
sinlikle' söylemek mümkündür.
Bu broşür. Enstitümüz kuruluşundan bu yana. Eğitim, Araş­
tırma, Derleme ve Yayın faaliyetlerinin ana hatlariyle bir envan­
terini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Kısa bir süre sonra ve
on iki yıllık tecrübenin ışığı altında Teşkilât Kanununda yapılması
gerektiğine inandığırmz değişikliğe paralel olarak eğitim alanında
yeni programlarını gösteren bir broşürü çıkaracağımızı ümit edi­
yoruz.
İhsan Kuntbay
Genel Müdür V.
ESKİ UMUM MÜDÜRLERİMİZ
Prof. Dr. Yavuz ABADAN
Prof. Bedri GÜRSOY
Prof. Dr.
Turhan FEYZİOĞLU
Prof. Dr.
Kemal Fikret ARIK
Genel Müdür
Melih BAYÜLKEN
Genel Sekreter V.
İhsan KUNTBAY
Genel Müdür Muavini
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
................................................................
3
TEŞKİLÂT ŞEMASI .................................................
1964 - 1965 DERS YILI TAKVÎMÎ ..........................
ÂMME İDARESİNİN ÖNEMİ ..................................
13
15
17
A — ÎDıARECİLERİN ÖZEL BÎR ŞEKİLDE
YETİŞTİRİLMELERİNİ GEREKLİ K I­
LAN SEBEPLER ......................................
.1.7
B — İDARÎ MESELELER ÜZERİNDE ARAŞ­
TIRMANIN ÖNEMİ ..................................
18
C — İDARECİLİK SAHASINDA ÖĞRETİM
VE ARAŞTIRMA MÜESSESELERİ ......
18
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ
ENSTİTÜSÜ .................................................................
19
I — KURULUŞU ......................................
II — GAYELERİ
..... ................... ..........
III — TEŞKİLÂT KANUNUNA GÖRE
BAŞLICA GÖREVLERİ .......... .....
20
KURULUŞUNDANBERİ ENSTİTÜNÜN FAALİ­
YETLERİ .......... ..........................................................
22
I — ÖĞRETİM
VE
YETİŞTİRME
SAHASINDA
..................................
22
A — GENEL ÖĞRETİM PROGRAMI
B — ÖZEL ÖĞRETİM PROGRAM­
LARI
.........................................
1 — ORGANİZASYON VE METOD ÖZEL KURSU ......
2 — EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
(KURSU .............................
3 — İDAREYİ GELİŞTİRME
DÖRTLÜ PROGRAMI . . . .
4 — İKTİSADÎ DEVLET TE­
ŞEKKÜLLERİ İÇİN PER­
SONEL İDARESİ KURSU
19
20
23
30
30
32
33
38
9
5
— BELEDİYE PERSONELİ
EĞİTİM PROGRAMI ..........
C — SEMİNER FAALİYETLERİ
a)
b)
c)
...
41
ENSTİTÜNÜN
TERTİP
ETTİĞİ SEMİNERLER
...
41
ENSTİTÜNÜN
YARDIM
ETTİĞİ VEYA KATILDIĞI
SEMİNER,
KURS
VE
..TOPLANTILAR .....................
45
..............
46
II — ARAŞTIRMA VE YARDIM ÇALIŞ­
MALARI .................................................
49
a)
’o)
c)
10
39
KONFERANSLAR
1953 YILINDAN BU TARAFA
TESBİT EDİLEN
PROGRAM^LARA GÖRE ENSTİTÜCE YAPI­
LAN ARAŞTIRMALAR ..............
49
ÇEŞİTLİ DAİRE, KURULUŞ VE
İKTİSADÎ
DEVLET TEŞEK­
KÜLLERİNİN İSTEKLERİ ÜZE­
RİNDE ENSTİTÜCE VEYA BU
KURULUŞLARLA
MÜŞTERE­
KEN YAPILAN ARAŞTIRMALAR
50
— Merkezî Hükümet Teşkilâtı
Araştırma Projesinin Amacı
ve Kapsamı
..................
51
— Sorumluluk ...............................
52
— Araştırma Yapan Kuruluş
52
...
— Araştırma Y apılm ası...............
52
— Araştırmanın Sonuçları ......
54
— Proje Yönetim Kurulu Raporu
55
— Proje Yönetim Kurulu Rapo­
ru Özeti ..................................
— T.C. Devlet Teşkilâtı Rehberi
57
57
— Proje Yönetim Kurulu Rapo­
runun Uygulanması ...............
57
ÖĞRENCİ ARAŞTIRMALARI ...
58
III — DERLEME VE YAYIN ALANLA­
RINDAKİ ÇALIŞMALAR ..........
70
— Kütüphane ve Dokümantas­
yon îşleri ..................................
70
— Seminer Tutanakları ve Kon­
ferans Notları ......................
İnceleme Raporları
71
70
/^
— Yayın îşleri ..............................
72
— Dergiler Listesi ......................
73
EK : 1 — TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME
İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLÂTI
KANUNU
.........................................
74
EK : 2 — İDARE HEYETİ VE İCRA KOMİ­
TESİ Ü Y E L E R İ.................................
83
EK : 3 — TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME
İDARESİ ENSTİTÜSÜ PERSONELİ
84
EKLER :
EK : 4 — TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME
İDARESİ ENSTİTÜSÜ’NDE ŞİM­
DİYE KADAR VAZİFE GÖREN
BİRLEŞMİŞ MÎLLETLER MÜTE­
HASSISLARI .....................................
85
EK : 5 — EKİM 1958 - HAZİRAN 1964 TARİH­
LERİ ARASINDA TÜRKİYE VE
ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENS­
TİTÜSÜNE GELEN YABANCI Zİ­
YARETÇİLER ..................................
88
EK : 6 — 1964 -1965 DERS YILINDA TÜRKİ­
YE VE ORTA DOĞU ÂMME İDA­
RESİ ENSTİTÜSÜNÜN GENEL
ÖĞRETİM VE YETİŞTİRME PROG­
RAMINA ALINACAK ÖĞRENCİ­
LER HAKKINDA ESASLAR ...........
90
EK : 7 — ENSTİTÜ NEŞRİYAT LİSTESİ ...
92
11
esi
•Bc/o
•
sM
M
KH
l- J
2
<3
W
<
<y>
PQ
<3
m
cr^ <i
O p
Q
S
hJ
g
zw ıJw
H
o cn
W
i
Q
ON
im
TÜRKÎYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
1964 - 1965 DERS YILI TAKVİMİ
Enstitüye Aday Kaydı
15.7.1964 - 31 8.1964
GİRİŞ SINAVI
1. Yazılı Sınav
a) Test .......... ...........................
b) Kompozisyon ......................
c) Bilgi Sınavı ..........................
2. Sözlü Sınav ..............................
Cumhuriyet Bayramı ..............
22.9.1964
22.9.1964
23.9.1964
6.10.1964
29.10.1964
Nazarî devre başlangıcı ..........
Şeker Bayramı .......... ...............
Nazarî devre sonu ..................
2.11.1964
3.2.1965 (3 gün)
13.2.1965
Dinlenme
14.2.1965-28.2.1965
................................
Pratik devre staj çalışmaları
Başlangıcı ..................................
Kurban Bayramı .......... ...........
Millî Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
..................................
15.3.1965
12.4.1965 (4 gün)
23.4.1965
Pratik devre staj çalışmaları
sonu ...................................
Bahar B ayram ı.........................
1.5.1965
Pratik devre grup çalışmaları
başlangıcı ..................................
Spor ve Gençlik Bayramı ......
3.5.1965
19.5.1965
Pratik-devre grup çalışmaları
sonu .........................................
30.6.1965
30.4.1965
Adres : Akay - Bankacı Sok. No. 15 Yenişehir/ANKARA
Telefon : Genel Müdür
Genel Müdür Mv.
: 12 29 73
: 12 68 60
Genel Sekreter
: 12 34 97
Santral
: 17 7175
15
ÂMME İDARESİNİN ÖNEMİ
Teknik ve bilim alanlarında sür’atle gerçekleştirilen yenilikler,
bunun sonucu olarak endüstrileşme, ulaştırma ve şehirleşmede vu­
ku bulan büyük gelişmeler, dünya nüfusundaki devamlı artış gibi
idarenin içinde bulunduğu çevreyi geçen yüzyıla nazaran tamamen
değiştiren faktörlerin yamnda siyasî ideolojilerdeki gelişmeler,
çağımızın, modern devletini eskisi ile kıyaslanamıyacak kadar mudU mesele ve görevlerle karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır.
Buna karşılık muayyen bir devre ve zamamn ihtiyaçlanna ce­
vap vermek üzere kurulmuş olan İdarî teşkilâtın, devletin yüküm­
lendiği yeni görevleri başarı ile yürütmekte her zaman yeterli ola­
madığı bir gerçektir.
Bu durum özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu tarafa, idare­
nin sür’atle artan ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde düzenlen,mesi ve geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
idareyi geliştirmek için yapılan çalışmalarda devamJı olarak
iki amaç gözönünde bulundurulmaktadır : Âmme hizmetlerinde
verimin ve kalitenin yükseltilmesi, bu hizmetlerin ifası esnasında
kullanılan person.el, para ve malzemenin amaca en uygun şekilde
kuUanılmasının sağlanması.
Bu amaçlara ulaşmak için halen iki imkândan faydalamlmaktadır.
1 — İdarenin modern âmme idaresi esaslarına göre devamlı
bir inceleme konusu yapılarak, bu incelem.elerin verile
rine göre idarede geliştirme tedbirleri uygulamak,
2 — İdarecileri âmme idaresi bilgi ve teknikleri ile teçhiz
edecek şekilde yetiştirmek.
A — İdarecilerin Özel Bir Şekilde Yetiştiriİmelerini Gerekli Kılan
Sebepler:
İdareciler, başlarında bulundukları teşekküllerin, iştigal sa­
haları ne olursa olsun, kuruluş amaçlarını en verimli şekilde ger­
çekleştirmekten sorumlu şahıslardır.
17
idarenin artan önemi içerisinde, idarecilerin görevleri do sotı
derece önem kazanmış ve idarede başarı kazanmak sadece fin i
kabiliyet konusu olmaktan çoktan çıkmıştır.
Gerçekten son yarım asır içerisinde çeşitli memleketlerde bu
konuda yapılan incelemeler şu gerçekleri açıkça ortaya koymuş
bulunmaktadır:
• i — İdarecilik şahsî kabiliyete dayanan bir san’at olmakla b e­
raber, belli bir takım usul ve tekniklerin bilinmesini de
gerektirmektedir. .
2 — İdareciliğin bu yanı sadece hukuk bilgisinden ibaret de­
ğildir.
3 — Bir teşkilâtın verimli bir şekilde yürütülebilmesi onım
başında bulunan idarecilerin personel, teşkilâtlandırma,
plânlama, kontrol, bütçe ve maliye teknikleri gibi alan
1arda etraflı bilgilere sahip bulum-nalarına bağlıdır.
4 — Bu bilgi ve tekniklerin uygun bir eğitim yolu ile idare­
cilere kazandırılması, başka ifade ile idareci yetiştirilmesi
mümkündür ve gereklidir.
B — îdarî Meseleler Üzerinde Araştırmanın Ö nem i:
Muayyen bir bilgi ve tecrübeye ihtiyaç gösteren her faaliyet
sahasmda olduğu gibi idarecilik ve idari meseleler konusunda da
karşılaşılan meselelerin dikkatli ve mukayeseli bir şekilde incelen­
mesinin önemi açıktır. Modern idarecilik fıtri kabiliyet ve tecrübekadar İlmî araştırmalara ve bu araştırmalardan elde edilen, sonuç­
lara da istinad etmektedir. Bu gün ileri memleketlerde gerek âmme
idaresi gerekse hususî teşebbüs sahasında faaliyet göster-en çeşitli
araştırma ve damşma kurulları, istatistik büroları, Uim heyetleri
bu durumun en bariz ve canlı delilleridir. İdarecilikte, inceleme,
araştırma ve istişarelerden elde edilen sonuçlara göre hareket et­
menin; sezgi veya hâta yapa, yapa öğrenme ve en iyi yolu bulmaya
nisbetle hem çok ucuz, hem de çok daha emin bir usul olduğu ar-^
tık açıkça anlaşılmıştır. Bu sebepledir ki, zamanımızda idareci­
likte, eğitim ve öğretim kadar araştırmaya da büyük önem veril'
mektedir.
.
C — İdarecilik Sahasında Öğretim ve Araştırma müesseseleri:
Dünyamn muhtelif memleketlerinde yukarıdaki esaslar gözönünde bulundurularak idarecileri yetiştirmek ve İdarî meseleler
üzerinde incelemeler yapmak amacı ile çeşitli eğitim ve araştırma
18
müesseseleri kurulmuştur. Bu müesseselerden bir kısmı fakülte
veya yüksek okul şeklinde teşkilâtlandırılmış olup umumiyetle lise
mezunu gençleri devlet hizmetlerinde vazife görecek şekilde siyasî,
İktisadî ve idarî ilimler sahalarında ' hazırlamaktadır. Türkiye’de
Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngiltere’de London School of Economics
and Political Science, Amerika Birleşik Devletlerin’de muhtelif üni­
versitelere bağlı idarecilik mektepleri bu konuda misal olarak zik­
redilebilir.
Diğer bazı yetiştirme ve araştırma müesseseleri, çeşitli devlet
daire ve teşekküllerinde bilfiil hizmet görmekte bulunan üniversite
ve yüksek okul mezunlarından veya yüksek tahsilini henüz bitir­
miş kimselerden âmme idaresi sahasında daha fazla ve daha derin
bilgi isteyenlere yetişme imkânları sağlamaktadır. Bu tip müesseselere misal olarak Türkiye ve Orta Doğ-u Âmme İdaresi Enstitüsü’nü, Paris’teki Ecole'Nationale d’Administration’u ve Costa Rica’daki Âmme İdaresi Yüksek Okulunu zikredebiliriz.
Âmme idaresi sahasında öğretim ve araştırma yapan müesse­
selerden üçüncü bir grup devlet daire ve teşekküllerinde bilfiil ça
lisan memurlar için, modern âmme idaresi tekniği üzerinde kısn
devreli kurslar tertip eder; ve aynı zamanda pratik idarî meseleler
üzerinde araştırmalar yapar. Paris’teki Centre ve Haudes Administratives bunlara misal olarak verilebilir. Mamafih, ikinci grup­
taki öğretim, müesseselerinin büyük bir kısmı da buna benzer kısa
devreli öğretim yapmaktadırlar. Kuruluşundanberi Türkiye ve
Orta Doğu Âmjne İdaresi Enstitüsü yüksek ve orta kademeli ida­
reciler için kısa devreli seminerler tertip edegelmiştir ve istikbal­
de bu nevi faaliyetlerini arttırmak üzere plânlar hazırlamış bulun­
maktadır.
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
Kurulusu:
Âmme İdaresi sahasında yukarıda zikredilen eğitim ve
araştırma müesseselerinin ve bilhassa bunlardan ikinci kategoriye
girenlerin kurulmasına muhtelif memleketlerde İkinci Cihan Harbi’nden sonra hız verilmiştir. Bu cümleden olarak Costa Rica.
Brezilya, Kahire, İran, İsrail, Libya, Habeşistan, Birmanya ve Ar­
jantin’de kurulmuş olan Âmme İdaresi Enstitüleri zikredilebilir.
Bu enstitülerin her üçü de, dünyamn çeşitli bölgelerinde mütekâ­
19
mil âmme İdareleri kurulmasma ve âmme hizmetlerinin geliştiril­
mesine önem veren Birleşmiş Milletler Teşkilâtmm yardım ve mü­
zaheretiyle tesis edilmiştir.
îşte bu tip enstitülerden biri olan Enstitümüz de 1952 yılında
Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında yapılan bir teknik yardım
anlaşması gereğince 1953 yılında kurulmuştur.
Beş yıl müddetle bu statü altında faaliyetine devam eden Ens­
titüye Türk hükümetince devamlı bir mahiyet verilmesi arzu edil­
diğinden, bu maksadı temin için hazırlanan teşkilât kanunu tasa­
rısı Büyük Millet Meclisinde 25 Haziran 1958 tarihinde kabul edi­
lerek kanuniyet kesbetmiştir. 7163 sayılı Teşkilât Kanununa göre
Enstitü, İlmî, idari ve malî muhtariyeti ve hükmî şahsiyeti haiz bir
müessesedir. (Bak. Ek : 1)
Kuruluşundanberi Enstitüye Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ta­
rafından teknik yardımlar yapılmış ve bu meyanda çeşitli memle­
ketlere mensup profesör ve mütehassıslar gönderilmiştir. Muhte­
lif senelerde Enstitüde vazife görmüş bulunan yabancı profesör
ve mütehassısların tam bir listesi bu broşürün sonundaki Ekler
arasında verilniektedir. (Bak. Ek : 4)
I — Gayeleri;
Umumî olarak Enstitünün gayesi, Türkiye’de ve Orta
Doğu memleketlerinde âmme idaresinin kuruluş ve işleyişini ıslâh
etmek ve geliştirmek, idare sanatına muasır telâkkilere uygun ele­
man yetiştirmek, devlet daire ve teşekküllerinde hizmel; gören me­
murların İdarî sahalarda olgunlaşmalarına yardım etmek ve bu
maksatlara yararlı araştırmalar yapmak şeklinde hulâsa edilebilir.
Teşkilât Kanununa Göre Başhca G örevleri:
A)
1.
2.
3.
B)
1.
20
Öğretim ve yetiştirme :
Âmme İdaresine müteallik öğretimin inkişafına çalışmak;
Âmme İdaresi görevlerinin modern idare prensipleri ve
tekniğine göre bilgilerini arttıracak ve tekâmülünü sağlıyacak tedbirler almak ve bu gibi tedbirleri teşvik etmek
ve desteklemek;
Âmme İdaresi sahası için öğretim elemanları yetiştirilme­
sine yardım etmek.
Araştırma ve Yardım :
Âmme idaresi ile ilgili meseleler üzerinde araştırma, anket
ve incelemeler yapmak;
2.
3.
C)
1.
2.
3.
D)
1.
2.
Âmıiıe idaresi öğretimi yapan müesseselere yararlı öğre
tim malzemesi meydana getirmek;
İlgililerin talepleri üzerine âmme idaresini ıslâha yararlı
tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak ve bu hususta
mütehassıslannı görevlendirmek; âmme idaresiyle ilgüi
meseleler hakkında mütalâa ve rey beyan etmek;
Derleme ve Yayın :
Âmme idaresi sahasında gerek yurt içindeki gerek başka
memleketlerdeki hâdise ve emsalleri, inkişafları, tatbikat
ve hal tarzlarım, araştırma, inceleme ve neşriyatı devamlı
olarak takip etmek ve derlemek;
Araştırma, inceleme ve derlemelerini her türlü kitap, der­
gi, bülten, bibliyografiler vasıtasiyle devamlı olarak neş­
retmek; Enstitü neşriyatının artışına ve dağılışına neza­
ret etmek,
Âmme idaresiyle ilgili mühim eser ve araştırmaları Türkçeye veya yabancı dillere tercüme ederek neşretmek ve bu
çeşit neşriyatı desteklemek;
Öğretim, Araştırma ve İnceleme Yardım ları:
Enstitüde öğrenim, araştırma ve inceleme yapacaklara çe­
şitli kaynaklardan verilecek bursların idare ve tevziine iş­
tirak etmek;
Enstitü öğrencilerinden ve Enstitü dışındaki elemanlar
dan ehliyet ve kabiliyeti görülenlere ve âmme idaresiyle
ilgili diğer ilim müesseselerinin öğretim ve araştırma üye
ve görevlilerinin, dış memleketlerde tahsil, araştırma veyastaj yapmaları için her türlü imkânlardan faydalanarak
burs ve sair kolaylıklar sağlamak,
E ) Türkiye ve Orta-Doğu memleketlerinde âmme idaresi salıasmda yapılan araştırma ve öğretim faaliyetlerinin koordinasyon
merkezi olmak.
Bu vazifeleri görmek üzere kuruluşundanberi Enstitünün bün­
yesinde Öğretim-Yetiştirme, Araştırma-Yardım ve Derleme-Yayım
olmak üzere üç ayrı şube yer almış bulunmaktadır.
İdarenin artan ihtiyaçları ve bilhassa O ve M çalışmalarınm
bütün dünya memleketlerinde kazandığı önem. Enstitümüzde 1957
ye kadar öğretim şubesi faaliyetleri içinde görünen O ve M çalışmalarmm hacmini ayrı bir şubenin kurulmasını gerektirecek
?A
kilde arttırmış ve bunun sonucu olarak Enstitü İdare Hey’eti,
fiilen bir O ve M şubesinin kurulmasına karar vermiştir. Böylece
yukarıda adı geçen şubelere ilâveten bir O ve M Şubesi de faali­
yete geçmiş bulunmaktadır.
Kuruluşımdan bu yana 10 seneden fazla bir süre içinde Ensti­
tü kanunen kendisine verilen büyük çaptaki görevleri, ağırlık nok­
tasını idareci eğitimine hasretmek suretiyle, - imkânları nisbetinde
yerine getirmeğe çalışmış ve çalışmaktadır. Şurasını kaydetmek
yerinde olur ki. Enstitü kurulduğu zaman gerek idafeci eğitimi,
gerek idareyi geliştirmek için yapılması gereken araştırma alanın­
da kendisinden başka bu meselelerle doğrudan doğruya uğraşan
diğer bir müessese yoktu denilebilir.
Enstitünün bu 10 yıllık faaliyetleri sonucu, memleketimizde
de âmme idaresi eğitimi ve âmme idaresini geliştirme araştırma­
ları büyük önem kazanmış ve böylece Devlet Plânlama Teşkilâtı,
Devlet Personel Dairesi gibi bu alanda Âmme İdaresi Enstitüsü ile
işbirliği halinde çalışması gereken müesseselerin kurulmasına yar­
dımcı olunmuştur.
»
1960
yılındanberi içine girümiş olan plânlı kalkınma devresin­
de tesbit edilmiş kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinin, ida­
renin yeniden düzenlenmesi ile mümkün olacağı gereği açıkça or­
taya çıkmıştır.
Bu konunun üzerinde kuruluşundanberi büyük bir hassasiyet­
le duran Enstitümüz, edindiği tecrübelerin ışığı altında 1960 yılın­
dan bu tarafa idareyi geliştirme alanında kanunla görevlendiril­
miş merkezi eğitim ve araştırma ünitesi olarak çalışmalarını Ens­
titü faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki bölümlerin tetkikinden de anlaşüacağı üzere plân hedeflerinin gerçekleştirilmesine yöneltmiş bu­
lunmaktadır.
KURULUŞUNDANBERİ ENSTİTÜ’NÜN FAALİYETLERİ
I. Öğretim ve Yetştirme Sahasmda :
T.O.D.Â.İ.E. eğitim programı evvelce Devlet memuriyetinde
bulımmuş olanlara mahsus bir seri kurstan meydana gelmiştir.
Bütünüyle bir hizmet-içi eğitimi programıdır. Başlangıçta sadece
bir kurstan ibaret olan eğitim faaliyeti son yıllarda, aşağıda isim­
leri verilen kursları da içine alacak şekilde genişletilip farklılaştırılm ıştır:
A — Genel Öğretim Programı.
B — Özel Öğretim Program ları:
1. Organizasyon ve Metod Özel Kursu
2. Eğiticilerin Eğitimi Kursu
3. İdareyi Geliştirme Dörtlü Programı
4. İktisadî Devlet Teşekkülleri Personel İdaresi Kursu
5. Belediye Personeli Eğitimi Programı.
Genel Öğretim Programı ile Özel Öğretim Programları içinde
yer alan Organizasyon ve Metod Özel Kursu devam.li şekilde yapıl­
makta olup diğerleri, Enstitüce ihtiyaç duyulması veya idarenin
talebi üzerine açılmaktadır.
A — GENEL ÖĞRETİM PROGRAMI
Genel Öğretim Programına başlatılmasının sebebi, he­
men bütün memleketlerde idarenin müessir bir şekilde işlemesine
başlıca engel olarak kabul edilen kalifiye idareci -bilhassa orta ka­
deme idarecileri, azlığına bir çare bulmaktır. Bu bakımdan düşü­
nülürse, programın, diğer memleketlerde kurulan eğitim müesseselerinde uygulanarı programlardan, ana hatları itibariyle, pek de
farklı olmadığı görülür. Böylece Genel Öğretim Programı, devlet
hizmetinde bir İdarî sorumluluk mevkiine yükselmiş memurlara
veya bu gibi mevkilere namzet olan kimselere hitap etmektedir.
Amacına memurlara, âmme idaresi alanında olumlu sonuçlar ve­
ren metodları ve tatbikatı öğreterek ve onlara İdarî kuruluşlarda
insan davranışına tesir eden etkenleri daha iyi anlamak için yar­
dım ederek varmaktadır. Programın, bundan başka, memurların.
Enstitüye devam suretiyle edinecekleri görüş ve anlayış sayesinde
kendi İdarî tecrübelerini yeniden' değerlendirmelerini kolaylaştır­
mak gibi, bir amacı da vardır. Süresi bir akademik yıl olarak tesbit edilmiştir.
Ancak, amaçları ve süresi aym kalmakla beraber, geçen yıllar­
dan itibaren muhtevasında değişiklik yapılmıştır. İktisadî ve Sos
yal Plânlama, Toplum Kalkınması ve Hizmet-içi Eğitim gibi yeni
konular eklenmiş, zamamn büyük bir kısmı öğrencilerin çeşitli
İdarî müesseselerindeki inceleme ve araştırma çalışmalarına, bir
başka deyimle pratik çahşmaya ayrılmıştır. Kursa katılmak istiynelerin her yıl biraz daha artmasına rağmen, alınacak öğrenci sa­
yısının şimdilik en fazla 55 olması uygun görülmüştür.
Enstitü’nün kuruluş yılı olan 1953 ten bu yana bu kurstan,
aşağıdaki listede açıkça görüldüğü üzere, 544 türk diploma almış­
tır.
23
DİPLOMA ALAN TÜRK ÖĞRENCİLER
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
..................................................... 69
..................................................... 127
..................................................... 24
..................................................... 20
..................................................... 56
..................................................... 52
..................................................... 35
..................................................... 56
...................... .............................. 50
..................................................... 55
TOPLAM
544
Enstitü, bölgesel karakteri dolayısiyle muhtelif komşu mem­
leketlerden de eğitim görmek ve araştırmalar yapmak üzere öğren­
ci kabul etmektedir.>Şimdiye kadar, hepsi Birleşmiş Milletler Teş­
kilâtı tarafından verilen kurslardan faydalanmak suretiyle Ehstitü’de okuyan öğrenci sayısı tam 50 dir. Bunlardan 19 una diploma
verilmiştir.
Enstitü’de tahsil gören Türk ve yabancı memurlar kendi sa­
halarında daha faydalı olabilmekte ve mensup bulundukları daire
ve teşekküllerde başarı gösterebilmektedirler.
Enstitü Öğretim Programı aşağıdaki şekilde tertiplenmiştir:
a)
Genel Öğretim ve Yetiştirme Program ı:
Bu program iki sahfada uygulanır,
i. Nazarî devre
ii. Pratik devre.
a)
Genel olarak Nazarı Devrede yer alan dersler modern
idarecileri en yakından ilgilendiren ve aşağıda anahatları bildirilen
üç önemli sahayı kavramaktadır :
1. Âmme idaresinin İktisadî, sosyal ve hukukî tem elleri: M o­
dern idarede hukukun rolü, Türkiye’nin İktisadî bünyesi,
toplum kalkınması, sosyal organizasyon, v.s.,
2. Başlıca İdarî fonksiyonlar: Personel idaresi, bütçe ve mali
muameleler, v.s.,
3. Modern İdarî vasıtalar : Teşkilât ve metod tekniği, araştır­
ma usulleri, istatistik, v.s.,
?4
1964 - 1965 ders yılında okutulacak dersler hakkında kısa bilgi
aşağıda verilm iştir:
PLÂNLAMA VE TÜRKİYE’NİN İKTİSADÎ BÜNYESİ
Türkiye ekonomisinin yapısı ve tarım, sanayi, ticaret gibi
başlıca sektörleri tasvir edilmekte, İktisadî politika ve kalkınmanın
planlanması üzerinde durulmaktadır.
İDARECİLER İÇİN HUSUSÎ HUKUK
Hukuk tahsili bulunmıyan idarecilere bu sahada formasyon­
larını tamamlamak amacıyla Türk âmme idaresinin dayandığı hukukî temeller hakkında genel mahiyette hazırlayıcı bilgiler veril­
mekte, bu arada hukukun kaynakları, hakların iktisap ve ziyaı, kul­
lanılma ve korunması konuları üzerinde durulmaktadır.
ÂMME İDARESİ PRENSİPLERİ
İdare vetiresi bir metod olarak ele alınmakta, büyük idareci­
lerin ve bilim adamlarının tecrübe ve incelemeleri sonucunda or­
taya çıkan bu «İdarî m etod» un unsurları üzerinde ayrı ayrı durul­
makta, plânlama, teşkilât nazariyeleri, koordinasyon, sevk ve ida­
re ve kontrol konuları tartışılmaktadır.
BEŞERÎ MÜNASEBETLER
organizasyon bir insan münasebetleri örgüsü olarak İncelen­
mektedir. Meseleler psiko-sosyal bir göTüş açısından ele alınmak­
ta, çalışan insamn iş arkadaşları, âmirleri ve işiyle olan münase­
betleri inceleme konusu yapılmaktadır. Çalışma hayatında insan
unsurunu ön. plâna geçiren sebepler, organizasyonun gayri resmî
yönleri, haberleşme, mâneviyat, intibak meseleleri, idareye iştirâk
ast-üst münasebetleri gibi konular üzerinde durulmaktadır.
PERSONEL İDARESİ
Personel idaresinin genel prensipleri üzerinde bilgi verilmek­
te, başlıca dünya memleketlerinin ve Türkiye’nin personel sistemi
mukayeseli metodla İncelenmektedir. Meseleler daha ziyade tek­
nik bir açıdan ele alınmakta ve sımflandîrma, personel tedariki,
ücret, tezkiye, yetiştirme, devlet personelinin hak ve hürriyetleri,
meslekî teşekküllerin personel idaresindeki yeri, disiplin, çalışma
şartları, hizmetten ayrılma ve personel teşkilâtı konuları İncelen­
mektedir.
ORGANİZASYON VE METOD
İdarecilere, teşkilâtın bünye ve çalışma usullerinin daha ras
25
yönel lıale getirilmesi gayesini güden organizasyon ve metod fikri
telkin edilerek bunun tekniği öğretilmek suretiyle günlük işlerinde
karşılacaşakları bazı problemleri halletmelerine yardıma çalışıl­
maktadır. Organizasyon, metodlar, muameleler, usuller, iş ölçme,
formlar, evrak ve dosya işleri, büro tertibi, işin basitleştirilmesi
ve, mekanizasyon, ele alınan başlıca konulardır.
TOPLUM KALKINMASI
Köylük yerlerin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarını dü­
zeltmek amacı ile hükümetle halkın el ele çalışmasımn esasları
üzerinde durulmakta, 5 Yıllık Plânda kalkınmanın önemli bir fak­
törü olarak ele alınmış bulunan toplum kalkınması çalışmaların­
da idarecilere düşen görevler İncelenmekte, bu konuda şimdiye
kadar gerek yabancı memleketler ve gerekse memleketimizde ya­
pılan faaliyetlerden elde edilen neticeler münakaşa edilmektedir;
HİZMET-ÎÇİ EĞÎTÎM
Devlet hizmetine hazırlık amacı ile yapılmakta olan hizmet
öncesi eğitim çalışmalarının eksikliklerinin, personelin teşkilâta
intisabından sonra uygulanan eğitim programları ile giderilmesi
konusu ele alınmakta, ezcümle; memurlara yapmakta oldukları
işi daha iyi ifa edebilmek için muhtaç oldukları bilgi ve maharetin
kazandırılması, personelin sorumlu mevkilere terfii için hazırlan­
ması, çalışmakta oldukları teşkilâta ve yapmakta oldukları işe kar­
şı tavırlarımn olumlu yönde değiştirilmesi konuları üzerinde du­
rulmaktadır.
MİLLETLERARASI TEŞEKKÜLLER :
Milletlerarası siyasî teşkilâtlanmanın tarihi gelişimi; milletler­
arası teşekküllerin metodolojisi, mahiyeti, teşkilâtlanmayı gerek­
tiren sebepler, millî devlet sisteminin doğuşu, kuvvet dengesi p o­
litikası, devletlerarasında siyasî işbirliğinin başlaması, Avrupa
ahengi sistemi, 1899 ve 1907 La Haye Konferansları sistemi ve Mil­
letler Cemiyeti başlıkları altında ele alınmaktadır. Dersin ikinci
ana bölümünde Birleşmiş Milletler Teşkilâtı İncelenmektedir.
MALÎ İDARE
Bütçe, idarenin bir program ve icra vasıtası olarak İncelen­
mekte, muhtelif bütçe sistemleri izah edilerek bütçelerin rolü üze­
rinde durulmaktadır. Bütçenin dayanması gereken prensipler
bünyesi, hazırlanması, uygTilanması ve kontrolü ele alınan temel
konulardır.
26
MODERN İDAREDE HUKUKUN ROLÜ
İdare Hukukunun ve İdarî kazanın esasları üzerinde durul
makta, idarenin hukuka bağlılığı ve kazai murakabesiyle ilgili çe
şıtli prensip meseleleri İncelenmektedir.
İDARECİLER İÇİN İSTATİSTİK
İdarî meselelerin çözümünde yardımcı bir vasıta olarak ista­
tistik bilgilerden istifade şekilleri üzerinde durulmakta, esas pren­
sipler açıklanmakta, teoriden ziyade tatbikata önem verilmektedir.
İstatistikte kaynaklar, bilgi toplama çeşitleri, verilen takdim şekil­
leri, ortalamalar, dağılma, indeksler zaman dizileri tatbikî olarak
öğretilmektedir.
Umumî derslerin sonunda bütün ders konularını ihtiva eden
imtihanlar yapılır. İmtihanlarda muayyen bilgilerin ezberlenmesi­
ni kontroldan ziyade idare usullerinin ve iç münasebetlerin anla­
şılmış olmasına ehemmiyet verilir.
Meşrü mazeretleri dolayısiyle imtihanlara giremiyenler veya
girip te sadece bir dersten muvaffak olamıyanlar. Enstitü İcra K o­
mitesinin muvafakatini aldıktan sonra, bir defaya mahsus olmak
üzere Mart başında mazeret veya ikmal imtihanına gireoilirler. Ma­
zeret veya ikmal imtihanlarında başarı gösteremiyenler idaredeki
pratik çalışmalara hiç bir suretle devam edemezler.
b)
Pratik Devre :
Umumî derslerden sonra yapılacak imtihanlarda başarı
gösteren öğrenciler birinci devre esnasında tetkik ettikleri konu
larda pratik grup çalışmalarına ve çeşitli idare ve teşekküllerdeki
tatbiki incelemelere katılırlar.
Pratik çalışmaların amacı derslerde üzerinde durulan mesele­
lerin tatbikattaki durumlarım çalışma grupları halinde ve müm­
kün olduğu kadar mahallinde tetkikini sağlamaktır. Bu çalışma­
larda öğrenciler küçük gruplara ayrılmakta ve grupların üyeleri
sıra ile grubun başkanlığını yapmakta ve verilen vazifeler üzerinde­
ki çalışmalarda grubun müşterek gayrelerini koordine etmektedir­
ler. Pratik grup çalışmaları Enstitü öğretim üyelerinin nezaret ve
rehberliği altında yapılmaktadır. Pratik çalışmalar esnasında öğ
rencilerin vazifeler üzerindeki mesaileri ve hazırlıyacakları rapor­
lar diploma almalarına tesir eder.
1964
- 1965 Ders yılında Pratik devre çalışmaları iki kısımda
yapılacaktır. Staj devresinde, gruplara ayrılan öğrenciler, çeşitli
bakanlık ve dairelerde staj yapacaklar. Enstitüce tâyin edilecek
27
bir staj müdürü çeşitli bakanlık ve dairelerle temas ederek bu
devrenin programmı hazırlayıp yürütecektir. Öğrenciler devre b o ­
yunca yaptıkları niüşahedeleri bir rapor halinde staj müdürüne bil­
direceklerdir. Öğrencilerin çalışmaları staj müdürünce değerlen­
dirilecektir.
İkinci kısım Grup Çalışmalarına ayrılmıştır. Bu devrede grup­
lara ayrılan öğrenciler, idarecilerle, nezaret altında temasa getiri­
lerek, çeşitli İdarî problemler hakkında grup çalışmaları yapacak­
lardır.
Her gruptaki öğrencilerin çalışmaları grup nezaretçileri tara­
fından değerlendirilecektir.
Diploma, sertifika ve belge şartları:
Türkiye ve Orta Doğu Âmme îdaresi Enstitüsü diploma, ser­
tifika ve belge yönetmeliğinin 2 nci maddesine göre Enstitü öğre­
tim ve yetiştirme programını 7163 sayılı Kanunun 15 inci madde­
sindeki şartlar altında başarı ile bitiren öğrencilere Enstitü diplo­
ması verilir.
Yine aynı yönetmeliğin 4 üncü maddesi sertifika şartlarmı
tesbit etmekte ve şöyle demektedir : «Türkiye ve Orta Doğu Âmme
İdaresi Enstitüsünce tertiplenen özel kurslara devam ederek bun­
ları başarı ile bitirmiş olanlara sertifika verilir.»
Madde 6 belge şartlarım derpiş etmektedir : «Enstitünün n or­
mal öğretim ve yetiştirme programlarına veya bunun dışında ter­
tip ettiği özel kurslara katılıp da diploma veya sertifika alamıyanlara bu çalışmalarım gösteren bir belge verilir.»
Giriş Şartları:
Enstitüye müracaat edeceklerin bir Türk üniversitesinden veya
aşağıdaki yüksek okulların birisinden mezun ve hâlen devlet me­
muru olmaları şarttır:
İktisadi ve Ticarî İlimler Akademileri
Harb Okulları
Eğitim Enstitüleri
Teknik Öğretmen Okulları
Ankara Ticaret Öğretmen Okulu
Ankara Devlet Konservatuvan (Yüksek kısım)
İstanbul Yüksek Öğretim Okulu
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi
İstanbul Teknik Okulu
İstanbul Eczacı Okulu
28
İstanbul Dişçi Okulu
Zonguldak Maden Teknik Okulu
İstanbul Yüksek Deniz Ticaret Okulu.
Yabancı bir üniversite veya yüksek okuldan mezun olanların
müracaatları, diplomalarının Millî Eğitim Bakanlığınca tasdiki so­
nunda kabul olunabilir.
Müracaatçıların Enstitüye kabul edilmeleri, yapılacak giriş
imtihanında kazanmalarına bağlıdır. Giriş imtihana yazılı ve sözlü
olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir.
Enstitüye devam etmek isteyen adayların çeşitli fakülte ve
yüksek okullardan mezun olmaları ve farklı mesleklere mensup
bulunmaları dolayısiyle, yazılı imtihanlar genel bir karakter taşı­
makta ve belirli bir ihtisas sahasına taallûk etmemekledir.
Yazılı imtihanlarda başarı gösteren adaylar nihaî bir mülâkata tâbi tutulurlar. Bir jüri önünde yapılacak bu mülakatta aday­
lara İdarî, siyasî, İktisadî veya sosyal bir konu üzerinde yine gene]
mahiyette sualler sorulur. Mülâkatm gayesi esas itibariyle aday­
ların kişiliği ile muhakeme ve tahlil kabiliyetleri hakkında bir fi­
kir edinmektedir.
Ders saatleri ve devam :
Enstitüde umumî dersler, Pazartesi - Cuma günleri saat 9-12 ve
14-17 arasında. Cumartesi günü ise 9-13 arasında olmak üzere ve
sonradan ilân edilen ders programı gereğince verilir.
İdaredeki pratik çalışmalar esnasında öğrenciler küçük grup
1ar teşkil ederek mes’ul öğretim üyelerinin nezareti altında çeşitli
daire ve teşekküllerde staj görürler.
Öğrencilerin diploma imtihanına hak kazanabilmeleri için bü ­
tün derslere ve diğer çalışmalara tam olarak devam etmiş bulun­
maları şarttır. Hastalık halinde usulüne göre alınacak doktor ra­
poru ile mazeretin tevsik edilmesi icabeder
(Mazeretsiz olarak
devam etmemek diploma alma hakkım kaybettirir).
Gerek genel öğretim ve yetiştirme programı, gerek idaredeki
pratik çalışmalar esnasında, öğrencilerin sözlü ve yazılı raporla
rını hazırlamak: üzere kütüphane çalışmaları yapabilmeleri içir
serbest saatler ayrılmıştır.
N o t : TefeiTUâtlı bilgi için bak : Ek : 4
Diğer memleketlerden Enstitüye devam etmek isteyen talebe­
lerle ilgili hususlar:
Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, Enstitü çalış-
29
malarına katılmak isteyen Orta Doğu ve diğer memleketlere men­
sup namzetlere burs verilmesi hususunda Birleşmiş Milletler Tek­
nik Yardım İdaresine tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu suretle B.M.
Teknik Yardım İdaresince Enstitüye tahsis edilmiş bulunan bura­
lardan faydalanarak bölge memleketlerine mensup talebelerin
Enstitüdeki çalışmalara katılmaları kabil olmaktadır.
Bu kurslar hakkında ilgili memleketlerdeki Birleşmiş Millet­
ler temsilciliklerinden ve Türkiye Elçilik veya Kültür Ataşeliklerin­
den gereken bilgi temin edilebilir.
Enstitünün resmî dili Türkçe olduğundan ders ve çalışmalar
prensip itibariyle Türkçe olarak yapılmaktadır. İngilizce veya
Fransızca olarak verilen dersler sadece Türkçeye tercüme edilmek
tedir. Bu sebeple diğer memleketlerden Enstitüye gelecek öğrenci­
ler, ancak Türkçeyi iyi bildikleri takdirde normal eğitim progra­
mından faydalanabilirler.
Bununla beraber İngilizce veya Fransızca dillerinden birini iyi
bilen öğrenciler Enstitüde ve Enstitünün tavassutu ile Türk daire
ve müesseseler inde inceleme ve araştırmalarda bulunabilirler.
Ancak bu şekilde inceleme ve araştırma yapmak arzusunda bulu­
nan namzetlerin inceleme konularını ve programlarını evvelden
Enstitüye bildirmeleri gerekmektedir.
B — ÖZEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI :
1. Organizasyon ve Metod Özel Kursu :
Genel olarak, O ve M eğitiminin amaçları, idareyi ve idarî
usulleri geliştirme ve yeniden düzenleme çalışmalarında görev ala
cak elemanları yetiştirmek, idarecilere O ve M çalışmalarım tanıt­
mak ve benimsetmektir denilebilir. Özel kurs ancak, yukarıda ve
rilen traifin birinci şıkkıyla yani dairelerin O ve M birimlerinin ih­
tiyacı olan elemanların yetiştirilmesiyle meşgul olmakta, ikinci
kısmın, gerektirdiği faaliyetler Genel Öğretim Programı O ve M
Kursu çerçevesi içinde yer almaktadır.
Bu bölünme, iki devreye ayırarak inceliyebileceğimiz. Ensti­
tünün kuruluşundan bu yana O ve M eğitiminin gelişme seyrinin
sonucu olarak ortaya çıkmıştır :
a)
1953 ten 1957 yılı sonuna kadar olan devre :
Bu devrede, esas itibariyle, O ve M, Genel Öğretim Progra
mma dahil teorik derslerden birini teşkil etmekte, ancak kurs so­
nunda konuyla ilgili bazı pratik çalışmalar da yapılmaktadır. Bu
çalışmalardan beklenen başlıca faydalar O ve M yi tanıtmak ve
30
yaymak, kursiyerlere görevlerinin yerine getirilmesinde kullana­
bilecekleri bazı O ve M teknikleri öğretmek, onları dairelerinde
O ve M birimleri kurmaya teşvik etmek veya bu gibi birimlerle
işbirliğine hazırlamaktır. Bu yöndeki çalışmalar. Enstitü mezunla
rmın bu gibi çalışmalara bizzat katılmaları, yardımcı olmaları ve
ya bu sahada çalışanlarla sıkı ve anlayışlı bir işbirliği ypmaları su­
retiyle, ciddi faydalar sağlamıştır.
b)
1957 den bugüne kadar olan devre :
Bu devrenin özelliğini Genel Öğretim Programındaki O ve
M çalışmalarına ilâve olarak O ve M uzmanları yetiştirilmek üzere
O ve M özel kursları açılması teşkil eder. 1958 yılı memleketimiz­
de O ve M çalışmalarını pratik sahaya intikal ettirmek bakımın­
dan kesif bir faaliyete sahne olmuştur. Bu bir yıl zarfında çeşitli
kademelerden idarecilerin, katılmasıyla Enstitüde ve dairelerde
düzenlenen seminer ve toplantılarda O ve M çalışmalarının önemi,
mahiyeti, değeri, O ve M birimlerinin kuruluş ve faaliyetleri izah
olunmuş ve Enstitüde üç kişilik bir O ve M birimi kurularak bazı
incelemeler yapılmak suretiyle bu alandaki gelişmeye öncülük edil­
miştir. 1959 yılından itibaren O ve M birimi kurmuş bulunan veya
böyle bir birim kurmaya istekli bulunan daire ve kurumlar için
özel O ve M kursları açılmasına başlanmış ve bu kurslardan birin­
cisi 1959 yılı Mayıs ayında açılmıştır. Diğer taraftan Genel Öğre­
tim Programlarında O ve M konuları önemli bir yer işgal etmekte
devam etmiş, bu konuya tahsis edilen ders saatleri yıldan yıla devamlı bir artış göstermiştir. Bunlara ilâve olarak Enstitü veya
daireler tarafından açılan kurs ve seminerlerde O ve M konusuna
dâima yer verilmekte ve bunların ders saati olarak yekûnu, önemli
miktarlara baliğ olmaktadır.
Kurs süresi üç aydır. Kurs teorik ve pratik olmak üzere iki
devrelidir. Birinci devrede öğrencilere teorik bilgiler verilmekte
ve dersane uygulamaları yaptırılmakta; ikinci devrede öğrenciler
bu bilgilerini dairelerde yaptıkları araştırmalarda bizzat uygula­
maktadırlar. Kursa katılacak elemanların seçimine büyük bir
önem verilmekte, kursa bu alanda fiilen çalışacak genel kabiliyet­
leri itibariyle vasatın üstünde bulunan müdekkik, objektif görüş
sahibi elemanların seçilmesine çalışılmaktadır. Kursa kabul edile­
cek elemanlar mülakat yoluyla seçilmektedir. Genel olarak yılda
iki kurs açılmakta olup, bu güne kadar açılan 7 Özel O ve M kur
sunda 144 kişi yetiştirilmiş bulunmaktadır.
Kursun toplu ders programı aşağıda verilmiştir ;
Organizasyon Metod Tekniği
31
Diğer memleketlerde O ve M
Karayollarında O ve M
O ve M Araştırmalarmda İstatistikten Faydalanma
Sevk ve İdare Esasları
Personel İdaresi
Beşerî Münasebetler
Haberleşme
Teşkilât
Teşkilât Analizi
Teşkilât Şemaları
İş Dağıtımı
Metod İncelemelerinin Esasları
İş Akımı
İş Ölçme
Zaman ve Hareket Etüdleri
Form Çizme ve Kontrol
Yerleşme ve Büro Tanzimi
2. Eğiticilerin Eğitimi Kursu :
«Eğiticilerin Eğitimi» kursunun Enstitü
yer alışı yenidir.
programı içinde
Kursun Genel A m a cı: a) Çeşitli devlet kuruulşlarmdaki eği­
tim ünitelerinin idaresi, eğitim programının hazırlanması, kuru
mun eğitim ünitesinin çalışması ve teşkilâtlanması işlerini sağlıyacak kimselerin, eğitilmesi, b ) Modern bir teknik öğretim yolu
ile âmme hizmetine girmiş olan yetişkinlerin eğitiminn sağlanması,
c) Servis, şube ve daire seviyesindeki eğitim tipleri ve program­
ları hakkında gerekli bilgilerin toplanması ve araştırmalarda bulu­
nulması olarak özetlenebilir.
Kursun özel amacı ise hizmet-içi eğitiminin gelişmesi ve bv
işi yürütebilecek yeterli bir eğitim ünitesinin tesisi olmuştur.
Bilindiği gibi hâlen teşkilâtların bünyelerinde mevcut bulu­
nan hizmet-içi eğitim tesisleri,
— Bazı teşkilâtlarda sistematik bir eğitim birimi bulunma­
ması,
— Bazılarmdaki mevcut tesislerin ise çok belirli ve dar bir
programla sımrlandırılmış olması yüzünden günün ihtiyaçlarına
cevap verememektedirler.
Bir diğer sebep de eğitim tesis ve imkânlarımn genişlemesinin
eğitim gruplarının ve öğretim kısmının yürütülmesi ve teşkilâtlan­
masında ehliyet sahibi kimselere ihtiyaç göstermesi ve devlet da­
32
irelerine atanmış olan yetişkinlerin eğitiminin özel bir öğretim
tekniğine ihtiyaçı gerekli kılması olmuştur.
Kurs dört hafta sürelidir. Bir defada eğitilecek şahıs sayısı
azamî 25 olarak sınırlandırılmıştır.
Öğretimde konferans metoduna ancak gerektiği kadar yer ve
rilmiş, daha fazla göze ve kulağa yöneltilen yardımcı araç ve ge­
reçlerle eğitimin uygulanmasına gidilmiş ve eğitilenlerin meselâ
grup tartışması, örnek olay, rol oynama v.s. gibi yollardan aktif
olarak eğitime katılması istenmiştir.
Kursun öğretim kadrosunu çeşitli kurumlarda eğitim işlerin
de görevli ve yetişkinlerin eğitimi alamnda ihtisas yapmış olan kim­
selerle, hizmet-içi eğitimi yabancı öğretici uzmanları teşkil etmek
tedir.
îlki 18 Şubat -13 Mart 1964 günleri arasmda yapılan bu kurs­
ta ele alınıp işlenen konular aşağıda verilm iştir:
Topluluk Karşısında Konuşma Sanatı
Grup Tartışması
Rol Oynama Metodu
Eğitimden Beklenen Gaye
Eğitimin Unsurları
Eğitim Çeşitleri
Eğitimin Teşkilâtlandırılması
Eğitim İhtiyaçlarının Tesbiti
Yetişkinlerin Eğtimi
Göze ve Kulağa Yöneltilen Eğitim Araçları ve Haberleşme
Eğitim Programlarının Hazırlanması
îşbaşı Eğitimi
Eğitime Uygun Fiziksel Ortamın Hazırlanması ve Önemi
Eğitim Yönetmelik ve Dokümanları
Eğitimin Değerlendirilmesi.
3. İdareyi Geliştirme Dörtlü P rogram ı:
Enstitünün, âmme idaresi alanındaki genel ve özel eğitim
program ve kursları yanında bu öğretimin verimliliğini belirli ba
kanlık ve dairelerde arttırmak amacını güden İdarî Geliştirme
Dörtlü Programı 1964 yılı başından itibaren yürürlüğe konmuş ye
ni bir programdır.
Bu program devlet teşkilâtına dahil yasama, yürütme ve yargı
organ ve kurumlarından belirli bir bakanlık veya teşkilâtı hedef
alarak beş-altı ay gibi uzunca bir zaman döneminde, zaman fasılası
ile ve şu sıraya göre dört bölümü tevcih etm ektedir: a) Yüksek
33
Sevk ve İdare Semineri, b ) Orta Kademe Sevk ve idare Semineri,
c) İlk Âmir (İşi Basitleştirme) Kursu, d) Organizasyon ve Me
tod Kursu.
Program bölümlerinin sıralı olarak belirli bir bakanlık veys^
daireye yöneltilmesinden kolayca anlaşılabileceği gibi bu programı
isteyen dairenin, şimdiki duruma göre, en büyük idarecisinden en
küçük şefine kadar tekmil yöneticilerine idareyi geliştirmek konu
sunda aynı modern idarecilik bilgi ve tecrübesini vermek, bu su­
retle o dairede bir organizasyon, ve metod teşkilâtı kurarak kendi
problemlerini modern tekniklerle meydana çıkarabilmeleri, çare­
ler bulabilmeleri ve işlerini en uygun zaman, kalite ve maliyetle
halledebUmeleri maharetini aktarma etmek esastır.
Bu program 1962 - 1964 döneminde Ankara’da Agency For
International Development (AID) Teşkilâtı tarafından Devlet MaJ
zeme Ofisi, Maliye Bakanlığı, Etibank Elektrik İşletmeleri Mües
sesesi, Toprak Ofis, Azot Sanayi T.A.O. gibi dairelerde denenmiş
ve ümitli sonuçlar vermiş iken 1964 yıl başından itibaren Enstitü
tarafından benimsenmiştir. Enstitü bu programı 1964 yılında Dev­
let İstatistik Enstitüsü ile Gümrük ve Tekel Bakanlığında uygula­
mış ve Sümerbank’ta da bir orta kademe sevk ve idare semineri
yönetmiştir.
Bu programın önemli bir özelliği İdarî geliştirme gayretlerinin
çoğunu ilk âmirler yani işçi ve memurların hemen üzerindeki şef­
ler kademesinden beklemesi ve bu suretle âmme hizmetlerini halk­
la karşı karşıya yürüten bu kademeyi ne gibi modern tekniklerle
teçhiz ettiğini, o dairedeki bütün idarecilere ve O ve M birimine
benimsetmek suretiyle herkesin kendi plânını, bütçesini teşkilâtı­
nı ve çalışmalarını modern hale getirmekten sorumlu ve bu alan>
da yetkili olduğunu kabul ettirmesidir.
Dörtlü programı teşkil eden bölümler şöyledir :
a — YÜKSEK SEVK VE İDARE SEMİNERİ :
Bu seminere belirli bir bakanlığın müsteşar, genel mü­
dür, merkez teşkilâtı kurmay birimleri başkanları, (Baş hukuk
müşaviri, personel başkanı, plânlama başkanı, teftiş kurulu baş­
kanı, organizasyon ve metod başkam, esas görev daire başkanları,
taşranın büyük teşkilât başkanları v.b.) idareciler katılır. Bir se­
minerde normal olarak 15-25 den fazla kişi bulunmaz.
b — ORTA KADEME SEVK VE İDARE SEM İN ERİ:
Genel Müdür yardımcıları, Merkez Teşkilâtına bağlı şu­
34
be müdürleri, küçük taşra birimleri müdürleri (Fabrika Md., Baş­
müdürlüğe bağlı Md. 1er v.b.) içindir. Bir seminere 20-25 kişi ka­
tılması verimlidir.
c — İLK ÂMİR (İSİ BASİTLEŞTİRME) KURSU:
Aym bakanlık veya dairenin işçi ve m.emurlarının hemen
üstündeki şefleri, yani ilk âmirleri hedef tutan ve bir defada 20-25
ilk âmirin katılacağı kurstur.
d — ORGANİZASYON VE METOD İHTİSAS KURSU :
Aynı bakanlık veya dairede bir organizasyon ve metod
birimi kurmak veya geliştirmek amacıyla ya özel maksatlı ve kısa
süreli bir O ve M kursu açılması veya Türkiye ve Orta Doğu
Âmme İdaresi Enstitüsü’nün esas eğitim programlarından biri
olan O 've M'kursuna bir grup seçkin O ve M uzman adayının ter­
tiplenmesi şeklinde olur. Böyle bir O ve M kursuna aynı bakanlık
veya dairenin O ve M uzman adayları katılacağı gibi diğer bakan­
lık veya daire O ve M uzman adayları da katılabilir.
İdarî Geliştirm.e Dörtlü Programını Enstitü tarafından görev­
lendirilmiş bir program müdürü yönetir. Seminer veya kurslar
duruma göre Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi binası, hedef
tutulan bakanlık veya daire binası, veya uygun bir eğitim yerinde
tertiplenir.
Öğretim heyeti esas itibariyle Enstitünün devamlı öğretim ve
araştırma mütehassıs ve asistanları tarafından teşkil oluDur. Ay­
rıca Üniversiteler, AID, Birleşmiş Milletler ve diğer öğretim ku­
rum ve elemanlarından da faydalanılır.
Dörtlü programın, dört bölümüne de katıldıktan sonra kendi
bakanlık ve dairesinde bu programın devamlı ve sistematik olarak
yerleşmesini sağlamak üzere, programın uygulanacağı bakanlık ve
dairenin, daha ilk safhada birer O ve M Eğitim sorumlusu tâ-yin
etmesi veya varsa Ove M Md. ve Eğitim Md. nü bütün bu dört
seminer ve kurstan geçirmesi gereklidir.
yüksek sevk ve idare seminerinin tam gün esasıyla yürütül
mesi öğretimin verimi ve ekonomisi yönünden ideal olmakla ,bera­
ber idarecileri işlerinden ayırmak mahzurunu kaldırmak üzere
bu seminerlerin her gün ikişer-üçer saat, haftada iki gün altışar
saat, haftada birer gün, üçer saat gibi tertiplenmesinde elâstikiye f
vardır.
Diğer üç program bölümünün daha sistematik olması gerekir.
Üçüncü bölüm olan ilk âm.ir (işi basitleştirme) kursuna ka­
tılması gereken şeflerin sayısı bazan yüzleri aşmaktadır. Bu iti
35
barla bu bölüm için hedef tutulan bakanlık veya dairenin O ve M
birimi içinde eğitim adamı olarak bir veya daha çok işi basitleş­
tirme öğretmeni yetiştirilir. Böylece o bakanlık veya daire bu eğiti­
mi bir döner çark gibi devamlı ve sistematik tarzda yürütecek im
kâna kavuşturulur.
Dörtlü programın herbir bölümü için ayrı ayrı seminer veya
kurs müdürleri tâyin, edilerek bütün programın Dörtlü Program
müdürü tarafından yönetimi yerine onun genel nezaretinde bir ve
birkaç seminer veya kurs müdürü vasıtasiyle yönetiminin sağlan­
ması düşünülmektedir.
Dörtlü programın eğitim metodlarına; konferanslar, grup tartişmaları, göze ve kulağa hitap eden araç ve gereçler, pratik çalış­
ma projeleri, yerinde inceleme etüdleri, gösteri ve geziler, okuma
eserlerine referanslar vermek, sınavlar ve testler dahildir. Bilhassa
idarecilerin birbirine bilgi ve tecrübe örnekleri aktarma etmelerine
saat ve fırsatlar verilir. Bu arada maksatlı eğlenceler tertiplenmesi
de öğretim verimini yükseltir.
Ele alınan konular, her seminer için ayrı ayrı
aşağıdadır.
a.
olmak üzere,
YÜKSEK SEVK VE İDARE SEMİNERİ KONULARI
Modern idare
İdarenin görevleri
Personel idaresi
Diğer İdarî geliştirme yolları
Diğer memleketlerde O ve M
Türkiye’de İdarî geliştirme kurumlan ve O ve M biriminin
teşkilât ve faaliyetleri
Bir O ve M biriminin teşkilât ve faaliyetleri
Reorganizasyon incelenmesi
İş akımı araştırmaları
Türk idaresinin problemleri
Kurumumuzun İdarî gelişmesi için düşünceleriniz nelerdir?
Neler yapabilirsiniz?
b. ORTA KADEME SEVK VE İDARE SEMİNERİ KONULARI
Personel şevki' idaresi
Eğitim idaresi
Malî idare
Organizasyon ve metod incfelenieleri
İş âkımı arâştiı^alârı
36
Form çizme ve kontrolü
îş ölçme
Saha ve yerleşme etüdleri
Büro mekanizmaşyonu otomasyonu
Dosya ve evrak sistemleri
Daktilo hizmetleri
Türkiye’de İdarî geliştirme kurumlan
Türkiye’de O ve M birimleri ve O ve M eğitimi
Türk idaresinin problemleri
Kurumun idaresini iyileştirmek için neler yapabilirsiniz?
c. İLK ÂMİRLER KURSU
Modern idare kavramları
Âmirlerin göreyleri
Personel idaresi ve beşerî münasebetler,
Haberleşme
İdareyi iyileştirme yolları
İş dağıtımı incelemeleri
İş akımı araştırmaları
Form çizme ve kontrolü
Yerleşme etüdleri
Hareket ekonomisi
İş ölçme
Büro mekanizasyonu ve otomasyonu
Çoğaltma metodları
Dosya ve eyrak işleri
Daktilo hizmetleri
d. O VE M KURSU
Modern idare
Personel şevki idaresi, personel idaresi ve eğitim
Halkla münasebetler ve beşerî münasebetler
O ve M araştırma metodları uygulaması
istatistik
İş dağıtımı
İş akımı araştırmaları
İdarî mevzuat koordinasyonu
İş ölçme
Saha ve yerleşme etüdleri
Form çizme ve kontrolü
Dosya ve evrak sistemleri
Daktilo hizmetleri
37
Teşkilât şemaları
Kalite kontrolü
Diğer memleketlerde O ve M
Türkiye’de idari geliştirme çabaları ve O ve M birimlerr
4. İktisadî Devlet Teşekkülleri için Personel İdaresi Kursu r
Enstitü eğitim programına 1964 yılı içinde alınan bu yeni_
program ilk olarak Sümerbank’ta uygulanmıştır.
Kursun amacı, İktisadî Devlet Teşekküllerinin personel işle­
rinde çalışan yüksek okul mezunlarını personel şefliklerine aday
idareciler olarak hazırlamaktadır.
Bu nevî personelin büyük çoğunluğu personel idaresi esasları
yönünden hizmet öncesi eğitim görmemişlerdir. . Bunlar görevle­
rini camiaya intisaptan sonra tecrübe ile öğrenmekte, bugüne ka­
dar sistematik bir hizmet-içi eğitim imkânından mahrum oldukla­
rı için kendilerine mevdu görevlerle ilgili bilgilere yeteri kadar sa­
hip bulunmamaktadırlar. Bu sebeplerden iktisadı devlet teşekkiilleri personel teşkilâtmda çalışan şahısları personel idarecisi ola­
rak yetiştirmekten şu iki hedef güdülmektedir :
a) Bu şahıslara mensup oldukları teşekkülde uygulanan per
sonel mevzuat ve usulleri hakkında bilgi ve tecrübeler kazandır­
mak,
b ) Personel şef adaylarını modern personel sevk ve idaresi
bilgi ve teknikleriyle teçhiz etmek.
Kurs teşekküle bağlı müessese ve fabrikalarının personel iş­
lerinde çalışan, yüksek okul mezunu ve istidatlı lise mezuMarı ara­
sında seçilen 30 kişiye hitap etmektedir. Bir buçuk ay sürelidir.
Eğitim toplu eğitim şeklinde olup takrir, grup tartışması, ör­
nek olay, rol oynama gibi modern eğitim usul ve metodlarından,
geniş şekilde faydalanılmaktadır. . . .
Teşekkülde uygulanan mevzuat ile ilgili konuların işlemnesinde takrir metodundan imkân nisbetinde kaçınılmakta, toplantüarın münakaşalı olmasına önem verilmektedir. Ayrıca konula,rın
takdiminde göze ve kulağa hitap eden (levha, grafik, film, y.*5
gibi) vasıtalar kullanılmaktadır.
Kursta incelenen konular şunlardır :
İktisadî Devlet Teşekkülleri reorganizasyon kanunu
Personel idaresinin mahiyeti, gelişmesi, muhtevası
Personel idaresiyle ilgili teşkilât
Personel tedariki ve seçimi
Beşerî münasebetler
Sınıflandırma
38
Sevk ve idare prensipleri
(Plânlama, koordinasyon, teşkilâtlandırma, sevk ve idare, kontrol)
Ücret idaresi
Sınaî münasebetler
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tezkiye, terfi, nakil ve işten çıkış esasları
İşçinin sosyal güvenliği
İdareyi geliştirme
İş görenlerin eğitimi
Disiplin
İş dağıtımı
Hizmet şartları
Yerleşme ve çalışma şartları
Metod analizi, iş akımı
işçinin sosyal güvenliği
Emeklilik esasları
Memurları takyid eden hususlar
Form çizme ve kontrolü
Personel işleriyle ilgili araştırmalar
Devlet Personel Dairesi kuruluş ve çalışmaları
Hareket etüdü
Yeni hazırlanan personel kanunu
Kursun yapıldığı teşekkülde uygulanan personel mevzuat ve
usulleri
5. Belediye Personeli Eğitim P rogram ı:
Program mahallî idareler memurlarını, bunlardan bilhassa
belediye muhasebecileriyle başkâtiplerini yerinde ve kısa süreli
bir eğitime tâbi tutmak gayesiyle hazırlanmıştır.
Bir başka ifadeyle eğitim, adı geçen mahallî idare memurla­
rını meslekî ve tatbikî bilgi bakımından yeterli duruma getirmek,
daha gelişmiş bir il belediyesi teşkilât ve görevleriyle temasa geti­
rerek staja tâbi tutmak, bir ay süreyle toplu bir halde bulundura­
rak kendi aralarında bilgi ve görgü alış-verişini sağlamak, eğitici
film, projeksiyon ve söyleyişlerle ilgililerin sosyal ufkunu genişlet­
mek hedeflerine yöneltilmiştir.
Ancak eğitim göreceklerin fazlalığı ve toplu halde bulunma­
yışları sebepleriyle gaye bu iki yönden sınırlandırılmıştır. Şöyle
ki ancak nüfusu onbinden az ve eğitime ciddcn ihtiyacı olan be­
lediye muhasip ve başkâtipleri bölge esasına göre düzenlenen eği­
timden faydalandırılmaktadır. Her bölge 60 - 70 belediyeyi içine al­
makta olup tesbit işinde sosyal, ekonomik ve coğrafi faktörler gö'^39
önüne alınmakta, bölge merkezi vilâyetin ise eğitim için yeterli
imkânlara sahip olup olmadığı üzerinde durulmaktadır. Bu düşün­
ceden hareketle 1962 yılında başlatılan program için altı vilâyet
eğitim merkezi olarak seçilmiştir. Bunlar Gaziantep, Diyarbakır,
Sivas, Edirne, Bursa ve Aydın’dır. Her merkeze, komşu beş ilin
mensupları dâvet edilmiştir.
Sonunda 26 ile bağlı 364 belediyenin 487 muhasip ve başkâti­
bi, üç haftası muhasiplere, bir haftası başkâtiplere ayrılmış bu
eğitimden geçmiştir.
Enstitü, organizasyon işiyle nazari temelleri ve eğitimi takip
ve değerlendirmeyi üzerine almıştır. Fakat asıl meslekî konular
mülkiye müfettişlerine bırakılmıştır. Böylece teftiş programıyla
âhenkli olarak tertiplenen eğitim programı, eğitim bölgesinde gö­
revli müfettişlerden faydalanma imkânım vermiştir.
Eğitimde verilen bütün dersler önceden yazılmış, kontrol edil­
miş ve eğitim görenlere dağıtılmış olduğu gibi bu derslere dayanan
bir elkitabı da (Belediye El Kitabı) Enstitü yayınları arasında yer
almıştır.
*
Bağlı bulundukları vali ve kaymakamlardan eğitim görenlerde
müşahade edilen iyileşmeler sorulmuş, ayrıca kendilerinden dc
İsimsiz mütalâalar alınmak suretiyle eğitimin kontrolü yapılmış­
tır.
Belediye Personeli Eğitim Programında şu konular işlenmiştiv.
Belediyelerde Personel Eğitiminin Önemi
Belediyelerin Görevleri ve Yetkileri
Belediye Organları
Belediye Personel Rejimi
Belediye Büro Hizmetleri
Belediye Zabıtası
Fiat Murakabesi ve Pazarlıksız Satış, Etiket Usulü
Hafta Tatili
Belediyelerimizin Şehir Plânlaması ile îlgili Görevleri
Bina Yapımını Yeşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar
İstimlâk İşleri
Belediyelerin İller Bankası ile olan malî bağları (istikraz-fon-hisseler)
Belediyelerin Sağlık Hizmetleri ve Kontrolleri
Belediye Veteriner Hizmetleri
Genel Muhasebe içinde Belediye Muhasebesinin Yeni ve Prensipleri
Muhasebe Defterleri
Belediye Bütçeleri
40
Belediye Gelirleri ve Tarifeler
Belediye Tahsilat İşleri
Belediye Giderleri, Giderlerin Safhaları, Avans, Kredi, Emanet İş­
leri
Bütçe Giderlerinde Aranacak Belgeler
Eşhas Zimmeti, Gelir Vergisi ve Damga Resmi Tatbikatı
Satınalma, İnşaat Tamir Giderleri
Harcırah Ödemeleri
îş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı Karşısında Belediyeler
Evlenme İşleri
Belediyelerin Turizm Hizmetleri
Halkla Münasebetler
Plânlama ve Türkiye’de Tatbikatı
Belediyeler ve Halk Eğitimi.
C — SEMİNER FAALİYETLERİ
Enstitü çeşitli devlet daire ve müesseseleri ile irtibatını
geliştirmek ve bu suretle idarecilerin kendi aralarında temas te­
min edebilmelerini ve müşterek meseleler üzerinde fikir teatisin­
de bulunmalarını sağlamak maksatları ile bir çok seminer, konfe­
rans ve münakaşalı toplantılar da tertip etmektedir. Bundan baş­
ka Enstitü, devlet daire ve teşekkülleri tarafından tertiplenen ba­
zı yetiştirme kurslarına, seminer ve konferanslara da yardımcı
olarak iştirak etmiştir. Şimdiye kadar Enstitünün tertiplediği veya
iştirak ettiği bu gibi seminer ve toplantıların mevzu, mahal ve sa­
manını gösteren liste aşağıdadır.
a)
Enstitü’nün Tertip Ettiği Seminerler :
1.
İstanbul Âmme îdaresi Semineri
14-25 Eylül 1953 tarihleri arasında.
İştirak edenler : Türk üniversitelerinin ilgili mensupları
ve Birleşmiş Milletler temsilcileri
Konu
2.
: Âmme idaresinin hali hazırdaki ihtiyaç­
ları
İdare Beşerî Münasebetler Semineri
16-17 Nisan 1954 tarihlerinde Ankara’da
İştirak edenler : Yüksek kademe Türk idarecileri ve Ame­
rikan İktisadi Yardım Heyeti temsilcileri
41
Konu
: Beşerî kaynaklar ve âmme hizmetleri
için geliştirilmeleri ve kıymetlen,dirilme­
leri
3. Sevkü İdare Vasıtaları Konferansı
28- 29 Mayıs 1954 tarihinde Ankara’da
îştirak edenler : Bakanlar ve yüksek kademe idarecileri
ve Amerikan İktisadî Yardım Heyeti tem*
silcileri
Konu
: îyi bir âmme idaresinin
sevkü idare
temeli olarak
4. Yüksek Kademe Türk İdarecileri Konferansı
28 - 29 Mart 1957 tarihlerinde Ankara’da
İştirak edenler : Bazı bakan, müsteşar ve umum müdür­
ler
Konu
: Âmme îdareinde modern
davranışlar
düşünce
ve
5. Müfettişler Konferansı
14 Mayıs 1957 tarihinde Ankara’da
İştirak edenler : Bazı bakanlar ve bakanlık teftiş kurul­
ları başkanları ve müfettişleri
Konu
: Teftiş mevzuunda bazı modern görüşler
ve teftişi müteakip dikkat edilmesi ge­
rekli hususlar
6. Yüksek İdareciler Konferans ve Semineri
16-17 Mayıs 1958 tarihlerinde Ankara’da
İştirak edenler : Bazı bakan, müsteşar ve umum müdür­
ler
Konu
: Âmme idaresinde aktüel meseleler
7. Orta Kademe İdareciler Konferans ve Semineri
21-22 Mayıs 1958 tarihlerinde Ankara’da
İştirak edenler : Muhtelif bakanlıklar şube müdür, mü­
dür yardımcısı, şef ve müşavirleri
Konu
42
: Teşkilât ve metod
8. Yüksek Kademe İdareciler Konferans ve Semineri
18 Haziran 1958 tarihinde Ankara’da
İştirak edenler : Bazı müsteşar, umum müdür ve daire
reisleri
Konu
: Plânlama ve bütçe
9. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Semineri
17-18 Temmuz 1958 tarihlerinde Ankara’da
İştirak edenler : D.S.Î. Umum Müdürlüğü
cileri ve memurları
Konu
kıdemli idare­
: Teşkilât ve metod
10. Sosyal Hukuk Semineri
13 Nisan 1959 tarihinde Ankara’da
İştirak edenler : Çalışma Bakanlığı erkânından bir grup
Konu
: Sosyal hukukun bugünkü temayülleri
11. İktisadî Devlet Teşekkülleri ile ilgili
seminer
meseleler hakkmd a
17 Nisan 1959 tarihinde Ankara’da
İştirak edenler : Umumî Murakabe
Devlet Teşekkülleri
»
Konu
Heyeti ve İktisadî
: İktisadî Devlet Teşekküllerinin önemi ve
istikbali, teşkilâtı, statüsü, randıman ve
personel meseleleri.
...
12. Organizasyon ye metod semineri
.
22 Mayıs. 1959 tarihinde Ankara’da
İştirak edenler : Özel Organizasyon ve Metod Kursuna iş­
tirak eden 8 İdarî teşekkül mensüpları
Konu
: Organizasyon ve metod ünitelerinin ku­
rulması
13. Fransız Kaymakamları için seminer
27 Mayıs tarihinde Ankara’da
İştirak edenler ; Fransız Kaymakamları
Konu
: Türkiye’de Devlet hizmeti ve gelişmesi
43
14. Yüksek idareciler konferans ve semineri
8 Ocak 1960 tarihinde Ankara’da
İştirak edenler : Bazı müsteşar, umum müdür ve müdür­
ler
Konu
: Türkiye’de Mahallî Topluluklarm İkti­
sadi ve Sosyal Gelişmesinde Metod Me­
seleleri
15. Âmme İdaresi Sahasmda Teknik Yardım Semineri
9 Mart 1960 tarihinde Ankara’da
İştirak edenler : Teknik yardım müesseseleri, bakanlık da­
ireler temsilcileri
Konu
: Teknik yardım programları ve idaresi
16. İdare Hukuku Semineri (Strasbourg Üniversitesi İdare Hu­
kuku Profesörü De Soto tarafından)
3 Nisan 1960 - 18 Nisan 1960 tarihlerinde Ankara’da
İştirak edenler : Danıştay, Yargıtay ve İçişleri temsilcileri
17. İdare Hukuku Semineri
(Fransız
Damştayı
üyelerinden
Dutheillet de Lamothe tarafından)
22 Mart 1960 - 4 Nisan 1960 tarihleri arasında Ankara’da
İştirak edenler : Danıştay, Yargıtay ve Bakanlıklar temsil­
cileri
18. Yüksek İdareciler Semineri
8 - 9 Mart 1961 tarihlerinde Ankara’da
Konu
: Siyasi kuvvet karşısında idare
19. Plânlama ve İdare Hukuku Semineri (Fransız Damştayı üye­
lerinden Dutheillet de Lamothe tarafından,)
6 Mart 1961-14 Mart 1961 tarihlerinde Ankara’da
İştirak edenler : Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Enstitü menr
supları
20. Sosyal İlimler M etodolojisi Konferans ve Semineri
19 Nisan - 28 Nisan 1961 tarihlerinde Ankara’da
44
iştirak edenler : Türikye ve Orta Doğu Âmme İdaresi öğ­
retim ve araştırma personeli
21. Fransa'da İdarî Reform Hareketleri Konferansları (Paris
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Profesörü Andre de
Laubadere tarafmdan
18 Nisan 1961-5 Mayıs 1961 tarihlerinde Ankara’da
İştirak edenler : Damştay, Yargıtay, Sayıştay, Üniversite,
İçişleri Bakanlığı temsilcileri
22. Bölge Kalkınması Semineri (Fransa İmar Bakanlığı Genel
Sekreteri J. Godchot ve çeşitli bakanlık temsilcileri tara­
fından)
3 Mayıs 1961-15 Mayıs 1961 tarihlerinde Ankara’da
İştirak edenler : İlgili Bakanlıklar ve Üniversite temsilci­
leri.
b)
Enstitünün Yardım Ettiği veya Katıldığı
Toplantılar :
Seminer, Kurs ve
1. Birinci Prodüktivite Semineri (TertİD e d e n : Türkive Eko­
nomi Kurumu Ekonomik Araştırma Enstitüsü)
5 - 8 Mayıs 1958 tarihlerinde Ankara’da
2.
Posta - Telgraf - Telefon Personeli İdaresi Yetiştirme Kursu
2 Haziran - 2 Ağustos 1958 tarihlerinde Ankara’da
3. İşçi Sigortaları Kurumu Yetiştirme Kursları
12 K asım - 8 Aralık 1956 tarihlerinde Ankara’da
25 Mart - 22 Nisan 1957 tarihlerinde Ankara’da
4 Ekim -16 Aralık 1957 tarihlerinde Ankara’da
4. İkinci İskân ve Şehircilik Haftası (Tertip eden : S.B.F. İskân
ve Şehircilik Enstitüsü)
5 - 7 Haziran 1957 tarihlerinde Ankara’da
5. Halk Eğitimi Kursu (Tertip eden: Hıfzıssıhha Okulu',
Hıfzıssıhha Okulunun hekimler için tertip ettiği senelik
kursları
6. Personel idaresinde beşerî münasebetler semineri (Tertip
eden : Kara Yolları Genel Müdürlüğü)
14 Kasım 1958-23 Ocak 1959 arasında Ankara’da
45
7. Öğretmen Okulları Müdürleri toplantısı (Tertip eden: Ög
retmen Okulları Genel Müdürlüğü)
3- 16 Ağustos 1959 tarihlerinde Ankara’da
8. Modern İdarede Beşerî Münasebetler (Tertip e d en ; Kara
Yolları Genel Md. lüğü
25 - 29 Şubat 1960 tarihleri Ankara’da
9. Dördüncü İskân ve Şehircilik Haftası (Tertip eden,; S.B.F.
İskân ve Şehircilik Enstitüsü)
19 - 21 Nisan 1960 tarihlerinde Ankara’da.
c)
Konferanslar
Konferansın Konusu
Konferansçı
Tarihi
1. İran Hükümet ve İdare Sistemi İran Büyük Elçisi 5/12/1690
Hassan Arfa
2. İktisadi Alanda Âmme Hukuku A. de Laubadere
»
3. Mülkî Taksimatta Reform
»
4. İdarî Mukaveleler
18/4/1961
24/4/1961
25/4/196İ
»
3/5/1961
6. Bölge Kalkınması
J.E. Godchot
3/5/196İ
7. Türkiye’de Plânlama
Şinasi Orel
8. İngiltere’de Hizmetiçi Eğitimi
Sevda Erem
17/5/196İ
10/i3/10GL
9. Anayasa Mahkemeleri ve Ka-.
nunların Anayasaya uygunluğu­
nun kazaî «Murakabesi» (Seri
J. Chatelain
konferans)
a) Genel takdim
16/11/196İ
5. Anayasa Mahkemesi
b ) Anayasanın üstünlüğü pren
sipi ve bunun genel şartla^’i
»
c) Amerika Birleşik Devletle­
rinde durum
d) Almanya ve İtalya’daki du ­
rum
e) Fransa’daki durum
f) İnsan Haklarının Beynelmi­
lel Garantisi ve İnsan Hakla­
rı Mahkemesi
4G
17/11/1961
20/11/1961
»
21/11/196İ
22/11/1961
»
23/11/1961
».
g) Yeni Türk Anayasası üzerin­
de Türk idarecileriyle tar­
tışma
h) Memurun bir vatandaş* sıfatıyla, Devletle olan münase­
betleri
»
24/11/1961
» 27,28,29/11/1901
10. Audio-Visuelle Öğretim metodu
ve muhabere suretiyle öğretim Rivenc
11. «Bir Hükümet Problemi olarak
ilim»
Pigaiol
12. Büro Hizmetlerinin Maliyetini
hesaplama
Oliver Standingfer
13. Fransız Memuriyet Rejimi
Paul Bouteille
23/1/1962
14. Sınıflandırma
10/4/1962
Van Mook
9/12/1961
16/2/1962
.15. Radyo ile Eğitim ve bu mesele­
nin ortaya çıkardığı İdarî p rob­
lemler
Gourdy
16. Harb Akademesinin Kuruluş ve
Reşat Gülsoy
Öğretim Metodları
22/5/1962
17. Bölge tanziminin ortaya çıkar
J. E. Godchot
dığı yeni meseleler
29/5/1962
16/4/1962
18. Âmme hizmetlerinde idari or
ganizasyon ve beşerî münase­
betler meselesi
Prof. Jean Milhaud 4/6/196?
19. İmar ve İskân Politikası
(Seminer)
M. J. E. Godchot
8/6/1962
20. Memur Eğitiminde örnek olay Bourdeau de
fantenay
metodu
21. Fransa’da Devlet Memuriyetinin
Özellikleri
»
8/10/1962
15/10/1962
»
16/10/1962
23. İdarede Yetki Genişliği
Mai’ceau Long
31/10/1962
24. Şehircilik (Seri Konferans)
Prof. F. Yavuz 19,21/12/1962
22. İdarî Alanda Teknik Yardım
a) Şehircilikle ilgili meseleler
b)
»
»
»
25. Millet ve Ordu
26. Millet ve Eğitim
27. Demokrasinin bazı meseleleri
»
)>
L, Marin
»
»
2/1/1963
9/1/196.^
16/1/1963
23/1/1963
30/1/1963
47
28. Plânlama ve Siyasî Müesseseler' Prof. Burdeau
14/3/196Î?
29. İktisadî Devlet Teşekküllerinirt
Parlâmento tarafmdan muraka­
besi
Prof. D. N. Cherter 2/4/196"
30. Teknisyenler ve İdareciler
Prof. P. Gaudemet 24/4/1963
31. Âmme İdaresinde
yüller,
Prof. Rosco Martin 4/10/1963
Yeni Tema
32. Yüksek Kademe İdarecilerinin
Hükümetle olan münasebetleri Prof. Max Beloff
33. Tunus’ta İdarî Müesseseler
ve İdarî Reform
Jilâni Sfar
Tunus B. Elçisi
30/12/1963
9/3/1964
34. Plânlama Konferansları
a). 5 Yıllık Plânın ekonomik ve Ziya Müezzinoğlu
sosyal hedefleri
Devlet
Plânlama
Teşkilâtı Müsteşarı 28/5/1963
b ) Plân fikrinin gelişmesi
Doç. Dr. Osman Okyar
Devlet
Plânlama
Teşküâtı Müşaviri 29/5/1963
c) 1963 Programının anahatları Prof. Dr. Besim Üsünel
İktisadî Plânlama
Dairesi Başkanı
30/5/1963
d) Plân ve programın kamu ve İsmail Ertan
özel sektöre uygulanması
Koordinasyon Dairesi
Başkanı
31/5/1963
e) Plânın sosyal hedefleri ve Enver Ergun
toplum kalkınması
Sosyal Plânlama Dairesi
Başkanı
3/6/196‘i
f) Köy kalkınmasının
problemleri
çeşitli Abid Hussain
Devlet Plânlama Teşkilâtı
Uzmanı
••4/6/1964
g) Mahallî idarelerin kalkınma- Prof. Dr. Bedri Gürsoy
daki rolü
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi
5/6/1964
=,.35. Fransız İdaresinde Yeni Geliş­
meler
Prof. G. Vedel
36. Afrika’da Siyasî Gelişmeler
Andre Blanohet
48
10/4/1964
20/4/1964
II, Araştırma ve Yardım Çalışmaları:
Âmme İdaresinde İlmî telâkkilerin tecrübe ve tahminlerin
yerini almış olduğu içinde bulunduğumuz devrede, görevleri son
derece artmış ve çeşitlenmiş olan idarenin meselelerinin İlmî açı­
dan ele alınarak yapılan incelemelerin sonuçlarına göre bu prob­
lemlere hal çaresi bulunması anlayışı en emin ve ekonomik yol
olarak Türk İdaresinde de her geçen gün biraz daha önem kazan­
maktadır.
Bu gerçeği gözönünde bulunduran Enstitümüz öğretim ve ye­
tiştirme çalışmalarının yamnda araştırma ve yardım faaliyetlerine
de gereken önemi vermektedir.
Bu güne kadar bu faaliyetler üç yönde gelişmiştir :
a. Enstitü tarafından tespit edilen araştırma programları,
b. Çeşitli daire, kuruluş ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin is­
tekleri üzerine Enstitüce veya bu kuruluşlarla müştereken
yapılan araştırmalar,
c. Öğrenci araştırmaları.
Diğer taraftan araştırma faaliyetlerinde son yıllarda müşahade
edilen taraf, çeşitli kuruluşlardan vâki olan araştırma taleplerinin
gittikçe ön plâna geçmekte olmasıdır. Bu memnuniyet verici eği­
limi, enstitünün modern âmme idaresi görüş ve anlayışının yaygın
hale gelmesi konusundaki on yıllık çabalarının Türk İdaresinde
olumlu bir yönde akis bulduğunu ve bu alandaki çalışmalara
son derece ihtiyaç bulunduğunu gösteren işaretlerden birisi olarak
tefsir etmek mümkündür.
Burada Enstitünün 1953 yılından bu tarafa yapmış olduğu
araştırmaların miktarını rakamla belirtmek yerine, araştırıcı ve
uygulayıcıların çalışmalarına yardımcı olabileceği düşünülerek, geniş bir listesinin verilmesi tercih edilmiş, MEHTAP adı ile tanı­
nan «Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi» nin ise ön,emi
bakımından bu araştırma hakkında oldukça ayrıntılı bilgi takdim
edilmiştir.
Araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir
özellik de, bu faaliyetlerin yalnız Araştırma Şubesi çalışmalarına
münhasır kalmadığıdır, özellikle Organizasyon ve Metod Şubesi­
nin yaptığı araştırma ve incelemeler büyük bir yekûn tutmakta,
öğrenci araştırmaları ise her yönden, ciddî birer çalışma niteliği
taşımaktadırlar.
a. 1953 yılından bu tarata, tespit edilen programlara göre Ens­
titüce yapılan araştırmalar.
1. Plânlama Teşkilâtı İncelemeleri (İng. Holl. Hindistan
İktisadî Plânlama Teşkilâtı)
49
2. Plânlama Teşkilâtı İncelemeleri (Türkiye’de İktisadi
Plânlama hareketlerinin tarihçesi. Fransa, İtalya, PortoR ico’da ve Pilipinler’de İktisadi Plânlama Teşkilâtı)
3. Türkiye’de Toprak Reformu I
4. Türkiye’nin İdarî Taksimatı
5. Plânlama ve Türkiye’de Uygulanması
6. Türkiye’de Mesken Problemi
7. İdarî Reform ve Reorganizasyon
8. Türkiye’de Personel İncelemeleri
9. Devlet Personel Teşkilâtı İncelemeleri (Fransa, Belçika,
İngiltere)
10. Mukayeseli Toprak Reformu II
b. Çeşitli Daire, Kuruluş ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin
İstekleri Üzerine Enstitüce veya Bu Kuruluşlarla Müştere
ken Yapılan Araştırmalar :
1. Devlet Daireleri ve Özel İdarelerin Reorganizasyonu Üze­
rine İnceleme. (Plânlama Teşkilâtının İsteği Üzerine
Hazırlanmıştır).
2. İlçelerin İktisadî Kalkınma İmkânları Üzerine Anket
(Plânlama Teşkilâtının Katılması ile)
3. D. D. Yollarında Mahrumiyet Bölgelerine Mahsus Ücret
Ölçüleri, Araştırması
4. Bölge İdare Mahkemeleri Kurulması Üzerine Araştırma,
O ve M Araştırmaları;
5. Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğünün Organizasyonu
İncelenmesi
6. Bursa Eğitim Enstitüsü binası üzerinde kısa bir inceleme
7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdarî Teşkilâtının Reor­
ganizasyonu
8. TODAİE Teşkilât ve Usullerinin İncelenmesi
9. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Dosyalama ve Tas­
nif Sisteminin İncelenmesi
10. Petrol Ofis Dosya ve Evrak İşlerinin Reorganizasyonu
11. İmar ve İskân Bakanlığı Dosya ve Evrak İşlerinin Orga
nizasyonu
12. İmar vc İskân Bakanlığı Teşkilâtının İncelenmesi
13. Atom Enerjisi Komisyonu İstanbul Reaktörünün, İdarî
Organizasyonu
14. İstatistik Genel Müdürlüğü Teşkilâtı Üzerinde Bir Ön
İnceleme
50
15. Bayındırlık Bakanlığı Reorganizasyonu Üzerinde Ön İn­
celeme
16. Yüksek Adalet Divanı Dâva Dosyalarının Tasnif ve Dü­
zenlenmesi
17. Devlet Personel Dairesi İç Teşkilâtı Üzerinde İnceleme
18. Sağlık Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün
Dosya ve Evrak İşlerinin İncelenmesi
19. PTT Personel Dairesi Teşkilâtı Üzerinde Bir İncleme
20. Kızılay Dış Yardımlarının Organizasyonu
21. Damştay Kararlarının Tasnifi
22. TODAİE Dosya ve Evrak İşlerinin Organizasyonu
23. Diyanet İşleri Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Üzerin­
de Bir İnceleme
24. İstanbul Telefon Başmüdürlüğünde İş Değerlendirme
Sistemi
25. Yüksek Adalet Divanında Bakılan Dâvalara Ait Dosyala­
rın Arşive İntikâle Hazırlanması ve Duruşma Zabıtları
ile Dâvalarla İlgili Vesikaların Kitap Halinde Basılması
26. Final Report On the Study Of O and M Activities In the
United Kingdom And On the Short Observational Visits
To Netherlands, Sweden and France
27. Devlet Hizmetlerinde Teşkilât ve Metod Faaliyetlerinin
Gelişmesi ve Türkiye’deki Muhtemel İnkişaf Seyri
28. Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi (MEH­
TAP).
MERKEZÎ HÜKÜMET TEŞKİLÂTI
AMACI VE KAPSAMI
ARAŞTIRMA PROJESİNİN
Türkiye Merkezî Hükümet Teşkilâtına dahil bakanlık, daire ve
müesseseler arasında (Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaş­
kanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Millî
Emniyet, Üniversiteler ve İktisadî Devlet Teşebbüsleri hariç) mer­
kezî hükümet görevlerinin dağılış tarzım tesbit etmek ve bu dağı­
lışın âmme hizmetlerinin, en verimli tarzda ifasına imkân verip
vermediğini inceleyerek bu hususta teklif ve tavsiyelerde bulun­
mak üzere bir araştırma yapılması. Bakanlar Kurulunun 13 Şu­
bat 1963 tarihinde yaptığı toplantıda görüşülerek kararlaştırıl­
mıştır.
Araştırmanın amacı, kapsamı ve yapılış şekli Bakanlar Kuru­
lunun 13.2.1963 gün ve 6/209 sayılı kararı ve Başbakanlığın 19 Şu­
51
bat 1962 gün ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 142/78-619
sayılı direktifi ile tespit ve tâyin edilmiştir.
SORUMLULUK
Araştırma, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Türkiye ve Orta
Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet
Personel Dairesi, ilgili fakülte, bakanlık ve dairelerin işbirliğiyle
ve Başbakanlıkça seçilen dokuz kişiden kurulu bir Proje Yönetim
Kurulunun sevk ve idaresinde, yapılmıştır.
ARAŞTIRMAYI
YAPAN KURULUŞ>
»
Araştırma, Proje Yönetim Kurulunun genel sorumluluk ve
gözetemi altında ve kurulca seçilen Proje Direktörü idaresinde,
bir Merkezî Araştırma Grubu tarafından, bakanlık ve dairelerce
görevlendirilen 93 temsilci ve temsilci-yardımcısıyla işbirliği su
retile yapılmıştır.
Merkezî Araştırma Grubu, bir Genel Araştırma Grubu, aJtı
Araştırma Ekibi, bir Özel Etüdler Grubu, bir El Kitabı Ekibi, ve
bir dokümantasyon Ekibinden kurulmuştur. Bu grupta, Türkiye
ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Devlet Plânlama Teşkilâtı, bazı bakanlık ve daireler ile özel sek­
törden seçilen 33 araştırmacı ile 12 İdarî personel görevlendiril­
miştir.
ARAŞTIRMANIN YAPILMASI
Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Araştırmaları,
ssas itibariyle başlangıçta tesbit edilen uygulama plânına uygun
olarak, yedi safhada cereyan etmiştir :
Birinci Safha : Hazırhk Safhası: Bu sahfada araştırma plânı ha­
zırlanmış araştırmayı yapacak teşkilât kurulmuş, araştırmaya yön
vermek için lüzumlu bilgiler toplanarak soru kâğıdı, görev talimat­
ları ve açıklamalar hazırlanmış, projede görevlendirilen daireler
temsilcileri ve Merkezî Araştırma Grubu Üyeleri için yön verme
toplantıları tertiplenerek görevler, teşkilât ve projenin uygulama
plânı izah edilmiştir.
tldnci S afha: Bilgi Toplama Safhası: Bu safhada daireler, kendi­
lerine gönderilmiş bulunan soru kâğıtlarını, ekli izahnamelere ve
52
bu maksatla^ daire temsilcileri için tertiplenen özel toplantılarda
yapılan açıklamalara göre doldurmuşlar ve böylece fiili görev ve
kuruluşları tesbite yararlı bilgiler toplanmıştır. Merkezi Araştırma
Grubunun Araştırma Ekipleri, teşkilât Kanunu, tüzük, yönetmelik'
gibi mevzuatı, genelge ve emirleri ve başka yazılı kaynakları inceliyerek araştırma konusu dairelerin yürürlükteki mevzuatına göre
amaç, görev ve kuruluşlarını tesbit etmiştir. Bu çalışmalar sonu­
cunda her daire için tamamlanmış birer soru kâğıdı elde edilmiş
ve birer standart «Bilgi Kayıt Kâğıdı» hazırlanmıştır. Genel Araş­
tırma Grubu bu safhada daire temsilcileri ve Araştırma Ekipleri
ile işbirliği yaparak, bu faaliyetin maksada yöneltilmesine yardım
etmiş, araştırma konuları üzerindeki görüşlerin tesbiti için çalış­
malara başlanmıştır. Özel Etüdler Grubu, Genel- Araştırma Grubu
ve Araştırma Ekipleri tarafından ayrıca incelenmesine lüzum gös­
terilen^ konuları incelemeye başlamıştır.
Üçüncü Safha : Tahidk, Tahlil ve Ekip Raporlarının Hazırlanması:
Bu safhada Araştırma Ekipleri, Soru Kâğıtlarında ve Bilgi Kayıt
Kâğıtlarında toplanan bilgileri bir ilk değerlendirmeye tâbi tuttuk­
tan sonra, dairelere giderek bilgilerin doğrulamasını yapıp eksik­
leri tamamlamışlar, her daire _için mevcut kuruluş ve görevleri or­
taya koyan, inceleyen, ve teklifler ihtiva eden birer «Tahlil Raporu»
hazırlamışlardır. Genel Araştırma Grubu üyeleri de araştırma ko­
nuları üzerinde ön görüşleri tesbit eden,, genel mahiyette raporlar
hazırlamışlar ve bu raporlar grup toplantılarında görüşülerek ön
raporların hazırlama esasları tesbit edilmiştir. Özel Etüdler Gru­
bu bir önceki safhada başlayan özel araştırmalara devam etmiş,
öte yandan El Kitabı Ekibi kadrosu tamamlanarak, kitabın hazır­
lanmasına fiilen başlanmıştır.
Dördüncü Safha : Ön Rapor Hazırlama Safhası: Bu safhada, ön
raporları hazırlamak üzere raportör olarak görevlendirilen Genel
Araştırma Grubu üyeleri ve bazı Araştırma Ekibi uzmanları, Tah
lil Raporlarından, Soru Kâğıtlarından, Bilgi Kayıt Kâğıtlarından,
yapılan özel etüdlerden ve kendi yaptıkları çalışmalardan faydala­
narak ve Araştırma Ekipleriyle işbirliği halinde bir numaralı Ön
Raporları hazırlamışlardır. Bu raporların Genel Araştırma Gru­
bunda görüşülmesi, bu çalışmalara paralel olarak yürütülmüş, ta­
mamlanan ön raporlar, çoğaltılıp üyelere dağıtılarak hemen görü­
şülmüştür. ö n Raporların Genel Araştırma Grubunda görüşülme­
si, bütün araştırmanın en uzun ve en tartışmalı safhasını teşkil
etmiştir. Birçok konularda ilk görüşmeye göre ikinci hattâ üçün­
cü Tbir rapor hazırlanması ve konu,nun Genel, Arp>.=^t.ırm?ı Grubım
53
defalarca görüşülmesi gerekmiştir. Bu safha çalışmalarmın hız­
landırılması için. Genel Araştırma Grubunun yeni üyelerle takvi;;»edilmesine ve tali komite halinde çalışmalar yapılmasına lüzum
görülmüştür. Genel Araştırma Grubu, ön raporları görüşmek için
toplam olarak 123 toplantı yapmıştır.
Genel Araştırma Grubunda görüşülmesi tamamlanan raporla­
rın raportörleri, grubun görüş ve direktiflerine göre, Proje Yöne­
tim Kurulunun tasvibine sunulmak üzere iki numaralı ön rapor­
ları hazırlamışlardır.
Beşinci Safha : Ön Raporların Proje Yönetim Kurulunda Görüşül­
mesi : Bu safha esas itibariyle, dördüncü safhaya paralel olarak
yürütülmüş, tamamlanan iki numaralı ön raporlar Proje Yönetim
Kurulunun tasvibine sunulmuştur. Kurul proje süresince yaptığı
58 toplantıdan 35’ni bu raporların görüşülmesine ayırarak, yapıl­
ması gereken değişiklikleri tespit etmiştir. Proje Yönetim Kurulun­
da görüşülmesi tamamlanan raporların raportörleri. Kurulun gö­
rüş ve direktiflerine göre, üç numaralı ön raporları hazırlamıştı':.
Altıncı Safha : Ön Rapora Nihaî Şeklinin V erilm esi: Bu safhada
üç numaralı Ön raporlar. Proje Genel Raportörüne intikâl ettirile­
rek bunların redaksiyonu Genel Raportör tarafından yapılı"''ıs.
■
raporların sonuncusu olan dört numaralı ön rapor hazırlanmıştır.
Bundan sonra. Proje Direktörü tarafından dört numaralı ön rapor­
ların tavsiye özetleri çıkarılmıştır.
El Kitabı çalışmaları da bu safhada tamamlanarak, kitap,
«Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilâtı Rehberi» adı altında baskı­
ya verilmiştir.
Yedinci Safha : Nihaî «Rapor»uıı ve «Rapor Özeti»nin hazırlan­
ması : Proje çalışmalarının sonuncusunu teşkil eden bu safhada,
dört numaralı ön raporlar ile tavsiye özetleri. Proje.Yönetim Ku­
rulu üyelerinin ve raportörlerinin son teklif ve görüşleri alındık­
tan sonra. Proje Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Genel Rapor­
törü tarafından bir bütün halinde son defa gözden geçirilip işlene­
rek esas rapora ve rapor özetine son şekli vermiştir.
ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Çalışmaları,
Proje Yönetim Kurulu Raporu (1) Proje Yönetim Kurulu Rapor
Özeti (2) ve T.C. Devlet Teşkilâtı Rehberi’nin (3) 24 Nisan 1963
tarihinde Başbakanlığa sunulmasıyla sonuçlanmıştır.
(1) Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu - Merkezî
Hükümet Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri, Balkanoğlu
Matbaacılık Ltd. Şirketi,
1963, s. 450 Fiatı 20 TL.
(2) Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Rapor Özeti-Mer­
kezî Hükümet Teşkilâtı Kumluş ve Görevleri, Balkanoğlu Matbaacılık Ltd. Şirketi.
1963, s. 159 Fiatı 10 TL.
(3) T.Ç. Devlet Teşkilâtı Rehberi, Başbakanlık Devlet Matbaası, 1963 s. 669 Fian 25 TL.
Daha sonra bu üç eser Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi
Enstitüsü tarafmdan bastırılarak Bakanlık, daire ve kuramlara
tevzi edilmiş ve ilgileneceklerin istifadesine sunulmuştur (4).
FROJE YÖNETÎM KURULU RAPORU
Rapor, Merkezi Hükümet Teşkilâtında görev dağıtımı konu­
sunda yapılan uzun, yorucu ve etraflı bir araştırma sonucunda ha­
zırlanmıştır.
Raporun hazırlanmasmda takip edilen yol, mevcut durumu
dikkatle tespit, etmek, bu durumun yarattığı problemleri ortaya
koymak ve bu problemlere, modern idarecilik bilgi ve tecrübelerin­
den de faydalanılarak, hal çareleri bulmak ve tavsiye etmek olm uş­
tur.
Raporda güdülen amaç,merkezî hükümet görevlerinin en ujgım tarzda dağılışım sağlamak suretiyle, daha rasyonel teşkilât ve
usuller, daha sistematik bir plânlama ve koordinasyon, daha etkin
bir malî kontrol ve daha iyi işleyen bir personel sistemi sağlamayı
hedef tutan başka tedbirlerin uygulanması için sağlam bir zemin
hazırlamak; bakanlık daire ve kurumların iç teşkilât ve usullerinin
ıslâhı hususunda yapılacak çalışmalara ışık tutmak ve idareyi geliş­
tirme görevini üzerine alacak mekanizma hakkında tavsiyelerde bu­
lunmak olmuştur.
Merkezî Hükümet kapsamı içine alınacak olan dairelerin tes­
pitinde teorik kriterlerden ve tariflerden kaçınılmış, Bakanlar Ku­
rulu kararında sayılan istisnalar dışında kalıp araştırmaya dahil
edilecek daireler sayılmak suretiyle belirtilmiştir.
