Biyoremiditasyon nedir?
Doğal yararlı mikroorganizmaların toprak,su ve gazlardaki çevresel kirli bileşenleri toksik olmayan
maddelere dönüştürmek için kullanılmasıdır.
Bioclean ANB Nedir?
Bioclean ANB güvenli ve doğal olan yararlı toprak bakterilerinin birleşimidir.
Sayısız kirli atıkları havasız olarak azaltma yeteneğine sahiptirler. Biyolojik sistem öyle bir şekilde
dizayn edilmiştir ki çok sert atık suları temizlemesi için kullanılabilirler. Bioclean ANB nin her
gramı 46 değişik tarzda bakteri ihtiva eder. Bioclean ANB deki bütün bakteriler durağandır.
Bioclean ANBdeki mevcut bakteriler genetik olarak değiştirilmiş
midir?
Hayır.Hiçbir şekilde genetik değişikliğe uğramamışlardır. Bütün bakteriler doğal izolasyonlu
olup arzu edilen mülklerde kullanılabilir.
Bioclean ANB güvenli midir?
Evet.Bioclean ANBdeki mevcut bakteriler insanlara, hayvanlara ve bitkilere karşı hastalık
yapıcı değildirler. GRAS(genellikle güvenli olarak tanınırlar).
Bioclean ANBnin hedefinde ne tür kirleten atıklar vardır?
Yaklaşık olarak bütün doğal ve insan yapımı organik bulaşıcılar Bioclean ANB tarafından
temizlenebilir.
Bioclean ANB kokuyu kontrol edebilir mi?
Evet.Koku genellikle Hidrojen Sülfat salınımına bağlı olarak oluşur. Koku o zaman aralığında
sistemi baskılayan organızmanın metabolik yoluna bağlı olarak oluşabilir. Bioclean ANB
degredasyon boyunca kokuya neden olmayan ve organik mddelerin çoğunu son safhasına
dönüştüren özel çeşitler içerir,örneğin Metan ve Karbondioksit.
Bioclean ANBnin dosajı nedir?
Dosaj kirlilik seviyesi,su akışı dizayn parametreleri gibi sebeplere bağlıdır.Dosaj genellikle 0.1
ppm den 3 ppm'e kadar değişir.
Bioclean ANB toz mu yoksa sıvı mıdır?
Bioclean ANB toz şeklinde gelir ve üründeki bütün bakteriler uzun raf ömrü için mikrokapsüller
içine konulmuştur.
Bioclean ANB pazarda mevcut biyolojik ürünlerden nekadar
üstündür?
HAVASIZ(Anaerobic)
-Yavaş süreç
-düşük enerji gereksinimi
-Çok yükleme kaldırabilir
-Daha düşük iş periyodu
-HAVALI(Aerobik)
-Hızlı süreç
-Yüksek enerji gereksinimi
-çok yüklemeyi kaldıramaz
-Daha düşük iş periyodu
-
UYGULAMA ALANLARI
YUKARI AKIŞLI ANAEROBİK ÇAMUR YATAĞI REAKTÖRLERİ
ANAEROBİK GÖLLER
AŞAĞI AKIŞLI SABİT YATAKLI REAKTÖRLER
BİYOGAZ SİNDİRİCİLER
ANAEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ
GENİŞ AKIŞKAN SULANDIRILMIŞ YATAK PROSESLERİ
Havasız alanda karşılaşılan yaygın problemler
-Çalışma sürecinde kir tabakası formasyonu ve köpükleme
-Zehirlilik Şok yükleme
-Yüksek TDS
-Daha yüksek iş zamanı
-Daha düşük metan formasyonu
Bioclean ANB-Çözüm
-Sistemi durağanlaştıran havasız ve zaruri kültürlere sürekli kaynak
sağlar. -Petrol atıklarını azaltır,sindirici yağ yığınlarını yok eder
-Havasız hizmetin etkili çalışmasına izin verir
-Operasyonel bozulmalardan sonra sindiriciyi geliştirip sistemi iyileştirir.
-Geniş socaklık alanalrı ve ph dereceleri üzerinde etkili
-toksik içermez,çürütücü değil,taşıma ve depolamaya uygun,çevreye zararsız klorinatid alifatik hidro karbonlar gibi zenobiyotik bileşenlere ayrılablir(örneğin
Trikloroetilen,trialometanlar)
ve Lignin gibi inatçı doğal bileşenlere.
Bioclean ANBnin değişik endüstrilerde uygulanması
-Kimyasal endüstrisi
-Eczacılık üniteleri Şeker ve su distilleri Yiyecek işleme üniteleri Petrokimya endüstrileri Gübre ve ilaçlama
-Rafineriler
-Sütçülük ve peynir işleme üniteleri
-Solvent çıkarma üniteleri
-Tabakhaneler
-Deri işleme üniteleri -Kasap
ve et işleme üniteleri -Kağıt
ve kağıt hamuru
-Mayalama şarap ve alkol tesisleri
-Balıkçılık ve et üniteleri
-Tekstil üniteleri
-Genel çay dere bakım üniteleri
MACARİSTAN ‘ da ÖRNEK ÇALIŞMA ÇEVİRİ
BIOCLEAN ANB Teknolojisi İle Vac Atık Su İşleme Tesisinin
Biyolojik Optimizasyonu
Günlük 90-150 m3’lük karışık yoğunlaşmış çamur alan V’ac Atık Su İşleme Tesisindeki çiğ ve aşırı
çamurun biyolojik stabilizasyonu,3000 m3’lük net hacimle mezofilik sindirici içinde yürütülmektedir.
1- Biyolojik Optimizasyon Sindiricilerin Hedefleri:
-Bir çok durumda operasyona engel olan bir işlemin,köpüklenmenin
azaltılması -Biogaz salınımının artması
-Suyu boşaltılacak sindirilmiş çamurdaki organik madde oranlarının azalması
2-Biyolojik optimizasyon sindiricileriyle kullanılan teknoloji:
Bioclean ANB
3-Havasız sindirici operasyonların optimizasyonu sürecinde Bioclean ANB’nin çalışma mekanizmasının teorik
arka planı:
3.1 Biogaz formasyonu artışı:
Bioclean ANB,havasız biogaz reaktörlerinin biogaz üretimini artırıp operasyonel durağanlığın
iyileştirilmesi için özel olarak geliştirilmiş mikro besinler,enzimler,bakteriler ve mikrobik karışımlardan
meydana gelmiştir.Ürün,havasız ortamda parçalamaların bütün safhalarında hızı artırmada oldukça etkilidir.
Havasız ortam sindirim prosesinin dört safhadaki kronolojik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1-Hidroliz
2-Fermantasyon ya da asit başlangıcı
3-Sirkeleşmeler
4-Metan başlangıcı
Figür 1:havasız ortam parçalama süreci
Hidroliz sürecinde lipidler,polisakkaridler,proteinler,ve nükleik asitler gibi çeşitli moleküler ağırlığındaki
karışık moleküller;yağ asitleri,monosakkaridler,amino asitler ve nükleotidler gibi daha az karışık bileşiklere
parçalanırlar.Bu safhada Bioclean’nin hidroliktik bakteri etkisi,reaksiyon oranına göre dört safhanın sınırlayıcı
adımı olduğundan biyolojik parçalanışı zor olan organik makro moleküllerin daha hızlı hidrolizinde ortaya
çıkabilir.
Fermantasyon sürecinde hidrolizle sonuçlanan daha az kompleks bileşikler de ayrışır. Hem Elektron donör
hem de elektron alıcıları organik maddelerdir. Fermantasyon sürecinde bir çok ara ürünler ,nihai asitler
vasıtasıyla, çoğunlukla, düşük karbon zincirli karboksilik asitler oluşmaktadır. Bu süreçten sonra Methanogenic
bakteriler tarafından dördüncü safhada kulanılan Acetogenesis, asetat, hidrojen ve karbon dioksit üretilir.
Biyokimyasal açısından fermantasyon ve acetogenesis süreçleri birlikte işlenmelidir.acidogenic tarafından yapılan
Fermantasyon sürecinde şekil alan asidik bileşik tipleri,bir çok faktöre bağlıdır. Bu faktörler, sıcaklık, pH, redoks
potansiyeli, hidroliz nihai ürünler (acidogenic reaksiyon alt tabakası tipleri) ve acidogenic mikrop nüfusun
kompozisyonlarıdırlar. Fermantasyon en son ürünleri kompozisyonu acetogenesisin hızını tespit eder.
Acetogenesis dalgalanmaları, Methanogenler tarafından direkt olarak kullanılan acetogenic bakterilerin son
ürünleri ,ki daha önce ifade edildi,daha sonraki methanogenesis sürecinde dalgalanmalara sebep olur. Bioclean
ANB nin özenle seçilmiş asidik mikroorganizmaları, uygun, stabil ve homojen nihai ürün kompozisyonu, hızlı
metabolizma asidik bakteri nüfus oluşumuna yardım eder ve yukarıdakilerin sonucu olarak kararlı, asetat
oluşumu elde edilir. Bu,acetogenesisleri baskılayan hidrojenin kısmi basıncının artmasını önlemeye yardımcı
olur.Asetatların yerine oluşan propionik asit, butirik asit, etanol ve diğer köpük bileşiklerine neden olduğunda
ikincisi fenomen için sorumludur
Fermentasyonun nihai ürünlerinden elde edilen metan,,methanogenesis sürecinde iki farklı metabolik
yolla şekil alır. Hidrojen kullanan metanojenik organizmalar,elektron alıcıları gibi Hidrojen kullanarak
Metan,elektron donörü kullanarak karbondioksit üretir ve Acetoclastic metanojenler asetatları karbondioksit ve
Metana parçalarlar. Bioclean ANB hem hidrojen kullanan hem de Acetoclastic metanocenleri içerir ve bunun
yanında metanojenik türlerin seçimi esnasında en önemli kriterlerden biri, kısa dölleme zamanı,inhibitör ve
toksik etkenlere karşı dirençtir.
Özetle: Bioclean ANB hızı artırıp işlemin dördüncü aşamasının dalgalanmasını azaltır.
3.2 KÖPÜK KONTROLÜ
Bir atık su arıtma tesisinin sindirim kulelerindeki köpük ve operasyonel problemler Aşağıdaki sebeplerden
birinin sebep olduğu nedene bağlıdır.
*** Köpüklenmeye neden olan reaktörlere bırakılan sörfakantlar( sıvının yüz gerilmesini azaltan madde)
hücre çözülmesi sürecinde ve oldukça yüksek olan çürütücülere kaldırılan koyulaştırılmış çamurun fazla
kısmında ipliksi bakteri miktarını fazla çamur içinde sayar.
*** Önemli bir hücre parçalamasına neden sindiriciler toksik şoka maruz kalırlar.
*** Fermantasyon ve acetogenesis düzgün çalışmıyor ise işlemde kayda değer dalgalanmalar
var demektir.
Bioclean ANB üç safhanın her birinde reaktör köpüklenmesini azaltır. Çünkü;
-
-
-
İpliksi bakterilerin neden olduğu lizis(hücre parçalanması) köpürme durumunda, köpüklenmeye neden
olan yüzey aktif maddeleri ve parçalanan hücreler Bioclean ANB deki bakteri enzimleri ekstraselüler
esteraz ve bakteri lipaz enzimleri tarafından ayrıştırılır.
Reaktör, Bioclean ANB ile işlendiğinde Toksik ve inhibitör yüklere karşı oluşan direnç daha
yüksektir.Bununla beraber bu durum,sürekli işleme,erimiş hücre parçalanması olsun diye hızlı hücre
parçalama esnasında açığa çıkmaktadır.
Bioclean ANB, acetogenesis ve fermantasyonuı stabilize eder ve böylece köpürmeye neden organik
bileşiklerin miktarı önemli ölçüde azalır.
4. Bioclean ANB tarafından Vác Atıksu Arıtma Tesisinin anaerobik çürütücü Stabilizasyonu:
4.1 BİYOGAZ ÜRETİMİ ARTIRILMASI
Biyolojik atık su arıtma sürecinde oluşan fazla çamur ilk önce ham atık suya götürülür ve sonra karışık
çamur olarak ham atık su ile birlikte birincil çökelticiden kaldırılır.Karışık çamur, koyultma maddesi olarak
asgari bir ikamet süresi sağlayan koyulaştırıcıdan sindiricilere kaldırılır. Sindiricileri besleyen günlük
koyulaştırılmış çamur miktarı, %3,6-3,8 kitle katı içeriğe sahip 90-120 m3/ gündür.
