INFOLISTY
Dr. Valacha 20, 909 01 SKALICA, Tel./Fax: 034/ 664 4519
1/2010
ZMENA
V ROZPOČÍTAVANÍ
TEPLA...
NOVÉ AKTIVITY
SPOLOČNOSTI
V ROKU 2009
Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví (ÚRSO) č. 358/2009, ktorou sa
mení a dopĺňa vyhl. č. 630/2005 o rozúčtovaní tepla, sa od januára 2010 zmení
spôsob rozpočítavania tepla.
Spoločnosť SKAL&CO, spol. s r.o. sa v roku 2009 sústredila v oblasti správy na rozšírenie svojej pôsobnosti a poskytovanie služieb správy nie len pre bytové, ale i nebytové
priestory.
viac na str. 2
NOVÉ STREDISKO
ÚDRŽBY A OPRÁV
Spoločnosť SKAL&CO od 1.1.2010 v záujme doplnenia a skvalitnenia vlastných
služieb a zrýchlenia zásahov pri haváriách, ale i bežných opravách rozšírila svoje
portfólio služieb a zriadila nové stredisko
údržby a opráv.
viac na str. 4
viac na str. 3
Vážení klienti,
do rúk sa Vám dostáva druhé vydanie našich Infolistov, ktoré sú nástupcom pôvodne raz za rok vydávaného informačného
bulletinu. Intenzívne vnímame význam komunikácie s našimi klientmi, a preto sme sa rozhodli spracovávať pre vás informácie v ich aktuálnejšej a tlačenej podobe 3 – 4 razy do roka tak, aby reflektovali na aktuálne témy a problémy.
Celoročne pre Vás prevádzkujeme informačný portál www.skalco.sk, kde po jeho prestavbe v roku 2009 nájdete
najaktuálnejšie informácie, predovšetkým o plánovaných odstávkach, haváriách a postupe ich odstraňovania, rôzne ponuky a iné dôležité informácie.
Zmeny, ktoré prebiehajú v rámci komunikácie s klientmi súvisia i s rozšírením služieb a pôsobnosti spoločnosti.
Od roku 2009 spoločnosť plnohodnotne poskytuje služby v oblasti správy i komerčných priestorov, k 1.1.2010 bolo spustené nové stredisko údržby a opráv a pôsobnosť spoločnosti sa v roku 2009 rozšírila o lokality v Bratislave.
Verím, že rok 2010 bude úspešným v spolupráci, a že sa spoločnosti SKAL&CO podarí naplniť očakávania
našich klientov v oblasti nami poskytovaných služieb.
konateľ spoločnosti
ZA TEPLO V TOMTO ROKU ZAPLATÍME MENEJ
Tabuľka nižšie porovnáva ÚRSOm
(Úradom pre reguláciu sieťových odvetví) schválenú maximálnu cenu tepla spoločnosti SKAL&CO, spol. s r.o.
Kalkulačná skupina
Skalica
Gbely
pre rok 2009 a pre rok 2010. V roku
2010 príde k poklesu ceny variabilnej zložky pre všetky typy odberateľov a pre všetky lokality (viď tabuľka).
VARIABILNÁ zložka
maximálnej
ceny tepla v € / kWh
Medziročné
porovnanie
FIXNEJ zložky
V prípade fixnej zložky ceny, v meste
Skalica príde k miernemu navýšeniu
(0,39%), v meste Gbely k miernemu
poklesu (0,95%).
FIXNÁ zložka
maximálnej
ceny tepla v € / kW
Medziročné
porovnanie
VARIABILNEJ zložky
2009
2010
v€
v%
2009
2010
v€
v%
domácnosti
0,0508
0,0487
–0,0021
–4,13
127,19146
127,6856
+0,49414
+0,39
pre odberateľov
okrem domácností
0,06215
0,0555
–0,00665
–10,70
127,19146
127,6856
+0,49414
+0,39
domácnosti
0,05132
0,0481
–0,00322
–6,27
141,74268
140,3942
–1,34848
–0,95
pre odberateľov
okrem domácností
0,06117
0,0548
–0,00637
–10,41
141,74268
140,3942
–1,34848
–0,95
1
INFOLISTY
ZMENA V ROZPOČÍTAVANÍ TEPLA PRE BYTOVÉ DOMY
Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 358/2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. č.