Hangi konuların birer kamu görevi sayılması, bunlardan han­
gilerinin «merkezî hükümet» görevi olması, hangilerinin mahallî
idarelere bırakılması gerektiği meselesinin siyasî felsefe ve tercih­
lerle ilgili bir mesele olduğunu kabul etmek icabeder. Ancak, Ra­
porda, Türkiye’nin şartları içinde kamu görevi olarak merkezî hü­
kümet teşkilâtı tarafından yüklenilmesi tabii gözüken ve bu lüzum
üzerinde araştırmaya katılanlar arasında görüş birliğine varılan
görevler ele alınmıştır.
Rapor, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, askerî daire ve ku­
rumlan, Millî Emniyet Hizmetini, Üniversiteleri ve İktisadî Dev­
let Teşebbüslerini bu araştırmanın dışında bırakmaktadır. Araş­
tırma konusu yapılan bakanlık, daire ve kurumların iç yapıları da
(4) Bu üç eser bedeli karşılığında Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü kü­
tüphanesinden temin edilebilir.
55
araştırma dışında tutulmuş, esas itibariyle, bakanlık, daire ve
kurumlar arasında görev dağılışı, görev tedahülleri, görev boşluk­
ları, tekerrürler ve eksik yapılan hizmetler konuları üzerinde du­
rulmuştur. Ancak hizmetlerin yeniden düzenlenmesi sebebiyle or­
taya çıkan iç yapı meselelerine de dokunulmuştur.
Rapor, bir giriş ile birlikte on bölümden müteşekkildir.
«Giriş» bölümünde araştırmanın maksadı, kapsamı, ve yapı­
lışı i z ^ edilmektedir. İkinci bölümde «Merkezî Hükümet Teşkilâ­
tının Genel Yapısı» başlığı altında Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar,
Devlet Bakanlıkları ve Başbakan Yardımcılıkları, Başbakanlığa
bağlı Daireler, Muhtar Kurumlar, İdarî Kuruluşlara Ait Mevzuat,
Merkezî Hükümet Teşkilâtının Taşra Birimleri, Mahallî Topluluk­
ların Kalkınması ve İdarî Usuller, Üçüncü bölümde, «Ortak Görev­
ler» başlığı altında Koordinasyon, Plânlama, İstatistik, Personel,
Teftiş ve Denetleme, Bilimsel Araştırma, Tetkik Kurulları, İda­
reyi Geliştirme ve Dairelerin bina, büro ve basım ihtiyaçları;
Dördüncü bölümde, «Geleneksel görevler» başlığı altında Ada
let, İçişleri ve Dışişleri hizmetleri,
Beşinci bölümde, «Malî ve İktisadî Görevler», başlığı altında
Malî İdare, Gümrük ve Tekel, Ticaret, Sanayi, Su, Enerji, Yakıt
ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlık ve Ulaştırma, Tarım, Gıda, Toprsk, İmar ve İskân, Harita, Tapu ve Kadastro, Turizm ve Tanıtma
Hiznietleri;
Altıncı bölümde, «Sosyal Görevler» başlığı altında* Sağlık ve
Çalışma Hayatının Düzenlenmesi ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri;
Yedinci bölümde, «Kültürel Görevler» başlığı altında Kültür
ve Eğitim Vakıflar ve Din işleri birer hizmet grubu olarak ele alı­
narak incelenmiş, merkezî hükümet görevlerinin en uygun tarzda
dağılışını sağlamak suretiyle verim ve tasarrufu arttıracak ve hiz­
metin kalitesini yükseltecek teklif ve tavsiyelerde bulunulmuştur.
Sekizinci bölümde, «Görevlerdeki Eksiklik ve Eksikliğin Se­
bepleri» incelenmiştir.
Dokuzımcu bölümde, Raporda yapılan tekliflerin Merkezî Hü­
kümet Teşkilâtının temel kuruluşu üzerindeki etkileri gösterilmiş­
tir.
Onuncu bölüm, «Yapılması gereken başka araştırmalar» baş­
lığı altında Merkezî Hükümet Teşkilâtına dahil olmakla birlikte
araştırma dışında bırakılmış olan bakanlık, daire ve kurumların
kendi mensuplarından meydana getirilecek kurullar tarafından in­
celenmesi; Devlet Personel İdaresinin ve İktisadî Devlet Teşebbüs­
lerinin ıslâhı ile ilgili araştırmaların yapılmasına hızla devam
ed.ihnesi; Merkezî Hükümet Teşkilâtının taşra birimleri ile mahal
56
]i
idareler arasında görev dağıtımı ve mahallî idarelerin yeniden
düzenlenmesiD.in ayrı bir proje olarak ele alınması; bütün Bakan
\ık, daire ve kurumlanıl teşkilât ve usullerini gözden geçirmek
üzere araştırmalar yapılması ve bunlara devamlı bir mahiyet ve
rilmesi; bütün bakanlık, daire ve kurumlar için ortak olan teşkilât
ve usul meselelerinin ortak taraflarıyla ayrıca ele alınarak incelen­
mesi tavsiye edilmiştir. Burada, raporun muhtevası ve sayısı bini
aşan teklifler hakkında tafsilât vermeye imkân yoktur.
FROJE YÖNETİM KURULU RAPOR ÖZETİ
Proje Yönetim Kurulu idaresinde hazırlanan esas raporun,
bir özetidir. Muhtevası esas itibariyle rapordaki tavsiyelerin özet­
lerinden ibaret olup Raporda ele alınan meseleler ve tavsiye edi­
len hal tarzları hakkında süratle fikir edinmek bakımından fayda­
lıdır. Ancak vakıalar, tahliller ve gerekçeler için esas rapora, bu
günkü durum için T.C. Devlet Teşkilâtı Rehberi’ne başvurmak lüzu­
mu gözden uzak tutulmamalıdır.
T.C. DEVLET TEŞKİLÂTI REHBERİ
Devletin merkezî kuruluşlarını ve bunların görevlerini toplu
ve izahlı olarak gösteren bir el kitabıdır. Rehber, idareciler, araş-tıncılar, yerli ve yabancı kişiler için bir tanıma, tanıtma ve müi'acaat kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitap onbeş-bölümden ibaret
olup, yasama, yargı ve yürütme organlarına dahil bütün bakanlık,
daire ve kurumlarm ve İktisadî devlet teşebbüslerinin kuruluş
amaçlarını, görevlerini, merkez ve taşra .teşkilâtlarım ve teşkilât
şemalarını, İktisadî devlet teşebbüslerine ait veya bunların ortak
bulunduğu şirketleri, özerk kuruluşları, mahallî idareleri, kamu
meslek kuruluşlarını, kamuya yararlı dernekleri, diğer kamu ka­
nunlarını, Türkiye’deki Milletlerarası ve yabancı teşkilâtı, Bakan­
lık daire ve kurumlarm remizlerini ve periyodik yayınlarını ihtiva
etmektedir. Rehber, bakanlık daire ve kurumlarla işbirliği yapılolak hazırlanmış ve muhtevası hakkında ilgililerin mutabakatı sağ­
lanmıştır. Bu eser, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilâtının 1963'
yılı ortasındaki hukukî ve fiili durumunu tespit etmektedir. Konu­
nun devamlı olarak değişen nitelikte bulunduğu gözönüne alınırsa,
bu eserin, düzenli aralıklarla yapılacak araştırmalarla yenilenmesi
lüzumu meydandaır.
PROJE YÖNETİM KURULU RAPORUNUN UYGULANMASI
Bakamlar Kurulu, Merkezî Hükümette görev dağ).t.ı.muîi-lespit
57
etmek, bu dağılışın âmme hizmetlerinin en verimli tarzda ifasına
imkân verip vermediğini incelemek ve ıslâhı hususunda tavsiyeler­
de bulunmak üzere, Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitü­
sü, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet Personel Dairesi, ilgili fa­
külteler ile bakanlık ve dairelerin işbirliği suretiyle bir araştırma
yapılmasını ve bu araştırmayı sevk ve idare etmek üzere Başba­
kanlıkça bir Proje Yönetim Kurulu seçilmesini kararlaştırmıştır.
Başbakanlık bu maksatla Proje Yönetim Kurulu tesbit etmiş ve
bu kurula bir rapor ile İdarî teşkilâtın ana birimlerinin gaye, gö^
rev ve teşkilâtlarım gösteren bir el kitabı hazırlamak görevini ver­
miştir. İdaresi altında hazırlanan rapor, Rapor Özeti ve Rehberi
Başbakanlığa takdim eden ve bu üç eseri bastırarak idarecilerin,
araştırıcıların ve ilgilenecek kişilerin yararlanmasına sunan bu İl­
mî kurul, kendisine verilen istişarî görevi tamamlamıştır. Rapo­
run uygulanması ile ilgili kararların alınması bir yürütme işi olup
Hükümete ait olduğuna şüphe yoktur. Bununla birlikte Rapor’da
idareyi geliştirme politikasının ve hedeflerinin tespitine yardım
etmek idareyi geliştirme faaliyetlerinin genel plânlanmasını yap­
mak, uygulamaları izlemek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağla­
mak ve nihayet bu konuda genel sorumluluğu taşımak üzere Baş­
bakanlıkta Merkezî bir birim kurulması teklif edilmektedir. Bu
birimin bir an önce kurulması gerek idareyi geliştirme çalışmala­
rının düzenli bir şekilde gelişmesi gerekse Merkezî Hükümet Teş­
kilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporunda yapılan tek­
liflerin uygulanması bakımından çok önemli görülmektedir.
c. Öğrenci Araştırmaları:
Bu tip araştırmalar, Genel Öğretim Programı ve Özel Orga­
nizasyon Metod Kursu öğrencileri tarafından pratik çalışma devre­
lerinde y?^)ilmaktadır. Bu devrede öğrenciler bir programa göre
gruplara ayrılarak seçtikleri konular üzerinde bizzat ilgili daire
veya kuruluşta incelemeler yapmakta, çalışmalar enstitü öğretim
üyelerinin nezareti altında ve ilgili kuruluşların işbirliği ile yürü­
tülmektedir.
Araştırmaların, uzun yılları kapsayan devlet hizmetindeki tec­
rübeleri ve pratik çalışmaların öğretim programlarının sonunda
yukarıda belirtilen esaslara göre yürütülmesi, bu araştırmalara
ciddi ve başarılı birer çalışma niteliği kazandırmaktadır.
Araştırmaların sonunda hazırlanan raporlar, Enstitü Kütüp­
hanesinin Dokümantasyon kısmında uygulayıcıların ve araştırıcı­
ların istifadesine sunulmaktadır.
58
- Genel Öğretim Programı Öğrenci Araştırmaları:
1.
'
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1958-1959
Ziraat Vekâleti Zat İşleri Müdürlüğü Personel Kayıt İncelemeleri
Maarif Vekâleti İlk Öğretim Umum Müdürlüğü, Orta Öğ­
retim Umum Müdürlüğü, Zat İşleri Müdürlüğü Personel Ka­
yıtları
Köy, Şehir ve Memleket Plânlaması Raporu
Mİ.M.V, Personel Kayıtları İncelemesine Ait Rapor
Karayolları Umum Müdürlüğü Personel Kayıtları ve Bu Ka­
yıtlarla İlgili Muameleler.
19591960
Sanayi Bakanlığında Yapılan Plânlama Faaliyetleri Hakkında
Rapor
Türkiye Şeker Fabrikaları A.O. Personel Müdürlüğünde Ya­
pılan İncelemeye Ait Rapor
İmar ve İskân Bakanlığının Kuruluş ve Vazifeleri İle Plânla­
ma ve Koordinasyon Faaliyetleri Hakkında Öğrenci Tatbikat
Raporu
Karayolları Genel Müdürlüğünde Plânlama ve Kooridnasyoiı
Faaliyetleri Hakkında Rapor
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Plânlama ve
Koordinasyon Faaliyetleri Hakkında Rapor
İçişleri Bakanlığı Plânlama Faaliyetlerine Dair İnceleme Ra­
poru
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Plânlama Faaliyetleri Hak­
kında Rapor
Millî Eğitim Bakanhğı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünde
Plânlama Çalışmaları
Ziraat Vekâleti Beş Yıllık Tarla Ziraatı İnkişaf Pânı Çalışma­
ları İnceleme Raporu
Türkiye Turizm Plânlaması
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Ensti­
tüsü Genel Müdürlüğünde Sosyal Hizmetlerin Plânlanması
Hakkında Rapor
Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Plânlama Fa­
aliyetleri Hakkında Rapor
Tarım Bakanlığı Beş Yıllık Plânlama İle İlgili İnceleme Ra
poru
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Plân­
lama Faaliyetleri Hakkında Rapor
59
20. DSİ. Umum Müdürlüğü Plânlama ve Koordinasyon FaaliyetHakkmda Rapor
21. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Öğretmen Okulları 10
Yıllık Plânlaması Hakkında Rapor
22. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının «Sağlık Plânı» Hakkın­
da Rapor
23. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Personel Müdür­
lüğünde Yapılan Pratik. Çalışmalara Ait Ferdî Rapor
1960- 1961
24. Etibank Genel Müdürlüğü Daktilo Hizmetleri Organizasyonu
İnceleme Rapöru '
25. Karayolları Hizmetlerinin İncelenmesi (Genel Müdürlük)
26. T.C. Ziraat Bankası Ücret Rejimi Hakkında Rapor
27. PTT’nin Ücret Rejimi Hakkında Rapor
28. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ücret Sistemi
29. Bayındırlık Bakanlığı Personelinin Ücretleri Hakkında Rapor
30. Etibank Ücret Rejimi
31. TCDD ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memur-Hizmetli ve İşçilerinin Ücret Rejimlerinin Tetkiki Hakkında
Rapor
32._ Karayolları Umum Müdürlüğünde Daktilo Hizmetinin Orga
nizasyonu Hakkında Rapor
33. Sümerbank Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtı DRktilo Hiz­
metleri Organizasyonu.
34. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Daktilo Hizmetlerinin
Organizasyonu Hakkında Rapor
35. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Dak­
tilo Hizmetlerinin Organizasyonu Hakkında Rapor
36. PTT Genel Müdürlüğü Personel Ücret Rejimi Üzerinde Bir
Araştırma Raporu
37. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Binasında Mevcut Teşkilâtın
Daktilo Hizmetleri Hakkında Rapor
38. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi
Reisliği İle İdarî İşler Dairesi Reisliği Daktilo Hizmetleri
Hakkın,da Rapor
39. Bayındırlık Bakanlığı Daktilo Hizmetlerinin
Hakkında Rapor
Organizasyonu
40. İm ar-İskân Bakanlığı Daktilo Hizmetlerinin Organizasyonu­
nun İncelenmesi Hakkında Rapor
41. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünde Dak­
tilo
Organiza.syonu HBkkında Rapor
60
42. Ulaştırma Bakanlığı Daktilo Hizmetleri Organizasyonu İnce­
lemesi Raporu
.
. .
43. Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilâtı Daktilo Hizmetleri Orga­
nizasyonu Hakkında Rapor
44. Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı Daktilo Hizmetleri Hakkın­
da Rapor
1961 - 1962
45. Ankara Gecekondu Meselelerinin Halli Üzerine Bir Araştırma
46. Gecekondu Konusunun Bir Hekim ve İdareci Gözüyle Değer­
lendirilmesi
47. 27 Mayıs İnkilâbı ve Gecekondu Üzerinde Düşünceler
48. Gecekonduların Yıktırılması işi ile Niçin Başa Çıkılamıyor
49. Gecekondu Sakinlerinin Meseleleri İle Genel Olarak Memle­
ket Meseleleri Arasında İlgi
50. Gecekonduların Yapılma Şekilleri
51. İçişleri Bakanlığı Personel İncelemeleri Raporu
52. Gayrimenkullerde Tecavüzün Def’i
53. Sanayi Bakanlığında Personel Tedariki, Personel’ Müdürlü­
ğünün Fonksiyonları, Memurlara Sağladığı Sosyal Menfaat­
ler
54. Millî Eğitim Bakanlığı Personel İdaresi Hakkında, Rapor
55. T.C. Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı Personel İdaresi İnce­
leme Raporu
56. Çalışma Bakanlığında Personel Tedariki, Personel Müdür­
lüğü ve Memurlara Sağlanan Sosyal Menfaatler
57. Maliye Bakanlığı Personel Müdürlüğü, Personel Tedariki,
Personele Sağlanan Sosyal Menfaatlar
58. Karayolları Genel Müdürlüğünde Personel idaresi Pratik Ça­
lışmaları
59. Beş Yıllık Plân İçinde Yol Mevzuunun Plânlanması
60. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı İçerisinde Ortaöğretimin
Plânlanması
61. Gümrük ve Tekel Bakanlığında Yapılan Personel İnceleme­
mesine Ait Rapor
62. Merkezî Devlet Teşkilâtı İle İlgüi 1962 ■Programına" Girmiş
Münferit Tedbirlerin Durumlarını Tespit İle Süratlendirilmek
İçin Gerekli Temaslara'Ait Rapor
63. ' Dışişleri Bakanlığı. Personel. İdaresi İn c e le m e .Raporu
64. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Personel İdaresi,: Perso­
nel Tedariki, Personel Müdürlükleri, Fonksiyonları .ve Me­
murlara Sağlanan Sosyal Menfaatler.
61
65. İdarede Beşerî Münasebetler, Türk İdaresinde Âmir-Memur
Münasebetleri Hakkında Ön İnceleme
6G. İmar ve İskân Bakanlığı Personel Durumu Hakkında Rapor
67. Hayvancılığımız ve Onun İdarî ve Hukuki Vehceleri Hakkın­
da Rapor
68. ' İktisadi Devlet Teşekkülleri 1962 Yılı İcra Plâm İlk Üç Aylık
(O cak -Ş u bat-M art) Tatbikat Seyrinin Takibi ve Bunun
İçin Lüzumlu Tavsiyeler Hakkında Rapor.
. 69. Tarım Bakanlığı İle Ulaştırma Bakanlığı TCDD İşletmeleri
Genel Müdürlüğünün Plânlı Devreye Geçiş İçin 1962 Yılı Prog­
ramına Girmiş Münferit Tetbirlerinin Durumlarının Tesbiti
ve Sür’atlendirmek Bakımından Yapılan Gerekli Temaslarla,
Alınması İktiza Eden Tetbirler Hakkında Rapor
70. Ulaştırma Bakanlığı Personel Tedariki Personel Müdürlüğü­
nün Fonksiyonları ve Personele Sağlanan Sosyal Menfaatler
71. Bayındırlık Bakanlığma Bağlı Devlet Su İşleri Umum Mü­
dürlüğünde Yapılan Personel Konuları İle İlgili Pratik Çalış­
ma Raporu
72. Özel Sektörün Meslek Teşekkülleri İle İlgili Mevzuatı Tespit
île Bunlardan Herhangi Birini Ele Alarak Daha İyi Bir Sis­
tem Kurulması İçin Tavsiye
73. Bizde Gayrimenkule Tecavüz Meseleleri
74. Eskişehir’de Gecekondu Meselesi Hakkında Rapor
1962- 1963
75. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Personel Müdür­
lüğünde Yapılan Tatbiki Çalışmalar Hakkında Ferdî Rapor
'f- 76. Tarım Bakanlığı ve Ona Bağlı Üç Umum Müdürlükte Cari
Ücret Sistemi Hakkında Rapor
77. Tarım Kesiminde İşsizlik Olacağı ve Çözümleme Yollan
Hakkında Rapor
78. Toplumsal Gelişim Çizgisi ve Sosyalist Kültür Derneği Üze­
rinde Bir İnceleme
79. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Yapılan Etüd Raporu
80. Türkiye’nin İç ve Dışta Tamtılması ve Tamtmanın Düzenlen­
mesi
81. Personel Eğitimi İle İlgili Bazı Okullar ve Kursların Eğitim
Faaliyetlerinin İncelenmesi Hakkında Rapor
82. T.C. Ziraat Bankasına Ait İncelemeler
83. Atatürk Orman Çiftliğindeki Öğrenci Araştırmalarına Ait
Rapor
84. Ankara Sekreterlik Okulu Hakkında Rapor
85. Polis Enstitüsünün Eğitim Faaliyetlerinin İncelenmesi
62
86. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Orta Dereceli Okulların
Diplomalarının Hazırlanması Hakkında Rapor
87. Mahdut Mes’uliyetli Hava Kuvvetleri îstihlâk KooperatiiJ
Hakkında Rapor
88. TCDD, da Malzeme İşlerinin Yürütülüşü Hakkında Rapor
89. Devlet Malzeme Ofisi Depolama İşleri Hakkında Rapor
90. Hıfzıssıhha Okulunun Eğitim - Öğretim Faaliyetleri Hakkın
da Rapor
91. PTT. Genel Müdürlüğü Malzeme İşleri Hakkında Etüd ve
Rapor
92. Gevher Nesime Sağlık Eğitim Enstitüsünün Eğitim - Öğretim
Faaliyetleri Hkkında Rapor
93. Türkiye’nin Harikat Kadastro ve İmar Plânları İhtiyaçları­
nın Plânlanması ve Koordinasyonu
94. 2490 Sayılı Araştırma, Eksiltme ve İhale Kanunu İle Devlet
ihale Kanunu Tasarısı Üzerinde Araştırma Raporu
95. Kaymakam ve Bucak Müdürleri Kursları
96. Ankara ve Kayseri Valiliklerince 1963 yılı Programının Tat­
biki İle İlgili Alınan Tedbirler
97. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme İşinin Planlanması Hakkın-^
da Rapor
98. Türkiye’de Dış Turizmin Planlanması
99. Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 1963 Yılı Programımn Yürütül­
mesi İçin İstanbul’da Alınan Tedbirler
100. Devlet Plânlama Teşkilâtı Koordinasyon Dairesi, Takip, Tah­
lil Şubesi Adına Bakanlıklar Seviyesinde ve Başbakanlık
Devlet Personel Daires, Kanun ve Kararlar Daresnde Yapılan
İncelemelere At Rapor
101. İlk Beş Yıllık Devlet Kalkınma Plânı İçerisinde llköğretmen
Konusunun Plânlanması Üzerinde Bir Araştırma
1963 - 1964
102. Bölge Plânlaması ve Vilâyetlerin Görevi Hakkında Rapor
103. Ankara Otobüs İşletmeleriyle İlgili Başlıca Meselelerin Etüdü
104. Bölge Valilikleri Hakkında Rapor
105. Valilerin Görevi İle Bölgesel Kuruluşu Haiz Teşekküllerin
Görevleri Arasında Koordinasyon
106. Devlet Binalarının İnşaası ve Bakımı Hakkında İnceleme
107. Adlî Zabıta Sicilleri ile İlgili Başlıca Problemler
108. Büro Malzemelerinde Standardizasyon Meseleleri
109. Alt Kademe İdare Mahkem.eleri Kurulması Meselesi
110. Toplum Kalkınmasının Merkez Organizasyonu Hakkında
Rapor
63
111. Ankara Trafiğinin meseleleri
112. îller Bankasının Mahallî İdarelerin îşleyişi Bakımından Rolü
ve Organizasyonu
113. içişleri - Dışişleri - Maliye Bakanlığının Burslu Elem.aıı Yetiş­
tirme Programları Hakkında Rapor
114. Kanunların Hazırlanması ve Danıştay
Âmir - Memur Davranışlarıyla İlgili Örnek Olay
115. Mektupçuluk ve Hukuk İşleri
116. Belediye ve Köy Kâtiplikleri
117. Adalet Akademisi
118. Ankara Belediye Zabıta Hizmetleri ile İlgili Meseleler
119. İktisadî Devlet Teşekküllerinin Mürakabe Mekanizması
120. Pasaport Verme İşlerinin Organizasyonu
121. Danıştay Kararlarının Tasnifi ve Yayınlanması
122. Devlet Basım İşlerinin, Merkezileştirilmesi
_ Özel Organizasyon ve Metod Kursu Öğrenci Araştırmaları;
1 nci özel Kurs :
123. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünde Gelen Evrakın Tâbi
olduğu Muamele Hakkında O ve M İncelemesine Ait Öğrenci
Raporu, Haziran 1959
124. Dahiliye Vekâletinde «Gelen Evrak» m Tâbi olduğu Muamele
Üzerinde Yapılan İncelemeye Dair Öğrenci Raporu, Hazi
ran 1959
125. TCDD, Umum Müdürlüğünde Gelen Evrakın Tâbi Olduğ'.i
Muamele Hal?:kmdaki O ve M İncelemesine Dair Öğrenci Ra­
poru, Haziran 1959
126. M.M,V, Müsteşarlık Evrak Şubesi Müdürlüğünün Gelen ve
Giden Evrak İşlemi Hakkındaki O ve M İncelemelerine Daîr
Öğrenci Raporu, Haziran 1959
127. Ankara Vilâyeti Altındağ ve Çankaya Kazaları İle Cebeci ve
Yenidoğan Nahiyeleri Nüfus Memurluklarının Teşkilât, Ça­
lışma Usulleri ve Nüfus Kayıtları Hakkında Rapor, Hazi­
ran 1959
2 nci Özel Kurs :
Daktilo Hizmetlerinin İncelenmesi
128. Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinde Daktilo Hizmetlerinin İn­
celenmesine Ait Rapor, Mart 1960
129. DSİ Umum Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Reisliği İle
İdarî İşler Dairesi Reisliği Daktilo Hizmetleri Hakkında Ra­
por, Mart 1960
130. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Daktilo Hizmetleri Hak­
kında Rapor, Mart 1960
64
131. Ziraat Vekâleti Ziraat îşleri Umum Müdürlüğü Daktilo Hiz­
metlerinin İncelenmesi, Mart 1960
132. Veteriner İşleri Umum Müdürlüğ-ünde Daktilo Hizmetlerinin
İncelenmesi, Mart 1960
133. DDY. İşletmesi Umum Müdürlüğü Umumî Kâtiplik, Zatişlerı
Md. Malzeme Daireleri Daktilo Hizmetleri Hakkmda Rapor
Mart 1960
134. PTT. Umum Müdürlüğü Merkez Teşkilâtı Daktilo Hizmetleri
Hakkmda Rapor, Mart 1960
135. DMO Umum Müdürlüğü'Merkez Teşkilâtı Daktilo Hizmetleri
İncelemesi, Mart 1960
136. M.M.V. Kara Kuvvetleri Kumandanlığı Ordu Donatım Baş­
kanlığının Yazı ve Daktilo Hizmeti Hakkmda Rapor,- Mart
1960
137. İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü Daktilo
Hizmetleri İncelemesi, Mart 1960
Tapu Sicil Muhafızlıklarının Teşkilât ve Metodlarınm İnce­
lenmesi
138. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Bahçelievler Tapu Sicil
Muhafızlığı Teşkilât ve Metodları Hakkmda İnceleme Rapo
ru. Mart 1960
139. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Altındağ Tapu Sicil
Muhafızlığının Teşkilât ve Metod İncelemeleri Hakkmda Ra­
por, Nisan 1960
140. Yenimahalle Kazası Tapu Sicil Muhafızlığı Genel O ve M İn­
celemesi, Mart 1960
141. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Ankara Vilâyeti Çan­
kaya Kaymakamlığı Tapu Sicil Muhafızlığının O ve M İnce­
lemesine Ait Rapor, Mart 1960
142. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Taşra Teşkilâtından
olan Ankara Merkez Tapu Sicü Muhafızlığında Yapılan Ö ve
M İncelemelerine Dair Rapor, Nisan 1960
143. Ankara Şehri Dahilindeki Tapu Sicil Muhafızlıklarının Genel
O ve M İncelemesi Hakkmda Müşterek Rapor, Mart - Nisan
1060
3 ncü O ve M Özel Kursu :
144. Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa Bağlı Umum. Müdürlükler Per­
sonel Müdürlüklerinin Personel İşleri Hakkında Yapılan Or­
ganizasyon ve Metod İncelemesine Ait Rapor
• 4 ncü Özel O ve M Kursu :
145. Cebeci PTT Merkezinde Havale Muamele Sistemi Hakkmda
Öğrenci Raporu, Mayıs 1961
65
146. PTT Ankara Başmüdürlüğ-ünün Ankara Merkez Postanesin
de Havale Muamelelerinde Yapılan İncelemeye Dair Rapor
Mayıs 19G1
147. PTT Merkezlerine Ait Havale Mevzuunun Tetkiki Hakkmda
Rapor, Mayıs, 1961
: ■
148. Bakanlıklar Posta Merkezi Posta ve Telgraf Havaleleri Hak
kında Rapor, Mayıs 1961
149. PTT Teşkilâtında Havale Muameleleri, Mayıs 1961
150. PTT İşletmesi Gn. Md. Bakanlıklar Merkezinde Posta ve Tel­
graf Havaleleri Hakkında Rapor, Mayıs 1961
151. PTT Merkezlerindeki Gelen ve Giden Posta ve Telgraf Hava­
lesi Muameleleri Hakkında Rapor, Mayıs 1961
152. PTT Ankara Başmüdürlüğünün Ankara Merkez Postanesin­
de Havale Muamelelerinde Yapılan İncelemeye Dâir Rapor,
Mayıs 1961
153. Türkiye’de Halen Tatbik Edilen Posta ve Telgraf Havaleleri
Hakkında Rapor, Mayıs 1961
154. Altındağ PTT Merkezinde Gelen ve Giden Posta v e 'te lg ra f
Havalesi Muamelelerinin İncelenmesi Hakkinda Rapor, Ma
yıs 1961
155. PTT İdaresince Yapılmakta olan Para Havale Sistemi Hak­
kında Rapor, Mayıs 196İ
'
156. ' Havale Meselelerinin Tetkiki Hakkında Rapor, Mayıs 1961
157. PTT Umum Müdürlüğü Gelen ye Giden Posta ve Telgraf Ha­
vale Muameleleri Hakkında Rapor, Mayıs 1,961,
158;. Cebeci PTT Müdürlüğü Havale Muameleleri Hakkında Rfipor. Mayıs 1961
159. Maltepe PTT Merkezinin Posta ve Telgraf Havalesinde Takip
...
