Najtańszy urząd
Ranking wydatków na administrację
Urząd Miejski w Toruniu. Fot. www.torun.pl
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Zatrzymany rozrost administracji
Wzrosły wydatki na internet, zagraniczne podróże służbowe urzędników oraz ekspertyzy i opinie.
Mimo to wbrew obiegowym opiniom od kilku lat samorządowcy na administracji oszczędzają.
Szczególnie w miastach, gdzie wydatki na ten cel spadają od 2010 roku. Wyraźnie obniżyły się
m.in. wydatki na remonty bieżące, telefony komórkowe i stacjonarne.
R
anking wydatków administracyjnych to jeden z najstarszych
rankingów publikowanych corocznie we „Wspólnocie”, a zarazem
jeden z tych, które budzą największe
emocje. W powszechnej opinii administracja jest źródłem znacznej
części negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Bo wiadomo… wszystkim jest ciężko, a tylko
biurokracja sobie radzi. Gdyby ob-
ciąć pieniądze przeznaczane na
„nich”, to starczyłoby na wiele innych, zaniedbanych dziedzin.
Wszystkim każą oszczędzać, tylko na
sobie oni (władza) jakoś nie oszczędzają. Na wszelki wypadek zaznaczam, że powyższe kilka zdań to nie
moje poglądy, a zreferowanie często
słyszanych, populistycznych opinii.
Dla tych, którzy w nie wierzą,
mam złą wiadomość: otóż przytoR E K L A M A
2
czone powyżej poglądy brzmią ciekawie, ale nie wytrzymują konfrontacji z faktami. Od kilku lat (dokładnie: od 2011 roku) samorządy wyraźnie oszczędzają na administracji.
Wystarczy spojrzeć na rysunek 1.,
pokazujący realne zmiany wydatków bieżących na administrację.
Poziom wydatków pozostaje na niezmienionym poziomie od 2010
roku. W miastach na prawach po-
Rys. 1. Zmiany wydatków bieżących na administrację (ceny stałe, 2008 = 100)
135
130
125
120
115
110
105
100
95
2008
2009
2010
ogółem
2011
2012
województwa
powiaty
gminy wiejskie
miasta
miasta na prawach powiatu
2013
Tabela 1. Zatrudnienie w administracji samorządowej – w tysiącach
2013
2012
2010
2005
2000
Administracja samorządowa – razem
249,3
248,6
255,7
202,3
178,8
Województwa,
25
25,3
23
9,6
6,1
w tym urzędy marszałkowskie
14,1
13,9
12,5
5,5
4
Powiaty
56,3
57
56,9
47
39,8
44,1
44,4
38,8
28
122,1
131,3
106,9
104,8
Miasta na prawach powiatu
Gminy
168,0
Tabela 2. Przeciętne wynagrodzenie w administracji samorządowej
2013
2012
2011
2008
Administracja samorządowa – razem
3984
3901
3822
3458
Województwa
4528
4409
4446
4135
Powiaty
3593
3465
3391
2879
4514
4369
3907
3779
3706
3317
Miasta na prawach powiatu
Gminy
wiatu co roku spada nieznacznie
i jest obecnie najniższy od 2007 r.
W roku 2013 jedyna grupa samo-
4034
rządów, w której ta kategoria wydatków wzrosła (o ok. 3 proc.), to
gminy wiejskie. Rzekomej rozrzut-
ności – której ewentualnie można
się było dopatrywać w poprzedniej
dekadzie – wcale więc nie widać.
Do podobnych wniosków prowadzi analiza danych dotyczących
wielkości zatrudnienia w urzędach
gminnych, marszałkowskich czy starostwach powiatowych (tabela 1.).
Faktycznie, liczba urzędników rosła
w pierwszej dekadzie XXI wieku,
ale ten okres to już przeszłość. Od
roku 2010 zmiany są minimalne, co
więcej – łączna liczba zatrudnionych
jest w 2013 niższa niż trzy lata
wcześniej.
Do podobnych wniosków prowadzi analiza tabeli 2. prezentującej
przeciętną wielkość wynagrodzeń
w administracji samorządowej.
Biorąc pod uwagę inflację, wzrost
w roku 2013 jest minimalny (1–2
proc.). A jeśli wziąć pod uwagę, że
w 2012 poziom wynagrodzeń spadł
w podobnym stopniu, to tegoroczny
wzrost oznacza co najwyżej odtworzenie realnego poziomu z lat poprzednich.
A jak zmieniały się części składowe wydatków administracyjnych?
Co ciekawe, rok 2013 przyniósł
wzrost wydatków inwestycyjnych
– o ponad 40 proc. Do pewnego
stopnia jest to przejaw odrabiania
zaległości z roku poprzedniego, kiedy to inwestycje spadły bardzo
mocno w porównaniu z rokiem
2011. Pamiętajmy jednak, że inwestycje to niewiele ponad 5 proc.
ogółu wydatków na administrację.
Dlatego ważniejsze jest przyjrzenie się tendencjom w zakresie wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pozostały na
niemal niezmienionym poziomie
– co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę przytoczone wcześniej dane.
Podobnie stabilne były wydatki na
utrzymanie organów przedstawicielskich.
3
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gdzie zatem odnotowaliśmy znaczące spadki, a gdzie wzrost wydatków? Wyraźnie spadły wydatki na remonty bieżące (9 proc.), telefony komórkowe (10 proc.) i telefony stacjonarne (14 proc.). Wzrosły zaś na internet (8 proc.), zagraniczne podróże
służbowe (20 proc.), ekspertyzy i opinie (22 proc.) oraz na różnego rodzaju
składki (5 proc.). Ta ostatnia kategoria
może być odbiciem stopniowo rozwijającej się współpracy międzysamorządowej, a ogólne wyliczenie rosnących wydatków administracyjnych
pośrednio wskazuje na postępującą
profesjonalizację i umiędzynarodowienie działalności samorządów.
To wszystko, co napisałem powyżej nie oznacza, że w niektórych samorządach nie zdarza się lekkomyślne lub rozrzutne wydawanie
pieniędzy, ani że nie warto wyróżniać tych gmin, powiatów i województw, którym udaje się najbardziej oszczędnie gospodarować.
Metoda tworzenia rankingu jest
identyczna, jak w roku ubiegłym.
Pod uwagę zostały wzięte wszystkie
wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja publiczna”, z wyjątkiem wydatków na
remonty bieżące. Doszliśmy bowiem do wniosku, że wydatki remontowe mają incydentalny charakter i zaburzają wartość wskaźni-
Od kilku lat samorządy wyraźnie
oszczędzają na administracji. Poziom
wydatków pozostaje na niezmienionym
poziomie od 2010 roku. W miastach na prawach
powiatu nawet spada nieznacznie
i jest najniższy od 2007 r.
ka, który ma obrazować drogość
(lub taniość) codziennego funkcjonowania urzędów.
Ze względu na silne powiązanie
kosztów funkcjonowania administracji z wielkością jednostki samorządowej ten ranking ma wyjątkowo
dużo kategorii. Gminy wiejskie,
małe miasta, miasta powiatowe
i powiaty zostały dodatkowo podzielone na grupy odpowiadające
Tabela 3. Przeciętna wielkość (mediana) wydatków administracyjnych w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w samorządach różnej wielkości (dane w zł)
2011
2012
2013
86
99
Miasta na prawach powiatu
Miasta wojewódzkie
261
Pozostałe
254
Gminy
Miasta powiatowe powyżej 30 tys. mieszk.
223
Miasta powiatowe 20–30 tys. mieszk.
234
Miasta powiatowe poniżej 20 tys. mieszk.
252
Inne miasta powyżej 15 tys. mieszk.
245
Inne miasta 10–15 tys. mieszk.
261
Inne miasta poniżej 10 tys. mieszk.
325
Gminy wiejskie powyżej 10 tys. mieszk.
255
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk.
303
Gminy wiejskie poniżej 5 tys. mieszk.
384
86
100
88
101
271
272
269
279
227
241
258
251
268
337
267
318
402
233
254
262
257
279
353
276
330
417
Powiaty
Powyżej 75 tys. mieszk.
Poniżej 75 tys. mieszk.
4
ich wielkości. Tę zależność między
liczbą mieszkańców a kosztami wykonywania usług administracyjnych
ilustrują dane w tabeli 3. Co ciekawe, już drugi rok obserwujemy, że
wzrost wydatków jest największy
właśnie w grupie gmin najmniejszych. Może to wskazywać, że
oszczędności w administracji, nawet
w sytuacjach kryzysowych, są najtrudniejsze właśnie w małych (i tak
już najdroższych, jeśli weźmiemy
pod uwagę dane w przeliczeniu na
jednego mieszkańca) urzędach.
Z kolei miasta wojewódzkie to jedyna wyróżniona kategoria, w której
mediana wydatków na administrację w 2013 r. minimalnie spadła w porównaniu z rokiem poprzednim.
Od kilkunastu lat do znudzenia
powtarzam, że powierzchowna, populistyczna interpretacja wyników
może być bardzo myląca, a nawet
krzywdząca. Większe wydatki na
administrację nie zawsze oznaczają
marnowanie pieniędzy podatników
na fanaberie urzędników. Skutkiem
może być lepsza, sprawniejsza obsługa obywateli, a także większa
skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Nasze proste zestawienie nie jest w stanie uchwycić
takiej zależności między wydatkami
a ich efektami. Ale na pewno pozycja w rankingu dla każdego szefa
urzędu może być materiałem do refleksji i wewnętrznego audytu wydatków.
Ranking wydatków na administrację to okazja do wyróżnienia sa-
Tabela 4. Miejsca zwycięzców rankingu wydatków administracyjnych
w rankingu zamożności JST
Kategoria
Województwa
Powiaty
Miasta wojewódzkie
Miasta na prawach powiatu
Miasta powiatowe
Inne miasta
Gminy wiejskie
Miejsce w rankingu zamożności
śląskie
żarski
proszowicki
Toruń
Grudziądz
Mielec
Sokółka
Złotów
Luboń
Brzostek
Ulanów
Grybów
Białobrzegi
Radziłów
morządów innych, niż ma to miejsce w pozostałych publikowanych
we „Wspólnocie” zestawieniach. Na
ogół pokazujemy samorządy najzamożniejsze, to one często wyróżniają się czy to wielkością inwesty-
15. (na 16 sklasyfikowanych)
65. (na 314)
264. (na 314)
13. (na 18)
26. (na 48)
57. (na 267)
232. (na 267)
206. (na 267)
530. (na 575)
390. (na 575)
514. (na 575)
1133. (na 1571)
1415. (na 1571)
916. (na 1571)
Tym razem jest inaczej. Te najzamożniejsze samorządy zazwyczaj
wloką się w ogonie rankingu wydatków administracyjnych. Wydają
na utrzymanie swych urzędów
dużo. Często zresztą wydają z sen-
Wyraźnie spadły wydatki na remonty bieżące,
telefony komórkowe i telefony stacjonarne.
Wzrosły zaś na internet, zagraniczne
podróże służbowe, ekspertyzy i opinie
oraz na różnego rodzaju składki.
cji, czy sprawnością pozyskiwania
środków unijnych. Sęk w tym, że
ich sukcesy (porównywane z sukcesami innych samorządów) tylko
do pewnego stopnia są zasługą
władz lokalnych. Owszem, korzystne warunki trzeba umieć wykorzystać (a to z pewnością nie
każdemu się udaje), ale znacząca
składowa sukcesu to okoliczności
od włodarzy samorządowych niezależne – np. korzystne położenie
względem głównych linii komunikacyjnych czy największych aglomeracji.
sem, poprawiając komfort pracy
i standard obsługi mieszkańców.
Niemniej jednak to nie wśród nich
należy szukać tych najbardziej
oszczędnych. Zależność, o której
mówię, widać wyraźnie w tabeli 4.,
pokazującej miejsca zwycięzców
poszczególnych kategorii rankingu
wydatków administracyjnych w zestawieniach zamożności jednostek
samorządu terytorialnego. Spośród
14 wyróżnionych samorządów tylko w dwóch przypadkach (Mielec
i powiat żarski) najbardziej
oszczędne samorządy zajmują miej-
sca w pierwszej połowie rankingu
zamożności.
Zależność pozycji w omawianym
dziś rankingu od zamożności jednostki samorządowej ma także wyraźne odbicie regionalne. Prawdopodobieństwo znalezienia się w ścisłej czołówce najbardziej oszczędnych samorządów jest najwyższe dla
gmin i powiatów województw podkarpackiego, podlaskiego i małopolskiego, a najniższe dla zachodniopomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego.
Wyniki rankingu każdy może
obejrzeć w załączonych tabelach.
Wiele samorządów utrzymuje się
w czołówce od wielu lat. Nie znaczy
to, że nie odnotowujemy interesujących przesunięć. W tym komentarzu chciałem zwrócić szczególną
uwagę na jedno, odnoszące się do
województwa mazowieckiego. Przez
wiele lat (w zasadzie do 2011 roku)
Mazowsze należało do regionów
z wyższymi od przeciętnych wydatków na administrację. Ostatnie dwa
lata to wyraźny awans w rankingu,
wskazujący na duże oszczędności
w tej kategorii wydatków. Należy
się domyślać, że zmiana ta miała
związek z głośnymi ostatnio problemami związanymi z wpłatami za janosikowe. Analiza zmian naszego
rankingu wskazuje też, że nieprawdziwe są sugestie, że Mazowsze nie
szuka oszczędności w wydatkach
bieżących.
PAWEŁ SWIANIEWICZ
profesor nauk ekonomicznych,
kierownik Zakładu Rozwoju
i Polityki Lokalnej na Wydziale
Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego
JULITA ŁUKOMSKA
adiunkt w tym samym
Zakładzie
5
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Województwa – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Województwo
zł
1
1
1
1
1
1
1
2
1
śląskie
25,67
2
3
2
2
2
3
2
1
2
wielkopolskie
26,38
5
6
4
3
3
2
3
3
3
małopolskie
27,21
9
14
11
13
12
9
10
5
4
mazowieckie
31,91
7
7
7
8
8
10
7
4
5
pomorskie
32,81
14
10
12
10
9
8
5
6
6
dolnośląskie
34,60
4
2
3
7
6
7
9
8
7
łódzkie
34,91
8
8
8
6
5
5
6
9
8
lubelskie
36,15
3
5
6
5
7
6
8
7
9
kujawsko-pomorskie
38,17
16
16
16
16
16
14
13
11
10
opolskie
39,76
15
11
10
9
10
11
11
12
11
podlaskie
39,92
6
4
5
4
4
4
4
10
12
podkarpackie
40,68
11
13
9
11
11
12
12
13
13
zachodniopomorskie
47,27
10
9
15
14
13
13
14
15
14
świętokrzyskie
49,66
13
12
14
15
15
16
15
14
15
warmińsko-mazurskie
50,28
12
15
13
12
14
15
16
16
16
lubuskie
58,20
Miasta wojewódzkie – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miasto
zł
12
11
10
9
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Toruń
203,42
4
3
6
8
3
4
4
5
9
7
7
5
2
Poznań
231,47
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
3
Białystok
237,50
5
8
8
4
7
10
9
6
7
12
8
8
4
Łódź
248,76
6
6
5
5
5
6
10
8
6
6
6
6
5
Kielce
249,33
2
2
2
2
2
3
3
4
5
10
5
3
6
Bydgoszcz
259,57
10
7
7
7
9
8
7
9
4
5
9
9
7
Gdańsk
261,49
8
9
9
10
13
16
14
13
12
8
4
4
8
Kraków
262,09
16
15
14
15
15
12
12
15
16
17
14
10
9
Gorzów Wlkp.
276,46
11
10
11
13
12
13
13
12
14
13
13
13
10
Olsztyn
279,19
7
5
3
3
6
7
5
3
3
3
2
7
11
Lublin
279,41
3
4
4
6
8
5
6
10
8
4
11
12
12
Rzeszów
280,53
15
12
16
11
11
11
11
11
11
9
10
11
13
Szczecin
295,83
13
14
12
12
10
9
8
7
10
11
12
14
14
Katowice
305,35
17
16
15
16
16
15
15
14
13
14
15
15
15
Zielona Góra
308,38
9
13
13
14
14
14
17
17
17
15
17
16
16
Wrocław
347,87
18
17
17
17
17
17
16
16
15
16
16
17
17
Opole
378,20
14
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Warszawa
450,69
6
Miasta grodzkie – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2
4
4
5
1
3
4
2
3
1
16
13
5
12
14
10
1
3
2
14
12
5
20
15
13
11
3
2
1
7
11
4
19
16
13
17
14
11
10
12
5
10
7
6
7
9
10
8
20
7
9
8
8
8
6
18
9
22
6
14
33
19
15
17
12
6
17
11
16
9
15
21
18
25
28
5
28
2
4
1
7
12
3
16
15
6
25
3
18
6
2
1
5
7
8
21
20
4
26
4
11
5
2
1
8
7
3
20
14
6
34
3
10
5
1
2
7
8
6
9
19
4
28
3
10
5
2
1
11
9
8
7
14
4
31
1
8
3
2
4
9
7
10
17
13
5
28
4
5
2
1
3
12
8
6
15
13
7
18
3
2
1
4
6
7
8
5
9
11
10
13
10
43
13
14
20
33
29
26
11
23
8
9
22
40
35
19
24
17
18
38
34
31
30
41
27
21
37
32
39
36
47
42
45
44
46
13
35
23
11
29
15
25
33
9
10
14
12
24
40
22
19
17
30
16
39
31
34
32
41
37
28
38
36
42
27
47
43
44
45
46
9
32
27
10
23
17
25
29
16
15
13
19
24
41
21
18
22
28
12
35
36
33
31
39
43
30
37
38
40
26
46
42
44
45
47
11
26
23
12
22
15
33
32
24
18
16
25
27
40
20
13
21
29
14
36
34
35
30
39
43
31
42
38
37
17
46
41
44
45
47
15
16
20
12
19
13
26
34
24
18
17
25
28
43
21
6
27
23
39
32
33
29
30
37
36
38
41
40
35
22
44
42
45
46
47
12
14
16
11
15
19
27
18
22
24
21
35
29
41
20
6
30
26
23
34
33
31
32
38
39
37
42
40
36
25
44
43
45
46
47
9
16
20
14
17
21
28
25
19
24
22
27
30
40
26
11
32
23
29
34
35
33
31
37
39
38
41
42
36
10
44
43
45
46
47
12
14
19
16
17
15
26
21
22
25
29
27
23
32
18
20
30
24
28
31
33
37
35
36
34
38
41
42
40
39
44
43
45
46
47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Miasto
zł
Grudziądz
Włocławek
Radom
Suwałki
Sosnowiec
Zamość
Legnica
Rybnik
Chełm
Bytom
Tychy
Słupsk
Wałbrzych
Częstochowa
Piotrków Trybunalski
Łomża
Jastrzębie-Zdrój
Bielsko-Biała
Biała Podlaska
Piekary Śląskie
Jaworzno
Zabrze
Chorzów
Elbląg
Siedlce
Kalisz
Ruda Śląska
Skierniewice
Świętochłowice
Nowy Sącz
Tarnów
Gliwice
Tarnobrzeg
Leszno
Krosno
Jelenia Góra
Koszalin
Mysłowice
Gdynia
Siemianowice Śląskie
Przemyśl
Ostrołęka
Żory
Dąbrowa Górnicza
Konin
Świnoujście
Płock
Sopot
201,25
207,87
211,12
213,37
217,71
219,40
225,65
226,32
233,29
233,55
240,30
241,63
242,14
250,26
250,97
253,90
255,88
258,04
263,54
268,75
277,45
277,86
278,60
278,80
279,98
280,92
281,75
282,92
283,40
283,62
288,88
292,99
298,87
299,90
303,03
308,60
312,60
318,96
325,14
335,78
339,30
353,04
360,47
400,08
405,70
428,31
492,04
524,38
7
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Miasta grodzkie – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
5
7
6
5
6
7
6
5
5
5
4
3
3
1
1
1
2
2
4
4
4
4
5
9
7
11
12
9
6
10
8
8
9
6
8
11
13
12
12
8
7
12
10
10
8
8
6
6
8
7
9
14
11
10
11
6
7
6
7
7
9
10
11
10
10
10
11
5
5
12
9
9
14
11
6
9
7
7
9
9
11
10
11
12
12
13
13
14
15
13
15
11
14
14
12
14
15
15
13
15
15
Miasto
Sopot
Płock
Świnoujście
Konin
Dąbrowa Górnicza
Żory
Ostrołęka
Przemyśl
Siemianowice Śląskie
Gdynia
Mysłowice
Koszalin
Jelenia Góra
Krosno
Leszno
zł
524,38
492,04
428,31
405,70
400,08
360,47
353,04
339,30
335,78
325,14
318,96
312,60
308,60
303,03
299,90
Powiat > 75 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
40
36
62
47
16
81
58
4
19
2
104
63
86
26
33
21
111
41
9
43
20
30
24
7
39
29
28
25
38
14
75
45
57
5
138
10
1
23
12
8
32
34
62
36
14
16
28
3
23
1
113
27
65
13
37
33
120
50
9
46
43
29
51
57
18
52
31
45
56
10
94
35
42
8
111
11
2
22
7
62
28
58
24
14
5
9
3
16
1
121
51
91
17
31
22
85
83
32
26
23
61
52
75
12
38
66
19
69
6
119
34
67
8
95
10
7
21
18
96
1
30
13
8
6
11
3
14
2
93
18
55
22
20
27
62
73
44
23
15
69
32
4
9
21
57
29
72
19
61
33
59
39
111
12
7
17
77
35
2
13
24
4
9
11
7
14
1
55
6
49
23
21
64
50
81
42
18
36
94
38
3
5
33
48
37
56
15
51
29
58
26
116
8
17
12
88
13
2
8
18
6
27
9
4
17
1
68
12
48
20
14
34
67
65
58
16
30
84
40
3
7
33
49
41
39
15
43
21
44
22
125
5
32
11
87
18
1
9
7
5
32
8
2
24
3
57
13
30
16
25
28
53
52
59
20
26
81
82
4
11
40
44
35
21
19
36
14
37
22
134
10
17
6
71
26
2
6
5
8
32
4
1
12
3
47
13
30
19
11
27
46
36
45
21
24
62
53
10
15
76
59
31
28
18
41
9
29
38
129
16
20
7
49
12
3
5
8
9
15
7
4
19
2
21
6
22
18
10
13
31
42
44
24
40
64
43
1
25
65
34
32
20
28
48
11
27
23
68
14
36
17
30
1
2
4
7
10
13
9
6
21
3
11
5
15
12
8
16
23
28
27
29
41
35
33
38
24
34
20
31
14
26
40
17
37
36
54
32
30
19
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Powiat
Województwo
zł
żarski
ostrowski
dębicki
oleśnicki
cieszyński
stargardzki
wejherowski
nowotarski
gorlicki
rzeszowski
kłodzki
dzierżoniowski
włocławski
stalowowolski
myślenicki
świecki
kutnowski
goleniowski
zgierski
krośnieński
jasielski
świdnicki
trzebnicki
łukowski
zamojski
ełcki
kraśnicki
białostocki
zawierciański
wadowicki
przeworski
oświęcimski
iławski
inowrocławski
piaseczyński
biłgorajski
wołomiński
sieradzki
kędzierzyńskokozielski
lubuskie
wielkopolskie
podkarpackie
dolnośląskie
śląskie
zachodniopomorskie
pomorskie
małopolskie
małopolskie
podkarpackie
dolnośląskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
łódzkie
podkarpackie
podkarpackie
dolnośląskie
dolnośląskie
lubelskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
podlaskie
śląskie
małopolskie
podkarpackie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
lubelskie
mazowieckie
łódzkie
opolskie
57,96
63,05
63,73
63,82
64,08
64,10
64,48
65,09
65,34
66,26
66,29
66,75
67,89
68,16
68,68
71,72
72,43
73,62
73,94
74,27
74,53
75,04
75,14
75,14
75,20
75,21
75,27
75,77
75,80
76,46
76,52
76,87
77,30
77,44
77,59
77,87
79,13
79,25
79,48
Powiat > 75 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
22
131
140
132
66
80*
3
16*
96
80
60
102
17
2*
79
78
114
110
94
106
50
99
95
64
6
73
139
58
136
139
104
49
21*
4
29*
44
71
78
103
25
16*
107
84
108
118
92
123
66
81
97
30
5
82
142
36
109
110
88
46
1*
2
57
64
76
56
118
40
12*
53
54
131
132
70
115
72
138
130
60
4
113
141
31
80
95
99
36
5*
5
104
65
46
78
92
49
11*
38
37
105
125
56
97
60
140
121
67
51
98
142
63
44
105
85
61
19*
10
79
27
40
70
72
59
15*
39
41
102
112
19
118
52
139
127
46
34
89
98
53
38
121
70
96
27*
10
117
55
25
47
35
71
18*
52
46
81
78
29
98
57
133
113
54
31
97
60
49
31
119
73
74
64
15
126
38
33
42
27
70
11*
50
61
69
100
29
101
60
132
111
43
34
88
58
34
39
130
67
105
50
14
85
23
86
33
51
54
9*
35
52
40
79
22
64
90
114
106
48
65
73
82
46
26
69
51
126
85
38
45
61
89
41
72
35
1*
39
47
55
58
37
78
52
110
95
60
62
49
98
25
42
62
50
90
59
43
44
49
96
46
64
51
22
58
45
47
52
48
71
53
63
88
68
67
75
94
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
54
46
35
72
53
70*
82
115
105
134
120
48
137
68
31
135
92
133
27
93
124
125
90
65
74
103
11
121
53
39
48
38
47
91*
91
125
73
131
122
19
121
61
41
134
87
127
70
89
129
126
110
100
76
101
6
133
98
35
37
84
29
88*
87
136
117
134
104
47
107
44
33
133
99
127
78
49
123
124
116
105
63
125
13
122
86
48
28
131
26
70*
70
119
102
115
90
76
79
43
34
103
122
134
45
41
124
113
106
88
24
87
16
112
95
53
22
109
20
93*
68
84
96
99
125
80
117
76
31
106
74
113
78
30
108
101
87
97
32
75
16
103
73
63
45
74
23
132
76
24
80
106
137
83
123
88
37
107
64
122
102
26
109
92
77
93
42
61
28
103
63
47
55
79
23
83
87
39
110
92
114
80
142
97
41
99
116
121
124
48
96
95
77
98
51
67
46
94
58
37
74
93
25
56
107
43
109
102
87
104
75
108
57
91
146
112
110
44
88
99
66
100
55
78
60
125
88
33
53
74
59
75
91
29
79
93
73
124
105
103
81
80
96
77
86
76
70
100
82
119
57
83
56
101
106
72
77
60
79
74
112
55
81
78
66
95
110
92
65
85
109
61
104
84
83
113
101
126
69
73
70
97
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Powiat
Województwo
zł
garwoliński
łowicki
gnieźnieński
radomszczański
bocheński
żyrardowski
miński
brodnicki
szamotulski
tomaszowski
pabianicki
wieluński
łańcucki
rybnicki
chrzanowski
żywiecki
pszczyński
głogowski
sanocki
kwidzyński
nowosądecki
zielonogórski
turecki
żagański
tarnowski
chojnicki
czarnkowskotrzcianecki
opolski
brzeski
nakielski
nyski
tomaszowski
pucki
strzelecki
bialski
zgorzelecki
koniński
gdański
starachowicki
słupski
bolesławiecki
lubartowski
krotoszyński
bytowski
gostyński
olsztyński
jarosławski
starogardzki
kościański
suski
mielecki
opoczyński
kolski
ostródzki
szczecinecki
mazowieckie
łódzkie
wielkopolskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
lubelskie
łódzkie
łódzkie
podkarpackie
śląskie
małopolskie
śląskie
śląskie
dolnośląskie
podkarpackie
pomorskie
małopolskie
lubuskie
wielkopolskie
lubuskie
małopolskie
pomorskie
wielkopolskie
79,49
79,95
80,09
80,52
80,94
81,08
81,75
81,89
81,99
82,00
82,39
82,88
82,90
83,10
83,13
83,31
83,41
83,74
83,89
83,89
84,60
85,22
86,01
86,05
86,28
86,48
86,61
opolskie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
opolskie
łódzkie
pomorskie
opolskie
lubelskie
dolnośląskie
wielkopolskie
pomorskie
świętokrzyskie
pomorskie
dolnośląskie
lubelskie
wielkopolskie
pomorskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
pomorskie
wielkopolskie
małopolskie
podkarpackie
łódzkie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
86,75
86,76
86,85
87,03
87,19
87,32
87,75
87,91
87,95
88,00
89,39
89,48
89,67
89,82
89,88
89,93
90,00
90,83
90,95
91,46
91,71
91,71
91,73
91,76
92,49
92,67
92,68
92,85
9
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Powiat > 75 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
44
17
11
10
25
62
78
119 117
41
40
67
86
93
127
95
89
101 135 124 137
77
60
68
71
62
90
76
84
88
108
75
90
111 105
113
77
55
68
77
66
66
15
15
30
114 137 100 102
55
79
82
50
57
59
128
18* 35* 38* 37* 27* 34* 28*
49
59
42
54
43
79
84
8
12
39
83
73
72
86
108 115
90
117
91
89
91
126 141 142 135 128 128 130
107 102
92
127 122 119 123
37
67
25
52
111 105 120
118 128
73
47
47
50
54
32
55
50
53
92
108
72
89
83
97
84
104
94
109
59
86
100 138 142 144 115
130 138 137 143 143 142 144
13
20
20
58
54
51
75
76
75
81
64
45
56
65
109 109
94
123 131 114 104
136 140 144 139 130 110 103
26* 37*
9*
9*
28
36
45
18
21
15
35
66
75
90
69
72
71
126 123 127 118
88
80
65
89
100 112 107
101
63
48
66
71
82
68
100 119 101 110 119 134 125
34
24
79
82
93
116 106
117 112
93
81
69
85
89
51
69
80
94
82
104 112
42
54
77
120 134 126 122
0
135 128 136 136 140 133
70
105 126 108 110
91
113
85
124 112
91
86
99
56
142 144 145 145 107
95
85
71
74
103 130 133 141 143
83
85
114 118 121 120 117
67
90
74
25
83
101 108
97
98
86
128 126 118 129
128 132 135 109 120 131 141
98
96
129 132 132 129 136
112 114 120 116 115 115 135
116 130 143 141 141 138 140
129
99
59
144 144 145 146
133* 128* 135* 156* 160* 114* 119*
91
106 106 107 114 130 127
123 137 140 133 129 139 138
141 143 139 137 140 135 139
87
40
45
74
124 136 131
61
93
111 129 138 143 145
56
26
43
63
65
69
62
* wśród powiatów <75 tys. mieszk.
10
126
84
133
83
92
68
80
103
31*
96
71
95
119
127
89
63
42
123
128
144
97
77
94
101
61
121
117
122
69
120
118
81
98
115
124
111
113
72
142
131
116
135
141
132
139
136
147
137
138
140
143
134
145
70
123
54
117
90
108
50
94
84
51*
112
99
97
116
102
125
63
128
111
122
135
106
71
104
120
67
130
113
129
92
118
131
109
87
107
121
114
115
134
144
133
127
136
139
137
138
140
147
132
142
143
146
145
141
66
76
98
133
100
93
56
91
82
86
107
118
103
115
114
125
89
80
108
116
131
120
57
99
124
87
127
119
129
111
128
130
117
123
122
105
102
138
121
146
139
134
140
145
132
137
141
149
136
143
144
142
148
147
135
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Powiat
Województwo
zł
tczewski
pilski
nowodworski
bydgoski
otwocki
bielski
wodzisławski
lubelski
oławski
raciborski
krakowski
kłobucki
grójecki
olkuski
limanowski
lubliniecki
wielicki
płoński
wrocławski
tarnogórski
kielecki
nowosolski
ostrołęcki
gryfiński
chełmski
brzeski
kartuski
radomski
gliwicki
konecki
kołobrzeski
toruński
będziński
poznański
grodziski
jędrzejowski
sandomierski
sochaczewski
pruszkowski
ostrowiecki
częstochowski
mikołowski
bełchatowski
piotrkowski
ciechanowski
siedlecki
warszawski zach.
wrzesiński
skarżyski
kaliski
płocki
legionowski
lubiński
puławski
pomorskie
wielkopolskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
śląskie
śląskie
lubelskie
dolnośląskie
śląskie
małopolskie
śląskie
mazowieckie
małopolskie
małopolskie
śląskie
małopolskie
mazowieckie
dolnośląskie
śląskie
świętokrzyskie
lubuskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
lubelskie
opolskie
pomorskie
mazowieckie
śląskie
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
śląskie
wielkopolskie
mazowieckie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
mazowieckie
mazowieckie
świętokrzyskie
śląskie
śląskie
łódzkie
łódzkie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
wielkopolskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
mazowieckie
mazowieckie
dolnośląskie
lubelskie
92,86
92,97
93,05
93,40
93,47
93,60
93,82
93,87
93,93
94,05
94,84
95,00
95,26
95,29
95,30
95,46
96,20
96,66
96,71
96,89
97,56
98,43
98,68
99,28
99,83
100,21
100,48
100,59
100,66
100,82
101,28
101,72
101,74
102,48
102,66
103,97
104,24
105,27
106,79
106,84
108,20
110,82
111,05
111,71
112,58
112,93
114,64
118,02
118,17
119,66
126,82
129,08
131,89
136,68
Powiat > 75 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15
1
17
7
3
2
3
7
3
2
21
10
16
14
3
2
3
2
2
7
9
5
11
8
5
2
8
4
20
8
6
13
16
7
9
8
5
6
5
16
20
10
6
7
6
14* 11*
11
16
14
7
14
2
1
1
1
1
1
1
8
15
15
1
13
3
5
4
8
17
14
13
25
19
17
15
18
1
1
16
1
10
18
10
* wśród powiatów <75 tys. mieszk.
