Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Pasja. To słowo najlepiej obrazujące przesłanki powstania naszej
firmy. Spółka Water Jet rozpoczęła działalność dzięki zaangażowaniu ludzi, dla których sporty motorowodne są czymś więcej,
niż tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu, dla których
stanowią one istotny czynnik samorealizacji. Godziny spędzone
na wodzie pozwoliły nam zdobyć znaczący bagaż doświadczeń,
którym chcielibyśmy się podzielić z naszymi Klientami.
Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu kadry Water
Jet przynajmniej część naszej pasji stanie się także Państwa
udziałem.
Jesteśmy największą firmą motorowodną w Polsce.
Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji motorowodnych imprez stacjonarnych, rejsów - po morzu, jeziorach i rzekach, akcji promocyjno-samplingowych oraz innych eventów, m.in. pokazów z wykorzystaniem łodzi i skuterów
motorowodnych czy produkcji telewizyjnych. Do tej pory zorganizowaliśmy kilkaset imprez, na których całkowicie bezpiecznie bawiło się kilkadziesiąt tysięcy osób.
Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym personelem oraz własnym, nowoczesnym sprzętem: najwyższej klasy skuterami wodnymi, łodziami motorowych typu RIB, luksusowymi jachtami motorowymi, największą w Polsce łodzią
parasailingową, pontonami z silnikami elektrycznymi, kajakami oraz rowerami oceanicznymi.
Posiadamy własne Centrum Sportów Motorowodnych zlokalizowane w centralnej Polsce w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim.
Dzięki takim atutom jak wieloletnie doświadczenie, dbałość o bezpieczeństwo, wykwalifikowany personel, najwyższej jakości sprzęt oraz własna logistyka, od 2006 r. jakość naszych usług potwierdza Certyfikat ISO 9001:2001.
www.water-jet.com.pl [email protected]
Passion
This word illustrates the meaning of our business’ creation best. We are the best motorboat company in Poland. We specialize in comprehensive realization of stationary motorboat events, cruises – on sea, lakes and rivers, promotional-sampling campaigns and other events, such as exhibitions using boats and water jet-skis or television productions.
To this date, we have organized several hundred events, which were enjoyed by tens of thousands people in complete safety. We have a highly skilled personnel at our disposal
as well as our own, modern equipment: high-performance water jet-skis, RIB-type motorboats, luxury motor yachts, the largest parasailing boat in Poland, pontoons with
electrical engines, kayaks and ocean paddleboats.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Imprezy stacjonarne organizujemy w systemie oddzielnych
Bezpieczeństwo na wodzie:
stanowisk z danym sprzętem:
- nad bezpieczeństwem uczestników każdej organizowanej
- skutery wodne
przez nas imprezy, czuwają ratownicy WOPR (Wodnego
- łodzie motorowe typu RIB
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego),
- jachty motorowe
- wszystkie nasze jednostki posiadają zdalnie sterowane
- łódź parasailingowa
wyłączniki, pozwalające na wyłączenie każdej z maszyn
- atrakcje holowane
w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia,
- dodatkowe atrakcje wodne
- pełen pakiet ubezpieczeń obejmujący uczestników imprezy i wykorzystywany sprzęt, zawarty jest
Organizowane przez nas eventy motorowodne zawsze
w standardowych cenach naszych usług,
odbywają się na zamkniętym, specjalnie oznaczonym
- posiadamy certyfikaty ISO 9001:2001 w zakresie kom-
akwenie, dostępnym tylko dla uczestników. Pozwolenie
pleksowej organizacji szkoleń i imprez rekreacyjno-sporto-
na zamknięcie danego akwenu jest każdorazowo uzyskiwa-
wych, a także prowadzenia szkoleń motorowodnych.
ne w stosownym Urzędzie Morskim lub Urzędzie Żeglugi
Śródlądowej.
Goście przebierają się w pianki neoprenowe w specjalnych namiotach rozstawionych na plaży wyposażonych
w przebieralnie. Z uwagi na różne warunki atmosferyczne,
a zwłaszcza temperaturę wody, wszystkich uczestników
imprezy ubieramy w pianki neoprenowe długie lub krótkie, gwarantujące komfort termiczny. Wszyscy uczestnicy
ubrani są również w kamizelki asekuracyjne.
Stationary events
We organize stationary events in a system of separate posts for each type of equipment: water jet-skis, RIB-type boats, motor yachts, the parasailing boat, hauled attractions,
additional water attractions. The events organized by us always take place in a closed, specially marked body of water, available only to participants.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Imprezy stacjonarne
Tor skuterowy
Uczestnicy biorą udział w szkoleniu motorowodnym na wytyczoboje wyznaczające tor pływania
WOPR
nym żółtymi bojami akwenie. Za pomocą boi szarych i czerwonych
dodatkowo wytyczony jest tor pływania skuterami wodnymi.
boje zamykające akwen
Są one tak ustawione by wpływające i wypływające skutery
nie kolidowały ze sobą. Każdy z uczestników samodzielnie prowadzi
skuter uczestnika
swój skuter. Przed startem instruktorzy zapoznają uczestników
z budową techniczną skuterów wodnych, sposobem poruszania
się nimi oraz obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeń-
skuter instruktorski
stwa. Na torze równocześnie mogą znajdować się maksymalnie
3 skutery.
W wodzie czekają na gości kolejni instruktorzy pomagający stawiać im pierwsze
kroki w sportach motorowodnych i udzielający ostatnich wskazówek. Pośrodku
bramka start - meta
toru na zabezpieczającym skuterze znajduje się instruktor obserwujący pływa-
uczestnik
jących. Ma on łączność radiową z koordynatorem imprezy stojącym na brzegu,
który dysponuje urządzeniem radiowym do zdalnego wyłączenia każdego ze sku-
instruktor
terów pływających po torze. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia koordynator
może wyłączyć każdy ze skuterów.
namiot - przebieralnia koordynator
plaża
koordynator
zdalnie
sterowane
wyłączniki
Dla dodatkowego bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy pływają w kaskach i kamizelkach asekuracyjnych, a każdy ze skuterów ma zamontowany zdalnie sterowany
wyłącznik bezpieczeństwa.
Jet-ski track
Participants taking part in motorboat training on a body of water marked out with yellow buoys The jet-ski track is marked out with grey and red buoys. They are laid out in a way
to make arriving and departing jet-skis not collide with each other. All participants drive their jet-skis individually. Before the start, instructors introduce the participants to the
technical build of the water jet-skis, the way to move them as well as the current regulations and safety rules. More instructors await the guests in the water, they help them
make their first steps in motorboat sports and share some last-minute tips. For extra protection, all participants wear protective helmets, and all jet-skis have remote-controlled
safety switches installed.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Imprezy stacjonarne
Łodzie motorowe typu RIB
W zależności od scenariusza imprezy istnieje możliwość organizacji rejsów po danym akwenie lub bardzo szybkiego pływania z dynamicznymi manewrami, a także nauki pływania łodzią motorową
pod nadzorem instruktora sportów motorowodnych. Do dyspozycji uczestników oddajemy łodzie motorowe typu RIB o długości
od 5 do 7 metrów wyposażone w silniki o mocy od 80 do 350
KM, zabierające na pokład 5 do 12 osób. Wszyscy pasażerowie
znajdujący się na pokładzie ubrani są w kamizelki asekuracyjne.
RIB-type motorboats
Depending on the event’s script, it is possible to organize cruises on a body of water or fast sailing with dynamic maneuvers, as well as training in how to sail a motorboat, under
the supervision of an instructor. At the participants’ disposal are RIB-type boats, 5 to 7m long, equipped with engines with the power ranging from 80 to 350H.P., capable of taking
5 to 12 people on board. All passengers on board wear lifejackets.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Imprezy stacjonarne
Łódź Parasailingowa
Dysponujemy największą w Polsce łodzią Parsailingową
– przeznaczoną do holowania spadochronu. Specjalna platforma
z wyciągarką umieszczone na tylnej części łodzi, rufie, umożliwiają
ekscytujące loty na spadochronie za motorówką, rozpoczynające
się i kończące na pokładzie łodzi, bez konieczności wchodzenia do
wody. Uprząż pozwala nam na zabranie w tę niezapomnianą przygodę jednocześnie nawet 3 osób. W czasie korzystania z atrakcji
uczestnicy są ubrani w kamizelki asekuracyjne i kaski.
Parasailing boat
We have Poland’s only parasailing boat a tour disposal – designed to haul a parachute. A platform with a hoist is located at the boat’s rear end, the stern, allowing for exciting
parachute flights behind the motorboat, beginning and ending on board, without the need to enter water. A harness allows us to take as many as three people on this unforgettable
adventure. During the duration of this, all participants wear lifejackets and helmets.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Imprezy stacjonarne
Jachty Motorowe
Impreza na tym stanowisku odbywa się na luksusowych jachtach motorowych firmy Galeon o długości pokładu od 9 m.
Część jachtów wyposażona jest w górny pokład słoneczny.
Istnieje możliwość organizacji rejsów po wybranym akwenie
oraz przygotowania spotkania biznesowego lub mini konferencji
dla grupy 8-10 osób.
Motor Yachts
The event at this post takes place on luxurious yachts made by the Galeon company, as long as 9 meters. Some of them are equipped with a lido deck. It is possible to organize
cruises or to prepare a business meeting for a group of 8-10 people.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Imprezy stacjonarne
Atrakcje Holowane
Impreza na tym stanowisku odbywa się na łodzi motorowej typu
RIB przystosowanej do holowania: narciarzy wodnych, wakeboard’a lub jednej z kilkunastu pompowanych zabawek typu: banan,
koło, Big Mable, Speedscooter, Myth, Swoop, Racing Funtube, U-turn, Low Rider, Diamond. Na pokładzie łodzi znajduje się
instruktor sportów motorowodnych, który pomaga stawiać
pierwsze kroki w nauce pływania na nartach wodnych i wakeboard’zie. Na stanowisku tym istnieje możliwość rywalizacji
indywidualnej lub drużynowej, w konkurencjach zręcznościowych
i na czas.
Haul Attractions
The event at this post takes place on a RIB-type boat adapted for hauling: water skiers, a wakeborard, or one of a dozen or so pump-up toys, such as a banana, a circle, a Big Mable,
a Speedjet-ski, a Myth, a Swoop, a Racing Funtube, an U-turn, a Low Rider or a Diamond. On board is an instructor of motorboat sports, who helps participants make their first
steps in water skiing or wakeboarding. There is an opportunity for individual or team-based rivalry, in agility or time-based competitions.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Imprezy stacjonarne
Atrakcje Dodatkowe
PONTONY Z SILNIKAMI O MAŁEJ MOCY – impreza na tym stano-
ROWERY WODNE – dysponujemy dziesięcioma 4-osobowymi
wisku odbywa się na małych pontonach marki Yamaha o długości
rowerami, w których każdy z pasażerów samodzielnie peda-
do 3,5 metra, z silnikami elektrycznymi lub spalinowymi o mocy
łuje. Proponowane atrakcje to pływanie rekreacyjne lub przy
4 KM. Konkurencja polega na wyścigach, w trakcie których
większych grupach – konkurencje indywidualne lub drużynowe
uczestnicy samodzielnie pokonują slalom, ścigają się na torze
w zadaniach zręcznościowych i na czas.
równoleglym, itp.
RC – zdalnie sterowane motorówki to wspaniała atrakcja
PONTONY RAFTINGOWE – dysponujemy 4 pontonami, zabierają-
dla dorosłych i dzieci. Do dyspozycji naszych klientów mamy
cymi na pokład 10 pasażerów. Proponowane atrakcje to pływanie
5 łodzi o długości 120 cm wyposażonych w silniki spalinowe
rekreacyjne lub przy większych grupach – konkurencje indywidu-
lub silniki elektryczne chłodzone cieczą. Zajęcia rozpoczynamy
alne lub drużynowe w zadaniach zręcznościowych i na czas.
od szkolenia. Proponowane konkurencje to wyścigi łodzi i pływanie sprawnościowe na czas. Dla potrzeb wybranych konkurencji
KAJAKI OCEANICZNE – dysponujemy dziesięcioma 2-osobowymi
ustawiamy na wodzie specjalne tory.
kajakami, specjalnie profilowanymi dla utrzymania większej stabilności. Proponowane atrakcje to pływanie rekreacyjne lub przy
większych grupach – konkurencje indywidualne lub drużynowe
w zadaniach zręcznościowych i na czas.
Additional Attractions
Low-Power engine pontoons, rafting pontoons, ocean kayaks, paddleboats, rc - remote controlled motorboats.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Imprezy stacjonarne
Motorowodna impreza stacjonarna
Przykładowe propozycje
IMPREZA DLA 20 OSÓB:
IMPREZA DLA 100 OSÓB :
Skutery wodne: tor skuterowy - uczestnicy samodzielnie pro-
Skutery wodne: j.w.
wadzą skutery (najnowsze modele Yamaha o mocy od 110
Łodzie motorowe typu RIB: j.w.
do 160 KM) po specjalnie przygotowanym torze, poruszając się
Jachty motorowe: rejsy widokowe luksusowym jachtem motoro-
jeden za drugim; istnieje możliwość modyfikacji toru na tor
wym Galeon 290 Fly.
równoległy, w trakcie 15 min przerwy.
Łódź Parasalingowa: j.w.
Łodzie motorowe typu RIB: dynamiczne pływanie łodzią
motorową typu RIB o mocy do 250 KM.
IMPREZA DLA 50 OSÓB:
Beach ball: j.w.
Dodatkowe atrakcje wodne: kajaki oceaniczne i rowery wodne.
Dysponując profesjonalnym sprzętem do transportu, jesteśmy w stanie zaofe-
Skutery wodne: j.w.
rować Państwu pełen zakres naszych usług na każdym akwenie dopuszczonym
Łodzie motorowe typu RIB: j.w.
do żeglugi motorowodnej. Organizowaliśmy wiele eventów stacjonarnych
Łódź Parasalingowa: holowanie spadochroniarza za specjalną
na otwartym morzu, Zatoce Gdańskiej i na większości jezior w Polsce.
łodzią motorową.
Przykładowe lokalizacje:
Atrakcje holowane: holowanie atrakcji, tj. koło, banan, narty
ŚRÓDLĄDZIE: J. Zegrzyńskie, J. Słok, Zalew Chańcza,
wodne, łodzią motorową typu RIB o mocy do 250 KM.
MAZURY: J. Ryńskie, J. Tałty, J. Bełdany, J. Roś, J. Święcajty,
Beach ball: rozgrywki siatkówki plażowej.
Example
Atrakcje holowane: j.w.
ZATOKA GDAŃSKA: Jastarnia, Jurata, Hel, Sopot.
We offer the following water equipment: jet-skis, RIB boats, luxury motor yachts, parasailing boat, water skis and wakeboards and inflatable tow toys, beach ball. For groups of 20
to 100 people. We can organized water-event on lakes, rivers and Baltic Sea.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy, które organizujemy, to kilkudniowa bądź kilkugodzinna przygoda – wspaniała wyprawa po największych
polskich rzekach, jeziorach lub morzu. W naszej ofercie
znajdują się rejsy: skuterami wodnymi, łodziami motorowymi typu RIB oraz luksusowymi jachtami motorowymi.
W czasie wyprawy uczestnicy rejsu:
- samodzielnie prowadzą skutery,
- dla komfortu termicznego są ubrani w profesjonalną
odzież: dwuczęściowe pianki neoprenowe oraz buty,
- mają na sobie kamizelki asekuracyjne oraz kaski.
Każda wyprawa to jednocześnie możliwość odbycia
pierwszego etapu szkolenia do uzyskania patentu motorowodnego.
Każdy rejs z użyciem skuterów wodnych, rozpoczynamy
szkoleniem – nauką pływania na skuterach wodnych oraz
zapoznaniem z zasadami bezpieczeństwa. Podczas całej
wyprawy nad bezpieczeństwem naszych gości czuwają
ratownicy WOPR i instruktorzy sportów motorowodnych.
Cruises
The cruises we organize are an adventure spanning a few days or a few hours – an amazing expedition on the largest rivers and lakes in Poland, as well as the sea. We offer cruises
on jet-skis, motorboats, RIB-type motorboats and luxurious yachts. During the trip, the participants: drive the jet-skis on their own, are dressed in professional gear: two-part
neoprene wetsuits and shoes, for thermal comfort, are wearing lifejackets and helmets. Each excursion is also an opportunity to do the first step of training for a motorboating
license. Each cruise with the jet-skis we begin with a training in how to drive them as well as safety rules. During the entire excursion WOPR lifeguards and sport instructors
observe the safety of our guests.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy - Wyprawy
Rejs Zegrze - Pułtusk - Zegrze / 1 dzień - 70 km
Poziom trudności:
PROGRAM REJSU:
10.00 - szkolenie uczestników wyprawy – nauka pływania na skuterach wodnych
Kilkugodzinny rejs z Jeziora Zegrzyńskiego, rzeką Narwią do Puł-
Pułtusk
tuska, w trakcie którego na uczestników czekają niezapomniane
12.00 - Dom Polonii w Pułtusku, lunch na świeżym powietrzu, tankowanie paliwa,
widoki brzegów Narwi z jej malowniczymi meandrami i licznymi
14.00 - wypłynięcie w rejs powrotny,
wysepkami. Wyprawa odbywa się na skuterach wodnych firmy
15.00 - zakończenie rejsu na plaży w Białobrzegach.
Yamaha, łodziach motorowych typu RIB lub luksusowych jach-
W ramach pakietu mają Państwo zapewnione:
tach motorowych Galeon.
1. Transport rzeczy osobistych podczas rejsu.
Grupę prowadzą skutery zabezpieczające z instruktorami. Zaplecze techniczne stanowią ekipy w samochodach terenowych, będące w stałym kontakcie
z uczestnikami rejsu, dbając o zaopatrzenie i serwis. W czasie postoju istnieje
Serock
i zapoznanie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa,
11.00 - start z J. Zegrzyńskiego,
możliwość zmiany środka transportu z motorówki na skuter i odwrotnie.
2. Lunch w trakcie trwania rejsu.
Podobne Rejsy:
Rejs Zegrze – Mazury (2 dni)
Rejs Zegrze – Ryn (2 dni)
Rejs Zegrze – Giżycko (2 dni)
Rejs Zegrze – Kozioł (1 dzień)
J.
Ze
gr
zy
ńs
kie
Zegrze
Rejs Zegrze – Różan – Zegrze (1 dzień)
J. Zegrzyńskie
Zegrze – Pultusk – Zegrze Cruise
A cruise of a few hours, from the Zegrze Lake, on the Narew River to Pultusk, during which the participants can experience unforgettable sights of Narew’s shores, with her
picturesque meanders an many islands. The cruise uses Yamaha water jet-skis, RIB-type motorboats or luxury Galeon yachts.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy - Wyprawy
Rejs Pętla Zegrzyńska
(Zegrze - Warszawa - Modlin - Zegrze)
/ 1 dzień - 100 km
Poziom trudności:
PROGRAM REJSU:
10.00 - szkolenie uczestników rejsu - nauka pływania na skuterach wodnych
Całodniowa wyprawa rozpoczynająca się nad Jeziorem Zegrzyń-
J. Zegrzyńskie
Dębe
skim w dowolnie wybranym miejscu. Najpierw płyniemy Kanałem
12.30 - Śluza Żerań,
Królewskim do Śluzy Żerań, a następnie Wisłą ruszamy w stronę
14.30 - lunch w Twierdzy Modlin,
Modlina, gdzie będziemy mogli podziwiać od strony wody bu-
Zapora Dębe
dowlę Starego Spichlerza stojącą na cyplu ujścia Bugo-Narwi
Twierdza Modlin
Śluza Żerań
16.30 - zwiedzanie zapory w Dębem,
17.30 - zakończenie.
do Wisły oraz Twierdzę Modlin. W restauracji położonej w starych
W ramach pakietu mają Państwo zapewnione:
murach twierdzy będzie czekał na nas lunch. Po posiłku udamy
1. Pełne wyżywienie w trakcie trwania rejsu.
się w górę Narwi. Wpływając w ujście rzeki Wkry odkryjemy,
2. Transport powrotny do miejsca startu.
że woda jest tak czysta, że doskonale widać pływające ławice
Podobne Rejsy:
ryb. Na zakończenie rejsu zwiedzamy tamę i elektrownię wodną
Rejs Zegrze – Pułtusk – Zegrze (1 dzień)
w Dębem. Wyprawa odbywa się na skuterach wodnych firmy
Warszawa
i zapoznanie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa,
11.00 - start z Jeziora Zegrzyńskiego,
Yamaha i łodziach motorowych typu RIB*.
Rejs Zegrze – Kozioł (1 dzień)
Rejs Zegrze – Różan – Zegrze (1 dzień)
Grupę prowadzą skutery zabezpieczające z instruktorami. Zaplecze techniczne stanowią ekipy w samochodach terenowych, będące w stałym kontakcie
z uczestnikami rejsu, dbając o zaopatrzenie i serwis.
*) w zależności od stanu wody w Wiśle
Zegrze – Warsaw – Modlin – Zegrze Cruise
A full-day expedition beginning at the Zegrze Lake at a place chosen at random. At first we take the Zeran Canal to the Zeran Sluice, and next the Vistula in the direction of Modlin,
where we will be able to appreciate the Old Storehouse building, standing on the cape at the mouth of Bugo-Narew into Vistula, and the Modlin Keep. A lunch will be waiting for us
in a restaurant located within the old keep’s walls. After the meal, we will head upriver on the Narew. Going into the mouth of Wkra we will discover that the water is so clean we
can perfectly see shoals of fish. At the end of the cruise we will visit a dam and a hydroelectricity plant in Debe.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy - Wyprawy
Rejs Zegrze - Mazury
Mikołajki
/ 2 dni - 400 km
Poziom trudności:
J. Śniardwy
Ruciane
Nida
PISZ
Pisz
Kozioł
Ptaki
18.00 - kolacja i nocleg w Hotelu Kozioł nad Pisą (wariant ognisko, grill),
Wyjątkowy rejs rzekami Pisą i Narwią, niezwykle urokliwym szla-
10.00 - start z Hotelu Kozioł,
12.00 - mała przerwa dla uczestników, tankownie paliwa,
płynąc rzekami Narwią i Pisą. Na uczestników czekają malownicze
13.00 - Kanał Jegliński - przepłynięcie przez Śluzę Karwik na Jezioro Śniardwy
widoki brzegów Narwi, 660 zakrętów Pisy oraz wspaniałe krajo-
i dalej na Mikołajskie i Tałty,
16.00 - koniec wyprawy - w wybranym przez Klienta hotelu np. Exploris, Amax,
Hotel Gołębiewski, Mazurski Dworek, Roberts Port.
400-kilometrowa trasa pokonana na mocnych skuterach wodnych i szybkich łodziach motorowych typu RIB pozostawi nieza-
Ostrołęka
Różan
pomniane wspomnienia.
dzień drugi: śniadanie w hotelu Kozioł, lunch w trakcie rejsu.
z uczestnikami rejsu, dbając o zaopatrzenie i serwis. W czasie postoju istnieje
3. Nocleg w hotelu Kozioł.
możliwość zmiany środka transportu z motorówki na skuter i odwrotnie.
4. Transport powrotny do miejsca startu.
Pakiet nie zawiera kosztów drugiego noclegu.
10.00 - szkolenie uczestników wyprawy - nauka pływania na skuterach wodnych
i zapoznanie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa,
Zegrze
Zegrze – Mazury Cruise
2. Pełne wyżywienie w trakcie trwania rejsu.
ne stanowią ekipy w samochodach terenowych, będące w stałym kontakcie
I DZIEŃ:
J. Zegrzyńskie
1. Transport rzeczy osobistych podczas rejsu.
dzień pierwszy: lunch, kolacja - hotel Kozioł
PROGRAM REJSU:
Pułtusk
W ramach pakietu mają Państwo zapewnione:
Grupę prowadzą skutery zabezpieczające z instruktorami. Zaplecze technicz-
Narew
Serock
II DZIEŃ:
kiem wodnym łączącym Wisłę z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich
brazy Puszczy Piskiej i całego Pojezierza Mazurskiego. Przeszło
Pisa
16.30 - Dobrylas, mała przerwa dla uczestników, tankowanie paliwa,
11.00 - start z J. Zegrzyńskiego,
12.00 - Dom Polonii Pułtusk, mała przerwa dla uczestników, tankowanie paliwa,
14.30 - Różan, lunch na świeżym powietrzu, tankowanie paliwa,
Podobne Rejsy:
Rejs Zegrze – Pułtusk (1 dzień)
Rejs Zegrze – Ryn (2 dni)
Rejs Zegrze – Giżycko (2 dni)
Rejs Zegrze – Kozioł (1 dzień)
Rejs Zegrze – Różan – Zegrze (1 dzień)
Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich (1 dzień)
A unique cruise on the Pisa and Narew rivers, on the amazingly charming water trail connecting Vistula with the Land of the Great Masurian Lakes. Picturesque sights of Narew’s
shores, Pisa’s 660 turns and the wonderful landscapes of the Pisa Forest and the entire Mazury lake district await the participants. The almost 400 kilometers long cruise, done
on powerful water jet-skis and fast RIB-type motorboats will leave you with unforgettable memories.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy - Wyprawy
Węgorzewo
J. Stręgiel
J. Święcajty
J. Przystań
J. Mamry
J. Kisajno
Kan. Łuczański
Giżycko
J. Dobskie
J. Tajty
J. Niegocin
J. Rudzkie
Rydzewo
J. Jagodne
J. Ławki
J. Głębokie
J. Inulec Mikołajki
J. Jędzelek
Kan. Mioduński
J. Tyrkło
J. Łuknajno
J. Tuchlińskie
PROPOZYCJE TRAS:
J. Orzysz
Okartowo
Kilkugodzinne lub kilkudniowe rejsy skuterami wodnymi oraz ło-
Pisz - przez Jezioro Roś, kanał Jegliński, Śluzę Karwik, Jezioro Seksty i Śniardwy,
Mikołajki, kanały - Tałcki, Lebecki, Mioduński i Szymoński - Rydzewo, Giżycko,
dziami motorowymi po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Porusza-
Sztynort, Fuledzki Róg, Kal - Węgorzewo/Ogonki.
jąc się głównymi szlakami wodnymi, uczestnicy rejsów poznają
Krótsze odcinki na tej trasie:
bezgraniczne piękno krajobrazu Krainy Wielkich Jezior i swoisty
klimat tego regionu. Przedstawiamy propozycję tras, które po-
a. Pisz - Mikołajki
b. Mikołajki - Giżycko
c. Giżycko - Węgorzewo/Ogonki
zwolą Państwu poznać najbardziej popularne miejsca na Mazu-
TRASA II:
rach. Istnieje również możliwość stworzenia przez uczestników
Pisz lub Ruciane Nida - przez Wierzbę, Mikołajki, Stare Sady - Ryn.
własnego programu. Rejsy odbywają się na skuterach wodnych
W ramach pakietu mają Państwo zapewnione:
firmy Yamaha i łodziach motorowych typu RIB.
1. Transport rzeczy osobistych podczas rejsu.
Grupę prowadzą skutery zabezpieczające z instruktorami. Zaplecze technicz-
2. Pełne wyżywienie w trakcie trwania rejsu.
ne stanowią ekipy w samochodach terenowych, będące w stałym kontakcie
3. Transport powrotny do miejsca startu.
z uczestnikami rejsu, dbając o zaopatrzenie i serwis. W czasie postoju istnieje
J. Śniardwy
J. Bełdany
Ruciane Nida
Poziom trudności:
TRASA I:
J. Lęmier
J. Łabap
J. Tałty
/ 1 dzień
Ogonki
Fuledzki Róg
Ryn
Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich
J. Seksty
J. Jegocin
J. Białoławki
J. Kocioł
J. Głębówko
J. Roś
możliwość zmiany środka transportu z motorówki na skuter i odwrotnie.
Podobne Rejsy:
Rejs Zegrze – Mazury (2 dni)
Rejs Zegrze – Ryn (2 dni)
Rejs Zegrze – Giżycko (2 dni)
Rejs Zegrze – Kozioł (1 dzień)
Kan. Jegliński
Pisz
Great Masurian Lakes Cruise
Cruises taking place over a few hours or a few days, on water jet-skis or motorboats on the Great Masurian Lakes. Moving on the main water trails, the participants get to know
the boundless beauty of the Land of the Great Lake’s scenery and the characteristic ambience. We offer a suggestion of the routes, which will allow You to get to know the most
popular places in the Mazury. There is also the possibility of creating an individual program by the participants.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy - Wyprawy
Rejs Gdańsk - Ostróda / 2 dni - 200 km
Poziom trudności:
11.00 - Biała Góra, dwukomorowa Śluza na ujściu Nogatu, tankowanie paliwa,
Zatoka Gdañska
Zatoka Gdańska
Zalew Wiślany
Zalew Wiœlany
Gdańsk
Tczew
Śluza Michałowo
Śluza Rakowiec
Śluza Szonowo
12.00 - Śluza Szonowo,
13.00 - Malbork, lunch i czas na pamiątkowe zdjęcia, tankowanie paliwa,
15.00 - Śluza Rakowiec,
Kadyny
Wisłą aż do ogromnej Śluzy w Białej Górze, o nietypowej konstrukcji
16.00 - Śluza Michałowo, tankowanie paliwa,
Elbląg
czterech par wrót. Następnie Nogatem spływamy przez największy
Zamku Krzyżackiego w Malborku. Kolejnym etapem rejsu jest urocza
12.00 - Elbląg, mała przerwa dla uczestników, tankowanie paliwa,
Krasin
ruszamy dalej do Ostródy, płynąc unikatową drogą wodną – Kanałem
J. Ruda Woda
Miłomłyn
Piławki
J. Drwęckie
Ostróda
13.00 - kolejne przystanki to pochylnie: Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty, Buczyniec,
14.00 - lunch na świeżym powietrzu, tankowanie paliwa,
18.00 - koniec wyprawy - Ostróda.
Elbląskim – na którym będziemy mieć niezwykłą możliwość „pływania” po lądzie.
Wyprawa odbywa się na skuterach wodnych firmy Yamaha i łodziach motorowych typu RIB. Grupę prowadzą skutery zabezpieczające z instruktorami.
Zaplecze techniczne stanowią ekipy w samochodach terenowych, będące w stałym
kontakcie z uczestnikami rejsu, dbając o zaopatrzenie i serwis. W czasie postoju
istnieje możliwość zmiany środka transportu z motorówki na skuter i odwrotnie.
W ramach pakietu mają Państwo zapewnione:
1. Transport rzeczy osobistych podczas rejsu.
2. Pełne wyżywienie w trakcie trwania rejsu:
dzień pierwszy, lunch w trakcie rejsu, kolacja - Kadyny
dzień drugi, śniadanie - Kadyny, lunch w trakcie rejsu,
3. Nocleg w Kadynach.
4. Transport powrotny do miejsca startu.
Pakiet nie zawiera kosztów drugiego noclegu.
PROGRAM REJSU
I DZIEŃ:
Podobne Rejsy:
09.00 - szkolenie uczestników wyprawy - nauka pływania na skuterach wodnych
Rejs Elbląg – Ostróda (1 dzień)
i zapoznanie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa,
Gdansk – Ostroda Cruise
II DZIEŃ:
10.00 - start z Kadyn nad Zalewem Wiślanym,
miejscowość Kadyny nad Zalewem Wiślanym. Następnego dnia wy-
Małdyty
18.00 - nocleg w Kadynach, kolacja.
