ULUSLARARASI ENERJİ VE GÜVENLİK KONGRESİ PROGRAMI
INTERNATIONAL ENERGY AND SECURITY CONGRESS PROGRAMME
23 Eylül/September 2014 I. Gün / I. Day
09:30-10:00
KAYIT / REGISTRATION
10:00-11:00
AÇILIŞ KONUŞMALARI (Büyük Salon) / OPENING SPEECHES (Main Hall)
11:00-12:30
I. OTURUM / I. SESSION
DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ VE ENERJİ (Büyük Salon) / EASTERN MEDITERRANEAN
REGION AND ENERGY (Main Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI
Atilla SANDIKLI
Doğu Akdeniz’de Enerji Denklemi ve Olası Yan Etkiler / Energy Balances in the
Eastern Mediterranean and Possible Side Effects
Mehmet Arda
MEVLÜTOĞLU
Doğu Akdeniz'in Yeni Enerji Jeopolitiğinde Bölge Ülkeleri Deniz Güçlerinin Yeri
ve Etkisi / The Place and Impact of Naval Forces of the Regional Countries in the
New Energy Geopolitics of Eastern Mediterranean
Gökçe Çiçek
CEYHUN
Türkiye, Kıbrıs ve İsrail Üçgeninde Doğu Akdeniz’in Güvenlik Sorunları / Eastern
Mediterranean Security Issues in the Turkey-Cyprus-Israel Triangle
Burak Şakir ŞEKER
Akdeniz'e Yayılan Askeri Güç ve Enerji Paradoksu / Eastern Mediterranean
Security Issues in the Turkey-Cyprus-Israel Triangle
12:30-14:00
Facilities)
ÖĞLE YEMEĞİ (Umuttepe Sosyal Tesisleri) / LUNCH (Umuttepe Social
14:00-15:30
II. OTURUM / II. SESSION
TÜRKİYE VE ENERJİ POLİTİKALARI (Büyük Salon) / TURKEY AND ENERGY POLICIES
(Main Hall)
Session in English and Turkish
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Oktay ALNIAK
Oktay ALNIAK
Enerji ve Güçler Dengesi Türkiye / Energy and Balance of Power Turkey
Engin MOĞUL
Turkey’s Energy Policy and Foreign Policy Analysis of Energy Supplier Countries
Muharrem EKŞİ
Türkiye’nin Nükleer Enerji Stratejisi: Büyük Güç Olma İdeali / Turkey’s Nuclear
Energy Strategy: The Ideal of Becoming a Major Power
Ümit ÜNVER
Mehmet DİREK
Gökhan ERARSLAN
Potential of Small Hydro Power of Turkey
RUSYA VE ENERJİ (Akdeniz Salonu) / RUSSIA AND ENERGY (Akdeniz Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Pelin GÜVEN
Pelin GÜVEN
Enerji Sektöründe Yapılan Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü /
Resolution of Contractual Disputes in the Energy Sector
Çağlar ÖZER
Gürcistan Üzerinde Amerika ve Rusya’nın Menfaatleri ve Enerji Politikaları /
American and Russian Interests and Energy Policies in Georgia
N. Verda ÖZYER
Rusya’ya Yönelik Yaptırımlar ve Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Üyeliği /
Sanctions against Russia and Russia’s Membership to the World Trade
Organization
Azime TELLİ
Rusya’nın Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Analizi / An Analysis of Russia’s Oil
and Gas Reserves
ENERJİ EKONOMİSİ VE POLİTİKASI (Karadeniz Salonu) / ECONOMICS AND POLITICS OF
ENERGY (Karadeniz Hall)
Session in English and Turkish
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
Emre ERGİN
Hasret ÇOMAK
İthal Enerji Bağımlılığının Azaltılmasında Yenilenebilir Enerjinin Finansmanı /
Renewable Energy Financing Alternative for the Reduction of Imported Energy
Dependency
Rıdvan KARACAN
Enerjinin Maliyetleri Enflasyon İlişkisi ve Türkiye Ekonomisi / Turkish Economy
and the Relations Between Inflation and Energy Cost
Hasan Bülent
KANTARCI
Mehmet Emin
YARDIMCI
Türkiye’nin Petrol Bağımlılığının Tarihsel Gelişimi ve Ekonomik Etkileri /
Turkey's Historical Dependency to Petroleum and Economical Effects
Kemal AYDIN
Nuclear Energy and Sustainable Development
ENERJİDE YENİ TEKNOLOJİLER II (Körfez Salonu) / NEW TECHNOLOGIES IN ENERGY
SECTOR II (Körfez Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Sarp ERTÜRK
Muzaffer ÇALIŞKAN Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Yöntem Olarak Kaya Gazının İncelenmesi
/ Analysis of the Shale Gas as a New Method for Meeting Energy Demand
Zafer AKBAŞ
ABD’nin Küresel Hâkimiyet Rekabetinde Kaya Gazının Yeri: Engeller ve
Avantajlar / The Place of Shale Gas in the Global Domination Rivalry of the US:
Obstacles and Advantages
Sibel KAVUNCU
2000'li Yıllarda ABD'nin Enerji Politikalarında Yenilenebilir Enerji Kaynakları /
Renewable Energy Resources in the US Energy Policy in the 2000s
15:30-15:45
KAHVE ARASI / COFFEE BREAK
15:45-17:15
III. OTURUM / III. SESSION
ENERGY POLICIES II (Main Hall)
Session in English
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Zahadin SHEMSIDINI / Prof. Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Moïra JIMENO
Wind Energy Development in Argentina: A Policy Process Analysis
Vehebi SOFIU
Impact of Aerosol to Efficiency and Effectiveness of Solar Energies in the
Zahadin SHEMSIDINI Republic of Kosovo
Meleq BAHTIJARI
Tolga DEMİRYOL
Peace Pipelines or Pipe Dreams: Geopolitics of Eastern Mediterranean Gas
ORTA DOĞU VE ENERJİ I (Akdeniz Salonu) / MIDDLE EAST AND ENERGY I (Akdeniz Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI
Demet ŞENBAŞ
İran'ın Nükleer Enerji Politikası Küresel ve Bölgesel Bir Tehdit Mi? / Iran's
Nuclear Energy Politics: Is It A Global and Regional Threat?
Zhaleh ABDI
Reza SOLAT
İran İslam Cumhuriyeti’nin Enerji Diplomasisi / Energy Diplomacy of the Islamic
Republic of Iran
Salem KHALAF
Irak Petrolünde Türkiye’nin Önemi / Turkey’s Importance on Iraq Petroleum
Mesut ŞÖHRET
Enerji Güvenliği Kapsamında NATO'nun Ortadoğu Politikası / NATO's Middle
Eastern Politics within the Scope of Energy Security
Azime TELLİ
Rusya-Ukrayna Krizinin Enerji Güvenliğine Etkileri / The Impact of RussiaUkrainian Crisis on Energy Security
GÜVENLİK VE ENERJİ (Karadeniz Salonu) / SECURITY AND ENERGY (Karadeniz Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Veli DENİZ
Ahmet Kenan SAYIN
Enerji Nakil Hatlarının Güvenliğinde Özel Güvenlik Hizmetlerinin Kullanılması /
Using Private Security Services in the Security of Energy Transportation Routes
İrfan Kaya Ülger
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Barış ve Güvenliğe Katkısı / The
Contribution of Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons to Peace
and Security
Veli DENİZ
Kimyasal Güvenlik: Dünü, Bugünü ve Yarını / Chemical Security: Yesterday,
Today and Tomorrow
Raushan KAMBAR
Geleceğin Enerjisi Astana EXPO 2017 / Energy of the Future Astana EXPO
ENERJİ, GÜVENLİK VE SOSYAL YAŞAM (Körfez Salonu) / ENERGY, SECURITY AND
SOCIAL LIFE (Körfez Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Füsun ALVER
Nilüfer
PEMBECİOĞLU
Nebahat Akgün
ÇOMAK
Semahat ACAR
Instagram ve Çocukların Güvenliği / Instagram and Protection of Children
Füsun ALVER
Medyada Enerji Üretimi Teknolojileri ve Çevre Güvenliği / Energy Production
Technologies and Environmental Safety in the Media
M. Ezel ÜNAL
Kentsel Dönüşümde Güvenlik Tartışmaları: Deprem Riski ve Riskli Alanlar /
Safety Debates in Gentrification: Earthquake Risks and Risky Areas
17:30
KOKTEYL / COCKTAIL
24 Eylül/September 2014 II. Gün / II. Day
10:00-12:00
I. OTURUM / I. SESSION
ENERGY AND NATIONAL SECURITY (Main Hall)
Session in English
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN
Mehlika Özlem ULTAN
Büşra URAL
China South Sea Islands Conflict
Murat YORULMAZ
Energy Competition in Central Asia in the Context of Neomercantalist
Policies: the United States, Russia and China
Mngereza Mzee MIRAJI
Energy and National Security: Energy and Development: East Africa,
Tanzania
Sertif DEMİR
The Effect of Ukrainian Crisis on Global Security
ENERJİ GÜVENLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ (Akdeniz Salonu) / ENERGY SECURITY AND
EFFICIENCY (Akdeniz Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER
Ümit ÜNVER
Hasan Hüseyin TURAN
Berker SİPAHİ
Enerji Verimliliği Değerlendirmesine Yönelik Bir Karar Sistemi / A Decision
System for Evaluation of Energy Efficiency
Mesut ŞÖHRET
Enerji Güvenliği'nin Ekonomi Politiği ve Uluslararası Çatışmalara Etkisi /
Political Economy of Energy Security and its Impact on International
Conflicts
Uğur ÖZGÖKER
Avrasya’da Enerji Güvenliği / Energy Security in Eurasia
Kemal AYDIN
Alper PÜRMÜS
Avrasya’da Yaşanan Enerji Kaynaklı Gerginlikler / Energy Based Tensions in
Eurasia
DIŞ POLİTİKA VE ENERJİ (Karadeniz Salonu) / FOREIGN POLICY AND ENERGY (Karadeniz
Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER
Barış DOSTER
Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılığının Türkiye – Rusya İlişkilerine Etkileri /
The Impact of Turkey’s Energy Dependency on Turkish-Russian Relations
Tuğçe VAROL
SEVİM
Türkiye Enerji Güvenliği Rusya’ya Gerçekte Ne Kadar Bağımlı? / How Real is the
Dependency of Turkey’s Energy Security on Russia?
Onur AĞKAYA
İngiliz Okulu Perspektifinden Uluslararası Toplum ve Enerji Güvenliği: Enerji
Zengini Devletlerin Geçmişteki ve Geleceğe Yönelik Muhtemel Dış Politikalarının
Değerlendirilmesi / International Community and Energy Security from the
Perspective of the English School: An Evaluation of the Past and Prospective
Foreign Policies of Energy-Rich Countries
Ayşim
PARLAKYILDIZ
Uzak Coğrafyaları Birbirine Yakınlaştıran Bir Politika: Enerji Politikası ve Bu
Bağlamda Türkiye-Norveç İlişkilerinin Küresel Güvenlik Anlayışına Katkıları / A
Policy Connecting Distant Geographies: Energy Policy and the Contributions of
Turkey-Norwegian Relations to Global Security Perceptions
ENERJİDE YENİ TEKNOLOJİLER I (Körfez Salonu) / NEW TECHNOLOGIES IN ENERGY
SECTOR I (Körfez Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Doç. Dr. Caner SANCAKTAR
Kübra BORAN
Alg Yağından Yağ Asidi Metil Esterlerinin (YAME) Biyokatalitik Üretimi /
Biocatalytic Production of Fatty Acid Methyl Ester (FAME) from Algae Oil
Meleknur AŞICI
Togayhan KUTLUK
Nurcan KAPUCU
Meleknur AŞICI
Kübra BORAN
Chlorella Protothecoides Alg Yağından Biyodizel Üretimi İçin Çapraz Bağlanmış
Thermomyces Lanuginosus Lipazı Kullanımı / Using Cross Linked Thermomyces
Lanuginosus Lipase to Produce Biodiesel from Chlorella Protothecoides Algeo Oil
Togayhan KUTLUK
Nurcan KAPUCU
Derya ÜNLÜ
Nilüfer Durmaz
HİLMİOĞLU
Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyokütleden Biyoetanol Üretiminin
İncelenmesi / Analysing the Production of Bioethanol out of Biomass as a
Renewable Energy Resource
12:00-13:30
Facilities)
ÖĞLE YEMEĞİ (Umuttepe Sosyal Tesisleri) / LUNCH (Umuttepe Social
13:30-15:30
II. OTURUM / II. SESSION
UKRAYNA KRİZİ, KIRIMIN ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI İLHAKI VE ENERJİ
