SEPA
Single Euro Payments Area
(Jednotná platobná oblasť v eurách)
Júl 2013
° Agenda
SEPA – základné informácie
SEPA úhrady (SCT)
SEPA inkasá (SDD)
Formáty importov / exportov v Internet bankingu
Formáty importov / exportov v Multicash
Formáty importov / exportov v Gemini
2
°SEPA – Single Euro Payments Area
Jednotná platobná oblasť v eurách
SEPA je oblasťou, kde budú občania,
podniky a ďalšie ekonomické subjekty
prijímať a vykonávať platby v eurách v
rámci Európy (cezhraničné aj
vnútroštátne) za rovnakých základných
podmienok, práv a záväzkov, bez ohľadu
na to, kde sa nachádzajú.
Ide o projekt štátov EÚ, Nórska,
Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska a
Monaka.
Platby medzi štátmi SEPA oblasti budú
považované za domáce platby.
SEPA zaručí rovnaké štandardy pre
spracovanie platieb v rámci krajiny aj
medzi krajinami v tejto oblasti.
3
° SEPA regulácia
„Dňa 14. februára 2012, EP schválil Nariadenie č. 260/2012, ktorým sa
ustanovujú technické a obchodné požiadavky pre úhrady a inkasá v
eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 924/2009 (tzv.
SEPA reguláciu).“
Termín pre zosúladenie domácich a cezhraničných úhrad a inkás
v eurách: 1. február 2014 („SEPA Migration End Date“)
- všetky úhrady a inkasá
- v mene €
- zasielané v rámci EHP
realizované v súlade
s týmto ariadením
4
° Vybrané dopady SEPA regulácie
Nové polia v prevodných príkazoch a inkasách (dopad na formuláre, zadávanie,
spracovanie, zobrazovanie v platobných kanáloch, výpisy), ich povinné
používanie zo strany klientov a bánk
V platobnom styku v rámci SR sa bude používať číslo účtu v tvare IBAN
(PO: 2014; FO: platby do SR najneskôr do 2016; platby do krajín EHP: 2014)
Ak klient posiela prev.príkazy v súboroch, pre SEPA platby povinnosť posielať
ich v súlade s XML štandardom podľa ISO20022
(XML komunikácia klient ↔ banka)
Business Identifier Code (BIC): odstránená povinnosť uvádzať BIC pri
zadávaní SEPA-transakcie (domáce platby od 2014, zahraničné platby od 2016)
Zánik slovenského inkasa (transformácia na SEPA inkaso = SDD)
Platobný titul: od roku 2014 ho nebude potrebné uvádzať v platobných
príkazoch (ani v zahraničných platbách)
Trvalé príkazy ostanú zachované (banka prekonvertuje na SEPA formát)
5
° SEPA Credit Transfer (SCT) – SEPA úhrada
Aké sú hlavné znaky SEPA úhrad?
Platba v mene EUR realizovaná v rámci SEPA oblasti
IBAN a BIC nahrádzajú národné čísla účtov a kódy bánk
(2612345678/1100 → SK2411000000002612345678; TATRSKBX)
Platobná inštrukcia SHA
Informácia pre príjemcu môže obsahovať až 140 znakov
Platobné symboly (VS,KS,SS) dnes používané na párovanie platieb
ostávajú zachované. Budú prenášané do nového poľa „Referencia
platiteľa“.
E2E
Čo SEPA úhrady nepokrývajú:
Platby mimo oblasti SEPA
Platby v inej mene ako EUR
Urgentné platby
6
° Harmonogram prechodu na SCT v SR
pred 02/2014 – bez dopadu na korporátnych klientov
• pôvodné štruktúry dát, stále platný súčasný formát čísla účtu (BBAN)
• banky môžu začať poskytovať SEPA úhrady (TB od 11/2013)
od 02/2014-02/2016 – „prechodné obdobie“
• povinný IBAN (pre PO)
• pre import SEPA platieb v XML formáte uplatnila SR prechodné obdobie do
02/2016. V prípade, ak klient požaduje použitie tohto formátu, banka mu to
umožní
od 02/2016
• povinný IBAN aj pre fyzické osoby (FO)
• pre import SEPA platieb je XML formát povinný, možnosť konverzie formátov
na XML už iba interne (na strane klienta)
7
° SEPA Direct Debit – SEPA inkaso
Aké sú hlavné znaky SEPA inkás?