w Polsce teren depresji - Żuławy Wiślane, by dotrzeć do potężnego
Krosno
Kan. Elbląski
Śluza Biała Góra
Przeszło 200-kilometrowa, wyjątkowo urozmaicona trasa z Gdańska
do Ostródy położonej w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Płyniemy
J. Drużno
Malbork
Pochylnia Całuny Nowe
Pochylnia Jelenie
Pochylnia Oleśnica
Pochylnia Kąty
Pochylnia Buczyniec
10.00 - start z dowolnego miejsca w Gdańsku,
Rejs Gdańsk – Kadyny (1 dzień)
An almost 200 kilometers long, very varied, course from Gdansk to Ostroda, located in the Land of the Great Lakes. We take the Vistula up until the huge sluice in Biala Gora, with
an atypical construction of four gates. After that, we take the Nogat in the deepest depression in Poland – the Vistula Fens – to reach the Malbork Castle. The next leg of the cruise
is a charming village of Kadyny by the Vistula Lagoon. The next day, we leave for Ostroda again, by the unique water trail – the Elblag Canal on which we will have the remarkable
opportunity to “sail” on land.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy - Wyprawy
J. Necko
AUGUSTÓW
Śluza Augustów
Rejs po Kanale Augustowskim / 1 dzień
Rz. Rospuda
Poziom trudności:
PROGRAM REJSU:
09.00 - szkolenie uczestników wyprawy – nauka pływania na skuterach wodnych
J. Sajno
J. Białe
Niezwykle malowniczy rejs Kanałem Augustowskim, unikatowym
Śluza Przewięź
J. Studzieniczne
Śluza Paniewo
J. Krzywe
J. Orlewo
J. Paniewo
Śluza Perkuć
wy XIX wieku. Trasę uatrakcyjniają niespotykane pejzaże doliny Bie-
kuć, Mikaszówka, Sosnówek, Tartak, Kudrynki,
14.00 - lunch w karczmie „Starożyn” w Paniewie,
18.00 - koniec wyprawy - Śluza Kudrynki, transport do wybranego
hotelu w Augustowie.
przy granicy z Białorusią, po drodze pokonując dziewięć ręcznie
obsługiwanych Śluz.
Wyprawa odbywa się na skuterach wodnych firmy Yamaha i łodziach motorowych
typu RIB. Grupę prowadzą skutery zabezpieczające z instruktorami. Zaplecze techniczne stanowią ekipy w samochodach terenowych, będące w stałym kontakcie
z uczestnikami rejsu, dbając o zaopatrzenie i serwis.
W ramach pakietu mają Państwo zapewnione:
1. Transport rzeczy osobistych podczas rejsu.
2. Pełne wyżywienie w trakcie trwania rejsu.
3. Transport powrotny do miejsca startu.
Podobne Rejsy:
Rejs po Jeziorach Augustowskich (1 dzień)
J. Mikaszewo
Rejs po Kanale Elbląskim (1 dzień)
Śluza Mikaszówka
Śluza Sosnówek
- kolejne przystanki to Śluzy: Przewieź, Swoboda, Gorczyca, Paniewo, Per-
z zachodu na wschód. Płyniemy z Augustowa aż do Kudrynek
J. Serwy
Śluza Gorczyca
w europejskiej skali dziełem budownictwa wodnego z pierwszej połobrzy oraz borów i jezior Puszczy Augustowskiej, którą kanał przecina
Śluza Swoboda
i zapoznanie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa,
10.00 - start z plaży wybranego hotelu w Augustowie,
Rz. Czarna Hańcza
RYGOL
Śluza Taratak
Rz. Pieczówka
Śluza Kudrynki
Augustow Canal Cruise
A wonderfully picturesque cruise on the Augustow Canal, a unique work of water masonry from the XIX century. The cruise is made more attractive by the unique scenery of the
downriver Biebrza and the forests and lakes of Puszcza Augustowska, which the channel cuts through from west to east. We will be sailing from Augustow to Kudrynki by the border
with Belarus, going through nine hand-operated sluices on the way.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy - Wyprawy
Rejs Zegrze - Kazimierz Dolny / 1 dzień
Poziom trudności:
Zegrze
PROGRAM REJSU:
09.00 - szkolenie uczestników rejsu – nauka pływania na skuterach wodnych
Otwock
Warszawa
10.00 - start z J. Zegrzyńskiego,
skim pod Warszawą. Po pokonaniu Kanału Królewskiego i Śluzy
10.30 - Śluza na Żeraniu,
na Żeraniu, wpływamy na Wisłę. Przepływając przez Warszawę,
13.30 - lunch na świeżym powietrzu, tankowanie paliwa,
możemy podziwiać przepiękną panoramę miasta. Wisła zachwyca
kontrastującym z centrum miasta dzikim krajobrazem. Po minięciu
Konstancin
Jeziorna
Góra
Kalwaria
Dęblin
i zapoznanie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa,
Wspaniały całodniowy rejs rozpoczynający się na Jeziorze Zegrzyń-
15.30 - mała przerwa dla uczestników, tankowanie paliwa,
17.00 - koniec rejsu - Kazimierz Dolny.
Stolicy, płyniemy dalej, pokonując rozliczne łachy i mielizny, opływając
W ramach pakietu mają Państwo zapewnione:
wbite w dno rzeki pnie drzew czy kamienne ostrogi, aż docieramy
1. Transport rzeczy osobistych podczas rejsu.
do Kazimierza Dolnego. Wyprawa odbywa się na skuterach wodnych
2. Lunch w trakcie trwania rejsu.
3. Transport powrotny od miejsca startu.
firmy Yamaha i łodziach motorowych typu RIB*.
Puławy
Grupę prowadzą skutery zabezpieczające z instruktorami. Zaplecze techniczne sta-
Podobne Rejsy:
nowią ekipy w samochodach terenowych, będące w stałym kontakcie z uczestnika-
Rejs Zegrze – Baranów Sandomierski (1 dzień)
mi rejsu, dbając o zaopatrzenie i serwis.
Rejs Zegrze – Kraków (2 dni)
*) w zależności od stanu wody w Wiśle
Kazimierz
Dolny
Zegrze – Kazimierz Dolny Cruise
A wonderful full-day cruise beginning at the Zegrze Lake by Warsaw. After sailing through the Zeran Canal and the Zeran Sluice, we enter Vistula. Sailing through Warsaw, we can
admire the beautiful panorama of the city. Vistula amazes with the contrast between the wild scenery and the city center. After passing through the capital, we sail on, through
point bars and sandbanks, sailing around the tree trunks sunk into the bottom of the river, until we reach Kazimierz Dolny.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy - Wyprawy
Rejs po Zatoce Gdańskiej / 1 dzień
Poziom trudności:
Proponujemy wyjątkowo atrakcyjną formę zwiedzania tego rejonu
na pokładzie skutera wodnego lub łodzi motorowej typu RIB. Z wody
*) w zależności od stanu morza
Przylądek Rozewie
Karwia
Jastrzębia Góra
Władysławowo
Puck
przystań w Gdyni, molo w Jastarni, zamek w Rzucewie, Westerplatte,
Babie Doły
Oksywie
Gdynia
budynki poniemieckich torpedowni, wrakowisko statków oraz przepięk-
Kuźnica
Wraki
Rzucewo
będziemy podziwiać starówkę i port w Gdańsku, molo w Sopocie,
ne nadbałtyckie plaże.
Jastarnia
Jurata
Zatoka Pucka
Torpedownia
Formoza
Redłowo
Orłowo
Sopot
Jelitkowo
Brzeźno
Gdańsk
Długość i czas wyprawy może ulegać zmianie w zależności od stanu morza. Wyprawa
odbywa się na skuterach wodnych firmy Yamaha, łodziach motorowych typu RIB oraz
Półwysep Helski
luksusowych jachtach motorowych Galeon. Grupę prowadzą skutery zabezpieczają-
Hel
Zatoka Gdańska
Westerplatte
Sobieszewo
M
Krynica Morska
Kąty Rybackie
Mikoszewo
Świbno
ja
ze
ier
ce z instruktorami. Zaplecze techniczne stanowią ekipy w samochodach terenowych,
a
iśl
W
na
Piaski
będące w stałym kontakcie z uczestnikami rejsu, dbając o zaopatrzenie i serwis.
Zalew Wiślany
Przebrno
Junoszyno
W czasie postoju istnieje możliwość zmiany środka transportu z motorówki na skuter
i odwrotnie.
W ramach pakietu mają Państwo zapewnione:
1. Transport rzeczy osobistych podczas rejsu.
2. Pełne wyżywienie w trakcie trwania rejsu.
3. Transport powrotny do miejsca startu.
Kilkugodzinne lub całodniowe rejsy skuterami wodnymi oraz łodziami motorowymi po Zatoce Gdańskiej. Różnorodność krajobrazu
Zatoki Gdańskiej, a w szczególności należącej do niej Zatoki Puckiej, pozwala na zorganizowanie bardzo ciekawych rejsów.
Gdansk Bay Cruise
Podobne Rejsy:
Rejs Gdańsk – Kadyny (1 dzień)
Rejs Łeba – Gdańsk (1 dzień)
Cruises taking a few hours or the whole day, by jet-skis or motorboats on the Gdansk Bay. The diversity of the scenery, especially the Bay of Puck, allows for organizing very interesting cruises.
We suggest a remarkable attractive way to visit this region on board of a water jet-ski or a motorboat. From the water, we will see the Old Town and the port in Gdansk, the Sopot pier, the
haven in Gdynia, the Jastarnia pier, the Rzucewo castle, Westerplatte, the German torpedo stations, shipwrecks and the beautiful Baltic beaches. The duration and time of the cruise may change,
depending on the state of the sea.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy - Wyprawy
Drawski Młyn
Wieleń
Wrzeszczyna
Mikołajewo
Poziom trudności:
I DZIEŃ:
14:30 - lunch na świeżym powietrzu,
Noteć
Piła
Krzyż
Ujście
Gorzów Wielkopolski
PROGRAM REJSU:
10:00 - rozpoczęcie rejsu w Ślesinie,
Planówka
Lipica
Rosko
Romanowo
Walkowice Nowe
Drezdenko
Rejs Wielka Pętla Wielkopolski / 3 dni - 700 km
Nakło
Krostkowo
Gromadno
Nakło Zachód
Kanał Górnonotecki
Łabiszyn
Oborniki
Warta Międzychód
J. Gosławskie
Warta
Pątnów
Ląd
19:00 - kolacja i nocleg,
Bydgoszcz
Pakość
Kruszwica
Kanał Ślesiński
Poznań
Śrem
17:00 - zakończenie rejsu i zakwaterowanie w hotelu w Skwierzynie,
Nakło Wschód
Józefinki
J. Gopło
Ślesin
II DZIEŃ:
Lisi ogon
Łochowo
Dębinek I i II
Frydrychowo
Antoniewo
09.00 - śniadanie,
10:00 - rozpoczęcie drugiego dnia rejsu,
14:00 - lunch na trasie rejsu,
18:00 - zakończenie rejsu w Ujściu i transport busami do hotelu,
19.00 - kolacja i nocleg w hotelu,
Koszewo
Gawrony
J. Pątnowskie
Konin
Unikatowa trasa pozwalająca na przepłyniecie ponad 700 km w pętli, nigdy nie powtarzając tego samego miejsca. Przepływamy
przez najpiękniejsze jeziora Wielkopolski o niezwykłym turkusowym kolorze wody, mijając jeden z największych w Polsce kompleksów leśnych - Puszczę Notecką oraz wiele urokliwych Parków Krajobrazowych. Wielka Pętla Wielkopolski to unikatowy szlak
wodny w skład którego wchodzi: Kanał Ślesiński, Rzeka Warta, Rzeka Noteć, Kanał Bydgoski, Kanał Górnonotecki oraz Jezioro
Gopło. Jest to najdłuższa z proponowanych przez nas trasa rejsu, wyjątkowo wymagająca wersji 2-dniowej (możliwa wyłącznie
na skuterach wodnych). Optymalnym czasem do przepłynięcia jej łodziami typu RIB i skuterami wodnymi są 3 dni.
III DZIEŃ:
09.00 - śniadanie,
10:00 - rozpoczęcie trzeciego dnia rejsu w Ujściu,
14:00 - lunch na trasie rejsu,
18:00 - zakończenie rejsu w Ślesinie.
W ramach pakietu mają Państwo zapewnione:
1. Transport rzeczy osobistych podczas rejsu.
2. Pełne wyżywienie w trakcie trwania rejsu:
dzień pierwszy – lunch, kolacja
dzień drugi – śniadanie, lunch, kolacja
dzień trzeci – śniadanie, lunch
3. Nocleg pierwszego i drugiego dnia.
Pakiet nie zawiera kosztów trzeciego noclegu.
Grupę prowadzą skutery zabezpieczające z instruktorami. Zaplecze techniczne stanowią ekipy w samochodach terenowych, będące w stałym kontakcie
z uczestnikami rejsu, dbając o zaopatrzenie i serwis. W czasie postoju istnieje możliwość zmiany środka transportu z motorówki na skuter i odwrotnie.
Great Wielkopolska Loop Cruise
Podobne Rejsy: Rejs Poznań – Gopło (1 dzień), Rejs Poznań – Piła (1 dzień)
A unique cruise which allows to sail over 700km in a loop, never repeating a place. We sail through the most beautiful lakes in Wielkopolska, with a wonderful turquoise water color, passing by one
of the largest forests in Poland – Puszcza Notecka – and many charming landscape parks. The Wielkopolska Loop is an unique water trail, made up by the Slesin Canal, the Warta river, the Noteć
river, the Bydgoszcz Canal, the Gornonotecki Canal and the Goplo Lake. It is the longest of our suggested cruises, very demanding in a 2-day version (possible only on water jet-skis), but optimally
taking 3 days on RIB-type motorboats and jet-skis.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Rejsy - Wyprawy
Zatoka Gdańska
Łeba
W naszej ofercie znajdą Państwo również inne rejsy:
Gdańsk
Zalew Szczeciński
Kołobrzeg
Świnoujście
Wisła
Węgorzewo
Elbląg
Kadyny
Ostróda
Mikołajki
Szczecin
Pisz
Ruciane Nida
Gorzów Wielkopolski
Kozioł
Bydgoszcz
Piła
Noteć
Różan
Toruń
J. Gopło Płock
Poznań
Warta
Konin
Narew
Pułtusk
Włocławek
Kruszwica
Odra
Giżycko
Ryn
Bzura
Zachodnia Polska:
Rejs Zegrze – Ryn (2 dni)
Zwiedzanie Wrocławia (1 dzień)
Rejs Zegrze – Giżycko (2 dni)
Rejs Wrocław – Gliwice (2 dni)
Rejs Zegrze – Kozioł (1 dzień + nocleg)
Rejs Wielka Pętla Wielkopolski (2 dni)
Rejs Toruń – Ostróda (2 dni)
Rejs Szczecin – Wrocław (2 dni)
Rejs po Jez. Augustowskich (1 dzień)
Rejs Poznań – Piła (1 dzień)
Rejs Kadyny – Ostróda (1 dzień)
Rejs Poznań – Gopło (1 dzień)
Rejs Elbląg – Ostróda (1 dzień)
Inne:
Rejs Gdańsk – Kadyny (1 dzień)
Zegrze
Modlin
Mazury:
Warszawa
Wybrzeże Bałtyku:
Rejs Łeba – Gdańsk (1 dzień)
Warka
Rejs Szczecin – Kołobrzeg (1 dzień)
Rejs po Zalewie Szczecińskim (1 dzień)
Wrocław
Rejs Kołobrzeg – Łeba (1 dzień)
Kazimierz Dolny
Centralna i wschodnia Polska:
Wisła
Baranów
Gliwice
Kraków
Rejs po Jeziorze Zegrzyńskim (1 dzień)
Rejs Zegrze – Różań – Zegrze (1 dzień)
Rejs Zegrze – Warka (1 dzień)
Rejs Zegrze – Płock (1 dzień)
Wisła
Rejs Zegrze – Kraków (2 dni)
Rejs Zegrze – Baranów (1 dzień)
Rejs Warszawa – Kazimierz Dolny (1 dzień)
Rejs Kraków – Kazimierz Dolny (1 dzień)
Rejs do Berlina (1-3 dni)
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Jako największa firma motorowodna w Polsce dysponujemy wysoko wykwalifikowanym personelem oraz własnym,
nowoczesnym sprzętem, tj. najwyższej klasy skuterami
wodnymi, łodziami motorowymi typu RIB, luksusowymi jachtami motorowymi, największą w Polsce łodzią
Parasailngową, atrakcjami holowanymi oraz atrakcjami
dodatkowymi.
Jesteśmy liderem w kompleksowej realizacji innych
produkcji związanych ze sportami motorowodnymi:
- pokazach z wykorzystaniem skuterów wodnych
oraz łodzi motorowych typu RIB,
- produkcjach telewizyjnych i filmowych, special events,
- piknikach,
- szkoleniach,
- akcjach promocyjno-samplingowych,
- programach team-buildingowych na wodzie.
Ponadto dysponujemy własnym Centrum Testowym,
zlokalizowanym w centralnej Polsce, nad Jeziorem
Zegrzyńskim oraz bazami letnimi na wybrzeżu Bałtyku
– Beach Village.
Other productions
As the largest motorboating company in Poland we have a tour disposal a highly skilled personnel and our own modern equipment, that is the best water jet-skis, RIB-type motorboats, luxurious motor yachts, the
largest Parasailing boat in Poland, as well as other attractions. We are the leader in comprehensive realization of other types of production connected to motorboat sports: shows using jet-skis or motorboats,
television or movie productions, special events, picnics, trainings, promotional-sampling campaigns, team-building activities on the water. We also have our own Testing Cesnter located in central Poland, by the
Zegrzyńskie Lake, and our own summer bases at the Batlic shore – a Beach Village.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Inne produkcje
Akcje Promocyjno-Samplingowe
Nasz potencjał pozwala na obsługę całych akcji promocyjno-samplingo-
OPIS AKCJI:
wych w oparciu o posiadany sprzęt motorowodny. Dzięki dużej atrakcyj-
Animacje: podstawowym elementem aktywności podczas realizacji
ności sportów motorowodnych (skuterów wodnych, łodzi motorowych,
jachtów motorowych) i ich medialnej wartości, szczycimy się sukcesami
w promowaniu wielu znanych na polskim rynku marek.
ZAŁOŻENIA AKCJI:
Zadanie: cykl eventów promocyjnych z wykorzystaniem mechanizmów
aktywujących sprzedaż przy jednoczesnym budowaniu marki oraz zwiększaniu świadomości marki wśród konsumentów.
Zasięg: wszystkie najbardziej atrakcyjne kurorty nadmorskie.
są animatorzy, którzy zachęcają turystów do wzięcia udziału w akcji
promocyjnej. Bezpośredni kontakt z konsumentem, jak również zaproszenie konsumentów do udziału w akcji promocyjnej są gwarantem
jej sukcesu.
Konkursy: istnieje możliwość prowadzenia konkursów na plaży,
które będą związane z promowanymi produktami kontrahenta.
Profesjonalne szkolenie: wiedza o produkcie oraz mechanizmie akcji
zostanie przekazana ekipie promocyjnej podczas profesjonalnego szkolenia poprzedzającego akcję.
Czas akcji: 2-3 dni w każdym z kurortów.
Branding: Oprócz sprzętu motorowodnego konieczne jest wykorzy-
Okres akcji: lipiec-sierpień.
stanie: namiotu do rejestracji uczestników, samochodów dostawczych
Zakup produktu: każdy konsument, który dokona zakupu promowanego
do transportu materiałów, samochodów terenowych do transportu
produktu w odpowiedniej ilości i okaże dowód zakupu, uzyska możliwość
skorzystania na przykład z następujących atrakcji do wyboru: przejażdżki
na trzyosobowych skuterach wodnych, rejs dwunastoosobową łodzią
jednostek pływających, materiałów P.O.S., np. flagi i maszty, parawany plażowe, plakaty informujące o akcji, stroje promocyjne. Wszystkie
materiały zostaną w sposób profesjonalny i spójny obrandowane
motorową typu RIB, rejsy na bananie lub innych atrakcjach holowanych,
w barwy i logo klienta.
rejs luksusowym jachtem motorowym.
Dodatkowe atrakcje na plaży: quady, pompowane zamki, zjeżdżalnie,
beach ball, Segway’e, i wiele innych.
Promotional-Sampling Campaigns
Our potential allows us to operate full promotional-sampling campaigns based on the motorboat equipment that we own. Thanks to the huge popularity of motorboat sports and
their media valude, we pride ourselves on the successes in promoting many well-known brands. During the last few years we have conducted a series of promotional events, using
sales-activating mechanisms as well as building a brand and raising brand awareness among the customers.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Inne produkcje
Pokazy pływania
Podczas imprez plenerowych odbywających się nad wodą, niepowtarzalną atrakcją są pokazy synchronicznego pływania z wykorzystaniem sprzętów motorowodnych. Widownia może oglądać
pokaz z brzegu jak również na pokładzie statku czy jachtów motorowych.
Spiętrzona woda, dźwięk pracujących kilkunastu silników i brawurowe popisy sterników, specjalnie przygotowana choreografia,
tworzą jedyny w swoim rodzaju spektakl na wodzie. W pokazie
mogą uczestniczyć skutery wodne (najnowsze modele Yamaha)
oraz efektowne łodzie motorowe typu RIB.
Za sterami sprzętów siedzą doświadczeni sternicy i instruktorzy motorowodni, gwarantując widzom niezapomniane wrażenia.
Optymalny czas trwania takiego pokazu to 15 minut. W przypadku imprez kilkugodzinnych pokaz może zostać powtórzony.
Riding Shows
During outdoor events that take place over water, synchronized riding with the motorboat equipment will definitely prove to be a unique atraction. The audience can watch the
show from the shore or on the boardof motor yachts or ships. Piled up water, the sound of engines and bravura performance of skilled pilots, specially prepared choreography,
create a unique spectacle on water. The show may involve jet-skis (brand new Yamaha models) and impressive RIB boats.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Inne produkcje
Team Building – Zabawa ”Poszukiwanie Skarbu”
Wyprawa łodziami motorowymi, po jeziorach, rzekach lub morzu,
W oparciu o uzyskane w ten sposób dane można wypracować
połączona z poszukiwaniem kolejnych wskazówek prowadzących
wskazania do ewentualnej dalszej pracy rozwojowej dla zespołu
do znalezienia ukrytego skarbu. W trakcie zabawy uczestnicy po-
oraz poszczególnych jego członków.
dzieleni na grupy mają do wykonania zadania, po zaliczeniu każdej
konkurencji otrzymują od animatorów wskazówki lub współrzędne
Przykładowe konkurencje :
GPS prowadzące do odnalezienia kolejnych wskazówek i docelowo
- udzielenie pomocy poszkodowanemu – pierwsza pomoc,
- skarbu.
- odnalezienie tajemniczego wędkarza – pływanie pontonem z silnikiem elektrycznym po specjalnie przygotowanym torze oraz zawody wędkarskie z przymruże-
niem oka,
Zabawa połączona z dokonywaną przez specjalistę obserwacją
- opuszczony port – grupa ma za zadanie odnaleźć przedmioty zatopione pod wodą
pracy, jaką zespół wykonuje podczas wyprawy, daje bardzo dobry
materiał do dokonania diagnozy funkcjonowania grupy. Wprowa-
i uratować tajemniczą osobę,
- molo – ćwiczenia celności - rzuty kołem i rzutką ratowniczą,
- quiz – rozwiązywanie zagadek logicznych,
dzenie krótkich warsztatów tematycznych połączonych z grami
- tajemnicza wyspa – zadanie fotograficzne,
strategicznymi oraz terenowymi działaniami zespołowymi, w któ-
Czas trwania poszukiwań jest uzależniony od liczby osób uczestniczących w zabawie.
re wplecione są elementy ukazujące psychologiczne mechanizmy
leżące u podstaw funkcjonowania zespołów, są niezwykle cennym
materiałem zwrotnym dostarczanym uczestnikom spotkania.
Team Building –”Treasure Hunt”
Motorboats expedition on lakes, rivers or sea, combined with the search for tips leading to find a hidden treasure. During the game the partcipants, divided into groups after
the completion of each task, receive from the supervisors more tips or GPS coordinates leading them to more clues to find the targer- the treasure. Combined with a specialist
observing the participants’ work during the expedition, the event gives great insight and good material for diagnosis of the functioning of the team.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Inne produkcje
Produkcje TV
Nasz najwyższej jakości, nowoczesny sprzęt, wykwalifikowany
Każdą edycję swoją obecnością zaszczycają najbardziej popularni
personel oraz najwyższa jakość usług zaowocowało pozycją lidera
aktorzy, przedstawiciele świata biznesu i kultury, goście specjalni
przy organizacji special events z udziałem sportów motorowod-
patronów medialnych, organizatorów i sponsorów. Scenariusz
nych. Od kilku lat niezmiennie jesteśmy najchętniej wybieraną
imprezy został przez nas precyzyjnie opracowany tak, by każdy
firmą motorowodną przy produkcjach telewizyjnych i filmowych
mógł poznać smak adrenaliny i dobrze się bawić. W trakcie za-
oraz organizacji prestiżowych spotkań na wodzie.
bawy Goście mają do dyspozycji m.in. luksusowe łodzie i jachty
motorowe, skutery wodne, quady, motocykle oraz samochody
Także sami tworzymy imprezy dla najbardziej wymagających
terenowe.
klientów, m.in. cykliczną imprezę dla VIPów – Extreme Weekend.
