ČASTOVSKÝ
INFORMAČNÍK
1
VYDÁVA OBEC ČASTÁ * SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ
www.obec-casta.sk
Ročník V, číslo 1
PRVÝ ŠTVRŤROK
Príhovor starostu obce
Obsah čísla:
Príhovor starostu, Projekty, Spoločenská kronika ............................ 2
Uznesenia OZ ........ 3, 4
Uznesenia OZ, Voľby
do NR SR 2012 ......... 5
DHZ Častá ................ 6
Stretnutie poslancov s
občanmi, Foto z volieb ............................. 7
Anonym ................. 8, 9
Stanovisko OZ ......... 10
Buenos dias, Výstava
putuje do Čiech, Vandalizmus .................. 11
Vinári z Častej, ČKP,
Festeátro ................. 12
Pozvánka na recesiu,
Fašiangové stretnutie
dôchodcov, Pozvánka
na Festival ............... 13
Volejbalový turnaj, Biela stopa SNP ............ 14
TJ Slovan Častá, Kyn.
klub, Karate ............ 15
Satyr ........................ 16
Vážení spoluobčania,
vstúpili sme do druhého roku volebného obdobia 2010-2014, ktoré
je poznačené celospoločenskými zmenami, zmenou vlády, pretrvávajúcou hospodárskou krízou, čo sa v značnej miere odzrkadľuje na životnej úrovni obyvateľstva
a, samozrejme, to má aj
veľký vplyv na život
a chod našej obce. Aj
napriek finančným obmedzeniam (znížením
podielových daní zo štátneho rozpočtu pre obec)
obecné zastupiteľstvo
(OZ)
ne p r ist ú p ilo
k zvyšovaniu miestnych
daní a poplatkov od občanov a na decembrovom
zasadnutí schválilo vyrovnaný rozpočet obce.
Aby sme mohli
zachovať doterajšiu výšku miestneho poplatku za
ko mu ná lne o dp ad y
a drobné stavebné odpady, je potrebné dodržiavať separáciu jednotlivých zložiek odpadov.
V našej obci separujeme:
papier- modré vrecia,
plasty- žlté vrecia, sklo-
zelené kontajnery, bietechnika- 2x ročne zber
spred domácností, čierna
technika - 2x ročne zber
spred domácností, autobatérie- kontajner pri
obecnom úrade, veľkrozmerný komunálny odpad
(postele, matrace, nábytok ap.)- veľkokapacitné
kontajnery pri OÚ, textilzber vo vreciach, organizovaný v spolupráci
s Charitou.
Pri bilancovaní
uplynulého roku 2011
považujem za najväčší
úspech prípravu, spracovanie a podanie projektu
v kvalite konečného návrhu na celoobecnú kanalizáciu a ČOV. Projekt
bol podaný na Úrad vlády SR v rámci Programu
Švajčiarsko-slovenskej
spolupráce, výzvy zameranej na predkladanie
žiadostí o nenávratný
finančný príspevok pre
oblasť zamerania Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry
a skvalitnenie životného
prostredia. Veľmi ma
teší úspešný projekt, ktorý sme podali na EkoFond, a v rámci ktorého
sme vymenili okná na
budove starej školy. Taktiež stojí za zmienku vybudovanie a zariadenie
štvrtej triedy materskej
školy s príslušenstvom
v budove starej školy.
V roku 2012 sme
opätovne
spracovali
a podali projekt na EkoFond, a to na výmenu
okien a vstupných dverí
na budove novej školy,
v celkovej hodnote
89.713 €.
Z Bratislavského
samosprávneho kraja
obec požiadala o dotáciu
na opravu strechy Základiny. Obecné zastupiteľstvo v rámci výzvy Operačný program bratislavský kraj, uvažuje o
možnosti dokončenia
revitalizácie námestia
v úseku od Záhradníckej
ul. po Fándlyho ul. Poslanci OZ sa stretli na pracovno m
rokovaní
s občanmi bývajúcimi
v
to mto
úseku
a predložili im návrh architektonického riešenia
tohto územia. Zatiaľ sme
nedospeli k spoločnému
riešeniu, ktoré by vyho Pokračovanie na strane 2 →
ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK
1
Príhovor starostu obce - POKRAČOVANIE
vovalo potrebám obce a zároveň
spokojnosti tam bývajúcich občanov. Obecné zastupiteľstvo pripravuje aktualizáciu platného
Územného plánu obce, ktorý bol
schválený v r. 2006. Ako prvý
krok sa uskutočnilo pracovné
stretnutie poslancov OZ so zhotoviteľom Územného plánu obce.
Občania môžu svoje návrhy, doplnky a pripomienky podávať do
podateľne na OÚ, ktoré budú následne prerokovávané a riešené so
spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie.
Ako starosta obce Vás
chcem poprosiť o spoluprácu pri
odhaľovaní vandalizmu v našej
obci, hlavne na novovybudovanom, zrevitalizovanom námestí.
Dochádza tu k poškodzovaniu
novovysadenej zelene - zlomená
lipa, odcudzené boli lavičky, zničené palisády, zničené trávniky,
bezohľadné parkovanie na pešej
zóne.
Tak, ako každý rok, aj
v tomto roku obec v spolupráci
s občianskymi združeniami, školou a nadšencami zorganizuje už
tradičné podujatia, ktoré sú obľúbené u širokej verejnosti. Bolo
fašiangové posedenie dôchodcov,
na leto sa pripravuje – stavanie
mája s veselicou, Častovská 50tka, „Remeselný jarmek častofský“, Festeátro, Oslavy 80-teho
výročia založenia futbalu v Častej
a pod. Pevne verím, že tieto akcie
dokážeme spoločne s nadšenými
o bč a nm i p r e do br ú ve c
a zviditeľnenie Častej zorganizovať a už teraz Vás srdečne všetkých pozývam. K blížiacim sa
Veľkonočným sviatkom Vám želám mnoho zdravia, spokojnosti
v rodinách a vzájomného porozumenia medzi spoluobčanmi.
Stanislav Jablonovský,
starosta
Projekty, ktoré obec podala v roku 2012
Obec Častá sa aj v roku 2012 snaží získať finančné prostriedky do rozpočtu prostredníctvom projektových žiadostí
z rôznych dostupných zdrojov. V roku 2012 obec spracovala a podala nasledujúce projekty :
1.Nákup nových kníh do obecnej knižnice – projekt z Ministerstva kultúry SR, žiadosť o dotáciu 1.805 €, projekt
spracovala p. Dana Poizlová, knihovníčka Obecnej knižnice Častá.
2. Oprava strechy Základiny – OÚ v Častej – projekt z Bratislavského samosprávneho kraja, žiadosť
o poskytnutie dotácie vo výške 7.800 €, projekt spracovala Ing. M. Garajová, prednostka OÚ Častá.
3. Obnova budovy Základnej školy Častá - výmena konštrukcie vonkajších otvorov - ide
o výmenu okien na budove novej školy, projekt z EkoFodu n. o. - SPP pre budúcnosť. Celkové náklady na projekt
sú 89.713 €, projekt spracovali Ing. M. Garajová, prednostka OÚ Častá a S. Jablonovský, starosta obce.
Ing. M. Garajová, prednostka OÚ
Spoločenská kronika
Navždy nás opustili:
I. štvrťrok
Prišli na svet:
Hodál Tobiáš
Sedláček Martin
Liščáková Lucia
Beňo David
Prelovský Mathias
Petrovičová Marianna
Sučanský Noel
Buček Tomáš
Daniela Schwarzová
28.11.2011
17.12.2011
30.12.2011
09.01.2012
11.01.2012
16.01.2012
17.02.2012
22.02.2012
10.03.2012
Hajdin Otto
83r.
Zalabska Marie
68r.
Hnáteková Ľudmila
80r.
Pudmarčíková Anna
88r.
Belavý Peter
63r.
Gažovičová Ľudmila 61r.
17.12.2011
28.12.2011
26.01.2012
03.02.2012
17.02.2012
22.02.2012
80-ročné
Stipulová Anna
Havariková Valéria
11.02.
13.03.
75-roční
Šuterík Jozef
Užovič Viliam
Kopčík Ladislav
14.01.
11.03.
27.03.
Naši jubilanti:
90- ročná
Siváková Mária
03.02.
85-ročné
Kláseková Mária
Jakubčíková Mária
02.01.
17.02.
Pozn.:
Cittera Viliam 10. marca 2012 oslavoval 65 rokov ( DH Častovanka)
Vypracovala: Mária Hornáčková
Strana 2
Ročník V, číslo 1
Uznesenia z OZ Častá 13. 12. 2012
Uznesenie č. 68/OZ/2011- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- na základe Dohode o hmotnej zodpovednosti prenajatie
obecných priestorov (za Potravinami na Základine) OZ Schatmansdorf , ktoré doteraz využíval Kynologický klub.
Uznesenie č. 69/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - „Pravidlá prispievania do obecného časopisu Informačník“
a ich zverejnenie ne web-stránke obce.
Uznesenie č. 70/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj pozemku parc. č. 672/4 K U obce Častá o výmere 16
m2 (druh pozemku : zastavaná plocha) odčleneného
z pozemku parc. č. 672/1 evidovaného na LV 2118 vedeného
na Obec Častá za cenu 15 € za 1 m2 , p. Pavlovi Kubekovi
a manželke Eve rod. Žibrickej, bytom Kiperská 328/33, 900
89 Častá
Uznesenie č. 71/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj pozemku parc. č. 672/5 K U Častá o výmere 31 m2
(druh pozemku : zastavaná plocha) odčlenené z pozemku parc.
č. 672/1 evidovaného na LV 2118 vedeného na Obec Častá za
cenu 15 € za 1 m2 , p. Erikovi Nitschneiderovi, bytom Hlavná
104/62, 900 89 Častá
Uznesenie č. 72/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
odpredaj pozemku zapísaného na LV 1839 vedeného na Obec
Častá, parcela registra „C“, parc. č. 658/15 (druh pozemku :
zastavaná plocha) nachádzajúca sa v K U Častá o výmere 31
m2 za cenu 15 € za 1 m2, p. Hejdukovi Dušanovi s manželkou
Danielou rod. Palúdová, bytom Častá, ul. Na vŕšku 427/12
Uznesenie č. 73/OZ/2011 – Obecné zastupiteľstvo ukladá prednostke OÚ zverejniť na web stránku obce vzor žiadosti
o dotáciu vo verejnom záujme, vzor vyúčtovania dotácie
a návrh zmluvy o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 3/2008
s termínom do 15.1.2012. Zároveň ukladá prednostke obce
informovať všetkých uchádzačov o dotácie vo verejnom záujme, o dôslednom dodržiavaní VZN č. 3/2008 formou oznamu
na web stránke obce, ktorý bude uverejnení aj v Informačníku
č. 1 v roku 2012.
Uznesenie č. 74/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - dodatok č. 2 k VZN obce Častá č. 2/2009 zo 14.decembra
2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu
obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovnovzdelávacieho zariadenia na rok 2012 v zriaďovateľskej
a územnej pôsobnosti obce Častá podľa zverejneného návrhu,
doplneného v § 2 Výška dotácie – obec Častá poskytne dotácie
nasledovne :
Strana 3
- na 1 dieťa MŠ pri ZŠ s MŠ Častá na rok
1.708 €
- na 1 dieťa ŠKD pri ZŠ s MŠ Častá na rok
331 €
- na 1 potenciálneho stravníka ŠJ pri ZŠ s MŠ
Častá na rok
160 €
- na 1 dieťa MŠ pri SZŠ a MŠ pri zdravotníckom
zariadení Biela Skala na rok
- na 1 dieťa ŠKD pri SZŠ a MŠ pri zdravotníckom zariadení Biela Skala na rok
2.334 €
451 €
Uznesenie č. 75/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - dofinancovanie originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ
v Častej v roku 2011 do výšky 3 000 € z bežných príjmov
obce.
Uznesenie č. 76/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v MŠ za školský rok 2010/2011
a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2010/2011.
Uznesenie č. 77/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - VZN č. 1/2011 o určení názvov ulíc v obci Častá.
Uznesenie č. 79/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - plán práce hlavného kontrolóra obce na obdobie 11.12./2011 a prvý polrok 2012
Uznesenie č. 80/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo :
a)k o n š t a t u j e že hlavný kontrolór predložil Obecnému
zastupiteľstvu v Častej v súlade s § 18. f ods. 1. písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Častá na rok 2012 a na
obdobie 2013 a 2014 pred jeho prerokovaním a schválením
v obecnom zastupiteľstve
b)b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu programového rozpočtu na rok 2012 a návrh
rozpočtu na obdobie 2013 a 2014 .
Uznesenie č. 81/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo :
schvaľuje – Rozpočet obce na rok 2012 v predloženom
znení ako vyrovnaný :
Výška príjmov je 1 011 167 €
Výška výdavkov je 1 011 167 €
so zapracovanými zmenami oproti zverejnenému návrhu :
- navýšenie 2 000 eur na projektové služby v programe 1.
SPRÁVA OBCE, , navýšenie 17 853 eur v programe
7.VZDELÁVANIE, podprogram OK pre ZŠ s MŠ Častá ,
navýšenie 3 357 eur v programe 8. KULTÚRA , dotácie kult.
organizáciám , navýšenie 445 eur v programe 9. ŠPORT , dotácie pre športové kluby.
- zníženie o 23 655 € kapitálové výdavky nerozdelené.
b)berie na vedomie - Rozpočet obce na rok 2013 a 2014
v predloženom znení.
Pokračovanie na strane 4 →
ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK
1
Uznesenie č. 82/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – vyčlenenie financií z rozpočtu obce na rok 2011 na opravu havárie vodovodného potrubia – prípojka pre ZŠ s MŠ Častá vo výške 7 845 € a vianočnú výzdobu 3 536 €, výdavky
budú hradené z bežných príjmov obce v roku 2011.
Uznesenie č. 83/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - Ľudovíta Neshodu za veliteľa Dobrovoľného hasičského
zboru v Častej.
Uznesenie č. 84/OZ/2011 – Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí
- s odpredajom časti pozemku parc. č. 673/1 (ulička spájajúca
lokalitu Dubník s ulicou Zámockou).
Uznesenie č. 85/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - výstavbu celoročne obývateľnej chaty na pozemku v k. ú.
obce Častá s parc. č. 2859/2.
Uznesenie č. 86/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí
– s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce za
účelom vybudovania dažďovej kanalizácie na ulici Hlavnej
smerom na Modru pred rodinným domom p. Dubovského.
Starosta obce na návrh hlavného kontrolóra obce pozastavuje
výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva podľa ustanovenia §
13 ods. 6) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení do
vykonania volieb do NR SR v marci 2012.
Uznesenie č. 78/OZ/2011 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - VZN č. 2/2011 o určení názvu novej ulice „Slnečná“
v lokalite za Štefanovskou ulicou.
Uznesenie č. 5/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolať stretnutie dotknutých občanov
s poslancami OZ, bývajúcich na ulici Hlavnej od čísla domu
27. po číslo domu 37 , aby boli informovaní o zámere revitalizácie v tejto časti obce a vzniesli svoje návrhy a pripomienky.
T : do 05.-09.03.2012
Uznesenie č. 6/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a)poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2012 pre športové organizácie pre žiadateľov v celkovej výške 10 550 € podľa
priloženej tabuľky.
b)vyčlenenie financií vo výške 1 095 € na športové podujatia
v obci v r.2012.
Športový klub
Futbalový klub
Rozpočet na rok 2012
5 300 €
Klub turistov a lyžiarov
1 650 €
Karate klub
1 000 €
Kynologický klub
550 €
Klub silového trojboja
2 050 €
Spolu
10 550 €
c)poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2012 pre kultúrne organizácie pre žiadateľov v celkovej výške 5 637 € podľa
priloženej tabuľky.
d)vyčlenenie financií vo výške 1 630 € na kultúrne podujatia
v obci v r.2012.
Kultúrna organizácia
Divadlo na Kolene
Rozpočet na rok 2012
1 050 €
Uznesenia z OZ Častá 23. 2. 2012
Dychová hudba Častovanka
600 €
Lipka
180 €
Uznesenie č. 1/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo
a)poveruje- starostu obce začať rokovanie so zhotoviteľom
doteraz platného územného plánu obce o jeho aktualizácii a
zvolať stretnutie poslancov OZ so zhotoviteľom ÚP Termín :
do 10.03.2012
b) ukladá- prednostke OÚ zverejniť informáciu o možnosti
predkladania zmien a doplnkov aktuálneho Územného plánu
obce (na web-stránke, na úradnej tabuli, v rozhlase) Termín :
02.03.2012.
SATYR
3 000 €
Červenokamenské panstvo
500 €
Spolok živnostníkov
307 €
Spolu
5 637 €
Uznesenie č. 2/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- vyhlásenie výberového konania na prenájom nebytových
priestorov obce na ulici Hlavnej č. 169 , a zároveň ukladá
prednostke Obecného úradu zverejniť oznam na web-stránke
obce, úradnej tabuli obce. Termín zverejnenia na úradnej tabuli obce 27.02.2012.
Uznesenie č. 3/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie - informáciu starostu obce o aktuálnom stave projektu „Celoobecná kanalizácia a ČOV“
Uznesenie č. 4/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo podporuje
- podanie projektu na EkoFond v termíne do 01.03.2012.
Strana 4
Uznesenie č. 7/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo odmieta sťažnosť na postup starostu obce, podanú dňa 13.06.2011 p.
Igorom Behanom, bytom Mraznická 263/5 Častá.
Uznesenie č. 8/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
trojčlennú komisiu a jedného náhradníka, ktorá bude riešiť
sťažnosti občanov na volených predstaviteľov obce.
Uznesenie č. 9/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo volí :
a)trojčlennú komisiu na vybavovanie sťažností na postup voleného funkcionára samosprávy v zložení : Ing. Miloš Hajdin,
Ing. Peter Tatranský, Mgr. Ľubica Opálková
b)náhradníka Mgr. Jozefa Jakuša
Uznesenie č. 10/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie - Správu NKÚ SR - o výsledku kontroly
Pokračovanie na strane 5 →
Ročník V, číslo 1
(kontrola bola vykonaná v čase od 29.7.2011 do 14.10.2011)
hospodárenia s finančnými
prostriedkami a majetkom
z hľadiska dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane výkonu a dodržiavania povinností vyplývajúcich
z európskej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi v obci
Častá a Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
prijaté obcou na základe výsledku kontroly .
Uznesenie č. 11/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly o
plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu za prvý polrok
2011
Uznesenie č. 12/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie Správu o výsledku kontroly vybavovania podaných
sťažností za rok 2011
Uznesenie č. 13/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo :
a)berie na vedomie - návrh na využitie strešného priestoru na
budove „Starej školy“.
b)poverujú -starostu obce kontaktovať statika ohľadom daného zámeru a zistiť odhad sumy za statický posudok na danú
budovu
Uznesenie č. 14/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí- s možnosťou navrhnutej zámeny časti pozemkov
v k. ú. Častá , registra „C“ a to časť parc. č. 386 – zastavaná
plocha a nádvorie cca 70 m2 za časť parc. č. 385 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere cca 71 m2 za podmienky, že si
žiadateľ a spoluvlastníci dajú vypracovať k výmene geometrický plán a zámenné zmluvy .
Uznesenie č. 15/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo poveruje
- prednostku OÚ predložením cenovej ponuky na osvetlenie –
3svietidlá verejného osvetlenia pred Farským domom, Farou
a vstupom do „Novej školy“. T:do konca marca.
Zdroj OÚ, red
Výsledky parlamentných volieb 2012 v Častej
Účasť: 63,17 %
Okr. 1
Spolu
Častá
Zelení
4
0
4
0,35
KDH
66
83
149
12,97
SDĽ
0
0
0
0,00
SNS
20
24
44
3,83
OĽaNO
97
87
184
16,01
SAS
32
43
75
6,53
PaS
4
2
6
0,52
Náš kraj
Strana zelených
0
0
0
0,00
4
2
6
0,52
LSNS
19
9
28
2,44
SMER
256
219
475
41,34
Zmena
zdola
10
2
12
1,04
NAS
1
6
7
0,61
KSS
3
5
8
0,70
ROM
1
0
1
0,09
MOST
14
12
26
2,26
99%
6
8
14
1,22
HZDS
3
1
4
0,35
1 hlas
1
0
1
0,09
SF
2
4
6
0,52
Obyčajní
ľudia
2
2
4
0,35
SDKÚ
Strana 5
Okr.2
46
35
81
7,05
SOS
0
1
1
0,09
SMK
0
1
1
0,09
SSS
5
5
10
0,87
SŽS
0
2
2
0,17
Platné hlasy
596
553
1149
100,00
Oprávnení
voliči
931
888
1819
64,02
62,27
63,17
Účasť %
ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK
DHZ Častá
Neparkujte pred hasičskou
zbrojnicou
Chceli by sme poprosiť občanov obce, aby
neparkovali svoje autá pred bránou hasičskej zbrojnice, v prípade nutného výjazdu
hasičského vozidla sa čas výjazdu značne
predĺži a môže sa tak ohroziť zdravie alebo
majetok ľudí, ktorí práve vtedy budú potrebovať našu pomoc.
1
Komín sa musí počas prevádzky čistiť a
kontrolovať najmenej v týchto lehotách!
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do
50 kW, raz za:
4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo na
kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a
ak ide o komín bez vložky,
12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín s vložkou.
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad
50 kW, raz za:
2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo
spotrebiče na kvapalné palivá,
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá
Komín v občasne užívaných stavbách sa
musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za
dva roky.
Človek môže svojím konaním buď pomôcť k vzniku požiaru alebo jeho vzniku
zabrániť. Využite možnosť, aby ste vy a
vaša rodina prežili vykurovacie obdobie
spokojne a bez obáv z požiarov.
Ďakujeme.
Vypaľovanie porastov
Občania často riešia jarné upratovanie v
záhrade či na poli vypaľovaním. Nielenže
to zákon zakazuje a pôde, prípadne živočíchom, žijúcim v nej, oheň neprospieva, ale
stačí, aby zafúkal vietor a môže sa stať
tragédia. Neraz zhorí nielen odložené náradie, ale oheň sa rozšíri aj na dom, les, prípadne sú i obete na životoch.
Takzvaná sezóna vypaľovania suchej trávy
sa pomaličky začína. Ľudia sú však často
nepoučiteľní a dôsledky svojho konania si
uvedomujú často až vtedy, keď dôjde ku
škode na majetku alebo na živote. Vypaľovanie porastov je v súvislosti so zákonom o ochrane pred požiarmi v priebehu roka zakázané.
Zákon 314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi hovorí, že je zakázané „vypaľovať
porasty bylín, kríkov a stromov“ a kto
tento zákaz nerešpektuje, môže dostať už
na mieste pokutu do 33,50 EUR alebo v
priestupkovom konaní až do 331 EUR.
Firme alebo podnikateľovi zákon hrozí
pokutou až do výšky 16 596 EUR.
Bezpečnosť pri vykurovaní
Vážení občania, podľa štatistiky požiarovosti sú najčastejšími príčinami požiarov
nevyhovujúci technický stav komínov,
nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom, ponechanie detí bez dozoru
a pod.
Strana 6
Požiar trávy vo viniciach Horné Grefty
Dňa 23. 3. 2012 bol jednotke DHZ Častá
ohlásený požiar suchého porastu v katastri
obce Častá, v lokalite s miestnym názvom
Horné Grefty. Jednotka DHZ Častá vykonala výjazd o počte 1+6 z technikou CAS
25 – L 101K. Po príchode na miesto požiaru sa prieskumom zistilo, že ide o požiar
suchej trávy vo viniciach na ploche cca.
500 m2. Jednotka DHZ Častá nasadila na
lokalizáciu požiaru jeden vysokotlakový
prúd a jednoduché hasiace prostriedky
(lopaty, motykosekery, genfovak) a na
miesto požiaru povolala posilovú jednotku
z Hasičskej stanice v Pezinku. Po príchode tejto jednotky sme nasadili ďalší vysokotlakový prúd na lokalizáciu požiaru
smerom od obce Píla. Po lokalizácii jednotky rozhrabali tlejúce ohniská, ktoré
dôkladne preliali vodou. Jednotka DHZ
Častá po zlikvidovaní požiaru ešte raz
preliala požiarovisko lafetovým prúdom.
Po ukončení sa jednotky vrátili na svoje
základne. Pri požiari neprišlo k zraneniu
zasahujúcich hasičov ani civilných osôb.
Pavol Polčic, DHZ Častá
Ochrana lesov pred požiarmi.
Chráňme si naše prírodné
prostredie!
Dlho očakávané jarné, teplé a slnečné počasie pomaly prichádza. Ľudí to čoraz
častejšie ťahá do prírody a láka založiť si
ohník. Avšak mnohí si v tej chvíli neuvedomujú, aké následky môže mať aj malý
ohník. V priebehu mesiacov február –
marec 2012 je na Okresnom riaditeľstve
Hasičského a záchranného zboru
v Pezinku evidovaných viac ako 301 požiarov v prírodnom prostredí. Príkladom
môže byť aj požiar porastu o rozlohe cca.
2 ha v neudržiavanom vinohrade pred
Svätým Jurom. Pri požiari zasahovalo až 9
príslušníkov HaZZ so štyrmi hasičskými
vozidlami a taktiež boli použité genfovaky
pre hasenie v nedostupnom teréne.
V tomto prípade, ako aj v mnohých ďalších, možno hovoriť o nezodpovednom
konaní občanov.
Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali
otvorený oheň a nefajčili na miestach so
zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,
nevypaľovali porasty a nezakladali oheň
na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a
aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.
Občania často spaľujú odpad vo vinohradoch a záhradách, v blízkosti lesných porastov, a to práve v čase, keď je najväčší
predpoklad vzniku a šírenia požiarov. Nezabezpečia dôležité opatrenia, a to nezabezpečia okolie ohniska pred rozšírením
požiaru,
stály dozor pri spaľovaní
a častokrát sa stáva, že nemajú ani dostatočné množstvo vody na zahasenie ohniska.
Spôsobenie požiaru je porušením platných
právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode
spôsobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v Zákone o ochrane
pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku
postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do
výšky 331 €.
pplk. Ing. E. Orlická
OR HaZZ v Pezinku
Ročník V, číslo 1
Stretnutie poslancov a obyvateľov obce
Dňa 25. januára 2012 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok v
rámci Operačného programu Bratislavský kraj na regeneráciu sídel.
V podobnej výzve bola obec Častá
v minulosti úspešná a vďaka nej sme
zrevitalizovali námestie v našej obci.
Projekt revitalizácie námestia bol
podaný až v druhom kole výzvy,
v ktorom bola upravená výška dotácie, a preto sa časť námestia od Fándlyho ulice po Zahradnícku ulicu
oproti kostolu nezrealizovala. Projekt je spracovaný aj na túto časť
a bolo vydané stavebné povolenie.
Dnes sa teda naskytla jedinečná príležitosť získať dotáciu na realizovanie chýbajúcej časti námestia.
Preto sa dňa 9. marca 2012 uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov
s obyvateľmi dotknutej časti Hlavnej
ulice. Predmetom stretnutia bolo
predstavenie projektu a zámer získať
na jeho realizáciu finančné prostriedky, a to pomocou aktívnej výzvy.
Projekt bol predstavený starostom
obce, architektkou, ktorá ho vypracovala a prítomnými poslancami OZ.
Na stretnutí bolo zo strany obyvate-
ľov vznesených viacero námietok
a pripomienok rôzneho druhu. Obyvatelia bývajúci v predmetnom úseku jednotne nesúhlasili
s realizovaním zámeru v podobe,
v akej im bol predstavený na stretnutí. Poslanci ich názor zobrali na vedomie a zhodli sa, že sa nebudú
uchádzať o získanie financií na tento
projekt. Ak sa v budúcnosti naskytne
príležitosť, pokúsia sa existujúci projekt upraviť a prípadne sa uchádzať
o dotáciu na jeho realizáciu v nejakej
z nasledujúcich výziev.
Peter Tatranský, poslanec OZ
NEZREALIZOVANÁ ČASŤ PROJEKTU REVITALIZÁCIE NÁMESTIA
OD FÁNDLYHO PO ZÁHRADNÍCKU ULICU
Foto z parl. volieb v Častej
Strana 7
foto: OÚ
ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK
1
Anonymné podanie na obec Častú
Strana 8
Ročník V, číslo 1
Redakcia Informačníka sa ospravedlňuje za zníženú čitateľnosť
textu anonymného listu. Je to spôsobené zlou kvalitou kópie dodanej do redakcie. Ďakujeme za pochopenie.
red
Strana 9
ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK
1
Stanovisko poslancov OZ v Častej k anonymnému podnetu zo dňa
29. 2. 2012 doručenému na Úrad vlády SR
Poslanci Obecného zastupiteľstva
v Častej boli na rokovaní OZ dňa 22.
marca 2012 prostredníctvom hlavného
kontrolóra ob ce i nformova ní
o anonymnom podnete občana Častej
zaslanom na Úrad vlády SR, ktoré sa
týka možnej korupcie. Úrad vlády SR
požiadal hlavného kontrolóra obce Častá o prešetrenie podaného podnetu
a o vykonanie kontroly v danej veci.
Poslanci OZ sa s podnetom oboznámili
a v danej veci prijali nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 18/OZ/2012: Obecné
zastupiteľstvo
a) berie na vedomie - informáciu hlavného kontrolóra obce o anonymnom
podaní na Úrad vlády SR občanom
obce Častá.
b) sa nestotožňuje a odmieta - obsah
anonymného podania, s urážlivými
a nepravdivými tvrdeniami uvedenými
v podaní, ktoré poškodzuje záujmy celej
obce a všetkých občanov.
financovanými zo zdrojov Európskej
únie a štátneho rozpočtu SR. Svoju
činnosť vykonávajú podľa svojho najlep šieho v edo mia a svedo mia
a v súlade so zákonmi SR. Odmietajú
klamlivé tvrdenia, že spomínané projekty boli netransparentné, nehospodárne a bez výberového konania. Rovnako
odmietajú ostatné klamlivé a urážajúce
tvrdenia. Napríklad že „poslanci uprednostňujú spriatelené firmy“ a že v obci
„bujnie korupcia“.
Každá, obcou získaná dotácia, bola
realizovaná po transparentnom výbere
dodávateľa v zmysle platnej legislatívy.
Počas spomínaných projektov (náučný
chodník, námestie) bolo vykonaných
niekoľko auditov, ďalej finančné kontroly z ministerstva a záverečná finančná správa hlavného kontrolóra obce.
Žiadna faktúra by nebola zo strany ministerstva prefinancovaná bez predchádzajú cej dv ojsmern ej ko ntrol y
a opodstatnenosti.
žijú občania, ktorých cieľom je poškodiť Častej a teda všetkým jej obyvateľom a tak im znemožniť realizáciu dlho
očakávaného ťažiskového projektu –
kanalizácie.
Uznesenie č. 19/OZ/2012: Obecné
zastupiteľstvo poveruje - hlavného
kontrolóra obce sústredením všetkých
doteraz vykonaných kontrol týkajúcich
sa predmetného podania, spracovaním
písomnej informácie pre Úrad vlády SR
a následne rokovaním s Úradom vlády
SR o ďalšom postupe.
Nie je pravda, že obec Častá je v zlej
finančnej situácií, že je zadlžená viacerými úvermi a že má záporný hospodársky výsledok. Obec Častá spláca
jeden úver z komerčnej banky, ktorý
bol riadne predstavený občanom obce
na verejnom zhromaždení, a ktorý poslanci v zmysle zákona schválili svojim
uznesením. Na tento úver sú každoročne v rozpočte obce vyčlenené finančné
prostriedky, ktoré obec bez akýchkoľvek problémov spláca. Financie z úveru
boli použité na takzvané „práce na
viac“, hlavne na splaškovú a dažďovú
kanalizáciu, ktorú obec realizovala súbežne s projektom revitalizácie námestia, keďže tieto prostriedky boli
v projekte označené ako neoprávnené.
V závere anonymného podania je napísané: „Všetky tieto tvrdenia sú podložené a je možné ich podložiť dôkazovým
materiálom“.
Poslanci OZ týmto verejne vyzývajú
uvedeného pisateľa anonymu, aby
ním uvádzané dôkazové materiály
o možnej korupcii predložil na ďalšie
konanie orgánom činným v trestnom
konaní, nakoľko je to jeho povinnosť
v zmysle zákona.
Poslanci sa ďalej rozhodli zverejniť
tento „podnet“ v nasledujúcom čísle
Informačníka v znení, ako bol zaslaný
hl. kontrolórovi (so začiernenými menami) a vydávajú k predmetnému podnetu nasledovné stanovisko:
Stanovisko poslancov OZ v Častej
k anonymnému podnetu zo dňa
29.2.2012 doručenému na Úrad vlády
SR
Poslanci obce Častá vyjadrujú svoj
zásadný nesúhlas s urážlivý mi
a nepravdivými obvineniami zmienenými v anonymnom liste a odmietajú
akýkoľvek náznak z možnej korupcie.
Poslanci obce Častá vždy riadne dodržiavali všetky zákonné predpisy
v súvislosti so spomínanými projektmi
Strana 10
Poslanci OZ v súčasnosti očakávajú
rozhodnutie o pridelení nenávratného
finančného príspevku na projekt celoobecná kanalizácie a ČOV pre obec
Častá zo Švajčiarskeho finančného
mechanizmu. Obec úspešne postúpila
cez všetky predchádzajúce hodnotiace
kolá a čaká na definitívne rozhodnutie.
Preto poslanci vyjadrujú úprimnú ľútosť nad skutočnosťou, že v našej obci
Poslanci OZ nikdy neprijali žiadnu
formu úplatku ani nijak inak neprofitovali z realizovaných projektov v obci.
Vďaka veľkej snahe súčasného ale aj
predchádzajúceho OZ sa v Častej zrealizovalo viacero menších aj veľkých
projektov, čomu predchádzala úprimná
snaha o dosiahnutie cieľa.
Je smutné a nepochopiteľné, že podobné anonymy kolovali v obci pred komunálnymi voľbami v roku 2010. Vtedy poškodzovali, urážali a znevažovali
svojimi klamlivými informáciami „len“
vtedajších poslancov OZ. Je však nesmierne poľutovaniahodné, že teraz ich
autori poškodzujú celú obec a tým aj
samých seba.
My, poslanci OZ Častá, sa hrdo postavíme takejto výzve a budeme so
všetkou našou silou hrdo brániť záujmy našej obce pred podobnými
útokmi.
Je pisateľ anon ymov schop ný
a pripravený podložiť jeho nepravdivé
tvrdenia údajnými dôkazmi, a má aspoň toľko cti, že si je vedomý možného
trestného stíhania za krivé obvinenie
a za ohováranie?
Alebo si len ticho pozdvihuje svoje ego
vedomým poškodzovaním záujmov
celej našej obce, zámerným klamaním
a ohováraním?
Poslanci OZ Častá
Nakoľko konečná verzia stanoviska prišla až po uzávierke - neprešla jazykovou korektúrou .
red
Ročník V, číslo 1
Buenos dias!
Boli ste už niekedy v Kolumbii? My
áno a musíme povedať, že výlet sa
nám skutočne páčil. Napriek tomu, že
sme cestovali iba prstom na mape.
Našou imaginárnou cestou nás sprevádzal pán Ludvig, ktorý do častianskej
školy zavítal vďaka OZ Satyr. Pán
Ludvig nám zo svojich ciest po tejto
krajine priniesol množstvo fotografií,
ktoré žiaci a učitelia svojpomocne nainštalovali v priestoroch vstupného
vestibulu školy.
Počas besedy k výstave, ktorá sa usku-
točnila 10. 1. 2012, sme si prezreli
nielen množstvo fotografií, ale
i vypočuli zaujímavé rozprávanie.
Zvedavým otázkam našich žiakov nebolo konca-kraja. Výstava fotografií
bola počas nadchádzajúcich týždňov
prístupná i pre verejnosť.
Mgr. Zuzana Boháčková, ZŠ Častá
foto: ZŠ, P. Polčic
Strana 11
Výstava o histórii Častej poputuje do Čiech
Výstavu Pamiatky
stratených susedov
si budú môcť
v priebehu mesiaca
máj prezrieť návštevníci severočeského mesta Turnov.
Výsta va
o histórii a kultúre
častianskej židovskej
komunity,
ktorú
pripravili
členovia OZ Červenokamenské panstvo PaedDr. A.
Herceg a Mgr. A. Jamrichová v spolupráci s mnohými obyvateľmi obce,
bude umiestnená v synagóge na Krajířovej ulici v Turnove
a sprístupnená 1. - 31. 5. 2012
denne okrem pondelka od 9:00 do
17:00 hod. Slávnostné uvedenie
výstavy kurátorkou Mgr. T. Dubinovou, PhD. bude počas violončelového koncertu v nedeľu 13. mája 2012
o 17:00 hod.
Sme veľmi radi, že medzi tri priprav o va n é t o ht or o č n é v ý s t a v y
v turnovskej synagóge bola zaradená
aj tá naša. Po tom, čo si výstavu
mohli prezrieť na jeseň minulého
roku návštevníci v Častej, budú mať
rovnakú príležitosť aj tí v Turnove.
Pôjde o vôbec prvú výstavu o častianskej histórii, ktorá bude uvedená
v zahraničí, čo je nielen úspechom
našej práce, ale aj jedinečnou formou propagácie obce Častá. Náklady na zabezpečenie výstavy si hradí
OZ Červenokamenské panstvo výlučne so svojich prostriedkov.
Chceli by sme sa za doterajšiu spoluprácu poďakovať kurátorke výstavy Mgr. T. Dubinovej, PhD., ako aj
pracovníkom Městkého úřadu Turnov, ktorí podujatie administratívne
zastrešujú a Ochrannému svazu autorskému, ktorý podporuje kultúrny
program.
ČKP
ilustračné foto: R. Setnický
Vandali zničili
mariánsky obraz
Koncom roku 2011 zničili neznámi
vandali obraz Matky Božej s dieťaťom v Častianskej doline. Uctievanie
Panny Márie je v Častej rozšírené
a obľúbené po celé generácie, miestni veriaci si Pannu Máriu uctievali
i na tomto mieste v doline, zastavovali sa pri ňom s modlitbou, udržiavali ho a obraz vyzdobovali kvetinami. Zobrazenie ľudskosti a materinskej lásky ale evidentne vandalom
prekážalo, a tak ho podpálili a zničili.
Z iniciatívy J. Izakoviča, P. Tatranského a A. Hercega a za finančnej
podpory OZ Červenokamenské panstvo sa na jar na pôvodné miesto v
doline vráti nový mariánsky obraz,
ktorý vyrobilo Stolárstvo Ľ. Cvečka.
ČKP.
foto: ji .
ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK
1
Malí vinári z Častej sa úspešne predstavili na XXXV. výstave
vín v Slovenskom Grobe
Víkendová súťažná prehliadka vín
v Slovenskom Grobe v dňoch 16. –
17. 3. 2012 predstavila 256 vzoriek
vín od ma loka r pa tskýc h
i zahraničných vystavovateľov. Výstavy sa zúčastnili traja malovýrobcovia vína z Častej – M. Braniša, B.
Schwarz, M. Heger.
Vína hodnotili päťčlenné degustačné
komisie 100-bodovým systémom
Medzinárodnej únie enológov. Na
základe získaných bodov sa udeľovali: veľká zlatá medaila, zlatá medaila, strieborná medaila, bronzová
medaila. Organizátori oceňovali absolútnych víťazov v piatich kategóriách: biele, ružové a červené víno,
najvyššie hodnotené víno malovýrobcu zo S. Grobu a tiež najlepšiu
kolekciu vín (min. 3 vzorky). Šampiónom bielych vín sa stalo Silvánske
zelené z Vinohradníctva a vinárstva
Skovajsa Pezinok, šampiónom ružových vín sa stalo Rosé Cabernet sauvignon od Janouška z Pezinka
a šampiónom červených vín sa stalo
Sangiovese z Talianska.
Z celkového počtu 24 zlatých, 45
strieborných a 60 bronzových medailí viaceré putujú vinárom do Častej.
V bielych vínach získal zlatú medailu M. Braniša za Rulandské biele
2011 / neskorý zber, suché a
v červených vínach získal Braniša
bronzovú medailu za Dornfelder
2011 / akostné, suché. Vína od Branišu zabodovali i v kolekcii troch
vín, v rebríčku bol hodnotený v prvej
dvadsiatke najúspešnejších vystavovateľov a predbehol niektoré známe
a väčšie malokarpatské vinárstva.
Výborný výsledok dosiahol ďalší
vinár z Častej, B. Schwarz, ktorý
získal zlatú medailu za Alibernet
Pálfiovci v Bratislave – pozvánka
OZ Červenokamenské panstvo Vás pozýva na Prešporské večery OZ BOS, v rámci ktorých bude mať
v stredu 11. 4. 2012 o 18:00 hod. prednášku PhDr.
Daniel Hupko na tému Pálfiovci v Bratislave.
Prešporské večery sa uskutočnia v klubovej kaviarni
Nappali v Balassiho inštitúte v Bratislave na Palisádach č. 54. Info aj na Facebooku ČKP.
ČKP
Divadlo Na kolene Častá
Festeátro 2012
V dňoch 29., 30. 6. a 1. 7. 2012
sa v Častej uskutoční ďalší ročník prehliadky ochotníckych
divadelných súborov, menovite:
 DS Ľubela,
 Celkom malé divadlo z
Levíc,
 DS Hriňová,
 DS Senica,
 DS Horná Streda?
(podľa informácií z DNK)
rs
Strana 12
FESTEÁTRO 2012
29., 30. 6. - 1. 7.
ČASTÁ
2011 / kabinetné, suché. Schwarzov
Alibernet si z výstavy odnáša aj cenný prívlastok najvyššie hodnoteného
Alibernetu.
Rovnako dobre si počínal aj tretí
z vinárov M. Heger, ktorý si odnáša
striebornú medailu za Dornfelder
2011 / akost né, p olosu ché.
K takýmto výsledkom im môžeme
len gratulovať.
Miestni malovýrobcovia vína nedisponujú síce drahou špičkovou výrobnou technológiou, ale klasické výrobné postupy dokážu obohatiť
o moderné trendy a vtlačiť svojim
vínam skvelú chuť i očakávanú kvalitu. Práve týmto sa presadili na výstave vín v S. Grobe a dosiahli ocenenie svojej práce, ktoré ich isto teší.
Adam Herceg
Ročník V, číslo 1
Pozvánka na recesiu
Fašiangové posedenie dôchodcov
Tradičné a obľúbené fašiangové
posedenie dôchodcov sa uskutočnilo aj tento rok. V reštaurácii
Štadión sa v nedeľu 19. februára
2012 stretli naši seniori a pri peknej hudbe si posedeli a niektorí aj
zatancovali. Nechýbala ani bohatá tombola, ktorú si sami zabezpečili a taktiež sladké dobroty,
k t o r é s i s a m i n a p i e k l i . ral obecný úrad, hlavné menu
O občerstvenie a hudbu sa posta- bola dobrá nálada .
Ing. M. Garajová, OÚ
Pozvánka na hudobný
Festival LOMOZ 2012
Zdravíme všetkých fanúšikov dobrej
hudby a pohodovej atmosféry. Oboje
môžete zažiť na druhom ročníku
Strana 13
multižánrového hudobného festivalu
LOMOZ, ktorý sa bude konať 26.
mája 2012 v Horných Orešanoch v
areáli futbalového ihriska. Okrem toho, že je to zrejme prvý festival tohto leta, má ešte jednu úžasnú
výhodu – je zadarmo! No určite
nepohrdneme vašim dobrovoľným
príspevkom, ktorý pomôže zlepšiť
festival LOMOZ.
Na festivale zažijete poriadny "ska
ragaeový – temne heavy metalový"
nával skvelej muziky v podaní kapely FUERA FONDO. Skupina FeelMe z Pezinka prinesie na náš festival
atmosféru najväčších filmových trhákov. A to je len začiatok, mená
interpretov budeme postupne zverejň o va ť na w eb o v ej s t r á n k e
www.lomoz.festival.sk
a samozrejme aj na našom Facebooku. Sľubujeme, že sa je na čo tešiť!
OZ Lomoz
ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK
1
Modrania obhájili prvenstvo na 8. ročníku mix volejbalového turnaja
Vianočný volejbalový turnaj
zmiešaných družstiev už tradične
prilákal vo vianočnom čase priaznivcov volejbalu z Častej a okolia
do telocvične miestnej školy. Turnajové zápasy sa odohrali 26. 12.
2011 za účasti vyše 40 volejbalistov v šiestich mix volejbalových
tímoch. Ambíciu vyhrať mali určite všetci, ale atmosféra bola aj
tak veselá a priateľská. Turnaj
pr iv ít a ním špo rt o vco v
a žrebovaním skupín otvorili J.
Grajciar a A. Herceg.
V prvej časti turnaja sa odohrali
zápasy v dvoch trojčlenných skupinách. V skupine A. si suverénne
počínal tím Slávka Bratislava,
ktorý zdolal Mix Suchá n./Parnou
2:0 (6, 18) a následne aj tím Domáci Častá 2:0 (18, 2), a postúpil
do finále. V súboji o druhé miesto
v skupine sme videli napínavý
zápas medzi Častou a Suchou,
v ktorom prvý set vyhrali Domáci
25:16, v druhom tiež dlho viedli,
no v koncovke setu boli úspešnejší hráči Mixu 25:21, aby
v rozhodujúcom sete zvíťazil tiež
Mix 15:9 a tešil sa z víťazstva
2:1.
V skupine B. obhajcovia minuloročného prvenstva, tím Pohoda
Modra, zvíťazil nad tímom Lajby
Pezinok/Modra 2:0 (14, 6) a nad
Spišskými borcami Častá/Dubová
2:0 (14, 15), čo znamenalo pre
Modranov jasný postup do finále.
V treťom zápase boli úspešnejšie
mladé volejbalistky z tímu Lajby,
ktoré zdolali Borcov 2:0 (11, 10)
a čakal ich zápas o tretie miesto.
V poobedňajších hodinách sa
odohrali zápasy o umiestnenie.
V zápase o 5. miesto sa stretli
Domáci so Spišskými borcami.
Z víťazstva 2:0 (3, 10) sa napokon tešil domáci mix volejbalový
tím. Súboj o 3. miesto Lajby –
Mix priniesol zaujímavý volejbal,
v ktorom mali spočiatku viac
z hry Lajby, no nakoniec hráči zo
Suchej vybojovali víťazstvo 2:1
(-4, 13, 4) a tiež 3. miesto. Finále
medzi Slávkou Bratislava a favorizovanou Pohodou Modra prinieslo zrejme najlepší turnajový
volejbal. V prvom sete bola hra
vyrovnaná, no Modrania zatlačili
súpera útočnou hrou a efektívnym
smečovaním a blokovaním, vďaka čomu si v koncovke setu vytvorili náskok, ktorý udržali
a vyhrali 25:17. V druhom sete
hr áč i S lá vk y po kr ačo val i
v bojovnom výkone, no postupne
sa čoraz viac začali presadzovať
Modrania svojou osvedčenou
útočnou hrou, s ktorou vyhrali aj
druhý set 25:16 a finálový zápas
2:0. Víťazom 8. ročníka Vianočného volejbalového turnaja
v Častej sa stala zaslúžene partia
tímu Pohoda Modra.
Aj tento ročník turnaja sa uskutočnil vďaka priaznivcom volejbalu, ktorí si ho sami usporiadali
i financovali. Poďakovanie od
spokojných súťažiacich patrí: J.
Grajciarovi, R. Podhájskej, M.
Čechovi, J. Jakubcovi, P. Pudmarčíkovi, A. Hercegovi, P. Hornáčkovi. Ďakujeme tiež ZŠ Častá
za prenájom telocvične a p. M.
Ješkovi za ochotnú pomoc.
usporiadatelia
Na Bielej stope SNP sa darilo aj lyžiarom z Častej
V posledný januárový víkend (28.
- 29. 1. 2012) sa v Kremnici Skalke uskutočnil 39. ročník Bielej stop y SNP,
jeden
z najznámejších slovenských diaľkových behov na lyžiach. Lyžiari
sa mohli prihlásiť na 47 km trať
voľným štýlom, 26 km trať voľným štýlom, alebo na 25 km klasickou technikou.
Na tratiach dominovali slovenskí
biatlonisti, keď P. Hurajt vyhral
47 km beh a M. Kazár vyhral 26
km beh. Prvým na 25 km klasicky
bol Čech R. Šretr. Medzi ženami
Strana 14
zvíťazili K. Moravcová z ČR na
47 km, slovenská reprezentantka
A. Procházková zaznamenala víťazné double, keď bola prvá
v sobotu na 26 km a aj v nedeľu
na 25 km trati.
Úspešne si počínali aj bežkári
z Častej. V hlavnej mužskej kategórii na 25 km klasickou technikou nastúpilo 41 bežcov a medzi
nimi skončil Matej Čech na 18.
mieste s časom 01:48:46.7 hod.
(so stratou 00:35:48.4 hod. na víťaza). Jeho brat Michal Čech dobehol na 23. mieste s časom
01:58:09.5 hod.
V kategórii mužov 46-55 rokov
pretekalo 60 bežcov na 25 km klasicky, z toho dvaja z Častej. Emil
Čech dobehol na 18. mieste
s č asom 01 :55 :40 .6 hod.
a Miroslav Held na 49. mieste
s časom 02:43:46.5 hod.
Z hľadiska umiestnenia si najlepšie počínal Štefan Zelinka
v kategórii mužov od 66 rokov,
ktorý obsadil výborné 4. miesto,
keď 25 km trať zabehol v čase
02:20:43.5 hod.
Všetkým gratulujeme.
Adam Herceg
Ročník V, číslo 1
TJ Slovan Častá
Dňa 3. februára 2012 začala príprava futbalového
„A“ mužstva TJ Slovan
Častá, pod vedením pána
Ivana Ružeka. Zimná príprava bude prebiehať v
domácich podmienkach,
kde bude využívané najmä
umelé ihrisko v areáli ZŠ a
v krásnej, okolitej prírode
Častej.
Dorast začal so zimnou
prípravou 17. januára
2012, pod vedením pána
Jozefa Grajciara. K príprave využíva najmä telocvičňu ZŠ a terén v okolí Častej.
Žiaci začali prípravu na
jarnú sezónu 15. januára
2012, pod vedením pána
Ľuboša Havlasa. V rámci
prípravy využívajú telocvičňu ZŠ.
TJ Slovan Častá
Tento príspevok neprešiel
jazykovou korektúrou a v
dobe vydania Informačníka už nemusí korešpondovať so skutočnosťou.
pozn. red
Strana 15
Vyžrebovanie
Jar 2012
18. 3.
25. 3.
1. 4.
8. 4.
15. 4.
18. 4.
22. 4.
29. 4.
1. 5.
6. 5.
8. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.
Seniori (S5VB)
15:00
Čataj
ČASTÁ
16:00
Jablonec B
ČASTÁ
16:30
Milosavov
ČASTÁ
16:30
Dubová
ČASTÁ
16:30
Sl. Grob B
ČASTÁ
17:00
Králová p. s.
ČASTÁ
17:00
Modra
ČASTÁ
Vinosady
ČASTÁ
17:00
ČASTÁ
17:00 Hamuliakovo
Vištuk
ČASTÁ
17:00
Kaplná
ČASTÁ
17:00
Doľany
ČASTÁ
17:00
Igram
ČASTÁ
17:00
Ch.
Grob
ČASTÁ
17:00
Sv. Jur
ČASTÁ
17:00
Limbach B
ČASTÁ
17:00
N. Dedinka
ČASTÁ
17:00
17. 3.
25. 3.
8. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
13. 5.
19. 5.
27. 5.
2. 6.
9. 6.
Dorast (SD4VB)
15:00
N. Dedinka
ČASTÁ
13:30
Budmerice
ČASTÁ
14:00
Pezinok B
ČASTÁ
16:30
Šenkvice
ČASTÁ
16:30
Viničné
ČASTÁ
17:00
Modra
ČASTÁ
17:00
Ivánka p. Dun.
ČASTÁ
14:30
Igram
ČASTÁ
17:00
Báhoň
ČASTÁ
14:30
Malinovo
ČASTÁ
17:00
ČASTÁ Kráľová p. Sen.
17:00
Limbach
ČASTÁ
1. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
8. 5.
13. 5.
20. 5.
26. 5.
3. 6.
9. 6.
14:30
10:30
15:00
15:00
15:00
15:00
10:00
15:00
9:30
15:00
15:00
Žiaci (SZV-PK)
ČASTÁ
Jablonec
ČASTÁ
Doľany
ČASTÁ
ČASTÁ
Modra
ČASTÁ
SV. Jur
ČASTÁ
Sl. Grob
Pezinok
ČASTÁ
Dubová
ČASTÁ
Viničné
Šenkvice
ČASTÁ
Limbach
ČASTÁ
Budmerice
ČASTÁ
Kynologický klub Častá
Kynologický klub Častá už dlhšiu dobu dosahuje dobré výsledky. Radi by sme touto
cestou poinformovali našich spoluobčanov o
tom, ako fungujeme. V klube máme 70člennú základňu, ktorú navštevujú rôzne
vekové kategórie, nevinímajúc i tých najmenších v sprievode rodičov. Ku klubu neodmysliteľne patria i naši psíkovia a tých je
neúrekom. Najčastejšou rasou v klube je
nemecký ovčiak, cane corzo, labrador a iné
plemená, u ktorých sa snažíme vhodnými
výcvikovými metódami vštepovať správne
návyky.
Stretávame sa každú nedeľu o 10.00 hod. v
určenom výcvikovom areáli, kde si psíkovia
zacvičia pod dohľadom svojich pánov. Na
odborný dohľad dozerá profesionálny inštruktor, s ktorým sme nadviazali plodnú
spoluprácu. Výsledky spolupráce boli vidieť
už na súťažiach, kde sme štartovali v hojnom
počte. Išlo o súťaž v Šenkviciach a následne
u nás v Častej. Tohto roku sme si predsavzali
zúčastniť sa okrem súťaží i vinobrania
a v závere roka výstupu na Keltek, ktorý so
psami už viac rokov absolvujeme. Na záver
by sme vás chceli pozvať na súťaž, ktorá sa
uskutoční dňa 9.6. 2012 o 8.00 hod.
v Častej - areál kameňolomu.
výkonný výbor
Khan klub karate Častá
Malí karatisti sa dňa 11. 2. 2012 stretli
na súťaži vo Viničnom, kde sa uskutočnilo ďalšie kolo krajskej súťaže BUK.
Za Častú súťažilo 5 detí v kata a kumite
(David Myslík, Terezka Polakovičová,
Marek Bielik, Danko Bielik, Martin Juráček). Traja pretekári nám ochoreli.
V súťaži kata jednotlivcov sme získali
druhé a tretie miesto. Súťaž bola náročná pre deti i pre rozhodcov. Rozhodcovia mali za povinnosť vyskúšať nové
pravidlá, ktoré menila Svetová federácia
karate (WKF). Vyskúšali sme si i novú
disciplínu kata družstiev, v ktorej nás len
kúsok delil od 3. miesta a museli sme sa
uspokojiť so 4. miestom s prehrou 2:1.
V disciplíne kumite (voľný boj) som
v pozícii rozhodcu vôbec nebol spokojný. Obával som sa, že nové pravidlá
môžu znamenať viaceré zranenia, čo sa
i v konečnom dôsledku potvrdilo. Zranenia sa nevyhýbali malým ani väčším
pretekárom a najviac sa vyskytovali len
na tzv. „našom“ tatami.
Rodičia
a sprievod pretekárov asi veľmi spokojní
neboli. Môžeme sa teda obávať, že zavádzané novinky môžu ovplyvniť účasť i
na tejto už tradične dobrej súťaži.
Jozef Rybárik, predseda
VYDÁVA OBEC ČASTÁ * SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ
OZ Satyr
Prvé tohtoročné podujatie, ktoré zorganizovalo OZ SATYR
v spolupráci so ZŠ Častá bola výstava fotografií (10.1. 2012),
pod názvom KOLUMBIA ZNÁMA NEZNÁMA, Slováka žijúceho v juhoamerickej Kolumbii, pána Ľubomíra Ludvika a jeho
manželky, pani Marii Ines. Pán Ludvik odišiel v roku 2006 ako
turista na poznávací zájazd po Latinskej Amerike a odtiaľ sa
vrátil aj so svojou budúcou manželkou Mariou Ines. Pán Ludvik veľmi úspešne
podnikal na Slovenku v oblasti stavebníctva a developérstva a jeho manželka
počas pobytu na
Slovensku vyučovala španielčinu na
španielskom gymnáziu v Bratislave. Pán
Ludvik sa jedného
dňa rozhodol, že život na Slovensku už nie je preňho dostatočne zaujímavý a motivujúci, a tak rozpredal celú firmu a odsťahoval sa s manželkou do jej rodnej Kolumbie, kde začal podnikať s výrobou čističiek odpadových vôd. Po počiatočných
problémoch, hlavne s mentalitou Latinskoameričanov, a ich
typickým, „maňana“, čiže zajtra alebo neskôr, sa mu podarilo
vybudovať prosperujúcu a rešpektovanú slovenskokolumbijsku firmu. Dokonca sa dal aj na pre Kolumbiu veľmi
typické farmárčenie, pestovanie kávy. Je oficiálne zaregistrovaným prvým Slovákom, ktorý drží licenciu KAFETEROS, čiže
pestovateľ kávy. Pán Ludvik spolu s manželkou okrem výstavy
fotografií poriadali besedu na tému život v Kolumbii, a to najprv pre žiakov ZŠ a potom aj pre ostatných záujemcov. Musím
sa priznať, že členovia OZ SATYR,
spolu s pani riaditeľkou, pracovníkmi ZŠ a kolumbijskými hosťami, boli
veľmi milo prekvapení s akým záujmom žiaci ZŠ počúvali výklad prednášajúcich a vyše
hodiny a pol zahŕňali pána Ludvika zvedavými otázkami, až
hrozilo, že prednášajúci sa nestihnú pripraviť na nasledujúcu
besedu. Preto musela, aj keď nerada, pani riaditeľka besedu
ukončiť. Chcem sa poďakovať v mene organizátora OZ SATYR Častá pani riaditeľke, pracovníkom ZŠ, ako aj žiakom za
úžasnú atmosféru, ktorú vytvorili počas tejto, myslím si, veľmi
zaujímavej výstavy.
Ďalšou úspešnou akciou, ktorú sa nám podarila zorganizovať
spolu s Národnou transfúznou stanicou, obcou a ZŠ Častá, bola
„Častovská kvapka krvi“, ktorej sa zúčastnilo 42 zaregistrovaných darcov tejto vzácnej tekutiny.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, aby pomohli svojim veľmi
humánnym činom ľuďom, ktorí túto vzácnu tekutinu veľmi
súrne potrebujú. V dnešnej dobe, pre ktorú je typické všetko
rátať cez peniaze, je takáto nezištná pomoc o to vzácnejšia.
Ďalšou akciou, ktorú najbližšie chystáme, je netypická súťaž s
medzinárodnou účasťou
„Častá Guláš World Champion“ , súťaž vo varení gulášu vo
voľnom štýle, ktorá sa uskutoční dňa: 26. 5. 2012 na Ružovej
ulici v Častej. Záujemcovia sa môžu hlásiť u pána Ivana Jakuša
(tel.: 0905509376) alebo u pána Mariana Turaya (tel.:
0903436066), u ktorých dostanú presné informácie o podujatí.
Sponzori súťaže sú výtaní, organizátori celý výťažok z podujatia opäť použijú, tak ako minulý rok, na usporiadanie najväčšej
spoločenskej a kultúrnej udalosti roka „Remeselného jarmoku
častfovského“ , ktorý sa uskutoční 14. 7. 2012 na namestí v
Častej. Pozývame všetkých, ktorí majú radi dobrú hudbu na
Festival Letný slnovrat na hrade Červený Kameň, ktorý usporadúva naše OZ. Uskutoční sa 23. 6. 2012 na festivalovej lúke
hradu. Vystúpia skupiny ako HRDZA, FUNNY FELLOWS,
POLEMIC, DRUŽINA a hlavný protagonista večera, česká
skupina Chinaski. Bližšie informácie získate na stránke Facebook, www.satyr.name, ticketportal-festivaly. Tešíme sa aj na
vašu účasť.
Marian Turay, OZ Satyr; foto: Pavol Polčic
OZ SATYR vás pozýva 23. 6.
2012 na prvý ročník festivalu Letný slnovrat na hrade Červený Kameň. O hudbu a skvelú náladu sa postarajú hudobné formácie
a skupiny, ako sú
Hrdza, Funny Fellows,
Družina,
Polemic a headliner celého večera,
jedna z najoceňovanejších a najúspešnejších kapiel
českej hudobnej
scény,
skupina
Chinaski.
Celé
podujatie
bude
moderovať nezabudnuteľný Roman
Féder,
kapelník
Funny Fellows.
Nenechajte si ujsť
jedinečnú oslavu
slnovratu. Tešíme
sa na vás.
mt.
Pozvánka
Vaše podnety, návrhy a príspevky nám môžete posielať na uvedené e-mailové adresy:
Roman Setnický, e-mail: [email protected], PaedDr. Adam Herceg, e-mail: [email protected]
INFORMAČNÍK - občasník vydáva obec Častá. Redaktori: Roman Setnický, PaedDr. Adam Herceg
Grafická úprava: Roman Setnický.
Jazyková korekcia: PaedDr. Adam Herceg.
Redakčná rada: uznesenie OZ č. 56/OZ/2007 zo dňa 26.4.2007. Adresa redakcie: Hlavná 65, 900 89 Častá, tel.: 033 6495 205
Tlač: EQUILIBRIA s.r.o., Poštová 13, Košice. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.
Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov, neberie zodpovednosť za obsah príspevkov a kvalitu fotografií!
NEPREDAJNÉ! Reg. č.: RP 311/2007 www.obec-casta.sk
Download

Informačník č. 1/2012