GÜVENLİĞİ (Büyük Salon) / UKRANIAN CRISIS, ANNEXATION OF CRIMEA AND ENERGY
SECURITY (Main Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
Hasret ÇOMAK
Karadeniz Jeopolitiğinde Ukrayna ve Kırım’ın Güvenliği ve Bu Güvenliğin
Avrasya Enerji Güvenliğine Etkileri / The Security of Ukraine and Crimea in the
Black Sea Geopolitics and its Reflections on Eurasian Energy Security
Zahit OĞURLU
Enerji Güvenliğinde Karadeniz Bölgesinin Jeopolitiği ve Kırım’ın Önemi / Black
Sea Geopolitics and the Importance of Crimea in Energy Security
H. Alparslan ÖZMEN
Enerji Güvenliği Politikaları ve Kırım / Crimea and the Politics of Energy Security
Vefa İbrahim ARACI
Kırım ve Geleceği / Crimea and its Future
Refik KURTSEYITOV Rus İşgalinden Sonra Kırım’ın Durumu / The Situation of Crimea after the Russian
Invasion
Elmira KURTSEYITOV Kırım ve Kırım Tatarlarının Durumu / Crimea and the Situation of Crimean Tatars
Mesut ŞÖHRET
Uluslararası Hukuk Açısından Kırım Sorunu / Crimean Crisis from the Perspective
of International Law
AVRUPA VE ENERJİ (Akdeniz Salonu) / THE EUROPE AND ENERGY (Akdeniz Hall)
Session in English and Turkish
Başkan / Chair:
Doç. Dr. Sertif DEMİR
Metin AKSOY
Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliği Stratejisi / Energy Security Strategy of the
European Union
Çağla ARSLAN
BOZKUŞ
European Union Law Regulations in the Energy Sector
Ufuk CERRAH
Ukrayna Krizinin AB Enerji Güvenliğine Etkileri / Effects of the Ukrainian Crisis
on the EU Energy Security
Utku KIRLIDÖKME
"Enerji Köprüsü Ülke" Olma Yolunda Yunanistan'ın Politikası / Greek Policies in
Becoming an Energy Bridge
ORTA DOĞU VE ENERJİ II (Karadeniz Salonu) / MIDDLE EAST AND ENERGY II (Karadeniz
Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖRNEK
Serdar ÖRNEK
Sudan İç Savaşı / Sudanese Civil War
Serdar ÖRNEK
Baransel MIZRAK
Kıbrıs ve Enerji / Cyprus and Energy
Serdar ÖRNEK
Damla ATEŞ
İsrail'in Kuzey Irak Politikaları / The Northern Iraq Policy of Israel
Feyza KAVİ
Ortadoğu’da Güvenliği İnsanileştirmek ve Arap Baharı / Arab Spring and
Humanization of Security in the Middle East
Büşra ŞİŞMAN
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Enerji Politikası, Enerji Güvenliği ve Ortadoğu / Energy
Policy of the People’s Republic of China, Energy Security and the Middle East
ORTA ASYA VE KAFKASLAR (Körfez Salonu) / CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS (Körfez
Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
Abbas KARAAĞAÇLI Kafkasya Bölgesinin İstikrarını Etkileyen Faktörler / Factors Influencing the
Stability of the Caucasus
Zuhal ÇALIK TOPUZ Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlık Statüsünün Küresel Enerji Rekabetine
Yansımaları / Reflections of Turkmenistan’s Neutral Status on the Global Energy
Competition
Kemal AYDIN
Emine ÜNSAL
Türkiye, Güney Kafkasya Ülkeleri ve Enerji / Turkey, Southern Caucasus and
Energy
15:30-15:45
KAHVE ARASI / COFFEE BREAK
15:45-17:00
III. OTURUM / III. SESSION
ENERGY POLICIES I (Main Hall)
Session in English
Başkan / Chair:
Doç. Dr. Yashar ZAKI
Zhaleh ABDI
Reza SOLAT
The Roadmap of Turkish Energy Policy for Nuclear Energy and Iran’s Nuclear
Program
Yashar ZAKI
Mohammad Reza
ETESHAMI
The Analysis of Iran’s Position in Geopolitical Equations of the Regional Energy
N. Verda ÖZYER
Why Russia Chose to Be A Member of World Trade Organization (WTO), And
What Does It Mean For the International Community?
