INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO
DLA POSESJI OBJĘTYCH PROJEKTEM " BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA
MIASTA ŁAZY WRAZ Z I ETAPEM SIECI KANALIZACYJNEJ"
W związku z tym że zobowiązali się Państwo do podłączenia się do kanalizacji
sanitarnej przypominamy że zbliża się termin realizacji tej inwestycji. Uruchomienie
oczyszczalni ścieków przewidziane jest 31-go maja 2012 r. Do tego terminu obowiązkowo
wykonać trzeba swoje przyłącze kanalizacyjne.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
określa iż wszelkie koszty związane z budową jak również wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego spoczywają na właścicielu posesji.
Aby ułatwić i przyspieszyć ten proces oraz zminimalizować jego koszty przedstawiamy
Państwu uproszczoną procedurę wykonania przyłącza kanalizacyjnego Państwa budynku do
sieci kanalizacyjnej czyli studzienki odbiorczej wykonanej na Państwa posesji.
Spółka Promax jako przyszły administrator Oczyszczalni, proponuje preferencyjne
warunki oraz uproszczenie wszelkich formalności do niezbędnego minimum.
Preferencyjne warunki będą obowiązywać właścicieli posesji którzy wykonają
przyłącze do 31.05.2012 roku.
Spółka Promax w ramach tych warunków zapewnia:
- wydanie warunków technicznych i uzgodnienia dokumentacji bezpłatnie
- wydanie map sytuacyjnych 2 szt.
bezpłatnie
- przeprowadzenie odbioru technicznego
bezpłatnie
- opłata włączeniowa
bezpłatnie
W przypadku przyłączenia się po terminie 31.05.2012 roku skompletowanie
niezbędnych dokumentów spoczywa na Inwestorze. Szacunkowy koszt kształtuje się
następująco:
- wydanie warunków technicznych i uzgodnienia dokumentacji 36,98 zł
- uzyskanie mapy zasadniczej
- (około) 100,00 zł
- przeprowadzenie odbioru technicznego
60,50 zł
- opłata włączeniowa
153,00 zł
____________
Razem:
350,48 zł brutto
Budowę przyłącza mogą Państwo wykonać samodzielnie, zlecić firmie budowlanej lub
Spółce Promax która wykona usługę kompleksowo. Należy jednak pamiętać iż budując
samodzielnie mają Państwu obowiązek wykonania szkicu trasy przyłącza oraz jeśli przyłącze
będzie kolidować z innymi podziemnymi mediami jak np.: gaz, woda czy prąd należy zgłosić i
uzgodnić sposób zabezpieczenia tych mediów z ich właścicielem np.: gazownią, elektrownią
lub telekomunikacją czy wodociągami.
Wraz z tą informacją dostarczamy do Państwa Procedurę podłączenia posesji do
kanalizacji która opisuje kolejne etapy postępowania i wyjaśnia jak to zrobić krok po kroku
oraz Warunki techniczne wykonania przyłącza. Warunki techniczne opisują ogólne
wymagania techniczne oraz sposób i materiały z jakich musi być wybudowane przyłącze.
Mając na uwadze konieczność poniesienia przez właścicieli posesji kosztów związanych
z budową przyłącza informujemy że istnieje możliwość sfinansowania budowy poprzez
preferencyjny kredyt przygotowany specjalnie na ten cel, którego udziela Bank Spółdzielczy.
Informację na temat warunków kredytowych przesyłamy do Państwa w załączeniu.
Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości nasi pracownicy chętnie
na nie odpowiedzą pod nr tel. : 32 67 34 260 Pan Łukasz Stajno lub w Urzędzie miasta 32
67 293 26 Pan Marek Rdest.
Download

Outcomes of Annual General Meeting of ČEZ, a. s. dated 27 June