Doç.Dr. İsa ELİRİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü
KONYA
Email: [email protected] Tel: 05424128812
ÖZGEÇMİŞ
Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini KIRIKKALE’de tamamladı. Üniversite tahsiline 1986 yılında
Gazi üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim iş Eğitimi Bölümünde başladı. Gazi üniversitesi sosyal
bilimler enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı kurumlarda
öğretmenlik yaptı. 1994 yılında SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi resim bölümünde öğretim görevlisi oldu.
Daha sonra aynı üniversitenin bünyesinde Isparta’da kurulacak olan güzel sanatlar fakültesinin
kuruluş çalışmalarına katkıda bulunmak üzere bu kuruma geçiş yaptı. 1999 yılında Başbakanlık Devlet
Bakanlığı müşavirliği görevi sebebiyle Ankara’ya döndü. Bu görevinde de yurt içi, yurt dışı ve Türk
Dünyasına yönelik eğitim kültür ve sanat faaliyetlerinde görev aldı. Emlak Bankası Sanat danışmanlığı
yaptı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim bölümüne geçiş yaptı. “Güzel
Sanat Eserlerinde Fikri Mülkiyet Hakları ve Uygulamaları” Konulu Teziyle Doktora çalışmasını S.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş eğitimi Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. Unvanıyla ataması yapıldı.
28/08/2012 tarihinde Üniversiteler Arası Kurul tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olarak
Doçentlik ünvanını almaya ve kullanmaya hak kazandı. Kuruluşundan itibaren (1986) sanatçıların Telif
Haklarının korunmasıyla alakalı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne bağlı
Meslek Birliği (Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) GESAM’da İdari Mali İşler Müdürlüğü, Genel
Sekreterlik, Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen ilgili
Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Konya, Ankara, Kırıkkale, Romanya ve
Amerika’da Kişisel sergiler açan sanatçı, Yurt içi ve başta Makedonya, Kıbrıs, Mısır, Türkmenistan,
ispanya ve İran olmak üzere çok sayıda karma sergiye iştirak etti. Temmuz 2014 itibariyle Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne Öğretim Üyesi olarak geçiş
yaptı. Halen bu kurumda görevine devam etmekte ve sanat eğitimi ve şahsi sanatsal çalışmalarını
sürdürmektedir.
He was born in Kırıkkale. First, middle, and high school education completed in KIRIKKALE. University of Gazi
University Faculty of Education (1986), Business Education Department has begun. Gazi University Institute of social
sciences, the master's degree. The Ministry of national education, and for a while taught in institutions. in 1994, he became
a lecturer in the Faculty of Education section of Burdur SDU. Later in the same University in Isparta, the fine art faculty to
contribute to the work of the organization that made the transition from the institution. in 1999, the Prime Minister's State
Department advisory task due to Ankara's back. In this role in the domestic, foreign and Turkish world took part in the
cultural and artistic training activities. Emlak Bank art consultant. Konya Selcuk University Faculty of Education in 2002 has
made the transition to the section. "Fine art in his works, intellectual property rights and Applications" on the Fosome help
with a PhD Student has completed at the Institute of social sciences. in the year 2011 at Gazi University, Faculty of
education, Department of fine arts education Work training Divison Yrd. Assoc.prof. Dr. Unvanıyla assignment was
made. 28/08/2012 Intercollegiate Board made by Professor exam successfully won the right to use and to take the title of
associate professor. From its inception (1986) related to the protection of the Copyright of the artists copyright Ministry of
culture and tourism General Directorate for Professional Association (nice work of art Owners Vocation Union) as General
Secretary in the Financial Affairs Directorate, GESAM Administrative, Supervisory Board Chairman and a member of the
Board of Directors positions. He currently continues the membership of the Board of Directors of the relevant professional
association. Kırıkkale, Konya, Ankara, Romania and in solo exhibitions at home and abroad, the artist that opens in
Macedonia, Cyprus, Egypt, Turkmenistan, Spain and Iran attended a number of group exhibitions. As of July 2014 Konya
Necmettin Erbakan University Faculty of fine arts painting Department made the transition as a faculty member. Currently,
this institution continues and the task of art education and personal artistic works.
Adı Soyadı: İsa ELİRİ
Doğum Tarihi: 07/10/1969
Unvanı: Doç.Dr.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Resim İş Eğitimi
Gazi Üniversitesi
1991
Y. Lisans
Güzel Sanatlar Eğitimi Gazi Üniversitesi
BölümüResim
İş
Eğitimi Anabilim Dalı
1995
Doktora
Güzel Sanatlar Eğitimi Selçuk Üniversitesi
BölümüResim
İş
Eğitimi Anabilim Dalı
2009
AKADEMİK UNVANLAR
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 10/02/2011
Doçentlik Tarihi
: 28-09-2012
Görevler:
Görev Unvanı
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Dr.Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Görev Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi
S. D. Üniversitesi Isparta Güzel Sanatlar Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yıl
1994-1995
1995-2001
2001-2009
2009-2011
20112012-2014
İDARİ GÖREVLER
İdari Mali İşler Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, Resim İş Eğitimi A.B.D. Başkan yrd.
BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER
* Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı GESAM “Türkiye Güzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği”
Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi.
ESERLER VE YAYINLAR LİSTESİ
BASILMIŞ KİTAPLAR


