CC
+#####+#####++##
# ! ######
!>
####### % ###### ## ! ! ! ? !
? ! # #
## #
>#>
## # ## ### ### ## ##
## ### ### # #
##
##
##
# #
#
....
.
"##" ""#"
B
"
""#"
J
J
" #"
B"
! B
!
" "
"
""##
# ## $ # ## $ $
" $
....
.
. *** * # #**
aaaa * a a*
aaaa aa aa a
aa a aa*
aaaa aa aa a
aa a a * a
a aa
a# a aa !!
a !!! !!!
a * a a aa* a# a
a a aaaa*a*+ aaa a aa a aa a aa a a a a a + aa*a a a + *a* aa a a aa a# + a a + a a#aaa * aa * a a aa a* a a
a a #a a
a aa a
a a aa *aa#a
F F aa
aaaaa a
a
a
aa a a a a a a a a a a a a aa a
*a * **
a a aa a a aa a *a a a *aa#####a###### a a TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZART-AMA VE SATrg A.9.
Cumhuriyet Mahallesi E-S Yan Yol
No:11 Yakacrk 34876 Kartal
lstanbul TURKIYE
KATTLIT:
Katrkmlar agagrdaki gekilde yaprlmahdrr:
'1. Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yangmasr'nr agalrda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine
posta yoluyla:
Toyota Turkiye Pazadama ve Satrg A.$.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 'l l
Yakacrk 34876 Kartal-lstanbul
2. Toyota Plazalat'a bizzat teslim yoluyla. $ehrinizdeki Toyota Plazalan 6lrenmek igin agagrda
belirtilen web sitesini ziyaret ediniz. http:/
^,ww.tovota.com.tr
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SATr9 A.9.
Cumhuriyei Mahallesi E-5 Yan Yol
No:'l 'l Yakacrk 34876 Kartal
lstanbul TtJRKIYE
KAZANANLARIN ACIKLANMASI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
Dtinya Yangmasr'nln kazananlarr A0ustos 201 5 tarihinde agrklanacaKrr.
Yangma sonuglarr yangmanrn resmi web sitesinde (http://www.toyota.com.tr)
yayrnlanacaktrr. TUrkiye Yangmasr ve Dunya Yaflgmasr kazananlarr Toyota Turkiye
tarafrndan ayn ay"t bildirilecehir.
TMC her kazananrn ve kazananrn ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin
uygunluUerigilebilirlik ve tanrtrm igin kazananrn yUkUmlilltiUtanrtrm haklanndan
vazgegme beyanr imzalamasrnr gart kogmaktadrr. E0er beyan imzalanmamrgsa 6dUlden
feragat edinilmig kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
Odulun sahibi, ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi de$il kazananrn kendisi olmasr esastrr.
Kazananrn ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin yarrgmaya dahil olmasr durumu,
herhangi bir srnrrlama olmaksrzrn, 6d0l kazanma agamasr da dahil olmak Uzere, bu kigilere
Toyota TUrkiye ya da TMC'den herhangi bir gekilde talep hakkr kazandrrmaz. OdUl
bilgilendirmesi veya 6dUlUn kendisinin kazanana ulagmamasr veya iadesi durumunda,
6dUlden feragat edinilmig kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
Toyota Turkiye veya TMC tarafrndan onaylanmadr$r surece oduller i]g[rnci] $ahrslara
transfer edilemez ya da satrlamaz.
Kazananlar, herhangi bir sebeple, Toyota Turkiye ve TMC tarafrndan verilen seyahat
6dUlUnU gergeklegtiremeyecekleri durumlarda, bu 6dUlUn nakit dengini talep etme
hakkrna sahip de!illerdir.
Katrhmcr, herhangi bir katrhm kogulunu ihlal etmesi durumunda diskalifiye edilir ve
kazandr!r 0dulden feragat etmig kabul edilir.
Turkiye Yaflgmasr veya Dunya Yarrgmasr sonuglaflna iligkin yaprlacak sorgulama
taleplerini Toyota TUrkiye ve TMC kabul etmezler.
Download

Toyota Resim Yarışması - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü