CEL PROJEKTU
Projekt badawczy ma na celu stworzenie zaplecza
warsztatowego dla badań w obrębie Pracowni Recepcji Kultury Antycznej skupionych na współczesnym
teatrze polskim. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada
istnienie relacji interkulturowych pomiędzy tradycją
mityczną starożytnej kultury śródziemnomorskiej a
polskim teatrem XXI wieku. Przestrzeń działalności
artystycznej pozwala bowiem na odszukiwanie historycznie
utraconych
wartości oraz definiowanie nowo rozpoznawanych walorów
transformującej
się
nieustannie państwowości polskiej. Doświadczenia okupacji
wojennej oraz zniewolenia
totalitaryzmem komunizmu z
jednej strony oraz
odzyskanie niepodległości i suwerenności
państwa
polskiego,
zarówno w początku
XX wieku, jak i po
roku 1989, z drugiej,
znajdują swoje odzwierciedlenie w przestrzeni sztuki. Intensywność przeżywanych emocji
związanych z koniecznością rekonstrukcji i umacniania
tożsamości narodowej i wspólnotowej w obrębie Unii
Europejskiej wymaga działań sublimujących traumatyczne doświadczenia. Na podstawie wstępnych obserwacji działalności artystycznej teatru polskiego w
XXI wieku przyjmuje się, że jednym z dominujących
zabiegów sublimujących traumę zmian zachodzących w
tożsamości narodowej i jednostkowej Polaków jest
rekontekstualizacja mitów antycznych wykorzystywanych do opisu i analizy tych elementów rzeczywistości
historycznej i aktualnej, które są bolesne, słabo rozpoznane, stłumione lub ukryte przez totalitaryzm, czy też
trudne do akceptacji w obliczu nowych wyzwań
wspólnoty europejskiej.
Identyfikacja mitów antycznych z kręgu kultury
śródziemnomorskiej adaptowanych w obszarze
polskiej sztuki teatralnej XXI wieku. Skatalogowanie wątków mitycznych oraz sygnatur imiennych
bohaterów mitycznych najczęściej poddawanych
rekontekstualizacji we współczesne realia Polski
będzie stanowiło podstawę dla rozpoznanie
"pracy mitu" antycznego w przestrzeni wyobraźni
symbolicznej polskich twórców.
Hermeneutyczna próba zdiagnozowania
podstaw ideologicznych oraz kierunków,
wedle których rozwijały się i rozwijają
zabiegi recepcyjne transformujące starożytne mity we współczesne konteksty
kulturowe.
Ogólne tendencje recepcyjne ujawniane w
działaniach artystycznych wobec mitów
Nowe transdyscyplinarne kierunki badawcze
rozwijające dziedzinę badań podstawowych w
zakresie literaturoznawstwa (filologia klasyczna i
polska), kulturoznawstwa (teatrologia), filozofii idei
i kultury oraz socjologii.
Główne problemy tożsamościowe Polaków
poruszane w działaniach artystycznych bazujących
na mitemach i sygnaturach mitycznych.
Transkulturowa wartość tradycji antycznej kultury
śródziemnomorskiej dla kultury polskiej.
Recepcja mitów
antycznych z kręgu
kultury
śródziemnomorskiej w
teatrze polskim XXI
wieku
NARODOWE CENTRUM
NAUKI
SONATA
DEC-2012/07/D/HS2/01106
KIEROWNIK
GŁÓWNY WYKONAWCA
DR MAŁGORZATA BUDZOWSKA
REALIZACJA PROJEKTU
2013 - 2016
KONTAKT
[email protected]
Download

regulamin regionalnego konkursu wiedzy o teatrze