Spis treści
297
Słowo wstępne
PRACE ORYGINALNE
299
Monika Barcicka, Ewa Wasilewicz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Marek Derkacz, Adam Perzyński, Andrzej
Nowakowski • Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodych kobiet na przykładzie studentek lubelskich uczelni
301 Iwona Chmiel-Perzyńska, Marek Derkacz, Adam Perzyński • Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania u dzieci w wieku 4–8 lat
303 Renata Chrzan, Tomasz Kulpa • Ocena częstości występowania zjawiska alkoholizmu wśród chorych leczonych z powodów chirurgicznych
306 Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Magdalena Michałojć-Derkacz, Marcin Majdan • Ocena wpływu nowych przepisów refundacyjnych na czas pracy lekarzy i jakość świadczonych usług medycznych
308 Krzysztof Dobosz • Klasyczne objawy POChP a wynik przesiewowej spirometrii u pacjentów POZ
w Bydgoszczy
312 Krzysztof Dobosz, Marcin Podleśny, Jan Rzepecki, Paweł Rajewski • Wpływ Bydgoskiego Systemu
Wspomagania Dowodzenia na efektywność karetek pogotowia ratunkowego – retrospektywna ewaluacja 2008–2010
315 Marta Dudzińska, Jerzy S. Tarach, Joanna Malicka, Agnieszka Zwolak, Mariusz Kowalczyk, Andrzej Nowakowski • Ocena zmian w zakresie samokontroli wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 po wdrożeniu insulinoterapii – badanie prospektywne
318 Barbara Dywejko, Iwona Rotter, Maria Jasińska, Ewa Kemicer-Chmielewska, Beata Karakiewicz • Wiedza studentów wybranych szczecińskich uczelni wobec sportu niepełnosprawnych
320 Piotr Gutknecht, Bartosz G. Trzeciak, Tomasz Winiarski, Andrzej Molisz, Małgorzata Pietrzykowska,
Magdalena Reiwer-Gostomska, Janusz Siebert • Diagnostyka i leczenie zakażeń układu oddechowego
u pacjentów wybranych praktyk lekarzy rodzinnych na terenie Gdańska
323 Natalia Iwanowska, Agnieszka Kaleta, Mateusz Jankowski, Grażyna Adler • Stężenie Fe, Cu i Zn w kawie i ich wpływ na zdrowie
326 Janusz Jabłoński, Zbigniew Jankowski, Małgorzata Lewandowska, Ewa Andrzejewska • Zastosowanie cementu kostnego opartego na betafosforanie trójwapniowym w leczeniu torbieli samotnych u dzieci
329
Zbigniew Jankowski, Janusz Jabłoński, Małgorzata Lewandowska, Ewa Andrzejewska, Janusz Strzelczyk
• Własne doświadczenia w leczeniu tępych urazów wątroby u dzieci
331
Katarzyna Jermakow, Magdalena Pajączkowska, Grażyna Gościniak • Nowa grupa pacjentów zagrożonych biegunką o etiologii Clostridium difficile
333 Paweł Kiciński, Elżbieta Bartoszek, Andrzej Dybała, Maciej Zakrzewski, Sylwia Przybylska-Kuć, Wojciech Myśliński, Jarosław Niedziałek, Jerzy Mosiewicz, Andrzej Jaroszyński • Skala Senności Epworth
jako test przesiewowy w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie snu
336 Wanda Komorowska-Szczepańska, Małgorzata Kosińska, Ewa Babicz-Zielińska, Joanna Kwiatkowska
• Ocena przestrzegania zasad prawidłowego żywienia wśród osób po przebytym zawale mięśnia sercowego
338
Joanna Kotuniak, Małgorzata Wilczewska, Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Adam Perzyński,
Ryszard Śmiech, Andrzej Nowakowski • Czy mamy szansę na przeszczep?
340
Karolina Latalska, Katarzyna Taran, Małgorzata Lewandowska, Józef Kobos • Ocena ekspresji receptora
VEGFR2 w nowotworach złośliwych ślinianek
342
Dominika Lerch, Agnieszka Mastalerz-Migas • Ocena wiedzy na temat grypy i jej powikłań na podstawie badań ankietowych
344
Paweł Lewek, Janusz Śmigielski, Przemysław Kardas • Wpływ postrzegania polskich firm farmaceutycznych przez lekarzy POZ województwa łódzkiego na ich opinie o lekach generycznych – badanie ankietowe
290
Spis treści
347
Zofia Maciejewska-Szaniec, Barbara Maciejewska, Bożena Wiskirska-Woźnica, Katarzyna Mehr, Paweł
Piotrowski • Szumy uszne u chorych z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia
349
Marta Melka-Roszczyk, Witold Malinowski • Psychoza poporodowa
351 Hanna Mosiejczuk, Andrzej Żyluk, Zbigniew Szlosser, Iwona Rotter • Możliwość zastosowania kryteriów
diagnostycznych w rozpoznawaniu algodystrofii po złamaniu nasady dalszej kości promieniowej w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
354 Aneta Nitsch-Osuch, Elżbieta Raszka, Agnieszka Topczewska-Cabanek, Ewa Gyrczuk, Katarzyna Życińska, Kazimierz A. Wardyn • Stosowanie szczepionek zalecanych i obowiązkowych przeciw tężcowi,
błonicy i krztuścowi u dzieci w wybranej poradni podstawowej opieki medycznej
357
Aneta Nitsch-Osuch, Anna Wiśniewska, Izabela Gołębiak, Agnieszka Topczewska-Cabanek, Ewa Gyrczuk, Katarzyna Życińska, Kazimierz A. Wardyn • Stan zaszczepienia przeciw grypie dzieci zakwalifikowanych do zabiegu adenotomii i adenotonsillektomii
359
Aneta Nitsch-Osuch, Alicja Wiśniewska, Izabela Gołębiak, Agnieszka Topczewska-Cabanek, Katarzyna Życińska, Kazimierz A. Wardyn • Realizacja Programu Szczepień Ochronnych u dzieci z chorobami
przewlekłymi w wybranej poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Warszawie
362
Elżbieta Osińska, Bogdan Rumianowski, Iwona Rotter, Aleksandra Rył, Maria Laszczyńska • Metody antykoncepcyjne stosowane przez mieszkanki Szczecina w wieku rozrodczym
365
Stanisław Ostrowski, Małgorzata Sawa, Małgorzata Zagroda, Andrzej Prystupa, Jerzy Mosiewicz • Powikłania krwotoczne z przewodu pokarmowego w przebiegu przewlekłej profilaktyki przeciwzakrzepowej
antagonistami witaminy K
368
Adam Perzyński • Poziom funkcjonowania i rozpoznania stawiane przez psychiatrów u pacjentów kierowanych do poradni zdrowia psychicznego przez lekarzy rodzinnych
370
Sylwia Płaczkowska, Izabela Kokot, Lilla Pawlik-Sobecka, Anna Kołaczek, Ewa Małolepsza • Wskaźniki
insulinooporności wśród studentów wrocławskich uczelni
372
Paweł Popecki, Kamila Skrzyszewska, Mateusz Patyk, Tomasz Łukasik, Łukasz Gojny, Natalia Grychowska, Krystyna Pawlas, Iwona Pirogowicz • Analiza spirometrii wykonanej w czasie turnusu rehabilitacyjnego u dzieci i młodzieży z rozpoznaniem astmy, pochodzących ze środowisk wiejskich (w jęz. ang.)
375 Magdalena Prauzińska, Jarosław Szydlowski, Beata Pucher • Zastosowanie przedłużonego drenażu wentylacyjnego jamy bębenkowej w leczeniu wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci
377
Sylwia Przybylska-Kuć, Kamil Kuć, Małgorzata Dec, Elżbieta Bartoszek, Małgorzata Piekarczyk, Wojciech
Myśliński, Jerzy Mosiewicz • Przewlekła niewydolność żylna w praktyce lekarza rodzinnego
379 Beata Pucher, Jarosław Szydłowski, Katarzyna Jakubczak-Szymańska, Magdalena Prauzińska, Bartosz
Polski • Analiza czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u niemowląt w materiale Kliniki Otolaryngologii
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 2008–2010
381 Iwona Rotter, Karolina Stańczak, Maria Laszczyńska, Ewa Kemicer-Chmielewska, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Maria Jasińska, Beata Karakiewicz • Oczekiwania wsparcia emocjonalnego pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w zależności od wybranych czynników demograficznych
384 Patryk Rzońca, Kamil Bednarz • Rola lekarza POZ w pomocy ofiarom urazów. Analiza dokumentacji
medycznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
386
Bartosz J. Sapilak, Monika Melon-Sapilak, Maria Magdalena Bujnowska-Fedak • Szybkie testy diagnostyczne – czy znajdą zastosowanie u pacjentów w wieku podeszłym?
389
Joanna Senderowska, Agnieszka Muszyńska • Racjonalna antybiotykoterapia w podstawowej opiece
zdrowotnej
391
Aneta Soll, Dagmara Pokorna-Kałwak • Osteoporoza – fakty i mity w opinii pacjentów
394
Małgorzata Szkup-Jabłońska, Daria Schneider-Matyka, Justyna Kubiak, Anna Grzywacz, Anna Jurczak,
Katarzyna Augustyniak, Elżbieta Grochans • Ocena kompetencji kulturowych wśród pracowników
ochrony zdrowia
397
Katarzyna Szymoniak, Witold Malinowski, Dorota Ćwiek • Oczekiwania kobiet wobec badań ginekologicznych w gabinetach prywatnych
Spis treści
400 Katarzyna Taran, Elżbieta Jarosińska, Józef Kobos • Nadciśnienie tętnicze – niedoceniany problem edukacji medycznej
403
Katarzyna Taran, Marta Nowak, Józef Kobos • Ewaluacja histokliniczna spektrum zmian melanocytarnych u dzieci
405 Katarzyna Taran, Aleksandra Rosiak, Józef Kobos • Ocena czynników etiologicznych limfadenopatii wieku rozwojowego w regionie łódzkim
408
Katarzyna Taran, Anna Wysocka, Anna Sitkiewicz, Józef Kobos • Ocena wartości prognostycznej angiogenezy w guzach z grupy neuroblastoma u dzieci
411
Izabela Tomaszewska, Dariusz Tomaszewski, Wanda Komorowska-Szczepańska • Poziom zadowolenia
młodzieży z własnych sylwetek a działania zmierzające do redukcji ciężaru ciała
414
Agnieszka Topczewska-Cabanek, Hanna Misiewicz, Aneta Nitsch-Osuch, Ewa Gyrczuk, Katarzyna Życińska, Kazimierz A. Wardyn • Analiza wyników badań przesiewowych w zakresie wykrywania wad postawy i wad wzroku u dzieci na podstawie wybranej szkoły w Warszawie
417
Agnieszka Topczewska-Cabanek, Anna Strąk, Aneta Nitsch-Osuch, Ewa Gyrczuk, Katarzyna Życińska,
Kazimierz A. Wardyn • Przyczyny hospitalizacji w oddziale pediatrii ogólnej w wybranym szpitalu dziecięcym w latach 2006–2010
420 Bartosz G. Trzeciak , Katarzyna Rosłonkiewicz, Piotr Gutknecht, Andrzej Molisz, Monika Rybarczyk, Janusz Siebert • Stosowanie antykoagulantów u chorych z migotaniem przedsionków
423 Małgorzata Zagroda, Andrzej Prystupa, Jerzy Mosiewicz • Różnorodny obraz kliniczny w przebiegu szpiczaka plazmocytowego
426
Katarzyna Życińska, Magdalena Wiktorowicz, Dawid Tomasik, Mariusz Tomaniak, Kamil Janowski, Renata Krupa, Aneta Nitsch-Osuch, Anna Olwert, Kazimierz A. Wardyn • Przydatność skal prognostycznych w diagnostyce zatorowości płucnej
430 Katarzyna Życińska, Magdalena Wiktorowicz, Dawid Tomasik, Mariusz Tomaniak, Kamil Janowski, Aneta Nitsch-Osuch, Anna Olwert, Kazimierz A. Wardyn • Maski kliniczne zatorowości płucnej w praktyce lekarza rodzinnego
PRACE POGLĄDOWE
435
Tomasz Bączkowski, Rafał Kurzawa • Leczenie niepłodności w warunkach ambulatoryjnych
438
Marek Bolanowski • Wykorzystanie Internetu we wczesnym rozpoznawaniu akromegalii
441
Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Paulina Kumięga, Bartosz J. Sapilak • Zastosowanie nowoczesnych
systemów telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi
447 Irena Choroszy-Król, Tamara Bober, Magdalena Frej-Mądrzak • Chlamydia trachomatis – aspekty kliniczne i terapeutyczne
450 Mariusz Duplaga • Przydatność systemów e‑zdrowia w opinii pacjentów i pracowników ochrony zdrowia
454 Krzysztof Korzeniewski • Problemy zdrowotne long-term travelers na przykładzie żołnierzy Polskich
Kontyngentów Wojskowych w aspekcie praktyki lekarza rodzinnego
458 Joanna Maj, Alina Jankowska-Konsur, Joanna Gruber, Monika Kurek, Małgorzata Tupikowska • Zmiany
skórne w endokrynopatiach
462 Ilona Miśkowiec-Wiśniewska, Rafał Donderski, Marek Kretowicz, Grażyna Goszka, Jacek Manitius • Kardiotoksyczność fruktozy – czy warto jeść miód?
467
Bożena Mroczek, Donata Kurpas • Potrzeby psychoseksualne mieszkańców domów pomocy społecznej
471
Andrzej Mysiak, Konrad Kaaz, Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz • Migotanie przedsionków – praktyczne
aspekty terapii przeciwzakrzepowej
474
Maciej Rachwalik, Wojciech Kustrzycki • Leczenie chorób zastawki mitralnej z perspektywy ostatniego wieku
291
292
Spis treści
477 Andrzej Stankiewicz • Najważniejsze (najczęstsze) problemy okulistyczne w praktyce lekarza rodzinnego
483
Agnieszka Woźniak-Kosek, Lidia B. Brydak • System nadzoru wirusologicznego i epidemiologicznego
nad grypą w populacji polskiej – SENTINEL
486
Aleksandra Zdrojowy-Wełna, Grażyna Bednarek-Tupikowska • Postępowanie w przewlekłej niewydolności kory nadnerczy – rola lekarza rodzinnego
PRACE KAZUISTYCZNE
491 Elżbieta Bartoszek, Małgorzata Piekarczyk, Elżbieta Ryczak, Małgorzata Dec, Sylwia Przybylska-Kuć, Sylwia Milaniuk, Jerzy Mosiewicz • Nietypowy obraz wznowy raka gruczołu sutkowego – opis przypadku
493
Małgorzata Dec, Elżbieta Bartoszek, Jerzy Baraniak, Sylwia Przybylska-Kuć, Jerzy Mosiewicz, Agata Rękas-Wójcik, Małgorzata Piekarczyk • Stenoza zespolenia po częściowej resekcji żołądka jako nietypowa
przyczyna choroby refluksowej przełyku – opis przypadku
496
Zbigniew Jankowski, Małgorzata Lewandowska, Janusz Jabłoński, Artur Kobielski, Ewa Andrzejewska
• Zastosowanie urografii TK w obrazowaniu układu moczowego u dzieci – prezentacja wybranych przypadków
499
Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach, Marta Dudzińska • Przerzuty nowotworowe do przysadki jako przyczyna moczówki prostej u 4 chorych (w jęz. ang.)
502 Anna Niwald, Małgorzata Lewandowska, Beata Orawiec, Katarzyna Taran, Zbigniew Jankowski, Józef Kobos, Przemysław Przewratil • Wielospecjalistyczna współpraca medyczna w leczeniu naczyniaków
wczesnodziecięcych
504
Magdalena Prauzińska, Jarosław Szydlowski, Beata Pucher • Postępowanie w przypadku nawracającego
wysiękowego zapalenia ucha środkowego z postępującym niedosłuchem
507
Agata Rękas-Wójcik, Emilia Kancik, Sylwia Milaniuk, Andrzej Puźniak, Olga Zamecka, Jerzy Mosiewicz,
Witold Krupski • Wodobrzusze jako pierwszy objaw raka okrężnicy
Download

ROZUMOWANIE, ARGUMENTACJA, DOWÓD