RADOMIERZ, DATA 04-09-2014
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/A/2014
dotyczące
zakupu oprogramowania Window 8.1 Enterprise
w ramach realizacji projektu „Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Dr Schneider
Automotive Polska” numer projektu POIG.04.05.02-00-030/12
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”
1. Zamawiający
Nazwa firmy: Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Adres: Radomierz 1 d
Telefon: 75/ 7546013.
Fax: 75/ 7546012
e-mail: [email protected]
NIP 611-25-62-410.
REGON 020107952.
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia
Dr. Schneider Automotive Polska w związku z realizacją w/w projektu zaprasza do składania ofert
na dostarczenie (zakup przez Zamawiającego) oprogramowania Windows 8.1 Enterprise:
1/ MS Window 8.1 Enterprise upgrade + software assurance – 30 szt.
(SKU: CW2-00234)
4. Termin i miejsce złożenia oferty
Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
[email protected] lub dostarczone w formie papierowej na adres Zamawiającego
w terminie do dnia 15-09-2014 roku do godz. 15.00 (możliwe jest złożenie oferty w dni wolne od
pracy na portierni która pracuje 24/7). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Złożona oferta powinna zawierać:
- dane oferenta (pełną nazwę oraz adres pocztowy; numer wpisu do KRS lub innego właściwego
rejestru z podaniem rejestru);
- datę sporządzenia;
- termin ważności oferty;
- informacje na temat zakresu oferty;
- termin i warunki realizacji;
- warunki i termin płatności;
- cenę całkowitą netto i brutto sprzedaży produktu/wykonania usługi.
6. Kryterium wyboru oferty
Nazwa kryterium: Cena - udział w ocenie 95%
Nazwa kryterium: Warunki płatności - udział w ocenie 5%
7. Modyfikacja treści zapytania ofertowego
Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego.
Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie
przekazana potencjalnym Dostawcom, do których Zamawiający skierował zapytanie ofertowe.
8. Zapytania o przedmiot zamówienia
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela
Adrian Szefer:
E-mail: [email protected]
Telefon: 75/ 7546013
……………………………………
Podpis i pieczęć
Download

PG 23