630/2005 o rozúčtovaní tepla, sa od
januára 2010 zmení spôsob rozpočítavania tepla medzi krajnými bytmi
a tými, ktoré sú v strede bytového
domu. Vyhláška je účinná od 15. 9.
2009 a prvýkrát sa podľa nej bude
postupovať pri rozpočítaní dodaného množstva tepla za rok 2010.
40% za podmienky, že sa vlastníci
bytov nedohodnú inak (zákon č.
182/1993 Z. z. v platnom znení).
VYJADRENIE ÚRSO
Podľa vyjadrenia legislatívno–právneho odboru ÚRSO: „Ak vlastníci
bytov a nebytových priestorov sa dohodli na rozpočítavaní množstva dodaného tepla na vykurovanie inak podľa pôvodného znenia vyhlášky a roz-
KOEFICIENTY SA NEMENIA
Množstvo spotrebovaného tepla, ktoré na radiátoroch namerajú merače
spotreby tepla, sa pri rozpočítavaní
tepla v bytoch s nepriaznivou polohou znižuje.
Regulačný úrad v tomto smere odporúča koeficienty, ktoré sa oproti
pôvodnej vyhláške nemenia. Koeficientmi sa vynásobí nameraná spot-
Novela vyhlášky č. 630/2005 Z.z. s výkladom ÚRSO

Čo sa mení v dome, v ktorom byty majú na radiátoroch pomerové rozdeľovače spotreby tepla
alebo merače tepla?
Náklady v dome na vykurovanie sa
budú naďalej deliť na základnú zložku a spotrebnú zložku. Ich vzájomný
podiel sa však mení.
Základná zložka – rozpočítava sa
konečným spotrebiteľom podľa podlahovej plochy bytu, nebytových
priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa a priemeru základnej zložky na m2 vypočítaného
z podlahovej plochy všetkých bytov,
nebytových priestorov a spoločných
priestorov v objekte rozpočítavania.
Spotrebná zložka – rozpočítava sa
podľa hodnôt nameraných na pomerových rozdeľovačoch spotreby tepla
alebo určených meradlách tepla.
hodnutie o dohodnutých pravidlách
akceptovala väčšina vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, pre ktorých
je jeho aplikácia reálna i po účinnosti novelizovanej vyhlášky, vzhľadom
na to, že takéto riešenie opätovne
upravuje aj novelizované znenie vyhlášky o rozpočítavaní spotreby tepla, je rozhodnutie platné.“
Z uvedeného vyplýva, že systém rozdeľovania základnej a spotrebnej zložky schválený vlastníkmi bytov podľa predchádzajúcej právnej úpravy je
platný i po vstúpení do platnosti novej právnej úpravy.
V prípadoch, kedy bude nutné schváliť nové prerozdelenie bude správca
bytového fondu majiteľov bytov včas
informovať.
AKTUÁLNY STAV
Podiel základnej zložky pri rozpočítavaní tepla vyhláška regulačného úradu určovala doteraz na 40%
a spotrebnej zložky na 60%, ak sa
vlastníci nedohodnú inak (zákon č.
182/1993 Z. z. v platnom znení).
NOVÁ VYHLÁŠKA
Po novom je podiel základnej zložky 60% a podiel spotrebnej zložky
2
reba tepla, čím sa zníži. Vlastníci bytov v dome si po dohode môžu koeficienty upraviť.
ÚRSO ODPORÚČA
KOEFICIENTY NA
NASLEDUJÚCEJ ÚROVNI:
 miestnosť s dvoma vonkajšími stenami (rohová miestnosť) – 0,90
 miestnosť s dvoma vonkajšími
stenami, z ktorých jedna smeruje na sever alebo východ – 0,82
 tretia stena susediaca s vonkajším prostredím – 0,93
 najvyššie podlažie – plochá strecha – 0,80
 najvyššie podlažie – pod nevykurovanou, neupravenou povalou
– 0,85
 najnižšie podlažie – nad terénom,
nevykurovanou pivnicou – 0,80
INFOLISTY
NOVÉ STREDISKO ÚDRŽBY A OPRÁV
Spoločnosť SKAL&CO od 1.1.2010
v záujme doplnenia a skvalitnenia
vlastných služieb a zrýchlenia zásahov
pri haváriách, ale i bežných opravách
rozšírila svoje portfólio služieb a zriadila nové stredisko údržby a opráv.
