Verejný obstarávateľ: Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3,
064 01 Stará Ľubovňa, IČO - 37 886 851
Súťažné podklady
podlimitnej zákazky
postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
„Kardiotokograf – VO_01092014_K“
MUDr. Peter Bizovský, MPH
––––-–––––––––––––––––––
riaditeľ ĽN, n.o.
Stará Ľubovňa dňa 09.09.2014
1
A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Ľubovnianska nemocnica, n.o.
IČO: 37 886 851
Sídlo organizácie:
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 4317111
Fax: 052 4321367
E-mail: [email protected]
IČO:
37 886 851
DIČ:
2022057565
Štatutár:
MUDr. Peter Bizovský, MPH
Bankové spoj.:
IBAN: SK45 0200 0000 0020 3667 1956
SWIFT: SUBASKBX
VÚB, a.s., pobočka Stará Ľubovňa
Kontaktná osoba pre komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo verejnom obstarávaní:
Ing. Stanislava Kovalčíková, e-mail: [email protected]
tel. č.: 052/ 43 17 348
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky: „Kardiotokograf – VO_01092014_K“
2.2 Postup vo verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní.
2.3 Stručný opis predmetu zákazky: Kardiotokograf pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
2.4 Číselný kód pre hlavný predmet obstarávania (CPV): Hlavný predmet: 331200000-7
Záznamové a vyšetrovacie prístroje
2.5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch (časť
B.1 Opis predmetu zákazky)
2.6 Predpokladaná hodnota celej zákazky: 11 500,00 EUR bez DPH
3. Komplexnosť ponuky
Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. Uchádzač predloží
ponuku v celom rozsahu vypracovanú v súlade s týmito súťažnými podkladmi na celý predmet
zákazky.
4. Variantné riešenie
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.
5. Financovanie predmetu verejného obstarania
Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Lehota splatnosti - najneskôr do 60 dní od vystavenia faktúry.
6. Zmluva
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej tiež "zmluva").
2
7. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy
Miesto dodania: Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Termín dodania: do štyroch týždňov od podpísania Kúpnej zmluvy.
8. Lehota viazanosti ponúk
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponuky až do
uplynutia lehoty viazanosti ponuky, ktorá je stanovená verejným obstarávateľom do 31.01.2015.
ČASŤ II KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE
9. Komunikácia
Komunikácia bude prebiehať v zmysle § 16 - § 20 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10. Vysvetľovanie súťažných podkladov
Vysvetľovanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie bude prebiehať do 19.09.2014 do 15:00 hod.
.
11. Obhliadka miesta dodania
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
Časť III PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY
12. Podmienky účasti
12.1 Technická alebo odborná spôsobilosť
Podľa § 28 ods. 1 písm. l) uchádzač predloží:
a) prospektový materiál v slovenskom jazyku (prípadne v českom jazyku) s fotografiou
zariadenia
alebo
iný
doklad
obsahujúci
fotografie
ponúkaného
zariadenia.
b) podrobný technický opis ponúkaného prístroja s údajmi deklarujúcimi požadované technickomedicínske parametre, s uvedením jeho obchodného názvu, typového označenia a opisom
ďalších technických a funkčných vlastností a parametrov. Z podrobného technického opisu musí
verejný obstarávateľ zistiť plnenie minimálnych (hraničných) parametrov uvedených v súťažných
podkladoch.
c) vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikáty vydané autorizovanými osobami
alebo notifikovanými osobami európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na
posudzovanie zhody výrobkov. V prípade ak uchádzač predkladá ES o zhode, v ktorom sa
odvoláva na iné doplňujúce dokumenty, ktoré sú podkladom na jeho vydanie, musia byť tieto
doplňujúce dokumenty súčasťou predloženého ES vyhlásenia o zhode, pričom uchádzač
predkladá vyhlásenie o zhode ako originál, perspektívne úradne osvedčenú kópiu a doplňujúce
dokumenty napr. CE certifikát) ako neoverené kópie.
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
3
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR, zaokrúhlená maximálne na dve
desatinné miesta.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní.
14. Zábezpeka ponuky
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
15. Náklady na prípravu ponuky
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
16. Lehota a a miesto predloženia ponuky
Ponuka musí byť doručená v uzatvorenom obale s označením „Kardiotokograf –
VO_01092014_K neotvárať“. Doručená na adresu Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov
mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa v termíne do 25.09.2014, čas: 13:00 hod.
Časť IV OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
17. Otváranie ponúk
18.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.09.2014, čas: 14:00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01
Ľubovňa, v miestnosti č. 13, „zasadačka riaditeľa“.
Stará
18. Elektronická aukcia
na predkladanie nových cien upravených smerom nadol sa použije elektronická aukcia
vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených
nových cien: najnižšia cena
prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie: Cena spolu vrátane DPH v
€ - za celý predmet zákazky vrátane súvisiacich služieb (cena zahŕňa náklady spojené
s dopravou na miesto inštalácie, inštaláciou a zaškolením obsluhy)
informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a kde to
prichádza do úvahy, aj uvedenie termínu ich sprístupnenia: portál ÚVO - EVO, 26.09.2014.
Verzia prehliadača Microsoft Internet Explorer aspoň 8
dátum a čas začatia elektronickej aukcie: 01.10.2014, čas: 10:00 hod.
spôsob skončenia elektronickej aukcie: 01.10.2014 čas: 10:30 hod. s časovým navýšením
ukončenia o 5 minút
informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: internetové pripojenie, verzia prehliadača Microsoft Internet Explorer aspoň 8
typ elektronickej aukcie: otvorený typ elektronickej aukcie
4
príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a
špecifikácie technického pripojenia: systém EVO – e-aukcia - Elektronické Verejné
Obstarávanie Úradu pre verejné obstarávanie
podmienky, za ktorých uchádzači môžu predkladať ponuky, najmä minimálne cenové
rozdiely, ktoré sa budú pri predkladaní ponúk vyžadovať: minimálne cenové rozdiely pre
jednotlivé časti budú definované v oznámení o elektronickej aukcii
19. Podmienky súťaže
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť postup
zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky
prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má
verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak nebolo predložených viac, než
dve ponuky.
Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania
zákazky, je povinný zverejniť na profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.
A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe kritéria najnižšia cena za predmet
zákazky v EUR s DPH v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Cena zahŕňa náklady spojené s dopravou na miesto inštalácie, inštaláciu a zaškolenie obsluhy.
Maximálny počet bodov (100 b.) stanovený pre toto kritérium sa pridelí ponuke s najnižšou
navrhovanou cenou.
Ostatným ponukám, sa pridelí počet, ktorý bude určený ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za
dodanie predmetu zákazky a ceny za dodanie predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej
ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov v danom kritériu.
Zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta.
5
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Minimálne technické požiadavky na kardiotokograf:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitorovanie aktivity maternice a pohybov plodu
Snímanie srdcovej frekvencie plodu
Verzia pre dvojičky
Automatická alebo manuálna detekcia pohybu plodu
Vodotesné sondy: 1x TOCO sonda, 2x US sonda
Integrovaná tlačiareň: tlač na termocitlivý papier – šírka papiera 150 mm
Tlačiteľné krivky: srdcová činnosť plodov, srdcovú činnosť matky, pohyby plodov,
maternicové sťahy
Zápis do pamäte - možnosť dotlače v prípade nedostatku papiera
Časovač
Nastaviteľné alarmy a kritické funkcie
Voliteľné monitorovanie tlaku krvi matky, teploty a pulznej oximetrie s použitím
technológie odolnej voči pohybovým artefaktom
Príslušenstvo:
•
•
•
Pacientsky kábel a prstové saturačný snímač pre matku ku snímanie SpO2
Tlaková hadica a manžeta pre snímanie NIBP matky
Kompatibilný vozík pod prístroj
Záruka:
•
Minimálne 12 mesiacov na všetky komponenty
alebo “ekvivalentný výrobok“
Verejný obstarávateľ nevylúči ponuku z dôvodu, že ponúkaný prístroj nespĺňa technické
špecifikácie uvedené v B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, na ktoré sa odvolal, ak uchádzač vo
svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, sú rovnocenné a spĺňajú na spokojnosť
verejného obstarávateľa ním určené technické požiadavky (§34 ods. (3) a ods. (4) zákona
25/2006 Z.z.).
6
B.2 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA HODNOTENIA
Uchádzač:
- názov : ....................................................................................................................
- sídlo : .....................................................................................................................
- IČO : .......................................
Názov prístroja
Počet
JC bez DPH
DPH
Cena spolu
s DPH
1 ks
Cena s DPH v € - (cena zahŕňa náklady na dopravu na miesto inštalácie, inštaláciu a zaškolenie
obsluhy)
V
...............................................
–––––––––––––––––––––––––
Podpis uchádzača
7
Download

Kardiotokograf – VO_01092014_K