Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri
Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III
(Germiyanoğulları Beyliği)
8-10 Mayıs 2014
KÜTAHYA
PROGRAM
AÇILIŞ
: 8 MAYIS 2014 PERŞEMBE
SAAT
: 09.30
YER
: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU
1
ONUR KURULU
Şerif Yılmaz (Kütahya Valisi)
Kâmil Saraçoğlu (Kütahya Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagu (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet Karaaslan (Dumlupınar Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz (Ege Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Galip Akhan (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü)
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mehmet Ersan (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Turan Gökçe (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Prof. Dr. Cüneyt Kanat (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Basri Karadeniz (Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Bilal Kemikli (Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Şeker (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Daş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Nurgül Bozkurt (Dumlupınar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hacı Murat Arabacı (Dumlupınar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Şakir Turan (Dumlupınar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay (Dumlupınar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan (Dumlupınar Üniversitesi)
SEMPOZYUM SEKRETARYASI
Doç.Dr. Nurgül Bozkurt (Dumlupınar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Kevser Değirmenci (Dumlupınar Üniversitesi)
Arş. Gör. Mehmet Ali Yıldırım (Dumlupınar Üniversitesi)
Arş. Gör. Ali Tekkoyun (Dokuz Eylül Üniversitesi)
2
BİLİM KURULU
Prof. Dr. İsmail Aka (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Tuncer Baykara (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Feridun Emecen (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ersan (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Turan Gökçe (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Prof. Dr. Cüneyt Kanat (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Basri Karadeniz (Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Levent Kayapınar (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Şeker (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Osman Uysal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık (Emekli Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Mustafa Alkan (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Yusuf Ayönü (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Doç. Dr. Atilla Batur (Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail Çiftçioğlu (Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ayşe Kayapınar (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Cahit Telci (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
İletişim
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Kütahya
Tel: 274.265 20 51/ 3411-3412-3409
e-posta: [email protected]
3
Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti
Sempozyumu-III (Germiyanoğulları Beyliği) Programı
8 Mayıs 2014 Perşembe
09.00-09.30 Sempozyuma Kayıt.
Program:
09.30-09.35 Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı.
09.35-10.15 Protokol Konuşmaları ve Plaket Takdimi.
-Sempozyum Katılımcılarının Toplu Fotoğraf Çekimi
Açılış Bildirisi (10.15-10.45)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yunus Erdoğan
Mustafa Çetin Varlık, “Germiyanoğulları Beyliği Hakkında”.
10.45-11.00 Sergi Açılışı
-Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Germiyanoğulları Beyliği ve Kütahya” Konulu Sergi
Açılışı.
-Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu “El Sanatları” Konulu Sergi Açılışı.
-Sigrafitto Sergisi Açılışı.
I. OTURUM (11.00-12.15)
Oturum Başkanı: Bilal Kemikli
11.00-11.15 Adnan Çevik, “Germiyan Elinin Tarihi Coğrafyası”.
11.15-11.30 Dimitry Vasiliev, “XI-XIII. Yüzyıllarda Peçeneklere Dair”.
11.30-11.45. Dmitry Korobeynikov, “Royal Titles of The Germiyanoğulları”.
11.45-12..15 TARTIŞMA
ÖĞLE ARASI (12.15-14.00)
II. OTURUM (14.00-15.30)
Oturum Başkanı: Mustafa Çetin Varlık
14.00-14.15 Hasan Basri Karadeniz, “Osmanlı-Germiyanlı Rekabeti (1277?-1313)”.
14.15-14.30 İbrahim Şahin, “Germiyan Etnonimi Üzerine: Germiyân mı Germen mi?”.
14.30-14.45 Kenan Ziya Taş, “Germiyan Tahtında İlk Osmanlı: Kütahya’nın Osmanlılara İlhakı ve Yıldırım
Bayezid’in Kütahya Sancak Beyliği”.
14.45-15.00 Hasan Basri Öcalan, “Germiyan Sarayı’ndan Bursa Sarayı’na”.
4
15.00-15.30 TARTIŞMA
ARA (15.30-16.00)
III. OTURUM (16.00-17.40)
Oturum Başkanı: İsmail Aka
16.00-16.15 Tuncer Baykara, “Gediz Vadisinde Aydın-Saruhan ve Germiyan Çekişmesi”.
16.15-16.30 Yusuf Ayönü, “XIV. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu’da İki Rakip Güç: Germiyanoğulları
Beyliği ve Bizans İmparatorluğu”.
16.30-16.45 Şakir Turan, “Moğol Gölgesinde Selçuklu Germiyan Rekabeti”.
16.45-17.00 Kürşat Solak, “Memlûk Devleti ile Germiyan Beyliği Arasındaki Münasebetler”.
17.00-17.15 Mustafa Daş, “Beylik ve Devlet Kavramları Üzerine Bazı Düşünceler”.
17.15-17.40 TARTIŞMA
18.00-20.00 Akşam Yemeği
20.00-22.00 KÜMAKSAD Türk Tasavvuf Musikisi Konseri
09 Mayıs 2014 Cuma (Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu)
IV. OTURUM (09.00-10.45)
Oturum Başkanı: Elfine Sıbgatullina
09.00-09.15 Mustafa Alkan, “Germiyanoğlu Süleyman Şah ve Vakıfları”.
09.15-09.30 Yılmaz İzmirlier, “Germiyanoğulları Beyliği Tarihinde Belirtilmeyen Bey: Timurhan Bey”.
09.30-09.45 Ayşe Kayapınar, “Bulgaristan’da Germiyan Yer Adları”.
09.45-10.00 Levent Kayapınar, “Yunanistan’da Germiyan Yer Adları”.
10.00-10.15 Turan Gökçe-Özer Küpeli, “II. Bayezid Devri Vakıf Tahrir Defterine Göre Germiyanoğulları
Vakıfları”.
10.15-10.45 TARTIŞMA
ARA (10.45-11.00)
V. OTURUM (11.00-12.30)
Oturum Başkanı: Feridun Emecen
11.00-11.15 Sıddık Ünalan, “Germiyanoğulları’nın Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri”.
11.15-11.30 Halil Çetin, “Beylikler Dünyasında Kamu Hizmet Anlayışı ve İmaret Vakıfları Germiyanoğlu II.
Yakup Bey İmareti Örneği”.
11.30-11.45 Mustafa Güler, “Hisarcık ve Çevresinde Germiyan Döneminde Yurt Tutmuş Şeyhler ve Vakıfları”.
11.45-12.00 Özlem Soyer Zeyrek, “Ahi Mustafa Zaviyesi ve 18. Yüzyıldaki Görünümü”.
5
12.00-12.30 TARTIŞMA
ÖĞLE ARASI (12.30-14.00)
VI. OTURUM (14.00-15.40)
Oturum Başkanı: Mustafa Demirci
14.00-14.15 Necdet Gök, “14. Yüzyıl Germiyanoğlu Saray Kültürünün Osmanlı Bürokrasisi ve Entelektüel
Yaşamına Etkisi”.
14.15-14.30 Gürer Gülsevin, “14. Yüzyıl Beylikler Türkçesi ve Germiyan Oğulları”.
14.30-14.45 Mehmet Şeker, “Germiyanoğulları Beyliğinde İlim ve Kültür Hayatı”.
14.45-15.00 Mehmet Tütüncü, “Anadolu’da En Eski Türkçe Kitabe”.
15.00-15.15 Ayşe Nur Sır, “Germiyanoğlu II. Yakup Bey’in Taş Vakfiyesi Dil Özellikleri ve Tarihî Açıdan
Değerlendirilmesi”.
15.15-15.40 TARTIŞMA
ARA (15.40-16.00)
VII. OTURUM (16.00-17.40)
Oturum Başkanı: Hasan Basri Karadeniz
16.00-16.15 Halide Aslan, “Germiyanoğulları ve Mevlevîlik”.
16.15-16.30 Ahmet Taşğın, “Bektaşi Menakıbnâmelerinde Germiyanoğulları”.
16.30-16.45 Kadir Güler, “Germiyân’da Edebî Muhît ve Ahmed-i Dâ’î’nin ‘Ukûdü’l Cevâhir’i”.
16.45-17.00 Ali Temizel, “Ahmedi-yi Germiyânî’nin Mirkâtu’l-Edeb İsimli Manzum Lügati”.
17.00-17.15 Firdevs Özen, “Germiyanoğulları Devrinde Türkçenin Gelişimi ve Türk Edebiyatının Oluşumu”.
17.15-17.40 TARTIŞMA
18.00-20.00 Akşam Yemeği
09 Mayıs 2014 Cuma (Şeyhî Sinan Salonu)
VIII. OTURUM (09.00-10.45)
Oturum Başkanı: Tuncer Baykara
09.00-09.15 Kemal Ramazan Haykıran, “İlhanlı- Germiyanoğlu Arasındaki Siyasi İlişkiler”.
09.15-09.30 Mustafa Alican, “Germiyanoğulları ve Sahib Ataoğulları Arasındaki İlişkiler Üzerine Notlar”.
09.30-09.45 Yahya Başkan, “Karamanoğulları, Batı Anadolu Beylikleri ve Germiyanoğulları Münasebetleri”.
09.45-10.00 Sadi S. Kucur, “Germiyanoğulları Beyliği Kitabeleri”.
6
10.00-10.15 Betül Teoman- Gültekin Teoman, " Germiyanoğulları Beyliği Sikkeleri ".
10.15-10.30 Necdet Öztürk, “Osmanlı-Germiyanlı İlişkileri-Türkçe Kroniklere Göre-”.
10.30-10.45 TARTIŞMA
ARA (10.45-11.00)
IX. OTURUM (11.00-12.40)
Oturum Başkanı: Levent Kayapınar
11.00-11.15 Rüstem Bozer, “Kula Süleyman Şah Türbesi Kazısı Çalışmaları ve Restorasyonuna Yönelik
Kazanımlar”.
11.15-11.30 Hakkı Önkal, “Uşak Ulu Camii”.
11.30-11.45 Mustafa Çağhan Keskin, “II. Yakup Bey Türbesi Çini Dekorasyonu Üzerine”.
11.45-12.00 Enis Akova, “Kütahya’da Bir Germiyanoğulları Yapısı: Kurşunlu Camii’nin Koruma Sorunları ve
Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Araştırma”.
12.00-12.15 Aliye Özsüner, “Germiyanoğulları Beyliği Döneminden Ahşap Destekli Cami”.
12.15-12.40 TARTIŞMA
ÖĞLE ARASI (12.40-14.00)
X. OTURUM (14.00-15.40)
Oturum Başkanı: Hakkı Önkal
14.00-14.15 Ali Osman Uysal, “Germiyanoğullarının Beylikler Devri Mimarlığındaki Yeri”.
14.15-14.30 Canan Parla, “Germiyanoğulları Dönemi’nde Kütahya Şehir Dokusu”.
14.30-14.45 Ali Kılcı-Ali Hürata, “Kütahya Tarihinde Germiyanoğlu Dönemi Şehirciliği”.
14.45-15.00 M. Erdal Eren, ‘‘Germiyanoğulları Beyliği Dönemi Kütahya’da İnşa Edilen Anıtların Yeniden
İşlevlendirilmesi İçin Öneriler”.
15.00-15.15 Emine Gedik, “Germiyan Beyi II. Yakup Külliyesine Ait Taş Vakfiye”.
15.15-15.40 TARTIŞMA
ARA (15.40-16.00)
XI. OTURUM (16.00-17.30)
Oturum Başkanı: Dimitry Vasiliev
16.00-16.15 Cevdet Yakupoğlu, “Arslan-Apa Yöresinde Türk İskânı”.
16.15-16.30 Konstantin Zhukov, “Western Anatolia in 1834-1835 through the eyes of a Russian traveler:
Mikhail”.
16.30-16.45 Altay Tayfun Özcan, “XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kütahya Şapının Akdeniz Ticaret Hayatındaki
Yerine Dair”.
7
16.45-17.00 Mustafa İngenç, “Seyyahlar Gözüyle Germiyan Beyliği”.
17.00-17.30TARTIŞMA
17.30-18.00 DEĞERLENDİRME OTURUMU
Oturum Başkanı: Mehmet Şeker
Mustafa Çetin Varlık
Feridun Emecen
İsmail Aka
Hakkı Önkal
Turan Gökçe
Elfine Sıbgatullina
18.00-20.00 Akşam Yemeği
10 Mayıs 2014 Cumartesi
Gezi programı (8.00-17.00)*
Hayme Ana Türbesi-Domaniç Mızık Çamı
Kütahya Şehir Merkezinde Germiyanoğlu Dönemi Eserleri
*(Gezi programında zaman durumuna göre değişiklik yapılabilecektir.)
GRAFİK-TASARIM VE SERGİ KURULU
Doç.Dr. Levent Merçin
Yrd. Doç. Dr. Binnaz Er
Müşavir Yalçın Çelebi
Uzman Adem Dönmez
Öğr. Gör. Ceyda Bayraktar
Eğitmen Betül Erpolat
8
Download

PROGRAM - Türk Tarih Kurumu