Çürütücüdeki çalışma sıcaklığı 32.5- 33.5 derecedir. böylece sindirim mezofilik olur.
Sabit sıcaklıkta kütle solüsyonunu koruma bir boru ısı eşanjörü ile gerçekleştirilir. Hidrolik ikamet süresi 25-30
gündür. Reaktör Karıştırması aralıklı ve yoğundur.Karıştırıcılar her saat için beş dakika çalıştırılır.
Biyolojik uygulama 18 Ocak 2012 de başladı. Bakım sürecinde BIOCLEAN ANB bakteri ürün uygulaması
aneorobic proses e göre yapıldı. Uygulama ölçüleri aşağıdaki gibidir.
1.Gün 30 Kg
2.Gün 12 Kg
3.Gün 12 Kg
4.Gün 9 Kg
5.Gün 9 Kg
6.Gün 6 Kg
7.Gün 6 Kg
8.Gün 3 Kg
9.Gün 1,5 Kg ile devam edilecek
Bu ürün Dört ana sindirme işlemini artırmak için özel olarak mikrobiyal karışık enzimlerden
dikkatlice seçilmiştir.
Hidroliz Hızlandırma BIOCLEAN ANB deki çeşitli Bacillus suşları tarafından sağlanır. Yüksek düzey
ekstra hücreli enzimler, üretimi yüksek moleküler ağırlığa sahip Koloidal ya da tanecikli organik bileşiklerin
ayrışmasını arttırır.
BIOCLEAN ANB ile geliştirebileceğimiz asitik ve metan kökenli işlemlerin Fermentasyon
süreçlerinin iyileştirilmesi.
-
Organik giderme Oranı.
Biyogaz Üretimi.
Biyogaz metan içeriği
Sindirilmiş çamurun suyunun azaltılabilirliği.
Optimzasyon prosedürü sırasında Atık su mühendislerimiz havasız ortam boru hatlarının işletimsel
parametrelerindeki ince ayarlarda bize yardımcı oldular. Başlıca hedefler işletim güvenliğini sağlamak
ve biyogaz üretiminin niceliğini maksimize etmek idi.
BIOCLEAN ANB ile yapılan tesis iyileştirmesi ile 18-20 metreküp gaz/metreküp çamur beslemesi
üretimi elde ettik ki bu 8-9 metreküp gaz/metreküp çamur beslemesine kıyasla %120 ile %125
arasında bir artış anlamına gelmektedir.
Bu nicelikteki belirgin artış aşağıdaki Grafikte gösterilmektedir.
Oluşan Gaz Özgül miktarı. (Metreküp/Gaz/metreküp dozajlanmış çamur).
4.2 KÖPÜK KONTROL
Vac Atık su arıtma tesisi aktive olmuş çamur reaktörlerindeki baskın ipliksi bakteriler kış aylarında
Microthrix Parvicella dır. İpliksi organizmalarıda kapsayan fazla çamur yoğunlaşmadan sonra ham
çamur ile karıştırıldıktan sonra sindiriciler içinde beslenir. İpliksi hücrelerin parçalanması, kış aylarında
işletim için İşletme problemleri ve ciddi köpüklenmelere yol açar. Sindiricilerin dizaynı, reaktörlerdeki gaz
alanlarının çok az tasarlanan bir yol olduğundan işletmede daha büyük problemlere yol açar. Yüzeyde
oluşan küçük miktardaki köpükler bile reaktörden anında taşmaya yol açar.Bu durumda çamur dozlaması
köpükler çökene kadar durdurulur. Reaktördeki köpüklenme problemi BIOCLEAN ANB bakımının
başlamasından sonraki 5. Haftada bitmiştir. Reaktördeki köpüklerden alınan aşağıdaki mikroskobik
resim örnekleri başlangıca kıyasla ölü ipliksi organizmaların sayısındaki düşüşü göstermektedir. Bu
durum o kadar önemlidir ki aynı zamanda aktive olmuş çamur reaktörlerindeki ipliksi organizma sayıları
ve sindiricilere dozlanan aşırı çamur düşmemiştir. BIOCLEAN ANB ile sindirici aşılaması kış peryodunda
başlamıştır.
Figure 3: Filamentous bacteria, January 25th, 2012
Figure 4: Filamentous bacteria, March 5th, 2012
Download

bioclean anb brosur