24
12
9
5
6
7
12
11
6
18
12
9
16
7
13
8
10
11
9
12
4
17
6
15
4
14
9
13
18
5
10
16
11
4
12
14
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Powiat
puławski
lubiński
legionowski
płocki
kaliski
skarżyski
wrzesiński
warszawski
zachodni
siedlecki
ciechanowski
piotrkowski
bełchatowski
mikołowski
częstochowski
ostrowiecki
pruszkowski
sochaczewski
sandomierski
jędrzejowski
grodziski
Województwo
lubelskie
dolnośląskie
mazowieckie
mazowieckie
wielkopolskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
mazowieckie
zł
136,68
131,89
129,08
126,82
119,66
118,17
118,02
114,64
mazowieckie
mazowieckie
łódzkie
łódzkie
śląskie
śląskie
świętokrzyskie
mazowieckie
mazowieckie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
mazowieckie
112,93
112,58
111,71
111,05
110,82
108,20
106,84
106,79
105,27
104,24
103,97
102,66
Powiat < 75 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
57
104
5
12
45
20
59
44
25
37
95
10
76
81
3
4
50
22
42
12
25
52
84
10
66
64
2
17
18
23
44
7
33
50
27
14
66
45
1
19
22
21
36
4
14
50
79
7
32
44
3
8
16
14
24
2
7
39
52
9
11
33
2
8
19
14
20
5
10
21
109
16
6
35
1
9
16
13
31
5
18
17
47
15
1
22
2
15
27
14
23
6
5
13
24
12
2
7
3
8
9
17
4
6
13
16
27
11
1
2
8
9
6
10
5
4
3
38
13
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
1
7
50
54
5
1
11
55
77
4
5
3
58
82
3
2
6
59
62
5
1
6
78
46
4
1
9
73
26
4
10
8
58
19
4
8
11
56
55
5
21
10
38
34
7
17
16
39
11
13
14
15
16
17
87
33
67
71
14
24
109
9
125
111
42
47
66
40
120
57
85
41
92
15
97
109
51
47
47
40
94
39
71
36
116
13
118
89
25
28
57
51
112
39
53
23
85
18
137
90
24
13
37
34
112
30
60
11
54
13
147
70
22
42
29
25
89
24
36
6
46
37
151
90
44
61
29
25
70
20
38
2
44
36
164
76
42
55
28
29
44
20
43
3
50
57
165
42
45
49
35
30
64
20
22
18
36
58
112
26
49
32
26
23
52
18
19
21
40
33
81
22
35
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
91
44
59
26
28
12
23
10
29
41
30
Powiat
Województwo
zł
proszowicki
małopolskie
70,51
aleksandrowski
kujawsko-pomorskie 72,18
hrubieszowski
lubelskie
72,76
opolski
lubelskie
75,25
kolneński
podlaskie
76,48
radzyński
lubelskie
77,55
rypiński
kujawsko-pomorskie 77,57
grajewski
podlaskie
77,73
wysokomazowiecki
podlaskie
79,25
chełmiński
kujawsko-pomorskie 80,61
strzeliński
dolnośląskie
80,84
działdowski
warmińsko81,14
mazurskie
zduńskowolski
łódzkie
82,21
strzyżowski
podkarpackie
82,91
kolbuszowski
podkarpackie
82,97
pajęczański
łódzkie
83,86
kętrzyński
warmińsko83,87
mazurskie
przemyski
podkarpackie
83,91
janowski
lubelskie
84,01
śremski
wielkopolskie
84,01
dąbrowski
małopolskie
84,04
sztumski
pomorskie
84,34
tarnobrzeski
podkarpackie
84,52
lwówecki
dolnośląskie
85,01
lipnowski
kujawsko-pomorskie 85,38
tucholski
kujawsko-pomorskie 85,48
grudziądzki
kujawsko-pomorskie 85,96
węgrowski
mazowieckie
86,20
bartoszycki
warmińsko86,37
mazurskie
łomżyński
podlaskie
86,38
11
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Powiat < 75 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
120
34
122
81
38
13
58
49
6
15
119
164
60
116
100
14
7
56
34
2
17
108
60
29
96
79
16
6
115
43
10
22
119
35
16
100
32
30
12
97
78
17
29
110
36
4
50
33
49
17
92
66
21
23
106
51
3
47
31
58
35
100
62
28
40
122
33
3
27
12
54
49
114
60
40
64
110
52
7
25
19
47
38
111
48
40
59
65
43
15
25
23
40
44
28
59
53
31
79
27
31
24
36
34
20
42
32
43
50
51
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
52*
43
68*
28
27*
26
42*
48
31
29
13
22
24
32
18
26
12
19
15
28
42
43
64
108
170
56
55
67
75
36
31
8
100
122
81
11
68
102
98
47
20
15
90
86
51
38
47
86
84
39
43
55
84
67
51
30
74
87
60
30
35
58
76
55
24
37
39
57
44
49
30
37
44
45
46
47
48
121
141
68
94
99
35
56
58
72
67
49
80
26
62
21
74
14
78
29
53
49
50
110
68
102
3
11
163
110
95
104
9
13
148
90
125
91
20
15
141
114
108
88
28
25
140
123
75
74
25
35
124
115
79
78
17
52
118
122
80
56
21
77
105
123
72
36
34
88
107
99
42
88
52
68
87
54
62
47
58
68
67
51
52
53
54
55
56
35
84
45
69
67
77
40
80
10
104
32
116
71
130
63
122
56
70
25
61
57
58
23
161
53
51
6
161
33
46
8
157
55
42
10
150
42
46
18
149
69
53
68
136
72
23
43
116
65
22
37
99
64
32
63
54
65
46
45
60
56
46
59
60
61
62
100
30
113
106
62
41
85
31
115
63
52
112
72
90
105
29
140
94
162
113
20
125
101
105
24
26
154
103
74
32
80
49
145
72
39
134
71
124
93
41
129
124
110
24
56
107
131
75
57
69
49
139
105
51
101
80
169
94
33
104
139
128
38
71
126
145
92
54
63
43
129
69
89
168
75
162
94
41
138
121
105
20
97
85
113
116
40
65
48
122
63
117
156
81
162
104
30
125
60
107
45
102
64
154
139
67
38
50
126
41
91
147
95
158
79
50
127
57
88
48
92
103
109
141
52
34
46
91
39
69
152
95
159
90
46
105
77
86
66
109
78
154
149
61
33
39
70
54
101
136
81
140
71
67
84
48
57
101
60
69
134
119
61
33
45
91
62
85
129
75
86
82
48
64
76
66
107
73
71
79
78
65
55
59
89
69
70
80
72
74
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Powiat
malborski
niżański
ostrowski
jarociński
świdnicki
zambrowski
świebodziński
mławski
rycki
żniński
olecki
Województwo
pomorskie
podkarpackie
mazowieckie
wielkopolskie
lubelskie
podlaskie
lubuskie
mazowieckie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
warmińskomazurskie
krasnostawski
lubelskie
szczycieński
warmińskomazurskie
krośnieński
lubuskie
łódzki wschodni
łódzkie
międzyrzecki
lubuskie
augustowski
podlaskie
piski
warmińskomazurskie
parczewski
lubelskie
elbląski
warmińskomazurskie
wieruszowski
łódzkie
łęczycki
łódzkie
obornicki
wielkopolskie
leżajski
podkarpackie
buski
świętokrzyskie
nowomiejski
warmińskomazurskie
lubaczowski
podkarpackie
mrągowski
warmińskomazurskie
człuchowski
pomorskie
leszczyński
wielkopolskie
łaski
łódzkie
giżycki
warmińskomazurskie
makowski
mazowieckie
oleski
opolskie
kościerski
pomorskie
pińczowski
świętokrzyskie
ząbkowicki
dolnośląskie
golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie
średzki
dolnośląskie
sulęciński
lubuskie
jaworski
dolnośląskie
myśliborski
zachodniopomorskie
staszowski
świętokrzyskie
łosicki
mazowieckie
rawicki
wielkopolskie
bielski
podlaskie
lubański
dolnośląskie
łęczyński
lubelskie
kamieński
zachodniopomorskie
wągrowiecki
wielkopolskie
strzeleckolubuskie
drezdenecki
zł
86,87
86,91
87,49
87,75
87,77
88,26
88,42
88,73
89,01
89,07
89,32
90,15
90,66
91,19
91,36
91,46
91,47
91,81
91,94
92,15
92,74
92,79
93,21
93,24
93,87
94,29
94,49
94,85
95,39
95,45
95,46
95,58
96,11
96,32
96,39
97,07
97,41
97,56
98,14
98,20
98,30
98,31
98,41
98,75
99,13
99,20
99,32
99,65
99,73
99,91
100,02
13
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Powiat < 75 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Powiat
Województwo
zł
opolskie
dolnośląskie
podlaskie
mazowieckie
wielkopolskie
opolskie
pomorskie
śląskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
podkarpackie
świętokrzyskie
podlaskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
lubelskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
mazowieckie
podkarpackie
100,13
100,65
101,10
101,43
101,47
101,54
101,65
102,37
102,51
103,16
103,25
103,59
103,85
103,96
104,35
104,91
105,39
105,76
105,77
105,87
106,13
106,28
106,58
106,75
107,02
107,24
opolskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
warmińskomazurskie
małopolskie
opolskie
warmińskomazurskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
wielkopolskie
lubuskie
wielkopolskie
podlaskie
mazowieckie
podlaskie
mazowieckie
mazowieckie
warmińskomazurskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
pomorskie
lubuskie
107,36
108,69
108,80
108,97
109,03
109,38
109,49
109,76
109,95
61
152
131
28
153
75
17
96
122
60
126
76
82
27
127
118
36
101
79
117
103
89
129
147
107
32
82
157
73
30
146
99
27
65
89
53
131
64
86
54
122
118
48
142
126
90
121
78
63
137
114
61
103
160
63
85
156
83
21
34
46
32
92
70
53
86
102
154
84
132
108
87
113
62
78
128
117
52
84
138
49
52
151
86
41
44
60
106
81
77
31
68
109
116
55
142
105
65
76
72
91
120
111
74
134
129
62
58
155
59
73
55
64
96
102
43
26
68
107
98
61
131
115
79
83
100
146
99
101
91
88
132
63
56
150
54
119
66
71
105
121
48
15
92
101
93
57
133
96
112
77
59
162
120
111
103
111
121
82
45
158
59
108
61
97
66
129
53
7
101
93
63
37
132
73
113
133
100
165
89
112
85
100
94
76
51
160
53
97
84
80
73
153
69
16
62
82
89
41
132
96
128
106
67
137
79
110
85
104
114
92
90
157
89
105
74
82
93
160
50
41
66
80
83
77
127
108
123
81
120
162
96
97
95
129
98
112
63
91
88
110
99
95
75
142
84
96
85
83
92
87
103
101
97
93
90
124
86
104
94
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
99
86
132
143
135
137
158
19
165
93
62
136
135
117
144
155
23
169
136
96
30
146
126
144
149
114
163
87
96
34
131
115
127
157
118
152
84
87
56
103
119
110
157
132
136
83
82
74
94
113
108
148
141
85
83
87
78
120
117
137
155
139
72
95
114
119
115
108
145
134
139
121
94
107
133
109
106
142
115
156
102
77
108
121
164
111
120
106
157
113
108
109
110
111
112
113
114
115
116
głubczycki
legnicki
hajnowski
przysuski
wolsztyński
kluczborski
lęborski
myszkowski
mogileński
wyszkowski
radziejowski
wołowski
średzki
brzozowski
włoszczowski
sejneński
grodziski
opatowski
kamiennogórski
wałecki
włodawski
złotoryjski
policki
kępiński
żuromiński
ropczyckosędziszowski
prudnicki
gryficki
słupecki
sławieński
lipski
pleszewski
wąbrzeski
moniecki
braniewski
150
40
97
116
18
98
95
19
73
130
8
119
130
12
133
127
7
129
135
14
115
156
17
127
126
98
136
114
128
122
117
118
119
tatrzański
krapkowicki
nidzicki
130
39
160
159
114
48
142
83
66
123
134
112
64*
19
156
130
129
58
127
59
83
102
167
97
102*
37
167
112
142
54
127
72
76
106
159
107
85*
61
160
93
100
82
125
64
83
95
163
137
60*
82
108
77
80
88
135
71
118
128
164
128
19*
69
98
134
81
75
135
65
117
130
159
144
12*
94
106
143
90
86
125
68
124
142
146
144
17*
120
91
125
102
93
113
75
124
131
147
154
16*
122
137
140
100
116
121
73
125
135
148
137
18*
127
133
117
118
123
131
102
116
139
143
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
białogardzki
wałbrzyski
złotowski
chodzieski
gorzowski
ostrzeszowski
sokólski
przasnyski
siemiatycki
sierpecki
gostyniński
węgorzewski
78
156
92
168
4
70
149
119
166
43
45
109
104
158
61
101
113
99
136
103
144
114
89
145
111
164
138
76
145
97
151
123
102
149
96
117
126
83
142
167
113
128
72
139
118
105
130
100
141
126
132
133
134
135
136
polkowicki
świdwiński
kazimierski
nowodworski
wschowski
14
110,32
111,06
111,25
111,47
112,07
112,38
112,83
113,09
113,11
113,42
113,58
113,80
114,09
114,23
114,42
114,82
115,41
115,70
117,03
117,87
Powiat < 75 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
22
73
69
46
155
98
74
96
87
106
79
152
107
147
117
121
133
67
153
132
149
109
139
150
57
161
120
154
106
137
124
70
165
110
160
118
138
131
75
163
98
150
112
135
138
92
157
104
162
166
138
141
111
146
149
145
115
125
135
146
151
148
134
137
138
139
140
141
142
143
138* 151* 155* 155*
93
115 111 143
166 162 140 135
149 160 153 166
151 153 134 122
139 111 137 144
116 123 123 124
167 165 165 161
77
88
74
147
21
38
31
27
144 159 162 167
128 138 133
73
169 158 161 169
136 132
98
123
152
142
127
169
126
95
143
165
168
45
167
76
170
151
140
144
99
167
123
87
152
156
131
42
166
53
163
143
128
134
107
153
104
99
145
154
126
41
161
81
157
148
118
129
103
151
98
71
152
130
148
68
155
116
143
150
131
130
103
143
132
124
150
152
158
47
147
117
155
144
140
136
109
138
144
132
119
149
145
163
153
147
155
150
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
124
146
148
171
145
157
172
154
164
140
163
148
159
141
153
166
158
125
153
168
161
169
155
149
157
146
142
166
167
160
168
147
140
162
136
156
163
164
161
166
133
146
158
141
159
153
165
164
163
151
161
159
110
167
154
156
160
152
158
162
159
161
165
158
159
160
161
162
163
164
165
166
143
140
139
168
133
141
170
150
163
65
145
120
48
147
121
143
151
148
130
166
150
138
168
152
164
159
165
141
164
146
154
158
148
134
Powiat
Województwo
brzeziński
szydłowiecki
namysłowski
sokołowski
rawski
zwoleński
gołdapski
łódzkie
mazowieckie
opolskie
mazowieckie
łódzkie
mazowieckie
warmińskomazurskie
łobeski
zachodniopomorskie
bieruńsko-lędziński
śląskie
skierniewicki
łódzkie
pyrzycki
zachodniopomorskie
międzychodzki
wielkopolskie
sępoleński
kujawsko-pomorskie
drawski
zachodniopomorskie
bieszczadzki
podkarpackie
pułtuski
mazowieckie
miechowski
małopolskie
jeleniogórski
dolnośląskie
białobrzeski
mazowieckie
leski
podkarpackie
lidzbarski
warmińskomazurskie
milicki
dolnośląskie
koszaliński
zachodniopomorskie
choszczeński
zachodniopomorskie
poddębicki
łódzkie
nowotomyski
wielkopolskie
kozienicki
mazowieckie
suwalski
podlaskie
górowski
dolnośląskie
słubicki
lubuskie
zł
118,19
118,34
118,94
119,14
119,14
119,37
120,78
121,27
121,36
121,99
122,02
122,26
122,58
122,94
123,41
123,51
123,80
125,27
127,39
128,48
130,99
134,84
136,25
136,46
137,67
139,65
141,29
145,54
155,69
177,15
* wśród powiatów >75 tys. mieszk.
Powiat < 75 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
9
19
1
8
21
1
6
18
2
13
9
1
13
7
10
20
15
1
9
2
17
27
1
9
2
3
21
2
7
4
5
18
9
7
17
5
4
3
15
29
2
3
20
4
29
4
1
1
7
12
8
3
4
4
8
6
5
23
9
3
6
28
14
18
15
24
16
18
11
17
4
2
3
16
17
22
12
13
5
22
19
24
6
29
5
11
30
12
23
8
14
9
30
13
6
22
25
27
13
13
20
10
16
18
Powiat
Województwo
zł
lubuskie
dolnośląskie
podlaskie
mazowieckie
wielkopolskie
łódzkie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
warmińskomazurskie
podkarpackie
mazowieckie
dolnośląskie
małopolskie
mazowieckie
podkarpackie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
177,15
155,69
145,54
141,29
139,65
137,67
136,46
136,25
134,84
130,99
1
5
7
4
8
14
6
10
12
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
słubicki
górowski
suwalski
kozienicki
nowotomyski
poddębicki
choszczeński
koszaliński
milicki
lidzbarski
11
19
13
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
leski
białobrzeski
jeleniogórski
miechowski
pułtuski
bieszczadzki
drawski
sępoleński
międzychodzki
pyrzycki
17
128,48
127,39
125,27
123,80
123,51
123,41
122,94
122,58
122,26
122,02
15
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Miasta powiatowe > 30 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4
2
24
12
26
8*
30
65
29
13*
16
11
62
3
1
7
17
43
58
55
41
31
13
20
57
44
22
36
16*
21
80
19
10
33
11*
42
69
32*
18
73
5
39
8
25
49
15
16
2
1
37
25
16
15*
21
65
34
13*
9
8
55
3
4
6
15
30
54
46
44
20
32
24
52
31
38
14
14*
13
86
29
12
35
37*
39
60
40*
33
57
7
47
11
28
53
22
3
2
25
30
20
22*
19
66
15
14*
1
5
64
8
7
6
13
9
58
16
38
26
36
21
47
29
28
11
18*
10
84
40
12
32
11*
45
51
44
54
70
4
42
23
79
49
14
2
1
26
31
10
27*
29
23
9
10*
4
6
54
11
5
12
21
16
61
13
36
25
39
32
50
48
18
14
63*
7
70
52
20
38
7*
28
44
57
37
56
3
27
22
40
45
8
1
3
12
38
9
22*
45
28
22
26*
5
6
65
14
4
27
18
15
40
8
32
29
37
61
53
36
25
13
73
10
71
39
26
33
10*
19
51
52
31
76
2
11
21
42
24
7
1
7
3
46
10
11*
55
13
18
30*
4
19
47
17
5
33
16
21
30
8
22
38
35
32
24
20
29
28
52
6
60
40
48
36
26*
12
51
27
42
49
2
15
34
50
26
9
1
10
6
69
9
6*
62
11
15
41*
2
27
31
37
7
28
23
22
26
12
13
59
32
16
46
30
21
18
60
3
51
36
39
45
19*
25
24
14
42
33
5
20
38
49
19
4
1
16
3
27
7
6*
18
6
24
34*
2
30
31
21
10
20
32
14
39
11
15
66
41
23
54
22
53
17
64
12
44
26
42
38
8*
8
28
13
37
33
5
29
40
47
19
4
1
39
2
3
5
3*
7
6
9
38*
4
20
12
30
8
15
17
26
24
10
31
56
27
13
40
16
19
23
41
22
53
37
64
36
13*
18
28
38
29
34
11
32
62
42
33
21
1
5
2
4
3
9
8
6
11
17
10
24
7
21
12
14
25
13
16
15
32
50
23
28
43
30
26
34
44
18
61
29
33
35
27
37
19
47
39
53
31
45
49
51
40
20
Miasto
1
Mielec
2
Ełk
3
Iława
4
Dębica
5
Jarocin
6
Wolsztyn
7
Pabianice
8
Świecie
9
Zawiercie
10
Mława
11
Wyszków
12
Inowrocław
13
Wieliczka
14
Gniezno
15
Wieluń
16
Śrem
17 Tomaszów Mazowiecki
18
Stalowa Wola
19
Opoczno
20
Nowa Sól
21
Mińsk Mazowiecki
22
Skarżysko-Kamienna
23 Ostrowiec Świętokrzyski
24
Zduńska Wola
25
Szczecinek
26
Sieradz
27
Kluczbork
28
Nysa
29
Augustów
30
Piła
31
Będzin
32
Ostrów Wielkopolski
33
Chojnice
34
Tczew
35
Pleszew
36
Pszczyna
37
Lębork
38
Środa Wielkopolska
39
Malbork
40
Myślenice
41
Końskie
42
Świdnik
43
Ostróda
44
Chrzanów
45
Sanok
46
Oleśnica
Województwo
zł
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
wielkopolskie
wielkopolskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
śląskie
mazowieckie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
wielkopolskie
łódzkie
wielkopolskie
łódzkie
podkarpackie
łódzkie
lubuskie
mazowieckie
świętokrzyskie
świętokrzyskie
łódzkie
zachodniopomorskie
łódzkie
opolskie
opolskie
podlaskie
wielkopolskie
śląskie
wielkopolskie
pomorskie
pomorskie
wielkopolskie
śląskie
pomorskie
wielkopolskie
pomorskie
małopolskie
świętokrzyskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
podkarpackie
dolnośląskie
157,31
157,56
158,32
162,55
163,80
170,80
180,43
180,73
180,87
182,58
187,81
189,69
192,05
196,77
196,95
197,36
197,44
197,64
198,98
200,85
203,42
204,57
205,12
206,08
207,58
207,72
208,57
210,91
211,33
212,92
214,14
216,91
216,98
218,83
218,90
219,13
221,07
221,61
222,08
222,28
223,37
223,43
224,43
224,67
225,01
225,07
Miasta powiatowe > 30 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
18*
56
37
6
29*
67
68
64
45
23
66
19*
47
59
9
63
40
32
35
72*
75
87
48
14
91
95
50
46
74
70
83
38
34
52
27
85
94
89
71
51
81
97
53
78
84
86
5*
61
23
36
29*
74
69
75
56
19
45
36*
26
76
5
81
27
10
49
68*
80
93
42
18
100
94
40
48
68
77
82
50
51
58
17
91
84
95
59
41
88
97
63
70
87
67
16*
53
18
48
43*
72
63
86
57
27
34
42*
39
68
22
74
31
24
33
49*
80
93
55
43
88
97
56
41
76
78
77
37
50
60
17
90
94
91
46
69
87
96
59
65
89
62
34*
41
24
19
38*
80
83
86
60
35
34
29*
58
67
30
65
55
33
49
62*
68
93
64
63
85
92
62
43
59
77
76
46
53
69
15
95
82
84
42
73
90
96
71
74
88
75
23*
23
17
30
37*
64
93
79
57
20
35
25*
54
66
43
50
46
34
68
60*
67
91
48
59
82
84
70
56
55
75
74
44
41
58
16
87
78
89
72
69
90
94
62
81
86
88
17*
11
25
37
23*
59
83
68
56
14
44
22*
70
54
81
62
57
31
63
62*
65
87
43
58
94
96
73
53
77
74
69
45
61
66
23
76
82
88
86
71
85
93
72
75
79
92
28*
8
50
40
21*
70
83
54
48
17
61
22*
55
53
65
52
64
44
56
65*
67
85
43
58
80
91
73
57
34
79
71
47
63
66
29
75
82
89
90
98
77
96
72
74
76
97
27*
9
58
67
16*
61
77
52
43
25
70
36
50
55
45
62
73
56
69
62*
59
80
49
65
85
95
76
57
51
86
71
46
63
68
34
82
74
94
91
99
81
98
75
78
89
90
29*
14
44
51
11*
57
71
48
66
25
69
67
50
49
46
59
75
47
70
46*
55
77
80
58
63
83
78
72
45
85
74
52
65
68
43
86
61
81
93
99
82
97
84
73
88
94
68
41
64
36
52
54
63
42
48
38
66
55
58
56
59
57
79
60
71
62
67
74
72
80
85
92
83
77
75
88
73
69
76
78
46
82
65
95
100
86
94
96
89
84
87
98
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Miasto
Województwo
zł
Giżycko
Wołomin
Stargard Szczeciński
Kraśnik
Bochnia
Kwidzyn
Goleniów
Głogów
Busko-Zdrój
Wadowice
Zgierz
Rawicz
Brzeg
Radomsko
Września
Wejherowo
Starachowice
Ciechanów
Kartuzy
Świebodzin
Starogard Gdański
Brzesko
Żary
Krotoszyn
Lubin
Gryfino
Olkusz
Łuków
Strzelce Opolskie
Kutno
Pruszków
Racibórz
Bełchatów
Puławy
Nakło nad Notecią
Jasło
Żywiec
Cieszyn
Żyrardów
Dzierżoniów
Świdnica
Otwock
Sochaczew
Myszków
Zgorzelec
Legionowo
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
lubelskie
małopolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
świętokrzyskie
małopolskie
łódzkie
wielkopolskie
opolskie
łódzkie
wielkopolskie
pomorskie
świętokrzyskie
mazowieckie
pomorskie
lubuskie
pomorskie
małopolskie
lubuskie
wielkopolskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
małopolskie
lubelskie
opolskie
łódzkie
mazowieckie
śląskie
łódzkie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
śląskie
śląskie
mazowieckie
dolnośląskie
dolnośląskie
mazowieckie
mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
mazowieckie
226,09
227,57
229,25
229,26
229,45
229,55
232,13
232,92
234,55
234,66
235,07
236,99
238,54
238,95
239,25
239,73
243,38
245,28
246,09
246,31
247,72
248,07
248,07
248,25
250,88
252,01
255,39
255,80
259,40
262,72
263,27
263,45
265,10
266,46
266,71
267,30
268,14
268,49
269,33
270,57
274,54
274,90
275,27
277,49
278,81
281,83
17
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Miasta powiatowe > 30 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
99
77
82
54
72
79
90
76
61
88
92
96
93
28
98
98
79
78
72
73
71
90
89
66
83
85
92
96
43
99
99
75
73
85
71
67
83
100
81
82
98
92
95
52
101
99
91
72
79
66
89
87
97
81
78
100
98
94
51
101
97
92
80
77
63
96
85
98
83
95
101
100
99
60
102
97
84
67
78
64
91
90
95
80
89
100
98
99
41
101
94
84
68
86
81
88
92
78
93
87
99
95
100
35
85*
83
87
60
93
84
72
88
92
96
79
100
97
101
48
83*
87
89
54
96
90
76
95
92
91
79
100
98
101
60
82*
91
93
81
104
102
103
101
90
99
97
106
105
107
70
108
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Miasto
Województwo
zł
Piaseczno
Bolesławiec
Oświęcim
Kędzierzyn-Koźle
Nowy Targ
Grodzisk Mazowiecki
Tarnowskie Góry
Oława
Jarosław
Wodzisław Śląski
Kołobrzeg
Police
Mikołów
Oborniki
Kozienice
mazowieckie
dolnośląskie
małopolskie
opolskie
małopolskie
mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
podkarpackie
śląskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
śląskie
wielkopolskie
mazowieckie
282,57
282,88
287,39
291,20
293,01
293,63
294,78
297,92
300,20
322,72
339,85
368,90
369,78
411,42
412,84
* wśród miast 20–30 tys.
Miasta powiatowe > 30 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2
2
1
1
1
1
4*
4*
5*
1
7
4
8
12
5
9
16
18
4
3
2
8
20
5
18
7
1
6
2
14
8
23
9
13
20
15
1
5
2
1
4
2
12
11
8
4
2
24
21
5
15
13
3
4
2
13
24
10
21
7
10
4
20
21
2
19
6
10
14
11
10
7
18
9
12
6
2
4
3
12
10
19
8
6
7
5
15
19
12
13
13
15
8
14
16
18
11
4
18
5
20
13
7
12
11
17
23
1
14
16
3
22
3
27
3
11
3
14
13
14
20
4
* wśród miast 20–30 tys.
18
6
6
11
6
15
17
9
18
5
10
23
9
17
7
4
25
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miasto
Województwo
zł
Kozienice
Oborniki
Mikołów
Police
Kołobrzeg
Wodzisław Śląski
Jarosław
Oława
Tarnowskie Góry
Grodzisk Mazowiecki
Nowy Targ
Kędzierzyn-Koźle
Oświęcim
Bolesławiec
Piaseczno
Legionowo
Zgorzelec
Myszków
Sochaczew
Otwock
mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
śląskie
podkarpackie
dolnośląskie
śląskie
mazowieckie
małopolskie
opolskie
małopolskie
dolnośląskie
mazowieckie
mazowieckie
dolnośląskie
śląskie
mazowieckie
mazowieckie
412,84
411,42
369,78
368,90
339,85
322,72
300,20
297,92
294,78
293,63
293,01
291,20
287,39
282,88
282,57
281,83
278,81
277,49
275,27
274,90
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Miasta powiatowe 20–30 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
4
59
20
12
26
24
7
5
15
2
35
37
5*
2
10
48
34
16
8
12
3
9
53
1
32
44
23
1
3
50
21
10
9
46
5
28
57
2
34
36
19
1
3
44
45
11
13
54
5
50
43
2
30
36
21
2
1
28
14
9
11
51
4
48
33
6
31
20
17
1
2
18
10
14
9
51
4
27
19
5
15
16
12
2
1
10
3
9
12
32
8
18
14
5
15
7
13
1
2
5
3
12
13
35
18
19
15
7
10
24
11
1
2
5
4
14
9
19
50
8
28
6
10
16
12
1
2
5
3
9
4
8
13
7
18
6
12
14
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
55
36
67
57
28
39
48
13
8
42
9
6
57
16
5
56
25
6
52
30
23
31
22
25*
36
17
30*
23
11
28
15
16
17
42
31
8
36
3
13
41
21
7
38
35
24
55
33
39
37
45
52
44
60
43
29
20
38
4
24
26
27
11
34
50
35
48
33
46
17
31
53
36
55
42
38
17
28
4
20
40
33
9
26
32
14
46
25
47
23
21
30
37
44
49
42
22
27
7
21
35
18
15
24
31
26
40
23
51
32
39
47
25
69
34
24
27
17
16
15
29
19
21
26
20
31
30
25
37
40
32
36
41
57
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
53
25
26
20
36
23
17
15
14
18
3
4
6
16
19
69
60
44
37
35
10
7
4
4
3
6
6
51
26
8
79
75
59
49
34
25
30
24
12
7
33
49
29
33
12
68
61
56
47
44
50
42
53
22
15
47
41
41
18
29
60
70
58
41
47
9
11
25
15
21
77
51
31
19
27
28
26
45
35
39
60** 64** 61** 47** 49**
70
58
38
64
55
27
63
47
46
40
44
52
54
61
52
38
31
17
39
58
21
22
19
27
64
59
21
7
12
30
71
33
39
8
17
32
67
28
31
24
30
43
62
42
13
20
43
47
29
57
32
37
47
44
16
61
25
39
48
58
45
51
29
43
59
55
20
41
30
43
38
44
22
35
39
38
39
40
41
42
43
52
73
54
85
43
41
46
78
33
84
38
87
50
45
55
78
27
82
35
85
55
40
68
73
23
77
48
86
55
39
75
72
45
74
46
84
61
59
66
70
48
72
28
76
59
65
68
73
64
68
40
70
62
51
72
76
70
49
67
61
63
59
64
69
54
53
58
57
72
37
62
70
49
50
46
52
59
58
45
54
44
45
46
47
48
49
50
51
30
56*
65
24
50*
69
20
52*
65
24
46*
51
32
36*
53
40
27*
61
39
48*
60
36
43*
43
34
33*
48
42
53
51
52
53
54
20
Miasto
Województwo
zł
Sokółka
Hajnówka
Głubczyce
Mogilno
Strzyżów
Biłgoraj
Kętrzyn
Wągrowiec
Nidzica
Żagań
Kolbuszowa
Włoszczowa
Ostrzeszów
Dąbrowa
Tarnowska
Gryfice
Ryki
Tomaszów
Lubelski
Kościerzyna
Wałcz
Łęczna
Gostyń
Zambrów
Działdowo
Bartoszyce
Grajewo
Tuchola
Szamotuły
Nowy Tomyśl
Namysłów
Prudnik
Nisko
Wschowa
Gorlice
Łowicz
Jawor
Góra
Ostrów
Mazowiecka
Kłobuck
Mrągowo
Olecko
Ropczyce
Pułtusk
Bielsk
Podlaski
Strzelin
Lubliniec
Międzyrzecz
Kościan
Chełmno
Szczytno
Łask
Pruszcz
Gdański
Żnin
Gołdap
Kępno
podlaskie
podlaskie
opolskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podkarpackie
świętokrzyskie
wielkopolskie
małopolskie
178,97
183,78
192,26
194,87
198,35
199,51
204,46
206,42
207,55
207,63
208,79
211,09
212,37
214,24
zachodniopomorskie
lubelskie
lubelskie
214,33
217,55
225,22
pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
wielkopolskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
wielkopolskie
opolskie
opolskie
podkarpackie
lubuskie
małopolskie
łódzkie
dolnośląskie
dolnośląskie
mazowieckie
225,47
225,68
226,21
227,08
227,56
228,06
228,20
228,23
228,33
228,41
228,59
230,64
231,34
243,13
243,71
244,41
246,30
248,00
248,59
249,20
śląskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
mazowieckie
podlaskie
249,37
250,99
253,10
254,00
254,57
254,64
dolnośląskie
śląskie
lubuskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
łódzkie
pomorskie
256,23
257,20
258,36
259,21
259,82
261,45
261,96
265,02
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
269,13
270,42
270,84
Miasta powiatowe 20–30 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
51
40
47
35
66
23
69
25
67
41
70
50
57
49
52
41
52
33
47
55
55
56
63
62
34
14
61
56
71
57
48
76
75
74
81
80
42
82
45
72
66
31
20
73
43
65
62
67
80
79
76
82
81
54
83
46
69
62
61
32
74
37
72
64
60
77
80
76
81
70
52
83
63
65
53
59
40
66
58
78
68
52
80
81
79
60
71
56
85
74
63
49
54
38
69
58
79
68
50
73
77
83
71
65
56
80
76
49
46
54
34
63
66
77
58
67
74
81
71
64
69
53
80
82
54
45
56
42
58
71
79
74
59
67
83
75
69
63
66
73
81
53
54
56
55
66
73
74
71
57
68
80
77
60
50
72
65
75
56
67
76
71
66
64
65
44
61
68
80
73
45
60
74
63
77
48
68
56
64
67
63
62
33
65
73
72
61
71
66
69
60
70
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
84
85
79
82
81
84
84
81
81
76
74
87
64
66
83
22
86
88
77
74
71
86
18
89
90
78
75
67
84
17
86
87
76
73
70
83
57
84
87
78
72
75
82
64
85
86
79
75
78
83
85
86
87
82
77
78
86
80
87
88
79
76
78
84
82
85
86
78
79
75
84
83
85
86
74
77
75
78
79
80
81
75
76
77
78
79
80
81
Miasto
Województwo
zł
Milicz
Ząbkowice
Śląskie
Bytów
Jędrzejów
Lubartów
Turek
Krapkowice
Staszów
Brodnica
Myślibórz
Wołów
Koło
Lubań
Białogard
Choszczno
Grójec
Brzozów
Pińczów
Kamienna
Góra
Nowy Dwór
Mazowiecki
Kłodzko
Trzebnica
Płońsk
Sandomierz
Pisz
Zakopane
Polkowice
dolnośląskie
dolnośląskie
273,84
276,13
pomorskie
świętokrzyskie
lubelskie
wielkopolskie
opolskie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
podkarpackie
świętokrzyskie
dolnośląskie
277,24
280,36
284,69
287,39
287,53
290,79
292,18
295,85
297,13
299,51
299,53
300,71
303,37
305,80
311,08
318,83
319,93
mazowieckie
322,09
dolnośląskie
dolnośląskie
mazowieckie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
dolnośląskie
322,66
329,65
338,57
368,89
429,10
461,94
1042,75
* wśród miast < 20 tys.
** wśród miast > 30 tys.
Miasta powiatowe 20–30 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1
mieszkańca
2003 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miasto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Polkowice
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
Zakopane
23
3
9
5
4
3
3
Pisz
6
5
4
5
5
5
3
3
3
4
4
Sandomierz
23
20
21
18
12
10
11
9
12
7
5
Płońsk
25
17
13
15
15
13
12
11
8
5
6
Trzebnica
2
14
10
12
9
9
7
8
9
8
7
Kłodzko
5
6
9
6
6
4
5
6
6
6
8
Nowy Dwór
Mazowiecki
25
14
11
6
8
12
10
12
9
Kamienna
Góra
7
8
5
3
7
8
16
22
24
22
10
Pińczów
23
15
13
13
11
Brzozów
9
10
18
17
22
19
26
27
16
12
Grójec
8
9
7
28
16
20
27
11
13
Choszczno
15
15
12
9
4
17
14
10
14
21
14
Białogard
14
12
8
7
10
7
6
7
7
10
15
Lubań
13
11
11
8
14
14
22
19
19
9
16
Koło
21
26
17
17
Wołów
29
24
20
19
15
16
18
Myślibórz
18
26
16
10
8
11
10
13
22
20
19
Brodnica
29
22
18
14
23
19
20
Staszów
Województwo
dolnośląskie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
mazowieckie
dolnośląskie
dolnośląskie
mazowieckie
zł
1042,75
461,94
429,10
368,89
338,57
329,65
322,66
322,09
dolnośląskie
319,93
świętokrzyskie
podkarpackie
mazowieckie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
318,83
311,08
305,80
303,37
300,71
299,53
299,51
297,13
295,85
292,18
290,79
21
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Miasta powiatowe < 20 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4
6
12
17
25
7
26
2
8
24
9
30
3
38
10
11
63
45
31
50
36
42
40
29
16
14
22
55
47
19
49*
59
37
32
13
58
68
75
20
62
69
15
18
53
43
35
54
44
67
66
48
34
51
65
22
1
6
2
26
18
15
7
3
12
17
14
29
5
36
10
8
60
56
22
67
37
39
35
45
19
16
21
48
49
28
56*
63
44
33
20
55
68
76
9
53
64
13
11
59
40
27
43
41
58
71
51
52
38
47
1
2
15
16
19
18
12
3
6
4
27
30
13
41
9
10
56
54
14
67
36
44
23
22
26
20
17
47
45
31
24
61
39
33
21
57
65
75
7
53
64
11
8
66
48
25
28
51
72
63
46
59
29
37
1
2
25
7
28
12
21
4
8
6
22
23
10
31
5
17
63
53
26
68
36
38
29
18
30
13
14
40
34
37
15
67
49
27
24
58
64
62
11
65
47
16
9
69
56
19
43
42
59
33
51
55
20
39
1
4
40
5
18
8
7
6
10
2
30
21
19
27
11
24
44
45
20
69
55
34
26
25
39
9
13
35
23
22
12
57
58
29
31
65
48
63
16
62
59
17
14
68
49
15
33
41
51
38
42
64
60
32
1
2
17
5
10
7
12
6
36
3
15
23
8
49
11
28
30
39
18
58
35
29
20
25
38
9
31
21
16
24
26
64
48
43
13
68
33
65
19
66
45
37
14
73
56
40
32
42
55
52
34
69
53
50
1
2
3
4
11
5
10
6
18
7
24
30
16
34
14
17
23
31
13
50
37
15
12
36
39
9
29
21
20
25
28
60
47
43
19
57
32
55
26
66
41
59
22
53
52
40
35
33
42
46
38
73
44
56
1
2
3
4
29
13
8
7
18
5
10
19
16
35
12
24
20
27
11
48
36
14
15
42
37
9
23
21
28
34
30
58
46
68
32
55
31
62
26
47
38
51
17
60
52
40
41
33
45
50
39
61
53
71
1
3
2
5
10
11
8
4
17
6
23
13
7
34
9
63
26
14
18
40
21
12
15
16
22
19
27
20
25
36
31
48
49
45
28
46
32
65
39
38
47
51
24
53
52
44
35
43
42
50
29
54
41
61
1
2
4
3
9
5
8
13
14
7
27
18
6
35
11
74
17
20
12
29
19
15
16
10
25
23
26
22
32
21
30
40
24
37
42
28
31
58
34
39
36
44
33
52
46
38
43
45
48
61
41
77
64
55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Miasto
Województwo
zł
Złotów
Krasnystaw
Rypin
Przysucha
Włodawa
Opole Lubelskie
Chodzież
Lidzbark Warmiński
Wysokie Mazowieckie
Żuromin
Janów Lubelski
Braniewo
Sępólno Krajeńskie
Lipno
Mońki
Ustrzyki Dolne
Łańcut
Opatów
Świdwin
Leżajsk
Golub-Dobrzyń
Parczew
Lwówek Śląski
Nowy Dwór Gdański
Człuchów
Radzyń Podlaski
Kazimierza Wielka
Międzychód
Łosice
Przeworsk
Miechów
Maków Mazowiecki
Gostynin
Węgorzewo
Sierpc
Strzelce Krajeńskie
Brzeziny
Wąbrzeźno
Przasnysz
Pyrzyce
Aleksandrów Kujawski
Szydłowiec
Zwoleń
Nowe Miasto Lubawskie
Słupca
Sztum
Poddębice
Siemiatycze
Sucha Beskidzka
Łęczyca
Wieruszów
Krosno Odrzańskie
Lesko
Sławno
wielkopolskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
lubelskie
lubelskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
mazowieckie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
podkarpackie
podkarpackie
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
dolnośląskie
pomorskie
pomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
mazowieckie
podkarpackie
małopolskie
mazowieckie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
lubuskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
pomorskie
łódzkie
podlaskie
małopolskie
łódzkie
łódzkie
lubuskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
166,52
183,06
202,01
202,55
203,56
204,19
206,24
206,37
210,43
223,65
223,99
224,41
225,05
225,74
228,78
229,96
232,78
233,81
233,84
236,63
238,44
239,46
239,82
240,66
242,38
242,94
245,94
246,79
247,81
248,26
251,82
251,91
252,08
252,38
252,39
256,62
258,28
260,33
260,53
261,80
263,62
263,78
264,06
266,94
269,45
270,00
271,05
272,55
274,12
281,07
281,47
283,89
288,51
290,59
Miasta powiatowe < 20 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
52
57
46
27
73
39
74
61
33
71
28
64
41
77
72
21
60
49
80
76
70
78
23
1
79
34
57
54
32
74
42
66
61
46
70
24
65
31
72
69
25
62
30
77
75
73
88*
23
4
78
32
69
55
38
74
43
62
60
50
71
42
68
35
79
70
34
58
40
77
76
73
78
49
5
80
66
74
54
32
77
45
76
48
50
70
52
72
41
78
73
35
57
44
61
75
71
80
60
3
79
46
79
43
28
72
53
73
54
52
61
50
77
47
74
75
37
71
56
67
76
70
80
66
3
78
46
75
51
22
60
67
59
44
62
54
47
79
57
74
76
41
77
61
63
72
70
80
71
4
78
58
75
45
27
67
68
61
63
64
51
54
74
65
62
78
49
77
69
72
71
70
79
76
8
80
65
80
64
22
57
66
49
70
63
56
44
74
69
59
78
54
77
75
73
72
67
79
76
6
81
55
76
58
37
56
64
60
62
74
70
57
75
67
69
77
68
80
66
73
71
72
79
78
59
81
53
56
57
51
47
49
59
50
68
65
54
69
70
60
71
63
73
62
66
72
75
76
78
67
79
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Miasto
Województwo
zł
Lubaczów
Sejny
Sulęcin
Garwolin
Limanowa
Węgrów
Lipsko
Olesno
Proszowice
Puck
Sokołów Podlaski
Pajęczno
Rawa Mazowiecka
Środa Śląska
Złotoryja
Grodzisk Wielkopolski
Kolno
Kamień Pomorski
Radziejów
Białobrzegi
Łobez
Słubice
Drawsko Pomorskie
Hrubieszów
Czarnków
podkarpackie
podlaskie
lubuskie
mazowieckie
małopolskie
mazowieckie
mazowieckie
opolskie
małopolskie
pomorskie
mazowieckie
łódzkie
łódzkie
dolnośląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
podlaskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
lubuskie
zachodniopomorskie
lubelskie
wielkopolskie
291,55
296,72
296,83
297,01
298,08
301,60
302,88
311,04
311,81
312,07
312,24
313,54
315,81
322,88
325,03
328,26
329,44
332,88
334,69
344,26
361,97
379,30
382,24
427,20
448,62
* wśród miast 20–30 tys.
Miasta powiatowe < 20 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2
1
1
2
3
3
1
1
3
11
5
1
3*
6
4
2
3
8
5
4
21
1
10
6
20
21
17
23
24
15
1
11
5
14
25
10
10
1
11
9
18
20
4
5
2
11
10
9
12
4
6
3
15
10
9
7
5
9
4
10
7
11
2
8
3
6
7
5
7
3
4
17
14
13
9
4
2
16
7
13
8
10
9
10
11
20
29
19
20
7
18
13
17
18
20
13
19
12
1
23
4
3
10
11
9
16
2
14
5
13
15
7
25
12
8
20
16
18
19
5
8
14
1
13
2
4
5
8
14
18
7
17
9
20
10
11
26
15
12
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miasto
Czarnków
Hrubieszów
Drawsko Pomorskie
Słubice
Łobez
Białobrzegi
Radziejów
Kamień Pomorski
Kolno
Grodzisk Wielkopolski
Złotoryja
Środa Śląska
Rawa Mazowiecka
Pajęczno
Sokołów Podlaski
Puck
Proszowice
Olesno
Lipsko
Węgrów
Województwo
wielkopolskie
lubelskie
zachodniopomorskie
lubuskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podlaskie
wielkopolskie
dolnośląskie
dolnośląskie
łódzkie
łódzkie
mazowieckie
pomorskie
małopolskie
opolskie
mazowieckie
mazowieckie
zł
448,62
427,20
382,24
379,30
361,97
344,26
334,69
332,88
329,44
328,26
325,03
322,88
315,81
313,54
312,24
312,07
311,81
311,04
302,88
301,60
* wśród miast 20–30 tys.
23
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Inne miasta > 15 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
13
6
8
5
2
3
10
16
10
3
10
2
51
27
39
21
53
35
28
43
21
17
8
6
5
2
3
2
6
5
6
8
25
11
17
18
3
3
13
13
14
21
17
13
15
19
26
11
38
35
34
31
29
12
14
9
12
9
7
9
45
81
30
29
36
27
22
10
5
14
9
14
29
41
27
18
13
8
21
17
23
12
20
22
39
32
40
57
43
33
1
21
6
4
3
7
15
20
26
25
28
37
27
33
37
46
58
55
81
82
67
68
73
67
59
77
56
55
41
25
12
19
18
27
19
15
31
22
29
33
86
20
24
26
28
20
24
19
82
73 102 115 112 86
7
12
11
10
5
10
37
29
24
22
15
38
32
69
59
51
33
39
55
47
55
47
38
31
19
25
52
40
46
24
36
59
57
28
31
29
11
7
17
41
63
62
8
14
16
15
11
16
83
87
90
79
74
56
34
40
46
43
22
32
11* 29* 7*
9* 14* 25*
43** 8** 17** 24** 13** 4
26
15
20
8
12
13
25
28
35
37
40
41
16
18
19
24
27
17
50
42
50
61
68
57
56
65
38
25
40
48* 23* 40* 23
23
34
62
54
61
59
42
65
61
58
43
45
37
45
23
24
60
71
70
60
46
37
32
34
18
23
58
48
68
62
50
69
18
23
14
30
30
26
70
75
66
67
67
61
35
30
41
35
49
44
30
1
1
26
16
49
60
50
53
44
35
43
40
62
69
48
57
47
44
49
31
50
44
80
56
60
51
49
47
30
97 108 99
97 103 98
24
4
1
26
3
7
20
42
10
9
13
24
8
11
16
41
6
21
45
46
35
15
27
19
106
5
23
31
32
68
12
77
40
61
14
45*
17
18
43
36
67
44
30
74
59
65
22
56
33
51
63
73
28
53
80
29
72
2
1
31
3
4
10
20
8
5
11
22
7
15
13
24
6
17
47
21
41
18
14
25
88
9
33
45
26
52
30
72
40
54
19
62*
36
16
50
28
58
55
34
87
57
80
32
56
12
49
62
92
37
39
71
43
60
3
2
14
6
1
12
18
4
7
11
19
9
13
10
25
5
24
36
20
46
17
16
21
71
8
37
52
30
31
27
76
49
51
54
80*
28
22
60
35
44
34
29
59
47
65
56
50
15
58
42
41
39
55
75
57
32
4
1
6
5
3
7
17
2
8
10
27
11
16
18
19
14
13
31
20
9
12
26
15
43
22
24
44
34
25
21
41
39
47
28
77
32
36
48
37
51
49
33
56
38
57
46
50
29
58
23
30
42
54
71
52
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Miasto
Województwo
zł
Luboń
Stary Sącz
Maków Podhalański
Pilzno
Łapy
Rumia
Andrychów
Biecz
Ziębice
Czersk
Nowa Sarzyna
Sędziszów Małopolski
Rogoźno
Szubin
Reda
Żabno
Boguszów-Gorce
Skoczów
Brzeszcze
Głogów Małopolski
Sokołów Małopolski
Tłuszcz
Bielawa
Nasielsk
Śmigiel
Pasłęk
Rymanów
Kostrzyn
Dobre Miasto
Pionki
Stąporków
Międzyrzec Podlaski
Skawina
Nowa Dęba
Chęciny
Boguchwała
Czechowice-Dziedzice
Morąg
Tuchów
Konstantynów Łódzki
Jedlicze
Wilamowice
Kożuchów
Koronowo
Szprotawa
Kęty
Trzcianka
Łochów
Kalwaria Zebrzydowska
Nowa Ruda
Ząbki
Wronki
Nowogard
Ozorków
Głuchołazy
Libiąż
wielkopolskie
małopolskie
małopolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
małopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
podkarpackie
podkarpackie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
małopolskie
dolnośląskie
śląskie
małopolskie
podkarpackie
podkarpackie
mazowieckie
dolnośląskie
mazowieckie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
świętokrzyskie
lubelskie
małopolskie
podkarpackie
świętokrzyskie
podkarpackie
śląskie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
łódzkie
podkarpackie
śląskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
małopolskie
wielkopolskie
mazowieckie
małopolskie
dolnośląskie
mazowieckie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
łódzkie
opolskie
małopolskie
169,63
173,64
178,51
178,60
178,82
185,67
190,35
191,29
191,57
198,52
200,39
200,90
200,93
203,15
206,80
208,49
208,83
212,02
212,35
216,39
216,55
217,35
217,36
217,45
219,46
220,91
223,32
223,62
226,43
226,52
230,33
231,02
232,73
232,81
233,25
233,28
233,43
233,53
234,19
234,28
236,11
236,94
237,05
237,21
237,74
238,67
238,96
238,99
239,01
239,36
239,96
240,64
241,31
242,04
243,40
243,69
Inne miasta > 15 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
54
69
33
96
57
53
49
85
41
64
76
84
89
20
48
74
94
63
120
98
65
2
66
100
91**
78*
72
71
95
125
42
77
104
43
79
111
108
93
114
88
86
92
99
87
106
75
91
52
109
130
117
73
101
103
68
124*
57
68
44
91
45
39
66
85
34
52
61
88
101
38
46
72
79
51
119
90
67
4
70
104
79**
81*
80
84
78
114
53
93
106
76
65
110
112
86
113
89
74
95
83
99
107
63
100
31
122
130
111
96
109
103
55
102*
47
48
33
81
45
44
63
85
49
42
72
62
84
22
38
64
83
58
120
77
82
9
73
101
120**
54*
80
88
74
106
71
109
100
54
78
107
104
92
113
75
89
98
94
93
110
79
87
7
112
127
108
117
118
97
70
100*
63
70
36
77
60
53
42
66
58
16
69
74
72
39
54
64
78
56
119
101
83
7
65
96
55**
58*
81
99
90
102
93
114
82
88
76
103
107
98
120
73
86
92
84
104
91
87
89
32
111
124
118
109
122
100
85
92*
62
55
52
91
83
51
39
72
60
21
56
78
69
34
71
65
66
54
130
99
61
32
45
101
23*
53*
93
64
94
97
90
107
77
95
75
106
115
92
113
80
79
82
87
104
98
81
85
59
114
125
105
119
121
111
88
100*
59
50
48
58
112 101
103 103
84
97
52
34
28
38
68
60
63 105
42
39
53
48
50
57
64
62
36
37
79
75
51
47
46
49
58
69
102 71
66
54
78
70
70
55
54
64
81
85
20* 25
30* 43*
90
94
75
91
85
89
93
87
83
84
92
78
76
86
91
82
72
79
97
93
111 112
77
81
101 102
89
99
71
52
73
66
99
90
96
92
107 104
109 114
94
95
74
96
108 110
130 117
95
98
116 113
110 108
113 118
87
76
99* 116*
48
63
42
76
81
23
27
61
83
35
46
53
64
29
75
51
44
59
69
70
77
66
68
96
38
43*
106
82
86
73
90
79
84
74
85
115
98
93
99
102
65
67
104
100
94
114
95
105
107
108
91
109
110
126
89
117*
61
69
63
78
33
26
45
64
72
48
53
67
66
38
73
62
43
40
84
68
81
85
80
96
23
45*
105
74
70
79
98
87
77
86
91
123
100
99
97
89
83
82
103
104
94
88
92
101
106
108
93
107
115
126
90
110*
62
65
61
69
68
40
55
70
63
53
67
73
64
60
76
75
45
72
81
85
74
59
88
79
66
80
97
78
86
84
92
98
82
99
87
94
90
89
91
83
93
95
102
100
104
96
113
108
105
115
103
106
114
122
110
111
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Miasto
Województwo
zł
Krzeszowice
małopolskie
243,99
Pelplin
pomorskie
244,08
Koluszki
łódzkie
244,95
Czeladź
śląskie
245,39
Grodków
opolskie
246,86
Czerwionka-Leszczyny
śląskie
248,13
Syców
dolnośląskie
249,52
Chełmża
kujawsko-pomorskie 250,53
Biskupiec
warmińsko-mazurskie 251,59
Kruszwica
kujawsko-pomorskie 252,20
Oborniki Śląskie
dolnośląskie
253,16
Wolbrom
małopolskie
253,39
Sulejów
łódzkie
253,82
Sulechów
lubuskie
254,79
Świebodzice
dolnośląskie
257,26
Orzesze
śląskie
258,36
Barczewo
warmińsko-mazurskie 258,95
Barlinek
zachodniopomorskie 259,83
Marki
mazowieckie
260,89
Warka
mazowieckie
263,10
Mosina
wielkopolskie
264,08
Swarzędz
wielkopolskie
267,69
Piastów
mazowieckie
268,71
Gubin
lubuskie
268,89
Daleszyce
świętokrzyskie
272,26
Nowogrodziec
dolnośląskie
275,22
Trzebiatów
zachodniopomorskie 277,73
Iłża
mazowieckie
279,72
Lubsko
lubuskie
279,99
Knurów
śląskie
280,53
Miastko
pomorskie
281,28
Dęblin
lubelskie
283,85
Zdzieszowice
opolskie
284,34
Jelcz-Laskowice
dolnośląskie
285,69
Bystrzyca Kłodzka
dolnośląskie
286,63
Dębno
zachodniopomorskie 289,86
Radzymin
mazowieckie
289,94
Drezdenko
lubuskie
290,45
Góra Kalwaria
mazowieckie
291,06
Żukowo
pomorskie
292,52
Nowe Skalmierzyce
wielkopolskie
295,31
Opalenica
wielkopolskie
295,82
Gniew
pomorskie
298,06
Zelów
łódzkie
302,57
Rydułtowy
śląskie
303,85
Złocieniec
zachodniopomorskie 304,75
Rabka-Zdrój
małopolskie
306,46
Aleksandrów Łódzki
łódzkie
309,83
Pyskowice
śląskie
310,20
Brwinów
mazowieckie
315,31
Łazy
śląskie
320,49
Murowana Goślina
wielkopolskie
324,34
Pobiedziska
wielkopolskie
325,52
Niepołomice
małopolskie
325,52
Ozimek
opolskie
328,01
Barcin
kujawsko-pomorskie 330,06
25
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Inne miasta > 15 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
115
132
67
123*
105
134
113
119
121
123
110
126
136
129
118
80
135
102
107
127
90
131
128
133
124
112
116
132*
137
128
133
64
119*
102
138
116
123
118
125
127
131
137
129
115
71
136
105
97
126
98
134
132
135
117
121
124
124*
139
133
128
76
118*
95
137
121
122
129
135
130
132
138
125
116
105
126
91
96
124
115
131
134
136
114
119
123
120*
139
135
133
75
115*
95
137
116
130
121
136
125
129
139
112
117
108
110
94
113
126
127
134
132
138
128
123
131
132*
140
136
134
89
106*
108
138
120
127
118
133
128
122
139
116
117
96
109
100
110
129
131
135
126
137
124
132
123
133*
140
133
126
82
117*
105
137
123
125
114
134
121
127
135
117
118
106
115
100
122
124
131
132
119
136
128
129
120
139*
138
133
119
83
102*
100
137
129
122
116
115
121
123
136
120
131
107
125
109
130
124
135
134
126
138
128
132
127
136*
139
122
111
78
97
101
138
116
125
112
113
117
129
134
133
135
121
119
103
127
128
136
131
132
137
123
130
124
120
139
122
116
95
110
109
138
102
124
113
120
117
127
132
134
135
111
131
112
128
118
130
133
119
136
125
129
137
121
139
127
109
107
118
119
128
101
117
125
123
121
116
120
133
130
124
136
112
129
134
138
132
131
135
139
137
140
126
141
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Miasto
Województwo
zł
Trzebinia
Lędziny
Radlin
Władysławowo
Strzegom
Zielonka
Sulejówek
Solec Kujawski
Łaziska Górne
Kąty Wrocławskie
Ożarów Mazowiecki
Kórnik
Łomianki
Radzionków
Krynica-Zdrój
Połczyn-Zdrój
Karczew
Kobyłka
Błonie
Kostrzyn nad Odrą
Ustka
Józefów
Ustroń
Konstancin-Jeziorna
Brzeg Dolny
Milanówek
Bieruń
Święta Katarzyna
Bogatynia
małopolskie
śląskie
śląskie
pomorskie
dolnośląskie
mazowieckie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
śląskie
dolnośląskie
mazowieckie
wielkopolskie
mazowieckie
śląskie
małopolskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
lubuskie
pomorskie
mazowieckie
śląskie
mazowieckie
dolnośląskie
mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
334,19
334,49
344,43
345,47
348,44
352,35
355,29
359,75
360,83
360,97
363,29
365,73
366,35
366,55
370,59
371,67
374,72
377,00
379,99
385,57
398,14
402,59
408,02
424,13
429,49
430,60
448,85
547,23
766,21
* wśród miast innych 10–15 tys.
** wśród wiejskich > 10 tys.
Inne miasta > 15 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11* 18* 22* 10* 10* 5*
9*
20
19
16
2
22
16
17
10
18
19
13
16
3
2
3
26
19
21
18
9
10
8
10
11
5
4
14
23
26
13
17
11
12
17
15
3
5
5
5
4
3
4
3
2
3
4
7
6
10
8
6
9
15
20
14
8
21
11
7
7
6
9
7
6
7
6
9
7
10
8
25
14
10
8
5
4
10
4
9
11
14
16
15
12
15
16
12
22
8
10
28
31
17
10
13
12
13
11
28
12
3
4
14
31
32
24
15
21
9
6
13
19
18
14
20
25
24
24
24
21
9
5
5
12
15
9
11
15
29
25
22
20
7
6
9
16
2
3
2
2
2
4
4
6
8
22
17
12
9
8
12
19
12
17
11
13
26
18
28
13
10
16
13
18
19
23
23
21
19
15
15
5
5
8
5
25
20
19
20
17
22
11
20
17
21
19
17
18
11
14
14
18
15
16
25
22
25
24
19
25
21
16
11
24
23
4
2
3
4
3
2
3
2
2
14
24
23
25
* wśród miast innych 10–15 tys.
26
Miasto
Bogatynia
Święta Katarzyna
Bieruń
Milanówek
Brzeg Dolny
Konstancin-Jeziorna
Ustroń
Józefów
Ustka
Kostrzyn nad Odrą
Błonie
Kobyłka
Karczew
Połczyn-Zdrój
Krynica-Zdrój
Radzionków
Łomianki
Kórnik
Ożarów Mazowiecki
Kąty Wrocławskie
Łaziska Górne
Solec Kujawski
Sulejówek
Zielonka
Strzegom
Województwo
dolnośląskie
dolnośląskie
śląskie
mazowieckie
dolnośląskie
mazowieckie
śląskie
mazowieckie
pomorskie
lubuskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
zachodniopomorskie
małopolskie
śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
mazowieckie
dolnośląskie
śląskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
mazowieckie
dolnośląskie
zł
766,21
547,23
448,85
430,60
429,49
424,13
408,02
402,59
398,14
385,57
379,99
377,00
374,72
371,67
370,59
366,55
366,35
365,73
363,29
360,97
360,83
359,75
355,29
352,35
348,44
Inne miasta 10–15 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
41*
4**
7
16
6
12
24
14
9
109
22
10
1
13
3
47*
76
28
36
18
52
30
43
71
61
40
75
110
2
83
42
17
35
96*
104
73
39
4
112
79
88
69
19
9**
63
69*
100
67
56
77
21
166*
70
54
47**
58
96
98
26
40*
5**
7
3
4
9
22
1
8
14
35
6
15
37
5
44*
49
25
57
21
74
36
26
92
64
51
67
113
2
66
71
17
80
103*
68
131
19
13
73
52
39
59
32
11**
60
106*
42
28
84
65
10
110*
94
41
36**
55
72
58
34
27*
2**
17
15
5
6
23
1
9
4
26
3
19
21
8
55*
27
30
39
16
75
42
83
84
79
44
89
109
2
71
46
11
98
127*
56
125
49
12
68
43
48
20
41
4**
50
102*
62
14
67
72
18
108*
105
35
36**
80
73
57
22
25* 26* 18*
5
6
3
6** 4**
3
3
1
1
8
5
7
12
13
6
43
49
33
21
10
21
2
16
8
9
9
8
10
26
15
11
21
16
16
6
10
22
17
11
1
1
1
2
2
2
7
13
14
18
14
10
4
3
6
8
8
5
22
11
17
17
20
25
3
2
2
1
3
7
15
24
19
30
29
24
28
30
27
16
18
22
20
7
4
7
7
9
14
19
24
28
27
20
19
10
5
4
4
4
26
15
16
13
5
28
97
55
47
62
68
34
12
8
9
6
11
13
91
51
65
37
32
26
49
31
38
24
25
15
80
91
106 114 100
73
101
67
41
34
12
18
40
38
28
26
16
19
42
46
50
60
41
30
61
65
54
36
31
39
82
56
69
40
52
31
18
12
18
19
19
27
57
82
55
48
47
51
35
92
44
41
46
44
6
18
46
39
44
50
62
52
31
95
76
94
112* 83
80
92
103
93
96
102 104
65
45
48
76
63
56
50
50
76
69
89
42
59
54
67
21
17
12
10
22
36
60
59
66
64 31** 12**
53
48
49
42
40
37
50
34
34
53
49
17
17
36
48
32
36
23
36
41
52
56
48
55
1** 1** 1** 2**
30
38
31
28
26
20
34
33
105* 99* 135* 136* 106
97
68
74
79
79
78
71
5
4
23
29
59
14
64
72
64
57
53
53
71
85
82
71
92
74
11
9
11
15
15
12
102* 93* 115* 31
38
75
86
109
98
100
77
91
79
43
45
69
73
81
52** 48** 43
23
24
32
48
47
63
46
57
46
90
84
57
55
37
43
47
42
68
88
64
40
30
37
60
49
42
57
1
8
3
4
2
15
9
6
19
7
17
5
12
26
16
20
11
21
29
18
25
22
54
28
24
32
45
14
33
40
35
34
30
37
47
53
66
38
27
31
23
36
65
48
39
67
74
10
56
63
13
89
71
73
46
44
50
57
61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Miasto
Województwo
zł
Brzostek
podkarpackie
183,03
Poniatowa
lubelskie
188,76
Suchedniów
świętokrzyskie
189,71
Wasilków
podlaskie
202,00
Błażowa
podkarpackie
206,20
Choroszcz
podlaskie
208,36
Kańczuga
podkarpackie
209,40
Krobia
wielkopolskie
217,72
Więcbork
kujawsko-pomorskie 219,57
Otmuchów
opolskie
219,67
Rudnik nad Sanem
podkarpackie
220,98
Radomyśl Wielki
podkarpackie
222,96
Czarna Białostocka
podlaskie
223,45
Blachownia
śląskie
224,03
Dąbrowa Białostocka
podlaskie
225,75
Zakliczyn
małopolskie
227,63
Supraśl
podlaskie
228,63
Zagórz
podkarpackie
230,03
Piwniczna-Zdrój
małopolskie
230,06
Witkowo
wielkopolskie
230,53
Strzelno
kujawsko-pomorskie 230,99
Nowe
kujawsko-pomorskie 231,23
Skaryszew
mazowieckie
231,28
Słomniki
małopolskie
233,34
Lidzbark
warmińsko-mazurskie 236,74
Chełmek
małopolskie
242,06
Prabuty
pomorskie
243,64
Janikowo
kujawsko-pomorskie 243,77
Drzewica
łódzkie
244,21
Kłodawa
wielkopolskie
249,46
Ciężkowice
małopolskie
250,25
Praszka
opolskie
250,32
Lubawka
dolnośląskie
250,34
Wojnicz
małopolskie
251,83
Ścinawa
dolnośląskie
252,28
Dobczyce
małopolskie
252,99
Koziegłowy
śląskie
253,42
Pilawa
mazowieckie
256,79
Gryfów Śląski
dolnośląskie
258,42
Tuliszków
wielkopolskie
258,55
Jastrowie
wielkopolskie
258,74
Gniewkowo
kujawsko-pomorskie 258,77
Rakoniewice
wielkopolskie
258,94
Tyczyn
podkarpackie
259,98
Czempiń
wielkopolskie
262,01
Przecław
podkarpackie
262,07
Zawadzkie
opolskie
262,50
Myszyniec
mazowieckie
262,59
Skarszewy
pomorskie
263,11
Alwernia
małopolskie
263,43
Koźmin Wielkopolski
wielkopolskie
264,59
Szczucin
małopolskie
265,00
Witnica
lubuskie
265,29
Baranów Sandomierski
podkarpackie
265,67
Błaszki
łódzkie
266,47
Bolków
dolnośląskie
267,21
Kowalewo Pomorskie kujawsko-pomorskie 267,47
Żychlin
łódzkie
268,05
Wołczyn
opolskie
268,21
27
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Inne miasta 10–15 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
82
87
45
77
121
99
60
62
68
70
95
93
16*** 30***
29
44
15
31
51
63
85
104
89
96
91
111
20
24
122** 120**
33
30
120 115
47
40
41
46
80
75
131 126
44
38
66
117
25
33
37
12
126 112
53
56
38
54
57
18
59
53
50
90
134 129
100*** 62***
72
85
90
78
99
97
8
11
65
69
113 114
103
79
84
100
31
48
87
95
49
47
106 107
55
61
55*** 27***
64
91
116 101
107 118
74
76
125 128
97
108
5
16
27
20
129 121
78** 92**
92
122
86
98
28
81
86
60
53
66
95
41***
45
29
61
101
99
108
34
111**
25
82
63
28
88
123
64
58
37
33
110
55
76
24
51
69
124
47***
102
65
85
10
90
107
92
91
74
87
70
111
36
40***
59
117
119
77
122
94
13
31
133
86**
113
97
88
103
51
66
59
95
32***
37
23
85
114
104
99
52
106**
27
67
56
29
75
126
87
83
73
24
93
32
84
38
63
77
135
51***
81
70
94
13
65
110
111
102
128
105
41
117
54
48***
72
108
122
55
130
106
33
34
113
80**
98
119
96
94
21
45
57
98
31***
32
20
90
118
108
76
70
84**
69
66
71
39
79
116
44
61
77
80
78
58
88
33
73
81
135
48***
60
86
95
27
68
119
117
75
114
101
93
105
40
71***
103
107
123
64
126
113
25
22
120
76**
97
121
123
93
13
58
21
86
2***
81
36
78
101
97
70
108
88**
37
73
29
40
90
115
59
76
84
39
88
62
72
35
85
94
133
60***
74
92
110
22
71
112
111
87
121
105
91
83
53
47***
100
122
125
89
126
114
32
61
116
77
96
128
78
99
14
52
25
93
5***
83
27
72
82
86
68
108
88**
33
54
47
61
67
90
44
111
85
51
63
109
70
66
76
84
128
48***
91
80
117
35
81
107
120
121
126
103
98
101
38
75***
113
124
130
77
122
123
58
74
110
73
96
134
79
96
87
84
23
29
60
56
28
64
98
69
33
41
72
98
55
60
80
54
81
42
94
100
61
52
93
65
101
88
26
62
51
35
56
58
63
78
39
47
96
85
35
49
110
95
89
72
71
77
58
70
104
87
82
59
66
61
109
90
75
92
121 128
46*** 29***
74
79
84
82
118 104
16*** 26***
83
89
113 124
114 113
86
99
128 111
85
107
107 103
108 117
65
83
89*** 108***
111 130
122 127
137 122
67
86
120 129
127 120
91
101
88
68
115 112
70
66
97
115
131 121
77
70
43
64
62
76
55
87
41
81
60
93
52
84
83
42
59
75
79
78
82
68
91
80
72
112
95
49
58
94
92
103
90
106
85
123
69
97
88
114
98
96
111
109
108
86
113
134
115
116
101
117
119
99
104
102
110
51
124
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Miasto
Województwo
zł
Twardogóra
Golina
Bełżyce
Bychawa
Olsztynek
Iwonicz-Zdrój
Krzywiń
Lewin Brzeski
Działoszyn
Małogoszcz
Chocianów
Miłosław
Raszków
Paczków
Dukla
Ryglice
Chojnów
Susz
Sułkowice
Biała
Sompolno
Stęszew
Kowary
Niemodlin
Zbąszyń
Chojna
Strumień
Bodzentyn
Wieleń
Szczebrzeszyn
Warta
Odolanów
Skała
Żerków
Jaworzyna Śląska
Bierutów
Chorzele
Kuźnia Raciborska
Sianów
Skwierzyna
Brusy
Orneta
Leśna
Biała Rawska
Wyrzysk
Gąbin
Lubawa
Chmielnik
Siewierz
Sędziszów
Trzemeszno
Ślesin
Czaplinek
Piaski
Głogówek
Buk
Głowno
Nowy Wiśnicz
Korsze
dolnośląskie
wielkopolskie
lubelskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
wielkopolskie
opolskie
łódzkie
świętokrzyskie
dolnośląskie
wielkopolskie
wielkopolskie
opolskie
podkarpackie
małopolskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
opolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
opolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
śląskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
lubelskie
łódzkie
wielkopolskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
dolnośląskie
mazowieckie
śląskie
zachodniopomorskie
lubuskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
dolnośląskie
łódzkie
wielkopolskie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
śląskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
lubelskie
opolskie
wielkopolskie
łódzkie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
268,55
268,63
269,66
270,10
270,40
272,43
274,04
274,33
275,47
275,99
277,53
277,95
278,37
278,43
280,00
280,20
280,21
282,29
284,23
284,58
285,55
285,90
287,41
288,00
289,34
292,31
292,73
292,95
294,64
294,93
295,59
296,50
297,68
298,80
300,27
301,71
303,75
304,18
305,67
315,08
317,18
319,90
320,58
325,01
325,23
325,79
327,56
328,89
331,46
332,64
332,90
334,43
336,09
336,49
336,89
339,74
340,45
340,68
344,51
Inne miasta 10–15 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
23
128
127
70***
138
119
114
135
62
130
133
142
108
136
101
32
93
141
94
117
105
139
137
115
140
122
209*
50
120
123
78***
136
94**
127
139
132
27
125
133
140
89
135
83
88
45
141
86
130
106
138
134
116
137
109
204*
47
127
126
55***
137
103**
134
131
121
32
130
136
138
104
132
78
112
38
141
103
128
116
140
135
129
139
115
210*
74
62
75
89
95
102
107 104 107 112 116 116
118 125 124 125 126 123
84*** 104*** 83*** 149***162***147***
137 137 134 132 129 132
105** 102** 104** 111** 118** 114**
134 138 136 137 135 134
127 127 130 133 140 138
116 111 102 105 105 118
45
50
67
106 112 105
124 115 120 118 124 114
136 136 113
97
90
108
141 142 142 139 133 131
89
110 118 115 125 125
112 124 119 127 130 137
46
35
51
75
99
106
120 130 127
94
102 109
25
54
95
119 119 119
140 141 140 140 144 143
78
87
103 104 136 126
123 129 129 129 132 135
125 131 135 138 123 133
138 139 138 141 141 141
133 134 137 142 142 139
131 132 132 135 134 136
139 140 141 144 139 142
121 128 131 131 138 140
129 122 143 143 143 144
107
121
125
130
131
122
136
133
127
126
120
128
132
129
138
118
100
105
141
137
135
139
140
142
143
145
144
146
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Miasto
Województwo
zł
Brześć Kujawski
Pszów
Sobótka
Kunów
Bukowno
Żmigród
Pniewy
Muszyna
Halinów
Kcynia
Ożarów
Ciechocinek
Serock
Kudowa-Zdrój
Mszczonów
Dobrodzień
Żarów
Biała Piska
Tuszyn
Kietrz
Wolin
Darłowo
Gogolin
Sława
Stryków
Połaniec
Wisła
Tarczyn
kujawsko-pomorskie
śląskie
dolnośląskie
świętokrzyskie
małopolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
małopolskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
dolnośląskie
mazowieckie
opolskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
łódzkie
opolskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
opolskie
lubuskie
łódzkie
świętokrzyskie
śląskie
mazowieckie
345,62
345,94
355,15
357,96
359,12
360,57
362,49
364,72
366,07
366,72
368,97
371,16
373,11
374,79
377,39
377,59
378,36
385,91
409,11
409,76
417,64
421,42
425,14
438,58
482,86
494,95
512,80
684,69
* wśród wiejskich > 10 tys.
** wśród miast innych > 15 tys.
*** wśród miast inne < 10 tys.
Inne miasta 10–15 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
10* 20* 20* 13
21
1
2
2
1
1
1
21
27
21
15
13
14
7
5
3
2
3
5
3
3
3
3
1
6
3
2
3
28
26
13
11
11
12
10
11
9
4
4
6
8
7
9
9
7
3
3
6
5
5
4
4
2
4
4
6
4
4
4
7
6
26
17
12
9
7
22
12
8
7
26
12
14
19
14
15
16
13
10
12
8
9
19
10
9
2
1
1
2
2
4
5
1
2
6
10
26
26
11
30
22
13
17
12
29
13
7
7
10
30
19
25
18
15
8
9
14
26
30
20
20
18
15
1
2
4
1
1
2
6
12
14
15
16
10
9
6
6
7
19
17
13
17
12
18
28
24
27
21
27
18
21
19
8
10
21
20
20
29
3
11
15
16
14
12
5
7
14
21
24
15
8
8
5
8
8
10
11
11
22
25
23
5
6
5
5
6
10
13
16
13
16
24
17
25
* wśród wiejskich>10 tys.
Miasto
Tarczyn
Wisła
Połaniec
Stryków
Sława
Gogolin
Darłowo
Wolin
Kietrz
Tuszyn
Biała Piska
Żarów
Dobrodzień
Mszczonów
Kudowa-Zdrój
Serock
Ciechocinek
Ożarów
Kcynia
Halinów
Muszyna
Pniewy
Żmigród
Bukowno
Kunów
Województwo
mazowieckie
śląskie
świętokrzyskie
łódzkie
lubuskie
opolskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
opolskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
dolnośląskie
opolskie
mazowieckie
dolnośląskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
świętokrzyskie
zł
684,69
512,80
494,95
482,86
438,58
425,14
421,42
417,64
409,76
409,11
385,91
378,36
377,59
377,39
374,79
373,11
371,16
368,97
366,72
366,07
364,72
362,49
360,57
359,12
357,96
29
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Inne miasta < 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002
2
15
19
28
104*
57*
52
102**
14
47
115
18
69
12
121*
165
30
11
51
8
121
112
31
49
44
86
103
111**
87
139
21
37
116
33
48
17
36*
59
184
109
22
113
120
177
134
25
64
111
119
97
46**
104
46
2003
6
4
7
34
63*
44*
18
**
10
36
220
21
49
19
86*
132
15
2
66
3
92
42
23
22
31
137
119
82**
47
109
58
56
145
38
114
54
38*
60
133
170
76
128
193
126
139
9
46
113
135
162
43**
72
65
2004
1
5
4
29
105*
117*
7
93**
6
54
153
31
133
26
237*
87
9
14
32
3
132
39
22
12
36
59
152
96**
30
125
100
53
140
33
79
49
69*
11
63
94
134
113
194
115
108
20
117
97
141
162
52**
76
34
2006
6
13
9
24
54*
39*
27
100**
7
12
153
30
33
8
187*
50
25
5
4
1
101
75
22
2
47
74
166
44**
40
160
78
104
122
37
89
49
145*
10
57
81
94
116
207
62
105
16
64
130
135
58
39**
86
46
2007
9
3
56
2
105*
30*
4
99**
20
25
194
37
17
8
282*
13
60
1
21
6
80
58
14
5
10
74
181
29**
30
204
38
61
53
28
41
29
107*
36
65
40
134
112
169
35
57
11
85
127
114
115
92
159
79
2008
1
4
77
9
68*
9*
5
109**
7
21
115
12
16
24
282*
23
35
6
13
25
71
11
20
3
18
70
157
8
55
162
15
38
31
22
45
19
107*
49
30
34
150
104
145
28
39
52
69
114
146
143
110
100
86
2009 2010 2011 2012 2013
2
1
2
2
1
9
7
1
1
2
84
15
6
4
3
3
8
3
5
4
84*
9
11
7
5
10
6
8
3
6
8
2
7
8
7
87** 69** 63** 35
8
18
28
28
14
9
35
26
16
11
10
142 189 204
96
11
7
12
19
25
12
17
22
25
10
13
13
13
14
15
14
327* 55
37
26
15
23
21
21
21
16
39
57
48
27
17
6
10
13
9
18
36
30
35
24
19
4
4
5
13
20
50
56
47
22
21
11
5
17
6
22
24
14
22
19
23
1
3
4
12
24
14
24
24
28
25
82
134 103
33
26
119 101
44
99
27
12
11
9
18
28
58
70
51
38
29
228 230 165 137
30
19
36
33
29
31
22
66
46
36
32
40
33
23
34
33
33
45
45
32
34
43
43
32
31
35
28
18
15
23
36
121* 32
38
47
37
62
47
42
39
38
45
61
68
30
39
34
19
50
42
40
189 146
94
81
41
67
99
87
71
42
109
93
27
16
43
21
39
41
37
44
57
60
65
43
45
37
20
54
58
46
88
51
67
80
47
164 110
92
52
48
96
71
43
40
49
117 132 128 150
50
105
92
76
51
51
51
68
57
49
52
65
64
60
46
53
Miasto
Ulanów
Piotrków Kujawski
Żelechów
Krzyż Wielkopolski
Radłów
Bobowa
Dzierzgoń
Koniecpol
Kosów Lacki
Dobra
Przemków
Bojanowo
Krzepice
Jutrosin
Kołaczyce
Miejska Górka
Kępice
Mirsk
Książ Wielkopolski
Nałęczów
Nowogród Bobrzański
Torzym
Janowiec Wielkopolski
Izbica Kujawska
Borek Wielkopolski
Chodecz
Głuszyca
Lubraniec
Oleszyce
Czarne
Ciechanowiec
Tarnogród
Kock
Szamocin
Kobylin
Lwówek
Szepietowo
Pełczyce
Gołańcz
Złoczew
Krzanowice
Brańsk
Baborów
Działoszyce
Iłowa
Osieczna
Recz
Łasin
Ujście
Sieniawa
Zabłudów
Zagórów
Jeziorany
Województwo
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
małopolskie
pomorskie
śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
śląskie
wielkopolskie
podkarpackie
wielkopolskie
pomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
lubelskie
lubuskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
pomorskie
podlaskie
lubelskie
lubelskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
podlaskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
łódzkie
śląskie
podlaskie
opolskie
świętokrzyskie
lubuskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
podkarpackie
podlaskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
zł
202,35
216,18
227,35
229,85
245,35
246,37
246,97
248,64
248,90
250,39
250,90
251,43
252,82
254,84
258,50
259,27
259,46
260,54
262,71
262,81
265,19
265,61
266,19
266,70
269,82
270,79
271,37
272,34
273,51
275,35
275,72
275,98
276,88
278,00
278,84
279,40
280,48
281,50
282,31
284,52
286,19
288,90
290,32
294,01
294,20
294,55
295,51
297,08
298,06
299,51
299,63
299,82
299,83
31
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Inne miasta < 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002
62
23
38
105
72
1
94
93
26
137
140
10
205
90
141
65
41
202
42
108
4
9
149
29
147
45
400*
32
89
186*
67
91
158
20
78
27
348*
77
13
101
198
40
242
106
168
189
193
114
66
203
287*
156
80
32
2003
28
14
138
81
80
1
83
97
24
111
117
11
200
52
142
85
39
190
91
73
41
5
110
20
149
26
537*
74
98
239*
48
115
88
13
71
25
415*
121
102
183
195
37
237
166
130
191
189
86
44
192
212*
116
51
2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
35
39
52
62
54
54
52
72
54
13
29
34
41
30
35
39
89
55
110 123 111 173 132 106 152
56
56
109 120 148 108 101
96
93
78
57
150 124 151 113 135
95
100
67
58
8
18
12
32
32
23
20
45
59
70
121 120 132 138 120 120
57
60
83
72
45
59
78
75
70
59
61
27
45
39
44
46
62
49
50
62
123
83
149 149 156 155 117
65
63
85
53
46
37
20
34
30
73
64
15
52
83
93
73
63
83
66
65
185 140 170 131 171 171 142 148
66
52
26
47
57
25
25
80
103
67
64
73
126
94
107 123 116 100
68
25
11
7
17
44
50
72
74
69
46
42
49
66
68
52
40
44
70
184 148 146 128 143 156 168 144
71
111
93
73
97
108 130
59
53
72
107
82
86
147 124 151 134
68
73
121
90
78
79
92
84
98
77
74
67
92
125 201 199 175
97
127
75
56
68
68
65
64
69
64
61
76
23
41
63
53
31
44
61
60
77
147 131 113
98
93
78
91
83
78
42
56
64
84
61
73
86
76
79
506* 449* 422* 299* 299* 218* 104
92
80
124 108
96
81
80
41
75
88
81
62
85
108
64
74
98
58
94
82
344* 38
33
29
59
53
74
93
83
24
17
18
50
60
79
56
63
84
155 139 106 124 102 112
88
97
85
86
117 161 139 131 143 113
84
86
17
15
50
26
27
37
36
48
87
74
118 153 161 115 154 121
69
88
19
3
27
33
16
17
18
17
89
605* 14
44
43
26
42
34
55
90
119 143 164 119 152 129 101 116
91
82
203
70
61
47
48
73
111
92
114 162 131 167 133 152 161
91
93
205 191 158 133 129 124 105 138
94
16
20
15
10
38
59
31
64
95
231 210 165 182 116
87
140 115
96
142 133 129 121
79
80
62
87
97
93
132 118 102
70
88
82
128
98
163 146 130
96
120 126 109
85
99
198 179 160 170
91
142 172 118 100
66
119
94
105
97
102 114 101 101
50
55
42
68
98
83
171 149 102
202 211 202 227 208 200 186 160 103
112* 135* 197* 135* 195* 225* 115 104 104
126
99
62
51
81
67
55
108 105
45
95
138 141 146 119 118 110 106
Miasto
Frampol
Łobżenica
Trzciel
Zduny
Cieszanów
Jabłonowo Pomorskie
Świątniki Górne
Józefów
Lubień Kujawski
Rzepin
Kałuszyn
Wielichowo
Mszana Dolna
Woźniki
Terespol
Annopol
Reszel
Grybów
Suchowola
Polanów
Skępe
Mrocza
Ogrodzieniec
Tykocin
Pieszyce
Mordy
Pruchnik
Kłecko
Ostrów Lubelski
Prószków
Pilica
Świerzawa
Krośniewice
Poniec
Międzylesie
Drohiczyn
Olszyna
Piława Górna
Czchów
Dąbie
Poręba
Mogielnica
Rydzyna
Pieńsk
Stronie Śląskie
Lipiany
Kamieńsk
Ćmielów
Czerwieńsk
Bieżuń
Czyżew-Osada
Pogorzela
Maszewo
Województwo
lubelskie
wielkopolskie
lubuskie
wielkopolskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
śląskie
lubelskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
podlaskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
śląskie
podlaskie
dolnośląskie
mazowieckie
podkarpackie
wielkopolskie
lubelskie
opolskie
śląskie
dolnośląskie
łódzkie
wielkopolskie
dolnośląskie
podlaskie
dolnośląskie
dolnośląskie
małopolskie
wielkopolskie
śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
dolnośląskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
łódzkie
świętokrzyskie
lubuskie
mazowieckie
podlaskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zł
300,25
300,64
302,02
302,31
302,74
303,13
303,30
305,13
305,93
306,31
307,09
309,07
311,13
311,40
311,72
312,34
312,73
312,93
313,13
313,36
313,37
314,06
314,13
314,37
314,90
315,23
315,47
315,57
316,55
316,98
317,15
318,16
318,49
318,81
319,18
321,21
321,28
321,31
321,72
322,96
323,61
325,23
325,32
325,37
325,47
325,68
325,92
326,17
328,48
328,74
330,21
330,34
330,36
Inne miasta < 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002
61
231*
135
84
7
215
201
68
34
228
88
129
216
133
152
118
132
151
60
190
166
227
142
143
127
95
186
58
472*
118**
125
128
150
210
92
236
146
159
43
130
96
174
102
208
185
209
170
181
173
167
262
126
74*
2003
63
236*
140
84
12
215
146
55
33
211
61
90
176
99
196
122
124
134
32
136
172
212
194
169
75
59
159
53
521*
103**
129
107
141
185
105
232
131
123
29
205
118
186
157
179
187
229
68
175
144
95
255
112
287*.
2004
68
127*
176
72
10
228
143
112
43
220
95
81
180
71
128
177
104
103
38
144
168
200
165
179
89
80
174
61
322*
106**
102
131
151
201
73
221
116
84
101
196
96
171
137
209
175
204
44
190
130
58
223
105
259*.
2006
109
64*
142
70
36
195
141
100
87
251
76
145
173
34
171
115
77
112
44
161
188
182
129
202
103
91
158
61
629*
109**
88
126
174
176
79
229
156
63
71
180
187
222
127
215
190
218
113
155
175
43
201
165
231*.
2007
93
194*
122
72
19
186
155
97
66
229
81
116
156
24
209
103
136
87
67
179
177
166
107
137
32
95
152
77
634*
112**
88
90
188
201
82
221
200
91
100
150
206
212
140
226
162
219
102
192
173
59
193
139
209*.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
85
77
82
110 129 107
210* 457* 183 157 130 108
103 118 114
63
54
109
117 140 163 123 134 110
36
41
65
99
107 111
160 136 145 137
95
112
99
85
72
78
113 113
106 111 107 150 164 114
72
94
86
85
62
115
195 219 206 194 135 116
92
114
94
81
70
117
116 104
97
90
218 118
151 153 122 155 121 119
48
42
49
53
79
120
222 155 135 135 122 121
123
76
138
95
136 122
144 125 136 141
75
123
107 100 100
69
112 124
46
49
40
66
105 125
137 137 103 130 126 126
166 161 186 144 120 127
181 141 127 111 109 128
126 121 128 107 114 129
120 130 116 131 140 130
80
90
133 127 139 131
76
86
109 164 119 132
178 178 181 151 146 133
56
66
29
79
125 134
639* 485* 452* 71
106 135
112 139 139 132 133 136
90
103 117 162 124 137
175 151 182 139
98
138
196 182 197 170 163 139
186 180 147 138 147 140
40
53
77
96
158 141
236 233 229 226 176 142
164 173 177 169 170 143
78
127 113 133 142 144
91
95
85
119
82
145
154 160 149 153 196 146
179 170 160 196 165 147
219 234 188 210 184 148
163 181 153 199 178 149
225 213 192 173 161 150
155 175 191 178 155 151
233 202 234 225 168 152
134 168 187 190 237 153
197 166 239 221
90
154
159 184 144 182 166 155
82
69
121 167 157 156
213 206 231 238 235 157
148 150 164 143
41
158
258*. 71
173 184 172 159
Miasto
Zalewo
Łaszczów
Nowe Miasteczko
Węgorzyno
Resko
Szlichtyngowa
Debrzno
Nekla
Jasień
Górowo Iławeckie
Górzno
Skórcz
Wleń
Stawiszyn
Ośno Lubuskie
Rajgród
Lubomierz
Sępopol
Szadek
Ryn
Zawichost
Prochowice
Korfantów
Jedwabne
Chociwel
Przedecz
Pasym
Bytom Odrzański
Nowe Brzesko
Toszek
Szczuczyn
Golczewo
Pyzdry
Borne Sulinowo
Przedbórz
Zawidów
Nowogród
Szczawnica
Łaskarzew
Ostroróg
Rychwał
Kolonowskie
Kisielice
Piechowice
Małomice
Glinojeck
Tyszowce
Szczytna
Wąchock
Mikołajki
Wojkowice
Okonek
Michałowo
Województwo
warmińsko-mazurskie
lubelskie
lubuskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
lubuskie
pomorskie
wielkopolskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
lubuskie
podlaskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
dolnośląskie
opolskie
podlaskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
małopolskie
śląskie
podlaskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
łódzkie
dolnośląskie
podlaskie
małopolskie
mazowieckie
wielkopolskie
wielkopolskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
dolnośląskie
lubuskie
mazowieckie
lubelskie
dolnośląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
śląskie
wielkopolskie
podlaskie
zł
331,08
332,44
332,65
332,75
332,79
333,70
334,65
335,13
335,82
336,34
336,89
337,44
337,96
338,87
338,94
339,18
339,50
341,73
341,94
342,71
343,11
343,65
344,20
345,68
346,34
347,08
347,90
347,90
348,37
348,87
349,19
350,01
350,16
350,58
351,13
351,17
352,41
353,06
353,44
355,39
355,76
356,66
357,49
357,96
358,95
360,80
361,17
361,74
363,88
364,11
365,55
365,69
365,76
33
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Inne miasta < 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
194 173 161 110 124 118 110 115 125 143 160
223 209 173 167 210 184 210 207 207 180 161
162 151 166 154 132 136 134
91
77
86
162
53
79
78
144 141 177 165 170 159 171 163
169 148 182 111 133 138 145 169 206 187 164
35
57
60
96
76
75
122 168 156 175 165
157
94
135 138 178 190 197 213 154 141 166
243 249 244 236 205 202 224 211 197 189 167
226* 420* 491* 501* 475* 472* 451* 108 129 117 168
63
100 122 125 128 165 147 131 166 154 169
74
70
69
98
98
101 126 165 188 182 170
98
154 164 147 183 200 192 141 208 169 171
178 156 145 177 135 156 169 199 209 198 172
154 104
57
69
117 172 203 219 222 201 173
123
89
98
169 163 204 222 225 179 188 174
179 160 193 220 225 223 186 185 228 181 175
36
16
18
28
22
54
56
105 146 102 176
82
87
75
66
75
88
99
111
84
123 177
211 234 243 257 253 256 243 218 189 173 178
83
201 222 168 142 135 148 159 200 197 179
145 163 136 106
89
130 123 125 149 174 180
172 147 188 184 184 193 201 172 201 186 181
163 230 192 233 227 205 183 157 177 152 182
199 184 232 204 175 192 198 178 160 191 183
219 188 214 183 191 152 144 166 195 183 184
0
110 114 114 171 129 174 161 215 192 185
160 150 169 192 234 198 162 148 122 131 186
220 203 207 193 180 180 159 140 112 179 187
107 120 118
60
51
58
63
76
145 202 188
195 223 197 196 174 185 188 205 211 194 189
71
45
91
107 110
87
157 196 185 195 190
136 127 120 102 105 125 113 137 192 193 191
57
174
88
97
121
95
106 208 124 132 192
161 158 160 136 109 176 218 203 176 185 193
197 228 224 199 223 248 250 264 236 206 194
85
40
48
31
23
27
15
38
126 177 195
187 217 211 230 215 212 221 202 198 205 196
244 238 213 225 228 230 230 247 247 217 197
50
96
99
67
54
67
72
81
102 156 198
251 254 253 256 233 243 245 250 257 219 199
192 207 187 178 235 217 196 198 174 200 200
183 167 157 134 154 171 167 193 212 254 201
175 152 148 151 147 174 176 194 183 207 202
214 153 199 185 167 191 194 180 181 212 203
73
67
170 200 168 203 205 209 235 190 204
171 235 240 238 240 244 252 233 242 231 205
413* 439* 392* 457* 514* 621* 578* 611* 202 215 206
117 101 138 128 119 111 158 167 193 225 207
144 161 156 164 197 189 190 190 180 159 208
240 218 247 217 251 234 232 237 219 199 209
229 214 210 149 172 199 204 214 229 153 210
153 171 183 212 185 188 172 204 223 239 211
222 226 226 239 218 215 187 195 224 224 212
34
Miasto
Sieraków
Radymno
Wojcieszów
Wąsosz
Kazimierz Dolny
Barwice
Bisztynek
Jordanów
Tychowo
Krajenka
Zwierzyniec
Łabiszyn
Knyszyn
Bardo
Puszczykowo
Lądek-Zdrój
Zator
Płoty
Drawno
Dynów
Nowe Miasto nad Pilicą
Dolsk
Byczyna
Ujazd
Kleszczele
Bobolice
Grabów nad Prosną
Węgliniec
Leśnica
Suchań
Nowy Staw
Sośnicowice
Narol
Kamień Krajeński
Niemcza
Prusice
Miłomłyn
Czarna Woda
Mikstat
Rejowiec Fabryczny
Kowal
Skalbmierz
Wysoka
Czerniejewo
Cybinka
Dobrzyń nad Wisłą
Wolbórz
Zbąszynek
Tuczno
Ińsko
Wiązów
Kargowa
Międzybórz
Województwo
wielkopolskie
podkarpackie
dolnośląskie
dolnośląskie
lubelskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
dolnośląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
mazowieckie
wielkopolskie
opolskie
opolskie
podlaskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
dolnośląskie
opolskie
zachodniopomorskie
pomorskie
śląskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
pomorskie
wielkopolskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
wielkopolskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubuskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
lubuskie
dolnośląskie
zł
367,19
367,50
367,93
368,54
368,95
369,06
369,43
371,29
371,38
372,80
373,86
374,07
374,39
375,79
375,87
376,42
376,50
380,04
381,40
381,68
381,84
383,00
383,25
383,95
384,64
384,78
384,89
387,56
391,88
392,67
392,90
394,85
396,11
397,10
401,38
401,44
401,59
403,22
404,71
407,50
408,96
415,22
415,33
416,13
416,56
419,42
420,03
420,77
424,36
425,33
425,53
428,94
429,38
Inne miasta < 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008
200 219 206 197 203 206
191 178 139 186 207 208
234 240 236 226 211 214
204 181 129 163 190 169
180 165 146 259 242 245
318*** 405*** 441*** 374*** 432*** 348***
235 225 217 221 217 269
684* 694* 642* 575* 635* 616*
81
82
65
59
55
63
206 168 172 150 123 140
254 242 191 152 144 127
76
43
21
21
43
109
122 164 159 157 145 142
247 241 254 237 224 221
79
108
77
172 182 168
3
35
51
19
26
42
207 204 219 198 208 224
182 216 195 214 238 231
148 197 216 205 195 211
75
125 167 234 246 253
248 250 227 224 236 226
196 198 181 235 230 235
246 221 178 213 216 207
24
93
106 159 143 158
39
50
28
35
16
14
256 252 248 252 239 239
54
77
90
65
84
73
131 180 241 208 213 210
224 213 212 189 199 194
218 231 234 248 244 238
237 236 239 240 243 242
249 248 246 246 249 257
250 251 258 261 259 259
239 222 238 249 248 251
226 206 215 231 196 183
212 208 208 206 189 220
56
69
149 137 157 153
124 103
92
80
69
89
793* 788* 781* 244 252 240
188 182 218 181 222 228
245 239 242 255 258 261
231 243 250 242 247 247
6
17
37
54
101
74
261 257 249 258 262 262
217 227 203 219 214 216
138 106 127 194 187 187
176 177 186 170 176 218
233 233 237 216 255 254
99
155 158 209 198 260
232 246 229 223 231 241
255 259 257 260 257 255
164
64
189 264 260 249
2009 2010 2011 2012 2013
216 210 239 220 213
214 226 241 230 214
220 215 232 232 215
211 222 216 214 216
239 242 246 210 217
227 221 248 227 218
264 267 250 162 219
662* 631* 203 208 220
55
176 191 242 221
193 184 175 216 222
185 158 148 204 223
154 150 187 238 224
89
118 163 167 225
235 254 264 243 226
177 238 214 223 227
52
90
106 226 228
236 252 218 233 229
246 228 227 228 230
215 227 271 244 231
248 224 231 240 232
217 212 244 213 233
240 232 243 221 234
225 246 253 234 235
128
74
158 203 236
29
27
10
20
237
226 245 259 255 238
83
58
217 222 239
212 261 249 252 240
207 257 240 250 241
242 248 258 236 242
244 241 254 245 243
259 240 230 247 244
229 223 275 251 245
253 256 256 246 246
191 236 237 241 247
200 201 213 248 248
179 220 234 229 249
87
104
89
151 250
231 249 245 253 251
238 235 251 256 252
263 259 260 262 253
247 251 266 259 254
163 179 136 145 255
261 269 272 249 256
209 217 220 211 257
223 243 252 264 258
195 216 233 209 259
265 271 278 278 260
258 266 265 263 261
254 255 261 270 262
262 272 274 267 263
257 263 268 268 264
Miasto
Mieroszów
Skoki
Miasteczko Śląskie
Złoty Stok
Orzysz
Krynki
Raciąż
Gościno
Gorzów Śląski
Pakość
Żarki
Tolkmicko
Trzcińsko-Zdrój
Polanica-Zdrój
Miłakowo
Kalety
Ruciane-Nida
Koprzywnica
Babimost
Pieniężno
Gozdnica
Sulmierzyce
Młynary
Szczekociny
Krasnobród
Stoczek Łukowski
Mieszkowice
Karlino
Mirosławiec
Wyśmierzyce
Imielin
Margonin
Duszniki-Zdrój
Radzyń Chełmiński
Brok
Moryń
Radków
Drobin
Rzgów
Człopa
Dobiegniew
Jedlina-Zdrój
Stawiski
Sławków
Dobrzany
Wyszogród
Dobra
Biały Bór
Lipsk
Szczyrk
Suraż
Kalisz Pomorski
Województwo
dolnośląskie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
opolskie
kujawsko-pomorskie
śląskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
śląskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
śląskie
lubelskie
lubelskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
mazowieckie
łódzkie
zachodniopomorskie
lubuskie
dolnośląskie
podlaskie
śląskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
podlaskie
śląskie
podlaskie
zachodniopomorskie
zł
429,81
429,86
431,58
434,41
435,04
435,61
436,55
437,23
438,21
438,32
442,46
443,12
446,25
446,27
447,62
447,76
452,24
452,89
453,46
454,74
455,10
458,74
459,41
459,48
460,48
466,25
467,38
472,90
473,00
473,56
473,75
475,47
477,12
477,36
478,81
484,42
485,39
487,20
490,77
491,69
496,06
496,21
502,25
503,14
506,94
514,64
521,53
526,88
530,97
543,66
546,12
556,01
35
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Inne miasta < 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004
257 253 245
241 244 255
225 224 233
155 143 154
259 258 252
213 210 225
238 199 235
258 260 261
5
8
2
230 202 230
221 245 263
252 247 251
265 264 262
260 261 256
270 266 267
253 256 259
543*** 545*** 549***
264 263 260
267 265 265
266 269 266
263 262 268
268 268 269
271 270 270
269 267 264
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
250 245 246 251 262 270 265 265
232 220 229 249 265 273 260 266
245 232 209 237 244 205 258 267
227 261 263 267 273 279 274 268
254 250 250 255 260 269 266 269
253 263 270 271 274 277 272 270
243 241 237 266 270 255 273 271
265 265 265 272 280 280 275 272
23
99
122 112 174 263 269 273
228 237 232 241 258 267 261 274
247 256 258 260 268 276 271 275
241 254 252 256 253 262 257 276
268 268 267 273 279 285 279 277
263 267 266 270 278 283 280 278
272 269 271 269 276 281 276 279
262 264 264 268 275 282 277 280
266 272 274 276 281 287 282 281
271 266 268 274 277 284 281 282
270 270 272 277 283 288 283 283
274 273 273 279 284 289 285 284
269 274 276 275 282 286 284 285
273 275 277 280 285 290 286 286
275 276 278 281 287 292 288 287
267 271 275 278 286 291 287 288
Miasto
Kleczew
Frombork
Osiek
Goniądz
Lubniewice
Hel
Nieszawa
Szklarska Poręba
Uniejów
Obrzycko
Różan
Cedynia
Szczawno-Zdrój
Zakroczym
Łęknica
Świeradów-Zdrój
Dziwnów
Jastarnia
Podkowa Leśna
Łeba
Międzyzdroje
Karpacz
Krynica Morska
Nowe Warpno
Województwo
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podlaskie
lubuskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
łódzkie
wielkopolskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
mazowieckie
lubuskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
pomorskie
mazowieckie
pomorskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
zł
558,79
563,49
566,91
585,59
585,75
601,31
619,59
621,84
640,37
641,62
649,47
682,87
702,14
707,15
711,37
723,13
798,06
810,67
838,52
889,38
912,10
1135,14
2525,35
3072,18
* wśród wiejskich 5–10 tys.
** wśród miast innych 10–15 tys.
*** wśród wiejskich < 5 tys.
Inne miasta < 10 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3
4
7
9
6
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
3
2
3
2
2
2
3
3
3
3
9
9
3
7
3
3
7
6
7
5
4
6
2
5
2
4
6
3
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
5
5
5
6
6
8
8
11
5
11
11
8
11
9
8
7
14* 17*
10
5
5
6
7
6
7
8
19
15
12
14
13
15
14
13
11
12
9
2
5
4
4
8
8
13
12
12
13
10
12
10
15
13
10
13
12
10
10
9
11
7
7
9
8
9
12
9
9
8
10
12
13
26
8
21
21
22
20
17
18
14
26
28
15
20
16
14
11
10
11
12
14
10
8
13
14
17
16
18
16
18
23
14
9
11
14
16
17
19
13
13
19
22
24
23
20
16
16
15
15
14
15
21
22
27
16
23
29
23
23
24
24
12
17
25
25
25
21
25
* wśród wiejskich <5 tys.
36
Miasto
Nowe Warpno
Krynica Morska
Karpacz
Międzyzdroje
Łeba
Podkowa Leśna
Jastarnia
Dziwnów
Świeradów-Zdrój
Łęknica
Zakroczym
Szczawno-Zdrój
Cedynia
Różan
Obrzycko
Uniejów
Szklarska Poręba
Nieszawa
Hel
Lubniewice
Goniądz
Osiek
Frombork
Kleczew
Kalisz Pomorski
Województwo
zł
zachodniopomorskie 3072,18
pomorskie
2525,35
dolnośląskie
1135,14
zachodniopomorskie 912,10
pomorskie
889,38
mazowieckie
838,52
pomorskie
810,67
zachodniopomorskie 798,06
dolnośląskie
723,13
lubuskie
711,37
mazowieckie
707,15
dolnośląskie
702,14
zachodniopomorskie 682,87
mazowieckie
649,47
wielkopolskie
641,62
łódzkie
640,37
dolnośląskie
621,84
kujawsko-pomorskie 619,59
pomorskie
601,31
lubuskie
585,75
podlaskie
585,59
świętokrzyskie
566,91
warmińsko-mazurskie 563,49
wielkopolskie
558,79
zachodniopomorskie 556,01
Gminy wiejskie > 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
123
456*
162
186
213
167
201
216
102
388*
114
218
42
200
215*
756*
691*
211
159
128
160*
99
26
127
110
53
116
83*
179
177
24
82
47*
75
65
18
45
10
197
158
565*
178
85
61
77
261*
318*
57
212
80
56
8
37
122
62
113
83
154
650*
120
92
175
164
192
217
159
202
218
91
480*
76
221
9
190
140*
649*
703*
213
178
145
87*
127
26
132
148
107
109
102*
188
151
29
82
41*
170
69
27
48
19
199
177
508*
139
118
74
83
179*
192*
37
216
63
53
17
34
119
67
143
87
157
468*
123
104
63
1
2
10
1
4
6
36
37
33
29
7
19
5
15
13
8
2
3
23
20
94
57
50
38
30
21
85
99
45
54
22
23
52
62
62
81
70
40
12
5
93
86
11
14
84
70
58
68
21
11
35
39
29
18
92
96
109 104
25
43
6
7
116
84
18
31
3
4
57
76
48
64
100 109
9
17
74* 79*
32
35
64
28
139 134
79
87
66
74
46
97
182 145
170* 118*
71
41
15
12
43* 23*
43
47
54
58
31
36
147 130
34
33
59
90
19
30
28
49
76
92
35
4
2
5
42
8
12
19
9
1
25
37
28
18
86
45
11
39
76
50
6
54
17
91
51
14
31
52
87
95
38
7
77
23
3
75
101
97
20
92*
82
15
123
94
92
124
132
63*
55
21
13*
27
46
47
104
53
63
30
62
68
38
2
3
4
19
8
12
14
13
1
26
29
21
11
67
33
6
39
30
35
7
43
24
46
47
22
50
16
74
101
37
32
93
10
5
87
85
56
27
83*
92
23
124
91
77
86
89
34*
36
34
22*
20
61*
44
138
63
81
17
58
65
22
1
4
7
21
2
17
10
8
3
32
30
14
27
67
20
12
54
24
69
6
26
28
42
40
11
44
16
38
86
29
114
59
15
5
89
60
66
18
66*
88
19
111
75
81
76
49
46*
36
39
22*
51
71*
71
117
132
61
25
63
56
7
1
2
4
13
9
17
8
11
3
36
20
12
21
117
25
10
18
23
63
5
32
27
31
53
15
43
22
45
64
24
65
60
14
6
113
96
70
30
95*
67
28
74
79
201
54
48
28*
37
57
52
46
78*
55
107
41
75
69
50
82
3
2
1
10
14
6
8
13
9
5
29
15
16
20
45
32
12
18
31
42
11
19
24
25
36
22
43
21
28
77
17
33
76
7
4
96
39
71
30
115*
37
27
88
49
119
44
60
12*
50
62
65
63
50*
35
66
40
79
41
47
56
1
2
4
5
7
6
9
10
13
16
19
17
15
21
26
24
20
11
22
38
14
18
25
23
33
12
39
40
28
71
77
35
30
8
3
41
58
74
46
34
45
31
44
53
82
70
65
54
64
55
32
76
69
56
66
47
51
27
57
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Gmina
Województwo
zł
Grybów
Chełmiec
Łącko
Dębica
Rzezawa
Jarosław
Czudec
Lisia Góra
Łańcut
Oświęcim
Żyraków
Łodygowice
Pleśna
Leżajsk
Łuków
Bochnia
Puck
Radziechowy-Wieprz
Garwolin
Tomaszów Lubelski
Mstów
Miedźna
Dębno
Czarna
Koszęcin
Pawłów
Wieprz
Jabłonka
Niebylec
Czernichów
Bodzechów
Frysztak
Raba Wyżna
Biała Podlaska
Nowy Targ
Podegrodzie
Czarna
Skołyszyn
Siedlce
Milówka
Juchnowiec Kościelny
Czarny Dunajec
Pruszcz Gdański
Korzenna
Kadzidło
Konopiska
Jordanów
Rędziny
Skrzyszów
Kościan
Łososina Dolna
Limanowa
Brzeźnica
Kłomnice
Mszana Dolna
Niedrzwica Duża
Krzywda
Zamość
Gorlice
Górno
małopolskie
małopolskie
małopolskie
podkarpackie
małopolskie
podkarpackie
podkarpackie
małopolskie
podkarpackie
małopolskie
podkarpackie
śląskie
małopolskie
podkarpackie
lubelskie
małopolskie
pomorskie
śląskie
mazowieckie
lubelskie
śląskie
śląskie
małopolskie
podkarpackie
śląskie
świętokrzyskie
małopolskie
małopolskie
podkarpackie
małopolskie
świętokrzyskie
podkarpackie
małopolskie
lubelskie
małopolskie
małopolskie
podkarpackie
podkarpackie
mazowieckie
śląskie
podlaskie
małopolskie
pomorskie
małopolskie
mazowieckie
śląskie
małopolskie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
małopolskie
małopolskie
małopolskie
śląskie
małopolskie
lubelskie
lubelskie
lubelskie
małopolskie
świętokrzyskie
154,81
155,81
169,06
173,75
178,25
179,03
179,65
185,84
193,35
193,79
194,60
197,82
199,09
199,73
202,11
203,20
205,50
205,72
206,38
206,39
207,50
208,30
211,72
211,90
212,28
213,37
213,74
214,49
215,90
216,74
217,67
218,17
219,01
219,03
219,23
220,58
221,84
222,35
225,14
225,69
226,85
227,44
227,82
228,79
228,95
229,29
229,55
230,31
230,40
230,43
230,46
230,76
232,00
232,81
232,97
234,01
234,02
235,11
235,57
236,04
37
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie > 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
194
38
139
73
3
76
52
6
49*
93
63
130
4
136
133
168
5
153
46
1
108
58
17
163
100
160
124
176*
32
141
206
31
182
196*
210
205
818*
101
51
38*
138
59
193
815*
217
267*
208
823*
204
88
87
72
80*
33
39
11
25
443*
119
813*
38
195
61
161
66
1
88
81
20
29*
51
64
99
2
138
124
171
4
162
54
16
57
71
24
163
111
140
59
201*
3
146
206
31
166
295*
210
208
805*
121
39
21*
152
47
187
803*
223
324*
212
814*
222
62
93
97
131*
35
46
7
94
466*
154
806*
14
61
86
44
99
68*
187
115
53
24
41
16
119
38
90
20
49
106
138
150
83
290*
146
96
200
65
264*
78
200*
137
75
187*
169
95
162
121
7*
181*
74
80
177
135
132
103
172
101
42
37
51
73
88
168
47
166
141
214
389*
185
161
193
9
59
67
27
168
32*
152
121
95
34
46
10
161
13
65
22
42
88
107
127
83
238*
143
72
198
91
186*
94
361*
166
75
138*
185
73
128
136
17*
172*
123
113
162
118
182
69
184
131
77
32
61
53
66
157
60
186
149
202
429*
172
129
197
16
72
80
36
164
17*
126
155
128
32
73
98*
173
10
56
29
33
109
134
90
66
126*
129
112
200
110
171*
85
346*
131
49
76*
167
67
84
81
12*
205*
133
103
162
107
179
83
178
102
43
41
61
34
70
146
60
156
137
181
404*
157
89
192
9
68
45
25
144
14*
98
64
72
52
73
60*
162
15
53
41
42
120
116
100
62
161*
148
80
200
109
212*
69
323*
113
40
204*
163
57
97
111
54
223*
90
71
146
88
165
60
177
108
118
49
59
48
75
129
96
174
153
171
368*
151
95
170
9
45
43
23
139
13*
55
57
62
47
91
62*
153
13
35
34
33
147
99
110
53
131*
107
64
201
109
150*
68
354*
106
31
246*
168
41
79
65
91*
185*
77
96
141
58
150
72
161
87
131
83
46
37
119
123
113
112
121
170
329*
128
93
165
16
26
44
75
40
51
26
38
137 147
9*
24*
68
67
39
70
29
78
47
61
76
91
33* 29*
182 162
19
23
35
34
33
48
72
134
66
97
61
68
111
82
51
52
133 108
108 129
59
57
213
58
99
109
103 100
58
72
280* 218*
109
84
34
59
148* 64*
181 151
38
69
84
64
73
54
112 113
207* 137*
71
83
128 104
159 150
102 123
122 124
42
46
143 136
90
102
142 131
86
87
62
55
56
85
126
90
116 103
88
89
114
86
147 153
191 170
146 148
127
92
132 141
157 138
29
68
62
50
104
37
63
61
83
75
88
42
106
49
36
67
72
122
96
79
52
85
111
94
60
101
73
97
86
91
87
84
102
90
224
59
110
95
80
153
141
128
105
92
123
112
160
81
78
109
100
147
89
118
108
131
113
103
148
135
Gmina
Województwo
zł
61
Puławy
lubelskie
236,39
62
Jedlińsk
mazowieckie
237,42
63
Mińsk Mazowiecki
mazowieckie
237,72
64
Chorkówka
podkarpackie
237,83
65
Międzyrzec Podlaski
lubelskie
238,21
66
Olszewo-Borki
mazowieckie
238,65
67
Zebrzydowice
śląskie
238,88
68
Andrespol
łódzkie
238,93
69 Jerzmanowice-Przeginia
małopolskie
239,06
70
Sierakowice
pomorskie
239,87
71
Miejsce Piastowe
podkarpackie
240,26
72
Krasne
podkarpackie
240,75
73
Kramsk
wielkopolskie
240,87
74
Niemce
lubelskie
240,98
75
Ostrów Wielkopolski
wielkopolskie
241,88
76
Tarnów
małopolskie
244,06
77
Gorzyce
podkarpackie
244,76
78
Jasienica
śląskie
246,84
79
Szaflary
małopolskie
246,96
80
Stargard Szczeciński zachodniopomorskie 246,99
81
Węgierska Górka
śląskie
247,40
82
Masłów
świętokrzyskie
247,61
83
Istebna
śląskie
247,65
84
Moszczenica
łódzkie
247,65
85
Nowa Wieś Lęborska
pomorskie
248,09
86
Pcim
małopolskie
248,17
87
Gołuchów
wielkopolskie
248,59
88
Piątnica
podlaskie
248,88
89
Przemyśl
podkarpackie
248,90
90
Mykanów
śląskie
249,66
91
Krasocin
świętokrzyskie
250,63
92
Bieliny
świętokrzyskie
252,06
93
Gostynin
mazowieckie
252,10
94
Zaleszany
podkarpackie
252,65
95
Żary
lubuskie
253,54
96
Morawica
świętokrzyskie
254,12
97
Łomża
podlaskie
256,19
98
Pionki
mazowieckie
258,01
99
Iława
warmińsko-mazurskie 258,26
100
Jeleśnia
śląskie
258,86
101
Korczyna
podkarpackie
259,11
102
Przeworsk
podkarpackie
259,44
103
Lubicz
kujawsko-pomorskie 259,70
104
Komprachcice
opolskie
259,74
105
Brody
świętokrzyskie
260,22
106
Ostrów Mazowiecka
mazowieckie
260,40
107
Świlcza
podkarpackie
261,84
108
Gorzyce
śląskie
262,25
109
Stryszawa
małopolskie
262,99
110
Wręczyca Wielka
śląskie
263,85
111
Liszki
małopolskie
264,26
112
Jastków
lubelskie
264,78
113
Zakrzew
mazowieckie
265,01
114
Łęczyce
pomorskie
265,05
115
Słupsk
pomorskie
265,45
116
Kościerzyna
pomorskie
266,37
117
Trąbki Wielkie
pomorskie
267,21
118
Zbrosławice
śląskie
267,53
119
Porąbka
śląskie
267,87
120
Siedlec
wielkopolskie
267,93
Gminy wiejskie > 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
199
172
90
54
2
21
27
131
105
192
98
36
151
44
30
7
15
147
72*
276*
148
137
55
40
35
144
191*
104
13
22
89
68
60
13*
66
95
190
207
155
452*
50
202
367*
84
819*
783*
34
391*
106
195
140
156
174
175
161
170
152
112
143
125
205
181
113
50
6
14
28
155
101
169
77
73
182
42
45
25
13
144
171*
197*
172
141
21
33
56
68
222*
102
18
10
114
49
41
10*
65
129
198
214
149
369*
36
211
229*
186
808*
761*
30
383*
134
193
98
156
173
180
147
160
135
112
125
126
107
140
91
114
217*
136
582*
60
26
129
147*
110
198
204*
158
165*
241*
178
153
142
120*
149
176
145
125
181
77
155*
124
40
81
105
201
208*
186
97
191
130
98
113
203
87
227
173
133
157
199*
225*
8
131
159
89
174
216
151
183*
156
123
646*
190
101
125
79
103
178*
199
392*
78
45
122
175*
132
192
165*
135
193*
310*
153
175
170
139
52
150
89
93
181
56
230*
115
85
116
51
190
139*
187
108
159
98
165
80
201
124
194
148
71
106
240*
274*
16
147
164
120
160
206
126
223*
158
119
676*
163
114
125
69
121
139*
197
498*
71
58
100
93*
163
188
255*
117
99*
304*
143
161
172
116
78
138
113
74
190
79
183*
108
44
140
48
187
249*
204
115
149
98
151
64
184
106
202
111
65
127
279*
360*
22
176
150
135
120
194
136
166
122
169
660*
182
107
94
70
147
138*
188
367*
82
61
102
245*
119
194
123
66
115*
394*
136
168
141
145
79
140
103
105
208
76
182*
114
117
161
99
183
474*
202
127
155
55
157
78
173
121
180
151*
51
112
297*
335*
31
164
178
126
106
179
139
187
134
166
215
152
85
105
74
134
226*
181
278*
80
95
103
280*
104
171
73
84
83*
335*
152
166
154
115
82
120
116
90
182
78
204*
125
94
146
102
189
175
200
155
176
52
149
92
177
101
186
146*
48
129
188
173
50
144
185
127
98
174
130
212
108
157
217
158
81
73
129 114
85
98
130
99
130* 159*
131
94
153* 211*
198 203
101 111
95
80
136 126
106 121
168
93
98
101
80
118
115 128
348* 493*
187 171
167 135
139 133
141 155
92
120
94
105
119 125
97
115
164 152
121 110
118 117
124
95
100 112
173 158
87
127
175 183
163 140
202 178
138 130
161 132
49
74
166 161
91
106
149 180
105 174
185 196
104
53
83
116
123 145
179 182
171 179
93
137
134 143
195 205
120 122
78
173
189 169
153 139
184 107
110 142
144 159
215 208
170 181
99
116
107
127
137
134
129
210
124
98
149
93
133
140
152
190
176
165
126
143
164
125
121
145
169
117
132
114
115
155
157
136
185
162
161
173
146
48
171
130
179
154
188
119
150
175
177
172
142
166
192
158
120
183
167
138
163
156
195
181
Gmina
121 Wola Krzysztoporska
122
Szczytno
123
Wiązownica
124
Konopnica
125
Jeżowe
126
Wilkowice
127
Gniezno
128
Lubartów
129
Zduńska Wola
130
Chojnice
131
Strawczyn
132
Sanok
133
Czarnków
134 Tomaszów Mazowiecki
135
Wejherowo
136
Pysznica
137
Dobrcz
138
Klucze
139
Małkinia Górna
140
Lubawa
141
Miedziana Góra
142
Brenna
143 Kocmyrzów-Luborzyca
144
Gdów
145
Wągrowiec
146
Mogilany
147
Poczesna
148
Sieradz
149
Jedlnia-Letnisko
150
Wierzbica
151
Zblewo
152
Godów
153
Zielonki
154
Spytkowice
155
Żurawica
156
Ostróda
157
Białe Błota
158
Mielec
159
Hrubieszów
160
Buczkowice
161
Komorniki
162
Chełm
163
Świerklaniec
164
Zbuczyn
165 Bukowina Tatrzańska
166
Jasło
167
Wólka
168
Hażlach
169 Aleksandrów Kujawski
170
Kwidzyn
171
Szemud
172
Zławieś Wielka
173
Dopiewo
174
Suszec
175
Kozy
176
Obrowo
177
Bobrowniki
178
Zabierzów
179
Rokietnica
180
Poronin
Województwo
zł
łódzkie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
lubelskie
podkarpackie
śląskie
wielkopolskie
lubelskie
łódzkie
pomorskie
świętokrzyskie
podkarpackie
wielkopolskie
łódzkie
pomorskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
śląskie
małopolskie
małopolskie
wielkopolskie
małopolskie
śląskie
łódzkie
mazowieckie
mazowieckie
pomorskie
śląskie
małopolskie
małopolskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
śląskie
wielkopolskie
lubelskie
śląskie
mazowieckie
małopolskie
podkarpackie
lubelskie
śląskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
śląskie
śląskie
kujawsko-pomorskie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
małopolskie
268,27
269,33
269,50
270,53
271,42
271,94
272,85
273,95
274,27
276,17
276,50
276,78
277,78
278,05
278,63
279,68
280,63
280,95
281,29
282,28
283,56
283,73
283,78
284,34
284,42
285,16
285,68
286,36
286,60
287,91
289,80
289,98
291,62
291,87
292,17
293,10
294,62
295,84
296,27
297,10
297,69
298,65
299,04
299,43
300,04
300,24
301,03
301,54
301,88
301,89
301,91
304,02
306,20
306,68
306,92
306,97
307,34
308,04
308,56
308,91
39
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie > 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
115
146
188
142
583*
97
58*
111
181
29
48
23
132
74
375*
214
198
187
49
20
164
126
107
189
92
157
165
185
117
28
64
204*
78
39*
79
81
125*
71
99*
439*
67
121
78*
16
14
150
19
12
149
118*
118
145
679*
86
249*
180
654*
785*
806*
236*
40
130
142
176
133
168
90
119*
136
167
22
60
23
122
38
156*
220
196
191
95
52
104
80
116
209
58
183
185
174
78
15
70
204*
72
30*
105
86
134*
96
144*
372*
115
84
335*
11
43
150
12
32
165
115*
89
137
645*
100
120
197
527*
767 *
219
185*
194
134
160
184
196
740 *
170
351*
122
167
195
144
619*
69
56
126
63
111
188
152
647*
72
164
143
189
702*
128
68
175
179
221
223
243*
163
180
215
424*
204
206
197
668*
407*
632*
218*
171
205
117
118
209
112
154
554*
207
82
165
349*
217
192
228
219
138
137
114
178
179
213
167
452*
111
183
180
146
654*
48
50
82
26
100
189
171
539*
156
142
140
173
638*
141
110
169
174
217
221
176*
154
133
208
504*
191
196
195
677*
689*
635*
235*
241*
204
193
144
203
151
177
600*
211
117
188
545*
207
200
222
220
165
153
168
189
177
209
171
186
145
158
174
130
623*
57
40
119
59
96
185
147
628*
139
148
118
175
557*
144
159
170
183
196
217
280*
154
88
207
562*
201
191
195
691*
701*
638*
287*
349*
198
203
142
205
180
152
541*
212
105
211
447*
214
193
219
216
186
150
149
199
175
212
160
190
181
159
143
128
192
84
28
130
104
83
191
154
527*
137
182
133
169
611*
176
156
193
185
184
211
449*
132
110
205
690*
195
203
196
679*
603*
723*
355*
172
197
201
131
198
158
142
590*
213
122
210
515*
219
189
207
218
167
124
133
206
169
205
163
184
179
160
145
142
190
118
122
126
138
97
187
148
433*
151
172
156
180
198
192
159
183
203
178
196
514*
140
70
202
697*
191
197
207
624*
211
681*
362*
162
199
204
143
193
194
137
577*
220
100
209
490*
232
195
213
214
151
135
155
172
169
222
165
212
196
177
162
148
180
158
125
152
160
77
190
150
183
145
207
174
192
188
193
156
197
206
186
200
199
154
89
220
228
203
208
211
216
209
620*
205
234
223
210
176
194
225
140
515*
217
204
219
586*
231
226
224
227
157
154
160
176
191
201
184
210
195
156
167
146
185
187
175
144
149
81
188
190
189
168
200
172
177
192
166
164
198
197
207
193
213
163
165
216
222
206
220
217
218
211
701*
186
212
226
204
202
194
209
219
568*
241
199
215
556*
225
223
228
231
178
168
182
159
207
194
184
218
197
174
189
151
187
193
199
139
180
144
205
204
243
208
202
191
201
206
226
200
213
209
211
217
219
170
198
214
212
225
216
242
221
196
230
203
235
228
220
186
222
229
239
227
233
232
215
223
231
240
237
238
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Gmina
Województwo
zł
Świerklany
Świdnica
Bartoszyce
Dobra Szczecińska
Starogard Gdański
Opatówek
Tczew
Stara Biała
Goleszów
Radymno
Pilchowice
Bestwina
Osielsko
Zagnańsk
Trzebownisko
Biłgoraj
Krzyżanowice
Przemęt
Czerwonak
Pawłowice
Kołbaskowo
Długołęka
Kłodzko
Oleśnica
Lipno
Kłaj
Piekoszów
Rozprza
Stare Miasto
Wierzchosławice
Miękinia
Kazimierz Biskupi
Wielka Wieś
Luzino
Celestynów
Grudziądz
Kobylnica
Przygodzice
Zielona Góra
Rudziniec
Dywity
Czernica
Strzałkowo
Lipowa
Mysłakowice
Człuchów
Psary
Kowala
Inowrocław
Ełk
Poraj
Sochaczew
Oława
Bolesławiec
Teresin
Kołobrzeg
Jabłonna
Wałcz
Raszyn
Zgierz
śląskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
pomorskie
wielkopolskie
pomorskie
mazowieckie
śląskie
podkarpackie
śląskie
śląskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
podkarpackie
lubelskie
śląskie
wielkopolskie
wielkopolskie
śląskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
świętokrzyskie
łódzkie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
małopolskie
pomorskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
wielkopolskie
lubuskie
śląskie
warmińsko-mazurskie
dolnośląskie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
pomorskie
śląskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
śląskie
mazowieckie
dolnośląskie
dolnośląskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
mazowieckie
łódzkie
309,19
310,19
310,85
311,06
312,03
314,54
314,69
316,32
316,51
316,70
318,60
319,63
319,92
323,45
325,72
326,60
327,74
329,20
329,24
331,92
335,40
340,50
341,23
341,25
343,42
345,54
345,99
346,74
346,81
351,03
352,02
354,92
355,48
355,56
358,89
359,16
359,29
360,50
362,60
363,66
364,12
366,11
368,07
368,54
369,88
371,53
373,42
374,40
375,17
377,30
377,45
378,73
379,33
383,92
384,12
388,28
398,74
400,84
410,64
411,62
Gminy wiejskie > 10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
259*
9
103
191
266*
169
176
184
728*
196
215
709*
129
134
171
623*
632*
633*
109
183
243*
5
85
203
312*
179
153
200
735*
201
215
724*
117
131
189
589*
194
529*
108
184
218
208
202
760*
220
212
557*
226
183
370*
213
222
783*
789*
211
796*
798*
224
229
225
215
209
205
212
214
210
518*
223
176
590*
218
219
725*
787*
216
792*
785*
224
226
225
213 214 215 221 224
210 216 219 232 229
208 209 208 218 221
206 206 210 214 227
220 220 221 235 233
215 217 218 229 232
328* 295* 312* 178 214
223 226 224 238 237
160 167 164 233 230
199 204 216 230 234
218 221 223 240 236
221 224 226 239 235
770* 228 231 245 245
784* 768* 754* 720* 743*
222 222 227 243 240
227 223 222 236 238
780* 779* 228 241 243
225 229 230 244 242
226 227 229 242 244
224 225 225 237 239
236
241
234
244
246
245
247
250
248
249
252
251
254
253
257
256
260
259
258
255
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
Gmina
Województwo
zł
Kolbudy
Stare Babice
Nowa Ruda
Krokowa
Tarnowo Podgórne
Michałowice
Bełchatów
Kobierzyce
Dobrzeń Wielki
Jaktorów
Nieporęt
Lubin
Wiązowna
Kosakowo
Suchy Las
Izabelin
Wieliszew
Gierałtowice
Nadarzyn
Lesznowola
pomorskie
mazowieckie
dolnośląskie
pomorskie
wielkopolskie
mazowieckie
łódzkie
dolnośląskie
opolskie
mazowieckie
mazowieckie
dolnośląskie
mazowieckie
pomorskie
wielkopolskie
mazowieckie
mazowieckie
śląskie
mazowieckie
mazowieckie
425,79
426,31
429,28
433,82
445,71
457,38
458,94
466,33
473,63
482,45
501,93
504,86
511,87
553,06
556,55
583,23
607,63
615,18
804,21
1034,46
* wśród wiejskich 5–10 tys.
** wśród gmin 5–10 tys.mieszk.
Gminy wiejskie > 10 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2
1
5
2
4
5
8
9
7
6
1
2*
1*
1
1
2
3
4
4
2
3
2
5
4
6
3
3
1
3
2
4
2
3
7*
10*
6*
14* 11*
4*
5
5
3
1
4
12*
9*
8*
7*
1
7
11
10
8
5
5
23
23
19
11
6
8
6
3
6
4
6
6*
7*
15* 12*
7*
15* 23*
9*
8
7
10* 12* 21*
21*
2
2
1
1
7
8
6
7
8
8
7
6
7
7
11
10
9
14
16
17
9
10
9
10
6
10
9
10
29
26
17
16
12
12
11
13
16
13
12
1
3
4
4
5
4
9
8
9
11
13
32
14
14
11
12
18
17
13
13
15
17
14
16
15
4
9
10
13
8
10
12
11
13
15
16
15
22
24
23
32
19
17
17
33
32
28
22
20
21
25
28
25
27
18
20
19
22
18
18
14
14
14
17
20
19
12
10
12
12
15
16
18
25
22
25
20
7
8
11
7
12
12
19
19
15
23
21
15
2
2
5
9
23
20
22
18
24
22
20
23
21
23
9
14
13
20
14
11
1
15
21
30
24
25
26
29
27
18
22
23
16
16
17
13
29
5
28
28
34
29
27
22
30
21
32
31
32
33
34
29
26
25
23
30
33
34
23
20
33
35
Gmina
Lesznowola
Nadarzyn
Gierałtowice
Wieliszew
Izabelin
Suchy Las
Kosakowo
Wiązowna
Lubin
Nieporęt
Jaktorów
Dobrzeń Wielki
Kobierzyce
Bełchatów
Michałowice
Tarnowo Podgórne
Krokowa
Nowa Ruda
Stare Babice
Kolbudy
Zgierz
Raszyn
Wałcz
Jabłonna
Kołobrzeg
Teresin
Bolesławiec
Oława
Sochaczew
Poraj
Ełk
Inowrocław
Kowala
Psary
Człuchów
Województwo
zł
mazowieckie
1034,46
mazowieckie
804,21
śląskie
615,18
mazowieckie
607,63
mazowieckie
583,23
wielkopolskie
556,55
pomorskie
553,06
mazowieckie
511,87
dolnośląskie
504,86
mazowieckie
501,93
mazowieckie
482,45
opolskie
473,63
dolnośląskie
466,33
łódzkie
458,94
mazowieckie
457,38
wielkopolskie
445,71
pomorskie
433,82
dolnośląskie
429,28
mazowieckie
426,31
pomorskie
425,79
łódzkie
411,62
mazowieckie
410,64
zachodniopomorskie 400,84
mazowieckie
398,74
zachodniopomorskie 388,28
mazowieckie
384,12
dolnośląskie
383,92
dolnośląskie
379,33
mazowieckie
378,73
śląskie
377,45
warmińsko-mazurskie 377,30
kujawsko-pomorskie 375,17
mazowieckie
374,40
śląskie
373,42
pomorskie
371,53
* wśród wiejskich 5–10 tys. mieszk.
41
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
19
9
79
3
242
216
12
90
31
25
71
91
106
175
8
97
329
51
18
44
115
77
92
26
704
15
41
180
251
123
481
34
7
149
5
4
360
50
95
432
108
139
277
55
35
157
21
247
385
68
93
199
394
42
119
100
43
173
16
22
10
42
167
14
39
2
53
200
5
70
52
26
49
85
104
111
7
54
347
9
8
36
162
91
59
20
524
28
18
43
221
67
565
24
4
109
17
12
355
73
306
654
211
133
261
80
34
93
47
209
356
117
114
178
276
45
122
78
68
146
11
40
13
5
3
80
1
30
173
8
20
48
16
125
93
77
63
26
60
81
14
34
23
118
144
35
11
538
41
18
70
219
31
658
29
4
39
44
19
184
126
169
705
175
145
319
182
32
152
12
206
266
107
79
149
236
38
84
61
92
157
33
45
17
4
2
51
1
24
140
9
83
107
10
119
57
127
111
40
41
76
13
94
29
98
110
45
19
312
43
20
42
130
14
500
34
3
73
56
12
207
143
273
710
77
112
355
86
37
170
6
87
397
85
44
11
100
58
171
15
30
93
8
28
26
2
3
51
1
18
121
32
499
34
31
149
39
112
103
54
88
85
7
81
19
163
140
27
5
458
24
57
55
156
40
216
29
4
100
56
33
225
43
228
685
46
164
250
82
23
127
15
26
352
233
96
10
65
114
180
11
83
25
21
109
14
2
3
44
1
8
65
4
24
55
19
120
79
95
104
96
36
124
18
54
11
90
76
12
29
420
6
37
31
46
16
184
33
5
94
81
52
133
38
45
549
233
132
217
114
123
108
23
26
315
75
78
20
71
110
58
27
122
25
13
35
74
1
3
47
2
9
18
5
19
110
23
50
87
68
16
100
33
118
14
25
20
119
35
15
17
441
4
52
41
86
10
109
32
11
39
92
28
113
8
44
508
217
154
187
132
51
56
26
27
276
81
45
36
59
142
69
38
179
58
40
48
72
1
3
37
2
6
20
4
10
81
16
25
21
32
31
42
17
64
13
11
24
65
29
19
12
284
5
52
27
77
48
85
43
22
36
115
23
97
15
35
361
125
128
147
70
87
38
51
30
158
171
34
56
39
136
57
68
173
46
49
53
41
1
2
42
3
6
20
5
11
26
34
40
44
10
30
60
8
149
16
28
15
65
14
9
19
69
33
38
13
62
37
25
58
135
35
73
31
80
7
55
364
182
161
158
22
67
46
79
52
128
72
32
21
39
101
68
27
155
47
94
51
48
1
2
26
3
8
4
7
6
14
18
11
20
5
17
41
10
99
15
23
22
45
50
9
13
58
39
40
12
37
35
32
54
178
42
27
33
55
29
19
265
61
91
140
28
47
43
92
21
56
66
51
87
77
76
25
24
130
30
71
46
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Gmina
Białobrzegi
Nowe Miasto nad Wartą
Garbów
Budzów
Księżpol
Tryńcza
Łukowica
Jasienica Rosielna
Dwikozy
Tomice
Jabłonna
Łyse
Kamionka Wielka
Jednorożec
Kotuń
Żyrzyn
Chmielnik
Modliborzyce
Jeżewo
Krzemieniewo
Olesno
Cmolas
Susiec
Lelis
Dobrzyniewo Duże
Sobolew
Stoczek Łukowski
Złotniki Kujawskie
Lubień
Urzędów
Żelazków
Kamienica
Kurów
Szerzyny
Przeciszów
Osiek
Czermin
Majdan Królewski
Trzebieszów
Wiśniowa
Biskupiec
Goworowo
Rzekuń
Dzikowiec
Miączyn
Nawojowa
Kraśnik
Hyżne
Lubichowo
Łapsze Niżne
Wiśniowa
Stanin
Liw
Wielopole Skrzyńskie
Turek
Łowicz
Haczów
Przystajń
Wojaszówka
Lubenia
Jarocin
Województwo
zł
podkarpackie
163,31
wielkopolskie
189,56
lubelskie
191,07
małopolskie
195,40
lubelskie
198,99
podkarpackie
200,80
małopolskie
202,08
podkarpackie
202,59
świętokrzyskie
211,52
małopolskie
211,59
lubelskie
214,52
mazowieckie
215,34
małopolskie
217,90
mazowieckie
219,08
mazowieckie
219,63
lubelskie
220,12
podkarpackie
223,53
lubelskie
225,77
kujawsko-pomorskie 225,80
wielkopolskie
229,25
małopolskie
231,61
podkarpackie
233,34
lubelskie
233,79
mazowieckie
234,06
podlaskie
234,40
mazowieckie
234,78
lubelskie
234,96
kujawsko-pomorskie 235,51
małopolskie
236,65
lubelskie
237,53
wielkopolskie
237,77
małopolskie
237,85
lubelskie
238,24
podkarpackie
238,86
małopolskie
238,90
małopolskie
238,94
podkarpackie
239,42
podkarpackie
239,61
lubelskie
239,83
małopolskie
240,71
warmińsko-mazurskie 240,98
mazowieckie
241,13
mazowieckie
241,45
podkarpackie
241,73
lubelskie
241,77
małopolskie
242,18
lubelskie
242,20
podkarpackie
243,70
pomorskie
243,82
małopolskie
243,90
podkarpackie
244,88
lubelskie
245,60
mazowieckie
245,98
podkarpackie
246,32
wielkopolskie
247,11
łódzkie
247,96
podkarpackie
247,97
śląskie
248,10
podkarpackie
248,10
podkarpackie
248,11
podkarpackie
248,69
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
24
449
84
573
98
32
658
28
65
151
376
102
76
423
218
341
70*
221
254
245
27
246
73
555
194
146
331
20
61
138
46
286
48
145
465
169
116
6
163
200
430
726
29
349
308
23
156
269
309
445
262
2
40
619
168
235
520
566
59
223
248
27
563
75
597
105
51
571
23
98
177
341
375
76
305
249
266
55*
299
240
269
69
214
50
451
208
314
361
15
56
345
25
237
61
181
323
367
79
55
160
241
552
709
22
220
231
42
157
313
191
368
257
3
72
606
125
235
515
516
130
118
273
28
376
97
529
56
119
454
24
88
196
275
205
65
573
295
293
39*
294
143
317
110
197
76
442
99
648
116
9
54
113
22
229
40
251
283
279
101
15
108
242
452
598
57
263
179
52
231
284
91
429
380
6
75
480
122
195
559
400
121
124
174
33
197
212
498
55
128
436
16
46
148
340
95
68
260
213
300
44*
265
156
403
234
282
72
413
198
206
7
5
63
132
27
62
67
183
323
283
277
18
50
313
350
516
137
291
289
36
203
251
144
121
390
61
78
373
214
209
550
315
153
82
309
35
218
45
511
60
73
380
9
101
41
252
229
48
52
119
340
24*
273
145
288
376
317
68
377
196
251
8
6
117
84
37
42
44
61
168
330
351
70
124
631
412
496
115
274
254
49
161
152
47
135
247
79
97
213
257
158
432
438
150
75
217
15
316
57
509
30
63
325
7
111
48
202
238
28
73
47
136
21
252
177
187
350
247
64
280
159
288
41
39
119
140
50
32
85
43
155
248
435
154
82
385
440
469
70
193
189
91
143
125
211
190
174
62
121
178
169
87
344
157
219
89
314
21
260
76
120
34
57
298
7
158
53
144
115
49
107
77
128
30
243
42
141
272
193
112
262
191
350
24
31
207
169
90
95
67
37
200
227
219
74
161
367
364
418
79
198
209
153
106
202
147
180
85
190
64
102
94
139
235
78
123
155
257
18
321
44
86
73
96
74
7
113
50
92
119
60
83
71
137
63
185
79
107
223
235
105
263
114
254
47
45
212
177
69
58
80
54
135
216
184
67
117
326
268
422
94
190
205
101
111
241
40
138
127
134
104
106
66
88
265
75
132
100
175
23
173
86
83
45
114
110
4
142
57
95
125
54
61
59
56
70
90
93
138
105
232
63
276
76
99
53
36
143
17
103
81
82
43
118
168
278
49
75
198
106
331
96
186
117
91
112
144
216
139
253
145
102
116
165
163
147
150
148
124
170
34
86
52
70
53
72
94
16
129
57
84
113
49
83
62
82
81
95
107
97
38
141
64
117
75
110
69
63
98
73
106
85
79
65
59
126
139
78
88
135
90
121
93
163
60
67
116
127
48
128
180
123
115
119
111
101
120
68
109
145
102
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Gmina
Województwo
zł
Kłoczew
Lubsza
Siepraw
Nowa Sól
Choceń
Sieroszewice
Pruszcz
Zaklików
Łyszkowice
Pawłowiczki
Ochotnica Dolna
Bojanów
Chybie
Wilga
Stężyca
Przasnysz
Werbkowice
Nowy Żmigród
Siedliszcze
Duszniki
Sobków
Rzgów
Cekcyn
Nowe Miasto Lubawskie
Dobrzyca
Jaraczewo
Rakszawa
Wilkołaz
Zarzecze
Sienno
Iwanowice
Gromnik
Budzyń
Mokobody
Augustów
Tarnowiec
Dołhobyczów
Dzwola
Kołaczkowo
Bodzanów
Lipnica Murowana
Jodłownik
Górzno
Grodzisko Dolne
Radzanowo
Rudniki
Łubniany
Zakrzówek
Mełgiew
Dragacz
Józefów
Radecznica
Końskowola
Zembrzyce
Sońsk
Koniusza
Tymbark
Strzegowo-Osada
Nieborów
Zambrów
Łużna
lubelskie
opolskie
małopolskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
łódzkie
opolskie
małopolskie
podkarpackie
śląskie
mazowieckie
lubelskie
mazowieckie
lubelskie
podkarpackie
lubelskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
wielkopolskie
podkarpackie
lubelskie
podkarpackie
mazowieckie
małopolskie
małopolskie
wielkopolskie
mazowieckie
podlaskie
podkarpackie
lubelskie
lubelskie
wielkopolskie
mazowieckie
małopolskie
małopolskie
mazowieckie
podkarpackie
mazowieckie
opolskie
opolskie
lubelskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubelskie
lubelskie
małopolskie
mazowieckie
małopolskie
małopolskie
mazowieckie
łódzkie
podlaskie
małopolskie
249,02
250,45
251,13
251,61
252,08
252,20
252,54
252,95
252,98
253,80
254,22
254,34
254,67
254,82
255,32
256,24
256,44
257,32
258,31
258,80
259,03
259,08
259,40
260,21
261,03
261,31
261,32
261,92
262,15
262,46
262,68
262,82
263,17
263,21
263,44
263,85
263,92
264,33
264,74
265,01
265,52
265,93
266,11
266,33
266,41
266,89
267,80
267,94
268,26
268,35
268,35
268,78
268,85
269,00
269,24
269,38
269,41
269,44
269,47
269,72
270,15
43
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
547
143
147
393
101
81
183
165
214
142
351
75
206
273
464
353
193
124
14
313
291
54
415
158
209
225
317
128
52
495
224
179
441
398
232
410
