ELAZIĞMERKEZZAFRANTOPLUKONUTLARISİTEYÖNETİMİ
SAYINKONUTALICISI;
TopluKonutİdaresiBaşkanlığı(TOKİ)’ninyapımınıgerçekleştirdiğiElazığMerkezZafrantoplukonutalanındaki1060Konuttanoluşansitenininşaatı
tamamlanaraksizhaksahiplerineteslimedilecektir.
Söz konusu konutların iskâna açılması ile birlikte yönetim hizmetleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, İdaremiz ile İmzalamış bulunduğunuz;
“GayrimenkulSatışSözleşmesi”ninYönetimveOrtakGiderlerbaşlıklı6.maddesiveYönetimeilişkindiğermevzuatlarkapsamında;TopluKonutİdaresiningözetim
vedenetimindeyapılacaktır.İskândankaynaklananyönetimhizmetleriningörülebilmesiiçinilgilimevzuatlarçerçevesindeaşağıdabelirtilenOrtakGiderAidatve
Ortak Gider Avansının ilgili bankaya; HAK SAHİBİNİN ADI‐SOYADI, BLOK VE DAİRE NUMARASI’nın (ileride ortaya çıkabilecek karışıklıkları önlemesi
bakımından)açıkşekildeyazılarak/yazdırılaraködenmesigerekmektedir.
Bu kapsamda; Aidat ve Avanslarla ilgili olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi gereğince hak sahiplerinin ortak yer veya tesisler
üzerindeki kullanım hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç
bulunmadığınıilerisürmeksuretiylebugiderpayınıödemektenkaçınamaz.Ayrıca,sonödemedegeciktiğigünleriçinaylıkyüzdebeş(%5)GECİKME
TAZMİNATIuygulanacaktır.(BubedelfaizniteliğindeolmayıpaidatınıödeyensakinlerinhaklarınıkorumakamacıylayasaylaoluşturulmuşbirTAZMİNAT’TIR.)
TopluKonutİdaresiBaşkanlığı‘ncaonaylanarakyürürlüğekonulanOrtakGiderAidatveAvansİşletmeProjesikapsamındabelirlenmişolanAidatve
Avansbedellerineilişkintutarlarveödemeşekliaşağıdabelirtilmişolup,alınmagerekçeleriaşağıdaaçıklanmıştır.Bunagöre;
ORTAKGİDERAVANSI:OrtakMahalveKapıcıDairelerininElektrik,Su,D.GazAbonelikveSözleşmeGiderleri,SiteYönetimiMerkezi
DemirbaşlarınAlınması,TeknikMalzemeveEkipmanlarınAlımı,OrtakAlanveBlokBakımıİçinTemizlikAraçveGereçlerininAlınması,
Peyzaj Bakım Malzemelerinin Alınması, Site Yönetimi ve Yönlendirme Tabelalarının Kurulması, Blok Girişleri İçin İlan ve Duyuru
Panolarının Yaptırılması, D.Gaz Kalorimetre Sistemi İçin Blok Bazında Bilgi Toplama Cihazlarının (KONVERTOR) Alımı ve Montajı,
Ortak Alan Doğalgaz Proje Bedeli (Kazan Dairesi, Kolon‐Tesisat v.s.), Vs. Demirbaş ve Yatırım Giderleri İçin Bir Defaya Mahsus
Alınacaktır.AvansBedelinin780,00TL’siDoğalgazMerkeziSistemAbonelikBağlantıBedeli,MerkeziSistemIsınmaGüvenceBedelive
Vergi, Harç Bedeli Olup, Konut Alıcıları Doğalgaz Merkezi Sistem Isınma İçin Ayrıca Bir Bedel Ödemeyecektir. Avans Bedelinin 75,00
TL’si de Isınma Amaçlı Kullanılacak Olan Doğalgaz İçin Alınan Avans Bedelidir. Yalnız Bu Bedel Merkezi Sisteme Gelecek Doğalgaz
Faturalarının Kuruma Ödenmesinde Sıkıntı Yaşanmaması İçin Havuzda Tutulacak Bedel Olup, Site Sakinlerimize Gelecek Olan
FaturalardanDüşülmeyecektir.
ORTAK GİDER AİDATI: Ortak Gider Aidat Bütçesi M2 Paylı Gider Kalemlerinde Ortak Alan Çevre/Blok Aydınlatma, Asansör,
Hidrofor/Pompa Vs. Elektrik Tüketim Giderleri, İşletme Bütçesi İçerisinde Belirlenmiş Olan Limitler Çerçevesinde Kapıcı Daireleri
Elektrik, Su, D.Gaz (Isınma) Tüketim Giderleri, Ortak/Peyzaj Alanları İlaçlama ve Çim Biçme Makinesi Yakıt Giderleri, Peyzaj Alanları
SulamaGiderleri,TemizlikMalzemesiveBlokTemizlikSuyuTüketimGideri,Elektrik,SıhhiTesisat,MekanikMalzemeBakım‐Onarımve
SarfGiderleri,AsansörBakım‐Onarım(GarantiDışıHaller),FenniMuayeneveSarfGiderleri,İşverenMaliMesuliyet,3.şahıs,FerdiKaza,
Yönetim Ofisi ve Kapıcı Dairesi Sigorta Giderleri, Site Yönetimi Büro/Ofis, Ulaşım ve Genel Yönetim Giderleri; Eşit Paylı Gider
Kalemlerindeİdari,TeknikveBlok/BakımGörevlisiÜcretGiderleri,Blok/BakımGörevlisiveTeknikPersonelİşElbisesiGiderleriyer
almaktaolupherayalınacaktır.
TablodabelirtildiğiüzereOrtakGiderAvansBedelibirdefayamahsusolmaküzere3Taksitşeklindealınacakolup,1.Taksit
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen veya açıklanan Blok/Daire teslim tarihlerine göre teslimat aşamasında ZİRAAT
BANKASI ELAZIĞ MERKEZ ZAFRAN şubesi nezdinde açılmış olan aşağıdaki Site Yönetimi hesap numarasına yatırılacaktır. Avans
Bütçesi kapsamında kalan diğer taksitler takip eden ayların en geç 30 ’una kadar ilgili hesap numaralarına ödenecektir. Ortak Gider
Aidat Bedeliise 01.11.2014tarihinde başlamak üzere, İşletme BütçesiBütçe Dönemi Süresince Aylıkolarak her ayın 30 ’una kadar
aşağıdabelirtilenELAZIĞMERKEZZAFRANTOPLUKONUTLARISİTEYÖNETİMİhesabınayatırılmasıgerekmektedir.
ORTAKGİDERAVANSBEDELİKAPSAMINDAYATIRILACAKOLAN1.TAKSİTİÇİNHESAPNUMARASI;
ZİRAATBANKASI–ElazığŞubesi_(70025643–5001/TR580001000186700256435001)
DENİZBANK(ElazığŞb.)‐HesapNo:9670–11137881‐351/(TR260013400001113788100001)
Bilgiİçin;www.emlakyonetim.com.tr/(0850)2023535 …../…../2014
ELAZIĞMERKEZZAFRANTOPLUKONUTLARISİTEYÖNETİMİ
BLOK TİPİ B1 BLOK C BLOK C2 BLOK DG BLOK L5 BLOK KONUT M² 84,49 116,20 131,19 147,45 193,16 AİDAT BEDELİ 46,00 TL
53,00 TL
56,00 TL
59,00 TL
69,00 TL
AVANS BEDELİ ( Taksitli ) 996,00 TL / 1.Taksit : 780,00 TL ( 108,00 TL x 2 Taksit )
1.049,00 TL / 1.Taksit : 780,00 TL ( 134,50 TL x 2 Taksit )
1.074,00 TL / 1.Taksit : 780,00 TL ( 147,00 TL x 2 Taksit )
1.101,00 TL / 1.Taksit : 780,00 TL ( 160,50 TL x 2 Taksit )
1.177,00 TL / 1.Taksit : 780,00 TL ( 198,50 TL x 2 Taksit )

YUKARIDABELİRTİLENHESAPNUMARALARIDIŞINDABİRHESABAVEYAKİŞİYEELDENÖDEMEYAPMAYINIZ.

SİTEYÖNETİMHİZMETLERİNİNDÜZGÜNVESAĞLIKLIBİRŞEKİLDEYÜRÜTÜLEBİLMESİİÇİNORTAKGİDERLERİNSÜRESİİÇERİSİNDEÖDENMESİNEDİKKATEDİNİZ.

ORTAKGİDERAİDATÖDEMELERİ01.11.2014İTİBARİİLEBAŞLATILACAKOLUP,BÜTÇEDÖNEMİSÜRESİNCEHERAYINENGEÇ30‘UNAKADARİLGİLİHESABAYATIRILACAKTIR.

SİTEYÖNETİMHİZMETLERİ,YÖNETİMKURULUTARAFINDANYETKİLENDİRİLMİŞEMLAKYÖNETİMHİZMETLERİVETİCARETA.Ş.TARAFINDANYÜRÜTÜLÜCEKTİR.
Download

elazığ merkez zafran toplu konutları site yönetimi ortak gider avans