Edilen Sistem, Mayıs 1961
1.60. Samanpazarı PTT Merkezinde Yapılan .Havale Sistemi İnce­
lemesi Hakkında Rapor, Mayıs 1961
161. Yenişehir PTT: Merkezinde Gelen ve Giden Posta ve Telgraf
Havalesi Muameleleri Hakkmda Rapor, M ayıs-.1961
162. Altındağ PTT Merkezinde Gelen ve Giden Posta ve Telgraf
Havalesi Muamelelerinin İncelenmesi •Hakkında Rapor, Ma' yıs 1961 •: .
163. PTT Posta Havaleleri Hakkında R:apor, Mayıs İ9615 inci Özel O ve M Kursu : '
164. Giilhane, Ankara, Devlet Demir Yolİarî, T ıp' Fakültemi, Nümune, İşçi Sigortaları, Hâcettepe, Atatürk Sahatoryomu, Be­
lediye Hastanelerinde Poliklinik, itöntgen,'Tıbbî Tahlil, Has­
66
ta Kabulü ve Hastaların Taburcu Edilmeleri île îlgili İdarî
Muamelelerin İslahı Hakkında Raporlar, 1962
165. Ankara’da Dokuz Hastanede Poliklinik, Hasta kabul Tabur­
cu ve Vefat İle İlgili Muamelelerin İdarî Yönden İncelenm^^si Hakkında Müşterek Rapor, 1962
6 ncı Özel O ve M Kursu :
166. TMO Gn. Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde Malzeme Hiz­
metlerinin Yürütülüşü Hakkında Rapor, 1963
167. Sanayi Bakanlığı Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü Merkez
Teşkilâtı Malzeme İşleri Hakkında Rapor, 1963
168. Sanayi Bakanlığı Merkez Teşkilâtı Malzeme İşleri Hakkında
Rapor, 1963
169. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtı Malzeme İşlerinin Yürü­
tülmesi Hakkında Rapor, 1963
170. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtında Malzeme İşlerinin Yü­
rütülmesi Hakkında Rapor, 1963
171. Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtında Malzeme İşlerinin Yü­
rütülmesi, 1963
172. İmar ve İskân Bakanlığı Merkez Teşkilâtında Malzeme İşle­
rinin Yürütülmesi Hakkında İnceleme Raporu, 1963
173. İmar ve İskân Bakanlığı Merkez Teşkilâtı Malzeme Tedariki
Hakkında İnceleme Raporu, 1963
174. Orman Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtında Malzeme İş­
lerinin Yürütülmesi Hakkında Rapor, 1963
175. Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtın­
da Malzeme İşlerinin Yürütülmesi Hakkında Rapor, 1963
176. Tarım Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâ­
tında Malzeme İşlerinin İncelenmesi Hakkında Rapor, 1963
177. T.C. Ziraat Banlçıası Inevâzım Müdürğülünde Malzeme İşlerirün Yürütülmesi, 1963
178. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtının
Malzeme İşleri Hakkında Rapor, 1963
179. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtının
Malzeme İşleri Hakkında Rapor, 1963
180. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtı
•
Malzeme işleri Hakkında Rapor, 1963
181. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi,
1963
:
182. Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtında Malzeme İşlerini_\ Yü.... rütülmesi Hakkında Organizasyon ve Metod İnceleme Ra­
poru, 1963
e?
183. Sanayi Bakanlığı Merkez Teşkilâtında Malzeme ve Levazım
İşleri Hakkında Rapor, 1963
184. Adalet Bakanlığı Yayın İşlerinin Yürütülmesi Konusunda İn­
celeme ve Hapor, 1963
185. Ankara Telefon Müdürlüğünde Telefon Alma, Nakletme ve
Devretme Muamelesi Hakkında Rapor, 1963
186. Sanayi Bakanlığı Sınaî Mülkiyet Müdürlüğünde İhtira Bera­
tı ve Ticaret Markalarının Tescili İşlemlerine Dair Rapor.'
7 nci Özel O ve M, Kur su (I nci Devre)
187. İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesinin Yardımcı
Görevleri Bakımından. Organizasyonun İncelenmesi 1964
188. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Genel Sekreterliği Or­
ganizasyonun İncelenmesi, 1964
189. Azot Sanayii T.A.Ş. Umumu Muhasebe Müdürlüğü Muamelât
Servisinde Görev Dağıtırnı Etüdü, 1964
190. Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliği, Yapım
Dairesi Başkanlığı, İhale ve Takip Fen Heyeti Müdürlüğünün
Teşkilât Analizi, 1964
191. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü­
ğünde Genel Muhasebe Müdürlüğü Teşkilâtının İncelenmesi,
1964
192. Basın İlân Kurumu Ankara Şubesi Ödevleri, Teşkilâtı ve Metodlarımn İncelenmesi, 1964
193. Sağlık Bakanlığı Meslekî Öğretim Genel Müdürlüğü Teşkilât
, Analizi,. 1964
194. Sağlık Bakanlığı Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü Teşkilât
Analizi, 1964
195. Sağlık Bakanlığı Sosyalleştirme Özel Daire Başkanlığı Teşki
lât İncelemesi 1964.
196.. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliği
Genel Müdürlüğü Bürosunda İş Dağıtımı Etüdü 1964.
197. ,Azot Sanayii T.A.Ş. Zat İşleri Müdürlüğü Tahakkuk - Sicü
Muamelât Servislerinde İş Dağıt7‘ru Etüdü 1964 . -.
198. Atatürk Orman Çiftliği Teşkilât Analizi 1964
199. İller Bankası Genel Müdürlüğü Muhasebe Servisi Mekenograflâr Kısmında İş Dağıtımı Etüdü 1964
200. Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü Ordu Pazar­
lan Ticaret Servisinde İş Dağıtımı Etüdü 1964
‘201.
68
T. C. Ziraat Bankası Muhasebe Müdürlüğü' ^Hesabı Carî ve
Mekanik İşler Servisinde İş Dağıtımı Etüdü, İ964
202. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğ-ü Muhasebe Müdürlüğü
.Teknik Servisinde îş Dağıtımı Etüdü, 1964
203. Kız Teknik Öğretim Okulları Mezunlarının El işlerini' Değer­
lendirme Çalışmalarmın Organizasyonu, 1964
204. DDY Harekât Dairesi Reisliği Repartisyon Şube Müdürlüğü
Teşkilâtının İncelenmesi, 1964
^05. îller Bankası Î.N.D. Müdürlüğü Yazışma Servisi Iş Dağıtımı
Etüdü, 1964
206. Ankara. Telef on İşletme Müdürlüğünün Teşkilât Analizi, 1964
207. Ankara Telefon Başmüdürlüğü Tahsis Şefliğinde îş Dağıtım
Etüdü, 1964
208. T. C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Tevdiat Müdürlüğü
Teşkilât Analizi, 1964
209. Toprak ve îskân Genel Müdürlüğü, 2 şube Müdürlüğü Teşki­
lât Analizi, 1964
210. T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Yardım San­
dığı Servisinde îş Dağıtımı Etüdü, 1964
II. Devre
211. Devlet Malzeme Ofisi Salıc: ve Yerleşme Durumu Hakkında
Rapor, 1964
212. îşçi Sigortaları Kurumu Saha ve Yerleşme Durumu Hakkın­
da Rapor, 1964
213. îstatistik Enstitüsü Saha ve Yerleşme Durumu -Hakkında
Rapor, 1964
214. Bayındırlık Bakanlığı Yapı îşleri Dairesi Reisliği Saha ve
Yerleşme Durumu Hakkında Rapor, 1964
215. Sanayi Bakanlığı Saha ve Yerleşme Durumu Hakkında Ra­
por, 1964
216. Hıfzıssıhha Okulu Saha ve Yerleşme Durumu Hakkında Ra­
por, 1964
217. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Genel
Muhasebe Müdürlüğünde Öğrencilere Verilen Kredi îşlemlei'ı
Hakkında Rapor, 1964
'
218. îşçi Sigortaları Kurumu Paşabahçe Hastanesinde Demirbaş
îşlemleri Hakkında Rapor, 1964
219. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde îmza Yetkisinin Birim­
lere Devri Hakkında Rapor, 1964
220. T. C. Emekli Sandığında Gelen Evrakın Gördüğü Muamele
Hakkında Rapor, 1964
221. Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında
Dosya ve Evrak îşleri Hakkında Rapor, 1964
69
222. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliğiGenel Müdürlüğü Hizmetlerinin Görülmesinde Koordinas­
yon Temini Hakkında Rapor, 1964
223. Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşar­
lığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Teşkilâtı Hakkın­
da Rapor, 1964
224. Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığında Gelen ve Giden
Evrakla İlgili İşlemleri Hakkında Rapor, 1964
225. T. C. Ziraat Bankası Muhasebe'Müdürlüğünün Genel Merkez
Hesabı İşlemlerine Ait İş Akımı Hakkında Rapor, 1964.
226. PTT Ankara Telefon Baş Müdürlüğünde Telefon'; Abonman
Tesis İşlemi Hakkında Rapor, 1964
227. İller Bankası Genel Müdürlüğünde Müteahhitlik Yeterlik
Belgesi Alma İşlemi Hakkında Rapor, 1964 • . .
228. İller Bankası İstatistik İşlemleri ve Arşiv İşleri Hakkında
Rapor, 1964.
III. Derleme ve Yayın Alanındaki Çahşmalar :
Enstitünün, âmme idaresinin geliştirilmesi ana gayesi etra­
fındaki başlıca faaliyetlerinden biri de, bu alandaki, derleme ve yaym çalışmalarıdır.
Enstitü, genel hizmete arz ettiği kütüphanesi, dokümantas­
yon rorvisj, derleme faaliyetleri ve âmme idaresinin çeşitli konu
larır.da yaptığı yayınlarla bu gayeye en iyi şekilde hizmet etmeğe
çalışmaktadır.
Derleme ve Yayın alanındaki bu çalışmaları biraz daha ya­
kından görelim:
Kütüphane ve Dokümantasyon İş le ri:
Başlangıçta mütevazi bir şekilde kurulmuş öla,n kütüpha­
nenin, kitap ve dergi bölümü, daha sonraları; satmalma ve yerli
ve yabancı müesseselerden mübadele yolu ile sağlanan veya hibe
edilen eserlerle oldukça zenginleşmiş v 6 bu gün hem kendi eleman­
ları, hem de enstitü dışındaki şahıs ve müesseselere geniş Ölçüde
hizmet edebilecek hale gelmiştir.
• • • . *, •
Esas itibariyle Dewey sistemine göre tanzim edilmiş bulunan
kütüphanede halen, kısmen iş idaresi, kısmen de âmme-idaresi
ile ilgili yabancı dilde yazılmış 3260, ve Türkçe telif ve tercürrie
1890 adet olmak üzere 5000 in üstünde kitap mevcuttur. Yabancı
dillerde yazüniiş bulunan kitapların çoğunluğu İngilizce, bir 'kısmf
da fransızcadır. “
'
'
'
70
Ayrıca, yine iş ve âmme idaresi sahaları ile ilgili İngilizce
26, fransızca 5 ve türkç© 5 dergiye devamlı olarak abone olunmuş
bulunulmakta ve bu magazinlerin eski sayıları, ciltli bir halde ve
tasnifli şekilde muhafaza edilmektedir.
Bunlardan İngilizce olanlar için bir indeks rnevcut olup bu
indeks yolu ile dergilerden kolaylıkla istifade mümkündür. ( 1 )
Türkçe ve. Fransızca diğer dergiler ise yine konulan itibariyle
alfabetik tasnife tâbi tutulmuştur.
Kütüphanede mevcut dergilere ait tam liste ek de gösteril­
miştir.
Enstitü mevzubahis kitap ve dergilerin yanında sair doküman­
lar yönündende hayli zengin bulunmaktadır. Bunların başlıcalarz
şunlardır :
Panfletler Âmme İdaresinin çeşitli konularına ait Türkçe ve
İngüizce Panfletler konu itibariyle tasnifli olarak istifadeye arz
edilmiştir.
Ders Notlan :
Enstitünün genel kurs ve organizasyon ve metod kursu başta
olmak üzere, çeşitli eğitim programlarında yer alan konulara ait
ders notları, teksir edilmiş halde ve tasnifli bir şekilde doküman­
tasyon servisinde muhafaza edilmektedir. (Ders konuları hakkın­
da daha fazla bilgi için «eğitim alanındaki faaliyetler» kısmına ba
kınız. Sayfa 14).
Seminer Tutanakları ve Konferans N otları:
Enstitüde, âmme idaresinin en önemli ve aktüel konuları üze­
rinde zaman zaman, yerli ve yabancılar tarafından verilmiş olan
konferanslar, veya çok defa yabancı uzmanların da katıldığı semi­
nerlere alt rapor ve tutanaklar, yine, kısmen basılmış şekilde ve
ya kısmen teksir halinde ve tasnifli olarak kütüphanede saklan­
maktadır.
Bu seminer ve konferanslarda ele alınan konulardan bazıları
fikir vermek maksadiyle aşağıda gösterilmiştir.
• Fransa’da yüksek kademe idarecilerinin yetiştirilmesiH. Bourdeau de Fontenay
• îdarede prensiplerin mahiyet ve faydaları - A, W. Macmahon
• Belçika’da hükümet idare sistemi - Charles Versiet
• Bölge kalkınması ve arazi politikası - J. Godchot
• Anayasa konseyi - Andre Lebadere
(1)
Bulietin of the Public Affairs adlı indeks,
71
® Plânlama ye Bütçe Semineri
® Teknik yardım programlarmın hazırlanması Semineri
İnceleme Raporifirı:
Enstitü tarafından veya büyük ölçüde enstitünün iştirakiyle
yapılan çeşitli incelemelere (Fazla bilgi için araştırma faaliyetleri
bölümüne bakımz. Sayfa 41) ait raporlar, dokümanlar arasında
bilhassa önemli bir yer işgal etmektedir. Bunlar başlıca iki grup
altında toplanabüir:
a) Enstitü, genel kurs veya organizasyon ve metod kursu ta­
lebeleri tarafından, ders mahiyetinde ve öğretmen nezaretinde ya­
pılmış incelemelere ait raporlar.
Genellikle idarenin çeşitli problemlerini konu alan bu rapor­
lar hakkında bazı örnekler aşağıya çıkarılmıştır :
® Valilerin görevleri ile bölgesel kuruluşu haiz teşekküllerin
görevleri arasındaki koordinasyon meseleleri,
• Alt kademe idare mahkemeleri kurulması,
• Ankara trafiğinin meseleleri,
» Belediye ve köy kâtiplikleri,
® Devlet basım işlerinin merkezileştirilmesi vs.
b ) Enstitü uzmanları veya hariçten kimselerin-iştirakiyle ya­
pılan önemli araştırmalarla ilgili dokümanlar.
Örnekler :
• Plânlama Teşkilâtı incelemeleri (Çeşitli memleketlerde).
• Türkiye’de toprak reformu
® Türkiye’de personel incelemeleri
® Damştay kararlarının tasnifi
• Bayındırlık Bakânlığı Reorganizasyonu
® Türkiye’nin idari taksimatı
• Plânlama ve Türkiye’de uygulanması vs.
Ayrıca Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesine
(MEHTAP) (Bilgi için araştırma faaliyetleri kısmına bakınız Say­
fa 41 ve müt.) ait bütün dokümanlar ayrı bir kısım halinde kütüp­
hanede muhafaza edilmektedir.
Yayın İşleri :
Enstitünün, âmme idaresinin çeşitli yönlerini tanıtma faaliyet
leri arasında en önemlilerinden biri de bizzat yapılan kitap yayın­
larıdır.
Enstitüde verilen konferanslar, yapılan araştırmalarla birlikte,
bir komite marifetiyle seçilip, basılmasına karar verilen, telif ve
tercüme eserlerden müteşekkil bu kitapların sayısı bugün 76 y?^
yükselmiş bulunmaktadır.
'73
Söz konusu kitaplar, muayyen esaslar dahilindej ilgUi şahıs ve
müesseselere yollandığı gibi, ayrıca, umumun istifadesi bakımın­
dan, pek cüz’i fiyatlarla satışa arzedilmektedir..
Bu yayınlar arasında yabancı dilde basılmış olan eserlerde
mevcuttur.
Halen, Merkezî Hükümet Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki rapor ile T.C. Devlet Teşkilâtı Rehberinin de İngilizceye
tercümesi üzerinde çalışılmaktadır.
Tercüme ve baskı işleri kısa bir süre içerisinde bitirildikten
sonra bu eserler gerek Türkiye içinde ve gerekse Türkiye dışında­
ki ilgili yabancı müesseselerede dağıtılmış olacaktır.
Enstitü yayınlarına ait bir liste EK 7 de gösterilmiştir.
DERGİLER LİSTESİ
İngilizce :
Business Administration
Econom ic and Business Bulletin
Econom ic Development and Cultural Change
Employment Security Review
Finance : Journal of Finance
Marketing Journal of Marketing
Taxation : Journal of Taxation
Management Review
Personnel Administration
Public Relations
Time and Motion Study
W ork Study and Management
Turkish Econom ic Review
Public Personnel Review
Public Administration
The Political Quarterly
Personnel Management
O, and M. Bulletin
Middle east Journal
International Social Science Journal
International Revue of Administrative Sciences
Financial Executive - The Controller
Civil Service Journal
Advanced Management
Administrative Management
Fransızca:
Örient
La Revue Administrative
Revue İnternational de Science Administratif
Revue Internationale des Sciences Sociales
Tiers Monde
T ü rk çe:
Siyasal Bilgiler Fakültesi D ergisi,
îdare Dergisi
İller ve Belediyeler
İktisat Fakültesi Dergisi
Plânlama Dergisi.
EK ; 1
TÜRKİYE ve ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
TEŞKİLÂT KANUNU
,.v
Kanun No: 7163
Kabul tarihi: 25/6/1958
I — Teşkilât ve vazifeleri:
Madde 1 — Âmme İdaresinin muasır telâkkisine göre gelişmesi­
ne yararlı çalışmalar yapmak suretiyle idare sanatında eleman ye
tiştiren ve memurların idari sahada olgunlaşmasını sağlamayı he­
def tutan ve 6139 sayılı kanunla musaddak Teknik Yardım Anlaş­
ması gereğince kurulmuş olan Türkiye ve O rta-D oğu Amme İda­
resi Enstitüsü İlmî, idari ve malî muhtariyeti ve hükmi şahsiyeti
haizdir.
:
Madde 2 — Enstitünün başlıca vazifeleri şunlardır :
A) Öğretim ve yetiştirme :
'
1 . Âmme İdaresine mütaallik öğretimin inkişafına çalışmak;
2. Âmme İdaresi görevlilerinin modern idare prensipleri ve
ekniğine göre bilgilerini artıracak ve tekâmülünü sağlıyacak ted­
birler almak ve bu gibi tedbirleri teşvik etmek ve desteklemek;
3. Âmme İdaresi sahası için öğretim elemanları yetiştirilme­
sine yardım etmek;
B ) Araştırma ve yardım :
1.
Amme İdaresi ile ilgili meseleler üzerinde araştırma ve an­
ket ve incelemeler yapmak;
74
2. Âmme İdaresi öğretimi yapan müesseselere yarar;; öğretim
malzemesi meydana getirmek;
3. İlgililerin talepleri üzerine Âmme İdaresini ıslaha yararlı
tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak ve bu hususta mütehaS'
sıslarını görevlendirmek; Âmme İdaresiyle ilgili meseleler hakkın­
da mütalâa ve rey beyan etmek;
C) Derleme ve neşriyat
1. Âmme İdaresi sahasında gerek yurt içindeki gerek başka
memleketlerdeki hâdise ve emsalleri, inkişafları, tatbikat ve hal
tarzlarını, araştırma, inceleme ve neşriyatı devamlı olarak takibetmek ve derlemek;
2. Araştırma, inceleme ve derlemelerini her türlü kitap, bül­
ten, bibliyografiler vasıtasiyle devamlı olarak neşretmek; enstitü
neşriyatının artışına ve dağılışına nezaret etmek;
3. Âmme İdaresiyle ilgili mühim eser ve araştırmaları Türkçeye veya yabancı dillere tercüme ederek neşretmek ve bu çeşit
neşriyatı desteklemek;
D) Öğretim, araştırma ve inceleme yardım ları;
1. Enstitüde öğrenim ve araştırma yapacaklara çeşitli kaynak­
lardan. verilecek bursların idare ve tevziine iştirak etmek;
2. Enstitü öğrencilerinden ve enstitü dışındaki elemanlardan
ehliyet ve kabiliyeti görülenlere ve Âmme İdaresiyle ilgili diğer
ilim müesseselerinin öğretim ve araştırma üye ve görevlilerine,
dış memleketlerde tahsil, araştırma veya staj yapmalan için her
türlü imkânlardan faydalanarak burs ve sair kolaylıklar sağlamak;
E ) Türkiye ve O rta-D oğu memleketlerinde Âmme İdaresi sa­
hasında yapılan araştırma ve öğretim faaliyetinin koordinasyon
merkezi olmak.
Madde 3 — Enstitü, 2 nci maddede yazılı görevlerini basara
bilmek; için idare ve ilim müesseseleriyle iş birliği yapar. Yurt için­
deki bütün mütehassıslardan faydalanır; ilgili milletlerarası kurumlarla İlmî münasebet ve temaslarda bulunur.
II — Organlar ve teşkilât:
Madde 4 — Enstitünün organları şunlardır :
’l.. İdare Heyeti,
2. Umum Müdür,
3. Umum Müdür Muavini,
4. İcra Komitesi,
5. Şube Müdürleri,
= 6. Umumî Kâtip.
75
Âmme İdaresi Enstitüsünün, ikinci maddenin (A ), (B ) ve
(C) bentlerindeki görevleri yapmak üzere şubeleri şunlardır ■:
1. Öğretim Yetiştirme Şubesi,
-2. Araştırma Yardım Şubesi,
3. Derleme - Yayım Şubesi.
Madde 5 — îdare Heyeti aşağıdaki kimselerden terekküp eder:
1. Enstitü öğretim üyesi bulunan profesör ve doçentler,
2. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden 3. Ankara Hukuk
Fakültesinden 2, Ankara Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan 1,
3. Yukarıdaki bentlerde gösterilen âzalarla istişare etmek su­
retiyle Başvekâlet, Maarif, Dahiliye, Hariciye, Maliye, Sanayi, Mil­
lî Müdafaa, İmar ve İskân, Basın-Yayın ve Turizm Vekâletlerin­
den birer, İktisadî Devlet Teşekkülü erkânı arasından alâkalı ve­
kâletler tarafından tâyin edilecek bir âza,
4. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından teknik yardım
mütehassısı gönderildiği müddetçe Enstitüye resmen âza olarak
tâyin edilen Birleşmiş Milletler mütehassıslarından üç zat,
1
ve 3 üncü bentlerdeki âzalar iki sene için seçilir. Müddeti
biten âzamn yeniden seçilmesi caizdir. İlgili müesseseden ayrılmak
gibi bir sebeple bir kimsenin âzalık sıfatı sona erdiği takdirde, ye­
rine aym usullerle yeni bir âza seçilir.
idare Heyeti, tesbit edeceği belli zamanlarla Umum Müdürün
lüzum gösterdiği sair hallerde toplanır. İdare Heyeti, lüzum gör
düğü hallerde müzakere konusu olan meselelerle ilgili kimseleri
istişare maksadiyle dâvet edebilir.
îdare Hehetine Umum Müdür riyaset eder. Heyet ekseriyetle
toplanır ve toplantıya iştirak edenlerin ekseriyetiyle karar alır
Reylerin müsavatı halinde Umum Müdürün, katıldığı taraf ekseri­
yeti kazanmış sayılır.
Madde 6 — İdare Heyeti Enstitünün en yüksek merciidir ve
Enstitünün işleyişini sağlam.ak ve murakabe etmekle vazifelidir
Başlıca vazifeleri şunlardır:
a) Umum Müdür, Umum Müdür Muavini ve Şube Müdürleri
ni seçmek;
b ) İcra Komitesince hazırlanan. Umum Müdür tarafından su
nulan bütçe ve kadro teklifini tetkik ederek karara bağlamak;
c ) Enstitü şubelerinden her birinin öğretim ve çalışma prog­
ramlarını ve İcra Komitesi tarafından talimatnamesi gereğince ya­
pılacak profesör ve öğretim ve araştırma mütehassısları tâyinlerini
tasvip etmek;
d) Enstitüye yapılacak para yardımları ile hibe, vasiyet edi­
76
lecek menkul ve gayrimenkul mallarm kabulü hakkmda karar it­
tihaz etmek;
e) Enstitüye ait dahilî talimatnameleri ve ezcümle Enstitüye
kabul şartla rma, imtihanlara, öğretim sonunda verilecek sertifika,
diploma ve belgelere, disipline, icra komitesinin çalışma usullerine
müteallik talimatnameleri kabul etmek;
f) îcra Komitesi tarafından öğrenciler hakkında verilecek ih­
raç kararları aleyhindeki itirazları inceliyerek bu hususta kesin ve
nihai kararlar vermek;
g) Enstitünün faaliyetleri staj, burs ve yardım konuları ile il­
gili olup da bu kanunla başka mercie verilmemiş işler hakkında
gerekli kararları almak ve uygun gördüğü organları vazifelendir­
mek;.
Madde 7 — Umum Müdür, İdare Heyetince Üniversite p rofe­
sörleri arasında üç yıl müddetle seçilir. Müddeti biten Umum Mü­
dürün yeniden seçilmesi caizdir. Umum Müdür Enstitüye sevk ve
idare, kazai ve idari merciler nezdinde ve üçüncü şahıslara karşı
temsil eder. Şubeler, profesörler ve öğretim ve araştırma müte­
hassısları arasında iş birliğini sağlar. Tâyinleri Enstitünün başka
organlarına bırakılmamış olan personelin seçim ve tâyinlerini ya­
par. .
Madde 8 — îcra Komitesi; Umum Müdür,. Umum Müdür Mu­
avini, Birleşmiş Milletler tarafından bir mütehassıslar heyeti gön­
derildiği müddetçe bu heyetin başkanı, şube müdürleri ve idare
heyetinin seçeceği iki mümessilden terekküp eder. îcra Komiteci­
nin Reisi Umum Müdürdür.
İcra Komitesinin vazifeleri şunlardır :
a) Profesör ve öğretim ve araştırma müteliassısları tâyinirü
teklif' ve asistanlık jürilerini tesbit etmek;
b ) Umum Müdürün inhası üzerine Enstitü Umumî Kâtibini
tâyin etmek;
c) İdare Heyetinin tasvibine sunulmak üzere Enstitü bütçe ve
kadro tekliferini hazırlamak;
d) Dahilî talimatnameler hükümlerini ve İdare Heyeti karar
larını icra etmek;
e) Öğrencilere mütaallik her türlü işlemleri incelemek ve
bunlardan yazılma, çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara ait
hususları ve Umum Müdürün tevdi edeceği işleri inceliyerek ka­
rara bağlamak;
f ) Enstitü neşriyatı ile ilgili meseleleri karar bağlamak.
İcra Komitesinin öğrnecilere ait kararları kesindir. Ancak,
Enstitüden çıkarılma hakkmdaki kararlarına karşı, tel'jellüğ tari­
77
hinden başlıyarak 10 gün içinde îdare Heyetine itiraz olunabilir.
İdare Heyeti ile îcra Komitesinin kararlarına karşı idari hiç b?r
mercie başvurulamaz.
Madde 9 — Umum Müdür Muavini, Umum Müdürün verece­
ği vazifeleri ifa ve gaybubetinde ona vekâlet eder.
Madde 10 — Umum Müdür Muavini, Şube Müdürleri îdare
Heyeti tarafından üç yıl için, seçilirler. Gerekli hallerde daha kısa
bir müddet için Şube Müdürü seçilebileceği gibi, müddeti biten
kimsenin yeniden seçilmesi de caizdir.
.Şube Müdürleri şubenin faaliyetlerini dahilî talimatnameler
ve îcra Heyeti kararlarına göre düzenlemek ve yürütmekle görev­
li ve Umum Müdüre karşı mes’uldürler.
Madde 11 — Umumî Kâtip, Umum Müdürün teklifi üzerine
îcra Komitesi tarafından tâyin edilir ve vazifesine aynı şekilde son
verilir.
Umumî Kâtip; Enstitünün mes’ul tahakkuk memurluğunu ya
par, gerekli hesapları ve demirbaş kayıtlarım tutar, daire işlerinin
teşkilâtlandırılmasından, öğrenci kayıtlarının ve başka dosyaların
tutulmasından idare ve büro personelinin çalışmasından mes’ul
dür.
Madde 12 — Enstitünün İdarî personeli, imtihanla ve Umumî
Kâtibin teklifi üzerine Umum Müdür tarafından tâyin olunur.
Madde 13 — Enstitü asistanları yüksek tahsil yapmış olanlar
arasından jürinin yapacağı müsabaka imtihanının neticesinde
Umum Müdür tarafından tâyin olunur.
Madde 14 — Öğretim ve araştırma mütehassısları:
Beş yıl muvaffakiyetle Enstitüde asistanlık yapanlar arasın­
dan doktorasını başarı ile verdikten sonra eserleriyle tanınıp 5 k’ şilik bir jüri marifetiyle imtihanla çalıştığı sahada olgunluğu tesbit edilenlerden veya Enstitü dışından eserleri ve âmme idaresiyle
ilgili sahalardaki çalışmalariyle tanınmış kimseler arasından 5 ki­
şilik bir jürice seçilenler Enstitüdeki öğretim ve araştırma işlerin­
de mütehassıs olarak vazife görürler,
III — Giriş şartları ;
' Madde 15 — Âmme İdaresi Enstitüsünün giriş müsabakasına
katılabilmek için üniversite veya yüksek okul mezunu olmak şart­
tır. Bu şartı haiz bulunan kimseler arasından, idare heyetinin tesbit edeceği esaslar dairesinde yapılacak müsabaka imtihanını ka­
zananlar Türkiye ve Orta - Doğu Âmme Enstitüsüne devam edebi­
lirler.
78
Yukarıdaki evsafı haiz olup da Devlet dairelerinde, mahallî
idarelerde, İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışanlardan müsaba­
ka imtihanını kazananlara tahsil süresince izin verilir.. Bu kimse­
ler bütün özlük haklarından faydalanmakta, maaş ve ödeneklerini
kendilerine izin veren daire, müessese ve teşekküllerden almakta
devam ederler. Enstitüdeki tahsillerini başarı ile bitirenlerin Ens­
titüde geçirdikleri müddet kıdemlerine sayılır ve bu müddetin bir
katı (1 seneden az olmamak üzere) kıdemlerine eklenir.■
Kendi hükümetleri tarafından Enstitüye adaylığı teklif edile­
cek yabancılar, tesbit-edilecek esaslar dairesinde İcra Komitesince
(jgrehci olarak kabul edilebilir.
IV ^
Özlük hakları :
Madde 16 — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü
kuruluş kadroları ( 1 ) sayılı ve ek görev tazminat kadrosu da bağh ( 2 ) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.
Madde 17 — Enstitü; 2 nci maddede yazılı görevlerini başara­
bilmek için; umumî, mülhak ve hususî bütçe ile idare olunan daire
ve müesseselerde çalışanlar arasından tecrübe, ve eserleriyle âmme
idaresi alanında tanınmış olup İdare Heyetince seçilecek olan kim
seleri, çalıştıkları daire ve müesseselerin muvaffakatlerini, almak
şartiyle. Enstitü öğretim, araştırma veya sair faaliyetlerinden en
çok 3 yıl müddetle görevlendirebilir. Bu suretle görevlendirilmiş
olanlar çalıştıkları daire ve müesseselerdeki kadro, ımvan ve her
türlü haklarını muhafaza ederler ve Enstitüdeki çalıştıkları müd­
det terfi ve kıdemlerine sayılır.
Eristitüce bu suretle görevlendirilmiş olanlara, muhafaza et
tikleri kadrolarından almaya devam edecekleri ve bu kanun ile
saklı tutulan her türlü maaş ve sair malî haklardan başka ayda
250 - 300 lira tazminat ödenir.
'
' Madde 18 — Enstitüde meslekî veya idari vazife alacak üni­
versite öğretim üyesi veya yardımcılarına 3656 sayılı kanunun 4609
sayılı kanunla değiştirilen 18 inci maddesine göre ücret veya; taz­
minat yerilir.
49İ36 sayılı Üniversiteler Kanununun 32 ve 38 inci maddeleri
hükmü mahfuzdur.
Madde i 9 — Bu kanünâ bağlı 1 numaralı cetvelde yazılı m e­
muriyetlerde devamlı olarak çalışanlara umumi hükümlere göre
Ödenecek maaşlarından başka;
Asistanlar için ayda 200 lira,
Öğretim ve araştırma uzmanları için ayda 300 lira tazminat
verilir.
Madöe 20 — Asıl vazifeleri uhdelerinde kalmak şartiyle öğre­
tim, araştırma ve derleme çalışmalarına geçici olarak katılanlara
beher ders veya konferans saati veya inceleme veya araştırma için
ödenecek ücretler her yıl enstitü bütçesi ile birlikte icra Vekilleri
Heyetince yeniden tesbit olunur.
ttâ âmiri Umum Müdür ve tahakkuk âmiri Umumî Kâtiptir.
Madde 21 — Enstitü bütçesi Başvekâlet bütçesi içinde yer alır.
Madde 22 — Enstitünün gelir kaynakları şunlardır :
1. Her yıl Başvekâlet bütçesine konulacak tahsisat,
2. Mülhak bütçeli idarelerle, özel idareler ve belediyeler, ik ­
tisadi Devlet Teşekkülleri ve buralara bağlı müesseseler bütçele­
rinden yapılacak yardımlar,
3. Enstitüye yaptırılacak araştırma, danışma ve ekspertizler
ve her türlü hizmetlerden alınacak ücretler,
4. Her türlü neşriyat gelirleri,
5. Her türlü hibe, vasiyet, yardımlar ve menkul ve gayrimen­
kul mallar ve haklar ve bunların gelirleri.
Madde 23 — Enstitü; Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme
ve îhale kanunları hükümlerine ve Divanı Muhasebat vize ve mu­
rakabesine tâbi değildir. Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap
ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve müsbit evrakın şekli ve
çeşitleri Maliye Vekâletinin de mütalâası alınarak idare heyetince
yapılacak bir talimatname ile tesbit olunur.
Madde 24 — Enstitü bütçesinin kesinhesabı icra komitesince
hazırlanır ve idare heyeti tarafından tasvip edilir. Bu kesinhesap
ve muhasibin hazırlıyacağı zamanı idare hesabı malî yıl sonundan
itibaren 4 ay içinde ikisi Maliye Vekâleti, biri Ankara Üniversitesi
ve diğeri Divanı Muhasebatça seçilip görevlendirilecek 4 üyeli bir
heyetçe incelenerek tasdik edilir. .İlgililerin ibrasına veya muhasip
hakkında zimmet ve tazmin hüküm.lerine bu heyet karar verir.
Muhasibin zamanı idare hesabımn tetkikinde Divam Muhase­
bat Kanununun muhasiplerinin zamam idare hesaplarının incelen­
mesine mütaallik hükümleri tatbik olunur. Muhasip hakkında ve­
rilecek zimmet ve tazmin kararlarına karşı Divam Muhasebat K a­
nunu hükümlerine göre Divanı Muhasebat Umumî Heyetinde itiraz
ye temyiz olunabilir.
Enstitü hesapları her zaman Maliye müfettişlerine teftiş etti­
rilebilir.
Madde 25 — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü­
ne yapılacak her türlü hibe ve vasiyetler, vergi, resim ve harçlar­
dan muaftır.
2 nci ve 22 ncî maddelerde zikredilen derleme ve neşriyat fa ­
80
aliyetinde nelde edilecek kazançlar kurumlar Vergisine tâbi değil­
dir.
V — Müteferrik hükümler :
Madde 26 — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü
mensuplarımn her türlü disiplin işleri, idare heyetince yapılacak
bii: talimatname ile belirtilir.
Madde 27 — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitü
mensuplarmm Enstitüdeki görevleri dolayısiyle veya görevlerini
yiapma Sîrasmda işledikleri suçlar üzerine, Memurin Muhâkemat
Kanununun, gerektirdiği ilk tahkikat, Umum Müdürün gereğine gö­
re tâyin edeceği bir veya iki muhakkik tarafmdan yapıhr. Umum
Müdür hakkmda yapılacak tahkikat muhakkiklerini Başvekil tâyin
eder.
Tahkikat evrakı ve fezleke, Başvekil tarafından Devlet Şûra­
sına gönderilir. Maznun hakkında muhakemenin lüzumuna, Devleu Şûrasmın ilgili dairesince karar verilir. Bu kararlara karşı, il­
gililer veya Başvekü tarafından yapılacak itirazlar Devlet‘Şûrası
Umumî Heyetinde incelenerek nihai karara bağlanır.
Muvakkat madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünden diploma
ve sertifika alanlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olu­
nur.
Madde 28 — Bu kanun 1.III.1959 tarihinde mer’iyete girer.
Madde 29 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri heye­
ti memurdur.
27/6/1958
1 Sayılı Cetvel
Türkiye ve O rta-D oğu Âmme İdaresi Enstitüsü
D.
Memuriyetin nev’î
a) Öğretim üyeleri
1 Profesör
2
3
4
Sayı
2
3
3
4
Aylık
150
125
100
90
12
b ) Öğretim ve Araştırma Mütehassısları
1 Öğretim ve Araştırma Mütehassısı
2
150
Bî
2
3
4
5
6
-Öğretim
Öğretim
Öğretim
Öğretim
Öğretim
ve
ve
ve
ve
ve
3
5
4
5
7
Araştırma Mütehassısı
Araştırma Mütehassısı
Araştırma Mütehassısı
Araştırma Mütehassısı
Araştırma Mütehassısı
125
100
90
80
70
26
c ) Asistanlar
6 Asistan
»
7
»
8
6
8
10
70
60
50
24
d) Memurlar
3 Umum Müdür'Muavini
3 Umumî Kâtip
7 Büro Şefi
8 Ayniyat ve Levazım Memuru
9 1 inci Mümeyyiz
9 Kütüphane Memuru
1
1
1
1
1
2
100
100
60
50
40
40
(2 ) Sayılı Cetvel
850
Umum Müdür
Resmî
Düstur
Başlığı
No.
Tertip
Gazete
Cilt
Salıife
Sayı
İlgili Kanun :
6139
1953 yıh Muvazenei
bağlı
(A /l)
ve
(A /2 )
Umuîniye Kanununa
işaretli
cetvellerde
değişiklik' yapılması hakkında kanun
17/7/1953
82
34
2548
8490
EK : 2
Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü
İdare Heysti Âzaları
1. Prof. Dr. Kemal Fikret Arık
2. Öğ. Ve. Ar. Müt. İhsan Kuntay
3. Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta
4. Prof. Dr. Reşat Aktan
5. Prof. Bahri Savcı
6. Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu
7. Doç. Dr. Feyyaz Gölcüklü
8. Prof. Dr. Yavuz Abadan
S. Prof. Dr. Âkif Erginay
10. Doç. Dr. Hamza Eroğlu
11 Bahaeddin Ertana
12. Tahsin Gölöksüz
]3. Ekrem Talât Afşaroğlu
14. Hâmit Batu
15. İsmail, M. Kavadar
16. Umur İliriş
17. Tuğgeneral Ferit Erkan
18. Ö. Faruk Aral
19. Selâhattin Çoruh
20. Âyet Sayar
21. John W. Foster
: Genel Müdür
: Genel Müdür Muavini
Öğretim üyesi.
•, •
: Öğretim üyesi
: S. B. Fakültesi temsilcisi
: S. B. Fakültesi temsilcisi
: S. B. Fakültesi temsilcisi
: Hukuk Fakültesi temsilcisi
: Hukuk Fakültesi temsilcisi
: Yüksek İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi temsilcisi
: Başbakanlık temsilcisi
: Millî Eğt. Bak. temsilcisi
:. içişleri Bak. temsilcisi
: Dışişleri. Bak. temsilcisi
: Maliye Bak, temsilcisi
: Sanayi Bakanlığı temsilcisi
: Millî Savunma Bak. temsilcisi
: İmar ve İskân Bak. temsilcisi
: Turizm ve Tanıtma Bak.
temsilcisi
: Yüksek Murakabe Heyeti
temsilcisi
: Birleşmiş Milletler Eksperi
Türkiye vs Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü
îcra Komitesi Üyeleri
1.
2.
3.
4.
5.
t>.
7.
Ö.
Prof. Dr. Kemal Fikret Arık
İhsan Kuntay
Mustafa Fotozoğlu
Cahit Tutum
Doç. Dr. Mümtaz Soysal
Prof. Dr. Reşat Aktan
Bahaeddin Ertana
Mr. John W. Foster
Başkan
Üye
.83
EK: 3
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
PERSONELİ
1 . İdareciler
Umum Müdür : Prof. Dr. Kemâl Fikret Arık
Umum Müdür Mv. : İhsan Kuntbay
Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürü : Doç. Dr. Mümtaz
Soysal
,
Araştırma ve Yardım Şubesi Müdürü : Mustafa Fotozoğlu
Derleme ve Yayın Şubesi Müdürü : Cahit Tutum
O ve M Müdürü: Kenan Sürgit
Umumi Kâtip V. ; Melih Bayülken
2. Yabancı Mütehassıslar
J. W. Foster : Birleşmiş Milletler Uzmanı
Paul Bouteille : Fransız hükümeti tarafından gönderilen
âmme idaresi müşaviri.
Ivan Asay : AID Uzmanı
3. Öğretim ve Araştırma Mütehassısları
İhsan Kuntbay
Kenan Sürgit
Vedat Erkin
Mustafa Fotozoğlu
Selçuk Yalçmdağ
Fikret Ar
Cahit Tutum
Mustafa Tosun
Nihat Gündüz
4. Öğretim ve Araştırma Asistanları
Ülker Koksal
Visalettin Pekiner “
Ahmet Doğan Canman
Mustafa Yazgan
5. Uzman Yardımcıları
Edib Atam
6. Kütüphane
Gülen Tokalp
Eriline Bilsel Savcı
7.
%
Büro
Tevfik Şenol
Sati Coşkun
8.
Talât Pekdemir
Kâzım Dereli
Mevlût Yılmaz
Ziya Öztürk
Ömer Baştaş
Üstün Föscioğlu
Erman Aykutoğlu
Seyfettin Bayır
Sekreterler
Nina Terim
Yasemin Karagülle
Muzaffer Özyalım
Gülsen Besler
Nedret Gençoğlu
EK : 4
TÜRKİYE VE OETA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ’NDE
ŞİMDİYE KADAR VAZİFE GÖREN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
MÜTEHASSISLARI
1952 Yazında kuruluş hazırlıklarını yapan Etüd Grubunda:
Emery E. Olson (A .B .D .)
Güney Kaliforniya Üniversitesi
Âmme İdaresi Okulu Müdürü
Henri B. De Fontenay (Fransa)
Fransız Millî İdare Okulu Mü­
dürü
Led (Kolanda) Üniversitesi.
Edebiyat Fakültesinde Prof.
Gerard W. J. Drewes (Hollanda)
Birleşmiş Milletler Teknik Yar­
dım Teşkilâtının Âmme İdare- si Böliimü Müdür Muavini
F. J. Tickner (A .B .D .)
1953 Yılında
Marshall E. Dimock (A .B .D .)
K o - Direktör; Âmme İdaresi
Prensipleri dersi öğretim üyesi
Lashley G. Harvey (A .B .D .)
Eğitim Şubesi Müdürü; Org<?r
nizasypn ve Metod. dersi.öğr?;’.
tim üyesi
Personnel İdaresi dersi öğre­
tim üyesi
Âmme Mâliyesi dersi öğretim
üyesi
Joseph B. Kingsbury (A .B .D .)
Abraham Mey (Kolanda)
85
Err.-t Egli (İsviçre)
A. K. Hanson (İngiltere)
Köy ve Şehir Plânlaması dersi
öğretim üyesi
Araştırma Şubesi Müdürü
1953 ■1954 Yılında
Gunnar E. Heckscher (İsveç)
K o-D irektör; Âmme İdaresi
Prensipleri dersi öğretim üyesi
Cari L. Lochnan (Kanada)
Organizasyon ve Metod
öğretim üyesi
Leslie J. Rodger (Kanada)
Personel idaresi dersi öğretim
üyesi
Jan H. Textor (Hollanda)
Âmme Muhasebesi dersi öğre­
tim üyesi
dersi
1954.55 Yüında
Lynton K. Caldwell (A .B .D .)
Ko - Direktör; Âmme İdaresi
Prensipleri dersi öğretim üyesi
Ernst Egli (İsviçre)
Köy ve Şehir plânlaması dersi
öğretim üyesi
Robert V. Presthus (A .B .D .)
Araştırma Şubesi Müdürü;
Araştırma Metodları dersi öğ­
retim üyesi
Lucicnne Talloen (Belçika)
Derleme Şubesi Müdürü; Per­
sonel İdaresi dersi öğretim
üyesi
Eugcn Olsson (İsveç)
Organizasyon ve Metod
öğretim üyesi
• ■
;
1.^
I
• •
.
t' ■
dersi
1955 - 56 Ders yılında
George Evans - Vaughan (İngiltere) K o-D irektör; Personel idaresi
■dersi öğretim üyesi
Norman C. Angus (Yeni Zelanda)
Âmme İdaresi Prensipleri der­
si öğretim üyesi
Laurence L. Barber (A .B .D .)
...
Organizasyon ve .Metod dersi
öğretim üyesi
Guthrie S. Birkhead (A .B .D .)
Henri Peron (Fransa)
Araştırma Şubesi Müdürü
Âmme Mâliyesi d ersi, öğretim
üyesi
1956 - 57 Ders yıhnda
Laurence L. Barber (A .B .D .)
