Radom dn. 10.02.2014 r.
CE – DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CE– DECLARATION OF CONFORMITY
My (We)
Konsorcjum ATS Sp. J. M. Nosek, S. Sumiński S. Wietrzyński
ul. Żeromskiego 75,
26-600 Radom
deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób: (herby declare on our own responsibility, that the product:)
Typ wyrobu: (Model type:)
Kod produktu: (Code:)
Napięcie zasilania: (Supply voltage:)
LAN Kontroler V2.0 (LAN Controller V2.0)
LANKON-002
8 ÷ 28 V DC
jest zgodny z postanowieniami dyrektyw: (is in conformity with the following directives:)
Dyrektywy:
Terms of the directive:
EMC 2004/108/EC – Wymagania w zakresie
kompatybilności elektromagnetycznej.
(Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności
elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82 poz. 556))
Nazwa i / lub numer, data wydania
Title and / or No. and date of issue:
PN-EN 55022:2006/A1:2010 Class A
PN-EN 55024:2010
Zgodność z normami: Jest to produkt klasy A. W środowisku domowym produkt ten może powodować zakłócenia
radiowe, przy których użytkownik może być zmuszony do podjęcia odpowiednich działań.
(Compliance information: This is class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user
may be required to take adequate measures.)
Rok oznaczenia produktu symbolem CE: 2014
(implementation year of the EC regulation: 2014)
...............................................................
Wystawił: (Compiled by:)
...............................................................
Podpis osoby upoważnionej
(Signature of autorized person)
Konsorcjum ATS Sp. J. M. Nosek, S. Sumiński S. Wietrzyński
ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom,
telefon: +48 48 366 00 30, fax: +48 48 366 00 31
http://ats.pl; e-mail: [email protected]
Download

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyorczym