•
•
•
•
•
Günümüzde bilim ve teknoloji
alanındaki hızlı gelişmeler bilgiyi ve bilgi
üretmeyi ön plana çıkarmıştır.
Her alanda bu gelişmelere uygun
düzenlemeler ve yapılanmalar zorunlu
hale gelmiştir.
Bilgiyi üretme ve yayma sorumluluğu
olan okullar bu gelişmelerin dışında
kalmamalıdır.
•
Başarılı olabilmek için başarısızlığın
nedenlerini ortaya koymak gerekir.
•
Yeniden yapılanma düşüncesinden
hareketle
• Kocaeli genelinde;
• Başarısızlık Nedenlerinin Tespiti ve
Başarıyı Arttırma Projesi (2003-2004)
• 276 İdareci
• 2359 Öğretmen
• 9319 Veli
• 16199 Öğrenci
Başarı Üretim Planı
Anket sonuçları göz önünde bulundurularak
ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ
Sık ve çok gülmek;
Akıllı insanların saygısını ve
Çocukların ilgi ve sevgisini;
Dürüst eleştirmenlerin övgüsünü kazanmak
Ve sahte dostların ihanetine dayanabilmek;
Güzelliği taktir etmek;
Herkesin iyi taraflarını görmek;
Dünyayı ya sağlıklı bir çocuk,ya güzel bir bahçe ya da
Düzeltilmiş, bir sosyal durum ile terk etmek;
Sizin sayenizde bir kişinin bile rahata erdiğini bilmek;
İşte bunlar başarıdır.
Ralp Waldo Emerson
•
•
•
•
Yeterli altyapı çalışması yapılmadan sekiz
yıllık eğitime geçilmesi.
Bölgemizde yaşanan depremin eğitim
ortamına etkileri.
- Geleneksel aile yapısında değişiklikler
yaşanmıştır.
- Yıkılan ve hasar gören okul binaları,
öğretmen eksikliği ve deprem travması
yaşayan öğrencilerin merkezi sınavlarda
başarısı düşmüştür.
• Kocaeli ilinin sanayi bölgesi olması
• Meslek liselerine devam eden
öğrenci sayısının fazlalığı
•
(2004 ÖSS sonuçlarına göre; ilimiz
genel puan ortalamasında 30.,
yerleştirmede 10. sıradadır.)
• Göç
•
(Son 10 yıla ilişkin nüfus artış hızı
%26,81’dir.)
İLLER
1999
2000
2001
2002
KOCAELİ
9.
19.
41.
45.
SAKARYA
19.
32.
66.
63.
YALOVA
11.
16.
22.
20.
DÜZCE
-
35.
67.
74.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1999
2000
2001
2002
kocaeli
sakarya
yalova
düzce
Tablodaki veriler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.
• Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve
Bolu ikinci bir deprem şoku da
üniversite sınavında yaşadı.
Depremzede illerde başarı oranı
önceki yıllara göre yarı yarıya
düştü.
Milliyet
Her şeyden önce eğitime bakış açımız
ve anlayışımız değişmelidir.
AİLE
•Anne-baba tutumları
•Sosyo-ekonomik düzey
BAŞARI
•İdareci
•Öğretmen
•Öğrenci
OKUL
ÇEVRE
•Sivil toplum örgütleri
•Görsel yazılı basın
•Yerel yönetim
•Üniversite
•Sanayi çevreleri
Çocuğun aile içindeki yeri ve onunla kurulan iletişim
biçimi okul başarısını etkileyen çok önemli bir faktördür.
• Prof. Dr. Haluk Yavuzer’in 1986 yılında 717 yaş arası başarısız 50 çocuk üzerinde
yaptığı araştırmaya göre;
• % 66’sının babalarının kendilerine zaman
ayıramayacak kadar meşgul oldukları
• % 44’ünün ailesinde ebeveyn ilişkilerinin
kötü olduğu
• % 36’sının otoriteye karşı olduğu
tespit edilmiştir.
Aileler
Başarıyı arttırmak
konusunda çocuğuma
nasıl yardımcı
olacağımı bilemiyorum
49%
51%
Öğretmenler
Bu maddeyi
işaretlemeyenler
İdareciler
25%
Aileler İlgisiz
Bu maddeyi
işaretlemeyenler
75%
Aile çocuğun
başarı
durumunu takip
etmiyor
34%
66%
Bu maddeyi
işaretlemeyenler
Araştırma sonuçları gösteriyor ki;
ailelerin çocuk ve ergenle iletişim, anababa tutumları ve yöneltme konularında
eğitim desteğine ihtiyaçları vardır.
Öğretmenler
35%
Aramızda
işbirliği yok
Bu maddeyi
işaretlemeyenl
er
65%
Öğrenciler
İdareciler
44%
56%
Öğretmenler
derse
hazırlıksız
giriyor
Bu maddeyi
işaretlemeye
nler
41%
59%
Öğretmenler
seviyemize
uygun ders
anlatmıyor
Bu maddeyi
işaretlemeyen
ler
Kocaeli Üniversitesi tarafından
2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ilimizdeki
orta öğretim kurumlarında öğretmen
performansının değerlendirilmeye yönelik bir
araştırma yapılmıştır.
Bu araştırma
sonuçlarına göre;
Öğrenciler öğretmenlerinin;
• Dersin içeriğine uygun öğretim ortamını
belirlemediklerini (% 56,4)
• Öğretecekleri konuları belirlerken, öğrencilerin
ihtiyaçlarını göz önüne almadıklarını ( % 50,3)
• Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre
yönlendirmediklerini (% 65,1)
• Öğrencilere kendilerini ifade edebilecekleri
ortamlar oluşturmadıklarını (% 67,3)
Öğrenciler öğretmenlerinin;
• Öğrencilerin, kendi kendilerine öğrenme
becerilerini geliştirmelerine yardımcı
olmadıklarını (% 67,9)
• Öğrencilere karşı sabırlı ve hoşgörülü
davranmadıklarını (% 51,2)
belirtmişlerdir.
Araştırma sonuçlarından
çıkan sonuç; öğretmenlerin
dayanışma ve fikir alış
verişini sağlayacak yeni
eğitim öğretim metotları
hakkında
bilgilendirilmesi gerektiğidir.
• Yöneticiler, okulun amacını
gerçekleştirmek ve işleyişini
kolaylaştırmak için vardır.
•
Başarısızlık nedenleri anketinde,
idareciler başarısızlığı; öğrenci, veli ve
öğretmene bağlamışlardır. Buna karşın bir
çok aile de okul idaresi ile rahat iletişim
kuramamaktan yakınmaktadır (%29).
•
• Eğitimin başında olan insanlar yeni
gelişmelerden habersiz olamazlar.
•
İdarecilerin bilgilendirilmeleri ve çağın
gereklerine uygun yeni yöntemler ve insan
ilişkileri konusunda donatılmaları
zorunludur.
• Sınavlarda heyecanlanıyorum (%52,7)
• Ders sırasında dikkatim dağılıyor (%50,5)
• Anlamadığım konularda soru sormaktan
çekiniyorum (%36,9)
• Çalıştığım halde başaramıyorum (% 33,1)
• Bazı dersleri yapamadığıma inanıyorum (% 30,4)
• Ders sayısı fazla (% 40,6)
• Bazı öğretmenler dersleri seviyemizin üstünde
anlatıyorlar (% 41,2)
• Öğrenci başarısını arttırmak için;
Öğrencilerin ihtiyaçlarını, ilgilerini ve
yeteneklerini tespit edip bunları karşılayacak
program ve yöntemler geliştirmek gerekir. Bu
amaçla yapılan anket sonuçlarına göre,
öğrenciler başarısızlıklarının sorumlusu
olarak kendilerini görmüşlerdir.
•
•
•
Müzik öğretmeni Beethoven’a; “Besteci olması imkansız!”
demişti. Oysa o, insanlık tarihinin en büyük bestecilerinden birisi
oldu.
Öğretmenleri Edison’u, hiçbİr şey öğrenemeyecek kadar aptal
bulurlardı. Edison’un kim olduğunu söylememize gerek var mı?
Barış Manço müzik dersinden ikmale kalmıştı.Günümüzde
ölümünün ardından bile tüm çocukların barış abisi ve şarkıları
hala dillerde yüreklerde
•
Churchill, orta okulda sınıfta kalmıştı. Daha sonra İngiltere’nin
en sevilen başkanlarından biri oldu.
•
Einstein dört yaşına kadar konuşamamıştı. Matematik
dersinden çok başarısız olduğu için okuldan atılmıştı.Oysa şimdi
biz onu yüzyılımızın en büyük bilgini olarak biliyoruz.
•
Sonuçlar dikkatle incelendiğinde başarısızlıkta
en büyük payın öğrencilerde değil, eğitim
sisteminde, idareciler, öğretmenler ve anne
babalarda olduğu görülmektedir.
• BAŞARI ÜRETİM PLANI İLE; başlatılacak eğitim
seferberliği tüm bu alanlardaki eğitim eksikliklerini
gidermeyi hedeflemektedir.
Gelişmiş ülkeler
öğrenci kişilik
hizmetlerini daha etkili
hale getirmek için büyük
yatırımları göze almışlar,
ülke çapında proje
çalışmalarına
girişmişlerdir.
Ülkemizde,
koşullarımıza uygun bir
rehberlik modeli
oluşturmamız ve bu
alanda şimdikinden daha
nitelikli elemanlar
yetiştirmemiz
gerekmektedir.
İdarecilere, öğretmenlere, rehber
öğretmenlere ve velilere eğitim
seminerleri düzenlenmesi
gerekmektedir.
Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız,
aklınız bunun neden imkansız olduğunu
ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama
bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda
“gerçekten inandığınızda” aklınız onu
yapmak üzere çözümler bulma konusunda
size yardım etmek için çalışmaya başlar.
Dr. David J.Schvartz
HAZIRLAYAN
İlyas ÇOLAK
Rehber Öğretmen
Download

başarısızlık nedenleri öğretmen sunusu