Prestiżowe spotkanie, o charakterze zamkniętym, organizowane
Dla nas „Special Events” to wyszukane atrakcje gwarantujące
jest od 2004 r.
odpowiedni najwyższy poziom adrenaliny u najbardziej wymagających klientów.
TV Productions
Our highest quality brand new equipment, qualified personnel and highest quality of services resulted in our company being the leader with special event organization using water
motor equipment. For the past years we are the most often chosen water motor-company for TV and film productions and for organization of prestigious meetings on the water.
Ourselves, we organize events for our more demanding clients, such as our cyclical VIP event – Extreme Weekend. For us ‘Special Events’ is a sophisticated attraction to ensure
appropriate high level of adrenaline for the most demanding clients.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Inne produkcje
Pikniki
Głównym założeniem organizowanych przez nas pikników jest stworzenie
parków tematycznych, w których uczestnicy będą mogli spędzić czas
i wypróbować różnorodne urządzenia rekreacyjne.
Dla wszystkich Gości proponujemy zabawę w specjalnie przygotowanych
miasteczkach:
Miasteczko dla dzieci: elektryczne samochodziki, baseny z piłkami,
pompowane zjeżdżalnie i zamki do skakania, malowanie twarzy.
Miasteczko off-road: quady, samochody terenowe, pojazdy terenowe Rhino, pojazdy Segway.
Miasteczko lądowe: żyroskop, zoorbing, pojazdy Segway, ścianka
wspinaczkowa, euro-bungy.
Miasteczko sportowe: beach ball, piłka nożna, strzelnice, szermierka,
mega-piłkarzyki,
Miasteczko wodne: skutery wodne, łodzie motorowe typu RIB,
poduszkowce, łódź parasailingowa, atrakcje holowane, pontony raftingowe, kajaki i rowery oceaniczne, statki.
Miasteczko RC oraz F1: wyścigi samochodów RC, symulatory RC,
motorówki RC, samochody terenowe RC, symulatory jazdy, bolidy, konkurencje dodatkowe.
Picnics
The main assumption of the organized picnics is to create theme parks, in which our participants will be able to spend time and try different recreational equipment. For all
participants we offer activities in different sections, Children, Off-Road, Ground, Sport, Water, RC anf F1.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Inne produkcje
Port, centrum testowe
oraz salony sprzedaży sprzętu
PORT, CENTRUM TESTOWE
SALONY SPRZEDAŻY
Nowoczesny port, całkowicie zasłonięty od wiatru i wpływu
Dysponujemy największym i najnowocześniejszym salonem sprze-
falowania wody, zlokalizowany w Białobrzegach nad Jeziorem
daży sprzętu i akcesoriów motorowodnych w Nieporęcie nad
Zegrzyńskim. Oferuje ponad 100 miejsc przy kei, dostęp do energii
J. Zegrzyńskim oraz punktem sprzedaży w Warszawie. Jesteśmy
elektrycznej i wody na pomostach, monitoring TV i fizyczną
dealerem: Yamaha, Galeon, Kawasaki, Branderup.
ochronę 24h + monitoring Solid Security, specjalne „suche”
www.motomarina.pl
pomosty na skutery wodne, serwis motorowodny na miejscu,
w tym profesjonalny serwis skuterów wodnych Yamaha i Kawasaki, slip.
Centrum testowe zapewnia możliwość wyczarterowania wielu
jednostek pływających (łodzi motorowych, skuterów wodnych,
dużych jachtów motorowych a także kajaków i rowerów wodnych
oceanicznych).
www.port-marina.pl
Port, test centre, showroom
Modern port, completely blocked away from the wind and waves, located in Bialobrzegi on the Zegrze Lake. Test Centre – the test centre provices the abilitiy to charter a number
of vessels (boats, jet-skis, large motoryachts and oceanic canoes and pedal boats). We are the largest and most modern showroom in Nieporet at the Zegrze Lake, near Warsaw.
We are a dealer of Yamaha, Galeon, Kawasaki, Branderup.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Inne produkcje
Jet Club
Ideą powstania klubu Jet Club jest integracja użytkowników skuterów wodnych, popularyzacja aktywnej formy spędzania wolnego czasu i odkrywania walorów sportów motorowodnych. Członkowie klubu po raz pierwszy spotkali się w trakcie inauguracyjnej
imprezy w 2008 r. Dwa razy do roku Water Jet organizuje rejsy
dla Członków Jet Club, w trakcie których Goście na skuterach
wodnych przemierzają polskie rzeki i jeziora.
www.jetclub.pl
Jet Club
The idea behind Jet Club creation is the integration of jet-ski users, popularization of active free-time and discovering the advantages of water motorsports. Members of the
Club first met during an inauguration meeting in 2008. Twice a year Water Jet organizes cruises for the Club Members, during which our participants traverse lakes and rivers.
Imprezy stacjonarne
Rejsy - Wyprawy
Inne produkcje
Inne produkcje
Szkolenia
Organizowane przez nas szkolenia, prowadzone są przez wysoko
„Bezpieczni nad wodą”
wykwalifikowaną kadrę instruktorską (instruktorów motorowod-
z medycyną, mające na celu ukazanie uczestnikom, jak można
nych, ratowników WOPR, ratowników medycznych). Indywidual-
spędzić czas nad wodą w sposób bezpieczny oraz wskazać zasady
nie dostosowany materiał realizujemy poprzez bloki teoretyczne
postępowania w sytuacjach krytycznych, tj. konieczność wzy-
i praktyczne. Gwarantujemy nabycie umiejętności zgodnych
wania pomocy, w sytuacji gdy będą świadkami lub uczestnikami
z aktualnymi światowymi standardami.
zdarzenia, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, korzy-
– szkolenie dla osób niezwiązanych
stanie ze środków ratunkowych, tj. koło, rzutka ratunkowa.
Pierwsza pomoc przedmedyczna – podstawowy zakres wiadomości dla osób niezwiązanych z medycyną, ukierunkowany na charak-
Szkolenie lodowe – ma na celu przygotowanie uczestników szko-
ter pracy grupy uczestników, poszerzony o elementy medyczne.
lenia do bezpiecznego zachowania się na zamarzniętych zbiorni-
Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności praktycznych z zakresu
kach wodnych oraz do udzielania pomocy w przypadkach załama-
pierwszej pomocy, przede wszystkim resuscytacja krążeniowo-
nia się lodu i tonięcia w zimnej wodzie.
-oddechowa oraz postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
z zachowaną prawidłową czynnością oddechową, postępowanie
Każdy organizowany przez nas rejs to jednocześnie możliwość
z poszkodowanym urazowym w szerokim zakresie – podejrzenie
odbycia pierwszego etapu szkolenia do uzyskania patentu mo-
złamania, oparzenia, rany.
torowodnego. Ponadto organizujemy rejsy stażowe na stopnie
motorowodne sternika motorowodnego oraz starszego sternika
motorowodnego.
Trainings
Trainings, which we organize are conducted by highly skilled instructors (motorsports instructors, lifeguards, WOPR, paramedics). Individually prepared material is carried out
in practical and theoretical classes. We guarantee the acquisition of skills in line with current international standards.
Biuro - Centrum Sprzedaży:
05-126 Nieporęt,
ul. Wojska Polskiego 18c
Port: 05-127 Białobrzegi
Tel.: +48 (22) 499 90 40
ul. Wczasowa 15a
Fax: +48 (22) 499 49 15
Adres korespondencyjny:
Eventy: +48 695 222 555
03-642 Warszawa,
E-mail: [email protected]
ul. Kondratowicza 50
www.water-jet.com.pl
Download

Informacje - Klinika Chorób Dzieci Uniwersytecki Szpital Dziecięcy