İ. Eliri, İ. Erdurucan, Sahne Işıklamasında Renklerin Dili, Konya, Aybil Yayınları, 2011.
İ.Eliri, Güzel Sanat Eserlerinde Fikri Mülkiyet Hakları ve Uygulamaları, Konya, Aybil
Yayınları, 2011
KİŞiSEL SERGİLER
 Kişisel Sergi- İdea Kültür ve Sanat Merkezi – Konya, 2005
 Kişisel Sergi- Altındağ, Ankara Kültür merkezi, 2007.
 Kişisel Sergi-Kırıkkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 2007.
 3-8 Eylül 2008 “Uluslar arası Ahmet Yesevi’den Günümüze Ġnsanlığa Yön Veren Türk


Büyükleri” Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri Sergi Köstence/ ROMANYA
KiĢisel Sergi- 07 Mart-03 Nisan 2013.Erge Sanat Galerisi/ Ankara. Yağlı Boya Resim Sergisi.
KiĢisel Sergi- 18 Mayıs 2013. Saturday 1-5pm. ARTEST SAN ANTONĠO. ART
EXHIBITION. Reception@ 4902 Appleseed Court SANANTONĠO TX78238. AMERĠKA.
ÖZGÜN SANAT ESERLERİ, TASARIMLAR YA DA YORUM ÇALIŞMALARI İLE
ETKİNLİKLERDEN SEÇKİLER
KARMA-ORTAK
Ulusal Karma Sergiler








5-7-1993 Vakıfbank ANKARA. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Master Öğrenci Karma
Sergisi
Gesam Üyeleri Karma Resim Sergisi. TCDD. Sanat Galerisi Gar- Ankara. 17 Aralık 3 Ocak
1994
1. Isparta Sanat- 95 Karma Resim Sergisi. Isparta 30 Ekim 1995
Halk Bankası Gesam Karma Resim Sergisi. Çankaya-ANKARA. 21 ġubat- 11Mart 1995
2. Isparta Sanat- 96 Karma Resim Sergisi. Isparta 31 Ekim 1996
Gesam Üyeleri Karma Resim ve Heykel Sergisi. Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. 29
Aralık 1997
Gesam Üyeleri Karma Resim Sergisi. Ġl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu Aksaray. 17 Temmuz
1997
Cumhuriyetimizin 75. Yılı ve Öğretmene Saygı. Isparta 24 Kasım 1998




























Kocaeli Gayret Muhribi “SavaĢ Gemisi – Sanat Galerisi” Gesam Üyeleri Karma Resim
Sergisi. 9 Mart 1998
Diyarbakır Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Gesam Üyeleri Karma Resim Sergisi. 15 Nisan
1998
Gesam Karma Resim ve Heykel Sergisi. Akbank Adana Sanat Galerisi. 7 Mayıs 1999
Osmanlı Ġmparatorluğunun 700. KuruluĢ Yıldönümü Anısına Karma Resim Sergisi. Ankara
Resim Heykel Müzesi. 1999
Telif Haklarının 114. Yılı Münasebetiyle Açılan Karma Sergi. 75.Yıl Kültür Merkezi Mithat
paĢa/Ankara 19 Eylül 2000
Dünya Fikri Mülkiyet Günü; Üretene Saygı- Telif Hakkı Karma Resim Sergisi Milli
Kütüphane ANKARA. 26 Nisan 2003
S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi. NevĢehir Valiliği Devlet
Güzel Sanatlar Galerisi. NevĢehir. 2/5/2003
Ġdeal Kültür Sanat Merkezi Karma Resim Sergisi. Konya 12-31 Aralık 2003
S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi. Süleyman Demirel Kültür
Merkezi 19 Nisan 2004
Mavi Sanat Evi Karma Resim, Heykel, Seramik, Geleneksel Sanatlar Sergisi. Konya 6 Ocak
2004
“Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan” 2004 Bahar Gesam Karma Sergisi. Ankara Çankaya
Belediyesi ÇağdaĢ Sanatlar Galerisi. 17 Mart 2004
S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi. SDKM. Sergi Salonu. Konya. 3 Ekim 2005
Gesam Üyeleri Karma Resim ve Heykel Sergisi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. Samsun Ġlk
Adım Belediyesi. 15 ġubat 2005
S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi. Dumlupınar Üniversitesi
Bedesten Sergi Salonu. Kütahya 24-30 Nisan 2006
S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Karma Resim
Sergisi. SDKM. Konya24 Kasım 2006
Atatürk’ün Doğumunun 125 Yılı Münasebetiyle “Türkiye Resimleniyor Sergisi” TBBM ġeref
Salonu Ankara.28 Kasım 2006
S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Karma Resim
Sergisi. SDKM. Konya 26 Kasım 2007
Atatürk’ün Doğumunun 125 Yılı Münasebetiyle “Türkiye Resimleniyor Sergisi” Ġzmir Resim
Heykel Müzesi. Konak/Ġzmir. 20 ġubat 2007
Atatürk’ün Doğumunun 125 Yılı Münasebetiyle “Türkiye Resimleniyor Sergisi” Ġstanbul
Atatürk Kültür Merkezi. Ġstanbul. 29 Ocak 2007
Cumhuriyetin 85. Yılı Anısına Gesam Üyeleri Karma Resim, Heykel, Seramik, Fotoğraf
Sergisi. SDKM. Konya 28 Ekim-24 Kasım 2008
1.Ulusal Esere ve Emeğe Saygı Resim AfiĢ Logo ve Karikatür Sergisi Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Sergi Salonu KONYA. 28 Mayıs 2008
S.Ü. Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları. Öğretmenler Günü Resim
Sergisi. Eğitim Fakültesi Sergi Salonu. Konya 21 Kasım 2008
BaĢkent Üniversitesi Karma Resim Sergisi. Ankara 3-15 Nisan 2009
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Karma Sergisi. S.Ü. Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi
Sergi Salonu. 29 Mayıs 2009
Sesan “Serbest Sanatçılar” Konya Üyeleri Karma Resim Sergisi. Konya Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi. 11 Haziran 2009
Gesam Karma Resim ve Heykel Sergisi. Altındağ Belediyesi Sanat Galerisi. Ankara 01 ġubat
2010
Gesam 23.Yıl Sergisi. Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu. 3 Mayıs 2010
Sanatın Anadolu Aydınlanması 2010 Projesi. BeĢiktaĢ ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi Ġstanbul. 17
Mayıs 2010


































