Program konferencji:
9.05.2013 (piątek)
9:50 – Rejestracja uczestników
10:00 – Uroczyste otwarcie konferencji
PANEL PIERWSZY – Filozoficzne tło odpowiedzialności
10:10 –10:30 – mgr Barbara Hartman, UP, Rozumienie odpowiedzialności u P. Ricoeure`a
10:30–10:50 – mgr Paweł Pałasiński, UPJPII, Problem odpowiedzialności w filozofii Fryderyka
Nietzschego
10:50 – 11:10 – mgr Damian Mazur, UPJPII, Idea odpowiedzialności producenta za produkt
w świetle filozofii cradle-to-cradle
11:10 – 11:30 – Dyskusja
11:30 – 11:40 – Przerwa
PANEL DRUGI – Oblicza odpowiedzialności w naukach prawnych
11:40 – 12:00 – mgr Marek Jakubiec, UPJPII, Odpowiedzialność
zabronionych a naturalizm w naukach prawnych
za
popełnienie
czynów
12:00 – 12:20 – dr Michał Peno, USz, Odpowiedzialność prawna – kara – obowiązek
12:20 – 12:40 – mgr Tymoteusz Marzec, UMK, Ustawa o działalności lobbingowej a społeczeństwo
odpowiedzialne
12:40 – 13:00 – Dyskusja
13:00 – 14:30 – Przerwa obiadowa
14:30 – 16:30 PANEL DYSKUSYJNY – Postęp a odpowiedzialność
Goście:
ks. prof. Władysław Zuziak ( JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II),
prof. Zbigniew Stawrowski (Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera),
prof. Miłowit Kuniński (Prezes Ośrodka Myśli Politycznej),
prof. Jacek Filek (Uniwersytet Jagielloński),
prof. Janusz Mucha (Dziekan Wydziału Humanistycznego
Akademii Górniczo – Hutniczej)
PANEL TRZECI – Media a odpowiedzialność
16:40 – 17:00 – Anna Potoczek, UJ, Kampanie medialne skierowane do dzieci a odpowiedzialność
społeczna
17:00 – 17:20 – mgr Anna Sobczuk, KUL, Elementy manipulacji i mitologizacji w świecie mediów
17:20 – 17:40 – ks. dr Dominik Lubiński, Instytut Teologiczny w Łodzi, Kształtowanie opinii
publicznej w nauczaniu Benedykta XVI
17:40 – 18:00 – Dyskusja
18:00 – 18:10 – Przerwa
PANEL CZWARTY – Odpowiedzialność a technologia
18:10 – 18:30 – mgr inż. Paweł Kaszowski, PG, Problem odpowiedzialności w kontekście
funkcjonowania elektrowni jądrowych
2
18:30 – 18:50 – mgr Grzegorz Iwanicki, UMCS, Aktywność lokalnych społeczności w zakresie walki
z zanieczyszczeniem świetlnym
18:50 – 19:10 – mgr Agnieszka Dęsoł, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
(Bio)polityka i (bio)etyka a znaczenie kategorii odpowiedzialności. Granice dopuszczalnej kolizji
zasad moralnych i działań politycznych w dobie postępu technologicznego i rozwoju biomedycyny
19:10 – 19:30 – Dyskusja
19:30 – Koniec pierwszego dnia konferencji
10.05.2013 (sobota)
PANEL PIERWSZY – Odpowiedzialność a społeczeństwo
9:30 – 9:50 –.mgr Mateusz Trawiński, UMK, Kapitalizm nieodpowiedzialny. Jak krótkowzroczne
działania regulatorów, banków i klientów przyczyniły się do wystąpienia kryzysu finansowego
9:50 – 10:10 – mgr Katarzyna Cikała, UPJPII, Oblicza odpowiedzialności społeczeństwa
ponowoczesnego. Studium myśli Zygmunta Baumana
10:10 – 10:30 – mgr Maciej Rogalski, Papieski Wydział Teologiczny w Łodzi, Opcja preferencyjna
na rzecz ubogich jako forma odpowiedzialności społeczeństwa
10:30 – 10:50 – Dyskusja
10:50 – 11:00 – Przerwa
PANEL DRUGI – Etyczne aspekty odpowiedzialności
11:00 – 11:20 – mgr Iza Pieklus, UJ, Neuroetyka: wobec etycznych, prawnych i społecznych
konsekwencji badań nad umysłem
11:20 – 11:40 – mgr Magdalena Tendera, UJ, Etyka rasy - o konstruktach rasy i o mechanizmach
wewnątrzrasowych w perspektywie antropologii społecznej i psychologii kognitywnej
11:40 – 12:00 – Dyskusja
12:00 –13:50 – Przerwa obiadowa
PANEL TRZECI – Wolność, równość, odpowiedzialność
13:50 – 14:10 – mgr Sławomir Przybyło, Odpowiedzialność a wolność w myśli ks. Józefa Tischnera
14:10 – 14:30 – mgr Łukasz Krężołek, UJ, Wolność wspólnoty
odpowiedzialności obywatelskiej we współczesnym republikanizmie
wolnością
jednostek.
Etyka
3
14:30 – 14:50 – mgr Arkadiusz Nyzio, UJ, Strażnicy demokracji? „Gazeta Wyborcza” w kontekście
teorii społecznej odpowiedzialności mediów
14:50 – 15:10 – Dyskusja
15:10 – 15:20 – Przerwa
PANEL CZWARTY – Lingwistyczne oblicze odpowiedzialności
15:20 –15:40 – mgr Wojciech B. Zieliński, UPJPII,
Kto jest odpowiedzialny za język?
15:40 – 16:00 – lic. Grzegorz Gaszczyk, UPJPII, W poszukiwaniu źródeł normatywności
i odpowiedzialności. Ekspresywizm słownika normatywnego w filozofii Roberta Brandoma
16:00 – 16:20 – mgr Edyta Żyrek, UJ, O odpowiedzialności reportera. Przypis do teorii Ryszarda
Kapuścińskiego
16:20 – 16:40 – Dyskusja
16:40 – Uroczyste zakończenie konferencji
4
Download

Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu