SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
CENNÍK ŠKOLNÉHO SZUŠ OSLOBODITEĽSKÁ 27, BRATISLAVA pre šk. rok 2013/2014, s účinnosťou od 01. 09. 2013
Priemerná cena za mesiac
Suma / polrok
• Prípravné štúdium
6 € /mesiac
30 € /polrok
• Základné štúdium (I. a II. Stupeň štúdia)
Výtvarný odbor
13 € / mesiac
65 € /polrok
• Štúdium pre dospelých (študenti nad 18 rokov)
17 € / mesiac
85 € /polrok
• Štúdium pre dospelých (nad 18 rokov)
22 € / mesiac
110 € /polrok
• Prípravné štúdium
5 € /mesiac
25 € /polrok
• Základné štúdium (I. a II. Stupeň štúdia)
12 € / mesiac
60 € /polrok
• Štúdium pre dospelých (študenti nad 18 rokov)
15 € / mesiac
75 € /polrok
• Štúdium pre dospelých (nad 18 rokov)
20 € / mesiac
100 € /polrok
• Prípravné
í
é štúdium
šú
5 € //mesiac
i
25 € //polro
l k
• Základné štúdium (I. a II. Stupeň štúdia)
Literárno - dramatický odbor
Tanečný odbor
12 € / mesiac
60 € /polrok
• Štúdium pre dospelých (študenti nad 18 rokov)
15 € / mesiac
75 € /polrok
• Štúdium pre dospelých (nad 18 rokov)
20 € / mesiac
100 € /polrok
• Prípravné štúdium skupinové
8 € /mesiac
40 € /polrok
• Prípravné štúdium individuálne
15 € / mesiac
75 € /polrok
• Základné štúdium (I. a II. Stupeň štúdia)
16 € / mesiac
80 € /polrok
• Štúdium pre dospelých (študenti nad 18 rokov)
19 € / mesiac
95 € /polrok
• Štúdium pre dospelých (nad 18 rokov)
24 € / mesiac
120 € /polrok
Hudobný odbor
ceny v hudobnom odbore platia len pre JEDNO vybrané študijné zameranie.
ZĽAVY
Riaditeľ školy môže poskytnúť zľavu zo školného na základe písomnej žiadosti rodiča. Kritériá pre priznanie zľavy sú: 1. Nízkopríjmová rodina (alebo samoživiteľ), 2. Viacdetná
rodina, 3. Viacerí súrodenci sú prihlásení na štúdium a študujú v našej ZUŠ. Výšku zľavy určí po posúdení žiadosti riaditeľ školy. Žiadosť je potrebné doručiť najneskôr do
5.októbra.
Ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.
Download

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA