SYSTÉM ZDRAVOTNÍCTVA
NA SLOVENSKU
– PRIORITY A VÝZVY
Dragula, M., Petrovič, V.
Slovenská lekárska komora
Workshop strategického manažmentu
Bratislava, 11.12.2012
Zdravotníctvo - Starostlivosť o zdravie




Aktuálne problémy Slovenského zdravotníctva
Spoločenské ciele
Priority
Výber z programového vyhlásenia vlády




Verejné zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť
Výzvy
Nevyhnutné predpoklady
Aktuálne problémy Slovenského zdravotníctva

Najväčším problémom súčasného systému je
to, že nefunguje ako celok z pohľadu
organizácie, financovania, plánovania, riadenia,
kontroly a hlavne zodpovednosti a tvorby
politík.

V systéme nie je jasne definovaná úloha
a kompetencie zriaďovateľa, najmä z pohľadu
zabezpečenia kapitálových investícií a plánovania
obnovy a rozvoja verejnej infraštruktúry.
Aktuálne problémy Slovenského zdravotníctva

Súčasný systém by sa dal charakterizovať ako
systém, ktorého jedinou motiváciou je zisk
obchodných spoločností ( poisťovní a
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).

Výsledkom je zanedbaná verejná infraštruktúra
s veľkým spoločenským dlhom (cca 3 až 4 mld.
Eur), nespokojní občania, pacienti
a zdravotnícki pracovníci, na druhej strane sú
zisk tvoriace obchodné spoločnosti, ktoré
profitujú z verejných zdrojov.
Spoločenské ciele

Služba vo verejnom záujme

Zdravý občan

Vyliečený pacient

Spokojný zdravotnícky pracovník

Efektívny a hospodárny verejný systém
Priority

Vytvorenie podmienok pre zlepšenie systému starostlivosti
o zdravie populácie

Posilnenie systému Verejného zdravotníctva

Reorganizácia riadenia, kontroly, financovania, štruktúry a
výkonu verejných zdravotných služieb

Implementácia eHealth ako jedného z kľúčových
technologických nástrojov podporujúcich medicínsku
a manažérsku transformáciu systému starostlivosti o zdravie
občanov a riadenia a výkonu zdravotných služieb
Programové vyhlásenie vlády


Verejné zdravotníctvo (Zákon 355/2007 o ochrane ....)
Zdravotná starostlivosť (hradená z verejných zdrojov)
Verejné zdravotníctvo

Zdravie občanov - Vláda posilní systém
verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného
dozoru.

Dodržiavanie zákonov - Vláda bude dôsledne
dbať na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa
ochrany zdravia.
Zdravotná starostlivosť











Zdravotné služby
Ľudské zdroje
Infraštruktúra poskytovateľov ZS
Ekonomika nemocníc
Urgentné príjmy
Koncová sieť, Univerzitné nemocnice
Rácsochy
Lieky, pomôcky, ŠZM
Financovanie verejného systému starostlivosti o zdravie
populácie
Informatizácia
Zdravie staršej generácie
Zdravotné služby

Vysoká kvalita, dostupnosť a efektivita zdravotnej
starostlivosti je nevyhnutnou podmienkou spokojnosti a
dôvery občanov v systém organizácie, riadenia, dôslednej
kontroly a samotného výkonu poskytovania zdravotnej
starostlivosti.

Snahou vlády bude, aby sa na celom území SR poskytovala
zdravotná starostlivosť na úrovni súčasných poznatkov
medicíny.
Dosiahne to zavádzaním štandardných diagnostických
a liečebných postupov, kontinuálnym vzdelávaním
zdravotníckych pracovníkov a vyhodnocovaním indikátorov
kvality u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Ľudské zdroje

Zlepšovanie mzdového ohodnotenia pracovníkov
v rezorte zdravotníctva je jednou z priorít v oblasti
zdravotníctva.

