5/2011
MOJA
STUPAVA
Občianske združenie
Moja Stupava
Cementárenská 8
900 31 Stupava
tel.: 0917/892 508
e-mail:
[email protected]
nezávislý mesačník občanov Stupavy
NEPREDAJNÉ
Mestské zastupiteľstvo rokovalo dňa 28.04.2011
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) malo vo svojom programe za úlohu prerokovať a zaujať stanoviská k 39 materiálom.
V úvode rokovania MsZ, primátor mesta v zmysle Rokovacieho poriadku mesta (RP) mal otázku na overovateľov zápisnice z predchádzajúceho rokovania MsZ dňa 17.03.2011, či k zápisnici boli vznesené nejaké námietky.
Poslanec Maroš uviedol, že pán Voda predložil námietky písomne, nakoľko zápisnica z rokovania MsZ má nízky informačný obsah a vyhotovovaný zvukový záznam nie je dostatočne kvalitný - je problematické a prácne vyhľadanie príslušnej časti rokovania. Pán Maroš sa stotožnil s obsahom listu a konštatoval, že v zápisnici sa nedajú získať informácie,
ktoré by boli prospešné pre občana. V danej súvislosti predložil návrhy uznesení pre MsZ.
V následnej diskusii vystúpili:
• poslanci Úkropec a Kazarka, ktorí potvrdili potrebu kvalitnejšieho vyhotovovania zápisníc. Vyslovili svoj názor, že
problém nie je nutné riešiť pomocou technických prostriedkov (audio video záznamové zariadenie – kto vie prečo tento
názor?).
• poslanec Lachkovič potvrdil nedostatky zápisnice a vyslovil sa za potrebu kvalitnejšieho zaznamenávania audio video.
Zároveň uviedol, že už pred šiestimi rokmi za pôsobenia primátora Beleša sa vyhotovoval záznam zvuku, avšak záznamy sa stratili. Tým nepriamo poukázal na potrebu dôslednejšej archivácie dokumentov.
• primátor Slezák uviedol, že je problematické písomne zachytiť všetko o čom sa hovorilo.
• poslanec Maroš k slovám primátora uviedol, že netreba všetko prepisovať, sme v 21. storočí a myslí si, že vyhotovovať
zvukový záznam je normálne, pričom v zápisnici je potrebné uviesť odvolávky na minutáž zvukového záznamu. Vyjadril
tiež potrebu aktualizácie RP pre diskutovanú oblasť
pokračovanie na strane 4
Účet mesta Stupava za kanalizáciu
Korene príbehu mestskej kanalizácie siahajú hlboko do minulosti.
Veľká časť “starej Stupavy” a Mástu, kde sa nachádzajú najmä rodinné domy, nebola v minulosti odkanalizovaná. Tento problém sa
dotýka cca 1000 – 1500 domácností, ktoré dlhodobo apelovali na
mesto, aby ho vyriešilo. Mesto si v minulosti tento problém uvedomovalo, no nikdy sa ku kroku dobudovania kanalizačnej siete neodhodlalo, najmä kvôli vysokým nákladom na realizáciu tohto projektu.
pokračovanie na strane 2
inzercia
strana 1
foto: Marianna Volná
Účet mesta Stupava za kanalizáciu
pokračovanie zo strany 1
Príležitosť na “lacné“ riešenie pre mesto sa naskytla prostredníctvom využitia eurofondov z operačného programu
Životné prostredie. Mesto sa v decembri 2007 rozhodlo
podpísať zmluvu s firmou Stengl Consulting, s.r.o. o poradenských službách pri realizácii projektu “Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava”, ktorej predmetom bolo komplexné zabezpečenie verejného
obstarávania a zabezpečenie činností súvisiacich s jeho
priebehom. A tu sa začína písať účet mesta Stupava za
kanalizáciu. Štartovacia faktúra bola na tak veľký projekt
prijateľných 7500 €. Pri spätnom pohľade na Úradom pre
verejné obstarávanie spochybnené verejné obstarávanie,
je aj táto čiastka priveľká, keďže kontrola ÚVO v decembri
2009 konštatovala závažné porušenie zákona o verejnom
obstarávaní a de facto výstavbu kanalizácie zastavila na
viac ako jeden rok.
Následne v januári 2008 mesto schválilo manipulačný poplatok a odplatu za poradenskú činnosť pre Stengl Consulting, s.r.o. v sume 614 087,5 € !!! Výška sumy nepotrebuje komentár.
Financovanie takéhoto projektu z eurofondov je v ideálnom prípade realizované modelom: 85% zdrojov hradí
EÚ, 10% spolufinancuje štát prostredníctvom MŽP a 5%
samotné mesto. Z tohto modelu nám vyplýva povinnosť
zaplatiť 5% zo zmluvnej ceny (11 376 025,45 €), čo je
v prepočte 568 801,28 €.
Ďalšia suma o výške 1 137 602,56 €, ktorú bude musieť
zaplatiť mesto Stupava, ide na vrub „zbabraného“ verejného obstarávania. Toto je suma, ktorou sa na projekte malo pôvodne spolupodieľať MŽP SR. Ministerstvo
to však odmietlo kvôli zisteniam ÚVO a pochybnostiam
o transparentnosti a korektnosti obstarávania. Na veľkú
časť tejto sumy si mesto Stupava zoberie úver od komerčnej banky a bude ho splácať aj s úrokmi.