28 Ekim-28 Kasım 2010 Cumhuriyetin 87.Yılı 87 Snatçı karma resim sergisi. S.D.Ü. Kültür
Merkezi KONYA
24 Kasım 2010 Öğretmenler Günü, Öğretim Elemanları Sergisi. S.Ü. Ahmet KeleĢoğlu Eğitim
Fakültesi Sergi Salonu. KONYA
24 Kasım 2010 20. Geleneksel Öğretmenler Günü, Öğretim Elemanları Sergisi. Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi KONYA
1 ġubat 2010 Gesam Altındağ Belediyesi Karma Sergi
6-9 Ağustos 2008 Uluslararası Sinop Kültür ve Sanat Festivali
6 Ağustos 2011 Antalya Gesam 25. Yıl Sergisi
6 Mart 1996 Bursa Akbank Gesam Sergisi
7 Mayıs 1998 Akbank Isparta Sanat Galerisi
7 Ocak 2012 Gesam Mersin Sergisi
8 Ekim 2011 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Gesam Adana Sergisi
9 Eylül 2011 Van Gesam 25. Yıl Sergisi
9 Haziran 2003 Gesam Türkiye Kalkınma Bankası
9 ġubat 1998 Akbank Gesam Trabzon Sergisi
13 Mayıs 1996 Resim Heykel Müzesi Erzurum Gesam Sergisi
14-9-1996 SSK Sosyal Güvenlikte 50. Yıl Gesam Sergisi
15 Nisan 1998 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Gesam Diyarbakır Sergisi
16 Eylül 2011 Sivas Gesam 25. Yıl Sergisi
17 Haziran 1997 Ankara Akbank Gesam karma Sergi
18 Kasım 1998 S.D.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Elm. Sergisi
18 Temmuz 2011 Çorum Gesam Resim Sergisi
19 Mart 1999. 75. Yıl Kültür Merkezi Tarsus. Atatürk'e Saygı Gesam Sergisi
21 Ekim 2008 S.Ü.24 Kasım Öğretim Elemanları Sergisi
24 Haziran 1996 Gesam NevĢehir Sergisi
26 Ekim 1999 Kültür Bakanlığı 75. Yıl Kültür Merkezi Depremzedelere Saygı Gesam Sergisi
30 Kasım 2004 Merzifon Belediyesi Gesam Sergisi
ÇağdaĢ Türk Sanatından Bir Kesit
Resim Bölümü Öğretim Elemanları Resim Heykel Sergisi
Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi
12-19/04/2013 Resim ve Fotoğraf Sergisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim ĠĢ
Eğitimi A.B.D. Malik Aksel Sanat Galerisi. ANKARA
27 Mayıs- 04Haziran 2013Selçuk Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. “ULUSLAR
ARASI 42 SANATÇI 42 ESER SERGĠSĠ” Konya- Süleyman Demirel Kültür Merkezi.
01 Mart 2013 GESAM Üyeleri ELAZIĞ 25. Yıl Karma Resim Sergisi.
8 Haziran 2012. GESAM Üyeleri Ankara 25. Yıl Karma Resim Sergisi
15 Mart 2013. GESAM Üyeleri Mardin 25. Yıl Karma Resim Sergisi
29 Nisan 2013. GESAM Üyeleri Trabzon 25. Yıl Karma Resim Sergisi
Katıldığı Yurt Dışı (Uluslararası) Karma Sergiler



6-25 Mayıs 1998 Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi. Valandova Kültür Merkezi
MAKEDONYA.
1999 TÜRKMENĠSTAN- AĢkabat Türk Türkmen Sanatçıları Karma Resim Sergisi
31 Ekim 8 Kasım 2006. S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Heykel
Sergisi. Atatürk Kültür Merkezi LefkoĢa/ KIBRIS.




2-7 Kasım 2009. IV. Uluslararası Türk Kültürü Ġle Sanatları Kongresi Sanat Etkinlikleri.
Karma Resim, Heykel, Seramik, Geleneksel Sanatlar Sergisi. Kahire/ MISIR
21-24 Ekim 2010 V. Uluslararası Türk Sanatları Sergisi. ġam / SURĠYE
31-Mayıs 2013 3rd. INTERNATIONAL CONTEMPORARY-ART BIENNALE. Arteast San
Antonio. Karma Resim Sergisi.
2. Uluslararası Ġzmir SANAT BĠENALĠ. Mayıs 2013.MithatlaĢa Cad. No:464. Konak/Ġzmir
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :



“BatılılaĢma Sürecinde Askeri Okullar ve Asker Ressamların Türk Resim Sanatına Katkıları”
Türk Ġslam Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi. 9.2010 KıĢ, s.139-151
Ġ.Eliri, "NakıĢlı Cam Sanatı Vitray(Revzen-i MenkuĢ) ve Süleymaniye Caaminde Kullanılan
Örneklere Plastik Açıdan Bir BakıĢ", Türk - Ġslam Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi
, 145-156, 2010
Ġ.Eliri, "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Koruma Altına Alınan Eser Kavramı",
Türk - Ġslam Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi , 111-132, 2011
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler



“Türkçe KonuĢan Ülkelerde Kültür Sanat ve Tabiat Varlıklarının ĠĢlevi ve Korunması”
Kazakistan ve Türkiye Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu. 21- 26 Mayıs
2007.s.292-297
“ÇağdaĢ Türk Resim Sanatına Etki Eden Faktörler” IV. Uluslararası Türk Kültürü Ġle
Sanatları Kongresi Sanat Etkinlikleri. Mısır – Kahire. 2-7 Kasım 2009. s.296-300
“Ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Eserlerinde Yer Alan Anadolu Kültürü ve Halk
Motifleri” II. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi ve Sanat Etkinlikleri. 14-15 Mayıs
2009 Konya.
Yazılan Ulusal / Uluslararası kitaplarda bölümler:
* G.Akengin, H.Önal, H.Gencer, İ.Eliri, C.Akcalı, Kırıkkale Değerleri-Hacı Taşan- Rahmi Pehlivanlı
(Sanatçı Üstad Rahmi Pehlivanlının Türk Resmindeki Yeri ve Önemi Üzerine), 25-28, Ankara, Öncü
Yayın Evi, 2009
Diğer yayınlar :







I.Uluslararası Güzel Sanatlarda Selçukludan Günümüze Geleneksel Konya El
Dokumalarından Esintiler ve Mevlana Bienaline eserle katılım, Konya,2009.
IV. Uluslararası Türk Kültürü Ġle Sanatları Kongresi/Sanat etkinliklerine Bildiri ve eserle
katılım, MISIR, Kahire, 2009.
Cumhuriyetin 75. Yılında Plastik Sanatlar ve Sanat Eğitimi Panelinde Türkiye'de Temel Sanat
Eğitimi ve Sorunlar konulu sunum.
Cumhuriyetin 87. Yılında 87 Sanatçı Karma Sergiye Eseriyle Katılım, Konya, 2010.
BaĢkent Üniversitesinde gerçekleĢtirilen karma resim heykel sergisi, Ankara, 2009.
Doktora ve Y. Lisans Öğrencileri Karma Resim Sergisine katılım, Konya, 2009.
Dumlupınar Üniversitesinde Karma sergiye eseriyle ĠĢtirak, Kütahya, 2006.














Gesam Diyarbakır Karma Sergisi Katılım, Diyarbakır, 1998.
Dünya Fikri Mülkiyet Günü Üretene Saygı ve Telif Hakkı Konulu Karma Sergiye Katılım,
Ankara, 2003.
II.Uluslararası Melitadan Battal Gaziye Konulu Kervansaray BuluĢması karma sergiye
eseriyle Katılım, Malatya, 2006.
Uluslararası Malatya Kervansaray BuluĢması Sergisi, 2010.
Kıbrıs Karma Resim Heykel Sergisi, LefkoĢa, KIBRIS, 2006.
Konya Ġdea Kültür Sanat Merkezinde Açılan Karma Resim Heykel Sergisi, 2003.
NevĢehir Valiliği Kültür Merkezi Karma Resim Sergisi, 2003.
Serbest Sanatçılar Konya Karma Sergisi, Konya, 2009.
Atatürk'ün Doğumunun 125. Yılında Türkiye Resimleniyor Kültür ve Turizm Bakanlığı
etkinliği, Ankara, 2007.
I. Uluslararası Türkiye Gramen Mikro Kredi Sanat Bienali TĠSVA, Ankara, 2005.
Sanatın Anadolu Aydınlanması 2010 Ġstanbul BeĢiktaĢ Kültür Merkezinde GerçekleĢtirilen
Karma Sergi, 2010.
KiĢisel Sergi- Ġdea Kültür ve Sanat Merkezi – Konya, 2005
KiĢisel Sergi- Altındağ, Ankara Kültür merkezi, 2007.
KiĢisel Sergi-Kırıkkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 2007.
Atıflar