STREDISKO ZABEZPEČUJE
TIETO TYPY SLUŽIEB:
 okamžité zásahy pri vzniku havárií
 opravy zariadení
 údržbu a servis zariadení
 pripájanie spotrebičov (zapojenie
sporákov a pod.)
 kúrenárske práce (montáž, výmeny radiátorov, rozvody kúrenia
a pod.)
Toto stredisko od svojho vzniku zabezpečuje služby v oblasti opráv a údržby na spoločných častiach a zariadeniach domov, v bytoch a tepelných
zdrojoch pre klientov spoločnosti
(objekty a byty v správe spoločnosti), ale i pre individuálnych klientov
(napr. na základe telefonickej či mailovej objednávky, alebo zmluvného
vzťahu).
OKRUHY POKRYTÝCH
ŠPECIALIZÁCIÍ:
 vodoinštalatérske práce (stúpačkové a ležaté rozvody vody a tepla, odpady a pod.)
 elektroinštalačné práce (poistky,
zásuvky, vypínače, rozvody a pod.)
 sanita, kúpeľňové rozvody (opravy WC, oprava, príp. výmena vaní, umývadiel, batérií)
KONTAKTY – Centrálne nahlasovanie porúch a objednávok opráv
a údržby – V prípade vzniku havarijného stavu alebo potreby opravy, či
už na spoločných priestoroch (vchody, suterén a pod.) alebo priamo vo
vašom byte, kontaktujte zamestnancov spoločnosti na nižšie uvedených
kontaktoch.
CENTRÁLNE
NAHLASOVANIE OPRÁV
HAVARIJNÁ SLUŽBA
Cena práce za opravy sa účtuje podľa tohto cenníka:
Spoločné priestory objektov v správe spoločnosti
7,30 € bez DPH/hod
Opravy v bytoch a iných objektoch
8,30 € bez DPH/hod
V cene nie sú zahrnuté náklady na materiál.
0911 33 66 99 (non-stop)
[email protected]
NOVÉ AKTIVITY SPOLOČNOSTI V ROKU 2009
Spoločnosť SKAL&CO, spol. s r.o.
sa v roku 2009 sústredila v oblasti
správy na rozšírenie svojej pôsobnosti a poskytovanie služieb správy
nie len pre bytové, ale i nebytové
priestory.
Z hľadiska lokality začala spoločnosť pôsobiť i na Bratislavskom trhu. V súčasnosti pôsobí v mestách
Bratislava, Gbely, Holíč a Skalica.
V oblasti dodávky tepla sa uskutočnili tieto prípravné alebo stavebné
projekty:
 dokončenie výstavby prípojky
tepla a 7. domovej odovzdávacej stanice tepla (skr. DOST) do
obytného domu na ulici Lúčky
v Skalici
 pokračovala III. etapa výstavby
prípojky tepla a v poradí už 8.
a 9. DOST na ulici Lúčky v Ska-
lici, ktorá investične začala v roku 2008
pri obmedzení dodávok zemného plynu v Skalici
 pokračovala projektová príprava
zámeru výstavby fluidného kotla
na Mestskej výhrevni v Skalici
 projektová príprava zámeru výstavby prípojky tepla a DOST
do 10. objektu na ulici Lúčky
v Skalici
 projektová príprava riešenia zásobovania teplom v čase núdze
a spracovanie havarijného plánu
 ostatné menšie investičné akcie
Lokalita
Byty
Nebytové priestory
Meštiansky dom
Skalica
8
29 (komerčné priestory)
Garážový dom
Skalica
0
85 (garáže)
Obytný dom
(ul. Hurbanova)
Skalica
10
–
Obytné domy
(ul. Lúčky)
Skalica
41
–
Nové centrum
(ul. Kresánkova)
Bratislava
Karlova Ves
231
11 (komerčné priestory)
106 (garážové státie)
Spolu
–
290
–
3
INFOLISTY
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Niekoľko tipov ako predchádzať plesniam:
Ako predchádzať vzniku plesní?
V zimnom období s chladnejším počasím nepociťujeme tak často prirodzenú potrebu v byte vetrať, ako
je to v teplých letných mesiacoch.
Zvyšujúca sa vlhkosť prostredia potom môže byť príčinou vzniku plesní, ktorým sa darí predovšetkým na
miestach, kde do bytu preniká chlad
a vlhkosť. Tam sa začínajú množiť
a tvoria nevzhľadné fľaky a „mapy“.
Z hľadiska zabránenia vzniku plesní
Teplota
vzduchu
(°C)
je v byte potrebné udržiavať relatívnu
vlhkosť vzduchu v rozsahu 40 – 50%,
v žiadnom prípade by nemala prekročiť hodnotu 60%. Úroveň vlhkosti
v byte sa dá ľahko overiť pomocou
vlhkomera.
Ak už sa pleseň v byte vyskytne, je potrebné zvýšiť teplotu prostredia a častejšie vetrať, prípadne vytvoriť stále
prúdenie vzduchu – prievan, ktorý
plesne neznášajú.
Teplota rosného bodu v °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu v % dosahujúcej









°C
30
35
40
45
50
55
60
65
25
6,2
8,5
10,5
12,2
13,9
15,3
16,7
18,0
24
5,4
7,6
9,6
11,3
12,9
14,4
15,8
17
23
4,5
6,7
8,7
10,4
12
13,5
14,8
16,1
22
3,6
5,9
7,8
9,5
11,1
12,5
13,9
15,1
21
2,8
5
6,9
8,6
10,2
11,6
12,9
14,2
20
1,9
4,1
6
7,7
9,3
10,7
12
13,2
19
1
3,2
5,1
6,8
8,3
9,8
11,1
12,3
18
0,2
2,3
4,2
5,9
7,4
8,8
10,1
11,3
Revízie elektrozariadení
V dnešnej dobe súkromného vlastníctva bytov v spoločných bytovkách
a v dobe prestavieb a starých bytových jednotiek sa často zabúda na
bezpečnosť, ochranu zdravia a majetku nás všetkých. Jedným z takýchto
opomínaných rizík je i kontrola elektrických zariadení bytov.
Elektrické zariadenie je zariadenie,
ktoré slúži na výrobu alebo premenu elektrickej energie na iný druh
energie alebo na prácu. Medzi elektrické zariadenia sa radí aj elektrická
inštalácia, t.j. súbor vedení a pevne
pripojených spotrebičov. Z hľadiska
bezpečnosti predstavujú elektrické
zariadenia pre človeka určité riziko
vo vzťahu k ohrozeniu zdravia i živo-
ta. Medzi takéto elektrické zariadenia
patrí aj elektroinštalácia rodinného
domu alebo bytu. Takéto elektrické
zariadenie sa radí do skupiny “B“, čo
je stredná miera ohrozenia.
Pri odovzdávaní do užívania nového, alebo opraveného domu či bytu
prebieha kolaudácia, t. j. kontrola
súladu všetkých prác s projektovou
dokumentáciou. Do súboru dokumentov, ktoré je potrebné predložiť,
aby bolo povolené riadne užívanie
objektu patrí aj odborná prehliadka
a skúška elektrickej inštalácie (revízna správa).