Vláda v medziach ekonomických možností zavedie také
mechanizmy do spôsobu riadenia a financovania a
rezortu, aby bol primeraný dostatok prostriedkov na
zvyšovanie odmeňovania zdravotníckych pracovníkov.

Vláda pre ochranu zdravotníckych pracovníkov bude
dôsledne dbať na dodržiavanie Zákonníka práce
a normatívov v zdravotníckych zariadeniach.
Infraštruktúra poskytovateľov ZS

Vláda podporí optimalizáciu siete poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zabránenie
nekontrolovateľného rastu najmä v špecializovanej
ambulantnej starostlivosti a navrhne doriešenie
problematiky LSPP.
Ekonomika nemocníc

Vláda zavedie prísnu kontrolu hospodárenia nemocníc,
čím sa zabráni neúčelnému vynakladaniu finančných
prostriedkov.
Koncová sieť, Univerzitné nemocnice

Vláda zachová sieť poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti pod kontrolou štátu v podmienkach, ktoré
budú garantovať rozsah a dostupnosť zdravotnej
starostlivosti hradenej z verejného zdravotného
poistenia pre všetkých pacientov.

Bude podporovať rozvoj univerzitných nemocníc, v
sídlach lekárskych fakúlt, ktoré predstavujú
integrovaný a všeobecne dostupný medicínsky systém
poskytujúci výhody najvyššej kvality poskytovania
zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a vedeckého
výskumu v medicíne. Vo svojej práci sa orientujú
predovšetkým na potreby individuálnych pacientov a na
riešenie spoločensky závažných zdravotných
problémov.
Financovanie verejného systému
starostlivosti o zdravie populácie

Vláda prijme opatrenia v súlade s ústavou a platnou
európskou legislatívou, s cieľom maximálne možného
využitia prostriedkov, ktoré zo zákona vyberajú zdravotné
poisťovne od občanov, na diagnostiku a liečbu pacientov.

Navrhne také legislatívne a organizačné opatrenia, aby
nedochádzalo k neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov
určených zo zákona na zdravotnú starostlivosť.

Významným krokom v tomto smere bude prehĺbenie
princípu solidarity zohľadnením chorobnosti v rámci
systému prerozdeľovania poistného.

Vláda bude počas svojho funkčného obdobia hľadať
možnosti a zdroje dofinancovania výpadkov spôsobených
znížením platby za poistencov štátu predchádzajúcou
vládou.
Informatizácia

Vláda považuje využívanie elektronických informačných
systémov (eHealth) za jednu zo základných podmienok,
vedúcu k zlepšeniu ochrany zdravia a k zvýšeniu kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Preto rezort zdravotníctva urýchli a zintenzívni zavádzanie
eHealth aplikácií do praxe s cieľom zvýšenia kvality,
dostupnosti a efektívnosti poskytovanej zdravotnej
starostlivosti v prospech občanov, zdravotníkov a celého
systému zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov.

Prioritne sa zameria na elektronickú zdravotnú
dokumentáciu a jej využívanie ošetrujúcimi lekármi,
elektronickú preskripciu a medikáciu, informovanosť
občanov o zdraví, chorobách, podporu starostlivosti o
chronických pacientov a verejné zdravie.
Výzvy

Zmena prístupu - Od poskytovania zdravotnej
starostlivosti pacientom ku komplexnej starostlivosti
o zdravie občanov, spolu s tvorbou národnej
a regionálnych politík zdravia.

Manažérsko medicínska transformácia systému
starostlivosti o zdravie občanov, riadenia a výkonu
zdravotných služieb na národnej a regionálnej úrovni,
ktorá je zároveň východiskom pre následnú
implementáciu a využívanie moderných informačno
komunikačných technológií – eHealth aplikácií.
Nevyhnutné predpoklady



Sledovanie zdravotného stavu populácie
Sledovanie chorobnosti populácie
Sledovanie determinantov zdravia
Download

systém zdravotníctva na slovensku – priority a výzvy