“Bilgi”
Kavramıyla
Anlaşılan
şey
Nedir?
www.ismailbilgin.com
 Bilgi edinme insanın en
temel güdülerinden
birisidir.
 İnsan bu özelliği
sayesinde diğer
canlılardan ayrılır.
 İnsan yalnızca varlığın
sürdürebilme
gereksinimiyle yaşamaz.
 İnsanın bilme merakıyla
varlıklara yönelme
gereksinimi de vardır.
www.ismailbilgin.com
 Felsefeye konu olan
bilgi sözcüğü akla
dayanan bir soyutlama
ve kavram
oluşturmanın ürünüdür.
 Doğuştan gelen iç
güdüsel davranışlar,
refleksler felsefe
tarafından bilgi
sayılmamaktadır.
www.ismailbilgin.com
www.ismailbilgin.com
Süje
+ obje
bilgi
Süje , bilinen varlık olarak insandır ve
bilginin öznesidir.
Obje , bilinen varlık olarak var olan
şey ve bilginin nesnesidir.
Bilgi aktı , bilinç eylemi.
www.ismailbilgin.com
“Şu nesne kalemdir.”
Suje
algılama
Bilen
Bilgi aktı
Obje
Bilinen
www.ismailbilgin.com
=
BİLGİ
Ürün
Gündelik bilgi
Teknik bilgi
BİLGİ
Dinsel bilgi
TÜRLERİ
Sanat bilgisi
Felsefi bilgi
Bilimsel bilgi
www.ismailbilgin.com
www.ismailbilgin.com
GÜNDELİK BİLGİ
(AMPİRİK BİLGİ)
Günlük yaşamda kişisel deneyimler
sonucunda elde edilen bilgilerdir.
www.ismailbilgin.com
 Sistemli bir araştırma yöntemiyle elde
edilmemiştir.
 Bireyin yaşamını kolaylaştırır.
 Özneldir (subjektiftir)
 Genel-Geçer değildir.
 Tek tek olaylar için doğrulanabilir.
 Duyu ve algı alanına ilişkindir.
Şifalı
bitkiler
www.ismailbilgin.com
www.ismailbilgin.com
DİNİ BİLGİ
Dinsel bilgi inanma gereksinimi sonucu
oluşmuş insanı ve doğayı doğaüstü güçlere
dayalı olarak açıklayan bilgidir.
www.ismailbilgin.com
 İnsanı ruhsal açıdan rahatlama ve toplumsal yaşamı
düzenleme amacı taşır.
 Vahye dayalı olduğu için inancı gerektirir.
 Eleştiriye kapalı yani dogmatiktir.
 Ayin ve ibadet kurallarını içerir.
www.ismailbilgin.com
www.ismailbilgin.com
TEKNİK BİLGİ
Doğada var olan nesnelerin yaşamda fayda sağlayan
araçlara dönüştürülmesiyle oluşturulmuş bilgilerdir.
 Gündelik bilgiye dayalı teknik bilgi
Bilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi
www.ismailbilgin.com
İnsan yaşamını kolaylaştırır.
Doğaya egemen olmayı sağlar.
Günümüzde bilimle etkileşim içindedir.
Kullanılış amacına göre sonuçları olumlu
veya olumsuz olabilir.
www.ismailbilgin.com
www.ismailbilgin.com
SANAT BİLGİSİ
Sanatçının duygu ve hayal gücünü
kullanarak gerçekliği simgelerle anlatması,
güzelliği yaratmasıdır.
www.ismailbilgin.com
Özneldir.
Yaratıcı düş
gücüne dayanır.
Belirli bir yönteme
bağlı değildir.
Evrenseldir.
Sanatçının
kullandığı
malzemeye göre
şekillenir.
www.ismailbilgin.com
www.ismailbilgin.com
BİLİMSEL BİLGİ
Belirli yöntemler kullanarak doğada ve
toplumda var olan olayları betimlemeyi,
olgular arası ilişkileri açıklamayı amaçlayan
sistemli bir bilgi türüdür.
www.ismailbilgin.com
 Evrenseldir.Tüm insanlığa aittir.
 Birikimli olarak ilerler.Geçmişte ortaya
konulan bilgilere yeni bilgiler katılarak
ilerler.
 Genelleyicidir.Aynı türden olayları
açıklamaya yöneliktir.
www.ismailbilgin.com
 Sistemlidir.
 Kesindir. Belirli yöntemlerle doğruluğu kanıtlanır.
 Determinist bir yaklaşımın ürünüdür.
Olaylar rastlantısallıkla değil,
neden-sonuç bağıyla kurulur.
www.ismailbilgin.com
Doğa bilimleri
-Fizik
-Kimya
-Biyoloji
Psikoloji
Formel bilimler
BİLİM
TÜRLERİ
İnsan bilimleri
-Sosyoloji
-Tarih
-Siyaset
www.ismailbilgin.com
-Mantık
-Matematik
Doğa bilimlerin özellikleri nelerdir?
 Doğada yer alan yani somut
olarak gerçekleşen olaylar
konu edinilir.
 Olgusal oluşumlar nedensonuç ilişkisiyle açıklanır.
 Tümevarım yöntemi
kullanılır.
 Öngörüseldir.
www.ismailbilgin.com
Formel bilimlerin özellikleri nelerdir?
 Somut olmayan yalnızca
düşüncede yer alan ideal
objeler konu edinilir.
 Tümdengelim yöntemiyle
sonuca gidilir.
 Bilginin içeriğinden çok
biçimsel doğruluğuyla ilgilidir.
www.ismailbilgin.com
İnsan bilimlerin özellikleri nelerdir?
 İnsanın tarihsel ve toplumsal süreçte ortaya
koydukları konu edinilir.
 Konusuna göre çeşitli yöntemler ve teknikler
kullanılır, belgelere bulgulara dayanır.
 Olaylara nesnel olarak yaklaşılsa da açıklamaları
büyük ölçüde olasılıklıdır.
www.ismailbilgin.com
www.ismailbilgin.com
FELSEFİ BİLGİ
Evrene, insana ve yaşama ilişkin sistemli
düşünme sonucu oluşmuş tümel bir bilgidir.
www.ismailbilgin.com
 Eleştireldir.Var olanla
yetinmeyen bir bilgidir.
 Özneldir (subjektiftir).Bilgiyi
üretenin bakış açısını yansıtır.
 Akıl ve mantık ilkelerine
dayanır.Kendi içinde çelişki
barındıran görüşler
barındırmaz.
 Sistemlidir.Görüşler karşılıklı
olarak birbirini tamamlayan bir
düzenlilik içerir.
www.ismailbilgin.com
BİR FIKRA
AKIL NEDİR?
Bir akıl hastanesini ziyareti
sırasında, adamın biri sorar:
-Bir insanin akil hastanesine yatıp
yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?
Doktor:
Bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra
hastaya üç şey veriyoruz.
Bir kaşık, bir fincan, ve bir kova.
Sonra da kişiye küveti nasıl
boşaltmayı tercih ettiğini soruyoruz.
Siz NE yapardınız?
Adam:
OOO ! Anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder.
Çünkü kova" kaşık ve fincandan büyük.
Hayır, der doktor.
Normal bir insan küvetin tıpasını çeker....
DERS:Sadece bize sunulanlar dışında
çözüm bulmaktır akıl.
www.ismailbilgin.com
 Tümeldir.Var olan her şeyi bir bütün olarak
değerlendirme amacı taşır.
 İçedönük bir düşünüşün ürünüdür. İnsan bilincinin kendi
etkinliğini sorgular.
 Olgusal ve deneysel değildir. Kavramsaldır.
 Evrenseldir.Üretilen bilgi herkesindir.Bir ulusa mal
edilemez.İnsanlığın kullanımına açıktır.
www.ismailbilgin.com
Download

Bilgi