KOMITET ORGANIZACYJNY
ORGANIZING COMMITTEE
Honorowa Przewodnicząca
Honorary President
Prof. zw. dr hab. n. med. Alicja Kurnatowska
Przewodniczący President
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski
Wiceprzewodniczący Vice-presidents
Dr Katarzyna Góralska
Stud. Aleksandra Jagłowska
Sekretarz Secretary
Dr hab. n. biol. Joanna Błaszkowska
Skarbnik Treasurer
Dr n. med. Anna Wójcik
Członkowie Members
Tech. Renata Brewińska, St. tech. Maria Ciesielska, Dr Agnieszka Jaskółowska, Stud. Alina Klimczak, St. tech. Bożena Kłosińska, Sam. ref. Zofia
Kowalska, Stud. Paweł Kozarzewski, Dr Katarzyna Kuba, Stud. Aleksandra
Kwapiszewska, Mgr Agata Litwinowicz, Mgr Barbara Modrzewska, Dr Aldona Ochęcka-Szymańska, Spec. Małgorzata Prus, Stud. Paweł Rachubiński,
Mgr Katarzyna Szwabe, Stud. Dawid Tyrna, Dr Grażyna RaczyńskaWitońska,
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne ŁO
Komitet Parazytologii II Wydziału PAN
Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej
SKN przy Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Polish Parasitological Society, Lodz Division
The Parasitology Committee
Polish Academy of Sciences
Chair of Biology and Medical Parasitology
Students Scientific Association of the Chair of Biology and Medical Parasitology,
Medical University of Lodz
Ogólnopolski Zjazd
52. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
52st Clinical Day of Medical Parasitology
„Środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych i
grzybic oraz inne zagadnienia ekologii”
"Environmental determinants of parasitical and fungal infections, and other issues of ecology"
IX Ogólnopolskie Sympozjum/IX Polish Symposium
„Ekologia Człowieka Współczesnego”
"Contemporary Human Ecology"
PROGRAM/PROGAMME
Łódź, 17.05.2013/Lodź, May 17th, 2013
Miejsce obrad/Conference location
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Plac Hallera 1. sala 328, bud. 2, III p.
Udział umożliwia uzyskanie 6 pkt edukacyjnych
9.00-9.15
9.15-11.30
Otwarcie obrad – Conference opening
Obrady cz. I – Conference Part 1
Przewodniczący/Chairmen
Prof. dr hab. Adam Jaworski (UŁ, Łódź)
Prof. dr hab. Anna Okulewicz (UW, Wrocław)
Prof. dr hab. Henryka Długońska (UŁ, Łódź)
1.
Strategie pojawiania się i selekcji mutacji adaptacyjnych w świecie bakterii
w odpowiedzi na zmiany i stresy środowiska. (20 min.)
Mechanisms of adaptive mutations in bacteria.
Prof. dr hab. Adam Jaworski, Dr Anita Ciesielska, Dr Marek Gadzalski (UŁ,
Łódź)
2.
Woda pitna jako potencjalne źródło zarażeń grzybami. (15 min.)
Drinking water as a potential source of fungal infection.
Dr Anna Biedunkiewicz, Mgr Łukasz Schulz, Mgr Katarzyna Kowalska,
Mgr Kamila Stojek, Prof. dr hab. Maria Dynowska, Dr Elżbieta Ejdys, Dr Ewa
Sucharzewska, Dr Dariusz Kubiak (UWM, Olsztyn)
3.
Toxoplasma gondii - nadal odsłania nam swoje prawdziwe oblicze. (20 min.)
Toxoplasma gondii keeps revealing its true nature.
Prof. dr hab. Henryka Długońska, Mgr Marcin Grzybowski (UŁ, Łódź)
4.
Dikrocelioza - aktualne dane. (15 min.)
Dicrocoeliosis - actual data.
Prof. zw. dr hab. Anna Okulewicz, Izabela Kamoń (UWr, Wrocław)
5.
Środowiskowe uwarunkowania szpitalnych zakażeń/zarażeń grzybami
i pasożytami. (15 min.)
Environmental determinants of nosocomial infections with fungi and parasites.
Dr Katarzyna Góralska, Prof. dr hab. Piotr Kurnatowski (UM, Łódź)
6.
Środowiskowe uwarunkowania podwyższonego ciśnienia tętniczego oraz
nadmiernej masy ciała u dzieci i młodzieży. (20 min.)
Environmental determinants of high blood pressure and excess body weight in
children and adolescents.
Dr Lidia Ostrowska-Nawarycz (UM, Łódź)
7.
Rozwój intelektualny dzieci 6-cio letnich urodzonych przedwcześnie w zależności od warunków środowiskowych. (10 min.)
Intellectual development of children aged 6 born prematurely, depending on
environmental conditions.
Mgr Olga Kurnatowska (UM, Łódź)
Dyskusja – Discussion
11.45-13.30
Obrady cz. II – Conference Part 2
Przewodniczący/Chairmen
Prof. dr hab. Jerzy Stefaniak (UM, Poznań)
Dr hab. Małgorzata Paul, prof. UM (UM, Poznań)
Dr hab. Bożenia Kiziewicz, prof. UM (UM, Białystok)
8.
Współczesne kierunki badań chorób odkleszczowych w Europie, na
przykładzie własnych badań w aglomeracji wrocławskiej. (10 min.)
Modern research trends of tick-borne-diseases in Europe; an example from Wrocław
agglomeration.
Prof. dr hab. Elżbieta Lonc, Mgr Nina Król, Dr Dorota Kiewra (UWr, Wrocław)
9.
Występowanie Babesia chorobotwórczych dla człowieka w środowisku
naturalnym Polski wschodniej. (10 min.)
Occurrence of Babesia pathogenic to man in a natural environment of eastern Poland.
Mgr Wioletta Rożej-Bielicka, Dr Aleksander Masny, dr hab. prof. PZH Elżbieta
Gołąb (NIZP-PZH, Warszawa)
10. Zagadkowa choroba tropikalna u pacjenta po powrocie z Półwyspu
Bałkańskiego. (10 min.)
Mysterious tropical infection in a patient returning from the Balkan peninsula.
Dr hab., prof. UM Małgorzata Paul, Prof. dr hab. Jerzy Stefaniak (UM,
Poznań)
11. Rzadki przypadek malarii wywołanej przez P. malariae u turysty po powrocie
z Afryki leczonego w Ośrodku Poznańskim. (10 min.)
A rare case of P. malariae infection in a tourist returning from Africa treated in the
Poznań Centre of Tropical Medicine.
Mgr Matylda Kłudkowska1,2, Mgr Krystyna Frąckowiak2, Dr Łukasz Pielok1
(1UM, Poznań, 2Pracownia Diagnostyki Parazytologicznej, Centralne
Laboratorium Mikrobiologiczne, SK im. H. Święcickiego, Poznań)
12. Ocena przebiegu klinicznego malarii importowanej do Polski na podstawie
wieloletniego doświadczenia Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu. (15 min.)
Evaluation of the clinical course of malaria imported to Poland on the basis of longterm experience of the Department and Clinic of Tropical and Parasitic Diseases in
Poznań.
Dr Karolina Mrówka, Dr hab., prof. UM Małgorzata Paul, Prof. dr hab. Jerzy
Stefaniak (UM, Poznań)
13. Podsumowanie badań dotyczących udziału ptaków w transmisji grzybów
potencjalnie chorobotwórczych w biosferze. (15 min.)
Summary of research on the participation of birds in the transmission of potentially
pathogenic fungi in the biosphere.
Prof. dr hab. Maria Dynowska, Prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, Dr
Katarzyna Jakubas, Dr Katarzyna Góralska, Dr Anna Biedunkiewicz, prof. dr
hab. Dariusz Jakubas, Dr hab. Janina Dziekońska – Rynko, Prof. dr hab.
Jerzy Rokicki, Dr Elżbieta Ejdys, Dr Ewa Sucharzewska, Dr Dariusz Kubiak
(UWM, Olsztyn)
14. Grzyby występujące w jeziorach województwa podlaskiego.
Occurrence fungi in Lakes of Podlasie Province.
Dr hab. Bożena Kiziewicz prof.UM (UM, Białystok)
(10
min.)
15. Ograniczenie dostępu zwierząt do miejsc zabaw dzieci a stopień ich
zanieczyszczenia jajami Toxocara. (10 min.)
Restriction of access of animals to children's playgrounds and the degree of
contamination of eggs of Toxocara.
Mgr Katarzyna Szwabe, Dr hab. Joanna Błaszkowska, Prof. dr hab. Piotr
Kurnatowski, Dr Anna Wójcik, Dr Katarzyna Góralska (UM, Łódź)
Dyskusja – Discussion
14.00-16.15 Obrady cz. III – Conference Part 3
Przewodniczący/Chairmen
Prof. dr hab. Bożena Moskwa (PAN, Warszawa)
Prof. dr hab. Maria Dynowska (UWM, Olsztyn)
Prof. dr hab. Tomasz Ferenc (UM, Łódź)
16. Gdy dwa królestwa zajmują to samo terytorium - interakcje między
drobnoustrojami w biofilmach grzybiczo-bakteryjnych. (10 min.)
When two kingdoms occupy the same land - the interaction among microorganisms in
fungal-bacterial biofilms.
Dr Paweł Krzyściak, Agnieszka Buda, Gabriela Gołąb (UJ CM, Kraków)
17. Mykobiota powietrza pomieszczeń szpitalnych a kolonizacja grzybami rurek
tracheostomijnych u pacjentów z rozpoznanym nowotworem krtani –
badania wstępne. (10 min.)
Air mykobiota hospital rooms and fungal colonization of tracheostomy tubes in
patients diagnosed with laryngeal cancer - a preliminary study.
Dr Agnieszka Gniadek, Dr Paweł Krzyściak, Anna Hawryszuk, Prof. dr hab.
Anna B. Macura, Prof. dr hab. Tomasz Brzostek, Prof. dr hab. Jacek Składzień
(UJ CM, Kraków)
18. Porównanie właściwości różnych gatunków z rodzaju Candida pochodzących
od pacjentów leczonych ambulatoryjnie i hospitalizowanych. (10 min.)
Properties comparison of different Candida species from patients treated in
ambulatory and hospitalized.
Mgr Barbara Modrzewska (UM, Łódź)
19. Możliwość powikłań infekcyjnych po hirudoterapii. (10 min.)
The possibility of infectious complications after hirudotherapy.
Mgr Agata Litwinowicz, Dr hab. Joanna Błaszkowska (UM, Łódź)
20. Zagrożenie personelu medycznego zarażeniem świerzbowcem ludzkim
Sarcoptes scabiei. (10 min.)
The risk of infection of medical Staff with human itch mite Sarcoptes scabiei.
Aleksandra Kwapiszewska, Aleksandra Jagłowska, Paweł Kozarzewski (SKN
przy Zakładzie Biologii i Parazytologii Lekarskiej, UM, Łódź)
21. Prewalencja i wybrane cechy grzybów wyizolowanych od pacjentów z rakiem
jelita grubego. (10 min.)
The prevalence and selected characteristics of fungi isolated from patients with colon
cancer.
Lek. med. Piotr Troska (UWM, Olsztyn)
22. Wykrywanie wydzielniczych proteaz aspartylowych (SAP) u Candida sp.
techniką PCR. (10 min.)
Detection of secreted aspartyl proteases (SAP) in Candida species by PCR.
Dr Katarzyna Kuba, Prof. dr hab. Piotr Kurnatowski, Mgr Barbara Modrzewska
(UM, Łódź)
23. Molekularne techniki wykorzystywane do identyfikacji dermatofitów. (10
min.)
Molecular techniques used to identify dermatophytes.
Mgr Iwona Dąbrowska (SGGW, Warszawa)
24. Toxoplasma gondii: wiązanie ludzkiej i owczej prolaktyny. (10 min.)
Toxoplasma gondii: binding of human and sheep prolactin.
Dr Katarzyna Dzitko, Dr Bożena Dziadek, Dr Justyna Gatkowska, Prof. dr
hab. Henryka Długońska (UŁ, Łódź)
25. Wykorzystanie specyficznych antygenów w diagnostyce różnicowej włośnicy.
(10 min.)
The use of specific antigens in the differential diagnosis of trichinosis.
Dr Justyna Bień, Prof. dr hab. Bożena Moskwa, Prof. dr hab. Władysław Cabaj
(PAN Warszawa)
26. Ocena stanu wiedzy studentów kierunków medycznych na temat substancji
psychoaktywnych. (10 min.)
Evaluation of the state of knowledge of medical students about psychoactive
substances.
Dawid Tyrna, Alina Klimczak, Paweł Rachubiński (SKN przy Zakładzie Biologii
i Parazytologii Lekarskiej, UM, Łódź)
27. Grzyby w diecie człowieka. (10 min.)
Mushrooms in the human diet.
Daniel Kamocki, Paweł Rachubiński (SKN przy Zakładzie Biologii i Parazytologii Lekarskiej, UM, Łódź)
Dyskusja - Discussion
16.15
Zamknięcie zjazdu – Closing Remarks
Download

Korzenie harcerstwa