Prihláška do Prieskumu odmeňovania
na obdobie 1. mája 2013 až 30. apríla 2014
obchodnej spoločnosti Hay Group, s.r.o. so sídlom Dunajská 31, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 868 741, IČ DPH: SK2021757265, bankové spojenie: 2005570108/8130, Citibank (Slovakia) a.s.,
telefón: ++421 2 5441 0327, fax: ++421 2 5441 6235, e-mail: [email protected], obchodná spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 29961/B (v ďalšom texte prihlášky aj „zhotoviteľ“
v príslušnom gramatickom tvare).
Účastník:
Obchodné meno:
Dobrovoľne sa týmto prihlasujem do Hay Group Prieskumu odmeňovania na obdobie 1. mája 2013
až 30. apríla 2014 (ďalej aj „prieskum“). Beriem pritom na vedomie, že moja riadna účasť v prieskume
za podmienok uvedených v tejto prihláške, najmä poskytnutím potrebnej súčinnosti, je nutnou a
odkladacou podmienkou protiplnenia zo strany Hay Group.
Za riadnu účasť v prieskume obdržím od Hay Group bezodplatne1:
knihu štandardných Hay Group popisov pracovných pozícií,
vlastnú maticu pracovných pozícií,
hlavné výsledky prieskumu = stručnú správu o hlavných zisteniach,
trhové porovnanie jednej ľubovoľnej pozície,
pozvánku na Záverečný seminár,
analýzu vnútornej spravodlivosti odmeňovania
Ak pomocou symbolu „ “ vyznačím, že potrebujem nadefinovať/predefinovať veľkosť svojich
pracovných pozícií pomocou metodiky Job MappingSM 3, Hay Group mi túto službu poskytne.
Mám záujem o nadefinovanie/predefinovanie veľkosti svojich pracovných pozícií pomocou
Job MappingSM v komerčnej hodnote 1 330 EUR + DPH. Za riadnu účasť v prieskume obdržím
túto službu bezodplatne. Okrem tu výslovne uvedeného nemám za účasť v prieskume voči
Hay Group nárok na žiadne zvláštne protiplnenie.
Výslovne sa zaväzujem poskytnúť Hay Group všetku potrebnú súčinnosť podľa jeho
požiadaviek, a to najmä dodaním informačného vstupu, ktorým je
a/ kompletne a pravdivo vyplnená mzdová tabuľka s členením na základnú mzdu, variabilnú zložku
a príplatky, a
b/ kompletne a pravdivo vyplnený online dotazník o internom systéme odmeňovania obsahujúci
zodpovedanie otázok o benefitoch a politike odmeňovania.
Súčinnosť poskytnem Hay Group do 17. mája 2013.3
1
2
3
Záväzok Hay Group je splnený okamihom odoslania produktu; týmto okamihom prechádza na účastníka
aj nebezpečenstvo škody na ňom. Vlastnícke a iné obdobné právo k produktu, najmä právo disponovať
s ním, neprechádza na účastníka skôr, než poskytne Hay Group riadne vyplnenú mzdovú tabuľku a riadne
vyplnený online dotazník. Ak účastník nesplní niektorú z tu uvedených povinností, najmä ak riadne a včas
neposkytne súčinnosť, Hay Group má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty, a to
z dôvodu podstatného porušenia zmluvy účastníkom. Ak neposkytnem riadne a včas požadovanú súčinnosť,
za už vykonaný Job MappingSM zaplatím Hay Group komerčnú cenu 1 330 EUR + DPH
na základe vystavenej faktúry.
Účastník berie na vedomie, že plnenie získané na základe tejto prihlášky od Hay Group bude dielom, ktoré
tak vcelku, ako aj jeho časti, každá jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti, je obchodným tajomstvom
Hay Group a je určené výhradne účastníkovi. Žiadna z informácií v ňom obsiahnutých nesmie byť
zverejnená, odtajnená ani inak poskytnutá tretej osobe bez predchádzajúceho výslovného súhlasu
Hay Group, udeleného účastníkovi v listinnej forme, vlastnoručne podpísaného príslušným členom alebo
členmi štatutárneho orgánu Hay Group. Dielo a obchodné tajomstvo sú chránené najmä Autorským
zákonom, Obchodným zákonníkom, Bernským dohovorom o ochrane literárnych a umeleckých diel,
Zmluvou WIPO o autorskom práve (WCT) a Trestným zákonom. Akékoľvek šírenie diela je prísne zakázané.
Hay Group si vyhradzuje právo poskytnúť dielo alebo jeho časť tretej osobe, pokiaľ to nebude v rozpore
s oprávnenými záujmami účastníka, a to najmä osobe legálne používajúcej príslušnú ochrannú známku
alebo kmeň obchodného mena Hay Group.
Hay Group je oprávnený podmieniť akceptáciu prihlášky, ako aj dodanie svojho plnenia preukázateľným
prevzatím riadne vyplnenej mzdovej tabuľky a riadne vyplneného online dotazníka od účastníka. Hay
Group si vyhradzuje právo dodať objednané plnenie v čase, ktorý je v zmysle interných zvyklostí Hay Group
obvyklý a primeraný vzhľadom na povahu a rozsah príslušného plnenia. Účastník berie na vedomie,
že okamihom akceptácie prihlášky zo strany Hay Group vzniká medzi účastníkom a zhotoviteľom
obchodnoprávny záväzkový vzťah.
Prihlášku za spoločnosť vyplnil
(meno, priezvisko):
Telefónny kontakt:
v:
… … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . ..
(podpis/y)
dňa:
Vlastnoručné podpisy osôb oprávnených konať v mene účastníka
Vyplnenú a podpísanú prihlášku odfaxujte na číslo 02/5441 6235, prípadne zašlite
e-mailom na adresu [email protected]
V prípade, keď zhotoviteľ plní bezodplatne, sa nejedná o zdaniteľné plnenie.
Zmapovanie a určenie veľkosti pracovných pozícií = zaradenie všetkých pracovných pozícií účastníka / objednávateľa podľa ich zložitosti, berúc pri tom do úvahy mieru zodpovednosti, know-how a zložitosť problémov, ktoré pozícii prislúchajú
Ako účastník zodpovedám za to, aby poskytnutie mzdovej tabuľky a dotazníka bolo najmä v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, so zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, so zákonom č. 311/2001 Z.z.
Zákonníkom práce, všetko v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, relevantnými technickými normami a internými predpismi.
Download

Prihláška do Prieskumu odmeňovania