K o-D irektör; Organizasyon ve
Metod dersi öğretim üyesi
86
Norman C. Angus (Yeni Zelanda) Âmme İdaresi Prensipleri der­
si öğretim üyesi
Maurice Chailloux - Dantel (Fransa) Araştırma Şubesi-Müdürü
Wolfgang Jungwirth (Avusturya) Mahallî İdareler Mütehassısı
1957 ■58 Ders yılında
M. ChailloiîK - Dantel (Fransa)
Araştırma Şubesi Müdürü
Wolfgang Jungwirth (Avusturya)
Mahallî İdareler Mütehassısı
Travers w. Ellison (İngiltere)
Organizasyon ve
öğretim üyesi
Metod dersi
1958 ■ 59 Ders yıhnda
M. Chailloux Dantel (Fransa)
Birleşmiş
şaviri
G. B. Crichton (İngiltere)
Organizasyon ve Metod Müte­
hassısı
1959 ■ 1960
D. M. Watters (Kanada)
G. B. Grichton (İngiltere)
1960-1961
Mületler Baş Mü­
Yılında
Birleşmiş Milletler Baş Mü­
şaviri
Organizasyon ve Metod Müte­
hassısı
Yümda
D M. Watters (Kanada)
Birleşmiş
şaviri
J. W.
Organizasyon ve Metod Müte­
hassısı
Foster (İngiltere)
1961 ■1962
J. W.
Foster (İngiltere)
Foster (İngiltere)
Foster (İngiltere)
Yümda
Organizasyon ve Metod Müte­
hassısı
1963 -1964
J. W.
Yılında
Organizasyon ve Metod Müte­
hassısı
1962-1963
J. W.
Milletler Baş Mü­
Yümda
Organizasyon ve Metod Müte­
hassısı
M. Gregson (İngiltere)
87
Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürleri:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr. Yavuz Abadan
Bedri Gürsoy
Dr. Turhan -Fevzioğlu
Dr. Kemâl Fikret Arık
24.5.1953 10.10.1954
22.5.1956 4.12.1956
9.10.1954
21.5.1956
3.12.1956
EK : 5
EKİM 1958 VE HAZİRAN 1964 TARİHLER ARASINDA TÜRKİYF
VE ORTA DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ’NE GELEN
YABANCI ZİYARETÇİLER
Ekim 1958
Nottage : Londra Kraliyet Âmme İdaresi Enstitüsü
Müdürü
Kasırri 1958
Bourdeau de Fontenay: Fransız Millî îdare Okulu
Müdürü
Aralık 1958
Norman G. Luker : Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
Bürosu Şef i - Birleşmiş Milletler Teknik Yar­
dım İdaresi (New York.)
Ocak 1958
S, B. B apat: Birleşmiş Milletler Teknik Yardım
Âmme İdaresi Şubesi Başkanı.
Ro,ehr: Şef, Thammesa ÂmiTie İdaresi Enstitüsü Bangkok - Siyam.
Şubat 1959
»
»
Prof. George Burdeau : Paris Üniversitesi. (Enstitü­
de İdare ve teknik hakkında bir seminer tertip
etmiştir).
Mart 1959
Prof. George Maddick : Birmingham Üniversitesi.
Nisan 1959
Prof. Andre Brun : Lyon Üniversitesi, İş Hukuku v6
Sosyal Emniyet Enstitüsü Müdürü. (Enstitüde
«İş hukukunda yeni gelişmeler» adlı bir semi
ner tertip etmiştir).
Adnan Tamimi : Toplum gelişmesi mütehassısı Sosyal İşler Bürosu - Birleşmiş Milletler Tek­
nik Yardım İdaresi (New Y ork).
Truman F. P eebles: Zirai Araştırma Mütehassısı
F.A.O., (R om a)
Prof. A. H., Haiîşon : Leeds Üniversitesi. («Türkiye’­
de Devlet Teşekkülleri» adlı bir seminer tertip
etmiştir).
10 Fransız Kaym akam ı: (Türkiye - Fransız İdari İş­
birliği Komitesinin himayesi altında Türkiye'
88
ile Fransa arasında yüksek
lesi).
Mayıs 1959
memur mübade­
: Grandbois : Fransız Teknik Öğretim İdaresinde Ge
nel Müfettiş.
K. W. T h om pson : Rockefeller Tesisi, Sosyal İlim­
ler Müdür Yardımcısı, New York.
Haziran 1959 : L ignon: Türkiye, Irak ve Lübnan için Bölge Tek­
nik Ziraat İşbirliği Fransız Misyon Şefi.
Sen : Program Da resi Müdürü - Teknik Yardım
Ameliyeleri, Birleşmiş Milletler Teknik Yardım
Tem, - Ağııs.
: İdaresi (New Y ork).
Dr. Olle : Dünya Sağlık Teşkilâtı Türkiye ve Yuna­
nistan Bölgesi Şefi.
Riggs : İndiana Üniversitesi, Birleşik Amerika.
Fraser : Birleşmiş Milletler Memuru - Habeşistan
İmparatorluk Âmme İdaresi Enstitüsü, Addis
Ababa.
Eylül 1959
: Schneiter: Mülteciler Özel Delegesi, Avrupa Kon
seyi (Strasbourg)
Prof. Arthur MacMahon : Columbia Üniversitesi
Ekim 1959
: R(?ed : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komi,
ser Muavini.
Mart 1960
: Prof. De S o t o : Strasbourg Üniversitesi İdare Huku Profesörü.
Dutheillet de Lamothe : Fransa Danıştay üyesi (Bu
zat 1961 senesinde de Enstitüyü ziyaret etmiş­
tir).
: Lompolo Kone : Yukarı Volta İdarecilik Okulu Ge­
nel Direktörü ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sek­
reteri.
Ekim 1960
Mayıs 1961
: Prof. A. de Laubadere : Paris Hukuk Fakültesi İda­
re Hukuku Profesörü.
J. G odeh ot: Fransa İmar Bakanlığı
teri.
Haziran 1961
Kasım 1961
Şııbat 1.962
Mjart 1962
Ağustos 1962
:
:
:
:
:
Genel Sekre­
A. P. Polaur :
Kıbrıs Türk Belediyeleri Hcy’eti.
Yoshio Fujimoto
Prof. Joseph B. Kingsbury : İndiana Üniversitesi.
Veliullah S a d jed i: İran Dahiliye Vekâleti Şehir
Kalkınma Plânlar Müdürü.
m
Haziran 1964 : E. Mamphey
Haziran 1964 : Eajendra Pa! Kliosla : National Academy of
ministration Mussoorie, U. P. İNDİA,
Ad-
EK : 6
1964 - 1965 Ders Yılında
Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün Genel
Öğretim ve Yetiştirme Programına Almacak
Öğrenciler lıiakkında esaslar
1. Enstitünün 1964- 1965 Genel Öğretim ve Yetiştirme Progra*
mma, yüksek idare kademelerine hazırlamak amacıya) üniver­
site veya yüksek okul mezunları alınacaktır.
ADAY KAYDÎYLE İLGİLİ HUSUSLR :
2. Enstitüye aday kaydı 15 Tem m uz-31 Ağustos 1964
arasında yapılır.
tg,rihleri
3. Aday kaydının yapılabilmesi için adayların ;
a) Devlet memuru olması (mahallî idareler ve- İktisadî dev
let teşekküllerinde çahşanlar dahil),
b ) Fakülte veya yüksek okul mezunu olması,
c) 45 yaşını geçmemiş olması (aday kaydının yapıldığı zaman),
d) 5 yıl Devlet hizmetinde bulunmuş olması (askerlik dahil
e) «Giriş Form um u noksansız olarak doldurması ve zama­
nında Enstitüye vermesi gerekir. «Giriş Formu» Enstitü’
den şahsen veya posta ile temin edilebilir.
GİRİŞ SINAVI İLE İLGİLİ HUSUSLAR :
4. Adayların Enstitüye kabul edilmeleri, yapılacak Giriş Sınavını
kazanmalarına bağlıdır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü oiniak üze
re iki kısımda meydana gelir.
5. Yazılı S m av:
a) Test : Biri genel kabiliyet, diğeri bilgi olmak üzere iki kı
sımdan ibarettir. Bu testlerin her birinin değerlen­
dirme emsali ( 1 ) dir.
Test sınavları 22 Eylül 1964 Salı günü saat 9.30 da
Ankara Hukuk Fakültesinde yapılacaktır.
b ) K om pozisyon : Genel bir konu üzerinde ypaılır, süresi iki
saattir. Kompozisyonun değerlendirme emsali (2)
dir.
90
Kompozisyon 22 Eylül 1964 Salı günü saat 14.30 da
Ankara Hukuk Fakültesinde yapılacaktır.
c) Bilgi sınavı : Anayasa, idare ve iktisat konularının her bv
rinden genel mahiyette, genel kültürle ilgili birer
soru sorulmak suretiyle yapılır. Soruların her biri­
nin değerlendirme emsali ( 1 ) dir.
Bilgi sınavı, 23 Eylül 1964 Çarşamba günü saat 9.30
da Ankara Hukuk Fakültesinde yapılacaktır.,
6. Yazılı Sınav Sonucu : Adayların-yazılı sınavlarda almış olduk­
ları notların toplamı sıraya konulur. Jüri, not sırasına göre
kaç adayın sözlü sınava kabul edileceğine karar verir. Yazılı
sınav sonucu 2 Ekim 1964 Cuma günü Enstitü’de ilân edilir.
7. Sözlü Sınav; Jürice sözlü sınava alınmalarına karar verilen­
lerin sınavları aşağıdaki şekilde yapılır :
a) Adaya genel bir konu veya bir metin verilir,
b ) Aday konu veya metin üzerinde 10 dakika hazırlık yapar,
c ) Jüri, adayın hazırladığı konu veya metin üzerinde aday ile
15 dakikalık bir mülakat yapar,
d) Mülakatın değerlendirme emsali (3) dür.
e) Mülakatın gayesi, esas itibariyle adayların kişiliği ile mu­
hakeme ve tahlil kabiliyetleri hakkında bir fikir edinmektir.
f) Mülâkat, 6 Ekim 1964 Salı günü saat 9.30 da başlayacaktır.
8. Sözlü Sınav S on u cu : Sözlü
lı, gerekse sözlü sınavlarda
sıraya konulur. En çok not
ve yedek adayları gösteren
eder.
sınava giren adayların gerek yazı­
almış oldukları notlar toplanır vo
alandan başlamak üzere jüri, aslî
bir liste hazırlar ve idareye teklif
Sözlü sınav sonucu, 10 Ekim 1964 Cumartesi günü saat 10 da
Enstitü’de ilân edilecektir.
ASLÎ KAYITLA İLGİLÎ HUSUSLAR :
.9. Adayların aslî kayıtlarının yapılabilmesi için, aşağıdaki belge­
leri bu maddenin (e ) fıkrasında ilân edilen süre içinde, Enstf.
tü Öğrenci İşleri Bürosuna vermeleri gerektir.
a) Nüfus hüviyet cüzdam örneği,
b ) 36 X 48 mm. boyutlarında 4 adet fotoğraf,
o) Diploma aslı veya tasdikli örneği,
dL
d ) Bağlı bulundukları dairenin muvafakat yazısı (Adaylıkları
dairelerince gösterilenlerden muvafakat yazısı aranmaz).
e) Adaylaruı aslî kayıtları, 12 E k im -22 Ekim tarihleri arasmda
yapılır.
10. Aslî kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanların yerine, Enstitii
kararı ile listedeki sıraya göre, yedek adayların aslî kayıtları
yapılabilir.
11. Enstitü giriş sınavım kazanan adaylardan herhangi bir sebep­
le süresi içinde aslî kaydını yaptırmayanlar veya aslî kaydım
yaptırmayıp da ders yılı başında gelmeyenler ertesi yıl için
hiçbir şekilde hak iddia edemezler.
EK : 7
ENSTİTÜ NEŞRİYAT LİSTESİ
Kitabın adı
1. Burrows, Bernard. İngiltere'nin Hükümet ve îdare Sistemi.
(Konferans Serisi 5), 1960, 15 s. 1.00 TL.
2. Burrows, Bernard. The system of Government and Administration in Great Britain. (Konferans Serisi 6 ), 1960, 13 s. 100 TL.
3. Fontenay, H. Burdeau de. Fransa’da Yüksek Kademe İdareci­
lerinin Yetiştirilmesi. (Konferans Serisi 7), 1960, 16 s. 1.00 TL.
4. .Soysal, İsmail. Milletlerarası Alanda Haberleşme. (Konferans
Serisi 8), 1960, 14 s. 1.00 TL.
5. Blanchet, Andre. İstiklâl Arifesinde Siyah Afrika. Çev. Suat
Aksoy. (Konferans Serisi 9), 1960, 12 s. 1.00 TL.
6. Kaak, Osman. Kuzey Afrika’da Türk İdare ve Sanatı. Çev. Suat
Aksoy. (Konferans Serisi 14), 1960, 19 s. 1.25 TL.
7. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. Yüksek İdareci
Yetiştirme Hususunda Fransız Tecrübesi. Çev. Faiz Karacaoğlu
. (Tercüme Serisi 2), 1960, ,13 s. 1.00 TL.
8. Seckler-Hudson, Catheryn. Nazarî ve Tatbikî Teşkilât ye İdare.
Çev. GülgünKaral. (Tercüme Serisi 8), 1960, 300 s. 8.00 TL.
9. Hassan, S. M. Pakistan Hükümet ve îdare Sistemi. (Konferans
Serisi 11), 1960, 11 s. 1.00 TL.
10. Hassan, S. M. The Governmental and Administrative System of
Pakistan. (Konferans Serisi 12), 1960, 11 s. 1.00 TL.
11. Aksoy, Sadri. Türkiye’de Sosyal Güvenlik. (Ders Notu) 1960,
66 s. 3.00 TL.
12. Gousset, Pierre. Dünyadaki Nüfus Fazlalığı ve Avrüpa’nm Gele­
ceği. Çev. Nabi Dinçer (Tercüme Serisi 3) 1960, 24 s. 1.50 TL.
92
13. Robson, W. A. İngiliz Hükümet Sistemi. Çev. Prof. Dr. K. Fik­
ret Arık. (Tercüme Serisi 7), 1960, 46 s. 2.20 TL.
14. Hubback, D. İngiliz Memur Eğitiminde Hâzinenin Rolü, Çev,
Prof. Dr. K. Fikret Arık, (Tercüme Serisi 6 ) 1960, 19 s. 1.25 TL.
15. Macmohan, A. W. İdarede Prensiplerin Mahiyeti ve Faydaları
Çev. GülgünKaral. (Konferans Serisi 10), 1960, 12 s. 1.00 TL.
16. Versiet, Charles. Belçikamn Hükümet ve İdare Sistemi. Çev
İhsan Kuntbay. (Konferans Serisi 13), 1960, 12 s. 1.00 TL.
17. Yasa, İbrahim. Sinsel Köyü. (K öy Etüdleri 2), 1960, 143 s,
9.00 TL.
18. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. Türkiye’de Ma’ halli Toplulukların Gelişmesi. (Seminer Serisi 2). 1960, 64 s.
3.00 TL.
19. Aksoy, Sadri. A Brief Explanation of Turkish Labor Legislation
and Social Security System. (Tercüme Serisi 9) 1961, 14 s
3.00 TL.
20. Arık, Fikret. Hukukun Temel Müesseseleri. (Ders Notları)
1961, 133 s. 7.00 TL.
21. Watters, D. M. - Aktan, Tahir. Modern İdarede Beşerî Münase­
betler. (Seminer Serisi 3) 1961, 20 s. 4.00 TL.
22. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. Devlet Personel
Teşkilâtı İncelemeleri - Türkiye, (idari Reform Serisi 10) 1961,
20 s. 2.00 TL.
23. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. Plânlama ve
Türkiye’de Uygulanması. (İdarî Reform Serisi 5), 1961, 80 s.
2.50 TL.
24. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. Plânlama Teş
kilât İncelemeler - İngiltere, Hollanda, Hindistan. (İdarî Re
form Serisi 8) 1961, 43 s. 2.75 TL.
25. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. Türkiye’de
Toprak Reformu I. (İdarî Reform Serisi 6). 1961, 96 s. 6.00 TL.
26. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. Plânlama Teş­
kilâtı İncelemeleri - Türkiye, İtalya, P orto-R ico, Filipinler
(İdarî Reform Serisi 7), 1961, 51 s. 3.00 TL.
27. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. Türkiye’nin
İdarî Taksimatı (İdarî Reform Serisi 1) 1961, 46 s. 3.75 TL.
28. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. Türkiye’de
Mesken Problemi. (İdarî Reform Serisi 4) 1961, 46 s. 3.75 TL.
29. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. İdarî Reform
ve Reorganizasyon. (İdarî Reform Serisi 12), 1961, 24. s.
2.0Q TL. : '
$3
30. Arık, K. Fikret. Mukayeseli Toprak Reformu II. (îdarî Reform
Serisi 11) 1961, 183 s. 8.00 TL.
31. De Laubadere, Andre. Anayasa Konseyi. Çev. Visalettin Pekiner. (Konferans Serisi 16) 1961, 16 s. 2.00‘ TL.
42. De Laubadere, Lndre. Devletin Ekonomik Hayata Müdahalesi
^ ve Mülkî Taksimatta Reform. Çev. Timuçin Akkutay, Özer
Ozankaya. (Konferans Serisi 17.) 1961, 40 s. 2.50 TL,
33. Türkiye ve Orta Doğ:u Âmmıs İdaresi Enstitüsü. 1961. 23 s , -----34. Ribas, J. Devlet Personel Teşkilâtı İncelemeleri - Belçika, İn­
giltere, Fransa. Çev. T. Akkutay, V. Pekiner, Ö. Ozankaya.
(İdarî Reform Serisi 9) 1962, 35 s . -----35. Arık, K. Fikret-Türk, İsmail - Baykal, Deniz. Mouvement
Legislatif en Turquie 1960. (Araştırma Serisi) 5) 1962, 36. s.
3.50 TL.
-36. Arık, K. Fikret. Juridiction Constitutionnelle Turque. (Araş­
tırma Serisi 7) 1962, 23 s. 3.00 TL.
37. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. Teknik Yar­
dım Programlarının Hazırlanması. (Seminer Serisi 4) 1962,
70 s. 4.50 TL.
38. Mıhçıoğlu, Cemal. İdarî Bir Mesele Olarak Üniversiteye Giriş
Sınavlarının Yeniden Düzenlenmesi. (Araştırma Serisi 6 ) 1962,
176 s. 10.00 TL,
39. Foster, J. W. -Fotozoğlu, Mustafa. Personel
İstatistikleri.
(Araştırma Serisi 8) 1962, 21 s. 2.00 TL.
40. De Lamoth, Dutheillet. Fransa’da Plânlama. Çev. Muammeı
Eronat. (Konferans Serisi 18) 1962, 23 s. 2.00 TL.
41. De Lamoth, Dutheillet. Fransa’da Devlet Memuriyeti. Çev.
V. Pekiner, Ö. Ozankaya (Konferans Serisi 19) 1962, .24 s.
2!00 TL.
42. Godchot, J. Bölge Kalkınması ve Arazi Politikası. Çev. T. Ak­
kutay, V. Pekiner, Ö. Ozankaya (Konferans Srisi 21) 1962,
87 s. 5.00 TL.
43. De Laubadere, Andre. Fransa’da İdarî Kaza ve İdarî Tasar
ruflar. Çev. V. Pekiner, T. Akkutay. (Konferans Serisi 20) 1962,
92 s. 6.00 TL.
44!^ Watters, D. M. - De Lamoth, Dutheillet. Siyasî Kuvvet Karşı­
sında İdare. Çev. Sevda E rem -Ö zer Ozankaya. (Konferans
Serisi 22) 1962, 35 s. 2.50 TL.
45. International Sociale Socience Bulletin». İktisadî ve Malî Politikanm Tâyini, Çev. Gülgün Karal. (Tercüme Serisi 10) 1962,
“ -119 s. 7.00 TL.
■
■ 'İ !
Tâyini. Çev. Gülgün Karal. (Tercüme Serisi 10) 1962, 119 s.
7.00 TL.
94
46. Abadan, Neı'min. Federal Batı Almanya’nın Siyasî Partileri.
(Araştırma Serisi 9) 1962, 44 s. 3.00 TL.
47. Simon, H. A. - Smitlıburg, D. W. - Thompson, V. A. (Tercüme
Serisi 11) 1962, 41 s . -----48. Keleş, Ruşen Y. - Geray, Cevat - Polatkan, Tanju - Mardin,
Şerif. Demokratik Memleketlerde Siyasal Partiler - Amerikan,
^Fransız, Hind. (Araştırma Serisi 10) 1962, 63 s. 4.00 TL.
49. De Laubadere, Aîıdre. Fransa’nın İdarî Müesseseleri - İdari
Teşkilât, İdarî Kaza, Memur. Çev. Doç. Dr. Şeref Gözübüyük Dr. Metin Kıratlı.' (Tercüme Serisi 12) 196'2, 61 s . '4.50 TL.
50. Karal, Gülgün. Teknik Yardım Programları ye
Türkiye’de
■ Teknik Yardımın İdaresi. (Araştırma Serisi 11) 1962, 288 s.
12.00 TL.
51. Dinçer, Nabi. Emigration and Immigration in Hollanda^. (Araş­
tırma Serisi 12) 1962, 41 s . ’6.00 TL.
■
52. Aldan, Mehmet, Şehirleşme Hareketlerinin Düzenlenmesi Ba­
kımından Belçika ve Türkiye. (Araştırma Serisi 13) 1962, 8. s.
5.00 TL. .
,
.
53. Ule, Cari Hermann. Alman Anayasa Mahkemesi Yetkilerinin
Şümul ve Sınırları. Çev. Doç. Dr. Nermin Abadan. (Tercüme
Serisi 13) 1962, 29 s. 2.00 TL.
•
54. Randet -Maltete. Fransa’da Bölge Tanzimi, ve Yeni Komün
Kuruluşları. Çev. Atillâ Tolun. (Konferans Serisi 23) 1962,
30 s. 2.00 TL.
• .
•
55. Yasa, İbrahim. Türkiye’de Kız Kaçırma Gelenekleri ve Bu­
nunla İlgili Bazı İdarî Meseleler. (K öy Etüdleri Serisi 3) 1962,
100 s. 8.00 TL.
56. Hanyal, Ragıp. Belçika’da Memuriyete Girişte İmtihan Siste­
mi. (Araştırma Servisi 14) 1962, 30 s. 2.50 TL.
57. Lemerle - Cazes. Fransız Plânları ve Fransa’da Millî'Ekonomi
Plânlarmın Sonuçları. Çev. A. T olun-Ö . Ozankâya (Konferans
. .. Serisi 24) 1962, 23 s.
'
\
'
58. Crow, Ralph E .-A dnan İskender. Lübnan’da İdarî Reform
(1958 - 1959). .Çev. Özer Ozankaya, (Tercüme Serisi 14) 1962,
V
.
■
'• " •
32 s . -----59. Krieg, Henry. Devletin ve Diğer Âmme Kürumlarınm İktisadî
' •Alandaki Davramşları. Çev. Atillâ Tolun. (Koiıferans Seris^
25) 1962, 31 s. 2.00 TL.
60. ■Armand, Louis - Rueff, Jacques. Fraıasa’da İktisadî Gelişmeye
Engel Olan Sebepler. Çev. Ö. Ozankaya, (Tercüme Serisi 15)
1963, 49 s. 3.00 TL.
'
‘
95
61. Britanya Maliye Bakanhğı. Organizasyon ve Metod Araştırma
lan. Çev. Kenan Sürgit. (Tercüme Serisi 16) 1963, 80 s. 5.00 TL.
62. Gözübüyük, Şeref İşten Elçektirme. .(Araştırma Serisi 15)
1963, 24 s. 3.00 TL.
63. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü. Belediyeler
Elkitabı. 1963, 764 s. 30.00 TL.
64. Chester, D. N. Parliamentary Control of Nationalised Indus­
tries in Great Britain. (Konferans Serisi-27) 1963, ı2 s. 2.00 TL.
65. Chester, D. N. Britanya’da Millieştirilmiş Sanayiler Üzerinde­
ki Parlemento Denetimi. Çev. Dr. Mümtaz Soysal. (Konferans
Serisi 28) 1963, 12 s. 2.00 TL.
66. Yasa, İbrahim. Sindel - Review of a Village. (K öy Araştırma­
ları Serisi 4)1963, 13 s. 3.50 TL.
67. Gaudemet. Teknokrasi ile Demokrasi Arasındaki İlişikler
Çev. Ülker Koksal. (Konferans Serisi 29) 1963, 14 s. 2.00 TL.
68. Birleşmiş Milletler. Âmme İdaresi Elkitabı. Çev. S. Erem,
N. Dinçer, Ö. Ozankaya. (Tercüme Serisi 17) 1963, 174 s
11.00 TL.
69. T.C. Devlet Teşküâtı Rehberi. 1963, 670 s. 25.00 TL.
VO. Merkezi Hükümet Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri (Merkez'!
Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Rapoı
Özeti). 1963, 159. s. 10.00 TL.
71. Merkezî Hükümet Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri. (Merkezî
Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Rapo­
ru). 1963, 20.00 TL.
72. Yavuz, Fehmi. Memleketimizde Toplum Kalkınması (K öy Kal­
kınması). 1964, 565 s. 4.00 TL.
73. Balta, Tahsin Bekir. Kısa İdare Hukuku I. 1964, 86 p. 7.50 TL.
74. Gözübüyük Şeref : Türkiye’de Mahallî İdareler (Yayın No. 74)
1964, 88 s. 3.00 TL.
75. Gözübüyük, A. Pulat ; La Nouvelle
Contitution de la
Republique Turque, 1964, 19 s. 3.00 TL.
76. Ank, K. Fikret : Türk Hususî Hukuk Sistemi. 1964, 300 s.
20.00 TL.
77. Arık, K. Fikret ; Âmme idaresi Alanında Teknik Yar­
dım ve Resmî Yayınlar, 1964, 75 s. 5 TL.
,78. Fontenay Bourdeau de. Fransa’da Âmme Hizmetine İlişkin
Meseleler, Çev. Ergenekon Yılmaz (Tercüme Serisi 78) 1964,
30 s. 2.50 TL.
79. Yavuz, Fehmi : Mahallî İdarelerimizin Problemleri, 1964,
30 s. 2.50 TL.
80. Nermin Abadan : Modern Toplumlarda Halkla Münasebetler
1964, 20 s. 2.00 TL.
96
Download

İİİP ^ Iİii^ S ^ S g il^ M lİlİÎ*