
Pretože za najväčšie problémy
súčasnosti pokladám:

demografiu,

nereálne očakávania obyvateľov
vyspelého sveta,

korupciu.

Žiaci vďaka diskusii pochopia význam pojmu korupcia
a najmä jej dôsledky na každodenný život aj na
makroekonomiku.

Vtiahnutím do témy pochopia, že takmer každý z nich má
sklon ku korupcii, len svoje konanie za korupčné nepokladá.

Žiak musí pochopiť, že korupcia sa dá obmedziť len aktívnou
účasťou, občianskym postojom a zmenou vlastného
správania v bežných situáciách.

Pochopenie pojmov klientelizmus a rodinkárstvo, najbližších
príbuzných korupcie.

Pochopenie významu motivácie jednotlivca a vplyvu na
mieru korupcie v spoločnosti.

Všade na svete je korupcia.

Korupcia je v nás.

Čím je v spoločnosti vyššia miera tolerancie voči korupcii, tým nižšia je
šanca na zmenu. Preto je podstatná jej miera.

Korupcia je škodlivá na každej úrovni a v každej oblasti, nielen
v politike, ale aj v podnikateľskej sfére, bankovníctve, zdravotníctve,
školstve, ba dokonca aj v bežnom živote.

Jej dôsledkom je najmä nespravodlivosť a neefektívne využívanie
ekonomických zdrojov.

Korupcia sa bije nielen s pojmom transparentnosť, ale aj s pojmami
objektívnosť, rovnosť šancí a podobne.

S korupciou sa oplatí bojovať.

Korupcia znamená priame alebo
nepriame žiadanie, ponúkanie,
poskytovanie či prijímanie úplatku alebo
inej nenáležitej výhody, alebo jej prísľub.

Korupcia deformuje správanie.

Korupcia je vážny spoločenský aj
ekonomický problém.

Ohrozuje právny štát, demokraciu a ľudské
práva.

Podkopáva autoritu vlády, slušnosť
a spravodlivosť.

Narúša hospodársku súťaž.

Vedie k nezákonnému obohacovaniu osôb
z verejných zdrojov.

Vedie k neefektívnemu nakladaniu s verejnými
zdrojmi, znižuje kvalitu verejnej služby.

Vo Francúzskom kráľovstve v 19. storočí
(Ľudovít XIV.) sa úrady kupovali.

V 17. storočí sa v Uhorsku obsadzovali
vysoké úradnícke posty vyslovene po
rodinnej línii.

Rímska ríša zanikla okrem iného aj vďaka
skorumpovanému sociálnemu systému.






Podľa prieskumu Aliancie Fair Play ide o sumu
približne 1.800.000.000,- EUR.
To je približne polovica ročného deficitu
štátneho rozpočtu.
Ide približne o osminu príjmov štátneho
rozpočtu SR.
Na každú strednú školu by pripadlo približne 4,5
miliónov eur.
Každému občanovi by sme mohli na
päťdesiatku vyplatiť viac ako 30-tisíc eur.
Každému občanovi SR by pripadlo približne 340
eur.

Motivácia jednotlivca, možnosť veľkého
osobného prospechu, možnosť zmeniť si
život.

Povrchnosť. Verejná mienka je nastavená
pomerne tolerantne nastavená.

Nízky počet potrestaných.

Motivácia bojovať s korupciou je nízka.
Je veľmi
pravdepodobné, že
ÁNO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nový Zéland
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Singapur
Nórsko
Holandsko
Austrália
Švajčiarsko
Kanada
Luxembursko
Hongkong
9,5
9,4
9,4
9,3
9,2
9,0
8,9
8,8
8,8
8,7
8,5
8,4
13. Island
8,3
14. Nemecko
8,0
15. Japonsko
8,0
..................................................................................................................
16. Rakúsko
7,8
24. USA
7,1
25. Francúzsko
7,0
35. Slovinsko
5,9
41. Poľsko
5,5
54. Maďarsko
4,6
57. Česká republika
4,4
66. Chorvátsko
4,0
67. Slovensko
4,0
75. Rumunsko
3,6
80. Grécko
3,4
86. Bulharsko
3,3
143. Bielorusko
2,4
152. Ukrajina
2,3
180. Afganistan
1,5
180. Mjanmarsko
1,5
182. KĽDR
1,0
182. Somálsko
1,0

Korupčné správanie pokladám za veľmi
zlé.

Korupcia škodí ekonomike.

Korupcia je jedným z najvážnejších
problémov SR.

Korupcia sa musí riešiť!

Pre mňa osobne je veľmi dôležité, či je
politik skorumpovaný.

Prvoradé je, aby sme vo vláde mali
spravodlivých a neskorumpovaných
politikov.

Je nevyhnutné, aby lídri súkromného aj
verejného sektora boli neskorumpovaní.

Chcem, aby bol môj primátor v prvom
rade neskorumpovaný a
neskorumpovateľný.

Chcem, aby bol spravodlivý a nikoho
neuprednostňoval.

To isté požadujem od svojho premiéra,
ministrov, poslancov,...

Odsudzujem korupciu v diskusiách (v
škole, v triede, na ulici,...)?

Vystupujem na verejných fórach proti
korupcii?

Podal/a som niekedy trestné oznámenie
pri podozrení z korupcie?

Volím „protikorupčne“?

Vyžadujem od svojho miestneho
poslanca a primátora/starostu
transparentnosť a nekorupčné
správanie?

Som objektívny pri svojich požiadavkách
na môjho poslanca ?

Ako hodnotím žiakov, ktorí sú mi
sympatickí?

Ako pristupujem k vlastnej triede na
poradách?

Ako hodnotím svoju školu v
konkurenčnom prostredí?








Netransparentnosť
Neinformovanosť a zatajovanie informácií
Povrchnosť
Ľahostajnosť
Neobjektívnosť, subjektívne rozhodovanie
Nejednoznačnosť, uprednostňovanie na
základe subjektívnych a nemerateľných
kritérií
Neaktivita občana
Nedostatok pozitívnych príkladov
Informovanosť
 Transparentnosť
 Jednoznačnosť
 Zmysel pre analyzovanie detailov
 Osobnosti upozorňujúce na korupciu
 Upozorňovanie na čísla
 Odhaľovanie ekonomických dopadov
na celú spoločnosť


Tlak na vyššiu transparentnosť na lokálnej aj
celoštátnej úrovni.

Výchova k občianskej spoločnosti.

Zvyšovanie ekonomického a právneho povedomia.

V dobe informačných technológií máme jedinečnú
možnosť – vytvorenie komunity.

Prezentácia korupčných prípadov, diskusia o nich,
diskusia o korupcii na škole.
Rebríček transparentnosti samospráv
Banskobystrický samosprávny kraj (53 %)
2. Žilinský samosprávny kraj (52 %)
3. Bratislavský samosprávny kraj (47 %)
4. Prešovský samosprávny kraj (47 %)
5. Nitriansky samosprávny kraj (46 %)
6. Košický samosprávny kraj (46 %)
7. Trnavský samosprávny kraj (41 %)
8. Trenčiansky samosprávny kraj (35 %)
1.
ĎAKUJEM
ZA POZORNOSŤ!
Peter BOLOGA
Ak si stále myslíte, že nie ste skorumpovaný, tak si ešte chvíľočku užite tento pocit...
Download

Korupcia - TREND.sk