DONANIM
1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım
bileşenleri
2-Çevre birimleri ve tanımlamaları
3-Giriş ve çıkış donanım birimleri
DONANIM
SİSTEM BİRİMİ
ÇEVREBİRİMLERİ
Ana Kart (Mainboard)
Monitör
İşlemci (CPU)
Klavye
Ekran kartı
Yazıcı
RAM
Tarayıcı
Sabitddisk(Hardisk-HDD)
Hoparlör
Power (Güç kaynağı)
Joystick
Ethernet kartı
Kamera
Ses kartı
Fare (mouse)
SĠSTEM BĠRĠMĠ(KASA) VE
BĠLEġENLERĠ
1- Anakart(Mainboard)

Bilgisayarın çalıĢması
için gerekli olan
bileĢenlerin üzerine
takıldığı ve diğer
çevre birimlerinin
bağlanmasına olanak
sağlayan elektronik
devredir.
Çevre birimleri bağlantı portları
Klavye, fare, hoparlör vs..
Sabitddisk( Harddisk-HDD)

Bilgisayarda kullanılan program ve
uygulamaların kalıcı olarak saklandığı
depolama birimidir. Sabitdiskin içerisinde
bilgilerin saklanması için manyetik diskler
kullanılmaktadır. Bilgisayar kapansa dahi
içindeki bilgiler silinmez
Sabit diskin yapısı
SSD sabit Disk
RAM (Random Access Memory)

Bilgisayarda çalıĢmakta olan program ve
bunlara ait program parçacıklarının geçici
olarak saklandığı donanım birimidir.
Bilgisayar kapandığında Ram içindeki
bilgiler silinir.
ROM(Read Only Memory)
Sadece okunabilir bellektir içindeki bilgiler
elektrik kesilse de silinmez.
 Üreticisi tarafından üzerine yüklenmiĢ
bilgiler, yazılım bulunur.
 Kullanıcının bu bilgi ve yazılımı
değiĢtirmesi mümkün değildir.
 Sadece okunabilir belleklerdir.

Merkezi ĠĢlem Birimi(ĠĢlemci- CPU)


Bilgisayarın beyni olarak düĢünülebilir. Her türlü
aritmetiksel ,mantıksal ,karĢılaĢtırma ve kontrol
iĢlemlerinden sorumludur. ÇalıĢma hızları vardır.
Örneğin bir iĢlemcinin hızı 1 GHz ise saniyede
1.000.000.000 iĢlem yapıyor demektir.
Örnek: Ġntel Ġ7-2600 3.4 GHz
ĠĢlemci içerisinde genel olarak Ģu
birimler yer almaktadır
Aritmetik – Mantık Birimi (ALU)
Kontrol Birimi
Ön bellek
Aritmetik mantık birimi (ALU)

Bu birimin görevi iĢlemciye gönderilen
veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal
iĢlevleri yaparak, istenen yere tekrar
göndermektir.
Kontrol Birimi
Bu birim diğer donanım bileĢenlerini
kontrol ve koordine eder
 Hafıza ile ilgili iĢlemlerin kontrolünü sağlar
 ĠĢlemciye gönderilen komutların
yorumlanmasını sağlar

Önbellek(Cache Memory) (L1-L2)

Sistem belleğinden(Ram) gelen veriler,
çoğunlukla CPU’nun hızına yetiĢemezler.
Bu problemi çözmek için CPU içinde
yüksek hızlı hafızalar bulunur. Ön bellek,
çalıĢmakta olan programa ait komutların
ve verilerin saklandığı yüksek hızlı
hafızalardır.
Bir iĢlemci ve özellikleri
Launched
Piyasaya Çıktığı Tarih
Q1'11
ĠĢlemci Numarası
i7-2920XM
Çekirdek sayısı
4
ĠĢ Parçacığı Sayısı
8
ÇalıĢma Hızı
2.5 GHz
Maks Turbo Frekansı
3.5 GHz
Intel® GeliĢmiĢ Akıllı Ön Bellek
8 MB
Veri Yolu/Çekirdek Oranı
25
Yönerge Seti
64-bit

Ön Bellek (Cache Memory) ve Hızlı Hafıza EriĢimi







Ön bellek RAM’den daha hızlı çalıĢır.
ĠĢlemcinin boĢta kalmasını önler.
L1, L2 ve L3 adıyla ön bellek birimleri kullanılır.
L1 iĢlemci üzerinde bulunur.
L2 ve L3 anakart üzerinde bulunur.
ĠĢlemci veri veya program kodunu önce ön bellekten arar, yoksa
RAM’dan alır.
Çok kullanılan bilgiler de ön bellekte tutulur.
Ekran Kartı

Görüntünün
oluĢmasını sağlayan
donanım birimidir.
POWER ( Güç Kaynağı)

ġebeke gerilimini bilgisayarın çalıĢması
için gerekli olan voltaj ve güce çevirir.
ETHERNET KARTI( AĞ KARTI)

Bilgisayarlar arasında ağ kurup veri
alıĢveriĢinde bulunmak için kullanılan
karttır.
Ses Kartı

Bilgisayardaki sesin oluĢması ve
bilgisayara ses giriĢi için gerekli olan
donanım birimidir.
Download

Donanım Sisteme birimi Bileşenleri, Anakart, Ram, Sabitdisk, işlemci