Ďalšie navýšenie sumy za realizáciu projektu, ktorú si „odnesie“ mesto a rovnako sa dá pripísať už spomenutému
verejnému obstarávaniu, je 15% zo sumy 39 452,61 €,
ktorou sa navýšila cena realizácie z dôvodu zdržania projektu a rastu DPH.
Položka
Suma v €
Suma v SKK
Komplexné zabezpečenie verejného obstarávania
7500 €
226 000 Sk
manipulačný poplatok a odplata za poradenskú činnosť
614 087,5 €
18 500 000 Sk
5% spolufinancovanie projektu mestom
568 801,28 €
17 135 707 Sk
10% ceny projektu, ktoré malo financovať pôvodne MŽP
1 137 602,56 €
34 271 414 Sk
Navýšenie z dôvodu zvýšenia DPH
5 917,89 €
178 282 Sk
SPOLU
2 333 909,23 €
70 311 404 Sk
Účet za „zbabranú kanalizáciu“, ako ju nazval náš pán
primátor vo svojej predvolebnej kampani, sa teda šplhá
k 2,5 mil. EUR. Z toho minimálne 1,14 mil. EUR ide na
vrub pochybného verejného obstarávania, ktoré pre nás
zrealizovala firma, čo od mesta zinkasovala viac ako
620 tis. EUR.
V súvislosti s obstarávaním realizačnej firmy sa vynára
ďalšia otázka: Mohlo mesto ušetriť ďalšie finančné prostriedky, ak by sa „súťaže“ zúčastnila viac ako jedna firma?
Mnoho ľudí kanalizáciu považuje za nehorázne predraženú a preto je to veľmi pravdepodobné. Realita však bola
inzercia
iná, ponuka na realizáciu projektu na základe podmienok
VO prišla len jedna a tak prirodzene „vyhrala“.
Po nástupe novej slovenskej vlády sme svedkami prehodnotenia mnohých zmlúv a znižovania dohodnutých
cien realizácie verejných projektov. Žiaľ, v Stupave na
komunálnej úrovni tomu tak nie je. Aj napriek tomu, že sa
kvôli hospodárskej kríze výrazne znížili ceny niektorých
stavebných materiálov a prác, pán primátor podpísal vo
februári dodatok č.3 k zmluve o dielo, kde sa cena realizácie projektu navyšuje o ďalších takmer 40 tis. EUR.
Na záver jedna úvaha: Elektronické obstarávanie je
vo všeobecnosti považované za najefektívnejší a najtransparentnejší spôsob nákupu tovarov a služieb a predaja prebytočného majetku s rýchlou návratnosťou vložených prostriedkov. V Stupave však na škodu všetkých
občanov (resp. minimálne veľkej väčšiny z nich) stále nie
je realitou. Kedy začne mesto týmto spôsobom šetriť naše
peniaze?
Chronológiu vývoja situácie okolo projektu kanalizácie a
mnoho ďalších dokumentov týkajúcich sa kanalizácie môžete nájsť na stránke www.mojastupava.sk
Ľubomír Bugala
strana 2
Stupavské dopravné sudoku
1. Dopravná politika
Termín som si vypožičal zo známeho japonského hlavolamu – ktorého časti súvisia cez číselné vzťahy. Ak zmenite
jedno číslo, ovplyvníte riešenie celej tabuľky. Tento princíp veľmi dobre ilustruje logiku dopravných vzťahov v Stupave.
Náš článok – a jeho tri pokračovania – budú teda o doprave, jej druhoch, problémoch, možných riešeniach a víziách.
Budeme radi, ak prispejete aj Vy svojimi názormi a podnetmi do diskusie počas seriálu o doprave
Doprava je spôsob premiestňovania objektov a ľudí
a technologicky sa skladá z dopravných prostriedkov, dopravnej infraštruktúry a organizácie dopravy. Celý zmysel
dopravy spočíva v tom, aby slúžila ľudom, ich potrebám
a kvalite života. Jej koncepty, pravidlá a organizáciu by
mali ľudia riadiť cez svojich zástupcov - ak to tak nie je,
treba to napraviť. Poznáme negatívne príklady z nášho
okolia: napr. Svätý Jur, cez stred ktorého prehnala ruka
byrokrata 4-prúdovú tranzitnú komunikáciu - alebo každodenný dopravný kolaps v Rovinke, dôsledok nerovného
boja samosprávy s chamtivosťou developerov. Máme ale
aj pozitívne vzory u susedov - v Gänserndorfe a Břeclavi
– v sídlach, ktoré riadia vývoj svojej dopravy ku variabilnosti a optimálnosti pre cestujúcich: pripojenia na diaľnia) kvalifikovaná pracovná sila pre metropolu
cu, obchvaty pre kamióny, rýchle a moderné prímestské
b)
služby, hlavne rekreačné a obchodnícke - a potom - až
vlaky, elektrifikovaná verejná doprava, zberné parkoviská
kdesi
na konci sú lokálne výrobky. Miestne výrobné kapaa parkovacie domy a sieť bezpečných cyklotrás...
city – ovocinárstvo, zeleninárstvo, rybnikárstvo, konzerváreň a cementáreň – sú len tieňmi minulosti. Dopravnú
Stupava síce nie je na tom až tak zle ako dnes Rovinpolitiku preto treba premyslieť znova (a znova) aby reflekka, ale – „potenciál zlepšenia“ – ako sa eufemisticky
tovala aktuálnu situáciu a NAŠE potreby, pričom mala by
vraví nedostatkom – má značný. Kým sa dostaneme ku
odpovedať na otázky:
konkrétnym problémom, pristavme sa krátko pri doprav- ako zabezpečiť, aby 3000 Stupavčanov, mohlo denne
nej politike. Dopravná politika je súbor zásad, konceptov
dochádzať do Bratislavy za prácou a vzdelaním – a to dnes
a návodov na riadenie – skôr by sa dala označiť ako straa v dohľadnej budúcnosti?
tégia (angl. slovo „policy“ má aj druhý význam: plán, línia,
- ako dopraviť obyvateľa z okraja (krídla) či z mikroregiónu
kurz). Aká je teda Stupava a jej dopravná politika?
do centra bez použitia automobilu?
Stupava je malé mesto, „mjestečko“ (do 20. tis.), ktoré je
- ako obmedziť zápchy a problémy s parkovaním?
stredom podpajštúnskeho miniregiónu – a spolu s ním
- ako podporiť ekologické druhy dopravy (bicykle a elekrotvorí satelitnú oblasť metropoly Slovenska. Má tvar primobily)?
bližne motýľa s krídlami rozprestrenými medzi Karpatmi
- ako zvýšiť bezpečnosť dopravy, hlavne s ohľadom na
a diaľnicou. Cez jeho telo prechádza frekventovaná štátdeti?
na cesta č. 2 – denne do 20-tisíc vozidiel, železnica je
- ako eliminovať v meste exhaláty a hluk automobilovej
umŕtvená, vlastné MHD nemá a prejsť Stupavu na bidopravy (hlavne nákladnej)?
cykli je veľmi hazardný šport – to všetko súvisí s prudkým nárastom automobilovej dopravy. Posledné mne
známe sformulovanie dopravnej politiky sa nachádza
v dokumente „Územný plán mesta Stupavy“ z r. 2005. (na
www.stupava.sk oddiel „Strategické dokumenty“). V kapitole 10. rozoberá v podstate len infraštruktúru cestnej
dopravy – južnú a severnú diaľničnú križovatku a obchvat.
Materiál sa letmo dotkne cyklotrasy východ-západ a len
veľmi platonicky sa zmieni o význame železnice. Ďalším strategickým dokumentom je „Územný plán Regiónu
BSK“ z júna 2010 (tamtiež), kde z hľadiska Stupavčanov
došlo k nemilej redukcii – materiál vynecháva severnú
diaľničnú križovatku a dopravu v mikroregióne vníma len
ako automobilovú. Oba dokumenty nezachycujú posledný
trend v Bratislavskom kraji – sťahovanie ľudí za bývaním
na vidiek, pričom ich pracovné miesta ostávajú v metropole. Predpokladá to existenciu plošného, rýchleho a pružného verejného dopravného systému – alebo nekonečné
kolóny automobilov so všetkými vedľajšími dôsledkami.
Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať– v ďalších pokračovaniach „Skolsky autobus“,Kyvadlovy autobus“, „Zeleznica sa vrati“ a „Infrastruktura inak“.
Dalibor Bošňák
(autor je informatik, pochádza z Lamača a už 8 rokov žije
v Stupave)
Keď naši dedovia postavili pred 100 rokmi v Stupave železnicu – mali jasnú stratégiu – dopraviť svoje produkty na
viedenský trh. Aké produkty potrebuje Stupava prepravovať dnes? Aj keď to možno znie divne, hlavným stupavským produktom dnes je strana 3
inzercia
Mestské zastupiteľstvo rokovalo dňa 28.04.2011
Následne mestské zastupiteľstvo schvaľovalo nasledovné návrhy uznesení s týmto výsledkom:
a. MsZ poveruje prednostu úradu pripraviť technické ako i finančné možnosti v rámci audiovizuálneho záznamu zo zastupiteľstiev, preveriť možnosti využitia techniky MKIC. Za uznesenie hlasovalo 11 poslancov, zdržali sa
Mózová a Úkropec. Uznesenie bolo prijaté.
b. MsZ poveruje prednostu úradu pripraviť zmeny RP podľa pripomienok pána Maroša a to najmä archiváciu
najmenej 20 rokov a duplicitné vyhotovenie archivačných médií. Za uznesenie hlasovali 4 poslanci Maroš, Gorbár,
Kazarka a Lachkovič. Ostatní poslanci sa zdržali hlasovania. Návrh uznesenia o úprave RP nebol schválený.
c. MsZ ukladá prednostovi úradu skvalitniť písomné záznamy z MsZ. Za uznesenie hlasovalo 12 poslancov. Poslanec Maroš sa zdržal hlasovania. Uznesenie bolo prijaté.
O skvalitnení zápisov a záznamov (audio video) z rokovaní MsZ poslanci diskutovali a prijali uznesenia, čo im trvalo
16 minút. Prekvapením je, že väčšina poslancov nepovažuje za dôležité venovať pozornosť archivácii dokumentov,
a z toho vyplývajúcu úpravu RP (viď bod b.). Dôsledná a bezpečná archivácia dokumentov z rozhodnutí MsZ je mimoriadne dôležitá pre budúce samosprávy, aby mali kde čerpať poznatky, ako ich predchodcovia spravovali mesto (napr.
v súčasnej dobe súdny spor s Polygón alebo Cevaservis).
Ďalej rokovanie pokračovalo v zmysle schváleného programu.
3. Kontrola úloh
a. Úlohy súvisiace s kanalizáciou
budú súčasťou informácie v bode 15.
b. Úlohy súvisiace s obchodnými súťažami (predaj pozemkov) budú prerokované v bode 5. Obchodné verejné súťaže.
c. K zriadeniu parkoviska pred MŠ na
Marcheggskej ulici poslanec Maroš
vzniesol dotaz na odborný odhad nákladov realizácie. Vedúci oddelenia
VaŽP nevedel na otázku odpovedať,
uviedol, že jednoduchý projekt spracováva projektant, k dispozícii bude
29.04.2011.
d. Návrh VZN o znížení poplatku
z 250 € na 166 €/rok za vyhradené
parkovacie miesta VZN bol zverejnený, úrad neobdržal žiadnu pripomienku od občanov. Poslanec Maroš
uviedol, že zníženie poplatku je precedens vo vzťahu k neposkytnutiu
príspevku na vývoz splaškov. Ďalej
sa zaujímal, aký výpadok v mestskej
kase to bude predstavovať. Odznela
informácia, že po zvýšení ceny parkovného na 250 € sa občania odhlasovali, teda toto zníženie by malo byť
pre mesto z hľadiska finančného prospešné.
Bolo konštatované, že všetky úlohy
boli splnené.
4.Veci majetkové
bez komentára, podrobnosti sú v zápisnici na webe mesta
5. Verejné obchodné súťaže
Mesto zverejnilo 3 obchodné súťaže na predaj pozemkov „Malý Háj,
Kalinčiakova a Zadná“. Na Malý Háj
neprejavil záujem nikto, na Zadná
bola ponúknutá nízka cena 50 €, ktorú MsZ neakceptovalo. Na pozemky
Kalinčiakova boli dvaja záujemcovia,
najlepšiu ponuku predložili spoločne
František Lachkovič a Marian Kralovič. MsZ odsúhlasilo predaj za cenu
61,10 €/m2. Mesto z predaja pozemku p. č. 3767/20 o výmere 1.870 m2,
získa 144.257,- €
6. Záverečný účet mesta
Poslanci k záverečným účtom mesta,
MsPTS, MKIC a VaK Stupava nemali pripomienky, materiály schválili.
S týmto bodom programu bezprostredne súvisí „Správa nezávislého audítora“, „Správa HK k záverečnému účtu mesta“ a „Správa
hlavnej kontrolórky (HK) z kontroly
inventarizácie majetku záväzkov
k 31.12.2010“, ktoré poslanci vzali na
vedomie.
10. Informácia o zabezpečení úveru od bankových inštitúcií
Poslanci schválili poskytnutie úveru vo výške 1 mil. € od VUB, ktorá
oproti Dexia Banka a BKS Bank AG,
dala najvýhodnejšie podmienky pre
mesto. Uvedený úver bude použitý
na dostavbu Kanalizácie a ČOV.
11. Informácia o IT (informačné
technológie) - server MsÚ
a. bola podaná informácia o nevyhovujúcom technickom stave výpočtovej techniky na MsÚ v celej šírke
problémov (server, PC, SW)
b. poslanec Kazarka poukázal na
to, že niekto IT prevádzkoval a či ho
nie je možné nejakým spôsobom postihnúť. Pán primátor na to reagoval
s tým, že možnosť zosobnenia problematiky dá preveriť právnikom mesta.Paradoxne k vystúpeniu poslanca
Kazarku vyznieva skutočnosť, že
strana 4
v 12/2008 bol členom výberovej komisie (spolu s poslancami Mazúr
a Hornová) na notebooky (NB) pre
poslancov, a následne, dodávateľ NB
sa stal prevádzkovateľom výpočtovej
techniky na MsÚ. Súčasne považujem za potrebné uviesť, že pri dodávke NB som výberovej komisii predložil filozofiu využívania počítačov
s centrálnym serverom. Na škodu
veci to ostalo bez povšimnutia a teraz
sa pán poslanec čuduje, kto je za to
zodpovedný (ako bol robený výber,
sa dá domyslieť).
c. poslanec Lachkovič poukázal na
potrebu výberového konania na dodávateľ servera, k čomu pán primátor uviedol, že môže byť vo výberovej
komisii
d. k uvedenej problematike mi bolo
udelené slovo, kde som poukázal na
alarmujúci stav výpočtovej techniky
v celej šírke problémov (viac je v zápise na WEB-e mesta). Taktiež som
zdôraznil aj alarmujúci stav spracovania dokumentov mestom, ktoré
mimo iné plytvajú pamäťovou kapacitou, ktorá potom je nedostatočná
pre zálohovanie. To niečo napovedá
o ovládaní práce s PC zo strany zamestnancov mesta a tiež zamestnancov organizácií zriadených mestom
(potvrdzujú to materiály predkladané
do MsZ).
e. poslanci následne súhlasili s presunom prostriedkov na zakúpenie
Ortofotomapy v prospech servera
a IT a zapracovaním čiastky cca 15
tis. € do rozpočtu mesta.
12. Odmeny primátora a hlavnej
kontrolórky (HK) za 1. kvartál, zvýšenie platu HK – odišiel primátor
a HK
a. po prednesení návrhu na priznanie odmeny primátorovi vo výške
3.000 €, poslanec Maroš navrhol nepriznať odmenu s ohľadom na potrebu zakúpenia SW pre MsÚ. Odmena
primátora podľa návrhu bola schválená, proti boli poslanci Maroš a Lachkovič, zdržal sa poslanec Rigler
b. MsZ schválilo plat HK vo výške
1.400 € mesačne s účinnosťou od
01.04.2011. Hlasovania sa zdržala
poslankyňa Mózová.
c. po prednesení návrhu na priznanie
odmeny HK vo výške 1.260 €:
• poslankyňa Mózová navrhla krátenie o 50 %, t.j. na 630 €, k čomu
uviedla, že čo také významné urobila,
aby dostala plnú odmenu
• na návrh poslankyne Mózovej reagoval poslanec Maroš tak, že pri
návrhu o odmene primátora jej táto
skutočnosť nevadila. Poslankyňa
Mózová reagovala tým, že s prácou
pána primátora je spokojná
• poslanec Úkropec uviedol, že HK
v tomto prvom štvrťroku odviedla veľmi dôležitú prácu nad rámec svojich
povinností, zaslúži si odmenu v plnej
výške (tu paradoxne vyznieva informovanosť pani poslankyne o rozsahu
práce HK)
• návrh na priznanie krátenej odmeny o 50 % HK neprešiel, za krátenie
hlasovali poslanci Mózová a Rigler,
ostatní sa hlasovanie zdržali
• návrh na priznanie plnej odmeny
HK bol poslancami schválený, hlasovania sa zdržali poslanci Mózová,
Mackovič, Rigler, Rác a Gorbár
d. pán primátor uviedol, že v tomto
kvartáli v niektorých veciach pochybil
a s ohľadom na situáciu s rozpočtom
mesta oznámil, že schválenej odmeny sa vzdáva v plnom rozsahu.
13. Informácia o financovaní školskej športovej haly
a. riaditeľ základnej školy požiadal
mesto o dotáciu na prevádzku športovej haly v roku 2011 minimálne vo
výške 10 tis. €
b. v diskusii bolo poslancami Kazarka
a Lachkovič poukázané na to, že na
rokovaniach predchádzajúcej samosprávy bolo konštatované, že dotácia
na prevádzku športovej haly nebude
poskytnutá.
c. pán primátor uviedol, že prevádzkové náklady zvyšuje konštrukčné
riešenie haly, a jej minimálne využívanie na komerčné účely. Vyjadril názor, že vyčíslené náklady sú reálne.
d. poslanec Úkropec uviedol, že požiadavku by malo MsZ len zobrať na
vedomie a sledovať, ako sa riaditeľ
základnej školy s problémom popasuje.
e. MsZ svojim uznesením schválilo
dotáciu vo výške 10 tis. €. Proti boli
poslanci Lachkovič a Maroš. Hlasovania sa zdržali poslanci Rigler,
Gorbár a Kazarka. Súčasne MsZ
uložilo prednostovi úradu zapracovať uvedenú čiastku do rozpočtu
mesta pre tento rok. Proti schváleniu
tejto úlohy boli poslanci Lachkovič
a Maroš, hlasovania sa zdržali poslanci Gorbár a Kazarka.
14. Informácia – MŠ rekonštrukcia
Ružová, MŠ J. Kráľa – 2 triedy
a. MŠ na Ružovej ulici, mesto plánuje rekonštrukciu pavilónu bývalých
detských jaslí tak, aby do konca augusta bola rekonštrukcia dokončená
a kapacita bola zväčšená o 20 miest.
Náklady rekonštrukcie sú vo výške
60 tis. €.
b. MŠ Janka Kráľa, plánovaná je
prístavba s kapacitou 40 miest, termín ukončenia stavby je 31.12.2011.
Investičné náklady sú vo výške
274 tis. €.
c. MsZ v predmetnej veci vzalo informácie na vedomie a uložilo prednostovi vykonať potrebné kroky súvisiace
s realizáciou.
15. Informácia o stave realizácie
projektu Dostavba kanalizačnej
siete a intenzifikácia ČOV mesta
Stupava
a. vedúci VaŽP informoval, že v súčasnosti je dostatok informácii na
webe mesta o stave pokračujúcich
prác na dobudovaní Kanalizácie
a ČOV.
b. poslanci diskutovali o tom, či je
potrebné dodatočne realizovať kontrolu zhutňovania výkopov na náklady
mesta, nakoľko máme 5 rokov záruku
a do tej doby by sa mali nedostatky
zhutňovania prejaviť.
c. poslanec Úkropec sa vyjadril, že
dodatočné merania sú zbytočné a zaťažia rozpočet mesta.
d. občasný stavebný dozor (Hydrocoop – pán Slezák) uviedol, že
testy zhutňovania sa robia približne
každých 150 m, výsledky sa nedajú
oklamať (napriek tomu, cesty sa nám
prepadávajú už po roku. Ako to bude
vyzerať o 5 – 10 rokov ?)
e. poslanec Lachkovič vyslovil názor,
že dodatočné merania zhutnenia nám
nič neprinesú, veď pohľadom na Listrana 5
povú ulicu vidíme, ako nekvalitne
kvalitne boli práce vykonané.
f. primátor vyjadril názor, že je vhodné vytipovať napr. 3 miesta na kontrolu zhutnenia, nakoľko občania poukazujú na nedostatky realizácie, pričom
z rezervy projektu bude možné čerpať
náklady na nepredvídané okolnosti
g. v nadväznosti na môj list (Voda)
poslancom vo veci diskriminačných
podmienok napojenia obyvateľov na
kanalizačnú sieť (realizovať betónovú
šachtu s priemerom 1 m a výškou cca
2 m), poukázal som aj na to, že VaK
Stupava prevádzkuje na ulici Kúpeľnej revízne PVC šachty o priemere
40 cm, prečo potom žiada občanov
o niečo iné. K uvedenej téme boli nasledovné reakcie:
• pán Fabián, vedúci VaK Stupava sa
vyjadril v tom duchu, že predbieham
udalosti, nakoľko najskôr musí byť
kolaudácia kanalizácie a následne
občania obdržia list s podmienkami
napojenia podľa Zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciach č. 442/2002 Z.z., § 18, ods. (2)
písmeno f.
• uvedený paragraf zákona stanovuje
„Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
je ďalej povinný bezodplatne stanoviť
technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť“. Je teda otázne,
či to musí byť guľatá betónová šachta
priemeru 1 m. Súvisiaca norma o niečom takom nehovorí.
• vedúci oddelenia VaŽP sa vyjadril
v tom duchu, že občania si budú môcť
práce vykonať aj individuálne. Pritom
nezdôraznil, že to musí byť vyššie
uvedená šachta.
h. v súvislosti s napojením domových
kanalizácií na verejnú kanalizačnú
sieť, som považoval za účelné, s určitým predstihom na webe mesta zverejniť zmluvné podmienky napojenia.
Prečo sa tomu mesto bráni, mi nie je
jasné.
i. mestské zastupiteľstvo vzalo na
vedomie informácie o stave prác na
dobudovaní kanalizácie a ČOV.
16. Zmena územného plánu Mesta
Stupava
MsZ uvedený bod programu z rokovania stiahlo.
17. Informácia MsP o bezpečnostnej situácii Mesta Stupava
pokračovanie na strane 5
pokračovanie zo strany 5
čom niektoré štatúty nerobia česť komisii (čitateľ má možnosť oboznámiť sa so štatútmi komisií na webe mesta).
bez komentára, podrobnosti sú v zápisnici na webe mesta
18. Informácia o priebehu výberových konaní, menovanie do funkcií
a. MsZ vzalo na vedomie menovanie Mgr. Petra Kalivodu
do funkcie prednosta MsÚ s účinnosťou od 01.04.2011
b. MsZ vzalo na vedomie menovanie Ing. Jána Juriu do
funkcie riaditeľa spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.
s účinnosťou od 16.04.2011.
c. MsZ vzalo na vedomie menovanie Ing. Stanislava
Hromkoviča do funkcie vedúceho oddelenia výstavby
a životného prostredia MsÚ s účinnosťou od 16.05.2011
(v uvedenej funkcii nahradí pána Illiťa, ktorý má ďalej vykonávať funkciu manažéra projektu Kanalizácia a ČOV).
d. MsZ uložilo prednostovi úradu uzatvoriť pracovnoprávny vzťah s Mgr. Danou Kľučárovou na zastupovanie
riaditeľa MKIC, uvoľneného na výkon funkcie primátora,
s účinnosťou od 01.06.2011.
19. Štatúty komisií
a. informácie o štatútoch komisií predniesol prednosta
úradu
b. v diskusnom príspevku som upozornil na nejednotnosť
spracovania jednotlivých štatútov (rôzna štruktúra), pri-
c. Dňa 10.04.2011, po 3 ročnom úsilí, bolo slávnostne
otvorené „Komorné divadlo“, o čo sa nemalou mierou
pričinil poslanec Maroš (predseda občianskeho združenia
Pour Art), a tým vedľa Dní zelá, zviditeľňuje Stupavu za
chotárom mesta. Preto som v zmysle slov pána primátora
uverejnených vo volebnom programe – časť kanalizácia
„Bez farby politického trička, bez predsudkov a nevraživosti“, navrhol predsedovi komisie kultúry, športu
a školstva poslancovi Mózovi, či by nebolo vhodné, aby si
v uvedenej komisii vymenili s poslancom Marošom svoje
posty, a tým v rámci politickej kultúry, by boli uznané kvality pána Maroša v kultúrnej oblasti (disponuje aj súvisiacim
vzdelaním). Na uvedený návrh nebola reakcia, čo ďalej
nekomentujem.
Záverom považujem za potrebné uviesť, že MsÚ vyhotovený a dňa 05.05.2011 na web mesta zverejnený zápis
z rokovania MsZ, má vyšší informačný obsah ako predchádzajúce zápisy. Z uvedeného vyplýva, že snaha, ktorá v tomto smere bola vynaložená, začína prinášať svoje
ovocie.
Stupava 05.05.2011
S Ú Ť A Ž
Ing. Stanislav Voda
F i f i d l o
Zapojte sa s nami do súťaže o hodnotné ceny, ktorú
každý mesiac vyhlasujeme v mesačníku Moja Stupava a na stránke www.mojastupava.sk.
Aktuálna súťaž: Vyhlasujeme súťaž o drevinu Thuja occidentalis Smaragd v hodnote 15 EUR venovanú záhradným centrom firmy Landscape Market
spol.s r.o.
Súťažná úloha: Uveďte slovenský názov ihličnana
Picea omorika.
Tip: Odpoveď nájdete na web stránke
www.landscape.sk
Vaše odpovede na súťažnú otázku spolu so svojimi kontaktnými údajmi (Meno, Priezvisko, Adresa,
tel. číslo alebo e-mail) zasielajte do 10.06.2011
20.00 hod na e-mailovú adresu [email protected] alebo písomne na adresu Cementárenská 8,
900 31. V prípade viacerých správnych odpovedí
bude výherca vyžrebovaný.
Zároveň srdečne blahoželáme výherkyni súťaže
o 4 GB USB kľúč a poukážku na nákup tovaru
v celkovej hodnote 20 EUR v obchode spoločnosti DELETE Computers, s.r.o. Viere Šmelíkovej.
24.5. o 16.30 prednáška na tému “Opaľovacie krémy
a starostlivosť o pleť”
Prednáška bude v herni MC Fifidlo, vstupné 1€ (v cene
vstupného je zahrnuté občerstvenie pre rodiča i dieťa)
25.5. o 9.30 prednáška na tému “Moderné látkové
plienky”
Prednáška bude v herni MC Fifidlo, vstupné 1€ (v cene
vstupného je zahrnuté občerstvenie pre rodiča i dieťa)
Na prednášky je potrebné prihlásiť sa buď mailom na [email protected]
(do predmetu správy je potrebné uviesť “prednaska datum”) alebo SMS na tel.č. +421 908 286 855, kvôli zabezpečeniu občerstvenia.
inzercia
UŽ AJ V STUPAVE
• predaj ľahkých strešných krytín MASLEN, klampiarskych
prvkov a doplnkov
• vo veľkoobchodných cenách výrobcu
• doprava v Stupave a okolí zdarma
• pre konečného zákazníka zabezpečíme zaškolenú realizačnú firmu
• možnosť pre firmy výhodne odoberať a montovať
• predaj plastových obkladov a plotových dielcov
VYUŽITE DOBRÉ CENY
VIKA trade, s.r.o., Malacká 1, Stupava
Tel. 02/65936408, 0903 427 571
strana 6
Realitná poradňa
VETERANS CUP 2011
Dobrý deň, mala by som na Vás otázku. Chcem kúpiť byt
cez nemenovanú RK. Oni odo mňa požadujú zaplatiť zálohu za byt. No bojím sa, že o peniaze prídem. Ako mám
postupovať a na čo si mám dať pozor?
Dobrý deň. Ak prejavíte skutočný záujem o kúpu konkrétneho bytu, realitná kancelária s
Vami uzavrie tzv. „rezervačnú
zmluvu“. Takto sa vyhnete tomu,
že kým Vy si vybavujete napríklad hypotekárny úver na byt,
predávajúci zatiaľ byt predá niekomu inému. Takisto predávajúci majú väčšiu istotu, že Vy ako
kupujúca byt naozaj aj kúpite
a nebudú čakať nadarmo.
V rezervačnej zmluve musí byť presne definovaná nehnuteľnosť, o ktorú máte záujem. To znamená presná adresa, kde sa nehnuteľnosť nachádza, ak sa jedná o byt, tak
aj poschodie a číslo bytu. Označenie parcely, veľkosť podielu bytu a spoluvlastníckych podielov v bytovom dome.
Tiež musí byť v tejto zmluve napísané, kto je majiteľom
bytu, číslo listu vlastníctva a prípadné ťarchy.
Ďalej musia byť v rezervačnej zmluve zapísané dohodnuté podmienky predaja a lehoty na uzatvorenie zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve alebo samotnej kúpnopredajnej
zmluvy, kúpna cena ako aj spôsob jej zaplatenia.
Pri podpisovaní rezervácie bytu sa obyčajne skladá aj rezervačná záloha. Táto by mala tvoriť 1. časť kúpnej ceny,
čo musí byť v rezervačnej zmluve uvedené. Teda je to
suma, ktorá sa pri podpise kúpnych zmlúv od celkovej
ceny nehnuteľností odráta, keďže sa považuje za zaplatenú.
Najlepší spôsob je, ak zálohu skladáte na účet realitnej
kancelárie. Realitná kancelária by mala mať na tento účel
zriadený depozitný účet. Ak totiž zálohu zložíte do rúk
predávajúceho a on neskôr od obchodu odstúpi, dostanete od neho svoju zálohu späť oveľa zložitejším spôsob,
ako by ste si ju mali právne vymáhať od realitnej kancelárie. V rezervačnej zmluve musí byť uvedené, komu
a akým spôsob platíte rezervačný poplatok.
Súčasťou rezervačnej zmluvy sú aj zmluvné pokuty, ktoré
by mali byť obojstranné. Teda rovnaké aké sú pre Vás, by
mali platiť aj pre predávajúcich. Zmluvná pokuta je obyčajne vo výške zloženej zálohy. V prípade Vášho odstúpenia od zmluvy, Vám teda záloha prepadá a získava ju
poškodená strana (príp. strany). Ak od obchodu odstúpia
predávajúci, Vami zložená záloha sa Vám vráti a máte
nárok na „odškodné“ od predávajúcich vo výške zloženej
zálohy.
V sobotu 16. apríla sa v Mestskej športovej hale uskutočnil prvý ročník medzinárodného turnaja v hádzanej
starých pánov a skúsených dám VETERAN´S CUP STUPAVA 2011 pod záštitou Ministra obrany SR. Turnaja
sa zúčastnilo 8 mužských družstiev, vrátane domácich
a partnerského mesta Stupavy - Ivančíc z Českej republiky. V kategórii žien sme privítali 4 družstvá.
Úspešný turnaj vyzdvihlo prvé miesto stupavských mužov, ktorí prešli celým turnajom bez zaváhania, ako aj
predvedená hra stupavských žien, ktoré mali na prípravu
na turnaj len 2 mesiace a aj napriek tomu odohrali kvalitné
a vyrovnané zápasy. Druhé miesto v kategórii mužov obsadili Malacky, tretie skončili Ivančice. Ženskú časť turnaja
vyhralo družstvo Nitry pred Šaľou a treťou Bratislavou.
Radi by sme srdečne poďakovali výbornému obecenstvu,
ktoré nám pripravilo skvelé a búrlivé prostredie, kde bola
radosť hrať. Tak isto naša vďaka patrí Ministrovi obrany
SR pánovi Galkovi, primátorovi mesta Stupava pánovi
Slezákovi, vedúcemu služobného úradu MO SR pánovi
Plučínskemu a pani Hane Papovej – Davidovej, bývalej
reprezentantke ČSSR v hádzanej, ktorí svojou účasťou
podporili náš turnaj. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj sponzorom, organizačnému tímu a všetkým hráčom.
Martin Haluška
iných potrebných úkonov smerujúcich ku kúpe nehnuteľnosti. Dobrá realitná kancelária by Vám mala zabezpečiť
vybavenie znaleckého posudku a hypotekárneho úveru.
Vybavenie hypotekárneho úveru zo strany realitnej kancelárie znamená, že Vám cez svojich finančných a hypotekárnych poradcov zabezpečia vyrozumenie o poskytnutej výšky hypotéky od všetkých bánk. Teda nie od jednej,
s ktorou úzko spolupracujú. Len tak môžete povedať, že
Vám bol poskytnutý kvalitný hypotekárny servis a Vy ste
sa mohli slobodne rozhodnúť na základe ponuky.
Počas lehoty na uzavretie zmluvy máte čas na vybavenie znaleckého posudku, hypotekárneho úveru, prípadne
Petra Kajzerova
Certifikovany partner predaja, RE/MAX Elite
0903 584 044
Vydáva: OZ Moja Stupava, Cementárenská 8, 900 31 Stupava, tel.:0917 892 508, e-mail: [email protected], web: www.mojastupava.sk, registračné číslo: EV
4258/11,redakčná rada: Ing.Ľubomír Bugala, Ing. Adrian Lakoštík, Ing. Milan Frolo, Ing. Stanislav Voda, grafická úprava: Marianna Volná
strana 7
Zoznam partnerov OZ Moja Stupava
inzercia
Pizzeria u Samira - zľava 30%
Petra Kajzerová, RE/MAX Elite
Fotosvet, s.r.o. - zľava 15%
Team Taxi
Igor Veselý - Plastové okná - zľava 15%
Martin Herák - Šmudlík - Stavebné práce
a materiál - zľava 8% a 2%
Autodiely MP, s.r.o. - zľava 7%
Delete, s.r.o. - zľava 2% a 10%
Axial, s.r.o. - zľava 5%
automatické systémy pre krídlové a posuvné brány
garážové vráta
automatické závory
mechanické komponenty pre brány
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
AXIAL, s.r.o.
Dlhá 25/B
900 31 Stupava
Tel./fax: 02 6545 7107
[email protected]
www.axial.sk
strana 8
Download

stiahnúť tu. - Moja Stupava