Regulamin Konkursu „Strażnicy Galaktyki”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego
konkursu „Strażnicy Galaktyki” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest The Walt Disney Company sp. z o.o. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 26
w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032307,
kapitał zakładowy 1 350 000,00 PLN, NIP: 521-29-27-767, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Organizator jest przekazującym nagrody w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w związku z promocją filmu pt. „Strażnicy
Galaktyki”. Organizator przeprowadzi Konkurs w serwisie społecznościowym www.Facebook.com (dalej:
„Serwis Facebook”).
6. Konkurs dostępny jest na stronie internetowej http://www.facebook.com/DisneyFilmy?fref=ts
(„Strona Internetowa”).
7. Konkurs składa się z jednej części. Odpowiedzi na pytanie „Którego z filmowych Strażników Galaktyki
lubisz najbardziej i dlaczego?” w dniach od 8 września do 9 września 2014r. do godz. 14:00.
9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim
związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy
przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik
przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.
§2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, która jest uprawniona do użytkowania sieci Internet. Warunkiem uczestnictwa
Konkursie Uczestników, którzy w dniu udziału w Konkursie ukończyli trzynasty rok życia jest uzyskanie
zgody przedstawiciela ustawowego (zwanego dalej „Opiekunem”). W imieniu Uczestników, którzy nie
ukończyli trzynastego roku życia czynności związanych z Konkursem dokonuje Opiekun. Określenie
„Uczestnik” w niniejszym Regulaminie odnosi się odpowiednio do Opiekuna, gdy ma to zastosowanie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora i The Walt
Disney Company Limited oraz The Walt Disney Company (Polska) sp. z o.o. oraz członkowie najbliższych
rodzin tych osób.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w Serwisie Facebook.
4. Uczestnikiem w konkursie może być jedynie osoba, która polubi post konkursowy.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować
niewłaściwe działanie Strony Internetowej, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub
oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z
Regulaminem.
7. Zabronione jest wykorzystywanie Strony Internetowej do wysyłania wiadomości, naruszających
przepisy prawa lub godzących w dobre obyczaje.
8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak
również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem.
§3 Harmonogram Konkursu
1. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach 8 września do 9 września 2014r. do godz. 14:00.
§4 Zasady konkursu „Strażnicy Galaktyki”
1. Warunkiem udziału w konkursie „Strażnicy Galaktyki” jest posiadanie prywatnego konta w Serwisie
Facebook. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy zaakceptują regulamin konkursu.
2. Uczestnik w celu przystąpienia do konkursu „Strażnicy Galaktyki” wyrazi zgodę na przetwarzanie
swoich danych poprzez zaakceptowanie warunków akcji i jej regulaminu.
3. Uczestnik w komentarzu pod postem konkursowym odpowie na pytanie „Którego z filmowych
Strażników Galaktyki lubisz najbardziej i dlaczego?”?”
§5 Nagrody
1. Nagrody : 5 x zestaw plakatów do filmów „Strażnicy Galaktyki”, „Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz” i
„Thor: Mroczny świat”.
2. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom, którzy:
a. wezmą udział w konkursie „Strażnicy Galaktyki”,
b. napiszą w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie „Którego z filmowych
Strażników Galaktyki lubisz najbardziej i dlaczego?”.
3. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jeden zestaw nagród.
4. Laureaci Konkursu „Strażnicy Galaktyki” zostaną wyłonieni najpóźniej po upływie 5 (pięciu) dni
roboczych od zakończenia konkursu.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
§6 Komisja Konkursowa
1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych prac w konkursie „Strażnicy Galaktyki”. Spośród
zgłoszeń Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania najbardziej oryginalne i
wyjątkowe prace.
3. Komisja Konkursowa przyzna zwycięzcom nagrody.
§7 Zawiadamianie Laureatów i wydanie nagród
1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureaci”) zostaną
powiadomieni o wygranej w komentarzu pod konkursowym wpisem.
2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata w formie prywatnej wiadomości
następujących informacji: imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu w terminie 14 dni od wysłania
przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 1.
3. Organizator wyśle nagrody pocztą na adres podany przez Laureatów w terminie do 30 dni
kalendarzowych od otrzymania prywatnej wiadomości zawierającej dane adresowe Laureata.
4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa podatkowego.
5. W przypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 2 Laureat na nie spełni warunków określonych w §8
ust. 2, prawo do nagrody przepada, a Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Laureatowi.
6. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w
szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w
Regulaminie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych odpowiedzi pod kątem ich zgodności z
prawem i dobrymi obyczajami. Odpowiedzi konkursowe nie mogą zawierać w szczególności treści
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, obscenicznych lub takich, które mogą być uznane za
obraźliwe. Zgłoszone odpowiedzi nie może zawierać treści stanowiących własność intelektualną innych
podmiotów niż Organizator lub The Walt Disney Company Limited. Wykorzystanie przez Uczestnika
własności intelektualnej Organizatora lub The Walt Disney Company Limited do celów Konkursu nie
uprawnia Uczestnika do korzystania z tej własności w jakimkolwiek innym celu.
§8 Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przeprowadzenia
Konkursu – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 15 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
2. Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi, podając imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego.
3. Do rozpatrywania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna, w skład której wchodzą
następujące osoby:
Przewodniczący: Tomasz Wielgo
Zastępca Przewodniczącego: Karolina Kawecka
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu
14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
6. Od decyzji Komisji Reklamacyjnej nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie uchybia to
uprawnieniom Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§9 Dane osobowe Uczestników Konkursu
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania oraz wizerunku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu
uczestnictwa w Konkursie.
2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje
wykluczenie z Konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania
i doręczenia nagród, ogłoszenia na Stronie Konkursowej listy Laureatów oraz dokonywania rozliczeń z
urzędami skarbowymi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem
udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe nie
będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych
dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w
organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.
§10 Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie Konkursowej
http://www.facebook.com/DisneyFilmy?fref=ts od 8 września 2014 r. oraz udostępniona do wglądu w
biurze Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy
prawa polskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009
r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
Download

„Rozbudowa wraz z przebudową strażnicy OSP Kwiatkowice na