Yeni Ġpek Yolu. Konya Kitabı IX. Özel Sayı Aralık 2006. s.357
Türk – Ġslam Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi 2. 2006.s.119
Atatürk’ün Doğumunun 125.Yılında Türkiye Resimleniyor. T.C Kültür ve Turizm
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 2006.s.
ÇağdaĢ Türk Sanatından Bir Kesit. Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Yayınları. s.75
Bilimsel Toplantı ve Düzenleme Kurulu Üyeliği




II. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi ve Sanat Etkinlikleri. 14-15 Mayıs 2009 Konya.
Düzenleme Kurulu Üyeliği
IV. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi Sanat Etkinlikleri 2-7 Kasım 2009. Mısır –
Kahire. Düzenleme Kurulu Üyeliği
V. Uluslar arası Türk Sanatları Sergisi V. INTERNATIONAL TURKISH ARTS
EXHIBITION 21-24 Ekim 2010 Şam-SURİYE Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği
V. Uluslar Arası Türk Kültürü ve Sanatları Kongresi- Sanat Etkinlikleri V. Internatıonal Turkısh
Culture And Arts Congress/Art Actıvıty 09-13 Mayıs (May) 2011-Madrid-İSPANYA Kongre ve
Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği (CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE)
Etkinliklerde Jüri Üyeliği

Denizcilik Müsteşarlığının 5-7-1994 Tarihinde Ankara’da Düzenlediği “Deniz Sevgisi” Konulu
Resim ve Şiir Yarışmasında Jüri Üyeliği


GAZNET A.Ş. Konya’da 18 Kasım 2007 tarihinde Düzenlediği “Temiz Hava ve Sağlıklı Yaşam”
Konulu Resim Yarışmasında Jüri Üyeliği
Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Güzel Sanatlar Galeri Müdürlüğü 2008-2009 Dönemi Seçici
Kurul Yedek Üyeliği

SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER
Lisans
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
İlkbahar
Dersin Adı
Uygulama
Temel Tasarım Ġlkeleri (Temel
Sanat Eğitimi) 1. Sınıf 0
4
4
30
Güzel Sanatlarda Telif Kültürü 1.
Sınıf.
2
0
15
Analitik Resim Çözümlemeleri I
3.Sınıf (1-4)
3
0
35
Güzel Sanatlarda Telif Kültürü II.
Sınıf. 3 Grup
2
0
15
4
4
30
3
0
40
2
0
30
Temel Tasarım İlkeleri (Temel
Sanat Eğitimi) 1. Sınıf.2 Grup
Analitik Resim Çözümlemeleri I
3.Sınıf
Dönem
Güz
2014-2015
İlkbahar
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Sanat Eleştirisi
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Uygulama
Temel Tasarım Ġlkeleri (Temel
Sanat Eğitimi) 1. Sınıf 0
4
4
30
Güzel Sanatlarda Telif Kültürü 1.
Sınıf.
2
0
15
Analitik Resim Çözümlemeleri I
3.Sınıf (1-4)
3
0
35
Güzel Sanatlarda Telif Kültürü II.
Sınıf. 3 Grup
2
0
15
4
4
30
3
0
40
Temel Tasarım İlkeleri (Temel
Sanat Eğitimi) 1. Sınıf.2 Grup
Sanat Eleştirisi
Analitik Resim Çözümlemeleri I
3.Sınıf
2
0
30
Yüksek Lisans-Doktora
Akademik
Yıl
Yüksek
Lisans
Dönem
Güzİlkbahar
2013-2014
Doktora
2014-2015
Güzilkbahar
Haftalık Saati
Dersin Adı
Teorik
Uygulamalı Deneysel Resim
3
Görsel ve Estetik İletişim l
3
Sanat Eleştirisi
3
Karşılaştırmalı
Sanatı
Sanat Eleştirisi
Türk
Dünyası 3
3
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Download

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar