SZKOŁAPODSTAWOWASPECJ
ALNANR1
0 ZAPRASZANA:
DZI
EŃ OTWARTY
30
29KWI
ETNI
A201
5,
GODZI
NA0950 -1
1
W PROGRAMI
E
-„
KOMPUTERMOI
M NAUKOWYM POMOCNI
KI
EM”-„
ZAPRZYJ
AŹNI
JSI
ĘZTAŃCEM”-„
WI
TAJW ŚWI
ECI
EZMYSŁÓW”-„
RUCH TO ZDROWI
E”-
W MI
ĘDZYCZASI
EMOŻLI
WOŚĆZWI
EDZANI
ASZKOŁY,
ROZMOWYZPEDAGOGI
EM SZKOLNYM,
UCZESTNI
CTWA
W ZAJ
ĘCI
ACH DYDAKTYCZNYCH.
SZKOŁAPODSTAWOWASPECJ
ALNANR1
0
I
MJ
.
KORCZAKAW ŚWI
ĘTOCHŁOWI
CACH
ULŁAGI
EWNI
CKA65
SERDECZNI
EZAPRASZAMYRODZI
CÓW
WRAZZDZI
EĆMI
TEL/
FAX:
323451
926
EMAI
L:
SPS1
0@ ONET.
PL|
WWW:
SPS1
0.
EDUPAGE.
ORG
Download

Untitled