Kľúčové kompetencie ISCED 2
Kompetencia je „viac ako len vedomosť a zručnosť. Obsahuje tiež schopnosť spĺňať
komplexné požiadavky využívaním a mobilizovaním psychosociálnych zdrojov (vrátane zručností a
postojov) v konkrétnom kontexte.“ 1
Kľúčové kompetencie sú klasifikované v 3 rozšírených kategóriách:
1. jednotlivci majú byť schopní používať široký
výber nástrojov na efektívnu interakciu so
svojím prostredím: materiálne, ako napr.
digitálne technológie a tiež sociokultúrne ako
napr. jazyk. Potrebujú týmto nástrojom
porozumieť dostatočne na to, aby ich mohli
adaptovať na svoje vlastné účely - čiže používať
ich interaktívne.
2. v stále viac navzájom závislom svete jednotlivci
majú byť schopní spolupracovať s ostatnými.
A tým, že budú prichádzať do styku s ľuďmi z
rôznych prostredí, je pre nich dôležité, aby boli
schopní interagovať v heterogénnych skupinách.
3. jednotlivci majú byť schopní prevziať
zodpovednosť za riadenie svojich vlastných
životov, situovať svoj život v širšom
spoločenskom kontexte a konať autonómne.
1-A Schopnosť používať jazyk, symboly a text interaktívne
• čítať súvislý text plynulo, presne a so správnou intonáciou
• interpretovať informácie z nesúvislých textov (obrázky, tabuľky, grafy,
1. Čítať s porozumením (v
diagramy, mapy, plány, myšlienkové mapy, formuláre, symboly a značky)
materinskom a cudzom
• parafrázovať súvislý text
jazyku)
• tvoriť otázky k textu
• vyvodiť vzťahy, súvislosti z prečítaného textu
• aplikovať pravidlá pravopisu
2. Vyjadrovať sa písomne • aktívne používať obohatenú slovnú zásobu
(v materinskom a cudzom • štruktúrovať text, používať nadpisy, primerane používať zvýrazňovacie
jazyku)
techniky (napr. vytvoriť poznámky z textu)
• tvoriť vlastné texty adekvátne ich cieľu a účelu
3. Vyjadrovať sa ústne (v
materinskom a cudzom
jazyku)
• vyjadrovať sa spisovne a dodržiavať prozodické vlastnosti reči
• zvoliť vhodnú formu a obsah komunikácie primerane situácii
• sformulovať vlastné zážitky, myšlienky, dojmy a pocity a
vyjadriť/prezentovať svoj názor
• aktívne používať obohatenú slovnú zásobu
• klásť a odpovedať na otázky
• vhodne používať prostriedky mimojazykovej komunikácie
1
dokumentu The Definition and Selection of Key Competencies, Executive Summary, str.4 („DeSeCo“; zdroj:
http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf
1
4. Aktívne počúvať (v
materinskom a cudzom
jazyku)
5. Funkčne používať
matematické poznatky a
zručnosti
• sústreďovať svoju pozornosť na hovoriaceho
• vnímať obsah hovoreného,
• heslovite zapísať počutý text
• prejavovať záujem kladením doplňujúcich otázok a parafrázovaním
• neprerušovať hovoriaceho, kultivovane sa „hlásiť“ o slovo
• riešiť a tvoriť numerické a kontextové úlohy na základe reality alebo
obrázkovej situácie
• kontrolovať správnosť výsledkov počtových výkonov, riešení problémov
• nachádzať súvislosti, robiť odhady a tvoriť teoretické predpoklady
• zobraziť priestor do roviny a interpretovať rovinné zobrazenie priestoru
• formulovať otázky a odpovede, prezentovať a obhájiť tvrdenie a riešenie
matematického problému
• orientovať sa v rovine a v priestore
1-B Schopnosť používať vedomosti a informácie interaktívne
1. Efektívne pracovať s
informáciami
• vyhľadávať, získavať a zhromažďovať informácie a informačné zdroje
• triediť a organizovať informácie
• tvoriť vhodné reprezentácie údajov (poznámky, obrázky, tabuľky a
jednoduché grafy)
• interpretovať a používať informácie z rôznych reprezentácií údajov
• posúdiť vhodnosť a hodnotu informácie a informačného zdroja
• zaujať kritický postoj k tvrdeniam iných
• rozlíšiť medzi informáciami podloženými faktami od tých, ktoré nie sú
2. Zaujať kritický postoj a podložené faktami
vyjadriť svoj názor
• vyjadriť svoj názor
• vyvodiť závery zo získaných informácií
• sformulovať jednoduché argumenty na podporu svojich úsudkov
• prezentovať svoj názor primerane situácii a cieľu
• skúmať veci, udalosti a problémy z rôznych perspektív
• generovať nápady a skúmať ich možnosti
3. Tvoriť originálne