Takúto prehliadku a skúšku môže vykonať len osoba s patričnou odbornou
4





správne regulujte teplotu v byte
udržujte ideálnu vlhkosť prostredia
(viď tabuľka nižšie)
pozor na veľké množstvo kvetov v byte (zvyšujú vlhkosť)
pozor na práce, ktoré zvyšujú vlhkosť
prostredia, ako je pranie, resp. sušenie
bielizne a žehlenie
počas varenia využívajte funkciu digestora v kuchyni
zabezpečte dostatočnú výmenu vzduchu v obytných miestnostiach pravidelným vetraním, pričom vetrajte krátko
a intenzívne na plný profil okna
pravidelne kontrolujte tesnosť odpadov
z vane, umývadla, ventilov ústredného
kúrenia a vodovodných batérií
pravidelne upratujte s použitím vhodných čistiacich prostriedkov
pokiaľ sa pleseň už objavila, v mieste
výskytu ošetrite protiplesňovým prípravkom maľbu a to vo väčšej ploche
ako sa pleseň vyskytuje
na povrch stien po odstránení plesne
je nutné minimálne 2-krát až 3-krát
použiť protiplesňový náter, bez zabránenia vzniku plesne sa neodporúčame
tapetovať
skontrolujte tesnosť okien a balkónových dverí
uvedomte si, že výmenou drevených
okien za okná plastové automaticky
zvýšite vlhkosť v byte z dôvodu takmer
dokonalej tesnosti nových okien, dbajte na správnu montáž nových okien
bez vzniku tepelných mostov
neumiestňujte nábytok tesne ku stenám, aby sa zachovalo prúdenie
vzduchu okolo stien (minimálna medzera je 5 cm), drevo je niekedy obľúbeným materiálom pri tvorbe interiéru, jeho nevýhodou však je, že ako
materiál organického pôvodu je ľahko
a často napádaný biologickými škodcami, medzi ktorých patria i plesne,
preto je potrebné venovať ochrane dreva značnú pozornosť
pre trvalú likvidáciu plesne je potrebné odstrániť príčiny jej vzniku, zlikvidovať tepelné mosty v stavebných
konštrukciách, ideálne je vykonať vonkajšie zateplenie objektu, opraviť tesnenie škár medzi panelmi, zlepšiť ventiláciu v byte (sprevádzkovať odsávače
v kuchyni a kúpelni), znížiť vlhkosť
v byte, ak je nad odporúčanú hranicu
(menej kvetov, vetranie, nesušiť bielizeň v byte)
INFOLISTY
kvalifikáciou a oprávnením, ktoré je
vydané na základe úradného preverenia jej odbornej spôsobilosti. Takto
oprávnená osoba sa nazýva elektrotechnik špecialista resp. revízny technik elektrických zariadení.
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení sú vykonávané podľa
presne určených pravidiel a postupov
uvedených v technických normách,
právnych predpisoch a nariadeniach.
Počas doby prevádzkovania elektrickej inštalácie sa táto určitým spôsobom mení a tým stráca vlastnosti
a parametre, ktoré mala pri zriadení
a uvedení do prevádzky. Klesá jej
úroveň spoľahlivosti a bezpečnosti.
Takáto stará a neudržiavaná elektroinštalácia môže byť príčinou úrazu
alebo môže zapríčiniť vznik požiaru
a tým značné majetkové škody.
V priemyselných prevádzkach a vo
verejných priestoroch sa opakované
odborné prehliadky riadia právnym
predpisom. V priestoroch bytových
domov a bytoch sa táto povinnosť
týka spoločných priestorov. Vo vzťahu k bytom je výlučne na užívateľovi inštalácie, či zabezpečí vykonanie odbornej prehliadky alebo nie.
V niektorých prípadoch je však doklad o vykonaní poslednej odbornej prehliadky vyžadovaný zo strany
poisťovne ako pri uzatváraní poistky, tak pri likvidovaní prípadnej
poistnej udalosti, kde je podozrenie
vzniku od závad na elektroinštalácii.
(Napr. pri zavinení požiaru elektroinštaláciou bez aktuálnej revíznej správy
sa poistka na túto udalosť nevzťahuje!)
Vykonanie opakovanej odbornej prehliadky a skúšky elektrického zaria-
denia sa riadi podľa toho, v akom
prostredí sa inštalácia alebo zariadenie nachádza a pracuje. V obytných
domoch a bytoch je to všeobecné
prostredie základné, podobne ako
pri verejných priestoroch, kde je na
rozdiel od bytov určené prehliadku
opakovať každých päť rokov.
Odporúčame preto obyvateľom alebo
užívateľom domov a bytov, aby si vo
vlastnom záujme takúto prehliadku a
skúšku elektroinštalácie zabezpečili,
či ju prípadne od vlastníka objektu,
v ktorom sú v prenájme, požadovali. Náklady na vykonanie odbornej
prehliadky a skúšky elektrického zariadenia predstavujú pri priemernom
3 – 4-izbovom byte približne 50,- €,
čo je pri päťročnom období zanedbateľná čiastka.
V súvislosti s článkom nižšie a článkom o revíziách elektrozariadení v bytoch by sme preto radi upriamili pozornosť
majiteľov bytov na poistenie domácností, ktoré je dôležitou ochranou pri zodpovednosti za spôsobenú škodu i väčšieho rozsahu.