Inkaso v rámci SEPA krajín (vrátane SR) v mene EUR
Realizované je na základe príkazu od príjemcu platby
Príjemca platby musí mať pridelený identifikátor kreditora - CID
(Creditor Identifier)
Platiteľ dá súhlas (tzv. mandát) na realizáciu SEPA inkasa príjemcovi
Mandáty a jednotlivé príkazy na inkaso obsahujú nový identifikátor jedinečné číslo mandátu UMR (Unique Mandate Reference)
Doterajšie súhlasy s inkasom evidované v bankách v SR sú z právneho
hľadiska platné aj po zavedení SEPA inkasa, t. j. bez potreby
uzatvárania nových zmlúv.
SK Inkaso definitívne zaniká 31.1.2014 - banky preberú od inkasantov
výzvy na inkaso podľa súčasného spôsobu s dátumom splatnosti max.
29. január 2014 vrátane.
8
° Priebeh SEPA inkasa
I. Platiteľ
Podpísanie súhlasu - Pri nákupe služby alebo produktu sa platiteľ a príjemca
platby dohodnú a podpíšu, že ako spôsob úhrady využijú SEPA inkaso.
Sprístupnenie účtu - Platiteľ vo svojej banke sprístupní svoj účet pre SEPA
inkaso. Tým oprávni príjemcu platby na posielanie príkazu na SEPA inkaso.
II. Príjemca
Oznámenie o úhrade (prenotifikácia) - príjemca inkasa oznámi platiteľovi
dátum a sumu platby najneskôr 14 dní pred dňom zúčtovania.
Výzva na inkaso - Príjemca platby pošle prostredníctvom svojej banky príkaz
na zaplatenie do banky platiteľa.
III. Banky
Odpísanie peňazí z účtu - Ak platiteľ sprístupnil svoj účet pre platby SEPA
inkasa, platba je v deň zúčtovania odpísaná z účtu platiteľa. Opakované pokusy
počas nasledujúcich dní nie sú možné v prípade neúspešného zúčtovania v
tento deň.
Pripísanie peňazí na účet príjemcu - Peniaze sa v rovnaký deň pripíšu na účet
príjemcu platby.
Priebeh
9
° XML výpis
XML výpis predstavuje pre klienta štandardizáciu v komunikácii bankaklient pre Slovensko
Štandard pripravila pracovná skupina pri Slovenskej bankovej asociácii
(formát xml správy: camt.053.001.02)
Bude obsahovať všetky druhy transakcií a pohybov (nielen SCT a
SDD)
10
° Internet banking
Import platieb v Internet bankingu
Export pohybov v Internet bankingu
Export výpisov v Internet bankingu
11
° Popis štruktúry – import platieb v Internet bankingu 1/2
o
Import platobných príkazov v pôvodných formátoch:
Formát CSV
Formát GEMINI
Formát XML
prenos_CSV_29_05
_2013
prenos_GEMINI_29
_05_2013
prenos_XML_29_05
_2013
o Obmedzenia pri použití existujúcich formátov:
Z dôvodu prechodu národného clearingu na SEPA/XML formát nebude
možné od 11/2013 v domácom platobnom styku prenášať polia
označené hviezdičkou:
° Kreditná informácia
° Kreditná informácia – pokračovanie
° Debetný variabilný symbol *
° Debetný špecifický symbol *
° Debetná informácia *
° Avízo
12
° Popis štruktúry – import platieb v Internet bankingu 2/2
Polia označené hviezdičkou v dátovej vete môžu byť zadané, ale
neprenesú sa v platobnom príkaze.
V prípade vyplnených polí Kreditná informácia, kreditná informácia
pokračovanie a Avízo bude uprednostnená Kreditná informácia a
kreditná informácia pokračovanie.