• spájať vlastné myšlienky a skúsenosti s cudzími inovatívnym spôsobom
prepojenia
• skúšať alternatívy a nové riešenia
• tvoriť artefakty a realizovať nápady svojím vlastným spôsobom
4. Realizovať výskum
• formulovať teoretický predpoklad, otázky, problémy a predpoklady na
základe empirickej skúsenosti a vedeckých poznatkov
• navrhnúť možnosti overenia sformulovaného predpokladu
• pripraviť a realizovať overenie
• vytvoriť písomný záznam, grafický výstup o priebehu a výsledkoch overenia
• vyhodnotiť priebeh overovania
• vyvodzovať závery zo získaných poznatkov
• prezentovať závery overenia
5. Riešiť problémy
• identifikovať problém v zadanej úlohe
• analyzovať identifikovaný problém
• rozdeliť jednoduchý problém na podproblémy
• vybrať vhodné pomôcky a nástroje, zhodnotiť informačné a materiálne
zdroje
• navrhnúť riešenia, prijateľné alternatívy
• aplikovať získané vedomosti, zručnosti a skúsenosti
• priradiť dôsledky k príčinám
• zhodnotiť riešenia a vybrať najvhodnejšie riešenie
• vyriešiť problém
2
• spätne reflektovať nad priebehom a výsledkom riešenia problému
1-C Schopnosť používať technológie interaktívne
1. Učiť sa pomocou
vhodne zvolených
nástrojov a technológií
2. Používať nástroje a
technológie na realizáciu
svojich potrieb
3. Tvoriť pomocou
vhodne zvolených
nástrojov a technológií
4. Poznať princípy
fungovania nástrojov a
technológií na ich
efektívnejšie využívanie
• v procese učenia sa používať nástroje DT
• vytvárať modely na zachytenie konkrétnej situácie
• používať nástroje a technológie pri pokuse a pozorovaní
• komunikovať pomocou zvolených nástrojov DT
• efektívne pracovať s informáciami pomocou zvolených nástrojov DT
• spolupracovať pomocou zvolených nástrojov DT
• ovládať manuálne zručnosti pri práci s nástrojmi, technikami a materiálmi
• pracovať podľa návodu s nástrojmi, technikami a materiálmi
• vytvárať multimediálne projekty prostredníctvom konkrétnych nástrojov DT
• realizovať nápady svojím vlastným spôsobom (tvoriť artefakty a predmety s
zvolenými nástrojmi, technikami a materiálmi)
• poznať a využívať pri práci základné princípy fungovania nástrojov DT
• hľadať nové spôsoby využívania nástrojov DT
• poznať a využívať pri práci základné princípy fungovania nástrojov, techník
a materiálov
• hľadať nové spôsoby využívania nástrojov, techník a materiálov
• dodržiavať bezpečnosť pri práci s nástrojmi, materiálmi a technikami
2-A schopnosť nadväzovať kvalitné vzťahy s inými
1. Vnímať emócie a
pocity druhých, vcítiť sa
do nich a prispôsobiť
tomu svoje správanie
2. Rešpektovať druhých
3. Komunikovať
• rozoznať a pomenovať emócie iných
• prejaviť záujem o emócie a pocity druhých
• prejaviť verbálne i neverbálne porozumenie pre pocity druhého
• vžiť sa do situácie iného a popísať ju z vlastného pohľadu
• primerane zareagovať na danú situáciu
• akceptovať odlišnosti iných (názory, kultúru, vnútorné aj vonkajšie
predispozície, náboženské vyznanie, životný štýl, národnú alebo skupinovú
identitu,..) a uznávať rovnoprávnosť všetkých ľudských bytostí
• prejaviť rešpekt k potrebám a právam iných
• dbať na ochranu života a zdravia iných
• dodržiavať zásady slušného správania a zdvorilosti
• nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou
• zvoliť primeranú formu a spôsob komunikácie
• aktívne počúvať s cieľom pochopiť a spracovať vysielaný obsah
• prijímať informácie s cieľom pochopiť a spracovať vysielaný obsah
• porozumieť neverbálnemu obsahu správy v danom kontexte
• overiť si správnosť prijatej informácie
• vyslať konkrétnu, jasnú a zrozumiteľnú informáciu
• uvedomene používať prostriedky verbálnej i neverbálnej komunikácie
• rešpektovať osobnú zónu
• prejaviť náležitú úctu, rešpekt a záujem komunikujúcemu
• komunikovať nekonfliktne
• používať "ja- výrok" pri popise vlastných pocitov, nepodsúvať vinu za
vlastné pocity druhému
2-B Schopnosť kooperovať
3
1. Diskutovať
2. Spolupracovať
3. Pracovať v tíme
• diskutovať na danú tému, pridržiavať sa témy
• vecne zaujať stanovisko, zdôvodniť svoj názor
• prezentovať svoje nápady, názory,...
• načúvať nápadom, názorom,... ostatných
• nevzťahovať odlišný názor na svoju osobu
• zaujať nesúhlasné alebo kritické stanovisko konštruktívnym spôsobom
• rešpektovať prejav ostatných
• kultivovane sa hlásiť o slovo
• dodržiavať pravidlá riadenej diskusie
• osloviť iných k spolupráci
• dohodnúť sa na spôsobe, postupe a cieľoch spolupráce
• rešpektovať názory ostatných pri spolupráci
• usmerňovať ostatných, vyjednávať a hľadať kompromisy medzi rôznymi
postojmi spolupracovníkov na spoločné dosiahnutie cieľa
• začať a dokončiť prácu spoločne
• zhodnotiť schopnosti členov tímu a podľa toho im prideliť roly v tíme a
úlohy
• prispôsobiť svoje správanie určenej úlohe
• prebrať zodpovednosť za vlastnú úlohu i za celkový výstup práce v tíme
• reflektovať a hodnotiť výsledky práce v tíme
• preukázať rešpekt, spravodlivosť a ohľaduplnosť voči ostatným
• budovať na konštruktívnych nápadoch druhých a rozvíjať ich
• poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu a podporu ostatným
• učiť sa od druhých, čerpať poučenie z toho, čo si druhí myslia, hovoria a
robia
• byť lojálnym členom tímu, oceňovať nápady a schopnosti druhých ľudí
2-C schopnosť zvládnuť a riešiť konflikty
1. Identifikovať a
analyzovať konflikt
2. Kooperatívne riešiť
konflikty
• rozoznať problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch
• aktívne zisťovať názory a postoje druhých týkajúce sa problému
• pozrieť sa na problém aj z iného uhla
• zostaviť hodnotový rebríček svojich potrieb, záujmov a cieľov; rozhodnúť
sa, ktorých je možné sa vzdať a za akých podmienok
• vyjadriť svoj postoj asertívnym spôsobom
• akceptovať postoj druhého
• hľadať oblasti zhody pri odlišných názoroch
• uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte a kontrolovať ich
• uplatňovať techniky aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie pri
riešení konfliktu
• uplatňovať spolupracujúce stratégie riešenia konfliktu (výhra-výhra)
3-A Schopnosť fungovať v rámci širšieho (globálneho) kontextu
1. Vedome rozpoznať a
zvládnuť vlastné emócie
2. Reflektovať svoju
identitu vo vzťahu k
spoločnosti
• prijať spätnú väzbu a pozitívne sa vyrovnať s pochvalou, prekážkou aj
kritikou
• vnímať a uvedomovať si svoje emócie
• primerane vyjadriť svoje emócie
• vyjadriť nezraňujúcim spôsobom nepríjemné emócie druhým ľuďom
• spracovať konštruktívne svoje emócie a udržať si nadhľad
• vnímať sa ako časť celku
• nájsť si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí
• analyzovať svoje schopnosti vzhľadom na výber budúceho povolania
4
3. Zodpovedne sa
rozhodovať, konať a
znášať dôsledky z toho
vyplývajúce
4. Sledovať dianie okolo
seba a aktívne sa doň
zapájať
• dodržiavať dohody a pravidlá
• konať s uvedomením si dôsledkov
• odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
• prekonávať prekážky konštruktívnym spôsobom
• prispôsobovať sa flexibilne zmenám
• zaujímať sa o poznávanie seba, ostatných ľudí, spoločnosti a prírody
• tvoriť otázky a hľadať odpovede o rôznych problémoch, nových veciach a
procesoch
• reflektovať dianie okolo seba
• angažovať sa v spoločenskom dianí svojho okolia
3-B Schopnosť formovať a riadiť životné plány a osobné projekty
1. Učiť sa
2.Cieľavedome riadiť
seba a svoj život
3. Tvoriť a riadiť osobný
projekt
• byť zvedavý
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s predchádzajúcim