ENERJİDE YENİ TEKNOLOJİLER III (Akdeniz Salonu) / NEW TECHNOLOGIES IN ENERGY
SECTOR III (Akdeniz Hall)
Session in English and Turkish
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI
Fatma ÇANKA KILIÇ Energy Conservation and Efficiency Increasing Studies in an Industrial Boiler
Durmuş KAYA
Muharrem EYİDOĞAN
Volkan ÇOBAN
Selman ÇAĞMAN
Özgür KAPLAN
An Assessment of Energy Generation from Organic Fraction of Municipal Solid
Kadri Süleyman YİĞİT Waste via Anaerobic Digestion Technologies in Kocaeli
Muzaffer ÇALIŞKAN Yenilenebilir Enerji Üretiminde Örnek Bir Çalışma Olarak, Bartın Belediyesinin,
Yenilenebilir Enerji Üretiminin İncelenmesi / Analysing Bartın Municipality’s
Renewable Energy Production as a Case Study in the Production of Renewable
Energy
Ümit ÜNVER
Mehmet DİREK
Gökhan ERARSLAN
Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral Uygulanabilirlik Analizi: Cevher Hes
Uygulaması / Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Feasibility Analysis:
Cevher Hydropower Plant
DÜNYADA ENERJİ POLİTİKALARI (Karadeniz Salonu) / ENERGY POLICIES IN THE WORLD
(Karadeniz Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Doç. Dr. Ragıp Kutay KARACA
Aşkın İnci SÖKMEN
Kuzey Kutup Enerji Kaynaklarının Uluslararası Güvenliğe Etkileri / The Effects of
Arctic Energy Resources on International Security
Ömer ATAGENÇ
Hindistan’ın Enerji Güvenliği Siyaseti / Energy Security Policies in India
Haşim TÜRKER
Batı Afrika'da Deniz Enerji Yollarının Güvenliği / Security of the West African Sea
Routes of Energy
Ragıp Kutay KARACA Çin Halk Cumhuriyeti-Afrika İlişkisinde Enerji Faktörü; Sudan Örneği / Energy
Aytaç YÜKSEL
Factor in China – Africa Relations: The Example of Sudan
ENERJİ, ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE İNSAN (Körfez Salonu) / ENERGY, ENVIRONMENTAL
SECURITY AND HUMAN BEING (Körfez Hall)
Session in Turkish
Başkan / Chair:
Prof. Dr. Melda YARDIMOĞLU / Yrd. Doç. Dr. Zafer YILDIRIM
Aziza SYZDYKOVA
Kanat YDYRYS
Türkiye’nin Enerji-Çevre ve İklim Değişikliği Politikaları ve Kyoto Protokolü
Karşısındaki Tutumu / Turkey’s Policies on Energy-Environment and Climate
Change and its Attitude Towards the Kyoto Protocol
Muzaffer ÇALIŞKAN Küresel Isınmanın Biyolojik Çeşitlilik Üzerine Etkileri ile Tarım Üretim Alanlarına
ve İnsan Sağlığına Etkilerinin İncelenmesi / An Analysis of the Impact of Global
Warming on Bio-Diversity, Farming Lands and Human Health
Volkan BOZKUŞ
Elektromanyetik Alan ve İnsan Yaşamı / Electromagnetic and Human Life
Melda YARDIMOĞLU Temiz Enerji ve İnsan Sağlığı / Clean Energy and Human Health
Halime ATAŞ
Abdurrahim FİDAN
Umut KARADAĞ
GENEL DEĞERLENDİRME (Büyük Salon) / GENERAL EVALUATION (Main Hall)
Başkan / Chair: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
Download

Program eklenmiştir.