„Mne sa to nikdy nemôže stať!?“
Určite každý z vás vyslovil túto vetu
pri rozhovore, kde niekto spomenul, že ten a ten vytopil susedov atď.
A pritom stačí tak málo, malá nepozornosť , poškodená hadica od práčky... Nehody, ktoré sa môžu pritrafiť
v bežnej domácnosti dokážu potrápiť nielen hlasivky, nervy, susedské
vzťahy, ale aj naše peňaženky.
Zbaviť sa tej poslednej starosti však
nie je až také náročné, stačí mať správne poistenie domácnosti a hlavne zodpovednosti za škodu.
V poistení domácnosti vám zodpovednosť pokryje napr. aj tieto riziká, ako
je prasknutý prívod vody od automatickej práčky a s tým súvisiace
vytopenie susedov, omylom zhodený, zničený tovar v obchode, rozbité
okno od detí pri hre, škody spôsobené našimi rodinnými miláčikmi, ale
i rozsiahle škody (vyhorenie časti by-
tovky) vzniknuté napríklad v prípade vzniku požiaru od vášho elektrospotrebiča a pod.
Taktiež existuje poistenie nehnuteľností, či už poistenie rodinného domu,
alebo bytu v osobnom vlastníctve,
kde si okrem bežných živelných rizík môžete taktiež pripoistiť poistenie zodpovednosti. Tu sa to týka
napr. prasknutie potrubia, odpadu,
prasknutie radiátoru, či u rodinných
domov neodhrnutý chodník a jeho
následky, alebo spadnutý sneh zo
strechy.
Poistenie zodpovednosti za vzniknutú škodu zabezpečí ochranu (vlastných financií) a komfort (jednanie
s poškodeným zabezpečuje poisťovňa). Za pár euro ročne sa vám táto investícia vždy oplatí a predídete tým
nepríjemnostiam, ktoré po takejto
udalosti takmer vždy nasledujú .
5
INFOLISTY
Korešpondenčná adresa:
SKAL & CO, spol. s r.o.
Dr. Valacha 20
909 01 Skalica
www.skalco.sk
Fakturačné údaje:
SKAL & CO, spol. s r.o.
Dr. Clementisa 1163
909 01 Skalica
E-mail: [email protected]
IČO: 31 447 511
IČ DPH: SK2020376809
CENTRÁLNE NAHLASOVANIE OPRÁV, HAVARIJNÁ SLUŽBA
Tel:
mail:
0911 33 66 99 (non-stop)
[email protected]
KONTAKTY
Kontakty:
Sekretariát spoločnosti
Sekretariát spoločnosti
Personálna agenda
Ekonomicko-finančný odbor
Vedúci odboru
Samostatný ekonóm
Samostatný ekonóm
Predpis platieb
Pokladňa
Odbor správy objektov
Vedúci odboru
Technik správy objektov
Technik TZB
Odborný referent
Odbor tepelných zariadení
Hlavný energetik
Energetik
Dispečing – tepláreň
Dispečing – tepláreň
Chemička
Stredisko údržby a opráv
Vedúci strediska
Dispečer údržby
Autoservis
Autoservis
Meno:
Tel:
Mobil:
E-mail:
J. Holazová
J. Holazová
034/664 4519
034/664 4519
[email protected]
[email protected]
J. Konečná
E. Lorencová
D. Krušinová
O. Vadíková
M. Štepanovská
034/664 4519
034/664 4519
034/664 4519
034/664 4519
034/664 4519
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
M. Fantová
O. Lang
M. Zloch
D. Filová
034/ 664 4687 0903 449 519 [email protected]
034/ 664 4687 0903 444 398 [email protected]
034/ 664 4687 0903 225 582 [email protected]
034/ 664 4687
d.fi[email protected]
J. Nemec
M. Petrovič
M. Jankovič
I. Vopy
V. Mancušková
034/664 5096
034/664 4124
034/664 4964
034/664 4964
034/664 5096
[email protected]
0903 236 593 [email protected]
0903 405 775 [email protected]
0903 710 157 [email protected]
[email protected]
M. Janovič
L. Urík
0911 894 656 [email protected]
0911 894 657 [email protected]
M. Horňák, ml. 034/664 7951
0903 617921
6
[email protected]
Download

infolisty