poznaním a skúsenosťami a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život
• využívať aktívne príležitosti pre vlastný rozvoj a učenie sa
• plánovať, realizovať a riadiť svoje vlastné učenie sa
• zhodnotiť svoj pokrok a uvedomovať si svoje rozvojové možnosti
• reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti a schopnosti a ich
rozvoj
• rozhodovať o svojich hodnotách a cieľoch
• oceniť svoj úspech a poučiť sa z neúspechu
• rozvíjať svoje morálne a etické hodnoty
• vyhľadať a využiť rozvojové príležitosti
• motivovať sám seba
• vybrať si primerané a kvalitné aktivity/činnosti podľa svojho záujmu
• organizovať svoj čas, priority a zdroje
• primerane reagovať v stresovej situácii
• reagovať na zmeny flexibilne
• púšťať sa do veci, ktoré nie sú isté (predvídať a riskovať)
• prejaviť iniciatívnosť a podnikavosť
• stanoviť si priority a ciele s ohľadom na svoje osobné schopnosti a záujmy
• plánovať s ohľadom na zdroje, ktoré má k dispozícii
• počas realizácie projektu prehodnocovať priebeh
• prekonávať prekážky konštruktívnym spôsobom a flexibilne reagovať na
zmeny
• analyzovať priebeh a výsledok projektu
• prezentovať výstupy projektu
3-C Schopnosť obhajovať a presadzovať práva, záujmy, limity a potreby
1. Identifikovať potreby,
záujmy, limity a práva
2. Vyjadriť a obhajovať
potreby, záujmy, limity a
práva
• identifikovať svoje potreby a záujmy
• zostaviť rebríček potrieb, záujmov a hodnôt a posúdiť ich prioritu
• zostaviť zoznam svojich základných práv a slobôd
• aplikovať základy asertívneho správania
• reprezentovať seba a skupinu
• pomenovať agresívne a manipulatívne správaniu
• rozoznať protirečenie a zavádzanie
• rozoznať prejavy netolerancie, šikany a popísať stereotypy
• odmietnuť neprijateľné prejavy správania iných
• sformulovať a vyjadriť vlastnú nespokojnosť, požiadavku, problém
• na podloženie svojich tvrdení a požiadaviek uviesť racionálne argumenty
• určiť a osloviť kompetentnú osobu
• vyžiadať a adekvátne spracovať odpoveď
5
1.
Kategória kompetencií: Interaktívne používať nástroje
Jednotlivci sa stretávajú so svetom cez kognitívne, sociokultúrne a fyzické nástroje. Nástroj
nie je iba pasívny mediátor, ale inštrument v aktívnom dialógu medzi jednotlivcom a jeho
prostredím. Interaktívne používanie nástrojov otvára nové možnosti chápania a komunikácie so
svetom.
1-A Kompetencia: Schopnosť používať jazyk, symboly a text interaktívne
Táto kľúčová kompetencia zahŕňa efektívne používanie hovoreného a písaného jazyka,
počítanie a iné matematické zručnosti v rôznych situáciách. Je to nevyhnutný nástroj pre úspešné
pôsobenie v spoločnosti, na pracovisku a na efektívny dialóg s ostatnými.
1-B Kompetencia: Schopnosť používať vedomosti a informácie interaktívne
Táto kľúčová kompetencia vyžaduje kritickú reflexiu podstaty informácie - jej technickú,
sociálnu a kultúrnu zložku a dokonca aj ideologický kontext a dopad. Informačná kompetencia je
nevyhnutná ako základ pre porozumenie názorov, ich formovanie, vytváranie rozhodnutí
a uvedomelé a zodpovedné konanie.
1-C Kompetencia: Schopnosť používať technológie interaktívne
Táto kľúčová kompetencia vyžaduje od jednotlivca byť si vedomý nových spôsobov, ktorým
môže technológie používať v každodennom živote na realizáciu svojich vlastných cieľov.
2.
Kategória kompetencií: Interagovať v heterogénnych skupinách
Kľúčové kompetencie v tejto kategórii vyžadujú od jednotlivcov, aby sa učili, žili a pracovali
s inými.
2-A Kompetencia: Schopnosť nadväzovať kvalitné vzťahy s inými
Táto kľúčová kompetencia umožňuje jednotlivcom iniciovať, udržiavať a viesť osobné
vzťahy, napr. so známymi, kolegami a zákazníkmi. Táto kompetencia predpokladá, že jednotlivci sú
schopní rešpektovať a oceniť hodnoty, názory, kultúru a históriu ostatných.
2-B Kompetencia: Schopnosť kooperovať
Jednotlivec samotný nemôže spĺňať mnohé požiadavky, ani dosahovať mnohé ciele. Niekedy
je potrebná spolupráca viacerých jednotlivcov. Každý jednotlivec by mal byť schopný udržať
v rovnováhe zodpovednosť voči skupine a jej cieľom s jeho vlastnými prioritami. Musí byť schopný
viesť, spolupracovať a podporovať ostatných.
2-C Kompetencia: Schopnosť zvládnuť a riešiť konflikty
Konflikty sa vyskytujú v každom aspekte ľudského života a sú neodmysliteľnou súčasťou
medziľudských vzťahov. Kľúčom ku riešeniu konfliktov konštruktívnym spôsobom je snaha o ich
vyriešenie, nie ich popretie. To si vyžaduje posúdenie záujmov a potrieb oboch strán a hľadanie
riešenia, z ktorého získajú obe strany.
3.
Kategória kompetencií: Autonómne konať
Jednotlivci musia konať nezávisle, aby sa efektívne podieľali na vývoji spoločnosti a dobre
fungovali tiež v rôznych oblastiach svojho života, vrátane pracoviska, rodinného života a
spoločenského života. Na to je potrebné, aby svoju identitu vyvíjali nezávisle, aby robili vlastné
6
rozhodnutia a nie len nasledovali dav. Vyžaduje si to transformovanie svojich potrieb a túžob do
akcie: rozhodnutie, voľba a akcia.
3-A Kompetencia: Schopnosť fungovať v rámci väčšieho obrazu
Táto kľúčová kompetencia vyžaduje, aby jednotlivci porozumeli a zvážili širšie súvislosti
svojho konania a rozhodnutí.
3-B Kompetencia: Formovať a riadiť životné plány a osobné projekty
Táto kľúčová kompetencia sa vzťahuje na koncept projektového manažmentu pre jednotlivcov.
Vyžaduje iniciatívnosť, riskovanie ale i zhodnotenie osobného projektu v rovine uskutočniteľnosti.
3-C Kompetencia: Schopnosť hájiť a presadzovať práva, záujmy, limity a potreby
Táto kompetencia je dôležitá pre kontext v rozpätí od vysoko štruktúrovaných právnych
záležitosti až po každodenné prípady asertivity vo vlastnom záujme jednotlivcov. Hoci mnoho týchto
práv a potrieb je stanovených a chránených zákonom alebo zmluvami, v konečnom dôsledku je na
jednotlivcovi, aby identifikoval a zhodnotil svoje práva, potreby a záujmy (rovnako ako tých
ostatných) a aktívne ich presadzoval a bránil.
Definícia, štruktúra a charakteristika kľúčových kompetencií v tomto dokumente sú prevzaté
z programu OECD Definition and Selection of Competencies2.
2
Spracované podľa dokumentu The Definition and Selection of Key Competencies, Executive Summary („DeSeCo“;
zdroj: http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf)
7
1. Interaktívne
používať
nástroje
2. Interagovať
v heterogénnych
skupinách
3. Autonómne
konať
1-A Schopnosť používať
jazyk, symboly a text
interaktívne
2-A Schopnosť
nadväzovať kvalitné
vzťahy s inými
3-A Schopnosť fungovať
v rámci väčšieho obrazu
1-B Schopnosť používať
vedomosti a informácie
interaktívne
2-B Schopnosť
kooperovať
3-B Formovať a riadiť
životné plány a osobné
projekty
1-C Schopnosť používať
technológie interaktívne
2-C Schopnosť zvládnuť
a riešiť konflikty
3-C Schopnosť hájiť
a presadzovať práva,
záujmy, limity a potreby
8
Download

Kľúčové kompetencie ISCED 2 1-A Schopnosť používať jazyk