Referenčný list RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.
v oblasti bioplynu
Spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o. vznikla v roku 1996 a dodnes je čisto slovenskou
spoločnosťou so slovenskými majiteľmi.
RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o. je obchodno – výrobno - servisnou spoločnosťou orientovanou na
strojársku výrobu so zameraním
hlavne na segment alternatívnych zdrojov elektrickej
energie a čistenie komunálnych a priemyselne znečistených odpadových vôd, s hlavnou
špecializáciou na bioplyn. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva približne sto zamestnancov s
vlastnými výrobnými, montážnymi, servisnými a administratívnymi priestormi.
História bioplynu sa viaže na rok 2001, keď sa spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o. začína
etablovať na trhu bioplynových kompresorov a ich servisu, v rozsahu pravidelného servisu až
po generálne opravy uvedených technológií. Následne začína rozvíjať aktivity na čistiarňach
komunálnych
a priemyselných vôd, montážnymi
a zváracími
prácami potrubných
bioplynových rozvodov. Následne sa dodávky pre zákazníkov rozširujú o dodávky technológií
a ich montáže, napríklad plynojemy, armatúry, dúchadlá, horáky zvyškového plynu. V tomto
období spoločnosť investuje do vzdelávania zamestnancov a získava oprávnenia na vyhradené
plynové zariadenie pre vykonávanie opráv, riadenie opráv a výrobu vlastných zariadení pre
plynové hospodárstvo.
Neskôr
spoločnosť začína s realizáciou dodávok väčších
technologických celkov vrátane rekonštrukcií a výstavby nových vyhnívacích veží
/ekvivalent fermentačných nádrží na BPS / a plynojemov.
V roku 2005 sa spoločnosť začína aktívne venovať oblasti geotermálneho segmentu /
využívanie geotermálnych vrtov v oblasti skleníkového a tepelného hospodárstva /
v
bioplynovej časti
a to návrhmi a dodávkami technológií plynového hospodárstva ako
dodávateľ technológií.
V roku 2006 spoločnosť vyvíja ako jedna z prvých spoločností na Slovensku aktívnu činnosť v
oblasti bioplynových staníc / BPS / hlavne v štúdiách vykonateľnosti a v projekčných prácach.
V roku 2008 ako generálny dodávateľ technológií spúšťa a odovzdáva do prevádzky prvú
BPS, ktorá spracováva vstupnú surovinu, maštaľný hnoj. Postupne na základe skúseností z
technológií ČOV začína vyrábať vlastné technológie a výrobky pre BPS ako chladenia plynu,
odsírovacie zariadenia, horáky zvyškového plynu, kvapalinové poistky, bezpečnostné uzávery,
miešadlá, časti centrálnych čerpadiel, biofiltre, integrovaný plynojem s dúcharňou,
kontajnerové plynojemy, energocentrá, odlučovače a na uvedené zariadenia získava
osvedčenia od Technickej inšpekcie, ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky z hľadiska
bezpečnosti a kvality výrobkov.
Od roku 2009 začína uvedené technológie vlastnej výroby pre BPS dodávať aj
iným
spoločnostiam, ktoré realizujú dodávky BPS na Slovensku a v Českej republike. Taktiež
zabezpečuje pre ostatné spoločnosti vzhľadom na oprávnenia, ktoré vlastní, montážne práce a
legislatívne zastrešovanie výstavby iných BPS a súčasne sa stáva generálnym dodávateľom
technológií na niekoľkých bioplynových staniciach.
Od roku 2011 spoločnosť aktívne zahájila práce na vlastnej koncepcii a technologickom
návrhu bioplynovej stanice Rudos, kde sú vo veľkej miere
umiestnené
vlastné
výrobky overené v niekoľkoročnej prevádzke v bioplynovom odvetví.
V súčasnosti má spoločnosť rozpracovaných niekoľko projektov na výstavbu BPS ako
generálny dodávateľ technológie. Intenzívne sa venuje otázke využívania odpadového tepla z
BPS, kde ponúka vlastné technologické riešenia a do časti uvedených projektov vstupuje ako
spoluinvestor. Na všetky dodané vlastné technológie poskytuje servis. Na BPS, kde vstupovala
ako generálny dodávateľ technológie, zabezpečuje dlhodobý zmluvný servis.
11 HLAVNÝCH ARGUMENTOV A VÝHOD SPOLUPRÁCE INVESTORA A BANKY SO
SPOLOČNOSŤOU RUDOS RUŽOMBEROK S. R. O. V OBLASTI BIOPLYNOVÝCH STANÍC:
1. Dlhodobé praktické skúsenosti s realizáciou väčších projektov v oblasti bioplynu
2. Inžiniering na kľúč – sprevádzanie investora celým procesom
2.1. Štúdia vykonateľnosti
2.1.1.Návrh a umiestnenie BPS
2.1.2.Technologický návrh vlastnými technológmi na základe požiadavky a možnosti
vstupnej suroviny
3. Projekčné práce pre všetky stupne projektovej dokumentácie vypracované
vlastnými projektantmi a konštruktérmi
4. Generálny dodávateľ BPS – výstavba BPS na kľúč
4.1. Práce na výstavbe realizované vlastnými projektovými manažérmi, montážnikmi,
zváračmi so všetkými potrebnými oprávneniami Technickej inšpekcie na vykonávanie
vyhradených technických zariadení.
5. Vlastná výroba technológií a jej zabudovanie do BPS
6. Strojný - technologický servis – záručný a pozáručný
6.1. Funkčná mobilná servisná sieť s vlastnými servisnými technikmi v rámci celej
Slovenskej republiky
6.2. Zavedený procesný systém riadenia servisovania vlastnými servisnými technikmi
6.2.1.Zazmluvnený reakčný čas nástupu na servis. V súčasnosti dlhodobí partneri v
oblasti servisu sú spoločnosti ako: Harmanecké papierne a.s., YNNA a.s. Kysucké
Nové Mesto, VSS a.s. Košice
6.3 Servisovanie výrobkov vlastnej výroby – konštrukčná znalosť výrobku
6.4 Dostatočná skladová zásoba kľúčovými náhradnými dielmi
7. Biologický nábeh BPS a jej následný biologický servis
8. Riešenie na využitie odpadového tepla z BPS
8.1. Dodávka technológie
8.2. Spolupodieľanie sa na projekte ako spoluinvestor
8.3. Zabezpečenie odbytu produktu
9. Legislatívna znalosť a potrebné oprávnenia v oblasti bioplynu a bioplynových staníc
10. Dlhodobá história fungovania spoločnosti v oblasti bioplynu
11. Dlhodobá finančná stabilita spoločnosti
REFERENCIE SPOLOČNOSTI RUDOS RUŽOMBEROK S.R.O. V OBLASTI BIOPLYNOVÉHO
HOSPODÁRSTVA:
V SEGMENTE ČISTENIA KOMUNÁLNYCH A PRIEMYSELNÝCH VÔD :
Slovenská republika:
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. – ČOV Nové Mesto nad Váhom – stavba a
rekonštrukcia vyhnívacej nádrže a kompresorovej stanice
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Poprad Matejovce – dodávka a montáž
vybavenia vyhnívacích veží, kompresorovej stanice, kolektor, vnútorné a vonkajšie rozvody
plynu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Nitra – realizácia bioplynovej kotolne
SHP Harmanec a.s. – dodávky a montáž kompletného plynového hospodárstva
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Trnava – dodávka a realizácia horákov zvyškového
plynu
ČOV Hriňová a.s. – dodávka projekčných prác pre DSP
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Vrútky – rekonštrukcia rozvodov bioplynu
ČOV Heineken a.s. – dodávka plynového hospodárstva
Veolia a.s. – ČOV Handlová – dodávky a montáž kvapalinových poistiek
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. – ČOV Trenčín – dodávka a montáž 500 kubíkového
plynojemu
Bionergy a.s. – ČOV Vrakuňa – návrh, riešenia a výmena kompletných bioplynových potrubí
najväčšej čistiarne na Slovensku za ostrej prevádzky
Bionergy a.s. – ČOV Senica – výmena potrubných rozvodov na vyhnívacích vežiach za ostrej
prevádzky
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Vrútky – dodávka a montáž kvapalinovej poistky
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Vrútky – generálna oprava bioplynového
kompresora
Veolia a.s. – ČOV Zvolen – generálna oprava bioplynového kompresora
Veolia a.s. – ČOV Banská Bystrica – generálna oprava bioplynového kompresora
Veolia a.s. – ČOV Brezno – generálna oprava bioplynového kompresora
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. - ČOV Kežmarok – generálna oprava bioplynového
kompresora
Východoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. - ČOV Sabinov – generálna oprava bioplynového
kompresora
Východoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. - ČOV Kendice – generálna oprava bioplynového
kompresora
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Petržalka - generálna oprava bioplynového
kompresora
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Vrakuňa - generálna oprava bioplynového
kompresora
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Senica - generálna oprava bioplynového
kompresora
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Devínska Nová Ves - generálna oprava
bioplynového kompresora
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Liptovský Mikuláš - generálna oprava
bioplynového kompresora
Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Hričov - generálna oprava bioplynového
kompresora
Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Čadca - generálna oprava bioplynového
kompresora
Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Bytča - generálna oprava bioplynového
kompresora
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Partizánske - generálna oprava
bioplynového kompresora
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – ČOV Topoľčany - generálna oprava
bioplynového kompresora
Nafta a.s. – Ťažba Michalovce – dodávka a montáž horáku zvyškového plynu
Česká republika:
ČOV Hodonín a.s. - generálna oprava bioplynového kompresora
ČOV Klatovy a.s. - generálna oprava bioplynového kompresora
ČOV Benešov a.s. - generálna oprava bioplynového kompresora
ČOV Mlada Boleslav a.s. - generálna oprava bioplynového kompresora
Ruská federatívna republika:
Pivovar Moskva - dodávka bioplynového hospodárstva na ČOV, kontajnerový plynojem
Cyperská republika:
Pivovar - dodávka bioplynového hospodárstva na ČOV, horák zvyškového plynu, kontajnerový
plynojem
V SEGMENTE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE :
Slovenská republika:
Zlatná na Ostrove - Skleníky - Geotermálne plynové hospodárstvo I. etapa / rok
2006 /
Zlatna na Ostrove - Skleníky - Geotermálne plynové hospodárstvo I. etapa / rok 2008 – 2009 /
dodávka a montáž zariadenia na vykurovanie skleníkov, dodávka a montáž odplyňovača,
dodávka a montáž plynojemu, dodávka a montáž akumulátora – BAFER
Thermal park a.s. Bešeňová – napojenie a dodávka potrubných rozvodov
geotermálneho vrtu
V SEGMENTE BIOPLYNOVÝCH STANÍC :
Slovenská republika:
BPS Mestečko 500 kW – Projekčné práce pre DUR a DSP
BPS Ludrová - 200 kW Generálny dodávateľ stavby
BPS Zemplínska Teplica – 1000 kW hlavný dodávateľ technológie
BPS Mestečko – 500 kW legislatívne zastrešenie a revízne skúšky fermentorov
BPS Dolná Streda – 500 kW dodávka a montáž horáka zvyškového plynu, potrubných rozvodov,
legislatívne zastrešenie a revízne skúšky fermentorov
BPS Želobudza – 1000 kW dodávka a montáž horáka zvyškového plynu, kompletné rozvody BPS,
chladenie plynu
BPS Budča – 800 k hlavný dodávateľ technológie
BPS Mostová – 500 kW – dodávka a montáž chladenia plynu vrátanie prepojenia chladenia
a kogeneračnej jednotky
BPS Sládkovičovo – 1000 kW – dodávka a montáž chladenia plynu vrátane prepojenia
chladenia kogeneračnej jednotky
BPS Šintava – 1000 kW – dodávka a montáž chladenia plynu vrátane prepojenia chladenia
a kogeneračnej jednotky
BPS Senec – 1000 kW – dodávka a montáž chladenia plynu vrátane prepojenia chladenia a
kogeneračnej jednotky
BPS Prašnik – 1000 kW – dodávka a montáž chladenia plynu vrátane prepojenia chladenia
a kogeneračnej jednotky
BPS Hubice – 700 kW – dodávka a montáž chladenia plynu vrátane prepojenia chladenia a
kogeneračnej jednotky
BPS Veselé – 1000 kW – dodávka a montáž chladenia plynu vrátane prepojenia chladenia
a kogeneračnej jednotky
BPS Myjava – 1000 kW – dodávka a montáž chladenia plynu vrátane prepojenia chladenia
a kogeneračnej jednotky
BPS Vrbové nad Váhom – 1000 kW – projektová dokumentácia ku kompletným potrubným
rozvodom (hnojovica, plyn, kúrenie, vzduch, voda), dodávka a realizácia kompletných
potrubných rozvodov a tlakové skúšky
BPS Gabčíkovo – 1000 kW – dodávka a montáž chladenia plynu vrátane prepojenia chladenia
a kogeneračnej jednotky
BPS Šamorín – 1000 kW – dodávka a montáž chladenia plynu a odvodňovačov plynových potrubí
BPS Dvorianky – 1000 kW – dodávka a montáž chladenia plynu a odvodňovačov plynových
potrubí
Česka republika:
Simul a.s. – pyrolýzne zariadenie - 1000 kW – dodávka a montáž kontajnerového plynojem
VÝBER Z REFERENCIÍ:
Miesto:
Rok výstavby:
Vykonané práce:
BPS Budča
2012
Generálny dodávateľ
technológií
Miesto:
Rok výstavby:
Vykonané práce:
BPS Vrbová
2012
Potrubné rozvody
Miesto:
Rok výstavby:
Vykonané práce:
BPS Želobudza
2011
Generálny dodávateľ
technológií
Miesto:
Rok výstavby:
Vykonané práce:
BPS Zemplínska Teplica
2011
Generálny dodávateľ
technológií
Miesto:
Rok výstavby:
Vykonané práce:
BPS Ludrová
2010
Realizácia na kľúč
Miesto:
BPS Mostová
BPS Sládkovičovo
BPS Šintava
BPS Senec
BPS Prašník
BPS Veselé
BPS Gabčíkovo
Dodávka a montáž
chladenia plynu vrátane
prepojenia chladenia a
kogeneračnej jednotk
Vykonané práce:
Miesto:
Rok Výstavby:
Vykonané práce:
ČOV Heineken
2009
Dodávka a montáž
plynového hospodárstva
vrátane plynojemu a
stanice zvyšovania tlaku
plynu a potrubných
systémov
Miesto:
Rok výstavby :
Vykonané práce:
ČOV Vrútky
2009
Realizácia- rekonštrukcia
rozvodov bioplynu
Miesto:
Rok výstavby:
Vykonané práce:
SHP Harmanec
2007
Dodávka a montáž
plynového hospodárstva
pre ČOV vrátane
horákov zvyškového
plynu
Download

Referenčný list RUDOS Ružomberok s