Propozycja tematów/obszarów prac magisterskich
Prowadzący
Kierunek - Zootechnika
Tematy
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Dr hab. Wanda Olech-Piasecka prof. SGGW
Prof. dr hab. Krystyna Charon
Dr hab. Tadeusz Kaleta, prof. SGGW
Dr hab. Elżbieta Michalska
Dr hab. Elżbieta Martyniuk
Dr hab. Wiesław Świderek
Dr Katarzyna Góral
Rola polskich ogrodów zoologicznych w realizacji ochrony ex situ.
Analiza efektów działania ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.
Analiza rozprzestrzenienia populacji żubra na podstawie obserwacji telemetrycznych.
Analiza działań służących poprawie komfortu bytowania żubra.
Ocena behawioru żubrów w niewoli.
Historia restytucji żubra w Polsce w okresie międzywojennym.
Genetyka molekularna
Badanie diagramu przestrzenno-czasowego i etogramów u wybranych gatunków
zwierząt w ZOO Warszawa.
Badanie relacji człowiek -- zwierzę w ZOO Warszawa i w innych ogrodach
zoologicznych.
Charakterystyka wypadków z udziałem zwierząt.
Wpływ czynników abiotycznych na zachowanie się zwierząt.
Charakterystyka dobrostanu zwierząt dzikich i domowych w wybranych obiektach.
Porównawcza analiza ogrodów zoologicznych Polski i świata.
Tematy z zakresu metod pracy hodowlanej.
Wymiana zasobów genetycznych zwierząt w badaniach naukowych i w hodowli.
Obrót materiałem hodowlanym zwierząt – przegląd stosowanych praktyk.
Wpływ poziomu inbredu na parametry rozrodu myszy linii C i L.
Występowanie wad wrodzonych podczas tworzenia szczepów wsobnych myszy
laboratoryjnych.
Zrealizowany i oczekiwany postęp hodowlany w wybranym stadzie krów mlecznych.
Ocena poziomu inbredu u psów rasy Welsh Corgi Cardigan utrzymywanych w Polsce.
Hodowla zwierząt w ogrodach zoologicznych.
Ochrona zwierząt dzikich.
Analiza szans przetrwania populacji.
Dr Zuzanna Nowak
Hodowla zwierząt laboratoryjnych.
Badania behawioralne.
Ocena zmienności/podobieństwa genetycznego u różnych gatunków
zwierząt.
Różne aspekty hodowli przepiórki japońskiej.
Badania kariologiczne na płazach - ropucha aga
Zachowanie i użytkowanie psów (w tym: szkolenie, problemy behawioralne,
wokalizacja, hipertrofia i atrofia poszczególnych zachowań, ocena predyspozycji,
użytkowanie służbowe, w łowiectwie, pasterskie, dogoterapia).
Zwierzęta towarzyszące w relacji zwierzę – człowiek.
Analiza populacji polskiej psów poszczególnych ras.
Choroby dziedziczne psów.
Dziedziczenie cech jakościowych psów.
Wpływ warunków utrzymania na zachowanie i parametry rozrodu zwierząt dzikich
utrzymywanych w niewoli.
Zachowanie zwierząt dzikich w niewoli na podstawie obserwacji w Ogrodach
Zoologicznych i innych ośrodkach.
Tworzenie i wykorzystanie szczepów myszy i szczurów laboratoryjnych (prace
przeglądowe).
Prace z zakresu genetyki zwierząt
Dr Magdalena Łopieńska
Prace z zakresu genetyki zwierząt
Dr Beata Grzegrzółka
Dr Andrzej Życzyński
Dr Katarzyna Fiszdon
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Prof. dr hab. Ewa Sawosz
Dr hab. Iwona Kosieradzka prof. SGGW
- Interakcja wybranych nanocząstek z aminokwasami.
- Interakcja wybranych nanocząstek z witaminami.
Właściwości antymikrobiologiczne grafenu.
Biologiczne właściwości grafenu.
Zespół metaboliczny (syndrom X) – wpływ wysokotłuszczowej diety na stan
funkcjonalny nerek (badania na szczurach – luty – maj 2013).
Żywienie przeciwdziałające metabolicznym skutkom energetycznego niezbilansowania
diety zwierząt towarzyszących (komercyjne karmy typu „light”, bilans energii w diecie
domowej).
Prof. dr hab. Maria Dymnicka
Dr Szymon Fiedorowicz
Dr Tomasz Niemiec
Dr Andrzej Łozicki
Dr Marta Grodzik
Dr Anna Hotowy
Żywienie gryzoni domowych – optymalizacja diety a skład i wartość produktów
rynkowych - (przygotowanie arkusza kalkulacyjnego do optymalizacji diet dla gryzoni).
Hibernacja i torpor gryzoni dzikożyjących – behawior, uwarunkowania metaboliczne i
żywieniowe.
Dieta dziko żyjących gryzoni – uwarunkowania anatomiczne, fizjologiczne (m.in.
cekotrofia) i środowiskowe.
Gryzonie laboratoryjne jako modele w badaniach żywieniowych i biomedycznych –
diety, produkty komercyjne i ich wartość.
Len odmiany Linola - wartość odżywcza i możliwość wykorzystania w żywieniu
zwierząt.
Biotechnologiczne metody przetwarzania - pozyskiwanie produktów stosowanych jako
składniki pasz.
Tradycyjne metody przetwarzania żywności i ich wykorzystanie w wytwarzaniu
produktów regionalnych.
Komórki macierzyste i możliwości ich wykorzystania.
Fermowe żywienie jeleniowatych: (daniele, jelenie).
Analiza żywienia krów mlecznych w gospodarstwach własnych.
Charakterystyka i porównanie okrywy włosowej u psów.
Optymalizacja żywienia (dawki pokarmowe) psów pracujących.
Wpływ diety wysokoenergetycznej na stan funkcjonalny wybranych narządów (myszy,
szczury).
Ocena stanu antyoksydacyjnego treści jelitowej w wybranych odcinkach przewodu
pokarmowego u różnych gatunków zwierząt modelowych (szczury, kury).
Ocena właściwości fizycznych treści jelitowej w wybranych odcinkach przewodu
pokarmowego u różnych gatunków zwierząt modelowych (szczury, kury).
Ocena wartości pokarmowej i jakości kiszonek.
Wpływ żywienia krów kiszonką z dyni na skład mleka.
Tematy z zakresu żywienia bydła mięsnego (własne zaplecze doświadczalne studenta)
Właściwości biologiczne nanocząstek diamentu w badaniach in vitro.
Obszary tematyczne:
Optymalizacja i walidacja metod analitycznych stosowanych w badaniu jakości pasz i
materiału biologicznego.
Wpływ nieorganicznych nanocząstek oraz ich kompleksów z aktywnymi biomolekułami
lub innymi substancjami czynnymi biologicznie na wzrost i rozwój zwierząt.
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Bydła
Prof. dr hab. Henryk Grodzki
Prof. dr hab. Piotr Brzozowski
Dr hab. Teresa Nałęcz – Tarwacka prof. SGGW
Dr hab. Tomasz Przysucha prof. SGGW
Dr hab. Beata Kuczyńska
Charakterystyka systemów odchowu cieląt w gospodarstwach rodzinnych woj.
mazowieckiego.
Porównanie efektów odchowu cieląt w dwóch dużych fermach o różnej technologii
utrzymania.
Wpływ wybranych czynników na przebieg doju krów w hali udojowej RZD Obory i
uzyskane wyniki produkcyjne.
Zmiany w jakości mleka i funkcjonowaniu Spółdzielni Mleczarskich obejmujące okres
ostatnich 10 lat na przykładzie wybranego zakładu.
Wpływ wybranych czynników na jakość mleka.
Charakterystyka nowoczesnych technik doju krów.
Jakość mleka jako surowca dla przemysłu mleczarskiego.
Analiza użytkowości mlecznej i rozpłodowej w gospodarstwie specjalizującym się w
produkcji mleka.
Składniki prozdrowotne jako nowy wyznacznik jakości mleka.
Czynniki zootechniczne wpływające na jakość wołowiny.
Rola bydła w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych w kształtowaniu
krajobrazu.
Wzbogacanie składu siary krów wysokowydajnych przy zastosowaniu
niekonwencjonalnych metod żywienia w okresie zasuszenia.
Wzbogacanie składu siary krów wysokowydajnych przy zastosowaniu
niekonwencjonalnych metod żywienia w okresie zasuszenia.
Porównanie składu frakcji lipidowej mleka surowego pozyskiwanego od krów różnych
ras.
Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania ilościowego
karnozyny i anseryny w tkankach mięsnych.
Czynniki wpływające na zmienność ilościowego składu immunoglobulin w siarze krów.
Dr Jan Slósarz
Dr Małgorzata Kunowska-Slósarz
Dr Marcin Gołębiewski
Prof. dr hab. Anna Rekiel
Dr Martyna Batorska
Dr inż. Julia Riedel
Kazeina jako główny parametr przydatności technologicznej mleka.
Bioaktywne składniki mleka pozyskiwanego od różnych gatunków zwierząt.
Wykorzystanie dokumentacji hodowlanej w zarządzaniu stadem bydła mlecznego.
Charakterystyka systemów utrzymania bydła w gospodarstwach rodzinnych.
Tematy z zakresu rozrodu zwierząt
Analiza wskaźników rozrodu w gospodarstwach objętych programem "Zdrowa Krowa".
Analiza zmian składu chemicznego oraz wartości pokarmowej kiszonki z kukurydzy
podczas całorocznego okresu przechowywania.
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
Wpływ dodatku energetycznego dla loch prośnych na zmiany grubości słoniny i masę
ciała w cyklu reprodukcyjnym.
Wpływ dodatku energetycznego dla loch prośnych na masę ciała prosiąt przy urodzeniu
i ich tempo wzrostu w okresie wychowu.
Wpływ ilościowej modyfikacji dawki paszy dla loch w ciąży niskiej na ich kondycję w
cyklu reprodukcyjnym.
Wpływ ilościowej modyfikacji dawki paszy dla loch w ciąży niskiej na masę ciała
prosiąt przy urodzeniu i ich tempo wzrostu w okresie odchowu.
Wpływ zmiany ilości i jakości paszy dla loch prośnych na wzrost i i rozwój potomstwa.
Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na wybrane cechy tuczne i rzeźne świń
rosnących.
Wpływ zastosowania nieorganicznej formy selenu w paszy dla rosnących świń na
efektywność tuczną i poziom Se w mięsie.
Wpływ zastosowania Sel-Plexu w paszy dla rosnących świń na koncentrację Se w
mięsie.
Wpływ wybranych dodatków paszowych na efektywność tuczną i mięsność tuczników
w gospodarstwie rodzinnym – dla studenta/tów, którzy mają gospodarstwo
Zakład Hodowli Drobiu
Działania marketingowe związane ze sprzedażą jaj.
Porównanie jakości jaj różnych gatunków drobiu (własny materiał badawczy).
Dr inż. Monika Michalczuk
Dr inż. Monika Łukasiewicz
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Dr hab. Aurelia Radzik-Rant prof. SGGW
Dr Ewa Kuźnicka
Dr Danuta Sztych
Dr Witold Rant
Wpływ warunków środowiskowych na wyniki produkcyjne i wydajność rzeźną u drobiu
mięsnego (własny materiał badawczy).
Choroby metaboliczne występujące w stadach reprodukcyjnych (własny materiał
badawczy).
Okres okołolęgowy u gołębi „krótkich”.
Właściwości prozdrowotne mięsa ptaków łownych.
Proces ewolucyjny u gołębi na podstawie budowy czaszki.
Okres lęgowy u ptaków ozdobnych.
Zakład Hodowli Owiec i Kóz
Ocena przydatności owiec rasy wrzosówka do produkcji jagniąt w systemach
wykorzystania w rozrodzie maciorek krytych w wieku 8-10 mies. i z zastosowaniem
okresów międzywykotowych skróconych do 8 miesięcy.
Ocena cech rozrodu maciorek rasy wrzosówka i linii WROBER wykorzystanych w
stanówce prowadzonej wiosną.
Zmiany profilu kwasów tłuszczowych w tkance zapasowej owiec w zależności od
wieku.
Analiza składu okrywy włosowej na różnych partiach ciała u jaków utrzymywanych w
warunkach Ogrodu Zoologicznego.
Struktura rasowa i wskaźniki rozrodu u owiec w Polsce w latach 2000-2012.
Struktura rasowa i wskaźniki rozrodu u kóz w Polsce w latach 2000-2012.
Przekształcenie tradycyjnego gospodarstwa w gospodarstwo agroturystyczne.
Plan kampanii reklamowej dla tradycyjnych produktów owczych i kozich.
Zachowanie socjalne kóz utrzymywanych w chowie alkierzowym.
Koń w kulturze i sztuce ludowej.
Wykorzystanie dziedzictwa kultury wiejskiej jako czynnika rozwojowego.
Projekt wsi tematycznej.
Rozwój masy ciała oraz zmiany poziomu umięśnienia i otłuszczenia jagniąt w okresie
wzrostu.
Profil histologiczny włókien mięśniowych u różnych ras owiec.
Zakład Hodowli Koni
Prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski
Dr Anna Łojek
Dr Jacek Łojek
Tematy z zakresu biologii, chowu i hodowli, użytkowania oraz ekonomiki i organizacji
chowu i hodowli koni.
Prace z zakresu użytkowania sportowego koni.
Ocena wartości użytkowej koni w sporcie konnym.
Ocena wartości użytkowej koni w wyścigach konnych.
Rozwój przemysłu konnego w Polsce.
Zachowanie koni (wymaga zaangażowania finansowego Studenta (wyjazdy, noclegi).
Problemy hodowli i dobrostanu koni utrzymywanych na swobodzie (wymaga
zaangażowania finansowego Studenta (wyjazdy, noclegi).
Każdy zakres tematyczny związany ze specjalizacją Studenta (dotyczy np. hodowców,
osób kierujących klubami/ośrodkami jeździeckimi, zawodników określonych dyscyplin
sportu jeździeckiego, osób praktykujących w dziedzinie hipoterapii, turystyki konnej,
jeździectwa naturalnego i in.) dysponującego bazą do obserwacji lub gromadzenia
wyników.
Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza
Prof. dr hab. Marian Brzozowski
Dr hab. Robert Głogowski
Dr Danuta Dzierżanowska-Góryń
Dr Agnieszka Boruta
Tematy z zakresu:
- hodowli i użytkowania królików
- hodowli i użytkowania szynszyli
- hodowli i użytkowania mięsożernych zwierząt futerkowych
Jakość produktów pochodzenia zwierzęcego ze szczególnym uwzględnieniem metod
poprawy cech prozdrowotnych mięsa małych ssaków roślinożernych.
Badania dobrostanu głównych gatunków zwierząt futerkowych
Tematy z zakresu:
- hodowli i użytkowania nutrii
- hodowli i użytkowania mięsożernych zwierząt futerkowych
Tematy z zakresu:
- hodowli i użytkowania szynszyli
Tematy z zakresu:
- hodowli i użytkowania psów
Dr Marek Balcerak
Pracowania Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej
Ekonomika produkcji zwierzęcej
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Prof. dr hab. Tadeusz Kośla
Dr Ewa Skibniewska
Dr Marta Chudzicka Popek
Dr hab. Elżbieta Pezowicz prof. SGGW
Dr Joanna Jarmuł – Pietraszczyk
Dr Dorota Tumialis
Zakład Higieny i Dobrostanu Zwierząt
Projekt „Krowa długożyjąca” w warunkach chowu wysokoprodukcyjnego.
Inwentaryzacja zoohigieniczna obiektu inwentarskiego (np. obora, kurnik, chlewnia,
stajnia, owczarnia) jako pomoc przy określaniu dobrostanu zwierząt
Ocena warunków zoohigienicznych w budynkach inwentarskich.
Wpływ niskiej emisji na stan zdrowia ludzi i zwierząt.
Odnawialne źródła energii.
Bioakumulacja makroelementów i mikroelementów u zwierząt towarzyszących i wolno
żyjących.
Metale toksyczne w organizmie zwierząt towarzyszących i wolno żyjących.
Zarobaczenie różnych gatunków zwierząt wolno żyjących.
Dobrostan wybranych gatunków gospodarskich, amatorskich i dzikich trzymanych w
warunkach ex-situ.
Różne aspekty ochrony przyrody – działalność różnych organizacji, prawo w zakresie
ochrony przyrody, interakcje człowiek-zwierzęta.
Zakład Zoologii
Wykorzystanie nicieni owadobójczych do zwalczania szkodników upraw.
Wykorzystanie nicieni do zwalczania szkodników magazynowych.
Środki ochrony roślin a przeżywalność dżdżownicy kalifornijskiej (badania
laboratoryjne).
Wpływ metali ciężkich na dżdżownicę kalifornijską (badania laboratoryjne).
Występowanie grzybów i nicieni w różnych ekosystemach np.:
rolnym, zurbanizowanym, zanieczyszczonym lub leśnym (badania terenowe i
laboratoryjne).
Rozmieszczenie gatunków nicieni entomopatogenicznych na wybranych obszarach
Dr Anna Mazurkiewicz – Woźniak
Dr Krzysztof Klimaszewski
Dr hab. Beata Madras Majewska
Dr Jakub Gąbka
Polski.
Ocena patogeniczności nicieni entomopatogenicznych.
Charakterystyka faunistyczna (wybranej grupy zwierząt) wybranego obszaru Polski.
Zasady i metody hodowli wybranych grup bezkręgowców.
Herpetofauna wybranej gminy Województwa Mazowieckiego.
Charakterystyka występowania wybranego gatunku płaza lub gada z Czerwonej Księgi
Zwierząt na określonym terenie (np. park krajobrazowy).
Efektywność wybranych metod czynnej ochrony płazów.
Czynniki powodujące śmiertelność w wybranej populacji płaza lub gada krajowego i ich
wpływ na populację.
Zmienność ubarwienia w wybranej populacji jaszczurki zwinki (jaszczurki żyworodnej,
traszki zwyczajnej, traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego).
Wpływ ubarwienia na zachowania obronne i godowe u jaszczurki zwinki.
Dyspersja i kolonizacja nowych środowisk w populacji wybranego gatunku jaszczurki
(zwinka, żyworodna, padalec).
Wpływ intensywności uprawy rolniczej na wybrane populacje płazów (traszki, żaby,
ropuchy, kumaki, rzekotki).
Wpływ realizacji programów rolnośrodowiskowych na faunę krajobrazu rolniczego
(płazy, gady, owady).
Uwarunkowania prawne ochrony przyrody w Polsce związane z integracją z Unią
Europejską (na przykładzie wybranego obszaru Natura 2000).
Pracownia Pszczelnictwa
Ocena jakości mikrobiologicznej polskich miodów odmianowych.
Zanieczyszczenia produktów pszczelich.
Analiza rynku kosmetyków zawierających produkty pszczele.
Wpływ wieku jaj użytych do wychowu matek pszczelich na liczbę uzyskanych
mateczników.
Wpływ dodatkowego usypiania matek pszczelich po sztucznym unasienieniu na
rozpoczynanie przez nie czerwienia.
Przyspieszanie wiosennego rozwoju rodzin pszczelich.
Wpływ efektywnych mikroorganizmów na rozwój rodzin pszczelich i
produkcję miodu.
Dr Barbara Zajdel
Wpływ unasieniania matek pszczelich różnymi dawkami nasienia na liczbę plemników
przechodzących do zbiorniczków nasiennych.
Pasożyty gniazdowe pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa).
Wpływ średnicy rurek gniazdowych na rozkład płci u pszczół murarki
ogrodowej (Osmia rufa).
Wpływ dokarmiania larw pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa) na wielkość imago.
Wpływ warunków środowiskowych (temperatura i wilgotność powietrza) na długość
rozwoju pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa).
Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa
Wpływ żywienia paszami zawierającymi gluten pszenicy suplementowanymi
dipeptydem lub wolnymi aminokwasami na aktywność enzymów trawiennych karpia.
Rozwój układu pokarmowego zbrojników z rodzaju Ancistrus sp.
Odżywianie endogenne larw ryb- badania histologiczne.
Wpływ metioniny na morfologię przewodu pokarmowego łososia atlantyckiego (Salmo
salar L).
Wpływ treningu żywieniowego na rezultaty podchowu ryb reofilnych.
Porównanie efektów znakowania ryb reofilnych na przykładzie bolenia.
Wpływ nanocząstek na rezultaty inkubacji ryb karpiowatych.
Wpływ dodatków ziołowych w paszy na rezultaty podchowu larw ryb.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
Dr Barbara Kowalik – Zakład Fizjologii Żywienia
Wpływ drożdży i ich metabolitów na aktywność enzymatyczną treści żwacza krów.
Zwierząt Przeżuwających
Prof. dr hab. Marian Czauderna – Zakład Fizjologii Badanie wpływu oleju słonecznikowego i rybnego podanego do dawki pokarmowej na
Żywienia Zwierząt Przeżuwających
profil kwasów tłuszczowych w wybranych tkankach brojlerów
Dr Anna Tuśnio – Zakład Podstaw Żywienia
Ocena wybranych aspektów stanu funkcjonalnego jelita cienkiego prosiąt żywionych
Zwierząt Monogastrycznych
paszami z udziałem grochu poddanego procesowi ekstruzji
Dr Ewa Święch - Zakład Podstaw Żywienia
Wartość odżywcza białka i wartość energetyczna krajowych pasz białkowych oznaczona
Zwierząt Monogastrycznych
in vitro.
Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska
Dr Jerzy Śliwiński
Dr Maciej Kamaszewski
Dr Mirosław Cieśla
Download

Tematy prac magisterskich 1. Analiza kompatybilności