17
243
170
117
674
202
372
401
275
96
312
627
164
596
802
185
470
523
233
229
110
370
30
53
466
44
470
143
116
339
110
82
252
199
346
48
438
124
254
400
526
272
187
150
16
343
128
33
479
282
203
182
263
103
84
462
315
190
264
408
627
321
32
196
90
441
554
62
371
270
311
46
292
765
225
482
796
151
329
607
148
337
136
294
149
37
397
408
150
94
394
73
134
111
103
333
83
313
163
104
545
453
96
310
139
100
308
62
72
431
258
213
210
268
222
37
446
287
123
214
390
633
255
25
201
78
190
386
146
318
367
256
49
98
771
274
517
768
47
316
610
162
286
87
348
132
42
393
351
218
163
280
69
117
141
253
261
22
151
149
246
591
229
80
184
81
48
266
70
101
399
288
271
264
376
201
134
490
415
84
222
208
724
335
89
131
129
245
481
71
237
401
329
66
215
491
259
347
744
38
306
593
142
458
125
292
248
195
304
267
131
62
193
184
113
71
130
154
69
173
94
74
522
238
102
211
89
28
134
162
38
405
268
241
230
606
106
104
323
290
143
175
286
706
243
53
151
125
212
456
78
160
294
261
67
239
449
207
270
730
58
419
561
95
517
72
291
289
191
353
250
126
98
166
167
59
106
117
127
10
164
84
56
507
179
205
221
103
51
185
109
49
501
354
209
141
418
67
180
191
237
160
230
240
589
228
92
162
134
130
593
152
183
379
192
66
226
372
200
269
519
42
249
427
145
459
93
339
320
131
383
232
176
88
126
225
137
70
148
130
6
125
172
60
379
170
93
152
124
101
672
166
116
368
210
266
103
332
98
182
136
108
80
216
296
559
304
151
282
160
149
600
82
167
346
162
54
325
374
229
228
378
97
294
406
183
567
105
333
462
96
464
89
154
108
257
157
126
140
116
112
8
91
99
59
301
194
110
233
141
123
203
149
84
269
228
200
98
393
163
162
192
231
72
167
197
421
221
168
151
180
142
640
122
121
365
90
155
248
217
145
204
270
413
327
433
176
516
103
195
426
118
416
259
100
89
104
274
151
88
113
126
18
84
97
127
263
205
136
223
134
77
208
295
130
264
188
229
140
299
179
242
219
206
74
181
177
435
245
221
172
402
146
510
209
207
310
109
111
289
228
225
157
257
162
279
353
167
572
92
132
528
293
239
160
100
80
173
165
175
215
557
36
125
89
108
118
212
179
104
136
133
137
220
256
172
217
138
232
124
479
103
143
270
241
114
112
159
288
158
216
167
278
257
209
207
122
205
146
162
189
132
198
183
164
182
193
149
196
223
147
195
366
312
206
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Gmina
Województwo
zł
Zaniemyśl
Świnna
Blizanów
Łaskarzew
Dobra
Skórzec
Reńska Wieś
Babiak
Niwiska
Radzyń Podlaski
Świedziebnia
Klembów
Dzierzkowice
Lądek
Tuszów Narodowy
Ulan-Majorat
Borki
Dolice
Trojanów
Siennica
Łączna
Gnojnik
Żołynia
Bargłów Kościelny
Dąbrowa
Warlubie
Nielisz
Sobienie-Jeziory
Radoszyce
Włoszakowice
Lipnica Wielka
Krzykosy
Baranowo
Rutki
Władysławów
Piaski
Rawa Mazowiecka
Głuchów
Unisław
Charsznica
Lipka
Jadów
Ryczywół
Harasiuki
Koło
Trzydnik Duży
Słopnice
Kleszczewo
Krościenko Wyżne
Połajewo
Szydłowo
Brańszczyk
Tokarnia
Osiek Jasielski
Kutno
Stopnica
Pępowo
Głusk
Nozdrzec
Zawoja
Wińsko
wielkopolskie
śląskie
wielkopolskie
mazowieckie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
wielkopolskie
podkarpackie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
lubelskie
wielkopolskie
podkarpackie
lubelskie
lubelskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
mazowieckie
świętokrzyskie
małopolskie
podkarpackie
podlaskie
opolskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
mazowieckie
świętokrzyskie
wielkopolskie
małopolskie
wielkopolskie
mazowieckie
podlaskie
wielkopolskie
wielkopolskie
łódzkie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
wielkopolskie
mazowieckie
wielkopolskie
podkarpackie
wielkopolskie
lubelskie
małopolskie
wielkopolskie
podkarpackie
wielkopolskie
wielkopolskie
mazowieckie
małopolskie
podkarpackie
łódzkie
świętokrzyskie
wielkopolskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
dolnośląskie
270,44
270,63
271,31
271,34
271,53
273,33
273,40
273,96
274,24
274,40
274,42
275,59
275,65
275,68
276,20
276,74
276,81
276,91
277,12
277,28
277,47
277,75
277,83
277,96
278,63
279,23
279,69
279,80
279,99
281,08
281,38
281,55
281,65
281,76
281,82
282,08
282,08
282,10
282,29
282,34
283,28
283,82
284,16
284,29
284,74
284,93
285,15
285,22
285,27
286,18
286,98
287,03
287,20
288,04
288,58
288,69
288,71
288,79
289,29
289,56
289,59
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
161
14**
117**
337
358
350
635
11
673
403
171
137
357
655
701
271
217
316
89
662
85
174
107
345
162
64
282
45
66
178
289
184
494
310
60
347
227
152
512
496
126
377
810
133
659
303
505
144
605
244
344
260
734
285
363
256
590
536
435
541
189
245
18**
62**
158
255
388
501
6
700
398
113
89
447
751
583
184
253
265
106
644
57
205
77
159
163
71
298
31
65
247
280
176
536
293
92
425
58
135
544
458
308
232
763
120
391
557
402
74
619
392
242
342
635
301
449
189
309
534
376
430
244
178
8**
64**
233
151
365
521
13
641
320
364
115
384
634
523
158
188
171
67
614
133
226
106
223
215
89
314
27
51
159
418
211
539
329
142
478
172
191
451
289
102
307
613
129
437
606
375
59
672
341
128
278
653
230
398
235
378
579
416
355
267
106
17**
349
217
25
433
318
52
508
298
469
90
385
383
494
252
147
159
53
615
115
233
105
189
364
255
311
91
96
158
341
180
534
359
199
568
472
219
435
202
49
314
560
164
405
519
210
35
520
441
160
224
625
286
444
196
338
367
257
384
302
157
58**
300
174
16
337
367
20
428
301
403
110
439
543
394
306
177
169
80
435
277
136
167
224
366
87
393
86
144
178
362
240
503
327
138
695
413
231
365
165
22
132
476
227
443
550
411
36
585
357
179
245
442
390
570
199
260
484
176
358
201
173
25**
261
149
69
342
286
72
351
305
329
101
458
467
349
287
227
170
186
291
206
53
241
277
578
150
443
99
128
77
398
244
456
321
272
571
307
222
326
242
17
181
328
116
345
595
401
86
447
553
188
293
371
406
410
201
267
402
246
310
311
145
22**
211
248
29
205
396
89
399
267
250
122
322
424
309
397
208
188
269
236
265
43
177
194
616
168
302
61
134
135
273
419
483
268
316
530
369
241
320
290
65
254
263
203
255
642
261
12
307
481
104
271
403
357
331
221
218
256
293
355
171
182
17**
318
189
244
215
468
93
124
303
242
150
308
290
279
305
226
276
296
219
229
62
188
198
352
234
313
131
161
129
316
353
402
517
172
403
383
144
335
259
133
102
275
181
193
629
249
26
289
396
76
295
355
399
255
258
160
166
199
324
238
176
21**
536
201
87
160
180
296
133
204
226
215
236
285
359
348
260
547
213
214
171
107
243
164
281
178
217
152
183
202
238
357
387
548
98
404
267
131
335
199
224
423
241
189
212
490
307
41
197
294
123
339
442
413
244
248
190
108
194
394
222
166
200
156
230
134
185
313
436
105
225
96
181
203
204
322
214
246
197
187
199
210
190
148
131
157
184
258
144
262
208
367
224
329
418
150
227
233
186
275
155
213
228
238
152
323
234
374
31
261
269
191
387
174
426
171
202
170
142
226
365
194
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Gmina
Województwo
zł
Potok Górny
Turośl
Łaziska
Złotów
Obrazów
Czerwińsk nad Wisłą
Żytno
Lubowidz
Jeżów Sudecki
Święciechowa
Osiecznica
Dębowiec
Stanisławów
Przybiernów
Niedźwiedź
Gródek
Koźminek
Raniżów
Szastarka
Gołcza
Damnica
Żółkiewka
Sitno
Kamieniec
Radgoszcz
Szczurowa
Mierzęcice
Milejów
Raczki
Pawonków
Sadowne
Ciepielów
Gościeradów
Włocławek
Staroźreby
Michałowice
Działdowo
Miedźno
Wadowice Górne
Padew Narodowa
Grębów
Wydminy
Wąbrzeźno
Łęczyca
Gilowice
Nowa Słupia
Widawa
Wohyń
Osie
Gomunice
Gardeja
Domaradz
Czorsztyn
Kąkolewnica Wschodnia
Magnuszew
Opatów
Kuślin
Samborzec
Śliwice
Lanckorona
Markowa
lubelskie
podlaskie
lubelskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
mazowieckie
łódzkie
mazowieckie
dolnośląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
podkarpackie
mazowieckie
zachodniopomorskie
małopolskie
podlaskie
wielkopolskie
podkarpackie
lubelskie
małopolskie
pomorskie
lubelskie
lubelskie
wielkopolskie
małopolskie
małopolskie
śląskie
lubelskie
podlaskie
śląskie
mazowieckie
mazowieckie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
śląskie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
śląskie
świętokrzyskie
łódzkie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
pomorskie
podkarpackie
małopolskie
lubelskie
mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
podkarpackie
289,67
289,68
289,69
289,97
290,20
290,71
290,87
290,89
290,90
290,94
291,01
291,13
291,45
291,79
292,12
292,46
292,85
292,91
293,28
293,35
293,56
293,70
293,72
293,84
293,97
294,13
294,46
294,55
294,88
295,16
295,45
296,29
297,04
297,17
297,42
297,52
297,96
298,53
298,54
299,33
299,36
299,72
299,78
300,01
300,24
300,27
300,36
300,72
301,07
301,35
301,87
302,24
302,29
302,33
302,40
302,85
303,18
303,56
303,93
304,81
304,90
45
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
293
482
136
253
280
208
442
237
114
382
127
458
238
211
62
422
597
477
335
135*
529
389
240
328
434
407
67
474
290
527
113
672
148
112
103
205
387
167
306
284
320
241
1
380
302
134
324
426
257
368
278
648
515
378
412
366
130
390
198
322
577
46
318 327
478 373
202 240
333 247
271 350
155 261
297 257
168 276
374 395
380 531
137 166
465 448
286 285
224 260
66
50
385 323
485 548
472 561
217 131
128* 148*
611 624
352 273
279 420
360 419
687 577
429 417
174 153
474 528
145 168
428 436
107
86
588 602
60
209
81
95
35
82
258 245
223 220
307 399
227 339
256 239
226 224
348 288
1
2
97
36
277 525
206 137
483 403
601 481
325 359
394 368
384 381
658 530
344 232
381 499
291 189
164 296
409 347
413 203
195 254
238 299
569 593
295
398
343
275
380
342
249
345
468
307
268
426
161
412
122
377
487
339
102
103
375
242
192
281
484
525
181
326
247
386
146
537
258
97
65
344
417
422
228
333
328
225
59
185
652
272
499
480
299
395
330
470
75
527
278
227
200
276
358
116
404
263
397
305
378
348
481
129
302
332
285
215
509
226
278
186
423
466
359
187
159
364
331
259
326
336
592
111
329
189
440
415
492
166
50
172
549
488
272
236
293
338
372
64
188
536
262
605
425
335
382
556
462
146
524
202
137
246
334
307
170
448
256
366
336
290
433
496
158
231
348
275
255
448
168
352
113
309
416
409
176
80
284
361
266
403
276
460
271
391
214
569
334
373
196
88
142
534
407
380
165
332
257
437
40
195
562
198
612
425
268
387
551
503
239
397
208
137
393
369
375
216
491
275
274
330
285
454
489
242
197
384
388
173
314
371
512
159
375
402
408
133
63
138
381
337
351
380
377
201
482
341
587
315
340
157
192
175
347
440
310
303
425
308
328
184
423
516
189
382
625
363
413
409
439
247
404
164
231
487
245
349
178
553
227
253
331
288
394
476
213
287
359
364
245
297
408
429
152
573
267
273
159
14
232
380
337
302
437
386
191
654
338
549
372
379
196
407
165
350
400
363
397
503
377
300
164
292
459
209
438
557
286
389
262
405
220
477
183
206
404
222
332
186
360
342
334
381
330
258
365
169
391
338
326
237
345
336
478
250
641
262
119
230
66
175
540
347
231
220
193
362
650
271
462
301
380
303
185
329
370
368
166
457
317
306
352
192
240
414
210
393
628
313
399
343
499
277
325
291
153
616
261
324
122
360
168
239
364
253
350
243
219
353
307
336
247
363
260
281
402
530
248
153
291
74
282
371
264
240
252
351
266
473
306
348
339
338
284
151
250
359
319
221
305
324
326
287
188
255
292
222
161
415
201
413
390
373
276
285
297
293
308
235
398
177
334
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
Gmina
Województwo
zł
Piecki
Sadlinki
Niedźwiada
Klimontów
Sicienko
Wisznia Mała
Kołbiel
Raciąż
Lubaczów
Dębnica Kaszubska
Wartkowice
Stryszów
Brańsk
Mirzec
Biały Dunajec
Stolno
Kalinowo
Platerów
Bielsk
Tarnów Opolski
Chłopice
Wielbark
Igołomia-Wawrzeńczyce
Doruchów
Gózd
Pacanów
Orły
Izbicko
Zawidz
Babice
Korytnica
Rudnik
Trawniki
Sanniki
Gorzkowice
Kamień
Chynów
Krasnosielc
Kurzętnik
Waśniów
Gostycyn
Laskowa
Osięciny
Chodel
Dydnia
Walce
Godziszów
Zarszyn
Zawonia
Trzciana
Zabrodzie
Iwierzyce
Bukowiec
Popielów
Gródek nad Dunajcem
Skąpe
Iwkowa
Kaczory
Potęgowo
Karniewo
Łubowo
warmińsko-mazurskie
pomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
mazowieckie
mazowieckie
podkarpackie
pomorskie
łódzkie
małopolskie
podlaskie
świętokrzyskie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
wielkopolskie
mazowieckie
świętokrzyskie
podkarpackie
opolskie
mazowieckie
małopolskie
mazowieckie
śląskie
lubelskie
mazowieckie
łódzkie
podkarpackie
mazowieckie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
opolskie
lubelskie
podkarpackie
dolnośląskie
małopolskie
mazowieckie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
opolskie
małopolskie
lubuskie
małopolskie
wielkopolskie
pomorskie
mazowieckie
wielkopolskie
304,90
305,56
305,85
305,86
306,02
306,09
306,94
307,75
308,14
308,28
308,35
308,42
308,48
308,51
308,55
308,75
308,79
308,87
308,89
309,02
309,55
309,69
309,81
309,82
310,06
310,17
310,44
311,32
311,49
311,57
311,90
311,93
312,23
312,33
312,40
312,45
312,66
312,73
312,82
312,96
313,17
313,30
313,55
313,62
313,69
314,33
314,46
315,12
315,18
315,22
315,36
315,78
315,99
316,20
316,29
316,72
316,80
316,84
317,00
317,05
317,18
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
250
265
294
201
544
327
417
524
177
473
671
132
560
213
493
297
374
255
411
522
487
37
328*
545
647
526
63
703
420
568
589
463
535
461
154
542
339
321
119**
371
153
258
486
314
516
155
503
680
621
396
346
772
284**
444
753
652
719
637
433
70
288
317
274
373
186
605
304
403
497
228
652
681
138
538
215
354
300
411
285
489
331
502
142
158*
634
135**
450
64
752
340
642
656
370
503
632
129
457
377
558
127**
283
169
246
494
259
351
281
520
564
268
442
453
791
219**
460
680
531
677
618
499
123
386
371
435
250
198
534
271
571
467
192
560
652
66
440
161
427
306
438
212
405
465
406
160
155*
498
127**
328
114
736
227
401
503
409
512
662
185
494
302
592
140**
366
244
148
482
291
343
337
604
586
177
363
468
761
252**
510
681
601
695
595
396
58
334
489
379
136
239
576
423
668
356
123
532
559
108
455
294
451
190
372
150
370
538
320
152
155*
493
115**
287
174
603
226
425
476
389
365
549
124
522
301
482
174**
595
120
166
396
221
362
334
388
507
179
462
378
424
94**
533
770
497
712
671
400
74
337
370
310
147
316
610
312
534
437
141
490
520
120
453
373
192
381
355
264
452
507
322
319
141*
369
75**
237
266
600
200
406
539
347
315
477
118
451
296
297
159**
530
133
181
407
222
430
320
324
463
292
313
374
495
44**
512
694
482
684
574
368
128
269
347 313 309 337
279 305 243 256
156 156 170 191
234 300 378 466
511 535 525 418
298 445 428 469
620 444 375 450
451 426 401 272
283 270 230 227
471 500 435 410
485 434 469 323
175 186 237 129
583 533 533 497
370 376 474 322
148 174
82
120
493 591 457 408
292 253 201 349
144 196 385 431
431 405 357 314
444 415 485 366
390 352 475 372
229 214 311 292
125* 135* 411 406
333 339 285 266
59** 44** 272 316
259 317 388 311
100 114 146 203
413 212
319 569
327 435 341 320
432 511 497 428
457 429 312 332
454 467 376 284
414 455 314 233
395 398 52** 44**
129 163 120 184
346 359 333 290
381 344 390 251
473 407 412 350
576 518 493 470
572 540 563 482
207 165 334 438
146 239 179 200
359 321 315 174
203 230 174 321
377 432 486 465
313 318 370 283
302 220 277 415
389 430 451 416
510 565 491 494
274 336 369 187
304 297 271 286
481 427 43** 33**
87** 43** 16** 41**
505 477 470 397
701 640 574 711
378 417 278 265
587 607 561 553
411 289 211 309
429 443 346 363
197 224 282 341
324 447 483 344
300
267
211
414
327
440
273
361
176
251
316
218
420
384
289
372
286
502
263
400
298
309
423
192
330
271
280
249
408
360
403
259
302
460
310
376
236
392
427
437
424
272
332
242
383
321
343
448
325
317
347
303
283
471
431
354
381
299
378
370
254
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
Gmina
Województwo
Wielgie
kujawsko-pomorskie
Wodzisław
świętokrzyskie
Gidle
łódzkie
Wojcieszków
lubelskie
Stary Zamość
lubelskie
Lasowice Wielkie
opolskie
Gaszowice
śląskie
Będzino
zachodniopomorskie
Stężyca
pomorskie
Biskupice
małopolskie
Kaliska
pomorskie
Bobrowo
kujawsko-pomorskie
Roźwienica
podkarpackie
Łoniów
świętokrzyskie
Medyka
podkarpackie
Miłkowice
dolnośląskie
Banie
zachodniopomorskie
Latowicz
mazowieckie
Michów
lubelskie
Santok
lubuskie
Piszczac
lubelskie
Turobin
lubelskie
Szczecinek
zachodniopomorskie
Fabianki
kujawsko-pomorskie
Jakubów
mazowieckie
Brzeziny
łódzkie
Sokołów Podlaski
mazowieckie
Dorohusk
lubelskie
Sokoły
podlaskie
Chełmża
kujawsko-pomorskie
Krzymów
wielkopolskie
Tworóg
śląskie
Golub-Dobrzyń
kujawsko-pomorskie
Ulhówek
lubelskie
Cisek
opolskie
Sośnie
wielkopolskie
Kobyla Góra
wielkopolskie
Długosiodło
mazowieckie
Żegocina
małopolskie
Rypin
kujawsko-pomorskie
Mircze
lubelskie
Dobroszyce
dolnośląskie
Dobre
mazowieckie
Godziesze Wielkie
wielkopolskie
Sadki
kujawsko-pomorskie
Strzyżewice
lubelskie
Szczytniki
wielkopolskie
Chełmno
kujawsko-pomorskie
Łopuszno
świętokrzyskie
Skierbieszów
lubelskie
Krasnystaw
lubelskie
Jeziora Wielkie
kujawsko-pomorskie
Kornowac
śląskie
Radomsko
łódzkie
Stoszowice
dolnośląskie
Dąbrowa Chełmińska
kujawsko-pomorskie
Jonkowo
warmińsko-mazurskie
Wierzbica
lubelskie
Krościenko nad Dunajcem
małopolskie
Izbica
lubelskie
Lipinki
małopolskie
zł
317,29
317,58
317,88
318,21
318,47
318,50
318,66
318,68
318,75
318,84
318,98
319,01
319,18
319,55
319,83
319,98
320,06
320,32
320,58
320,66
320,83
320,84
321,10
321,18
321,30
321,36
322,12
322,18
322,22
322,39
322,70
322,94
323,19
323,29
323,33
323,34
323,47
323,72
323,93
323,94
323,95
323,97
324,09
324,30
324,39
324,40
324,44
324,53
324,60
325,14
325,37
325,67
325,75
325,89
326,13
326,23
326,23
326,53
326,55
327,29
328,29
47
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
564
135
644
668
69
533
141
731
86
207
616
601
343
424
549
628
539
188
340
187
447
195
588
561
519
767
663
379
479
264
369
501
651
528
111
120
562
399
513
491
598
475
190
234
450
438
281
695
497
552
571
761
607
301
521
252
386
556
272
624
323
48
616
126
650
543
100
651
19
676
88
248
595
716
475
328
469
550
433
198
363
152
416
326
705
530
546
725
662
440
350
165
454
491
647
576
170
132
615
364
604
498
603
434
234
213
506
322
448
688
493
581
509
533
545
290
393
302
379
461
141
492
267
638
135
643
484
46
589
10
721
130
249
555
726
463
361
426
568
479
379
496
167
509
413
708
459
628
713
505
470
385
138
490
471
581
650
262
156
707
388
627
412
639
397
303
207
357
282
508
694
738
550
501
338
536
372
439
221
335
565
358
519
228
588
262
557
551
109
774
169
727
154
244
599
759
578
368
509
495
352
360
269
92
544
369
732
419
687
699
279
646
393
194
465
438
418
430
216
168
666
479
616
463
621
411
331
442
327
293
420
650
410
555
529
316
448
324
336
297
232
611
325
531
382
441
123
640
491
325
773
460
554
122
299
527
721
630
345
471
389
424
339
434
91
433
427
639
363
616
657
385
648
400
232
375
392
398
409
190
204
636
388
590
420
587
465
195
502
276
203
383
619
344
446
493
391
608
283
343
242
248
671
321
414
410
568
112
563
555
405
751
484
483
147
225
436
560
585
300
462
439
343
218
357
235
622
423
726
508
698
495
254
502
412
376
445
356
338
285
194
273
614
524
531
434
487
424
236
628
251
270
477
523
386
464
492
426
697
281
362
224
400
649
322
525
516
566
99
522
319
234
700
472
539
143
206
411
469
557
287
499
288
345
301
431
111
517
416
704
476
673
623
366
460
473
251
387
286
390
326
238
548
478
588
560
249
572
510
223
613
258
284
436
550
283
400
237
420
647
389
392
277
360
532
343
561
520
524
143
406
291
240
623
450
424
156
260
455
527
535
330
356
354
384
247
317
208
510
462
658
448
583
645
187
425
342
281
299
274
440
395
202
409
392
528
511
320
548
481
329
608
251
298
473
465
362
387
264
442
441
351
444
294
252
694
306
445
501
520
235
354
288
373
619
340
425
280
678
333
523
515
297
356
308
426
268
305
156
498
472
537
412
584
661
154
409
434
254
287
327
400
384
234
396
463
441
430
304
475
300
346
629
315
419
448
538
369
446
275
452
252
376
495
196
302
557
312
378
392
561
237
290
346
358
154
443
435
395
480
356
442
495
274
368
514
457
229
417
315
393
397
511
456
517
573
245
496
410
340
401
337
412
311
244
301
362
462
519
497
409
389
604
553
386
411
449
515
458
419
331
432
304
428
416
320
563
525
342
394
606
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
Gmina
Województwo
zł
Rozogi
Łabunie
Dębe Wielkie
Stara Kiszewa
Wisznice
Rejowiec-Osada
Solec nad Wisłą
Promna
Wilczyn
Mniów
Trzebiel
Tarłów
Jastrzębia
Sędziejowice
Barciany
Wojciechów
Dźwierzuty
Brudzeń Duży
Kochanowice
Karczmiska
Otyń
Jaświły
Baranów
Gąsawa
Dzierżoniów
Żarnów
Nowa Sucha
Firlej
Dobroń
Jemielnica
Grabów
Ostrowite
Borowa
Przytoczna
Świętajno
Mokrsko
Marcinowice
Skrwilno
Kuryłówka
Trzyciąż
Kroczyce
Bedlno
Skoroszyce
Chlewiska
Goszczanów
Zduny
Puszcza Mariańska
Wróblew
Laszki
Baćkowice
Przytyk
Kościelisko
Główczyce
Strzeleczki
Stary Targ
Wiskitki
Mrągowo
Adamów
Popów
Wiśniewo
Nagłowice
warmińsko-mazurskie
lubelskie
mazowieckie
pomorskie
lubelskie
lubelskie
mazowieckie
mazowieckie
wielkopolskie
świętokrzyskie
lubuskie
świętokrzyskie
mazowieckie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
śląskie
lubelskie
lubuskie
podlaskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
łódzkie
mazowieckie
lubelskie
łódzkie
opolskie
łódzkie
wielkopolskie
podkarpackie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
łódzkie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
małopolskie
śląskie
łódzkie
opolskie
mazowieckie
łódzkie
łódzkie
mazowieckie
łódzkie
podkarpackie
świętokrzyskie
mazowieckie
małopolskie
pomorskie
opolskie
pomorskie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
śląskie
mazowieckie
świętokrzyskie
328,58
328,92
329,17
329,28
329,46
329,62
329,64
329,71
329,78
329,83
330,45
330,50
331,05
331,20
331,60
331,75
332,43
332,43
332,59
332,93
333,03
333,05
333,57
333,58
333,70
333,72
333,81
334,72
334,94
334,94
335,33
335,66
335,83
336,00
336,22
336,47
336,85
336,92
336,97
337,05
337,22
337,25
337,32
337,41
337,62
337,63
337,73
337,82
337,89
337,99
338,47
338,49
338,58
338,67
338,79
338,90
339,05
339,36
339,42
339,72
339,81
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
678
182
504
707
471
446
743
595
317**
406
488
246
395
55**
362
418
462
638
615
431
305
311
82
181
606
506
594
274
355
197
203
558
373
587
326
737
770
421
693
304
485
687
33
530
777
392
499
688
563
692
263
660
739
705
296
593
629
517
356
364
383
683
349
487
722
387
427
756
551
337**
421
514
153**
334
61**
414
405
390
609
743
621
477
262
83
153
406
407
614
180
284
161
218
666
422
591
175
628
764
660
443
592
707
582
121
513
713
219
467
631
640
643
173
665
740
679
210
432
535
511
622
423
358
686
272
520
714
487
387
758
706
674
475
457
151**
444
37**
312
563
326
572
377
663
551
518
202
549
495
404
587
154
269
305
186
725
455
527
109
466
724
615
500
556
617
597
136
514
716
382
493
637
603
618
473
609
773
588
216
723
631
511
558
270
281
583
267
427
706
505
402
713
467
701
561
567
130**
394
44**
254
664
506
574
406
736
511
528
133
535
618
450
645
188
317
270
256
634
409
434
126
566
716
594
523
627
541
581
177
554
709
348
521
514
556
475
366
604
655
597
88
633
667
587
542
204
416
552
208
455
688
532
596
725
501
692
621
567
160**
479
49**
210
711
538
485
516
731
529
670
253
665
454
399
643
206
271
77
408
620
309
533
281
487
687
513
599
624
525
478
235
595
722
459
461
594
572
582
402
615
677
494
275
598
747
431
395
153
500
579
171
541
681
567
452
633
497
684
566
610
169**
526
48**
296
728
550
547
548
720
494
718
260
665
428
360
644
318
264
105
363
623
518
539
331
557
637
517
597
678
461
463
199
671
670
704
330
482
476
488
475
592
688
650
253
542
747
388
374
139
554
474
233
391
648
608
495
630
463
687
524
542
229**
393
38**
372
740
622
569
449
682
422
509
279
546
342
252
639
373
244
215
410
564
295
603
491
521
644
488
586
676
470
453
240
595
626
713
386
438
428
456
492
554
611
558
140
498
698
421
412
129
585
498
328
489
613
520
427
599
526
556
480
531
139**
482
325
431
715
538
367
616
567
382
543
310
589
246
345
552
398
366
214
340
554
368
570
453
423
655
322
588
621
391
519
210
514
555
702
344
454
446
373
490
434
558
540
109
553
697
415
487
178
600
407
398
473
550
489
273
492
496
664
461
655
206**
422
358
375
632
571
485
521
614
421
554
444
511
355
502
488
471
282
318
433
647
459
564
455
371
574
389
620
516
385
420
85
456
561
705
298
467
445
377
460
487
558
544
269
417
379
447
439
403
525
512
613
399
430
455
277
527
425
595
439
341
369
483
352
349
645
380
544
447
452
391
500
466
478
333
539
546
486
382
294
464
493
470
505
506
328
520
453
591
488
388
537
379
491
468
712
405
438
665
434
441
454
508
463
295
345
461
501
467
314
407
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
Gmina
Województwo
zł
Kiszkowo
Wierzbinek
Drelów
Leszno
Somonino
Linia
Rybno
Łubianka
Biesiekierz
Grzegorzew
Lubiszyn
Regimin
Ciasna
Granowo
Książ Wielki
Pątnów
Brodnica
Bierawa
Grunwald
Łabowa
Lubiewo
Orońsko
Mrozy
Górowo Iławeckie
Rogowo
Braniewo
Lipno
Czerniewice
Kluczewsko
Mała Wieś
Bulkowo
Burzenin
Prostki
Podgórzyn
Iwaniska
Nowa Wieś Wielka
Gruta
Dąbrówka
Stara Kamienica
Stromiec
Łapanów
Kotlin
Branice
Kostomłoty
Pszczółki
Widuchowa
Kamieniec Ząbkowicki
Nowa Karczma
Jodłowa
Turawa
Malanów
Chmielno
Kaźmierz
Prażmów
Cegłów
Malczyce
Janów
Pawłosiów
Lubochnia
Wolanów
Olsztyn
wielkopolskie
wielkopolskie
lubelskie
mazowieckie
pomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
lubuskie
mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
łódzkie
świętokrzyskie
mazowieckie
mazowieckie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
dolnośląskie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
dolnośląskie
mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
opolskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
pomorskie
podkarpackie
opolskie
wielkopolskie
pomorskie
wielkopolskie
mazowieckie
mazowieckie
dolnośląskie
śląskie
podkarpackie
łódzkie
mazowieckie
śląskie
339,86
340,14
340,15
340,33
340,58
341,04
341,37
341,51
341,70
342,30
342,67
342,71
343,00
343,28
343,30
343,70
343,71
343,95
344,45
344,53
344,66
344,73
344,93
344,94
344,98
345,07
345,62
345,86
346,24
346,76
346,80
347,06
347,27
347,32
348,11
348,29
348,36
348,57
348,80
349,65
349,65
349,73
349,86
349,96
350,02
350,18
350,21
350,33
350,93
351,22
351,58
352,02
352,20
352,23
352,31
354,01
354,82
355,00
355,21
355,31
355,52
49
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
696
788
614
425
455
279
717
457
715
480
427
489
538
509
408
570
575
416
677
365
469
451
179**
574
292
361
584
740
732
782
140
300
334
338
591
299
437
640
219
540
87
402
359
631
712
702
656
682
567
230
625
514
222
508
711
649
363**
105
532
748
352
50
744
757
617
338
522
444
664
359
720
541
471
602
638
587
401
484
540
216
578
319
382
194
197**
594
230
365
496
701
718
727
139
166
395
404
577
495
188
596
147
519
193
410
250
512
671
600
593
661
599
316
517
590
260
437
729
579
254**
108
456
739
473
680
764
718
476
504
342
626
246
685
391
374
562
655
635
483
425
445
298
469
353
433
410
217**
566
234
428
330
608
697
766
71
311
564
402
676
458
194
567
164
575
301
488
193
434
596
580
669
678
590
492
553
625
304
414
710
524
289**
85
621
749
489
644
754
729
622
387
432
536
322
669
319
453
558
565
641
391
460
639
466
695
477
548
321
133**
414
205
407
363
607
661
684
99
540
502
371
642
447
157
546
243
628
191
459
182
637
584
569
690
608
445
308
685
657
305
510
688
617
185**
114
648
746
547
625
737
553
604
223
303
602
295
667
361
497
469
379
569
472
560
578
526
664
436
473
575
136**
457
244
418
483
588
581
652
219
565
426
387
707
521
155
591
220
650
314
510
148
637
564
544
653
528
518
384
601
661
342
563
654
626
603
198
593
734
386
630
574
638
157**
564
498
618
301
643
365
337
262
521
588
499
606
512
468
662
419
430
504
99**
543
220
545
532
533
540
609
213
694
506
404
733
538
215
584
263
635
392
489
243
647
528
580
653
600
422
306
565
602
317
546
624
598
486
163
619
668
421
657
579
526
132**
450
493
604
348
576
306
358
361
523
597
531
656
465
414
537
461
475
479
119**
506
356
525
471
596
519
584
324
715
544
543
739
547
222
528
501
685
395
446
75
659
536
502
637
552
496
458
628
618
503
568
636
590
338
127
583
643
538
636
545
460
122**
283
447
537
419
565
293
414
430
506
630
499
683
484
432
598
508
461
349
120**
585
347
529
581
479
478
632
596
725
471
512
688
576
256
371
572
666
466
488
55
626
472
536
562
420
464
458
578
624
467
580
610
587
410
169
564
582
494
613
501
390
160**
249
491
559
486
608
328
270
395
436
560
481
504
476
531
449
522
513
401
118**
585
386
411
468
427
474
546
555
604
424
580
597
552
351
383
480
579
514
518
71
589
530
483
529
443
477
506
535
602
453
549
615
625
388
121
630
588
451
531
574
477
355
385
472
529
516
564
396
357
279
465
554
534
570
487
475
523
543
555
484
485
572
489
318
433
532
450
571
588
533
469
482
592
422
268
444
565
513
503
492
231
545
589
518
504
446
499
476
579
600
607
429
647
549
404
169
590
524
510
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
Gmina
Województwo
zł
Rytwiany
Kościelec
Przeworno
Stupsk
Stara Błotnica
Łomazy
Galewice
Rokiciny
Biała
Grabica
Wieniawa
Radomyśl nad Sanem
Kamionka
Dąbrowa Biskupia
Dobre
Zadzim
Bystra-Sidzina
Turośń Kościelna
Przyłęk
Repki
Małdyty
Łysomice
Krasiczyn
Rzepiennik Strzyżewski
Iłów
Ryjewo
Skierniewice
Janów Podlaski
Sadkowice
Warta Bolesławiecka
Bliżyn
Domaniów
Iłowo-Osada
Grodziczno
Śniadowo
Dębowiec
Siemiatycze
Brzeziny
Bogoria
Lisewo
Lipnik
Sławno
Rajcza
Stegna
Złotoryja
Rozdrażew
Żagań
Niechanowo
Kamienna Góra
Naruszewo
Nowy Korczyn
Ropa
Wierzchlas
Osiek Mały
Świdwin
Lubań
Panki
Maciejowice
Przechlewo
Goczałkowice-Zdrój
Rachanie
świętokrzyskie
wielkopolskie
dolnośląskie
mazowieckie
mazowieckie
lubelskie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
mazowieckie
podkarpackie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
małopolskie
podlaskie
mazowieckie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
małopolskie
mazowieckie
pomorskie
łódzkie
lubelskie
łódzkie
dolnośląskie
świętokrzyskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
śląskie
podlaskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
śląskie
pomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
lubuskie
wielkopolskie
dolnośląskie
mazowieckie
świętokrzyskie
małopolskie
łódzkie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
śląskie
mazowieckie
pomorskie
śląskie
lubelskie
355,52
355,87
356,45
356,60
356,71
356,93
357,76
357,92
358,13
358,25
358,85
359,41
359,43
359,51
359,55
359,64
359,84
359,85
359,99
360,23
360,29
360,53
361,10
361,14
361,17
361,57
361,74
361,94
361,97
362,11
362,19
362,21
362,32
362,38
362,50
364,25
365,55
365,60
365,66
365,81
366,50
366,92
367,32
367,57
367,67
367,78
367,90
367,97
368,10
368,47
368,82
369,14
369,66
369,74
370,39
370,52
370,90
371,40
371,57
372,11
372,63
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
602
298
714
697
559
798
283
611
436
766
636
689
453
724
319
330
754
716
749
414
718
467
553
268
507
676
195**
502
699
609
129
795
172
548
569
661
757
698
681
150
613
713
384
586
429
576
742
626
91**
622
546
768
812
741
212
620
109
617
639
721
332
568
336
730
562
481
794
332
712
486
758
575
682
424
675
459
505
726
623
719
574
685
586
518
330
608
639
147**
653
696
626
112
769
183
399
510
612
674
749
690
127
463
738
488
630
525
507
699
560
85**
686
566
672
801
734
275
668
233
542
553
755
426
599
315
732
542
497
787
449
692
552
656
594
645
321
356**
325
415
720
629
727
462
719
360
623
300
739
667
148**
657
701
502
180
743
253
422
516
569
751
640
570
176
472
649
611
620
600
411
700
336
165**
661
461
750
792
745
340
585
248
450
526
730
346
513
173
614
643
613
777
440
734
486
632
570
673
285
353**
250
421
702
738
756
439
722
408
585
236
651
589
257**
530
660
503
113
766
428
485
512
543
765
598
461
303
492
704
723
610
577
284
630
296
219**
647
571
672
778
698
357
697
263
446
620
707
431
597
214
676
642
573
762
474
662
627
666
586
658
258
307**
341
515
732
633
733
523
713
445
540
284
629
535
426**
421
679
468
185
761
508
444
504
464
776
622
486
116
548
686
720
702
146**
298
576
333
183**
710
531
651
767
746
371
584
308
265
663
709
546
581
294
617
615
135**
736
353
680
446
651
605
599
312
306**
341
636
687
712
717
544
669
535
455
382
577
513
326**
556
692
415
358
739
529
384
399
514
769
582
450
289
478
713
695
708
233**
303
591
558
183**
654
552
677
753
725
470
608
364
232
631
700
575
627
259
629
652
139**
710
605
654
556
606
529
545
437
336**
452
614
619
675
717
570
664
589
610
468
631
573
333**
580
667
507
370
736
598
353
480
504
756
581
575
323
563
707
711
706
379**
291
661
459
615
638
671
634
745
733
365
505
292
264
617
721
594
591
323
593
542
541
660
550
603
575
590
595
505
745
276**
261
571
628
642
676
439
638
605
622
236
584
597
407**
530
668
522
358
686
559
436
463
496
714
560
521
266
551
651
716
713
304**
492
547
456
612
618
606
656
665
664
381
495
339
374
625
672
657
545
507
605
668
532
609
503
570
598
586
573
601
618
212**
319
565
670
626
644
534
594
578
582
367
519
576
224**
612
691
587
484
696
508
512
505
563
672
527
562
464
581
607
596
694
299**
575
524
405
577
599
624
659
687
627
533
432
437
551
637
617
636
577
498
578
652
576
566
507
536
593
535
562
602
581
542
406
598
609
575
601
586
629
615
548
526
610
603
560
585
641
596
547
627
421
541
459
621
658
521
599
644
628
569
528
624
614
567
605
558
670
620
584
632
666
635
559
474
509
580
568
681
608
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
Gmina
Województwo
zł
Włodowice
Czernikowo
Sztabin
Dąbie
Drzycim
Kłodawa
Płoniawy-Bramura
Fredropol
Kozłowo
Cedry Wielkie
Sawin
Czerwin
Skarżysko-Kościelne
Olszanka
Dygowo
Piątek
Kętrzyn
Chojnów
Głogów
Kwilcz
Niegowa
Pietrowice Wielkie
Niechlów
Belsk Duży
Chrząstowice
Poświętne
Drużbice
Koszyce
Choczewo
Horodło
Smętowo Graniczne
Uście Gorlickie
Płośnica
Chodzież
Nędza
Sułoszowa
Żórawina
Brzeźnio
Łagów
Lubycza Królewska
Opinogóra Górna
Grajewo
Brzuze
Łęka Opatowska
Grzmiąca
Bogdaniec
Kawęczyn
Błędów
Łąck
Włodawa
Mieścisko
Walim
Brójce
Przywidz
Wiśniew
Wielowieś
Szczerców
Lelów
Świeszyno
Komańcza
Dubiecko
śląskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
mazowieckie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
pomorskie
lubelskie
mazowieckie
świętokrzyskie
opolskie
zachodniopomorskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
dolnośląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
śląskie
śląskie
dolnośląskie
mazowieckie
opolskie
mazowieckie
łódzkie
małopolskie
pomorskie
lubelskie
pomorskie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
śląskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
świętokrzyskie
lubelskie
mazowieckie
podlaskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
lubuskie
wielkopolskie
mazowieckie
mazowieckie
lubelskie
wielkopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
mazowieckie
śląskie
łódzkie
śląskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
podkarpackie
373,09
373,19
373,21
373,22
374,16
374,49
374,94
375,45
375,55
375,98
376,47
376,90
377,76
378,13
378,17
378,30
378,53
379,16
379,36
379,61
380,07
381,07
381,22
381,56
382,00
383,88
384,15
384,17
384,34
384,39
384,95
385,30
386,25
386,81
387,28
387,52
387,79
387,81
388,41
389,47
389,91
391,11
391,20
391,84
392,66
392,99
394,14
394,56
395,09
395,31
396,62
396,62
396,80
397,60
397,83
397,96
398,21
398,58
399,41
399,67
400,28
51
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
585
478
459
775
325
700
608
603
192
799
730
706
490
759
643
56
518
630
786
582
484
765
492
467**
733
646
307
670
794
667
779
578
531
760
744
814
448
645
690
511
720
642
333
804
736
397
440
428
454
758
763
419
675
722
762
729
572
375**
791
774
270
52
431
657
523
778
303
673
754
555
207
786
731
641
585
714
289
99
396
698
798
663
692
787
490
504**
746
572
96
689
777
610
745
646
504
728
717
797
547
532
636
418
620
598
101
772
684
446
702
278
548
762
770
366
760
711
773
708
670
445**
782
771
528
356
547
507
762
277
630
746
474
265
733
709
684
456
675
354
55
324
703
778
546
443
777
541
528**
747
612
90
670
791
578
774
665
644
757
770
780
464
485
515
421
616
651
53
753
698
432
666
369
537
741
689
460
793
712
772
683
636
445**
748
752
543
626
663
381
694
346
665
750
619
437
755
658
720
454
692
354
21
464
602
753
517
374
779
579
507**
743
679
155
715
772
624
735
640
609
726
742
757
474
483
526
636
649
656
47
751
678
612
573
488
552
718
761
524
767
592
748
686
711
301**
789
730
683
644
641
429
675
401
489
719
617
356
718
618
683
506
646
396
59
547
609
735
467
311
765
659
512**
743
712
350
726
744
632
716
672
613
690
705
723
555
318
680
354
673
668
90
745
649
545
571
559
505
656
760
568
779
551
748
645
669
381**
759
728
717
664
666
490
667
396
520
731
522
408
715
629
686
465
641
466
102
661
559
724
479
308
761
691
505**
659
672
573
732
740
706
696
660
625
676
705
640
607
453
570
417
702
658
97
734
655
442
642
627
530
652
752
594
778
689
722
709
675
365**
755
735
699
658
755
394
632
448
534
708
612
466
725
655
727
383
649
633
117
646
515
701
442
311
746
677
506**
635
551
571
696
724
691
692
645
669
688
738
695
513
582
549
484
641
601
55
720
668
334
592
653
497
665
599
58**
773
670
709
718
679
737
716
680
660
649
728
500
609
504
513
674
579
691
680
619
712
336
634
644
239
523
443
650
449
250
739
615
750
568
534
518
685
705
637
703
648
507
669
700
667
417
607
602
502
692
604
61
614
684
304
646
627
577
617
679
418
736
652
731
711
639
709
690
662
687
692
702
509
591
541
595
639
593
654
640
669
699
141
621
681
440
673
374
660
429
255
727
635
721
590
566
539
642
722
603
686
656
526
649
684
674
458
645
592
454
679
657
195
622
677
542
623
600
517
653
646
246
610
666
736
715
665
707
700
667
712
653
654
626
651
538
619
625
494
633
650
691
676
540
638
622
552
631
375
637
582
335
707
617
704
649
550
639
634
711
640
630
662
551
616
698
699
556
646
697
587
661
643
377
594
673
664
612
636
451
656
655
296
679
690
715
688
671
678
674
675
706
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
Gmina
Województwo
zł
Suwałki
Stoczek
Lipie
Zagrodno
Szczawin Kościelny
Mochowo
Sarnaki
Ciechanów
Policzna
Borów
Ujazd
Młodzieszyn
Kikół
Sośno
Cyców
Wysokie Mazowieckie
Rząśnik
Purda
Pabianice
Bielawy
Łambinowice
Jastrząb
Lyski
Gronowo Elbląskie
Łagiewniki
Gozdowo
Herby
Rusiec
Bojszowy
Somianka
Brudzew
Kowale Oleckie
Lubomia
Grodziec
Czernichów
Jaworze
Lubasz
Białaczów
Bielsk Podlaski
Skulsk
Przelewice
Borowie
Słupca
Wyry
Subkowy
Garbatka-Letnisko
Sulików
Borzęcin
Karsin
Ożarowice
Komarów-Osada
Mały Płock
Wicko
Damasławek
Ostrów
Leoncin
Kamienica Polska
Sulęczyno
Sławno
Gietrzwałd
Sierpc
podlaskie
mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
dolnośląskie
łódzkie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podlaskie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
łódzkie
łódzkie
opolskie
mazowieckie
śląskie
warmińsko-mazurskie
dolnośląskie
mazowieckie
śląskie
łódzkie
śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
śląskie
wielkopolskie
śląskie
śląskie
wielkopolskie
łódzkie
podlaskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
pomorskie
mazowieckie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
śląskie
lubelskie
podlaskie
pomorskie
wielkopolskie
podkarpackie
mazowieckie
śląskie
pomorskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
401,25
401,69
402,64
402,85
403,29
404,70
405,06
405,83
406,93
407,39
407,55
408,02
408,75
409,50
409,75
410,21
410,61
411,80
413,43
414,12
415,34
416,69
417,77
417,86
418,00
419,49
419,53
419,89
420,07
420,15
420,87
422,48
424,16
424,18
424,34
426,33
427,48
428,65
429,10
429,29
430,42
432,34
432,67
433,63
433,74
435,05
435,58
436,19
436,28
436,40
437,44
438,82
441,64
442,29
442,34
443,19
443,66
443,73
444,56
445,24
445,45
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
664
405
790
735
297**
159
751
381
110**
809
683
727
610
342
525
669
773
524**
796
498
816
600
286**
771
409
780
581
803
592
540**
534
752
746
510
805
820
801
723
776
550
755
468
686
665
433**
792
710
599
554
315
747
354
789
166
781
579
808
811
778
797
733
362
783
704
415**
310
768
327
126**
800
648
695
678
389
584
629
774
518**
780
435
807
559
267**
732
476
748
539
802
624
542**
567
789
775
570
809
811
781
723
759
445
750
353
691
500
469**
793
667
633
637
464
721
251
785
154
753
742
804
792
766
795
737
297
755
659
236**
447
699
238
102**
785
731
679
363**
352
513
576
742
500**
767
522
797
423
317**
715
477
722
583
790
533
541**
671
769
776
540
795
800
765
728
690
584
754
430
717
532
410**
759
687
622
688
331
735
140
784
64
696
704
799
786
756
788
705
456
740
572
261**
653
700
162
80**
745
776
670
468**
353
515
681
737
768
788
606
783
471
259**
563
473
747
623
771
674
790
682
769
764
564
791
784
763
721
680
662
781
553
659
714
385**
786
691
728
719
601
696
60
782
167
708
758
796
780
731
775
655
579
703
614
266**
749
729
182
86**
696
766
700
418**
256
589
611
738
764
782
470
755
450
330**
689
416
751
704
750
678
783
693
775
754
607
787
763
715
727
647
708
777
577
612
698
435**
778
724
739
740
674
699
66
774
234
757
768
781
769
753
772
634
674
703
536
275**
760
719
265
179**
632
765
685
401**
438
648
656
746
737
762
278
749
480
381**
729
561
721
716
711
673
775
683
766
767
537
773
756
730
727
682
754
772
601
441
693
438**
771
710
742
741
645
714
118
764
663
738
757
770
763
750
774
666
678
705
621
314**
741
732
281
290**
735
748
684
369**
494
651
699
750
714
747
401
744
555
443**
723
527
686
693
702
663
760
674
694
764
562
766
743
771
712
690
729
761
486
541
683
742
759
722
749
726
689
719
199
757
765
751
763
767
758
734
768
673
546
663
566
699
721
681
343
369**
670
730
647
356**
696
592
718
677
706
742
307
708
539
717
682
594
659
675
704
643
722
671
678
735
544
746
726
729
661
698
695
734
509
532
641
724
733
710
744
719
723
693
224
737
747
732
743
740
727
707
748
631
479
704
606
716
682
698
382
408**
685
713
651
324**
671
708
693
634
695
738
361
706
714
680
690
611
675
663
703
662
723
683
658
732
567
744
724
718
676
648
709
726
500
543
638
697
730
720
688
710
729
689
247
734
741
725
733
740
735
717
742
611
490
701
660
683
686
680
481
710
694
657
623
684
689
663
672
659
705
722
344
692
700
677
685
702
709
648
667
696
713
668
708
717
642
721
695
716
693
583
719
720
522
618
703
725
718
714
669
687
726
682
445
739
724
738
732
733
731
729
730
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
Gmina
Województwo
zł
Terespol
Deszczno
Bolesław
Pomiechówek
Radziejowice
Bircza
Bralin
Drwinia
Baranów
Żabia Wola
Manowo
Wiślica
Stara Kornica
Dynów
Czarna Dąbrówka
Łagów
Lutomiersk
Kunice
Gniewino
Maków
Rudna
Świdnica
Legnickie Pole
Pokój
Murów
Drawsko
Brzyska
Chełm Śląski
Giżycko
Stawiguda
Cewice
Udanin
Bukowsko
Ksawerów
Elbląg
Mszana
Sochocin
Przodkowo
Lidzbark Warmiński
Załuski
Darłowo
Malechowo
Lisków
Krośnice
Ludwin
Postomino
Gubin
Białogard
Głowaczów
Płońsk
Czosnów
Spiczyn
Solina
Kolno
Dobromierz
Raciechowice
Parzęczew
Zgorzelec
Tułowice
Ustka
lubelskie
lubuskie
małopolskie
mazowieckie
mazowieckie
podkarpackie
wielkopolskie
małopolskie
mazowieckie
mazowieckie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
mazowieckie
podkarpackie
pomorskie
lubuskie
łódzkie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
dolnośląskie
lubuskie
dolnośląskie
opolskie
opolskie
wielkopolskie
podkarpackie
śląskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
pomorskie
dolnośląskie
podkarpackie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
śląskie
mazowieckie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
dolnośląskie
lubelskie
zachodniopomorskie
lubuskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
lubelskie
podkarpackie
podlaskie
dolnośląskie
małopolskie
łódzkie
dolnośląskie
opolskie
pomorskie
446,36
448,39
448,89
449,40
450,15
450,56
451,27
452,19
452,54
454,95
456,20
456,58
457,43
461,47
462,54
463,28
463,82
464,18
466,64
467,04
467,11
467,25
467,94
468,00
469,77
470,27
471,72
475,26
475,37
476,90
477,54
482,69
484,90
492,61
492,62
492,79
496,05
496,77
496,85
497,27
502,20
502,63
503,63
503,89
510,34
511,76
512,30
512,35
512,81
512,94
519,07
519,91
526,53
530,11
537,46
538,77
547,30
548,48
550,21
550,39
53
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
769
725
604
369
807
787
800
764
821
817
784
535 **
544**
822
824
556**
779
737
697
307**
799
776
790
736
813
810
747
550**
532**
812
556**
561**
779
729
693
351**
794
782
775
744
803
801
711
551**
518**
802
559**
565**
762
739
631
450**
760
773
733
717
795
794
693
797
533**
793
798
565**
756
682
537
498**
752
758
742
697
786
785
681
789
542**
788
790
570**
743
707
604
542**
758
759
744
657
777
776
646
781
561**
780
782
575**
753
620
602
535**
762
752
731
703
769
772
650
775
770
774
776
573**
370**
738
569
558**
753
741
701
689
751
749
633
755
752
754
756
575**
447**
739
583
549**
747
737
728
719
745
748
643
749
750
746
751
575**
723
728
597
727
742
735
736
734
737
740
741
743
744
745
746
747
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
Gmina
Solec-Zdrój
Gromadka
Raków
Lipnica
Grębocice
Baboszewo
Ozorków
Jasieniec
Marklowice
Sitkówka-Nowiny
Skarbimierz
Słupno
Puchaczów
Ornontowice
Mielno
Kleszczów
Województwo
zł
świętokrzyskie
554,17
dolnośląskie
556,57
świętokrzyskie
557,23
pomorskie
558,53
dolnośląskie
562,08
mazowieckie
565,71
łódzkie
570,57
mazowieckie
575,15
śląskie
590,89
świętokrzyskie
645,53
opolskie
658,81
mazowieckie
670,73
lubelskie
734,47
śląskie
788,33
zachodniopomorskie 978,03
łódzkie
1553,45
* wśród wiejskich > 10 tys.
** wśród wiejskich < 5 tys.
Gminy wiejskie 5–10 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1*
1
3
13*
22*
1*
6*
3
30*
12*
8
4
1*
7*
2
15*
1*
1
6
33*
2
1*
1
3
29*
2
1*
1
3
15*
2
1*
1
3
7
2
1*
1
3
5
2
1*
1
6
2
3
5
2
3
1
5
4
6
5
7
6
5
8
8
6
25
38
18
25
39
16
29
22
10
26
39
33
39
24
25
34*
25
15
39*
16
4
18*
4
7
33
24
15
5
27*
25
16
24
9
9
14
17
23
11
18
5
19
3
40
9
33
20
13
26
13
24
35
19
38
22
10
23
34
19
28
36
20
30
20
17
17
19
30
17
14
25
10
20
10
35
17
12
19
27
11
18
20
25
18
19
17
15
16
10
24
9
34
23
22
32
22
34
30
23
44
36
19
10
14
26
12
20
28
33
22
* wśród wiejskich < 5 tys.
54
13
13
12
18
35
24
33
1
2
3
4
5
7
8
11
14
12
13
6
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Gmina
Województwo
zł
Kleszczów
Mielno
Ornontowice
Puchaczów
Słupno
Skarbimierz
Sitkówka-Nowiny
Marklowice
Jasieniec
Ozorków
Baboszewo
Grębocice
Lipnica
Raków
Gromadka
Solec-Zdrój
Ustka
Tułowice
Zgorzelec
Parzęczew
Raciechowice
Dobromierz
Kolno
Solina
Spiczyn
Czosnów
Płońsk
Głowaczów
Białogard
Gubin
Postomino
Ludwin
Krośnice
Lisków
Malechowo
łódzkie
zachodniopomorskie
śląskie
lubelskie
mazowieckie
opolskie
świętokrzyskie
śląskie
mazowieckie
łódzkie
mazowieckie
dolnośląskie
pomorskie
świętokrzyskie
dolnośląskie
świętokrzyskie
pomorskie
opolskie
dolnośląskie
łódzkie
małopolskie
dolnośląskie
podlaskie
podkarpackie
lubelskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
zachodniopomorskie
lubuskie
zachodniopomorskie
lubelskie
dolnośląskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
1553,45
978,03
788,33
734,47
670,73
658,81
645,53
590,89
575,15
570,57
565,71
562,08
558,53
557,23
556,57
554,17
550,39
550,21
548,48
547,30
538,77
537,46
530,11
526,53
519,91
519,07
512,94
512,81
512,35
512,30
511,76
510,34
503,89
503,63
502,63
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
228*
27
8
88*
44
22
23
94*
34
80
291
29
17
9
43
220*
40
32
612*
124
51
28
543*
60
336*
295*
18
323
67
460*
35
122*
57
38
2
10
188
133
71
3
127
128
77
694*
1
500*
208
380
65
166
45
61
157
223
7
136
229
267
111
114
455*
23
4
2
56
19
26
94*
22
52
280
15
30
43
31
419*
35
24
613*
137
64
17
436*
66
288*
357*
13
286
58
320*
54
95*
78
119
9
6
106
91
48
1
121
69
33
659*
3
452*
214
249
39
128
41
90
181
250
20
293
231
236
129
73
441*
12
7
4
53
22
20
21*
28
141
261
5
16
96
32
280*
43
33
660*
75
166
35
362*
52
292*
309*
29
275
65
383*
72
252*
47
117
13
24
142
39
77
2
143
126
34
591*
1
58
171
286
27
26
31
128
149
122
10
123
219
237
94
173
332*
23
2
12
34
1
8
31*
26
68
338
3
21
190
15
478*
61
50
232
48
194
52
39
65
28
104*
40
443
73
580*
27
220*
116
178
103
7
71
35
127
14
142
87
29
93
9
211*
143
342
33
72
24
135
151
140
79
137
181
156
60
102
519* 340* 213* 18
15
12
5
7
4
5
3
10
2
3
1
2
16
19
12
11
8
10
19
20
14
15
10
1
221* 172* 73* 139*
5
21
35
12
80
34
67
55
302 322 117 185
13
26
21
26
6
7
7
6
154 176
93
49
9
8
15
8
41
22
20
13
42
77
31
15
36
43
23
33
234 218 155 115
48
9
17
14
157 156 176 110
47
79
106
22
26
20
34
35
12
35
457
36
31
30
14
5
142*
2
2
3
51
24
50
23
424 270
39
37
69
80
107 152
55
88
69
129
39
46
59
44
108* 153* 181* 25
46
51
60
70
76
55
37
24
57
61
71
39
38
64
145 127
97
128
73
51
45
27
11
27
91
36
83
84
1
18
6
9
147
94
103
59
112
98
150
42
27
17
8
19
54
28
29
32
17
37
40
21
19
84
33
53
88
82
42
67
282 319 245 257
33
11
24
29
109
69
45
48
37
52
48
83
66
41
76
124
105 192 190
78
107 177 124 109
165 122 131 126
199
53
25
68
143 168 151 144
195 220 138 157
95
63
36
190
70
93
49
91
13
4
3
8
9
17
1
78*
6
18
83
40
24
2
7
10
39
23
42
14
127
143
56
5
15
19
43
34
172
185
102
26
72
27
38
165
68
47
77
22
57
32
16
20
30
87
78
147
28
50
48
88
25
51
166
37
86
107
29
132
1
18
3
2
8
15
5
7
6
20
29
37
12
32
13
64
30
34
35
11
39
17
19
14
22
9
31
33
80
171
45
10
44
21
72
65
95
40
81
42
50
27
16
43
71
62
41
135
24
38
23
82
26
90
60
25
94
53
136
47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Gmina
Województwo
zł
Radziłów
podlaskie
223,63
Grodzisk
podlaskie
266,89
Domaniewice
łódzkie
269,81
Siemień
lubelskie
275,11
Wizna
podlaskie
277,98
Gać
podkarpackie
281,97
Bartniczka
kujawsko-pomorskie 283,96
Wola Mysłowska
lubelskie
288,09
Polanka Wielka
małopolskie
289,85
Kuźnica
podlaskie
291,50
Dziadowa Kłoda
dolnośląskie
291,93
Kobylin-Borzymy
podlaskie
292,56
Suchożebry
mazowieckie
294,55
Rudnik
lubelskie
296,84
Papowo Biskupie
kujawsko-pomorskie 297,97
Boćki
podlaskie
298,18
Krypno
podlaskie
298,48
Sieciechów
mazowieckie
298,58
Głowno
łódzkie
300,95
Łukowa
lubelskie
303,08
Brodnica
wielkopolskie
303,64
Puńsk
podlaskie
303,71
Potok Wielki
lubelskie
303,89
Baranów
lubelskie
304,15
Krzczonów
lubelskie
305,01
Miastków Kościelny
mazowieckie
305,06
Świerzno
zachodniopomorskie 305,63
Ujsoły
śląskie
306,01
Hańsk
lubelskie
307,76
Wyszki
podlaskie
311,46
Rokietnica
podkarpackie
313,71
Sułów
lubelskie
315,06
Komarówka Podlaska
lubelskie
316,00
Bądkowo
kujawsko-pomorskie 316,47
Paprotnia
mazowieckie
316,64
Klukowo
podlaskie
317,00
Mieleszyn
wielkopolskie
318,37
Kiernozia
łódzkie
320,35
Pakosław
wielkopolskie
320,37
Besko
podkarpackie
320,77
Bobowo
pomorskie
321,38
Chocz
wielkopolskie
321,68
Grębków
mazowieckie
322,55
Żarnowiec
śląskie
324,32
Serniki
lubelskie
324,37
Krzywcza
podkarpackie
325,40
Nurzec-Stacja
podlaskie
326,78
Rogów
łódzkie
327,55
Kijewo Królewskie
kujawsko-pomorskie 327,73
Dłutów
łódzkie
328,69
Skórcz
pomorskie
328,93
Rychliki
warmińsko-mazurskie 329,40
Gielniów
mazowieckie
330,02
Krasnopol
podlaskie
331,35
Kruszyna
śląskie
331,78
Sokolniki
łódzkie
331,87
Lniano
kujawsko-pomorskie 332,32
Świnice Warckie
łódzkie
332,68
Radomin
kujawsko-pomorskie 333,10
Rejowiec Fabryczny
lubelskie
333,14
55
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
92
172
6
288
30
19
79
78
200
264
227
354
210*
100
657*
319
193
53
451
58
49
4
348
580*
70
83
216
50
247
345
210
653*
239*
149
316
75
453
294
202
98
452
738*
446
340
432
104
191
180
5
31
105
160
190
301
250
121
112
256
238
479
56
162
262
5
275
42
25
97
101
265
238
215
257
172*
49
655*
274
86
82
456
84
28
16
414
158
44
94
195
65
233
389
166
573*
378*
310
299
51
271
169
168
37
434
710*
392
342
399
125
246
203
7
34
102
74
191
264
278
88
114
237
105
461
147
167
17
175
44
15
67
93
213
108
132
232
141*
19
607*
304
68
38
290
62
18
133
391
205
80
40
242
79
230
283
183
544*
486*
375
299
50
249
200
139
14
228
691*
264
302
309
163
110
114
23
49
146
60
106
345
378
99
118
281
46
384
124 132 181 170
316 155 116 111
5
7
39
30
384 326 166
89
121
53
60
86
41
18
33
53
165
89
73
18
162 177 186 211
149 180 134 153
75
118
97
227
266 244 227 102
208 171 234 148
290* 417* 319* 46
10
21
1
13
586* 216 143 167
249 156
67
99
125 187 196 239
74
73
89
52
272 284 281 309
70
83
140
63
16
24
14
27
66
104 136 158
334 296 207 221
169 193 164 185
25
22
13
9
13
10
6
16
221 286 210 196
57
77
62
75
239 196 175 136
254 113 131 143
123 145 172 217
605* 566* 500* 385*
496* 480* 586* 574*
292 217 184 231
214 268 299 365
37
59
40
78
179 141 180 116
114
93
182 159
110
56
45
56
20
25
16
57
86
185 439 188
675* 222 295 237
188 138 138 141
189 251 294 104
253 365 291 320
108 149
95
91
83
103 137 101
104 208 236 108
36
43
58
96
100 120
66
54
161 139 127 121
67
102 173 154
78
188 145 123
288 264 197 163
383 274 194 208
91
67
86
64
101 121 201 115
356 415 310 339
54
229 268 270
360 449 290
55
239
121
85
106
103
89
31
66
105
188
231
73
38
47
223
114
201
57
212
61
46
181
131
210
34
30
96
100
132
138
112
90
182
102
199
75
119
86
41
108
123
180
140
111
261
151
174
97
135
150
143
176
265
133
243
50
128
161
141
154
140
60
11
174
63
128
36
66
126
65
119
62
53
55
273
130
177
49
199
54
95
52
134
344
31
35
111
109
89
75
80
81
181
70
218
106
104
124
74
79
123
268
169
98
270
203
167
117
239
71
191
232
148
125
159
69
213
139
145
252
67
63
4
75
58
92
49
202
77
73
28
48
61
70
89
126
87
46
68
76
108
36
84
167
54
57
112
134
59
93
103
120
79
52
105
88
74
106
114
109
91
177
122
56
127
111
141
113
158
142
110
117
115
86
198
96
99
156
165
186
Gmina
61
Zakrzewo
62
Bledzew
63
Grabowiec
64
Sejny
65
Dąbrowa
66
Trzeszczany
67
Nowodwór
68
Bytoń
69
Wąpielsk
70
Ruda-Huta
71
Troszyn
72
Jarczów
73
Jabłonna Lacka
74
Parysów
75
Siemkowice
76
Markuszów
77
Bolimów
78
Wilczyce
79
Bobrowniki
80
Dziadkowice
81
Michałów
82
Wąwolnica
83
Stare Kurowo
84
Szydłów
85 Kocierzew Południowy
86
Abramów
87
Świekatowo
88
Dmosin
89
Waganiec
90
Szczaniec
91
Lichnowy
92
Adamów
93
Secemin
94
Stary Dzierzgoń
95
Kluki
96
Ostrówek
97
Czarnocin
98
Lututów
99 Góra Świętej Małgorzaty
100
Borkowice
101
Zabór
102
Uchanie
103
Mycielin
104
Czarnia
105
Malbork
106
Zalesie
107
Smyków
108
Chodów
109
Gowarczów
110
Świercze-Koty
111
Wojsławice
112
Czarny Bór
113
Kodrąb
114
Zwierzyn
115
Rychtal
116
Zbiczno
117
Żelechlinek
118
Biszcza
119
Brody
120
Wyryki
Województwo
zł
wielkopolskie
lubuskie
lubelskie
podlaskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
mazowieckie
lubelskie
mazowieckie
mazowieckie
łódzkie
lubelskie
łódzkie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
świętokrzyskie
lubelskie
lubuskie
świętokrzyskie
łódzkie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
pomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
pomorskie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
mazowieckie
lubuskie
lubelskie
wielkopolskie
mazowieckie
pomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
mazowieckie
lubelskie
dolnośląskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
lubuskie
lubelskie
333,47
333,48
334,66
334,91
335,38
335,46
335,91
336,33
337,67
337,73
337,80
337,96
338,19
338,27
338,44
338,52
338,93
342,20
342,24
342,69
342,69
343,20
343,52
345,45
346,56
346,83
347,46
347,79
347,92
347,99
348,41
348,45
349,42
349,66
349,94
350,09
351,15
351,16
351,46
351,60
353,58
355,67
355,72
356,26
356,38
357,01
358,03
358,14
359,17
359,24
359,27
360,40
360,66
360,82
360,94
361,35
361,39
362,55
363,11
364,39
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
47
38
42
43
68
197 144 164 250 249
24
10
6
4
3
341 317 265 202 175
165 112
81
158 137
215 248 357 455 441
240 180 279 236 220
402 170 161 171 135
287 296 353 324 297
204 205 278 193 206
41
72
89
322 134
93
130
70
138 123
461 442 226
98
52
187 211 119
55
20
63
53
73
88
82
234 217 235 201 144
236 244 179 281 289
74
143 135 113 119
366 416 396 406 333
140 115
63
30
60
109 107
90
117 125
476 359 557 241 292
156
83
55
131 164
641* 580* 574* 582* 558*
171 165 233 223 181
207 136 130 218 272
13
45
41
46
101
113 141 198 141 142
221 241 138 134
63
82
151
51
105
32
328 338 389 347 376
36
124
56
22
29
62
59
145
89
81
54
138 210 237 243
381 366 374 309 259
174 142 187 160 362
342 373 428 408 231
313 351 361 488 387
66
122
76
154 111
551* 89
97
128 182
85
120 191 152 248
269 239 326 302 279
320 367 399 333 324
138 297 321 230 210
135 185 182
59
150
219 201 282 227 201
322 193
71
11
153
167 204 285 196 167
302 175 186 170 158
97
139 169 231 197
164 133 109 139 151
181 216 446 351 174
46
32
87
76
64
201 235 185 297 226
76
68
113 243 176
122 186 178 267 148
64
96
131 148
92
123 188 174 199 130
356 259 241 299 254
101 159 190 129 163
81
228
4
126
241
308
146
231
240
216
214
104
120
29
159
111
249
65
364
83
212
286
101
161
200
334
109
237
68
78
338
31
102
148
203
293
155
351
139
92
232
342
256
150
105
70
103
90
110
226
163
215
108
167
324
107
106
141
393
187
144
147
4
178
133
308
198
203
194
189
177
126
135
32
87
118
249
130
285
72
214
233
82
142
146
280
100
183
173
165
255
26
184
122
284
300
175
209
84
105
220
380
205
112
68
79
80
90
95
161
164
218
94
171
257
125
74
127
267
169
130
142
4
172
213
387
104
76
179
168
65
146
95
63
113
196
192
81
297
54
94
219
71
159
80
319
87
184
226
101
338
148
117
99
229
280
177
247
58
56
216
343
187
162
72
45
118
153
209
165
163
234
222
189
331
183
125
107
313
194
154
175
12
135
141
251
197
90
163
329
76
116
103
110
84
214
168
101
220
85
97
115
131
225
129
433
96
222
133
94
258
150
184
120
266
260
192
210
61
108
187
338
121
170
137
67
105
161
164
294
153
228
238
112
136
223
188
93
261
369
116
118
78
100
170
241
148
124
130
259
137
121
180
181
98
123
160
69
149
128
85
151
154
185
119
150
155
147
401
66
139
265
107
188
192
226
172
205
166
298
175
288
132
131
125
129
168
146
293
279
217
133
200
153
104
218
231
51
174
287
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Gmina
Województwo
zł
Olszówka
Bakałarzewo
Niegosławice
Krzeszów
Rokitno
Banie Mazurskie
Brzeźnica
Krzęcin
Białopole
Sidra
Lgota Wielka
Obsza
Będków
Ułęż
Ostaszewo
Łukta
Dobryszyce
Łękawica
Wielka Nieszawka
Czarnożyły
Horyniec-Zdrój
Brzozie
Serokomla
Topólka
Tłuchowo
Szudziałowo
Perlejewo
Bolesławiec
Urszulin
Oleśnica
Ceków-Kolonia
Ostrówek
Wodynie
Gręboszów
Wijewo
Paradyż
Ładzice
Ślemień
Pałecznica
Oksa
Tereszpol
Kolsko
Stare Pole
Dąbrówno
Leśniowice
Osiek
Strzelce Wielkie
Adamówka
Bierzwnik
Masłowice
Wietrzychowice
Czermin
Wojciechowice
Filipów
Lubrza
Pierzchnica
Sterdyń
Krynice
Godzianów
Brojce
wielkopolskie
podlaskie
lubuskie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podlaskie
łódzkie
lubelskie
łódzkie
lubelskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
łódzkie
śląskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
podlaskie
łódzkie
lubelskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
lubelskie
mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
łódzkie
łódzkie
śląskie
małopolskie
świętokrzyskie
lubelskie
lubuskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
podkarpackie
zachodniopomorskie
łódzkie
małopolskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
podlaskie
opolskie
świętokrzyskie
mazowieckie
lubelskie
łódzkie
zachodniopomorskie
364,91
365,06
366,24
366,80
366,85
367,09
367,76
367,84
367,90
368,00
368,51
368,81
368,94
369,05
369,09
370,14
370,17
370,35
371,01
371,26
371,50
371,55
372,03
372,25
372,35
372,36
372,41
372,49
372,50
372,62
372,64
372,64
372,65
372,96
373,78
374,35
374,75
374,92
375,11
375,16
376,04
376,49
376,53
377,00
377,53
378,10
378,13
379,04
379,33
379,38
379,78
380,10
380,13
380,34
380,50
380,82
380,89
380,96
381,32
381,51
57
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
148 164 160 175 186 112
99
79
152
96
128 125
478 501 481 397 364 339
84
40
95
53
65
38
12
11
11
69
98
118
37
99
83
32
30
71
233 209 202 211 301 267
20
50
45
56
34
91
293 289 329 411 481 355
184 116 105 164 218 152
282 374 371 420 334 222
257 171 231 320 221 229
25
8
3
6
50
50
466 402 383 400 372 363
131
80
57
92
114
49
226 251 211 166 205 189
89
104 156 197 230 302
404* 412* 345* 42
71
54
222 184 112 118 131 191
183 196 197 318 275 224
155 232 338 422 396 379
336 156 181 153 161 253
685* 693* 245 596* 580* 626*
199 179 288 183 124
96
279 183 120 300 269 335
265 378 316 396 471 465
95
190 184 198 241 170
419 388 392 428 496 442
129 178 150 146 198 151
130 173 121 203 140 133
169 131 158
90
204 434
411 364 224 163
99
211
21
77
85
81
87
42
434 426 438 307 225 271
107 117
98
47
40
23
351 276 212 176 207 230
666* 146 254 325 281 238
56
57
21
38
28
144
403 370 427 362 356 352
39
27
30
58
78
117
390 335 395 416 452 436
415 481 449 270 203 350
106 103 172 212
84
76
116
98
59
126
35
47
280 258 352 358 411 389
392 441 433 336 270 260
379 305 306 291 238 162
189 282 271 210 170 124
237 174 134
51
23
57
426 394 359 168 152 174
489 513 464 388 430 452
458 391 336 415 462 540
178
76
84
62
133 219
152
71
103
77
74
113
261 354 300 195 209 269
338 291 400 444 314 329
309 304 253 220 215 239
15
21
69
85
62
85
132 154 162 332 295 254
103 182 199 192 236 259
58
219
252
392
77
152
65
388
81
425
295
266
114
335
289
92
120
242
129
210
162
519
226
238
85
395
417
179
364
216
344
215
316
41
301
28
149
243
230
370
109
432
279
51
61
396
137
156
97
66
247
490
529
192
213
286
340
206
113
278
241
344
175
361
60
164
169
299
149
256
335
271
74
358
359
69
88
227
166
241
255
547
273
263
170
431
406
294
333
186
293
82
305
62
204
28
98
207
220
332
224
437
259
134
79
474
147
233
93
40
178
465
438
202
245
248
282
218
160
386
251
247
237
278
144
171
99
216
173
180
309
267
91
390
219
157
555
264
204
262
217
532
194
59
113
411
293
318
280
198
330
100
250
64
209
46
114
246
202
345
155
308
231
152
58
339
183
245
138
73
196
286
384
230
162
272
284
241
193
335
229
249
197
283
162
169
161
194
210
191
264
187
101
278
189
102
163
222
232
204
176
380
209
152
212
321
230
398
271
246
277
220
196
164
206
138
159
207
233
322
201
301
182
178
83
302
193
250
219
227
184
224
234
144
140
272
229
195
97
216
215
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Gmina
Województwo
zł
Słubice
Łubnice
Wądroże Wielkie
Łopiennik Górny
Kobiele Wielkie
Bielany
Sorkwity
Kowal
Hanna
Ciepłowody
Borzechów
Trzcinica
Karnice
Kruklanki
Milanów
Nowy Kawęczyn
Łęki Szlacheckie
Wielgomłyny
Kulesze Kościelne
Sadowie
Rytro
Radowo Małe
Kozłów
Szczutowo
Jasionówka
Zębowice
Stary Dzików
Bełżec
Czastary
Miastkowo
Kondratowice
Koszarawa
Gorzków
Osiek
Zatory
Zapolice
Złota
Kęsowo
Morzeszczyn
Leśna Podlaska
Pacyna
Dominowo
Sabnie
Radziejów
Narew
Tuplice
Janów
Boguty-Pianki
Buczek
Witonia
Mniszków
Ciechocin
Bolesław
Gzy
Kraszewice
Raciążek
Stary Lubotyń
Wąsewo
Grudusk
Brąszewice
mazowieckie
łódzkie
dolnośląskie
lubelskie
łódzkie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
dolnośląskie
lubelskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
podlaskie
świętokrzyskie
małopolskie
zachodniopomorskie
małopolskie
mazowieckie
podlaskie
opolskie
podkarpackie
lubelskie
łódzkie
podlaskie
dolnośląskie
śląskie
lubelskie
pomorskie
mazowieckie
łódzkie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
lubelskie
mazowieckie
wielkopolskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
lubuskie
podlaskie
mazowieckie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
mazowieckie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
łódzkie
381,95
382,91
383,12
383,25
383,31
384,10
384,11
384,40
384,60
385,97
386,78
387,76
388,06
388,35
388,69
389,07
389,50
389,79
390,21
390,37
390,60
391,17
391,34
391,53
392,01
392,03
392,34
392,59
392,61
393,07
393,76
394,02
394,14
394,57
394,69
394,73
395,04
395,07
395,08
395,60
395,67
396,05
396,21
396,27
396,38
396,42
397,63
397,74
397,94
398,13
398,40
398,50
398,85
399,03
399,11
399,25
399,30
399,54
399,77
399,89
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
277
90
185
442
253
266
158
87
295
437
495
48
52
42
344
394
485
417
537
384
151
196
508
252
170
168
285
305
300
454
393
304
371
516
414
429
428
245
337
177
59
343
198
296
431
362
370
153
118
212
205
493
515
26
448
347
258
513
241
518
150 136
36
74
223 124
436 474
160 170
240 207
198 227
341 244
157 204
403 435
531 555
113 100
70
339
55
48
220 234
372 365
453 313
333 355
523 521
417 421
349 263
200 155
494 461
306 442
277 243
189 157
268 269
358 362
261 266
385 439
431 473
330 334
396 303
525 511
381 402
429 373
430 456
230 216
421 407
234 203
75
111
383 406
148 125
332 323
406 390
355 267
218 180
176 196
108
86
192 246
315 276
443 381
784* 763*
95
91
447 497
400 459
242 206
458 422
279 222
470 454
186
97
177
409
136
285
387
252
173
452
440
106
64
31
263
298
418
279
529
378
283
233
503
487
276
235
120
380
206
437
402
278
399
500
379
432
373
246
427
349
107
410
323
238
375
310
182
327
251
242
244
438
394
145
515
350
204
478
248
464
360
106
110
351
127
255
436
258
115
469
354
94
85
129
403
317
422
280
491
311
166
212
488
536
250
304
72
350
318
405
395
394
393
492
312
368
406
246
369
380
224
291
347
303
352
290
172
379
227
288
184
310
357
232
439
322
299
278
337
477
261
130
171
213
142
250
453
245
178
468
402
100
75
251
441
398
435
153
332
283
193
246
507
530
394
325
56
382
255
474
360
300
412
461
354
463
400
206
328
320
235
313
349
289
378
345
282
361
376
316
292
341
392
190
409
307
276
288
423
405
297
88
186
234
201
273
488
232
182
438
363
172
98
248
342
366
294
204
181
281
326
442
501
435
356
319
62
264
223
330
328
349
444
352
368
454
375
240
403
296
291
341
455
274
351
310
276
426
422
391
292
262
412
224
362
329
287
272
350
436
298
116
167
191
137
279
503
217
173
388
250
195
92
284
253
376
400
156
232
221
342
429
514
324
435
264
64
283
235
242
295
302
476
320
355
457
351
193
379
347
291
366
398
214
287
492
329
427
393
417
362
402
412
272
300
328
310
346
350
349
358
92
205
265
158
295
460
142
182
342
208
179
82
269
215
211
418
207
221
122
363
254
518
349
292
310
151
422
402
321
290
274
287
332
325
364
313
307
373
271
279
341
326
240
227
470
323
304
253
374
455
496
249
302
378
315
360
357
397
352
225
235
273
239
308
255
337
183
190
244
284
297
173
237
208
313
350
392
223
199
269
260
368
315
251
221
228
317
314
285
257
211
502
253
262
242
282
360
290
367
236
318
319
203
247
157
243
410
240
286
300
358
291
294
422
289
359
252
412
354
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Gmina
Województwo
zł
Szreńsk
Cielądz
Baruchowo
Wieliczki
Siedlisko
Zakrzewo
Cieszków
Krasne
Miłoradz
Męcinka
Kolno
Bejsce
Zakrzew
Konopnica
Słońsk
Pęczniew
Sławatycze
Sławoborze
Żukowice
Rogóźno
Zbójna
Strzelce
Nowinka
Miłki
Sypniewo
Rogowo
Trzebielino
Janowiec Kościelny
Winnica
Stare Juchy
Lipinki Łużyckie
Sękowa
Rąbino
Suchy Dąb
Szypliszki
Huszlew
Marianowo
Moszczenica
Radzanów
Goraj
Zbójno
Aleksandrów
Andrzejewo
Przyrów
Miedzichowo
Janowice Wielkie
Stubno
Osjaków
Ojrzeń
Dalików
Osieck
Radziemice
Płużnica
Przesmyki
Przerośl
Janowo
Liniewo
Gizałki
Aleksandrów
Rutka-Tartak
mazowieckie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
mazowieckie
pomorskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
lubelskie
łódzkie
lubuskie
łódzkie
lubelskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
łódzkie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
małopolskie
zachodniopomorskie
pomorskie
podlaskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
małopolskie
mazowieckie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
podkarpackie
łódzkie
mazowieckie
łódzkie
mazowieckie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
pomorskie
wielkopolskie
łódzkie
podlaskie
400,00
401,55
402,66
403,15
403,45
403,61
404,26
404,28
404,43
404,43
404,88
405,26
405,89
406,16
406,25
406,91
406,95
407,12
407,27
407,30
407,76
408,19
408,40
408,43
408,60
409,03
409,81
410,58
411,00
411,71
411,84
412,00
413,46
413,88
413,91
414,12
414,34
414,38
415,88
416,17
416,47
416,87
417,25
417,51
417,52
418,16
418,61
418,96
419,00
419,04
419,05
419,60
419,85
420,48
420,75
421,47
422,08
422,13
422,41
422,91
59
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
268 343 257 315 463 242 260
255 152 116 150 214 252 303
274 298 341 303 336 410 331
86
132
92
122
90
115 110
126
81
88
184 242 263 327
218 314 295 290 366 403 382
339 356 414 398 428 424 377
520 510 517 508 464 471 459
329 270 251 191 211 147 157
143
63
101 111 108 132 128
244 227 308 314 237 165 134
352 362 209 209 168 149 174
357 295 260 269 276 416 383
460 384 437 425 402 427 360
251 439 350 381 343 209 256
368 376 247 331 325 395 312
537* 556* 332* 49
126 223 259
353 287 292 217 271 356 318
81
149 220 144
96
44
70
360 255 221 234 192
74
140
483* 417* 664* 443* 583* 596* 593*
406 446 432 480 386 499 487
161
93
229 226 267 262 251
224 483 434 521 517 536 556
423 412 494 485 442 450 474
405 292 258 293 358 362 353
438 247 195 167 122 205 235
308 199 240 296 260 257 246
16
29
25
18
79
114 180
239 221 314 228 178 248 199
325 302 296 321 419 384 283
213 245 192 354 353 347 401
447 440 287 304
96
300 330 311 335 266 298
473 471 443 357 320 304 378
263 269 208
84
194 264 265
491 503 493 462 515 523 486
497 484 471 429 399 383 430
400 272 255 159 200 123 202
163 208 177 180 179 154 200
232 347 385 377 408 488 492
407 478 398 329 315 333 334
194 321 358 370 331 375 421
389 438 484 511 514 513 509
270 224 319 390 397 437 414
386 371 248 389 374 443 348
468 502 479 405 313 331 317
367 432 366 289 378 407 376
404 303 411 442 294 408 411
424 419 388 419 410 374 337
137
46
82
155 116 121 212
273 256 194 207 277 323 419
349 327 340 337 262 399 371
346 375 346 215 191 208 160
182 285 315 392 433 431 381
505 382 403 481 486 421 410
271 369 416 187 385 430 497
443 340 424 275 413 285 305
488 450 458 391 361 367 409
249 213 214 345 489 368 429
60
246
211
317
208
285
384
390
442
158
205
136
155
336
382
240
372
262
237
77
303
145
368
266
552
505
367
244
215
200
301
326
392
289
345
318
275
489
380
274
197
522
383
441
468
462
327
258
360
413
268
238
395
419
252
286
270
563
230
308
394
226
189
466
200
156
298
327
387
256
328
242
176
380
439
277
319
195
146
45
405
285
386
248
494
340
322
317
288
236
379
301
372
320
275
311
351
444
347
201
233
491
426
306
404
375
368
283
442
432
343
255
336
446
354
355
365
462
259
257
346
258
281
310
214
145
451
341
365
275
305
379
270
348
343
179
280
324
385
55
349
374
292
213
370
261
303
455
299
320
352
307
391
312
389
399
381
336
340
309
266
418
375
296
311
333
369
327
408
361
347
330
345
388
276
356
339
426
267
254
355
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
Gmina
Województwo
zł
Zaręby Kościelne
Domanice
Nur
Kamień
Świecie nad Osą
Wola Uhruska
Moskorzew
Dubeninki
Kowiesy
Telatyn
Dąbrowa Zielona
Siennica Różana
Krzyżanów
Mędrzechów
Słupia
Wierzbno
Rzeczyca
Srokowo
Kraśniczyn
Kiełczygłów
Wysokie
Olszanka
Świątki
Jawornik Polski
Krzeszyce
Rościszewo
Ruda Maleniecka
Rybno
Jabłoń
Poświętne
Kołczygłowy
Radzanów
Budry
Słaboszów
Chrzypsko Wielkie
Czyże
Mściwojów
Jejkowice
Janowiec
Daszyna
Dąbrowice
Jeleniewo
Ręczno
Oporów
Jeziorzany
Hajnówka
Świętajno
Tarnawatka
Rossosz
Wodzierady
Starcza
Pokrzywnica
Lutocin
Strachówka
Czemierniki
Gaworzyce
Wilczęta
Słupia Konecka
Brochów
Czernice Borowe
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
łódzkie
lubelskie
śląskie
lubelskie
łódzkie
małopolskie
łódzkie
mazowieckie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
łódzkie
lubelskie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
lubuskie
mazowieckie
świętokrzyskie
mazowieckie
lubelskie
podlaskie
pomorskie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
wielkopolskie
podlaskie
dolnośląskie
śląskie
lubelskie
łódzkie
łódzkie
podlaskie
łódzkie
łódzkie
lubelskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
lubelskie
łódzkie
śląskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
lubelskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
mazowieckie
mazowieckie
423,00
423,45
423,54
423,75
425,29
425,39
425,41
425,91
426,00
426,02
426,28
426,38
426,53
426,68
426,83
427,73
428,20
428,62
429,23
429,26
429,51
429,80
430,16
430,77
431,52
432,24
432,81
433,71
434,04
434,21
434,23
434,74
434,91
435,19
435,31
436,20
437,46
438,03
438,35
438,86
441,14
442,19
442,64
442,69
443,36
443,52
443,66
444,35
444,56
444,62
444,71
444,92
445,01
445,39
445,72
446,51
447,06
448,37
448,42
449,37
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
231 313 277 264 316 284 361 290 276
259 229 256 282 340 312 299 354 438
115 187 225 326 323 273 357 363 393
283 212 137 157 256 346 302 321 353
312 353 293 365 474 422 408 454 409
444 407 311 256 342 414 359 396 412
298 273 369 294 287 357 398 430 430
230 266 318 277 332 296 313 292 377
326 309 331 305 265 298 345 653* 652*
220 288 287 224 263 512 207 171 149
445 422 470 470 506 485 477 409 370
387 480 429 459 459 397 354 464 472
147 225 312 335 450 446 448 479 449
413 352 325 372 298 277 271 306 300
275 202
66
119 233 303 269 325 416
450 487 477 369 516 478 470 436 359
372 440 344 328 401 448 433 397 385
108 110 223 352 404 317 355 334 334
211 163 310 361 417 244 387 316 303
72
263 115 172 261 432 420 414 362
350 410 327 363 431 340 407 432 440
430 485 498 423 478 458 498 495 509
408 363 420 433 446 456 447 448 388
120 222 455 330 454 380 472 455 382
481 427 394 441 429 495 322 410 435
507 517 487 538 485 457 424 385 401
299 260 397 341 305 386 441 460 501
490 420 486 510 507 518 456 451 506
750* 741* 734* 741* 736* 377 321 353 263
745* 561* 682* 752* 771* 748* 728* 635* 731*
145 210 280 213 247 202 244 281 400
289 323 342 404 398 447 458 371 367
203 207 239 376 339 391 400 472 456
503 521 508 502 466 425 415 421 464
420 344 201 286 169 272 228 278 314
337 457
514 528 531 504 524 527 545 546 542
498 507 516 448 447 487 464 420 515
272 348 476 542 544 516 548 545 526
102 252 291 367 377 305 538 521 505
68
67
107 147 162 119 191 323 331
11
47
54
112 202 318 307 267 234
396 473 423 340 382 336 306 340 389
471 479 448 436 453 454 372 277 399
307 325 382 426 348 500 491 450 443
440 482 460 458 475 511 505 477 431
278 281 272 295 252 198 282 206 291
500 489 495 435 467 476 507 501 476
359 433 457 453 499 504 517 497 524
546 544 548 554 547 503 465 473 471
327 329 364 245 189 221 197 296 235
192 294 322 319 384 358 452 416 420
397 393 472 505 416 359 332 315 366
281 312 332 344 285 396 394 364 361
144 134 159 382 443 278 374 415 391
512 512 483 476 407 353 323 352 337
365 418 405 413 389 415 384 422 415
421 467 430 466 541 520 489 500 478
416 395 426 454 518 445 437 423 403
334 425 259 339 355 473 406 403 396
371
432
363
306
411
334
397
326
325
238
364
434
362
295
393
425
439
357
433
394
404
438
274
382
417
332
424
386
346
402
342
390
437
376
460
328
486
430
405
331
396
263
415
329
366
420
421
454
441
482
143
414
344
419
456
409
407
427
429
400
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
Gmina
Województwo
zł
Lubomino
Czarnocin
Obryte
Nowe Piekuty
Szelków
Czeremcha
Wielkie Oczy
Tuchomie
Białośliwie
Nowe Ostrowy
Trzebiechów
Osieczna
Słupia Jędrzejowska
Rojewo
Lipce Reymontowskie
Książki
Świerczów
Czajków
Perzów
Tczów
Markusy
Narewka
Milejewo
Przytuły
Wiżajny
Konstantynów
Szydłowo
Koczała
Nowa Brzeźnica
Olszanica
Łubnice
Orchowo
Nowy Duninów
Czerwonka
Siemyśl
Jaśliska
Czarna
Marciszów
Mirów
Trzcianne
Korczew
Rzeczniów
Klonowa
Stare Bogaczowice
Jeżów
Paszowice
Chąśno
Kobiór
Parchowo
Dębowa Łąka
Spytkowice
Stara Dąbrowa
Koneck
Skomlin
Dzierzgowo
Mietków
Radków
Batorz
Sosnówka
Poświętne
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
mazowieckie
podlaskie
mazowieckie
podlaskie
podkarpackie
pomorskie
wielkopolskie
łódzkie
lubuskie
pomorskie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
opolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
podlaskie
lubelskie
mazowieckie
pomorskie
łódzkie
podkarpackie
świętokrzyskie
wielkopolskie
mazowieckie
mazowieckie
zachodniopomorskie
podkarpackie
podkarpackie
dolnośląskie
mazowieckie
podlaskie
mazowieckie
mazowieckie
łódzkie
dolnośląskie
łódzkie
dolnośląskie
łódzkie
śląskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
mazowieckie
dolnośląskie
świętokrzyskie
lubelskie
lubelskie
łódzkie
449,96
451,75
452,16
453,09
454,03
454,66
455,41
456,06
456,58
456,79
457,00
458,14
458,62
458,98
459,43
459,55
459,78
461,00
461,46
461,82
462,21
462,23
462,61
462,70
462,99
463,82
463,89
463,89
465,40
465,43
466,09
466,12
466,25
467,48
467,54
467,80
468,01
468,05
469,44
469,91
470,24
470,56
470,76
471,83
472,10
472,76
473,35
474,57
475,17
475,44
477,73
477,83
477,92
478,35
478,41
478,81
480,47
480,47
481,12
481,80
61
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
422 486 419 546 551 529 543 439 406
321 326 343 434 363 311 277 322 296
382 444 447 477 423 455 463 424 458
214 324 238 229 341 370 427 411 414
186 194 393 255 308 280 324 389 395
134 284 262 247 472 426 397 404 445
492 464 453 431 434 444 423 467 486
634* 706* 413 461 375 388 347 433 511
455 466 409 395 383 366 393 486 417
361 308 250 371 349 429 416 381 392
88
100
78
109 219 385 293 374 383
162 109 129 200 190 158 250 373 316
290 336 294 268 371 390 418 426 371
331 311 372 401 329 309 404 456 441
154 228 193 273 309 301 275 269 394
324 449 320 284 421 369 402 391 514
439 454 444 343 390 406 373 341 305
33
12
9
19
11
32
47
458 425
399 495 463 460 494 419 466 434 434
209 172 189
95
228 217 338 377 407
459 339 273 271 240 343 261 339 429
242 508 492 482 487 482 461 484 488
412 459 488 512 476 510 531 481 517
470 448 417 317 293 297 263 348 348
449 328 328 280 414 265 268 225 312
173 155 298 216 245 243 187 408 448
243 167 154 258 306 225 449 494 451
260 253 305 348 388 413 510 485 482
525 530 529 513 493 484 475 510 473
441 318 408 355 461 509 476 475 477
69
118
36
99
117 195 195 228 178
206 290 270 240 327 274 343 425 427
235 206 333 225 239 185 311 307 297
522 515 523 498 511 490 453 447 453
398 390 404 483 468 475 521 525 480
557* 625* 535* 562* 542* 613* 609* 601* 633*
310 379 297 368 346 344 460 470 452
355 452 418 457 531 496 471 499 502
395 380 301 308 300 411 385 399 398
150
87
168 304 273 371 413 378 190
125 123 218 260 328 372 288 249 563
315 316 425 403 412 459 446 443 499
496 499 507 523 505 508 469 511 493
377 226 431 446 392 373 445 444 465
254 320 268 222 373 160 236 260 244
388 346 376 414 409 489 480 509 475
385 409 348 306 319 279 258 312 333
506 511 527 519 513 541 520 523 504
539 319 274
82
321 188 166 198 289
333 462 468 490 480 491 504 466 437
475 460 475 491 359 315 325 314 356
487 477 491 493 437 462 484 516 500
521 522 503 509 523 533 499 539 467
391 411 335 364 367 420 428 463 479
142 423 349 274 345 404 405 452 410
502 463 466 449 451 470 467 405 454
159 322 284 312 425 428 473 357 423
314 387 543 412 473 549 483 540 489
708* 669* 673* 749* 741* 506 434 449 381
311 357 401 456 540 547 508 528 546
62
450
338
480
453
423
440
443
461
473
323
372
353
445
377
378
521
373
442
462
446
452
471
492
335
559
351
463
481
518
457
256
516
436
444
406
395
428
475
316
248
513
479
483
477
304
469
268
470
245
449
383
468
466
459
447
491
413
448
387
510
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
Gmina
Województwo
zł
Lubrza
Pszczew
Uścimów
Rymań
Miedzna
Boronów
Dubienka
Wilków
Gniewoszów
Mucharz
Obrzycko
Pielgrzymka
Rybczewice
Tuczna
Kodeń
Smołdzino
Jedwabno
Wilków
Szumowo
Wieczfnia Kościelna
Pniewy
Lubanie
Racławice
Gołymin-Ośrodek
Baligród
Dzierzążnia
Pakosławice
Polska Cerekiew
Miasteczko Krajeńskie
Chrostkowo
Kazanów
Korycin
Warnice
Kotla
Domaszowice
Lipowiec Kościelny
Radwanice
Młynarze
Budziszewice
Gnojno
Dębowa Kłoda
Joniec
Irządze
Rusinów
Siemiątkowo
Ceranów
Wierzchowo
Jemielno
Nowogródek Pomorski
Boniewo
Lipusz
Osina
Płaska
Łanięta
Goszczyn
Ruja
Kołaki Kościelne
Godkowo
Kuczbork-Osada
Nowy Dwór
lubuskie
lubuskie
lubelskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
śląskie
lubelskie
lubelskie
mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
lubelskie
lubelskie
lubelskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
podlaskie
mazowieckie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
mazowieckie
podkarpackie
mazowieckie
opolskie
opolskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
podlaskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
opolskie
mazowieckie
dolnośląskie
mazowieckie
łódzkie
świętokrzyskie
lubelskie
mazowieckie
śląskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
zachodniopomorskie
podlaskie
łódzkie
mazowieckie
dolnośląskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
podlaskie
482,06
482,08
482,28
482,35
482,47
485,59
485,77
485,91
485,94
486,53
486,85
487,52
487,53
488,31
488,33
488,62
489,59
489,67
489,73
489,93
492,30
492,41
492,79
493,12
493,13
493,59
493,85
494,61
495,07
495,11
495,98
496,69
497,36
497,60
497,73
497,79
500,25
500,79
500,83
501,33
501,38
503,29
504,79
504,82
506,09
506,36
507,57
508,63
508,90
509,63
510,11
510,14
510,30
510,52
510,59
511,78
511,98
514,67
514,74
517,37
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
374 361 324 421 455 464 530
376 377 387 407 460 480 450
474 368 530 463 420 467 478
141 177 307 417 391 440 439
538 546 540 522 555 519 522
330 506 386 499 508 524 528
536 548 545 551 510 521 495
504 524 524 526 529 534 516
383 404 380 472 490 502 482
534 549 550 550 552 551 542
517 537 515 518 533 483 537
73
161 176 386 500 460 550
225 350 377 359 370 327 367
410 334 440 445 479 469 468
447 437 485 486 465 481 451
335 451 480 424 504 531 526
482 497 504 531 546 494 479
358 492 499 430 438 477 500
176 140 215 313 283 321 399
509 541 526 537 535 539 534
425 457 467 489 527 555 512
501 476 532 506 503 538 524
292 365 367 366 344 337 315
464 516 513 494 445 515 493
510 514 510 465 448 466 462
303 360 415 265 253 387 386
499 505 537 534 558 564 551
401 386 450 473 444 418 390
484 519 505 520 528 550 541
456 424 347 495 456 492 525
541 538 544 540 483 497 515
146
60
61
45
61
72
168
523 535 534 536 556 535 503
332 243 188 262 338 433 440
427 491 509 496 502 514 549
373 331 354 346 257 247 254
175 472 525 532 539 553 555
477 465 478 501 495 526 511
533 540 536 525 548 558 553
511 529 512 474 470 493 496
476* 549* 654* 703* 714* 745* 730*
364 413 489 393 458 314 225
378 283 452 469 522 486 518
532 536 542 543 545 552 546
139 111 104 132 173 204 253
418 397 469 439 457 479 481
436 493 522 524 525 501 502
457 428 436 205 213 129 193
465 474 501 497 530 517 485
435 345 520 527 497 451 563
217 435 482 535 550 562 557
462 498 502 517 519 546 527
527 539 514 549 553 528 513
228 301 337 475 223 258 358
248
92
153 287 235 330 346
483 520 539 541 554 559 561
551 543 538 548 534 522 533
306 401 360 479 549 544 536
94
145 144
63
100 199 222
480 490 451 528 521 545 544
545 547 546 545 526 554 554
463
14
379 514 484 557 547
548
471
493
375
453
507
491
496
520
538
518
551
254
504
459
542
490
480
418
526
506
517
446
531
428
440
536
469
530
533
519
311
515
498
572
330
555
478
556
487
445
203
537
524
236
488
529
288
512
562
535
527
461
482
365
557
550
549
309
532
541
553
536
530
523
421
519
503
534
508
513
541
512
562
186
463
468
529
490
459
424
543
436
516
484
492
428
461
537
497
539
485
527
487
521
495
570
510
548
498
544
522
450
243
550
540
350
481
531
281
520
545
538
528
413
469
282
560
558
533
483
552
556
564
528
506
495
431
523
485
514
543
493
520
474
527
384
467
465
478
403
464
472
487
496
490
488
512
416
507
501
484
509
494
489
532
497
505
525
500
549
498
517
530
519
539
545
524
435
511
533
458
531
499
515
508
546
504
534
537
536
529
526
548
541
556
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
Gmina
Województwo
zł
Krzynowłoga Mała
Gawłuszowice
Rzewnie
Maszewo
Płoskinia
Odrzywół
Jordanów Śląski
Siekierczyn
Stary Brus
Inowłódz
Stare Czarnowo
Klwów
Boleszkowice
Borzytuchom
Imielno
Chotcza
Sosnowica
Chrzanów
Bojadła
Krotoszyce
Pozezdrze
Lelkowo
Opatowiec
Brzeżno
Przewóz
Radłów
Kobylanka
Konarzyny
Wapno
Kiwity
Szulborze Wielkie
Stepnica
Bobrowice
Orla
Podedwórze
Nowe Miasto
Milejczyce
Wąsosz
Tyrawa Wołoska
Studzienice
Fajsławice
Kije
Dubicze Cerkiewne
Platerówka
Mikołajki Pomorskie
Tarnówka
Grabów nad Pilicą
Dziemiany
Potworów
Giby
Bałtów
Regnów
Górzyca
Fałków
Grabowo
Krempna
Rzeczenica
Bytnica
Sulmierzyce
Rząśnia
Nowosolna
Rudka
mazowieckie
podkarpackie
mazowieckie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
dolnośląskie
dolnośląskie
lubelskie
łódzkie
zachodniopomorskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
pomorskie
świętokrzyskie
mazowieckie
lubelskie
lubelskie
lubuskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
lubuskie
opolskie
zachodniopomorskie
pomorskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
lubuskie
podlaskie
lubelskie
mazowieckie
podlaskie
podlaskie
podkarpackie
pomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
podlaskie
dolnośląskie
pomorskie
wielkopolskie
mazowieckie
pomorskie
mazowieckie
podlaskie
świętokrzyskie
łódzkie
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
podkarpackie
pomorskie
lubuskie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
podlaskie
517,66
518,66
519,37
520,23
523,07
523,47
524,24
525,45
525,93
526,20
528,11
528,99
529,17
530,55
531,23
532,11
534,47
536,01
537,10
538,13
538,31
538,46
540,98
542,91
547,60
548,06
550,33
553,57
554,44
554,58
557,34
560,16
561,99
563,31
566,16
566,20
567,45
569,50
571,59
574,18
575,65
576,23
578,94
579,68
583,22
584,62
584,73
588,38
599,36
599,58
599,61
609,13
609,93
613,46
618,33
619,68
620,74
628,37
628,70
629,03
632,96
650,81
63
Ranking – wydatki bieżące na administrację
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
547
526
409
519
262
494
276
528
531
486
469
472
529
542
554
552
530
553
548
549
550
555
554
526
475
496
398
509
488
527
500
455
408
468
534
557
559
555
533
558
553
552
551
560
561
519
496
490
368
535
370
547
412
506
462
465
533
554
564
560
553
556
558
552
562
563
555
539
484
544
471
553
451
552
530
492
467
516
547
558
563
562
556
560
561
557
559
564
560
543
482
532
427
559
501
557
509
400
537
520
538
563
568
567
562
564
566
561
565
569
563
565
498
548
417
560
472
556
525
449
537
543
532
568
573
572
566
567
571
570
569
574
558
532
494
539
431
560
523
559
514
389
562
552
540
566
571
570
565
564
567
569
568
572
561
560
534
554
483
544
508
559
502
401
571
513
543
567
573
570
564
565
566
569
568
574
557
561
525
554
474
551
376
559
547
419
553
507
535
566
574
571
565
567
568
572
573
569
551
476
540
538
522
547
535
542
544
552
550
554
503
557
564
562
558
560
553
561
563
555
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
Gmina
Województwo
zł
Przykona
Ostrowice
Kozielice
Bielice
Żmudź
Kampinos
Kamiennik
Pęcław
Sztutowo
Wymiarki
Białowieża
Zawady
Tuczępy
Lutowiska
Powidz
Cisna
Krupski Młyn
Jerzmanowa
Lewin Kłodzki
Ustronie Morskie
Mielnik
Rewal
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
mazowieckie
opolskie
dolnośląskie
pomorskie
lubuskie
podlaskie
podlaskie
świętokrzyskie
podkarpackie
wielkopolskie
podkarpackie
śląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
podlaskie
zachodniopomorskie
660,84
661,37
663,96
664,33
664,95
670,42
678,55
683,98
694,04
704,08
706,85
721,56
723,55
809,40
842,74
875,29
883,86
895,32
898,38
960,13
983,77
1339,21
* wśród wiejskich 5–10 tys.
Gminy wiejskie < 5 tys. mieszk. – najwyższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2
7
8
9
4
27
5
3
15
28
2
11
10
9
4
29
7
3
5
28
3
4
14
8
10
13
6
2
12
33
2
7
9
5
6
10
4
3
8
19
2
6
10
5
7
9
4
3
8
33
34
29
35
33
2
6
5
7
10
9
4
3
8
34
22
12
2
8
7
10
11
12
6
3
9
33
7
3
4
8
9
11
5
2
10
5
23
19
14
14
20
15
17
29
17
31
13
12
16
14
32
25
28
35
22
28
11
11
13
19
22
31
42
16
27
20
30
22
42
16
15
23
35
32
38
41
13
22
31
10
36
8
5
27
11
12
15
20
21
6
19
28
27
18
25
22
37
17
30
23
17
18
31
39
21
64
2
7
6
5
9
10
4
3
8
17
30
14
27
26
19
15
19
12
20
24
18
16
10
2
4
12
5
7
3
1
8
11
15
13
21
23
30
18
27
25
14
9
24
17
29
28
31
19
17
11
14
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Gmina
Województwo
zł
Rewal
Mielnik
Ustronie Morskie
Lewin Kłodzki
Jerzmanowa
Krupski Młyn
Cisna
Powidz
Lutowiska
Tuczępy
Zawady
Białowieża
Wymiarki
Sztutowo
Pęcław
Kamiennik
Kampinos
Żmudź
Bielice
Kozielice
Ostrowice
Przykona
Rudka
Nowosolna
Rząśnia
Sulmierzyce
Bytnica
Rzeczenica
Krempna
Grabowo
Fałków
Górzyca
Regnów
Bałtów
Giby
zachodniopomorskie
podlaskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
dolnośląskie
śląskie
podkarpackie
wielkopolskie
podkarpackie
świętokrzyskie
podlaskie
podlaskie
lubuskie
pomorskie
dolnośląskie
opolskie
mazowieckie
lubelskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
podlaskie
łódzkie
łódzkie
łódzkie
lubuskie
pomorskie
podkarpackie
podlaskie
świętokrzyskie
lubuskie
łódzkie
świętokrzyskie
podlaskie
1339,21
983,77
960,13
898,38
895,32
883,86
875,29
842,74
809,40
723,55
721,56
706,85
704,08
694,04
683,98
678,55
670,42
664,95
664,33
663,96
661,37
660,84
650,81
632,96
629,03
628,70
628,37
620,74
619,68
618,33
613,46
609,93
609,13
599,61
599,58
Download

rankingu