Vyplnené
polia
kreditná
informácia,
kreditná
informácia
pokračovanie a Avízo, budú zobrazované v i:výpisoch v
Informácii pre príjemcu, pričom kreditná informácia a kreditná
informácia pokračovanie budú uprednostnené pred Avízom.
o Import platobných príkazov v novom formáte:
Formát vychádzajúci z ISO20022
Typ xml správy: pain.001.001.03
import_pain.001.00
1.03
13
° Popis štruktúry – export pohybov v Internet bankingu
o
Export pohybov v pôvodných formátoch:
Formát CSV
Formát XML
Formát TXT
Formát PDF
export_CSV
o
export_XML
export_TXT
export_PDF
Zmeny v existujúcich formátoch:
Bude doplnené pole „IBAN“
Bude doplnené pole „Referencia platiteľa“
Pole „Informácia pre príjemcu“ bude obsahovať plných 140 znakov
14
° Popis štruktúry – export výpisov v Internet bankingu 1/2
o
Export výpisov v pôvodných formátoch:
Formát AS400 (pre IB)
Formát CLEARING
Formát GEMINI
Formát GPC
export_AS400
export_CLEARING
export_GEMINI
export_GPC
o Obmedzenia pri použití existujúcich formátov:
Z dôvodu prechodu národného clearingu na SEPA/XML formát nebude
možné od 11/2013 v domácom platobnom styku prenášať polia
označené hviezdičkou :
° Kreditná informácia
° Kreditná informácia – pokračovanie
° Debetný variabilný symbol *
° Debetný špecifický symbol *
° Debetná informácia *
° Avízo
15
° Popis štruktúry – export výpisov v Internet bankingu 2/2
Polia označené hviezdičkou v dátovej vete môžu byť zadané, ale neprenesú sa v
platobnom príkaze.
V prípade vyplnených polí Kreditná informácia, kreditná informácia pokračovanie
a Avízo bude uprednostnená Kreditná informácia a kreditná informácia
pokračovanie.
Vyplnené polia kreditná informácia, kreditná informácia pokračovanie a
Avízo, budú zobrazované v i:výpisoch v Informácii pre príjemcu, pričom
kreditná informácia a kreditná informácia pokračovanie budú
uprednostnené pred Avízom.
o Export výpisov v novom formáte:
Formát vychádzajúci z ISO20022
Typ xml správy: camt.053.001.02
o Popis jednotného národného formátu XML výpisu je možné nájsť na
web.stránke Slovenskej Bankovej Asociácie (SBA):
http://www.sbaonline.sk/sk/presscentrum/aktuality/sepa-narodny-format-xml-16
vypisu.html
° Multicash
Import platieb v Multicashi
Export pohybov v Multicashi
Export výpisov v Multicashi
17
° Popis štruktúry – import platieb v Multicash 1/2
o Import platobných príkazov v pôvodných formátoch:
Formát SKI
import_SKI
o Obmedzenia pri použití existujúceho formátu:
Z dôvodu prechodu národného clearingu na SEPA/XML formát nebude
možné od 11/2013 v domácom platobnom styku prenášať nasledovné
polia:
Debetný variabilný symbol*
Debetný špecifický symbol*
Debetná informácia**
Kreditná informácia**
*Debetný variabilný symbol a debetný špecifický symbol môžu byť
uvedené v dátovej vete, avšak neprenesú sa v platobných príkazoch.
**V poliach Kreditná informácia a Debetná informácia sa nachádzajú
údaje (názov a adresa príjemcu / platiteľa), pričom tieto hodnoty budú
premapované do príslušných elementov v XML správe.
18
° Popis štruktúry – import platieb v Multicash 2/2
o Import platobných príkazov v novom formáte:
Formát vychádzajúci z ISO20022
Typ xml správy:pain.001.001.02, pain.001.001.03, pain.001.002.03
Popis poli SCT
SCT
o Import inkasných príkazov v novom formáte:
Formát vychádzajúci z ISO20022
Typ xml správy:pain.008.001.01, pain.008.001.02, pain.008.002.02
Popis poli SDD
SDD
19
° Popis štruktúry – export pohybov v Multicash
o Export pohybov v pôvodnom formáte:
obraty_MT942
o V súbore s obratmi bude doplnené:
Popis jednotlivých typov transakcii (domestic, foreign, card)
Informácie v kartových obratoch (miesto výberu, pôvodná
suma+mena ..)
Radenie „?“ polí v súbore (pod sebou)
Example
20
° Popis štruktúry – export výpisov v Multicash1/2
o Export výpisov v pôvodnom formáte:
Formát MT940
vypis_MT940
Pre zobrazenie v aplikácii vznikne nový MT940 výpis. Oproti
pôvodnému formátu bude obsahovať pole Referencia platiteľa (Endto-End Reference) a účet v tvare IBAN.
21
° Popis štruktúry – export výpisov v Multicash 2/2
o Export výpisov v novom formáte:
Formát vychádzajúci z ISO20022
Typ xml správy: camt.053.001.02
o Popis jednotného národného formátu XML výpisu je možné nájsť na
web.stránke Slovenskej Bankovej Asociácie (SBA):
http://www.sbaonline.sk/sk/presscentrum/aktuality/sepa-narodny-formatxml-vypisu.html
22
° Gemini
Import platieb v Gemini
Export pohybov v Gemini
Export výpisov v Gemini
23
° Popis štruktúry – import platieb v Gemini 1/2
o Import platobných príkazov v pôvodnom formáte:
Formát GEMINI
import_GEMINI
o Obmedzenia pri použití existujúceho formátu:
Z dôvodu prechodu národného clearingu na SEPA/XML formát nebude
možné od 11/2013 v domácom platobnom styku prenášať nasledovné
polia:
Debetný variabilný symbol
Debetný špecifický symbol
Debetná informácia
Avízo
Kreditná informácia*
Pozn.: tieto polia môžu byť uvedené v dátovej vete, avšak neprenesú sa
v platobných príkazoch.
* Kreditná informácia bude prenesená v platobnom príkaze ako správa
pre príjemcu – Remittance information
24
° Popis štruktúry – import platieb v Gemini 2/2
o Import platobných príkazov v novom XML formáte:
Formát vychádzajúci z ISO20022 (XML) nebude v Gemini
podporovaný!
o Import inkasných príkazov v novom XML formáte:
Formát vychádzajúci z ISO20022 (XML) nebude v Gemini
podporovaný!
25
° Popis štruktúry – export pohybov v Gemini
o Export pohybov v pôvodných formátoch:
Formát CSV
Formát HTML
o Podmienkou správneho zobrazovania platobných symbolov (VS, SS,
KS) v týchto exportoch, je dodržanie správnej konvencie pri zadávaní
platby platitelom (/VSxxxxxxxxxx/SSxxxxxxxxxx/KSxxxx)
26
° Popis štruktúry – export výpisov v GEMINI 1/2
o Export výpisov v pôvodných formátoch:
Názov
formátu
Zmena formátu
po SEPA
Zmena prenášaných
polí
ABO
NIE
NIE
AS400
ÁNO
ÁNO
GEMINI
NIE
ÁNO*
CLEARING
NIE
ÁNO*
export_ABO
export_AS400
export_GEMINI
export_CLEARING
*Obmedzenia pri použití existujúcich formátov:
Z dôvodu prechodu národného clearingu na SEPA/XML formát nebude
možné od 11/2013 v domácom platobnom styku prenášať nasledovné
polia:
Kreditná informácia
Debetná informácia
Debetný variabilný symbol
Debetný špecifický symbol
Pozn.: tieto polia môžu byť uvedené v dátovej vete, avšak neprenesú sa
v platobných príkazoch.
27
° Popis štruktúry – export výpisov v GEMINI 2/2
o Export výpisov v novom formáte:
Formát vychádzajúci z ISO20022 (XML) nebude v Gemini
podporovaný!
28
° Otázky
29
° Užitočné linky
Tatra banka:
http://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/platobny-styk/sepa.html
European Payments Council:
www.europeanpaymentscouncil.eu
SEPA regulácia:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:0037:SK:PDF
SCT:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_credit_transfer
SCT Rulebook a Implementation Guidelines:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sct_2014_rulebook_
SDD:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_direct_debit_(sdd)
SDD Rulebook a Implementation Guidelines:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sdd_2014_rulebooks_
NBS:
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa
30
Download

SEPA - informácia TABA