ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00158.2014
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594,
zm. poz. 645 i 1318.) i art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Wodzisławiu Śląskim w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Składy obwodowych komisji wyborczych w Wodzisławiu Śl. wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Wodzisławia Śląskiego i umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.
Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywieszcza są również w ich siedzibach.
§ 3.
Wykonanie zarzadzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Mista Wodzisławia
Śląskiego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia.
Prezydent Miasta
Mieczysław Kieca
1) Zm.
Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.
1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180
Id: C676E9EE-00BC-477F-A1AC-3C5688E31FFD. Przyjęty
Strona 1
Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.00158.2014
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 5 maja 2014 r.
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WODZISŁAWIU ŚL.
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25.05.2014 R.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, UL. WAŁOWA 5
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Wrona Bogumił Andrzej
Tomala Bogdan Franciszek
Piechaczek Gabriela Joanna
Pilśniak Anna Urszula
Górski Jędrzej Mirosław
Jura Radosław Waldemar
Tatarczyk Barbara
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, UL. WAŁOWA 5
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Ulążka Dorota Adriana
Chojna Ryszard Józef
Gąsior Iwona Ewelina
Heliosz Wojciech Roman
Soboszek Martyna
Jura Jędrzej Grzegorz
Nowak Stefan
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZO
REWALIDACYJNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA
71
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Grzelak Jolanta Iwona
Czech Celina
Kłosok Agata Joanna
Marchut Beata Barbara
Gorczyca Agnieszka Joanna
Elsner Sylwia
Kowalska Ewelina Mirosława
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Pszów,
Wodzisław Śląski
Strona 1 z 7
Id: C676E9EE-00BC-477F-A1AC-3C5688E31FFD. Przyjęty
Strona 2
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM,
UL. 26 MARCA 9
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Sobota Piotr Józef
Trojanowski Krzysztof Tomasz
Szamatowicz Bogna Martyna
Heliosz Henryka Elżbieta
Samul Jacek
Kamińska Beata Agnieszka
Pleszewski Ryszard
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7 W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM, UL. TYSIĄCLECIA 25
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Gębska Edyta Barbara
Wajs Helmut Engelbert
Kucia Roksana Agnieszka
Mucek Sandra Urszula
Łysakowski Kamil Józef
Łukasiewicz Sylwia Katarzyna
Koniszewska Justyna Renata
Hibner Wanda
Suchorowska Barbara
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM, UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Pańczyna Wojciech Grzegorz
Błachut Krystyna Czesława
Szymala Stanisław Tadeusz
Duda Adam Marian
Szatyło Alan Hieronim
Karnas Dawid Dariusz
Kątny Konrad
Jagucak Magdalena Marta
Wiśniewska Monika
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, UL. 26 MARCA 66
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Baryś Katarzyna Magdalena
Chojna Przemysław Marian
Materzok Wiktoria Dagmara
Plewnia Zofia Mirosława
Soboszek Mateusz
Tołodziecki Łukasz Robert
Dornia Ilona Maria
Jarzyna Joanna
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Strona 2 z 7
Id: C676E9EE-00BC-477F-A1AC-3C5688E31FFD. Przyjęty
Strona 3
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM, UL. 26 MARCA 164
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Juraszek Ewa Maria
Łuska Grażyna
Malczok Patryk Wojciech
Żeber Daniela Lucyna
Czerwik Sławomir Wiktor
Lekki Tomasz Wojciech
Marczewska Alina
Warszawa – Duda Elżbieta
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19, OSIEDLE XXX-LECIA PRL 30
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Maćkowska Bożena Honorata
Milewska Jolanta Gertruda
Grzechnik Kamil Radosław
Szmak Michalina Maria
Sobek Martyna Aleksandra
Strzelecka Agnieszka Roksana
Lenckowska Martyna
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, OSIEDLE XXX LECIA PRL 63
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Rupiec Lucyna Barbara
Bugajski Jan
Rok Marianna Teresa
Wieczorek Mirosława Joanna
Lasota Łucja Natalia
Niewiadomski Mateusz
Hibner Iwona Anna
Szymanek Katarzyna
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 16, UL. PRZEMYSŁAWA 10
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Wojteczek Andrzej
Nowak Aleksander
Błaszczyk Mariola
Chodkowska Bogumiła Alina
Wadowska Anna Stanisława
Dzierżenga Maciej Bogumił
Kieliszek Marzanna Teresa
Stańczyk Brygida
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Strona 3 z 7
Id: C676E9EE-00BC-477F-A1AC-3C5688E31FFD. Przyjęty
Strona 4
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15, UL. PRZEMYSŁAWA 20
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Skarzyńska Danuta
Kruczek Rafał
Dragon Jerzy
Tomaszewska Eugenia
Giers Józef Jakub
Górecka Jolanta Małgorzata
Orynkiewicz Beata
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 4, UL. GÓRNICZA 7
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Krawczyk Danuta
Trojanowska Aneta Anna
Dragon Katarzyna Magdalena
Stroińska Wanda Zofia
Engler Patrycja Daria
Gurgul Angelika Żaneta
Adamczyk Patrycja
Mrowiec Karolina
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. KS. ANTONIEGO ROBOTY 7
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Prokop Andrzej Bernard
Jasiński Tomasz Mariusz
Podeszwa Barbara Anna
Głomb Zuzanna Anna
Kowalewski Mateusz Arkadiusz
Wesołowska Anna
Przybyła Maria
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. KS. ANTONIEGO ROBOTY 7
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Bałdyga Mirosław
Nowak Jarosław Aleksander
Rok Angelina Helena
Grabiec Małgorzata Maria
Grabiec Justyna Aneta
Sobkiewicz Marek
Strusz Sandra
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Strona 4 z 7
Id: C676E9EE-00BC-477F-A1AC-3C5688E31FFD. Przyjęty
Strona 5
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 2, UL. JASTRZĘBSKA 136
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Styrnol Iwona
Prokop Kornelia Stefania
Jonda Kamil Marek
Janetta Jolanta
Stroiński Włodzimierz Janusz
Gatnar Ewa Joanna
Gaca Mariusz Ryszard
Harasim Marcelina
Wołoszyn Agnieszka
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 2, UL. JASTRZĘBSKA 136
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Jadaszewska Krystyna Małgorzata
Kałus Anita Barbara
Mitko Mateusz Lucjan
Balcer Marian Jan
Sobek Katarzyna Monika
Jurczyk Jolanta
Piechaczek Renata
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 18 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, UL. ARMII
LUDOWEJ 11
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Ciesielski Paweł Stanisław
Radziszewska Agnieszka
Szkatuła Marcin Szymon
Sitko Agnieszka Grażyna
Krakowczyk Danuta
Capanda Janina
Wyszyńska Anna Maria
Kindla Janina
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 19 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 6 W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM, UL. MŁODZIEŻOWA 47
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Bieniek Karol Robert
Mężyk Bożena Anna
Bizoń Edyta Barbara
Klimanek Dorota Maria
Cholewiak Anita Marta
Bober Mariola
Wolny Jarosław
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Strona 5 z 7
Id: C676E9EE-00BC-477F-A1AC-3C5688E31FFD. Przyjęty
Strona 6
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 20 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1 W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM, UL. KONWALIOWA 4
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Porwoł Dominika
Bierć Paweł Adam
Jureczko Konrad Grzegorz
Rassek Henryka Barbara
Szkatuła – Rolnik Agnieszka Edyta
Porwoł Karolina
Wawrzynek Małgorzata
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 21 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 3 W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 3
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Chinc Dawid Patryk
Bielska Iwona
Kluger Marcin Paweł
Kozielska Wioleta Barbara
Kłosok Michał Marian
Szendzielorz Paulina Agata
Nowicka Natalia Maria
Papała Maryla
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 22 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 3 W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 3
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Rutkowska Ewa Zofia
Kowalska Bożena
Błaszczyk Joanna
Rassek Anna
Hanc Mikołaj
Kozielska Maria
Krótki Monika Sylwia
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 23 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 5 W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM, UL.BOLESŁAWA CHROBREGO 308
LP.
1
2
3
4
5
6
7
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Chamczyk Piotr
Tomala Aleksander Jakub
Błaszczyk Marta Maria
Marchut Martyna Barbara
Poloczek Sonia Joanna
Kowol Marzena
Swoboda Henryka Joanna
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Strona 6 z 7
Id: C676E9EE-00BC-477F-A1AC-3C5688E31FFD. Przyjęty
Strona 7
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 24 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM,
UL. 26 MARCA 51
SZPITAL W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
LP.
1
2
3
4
5
6
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Marciniec Stanisława Stefania
Glenc Bożena Maria
Kożuchowska Karolina Maria
Obuchowska Olga Anna
Hanc Kamil Adrian
Żurek Izabela
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 25 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
SIEDZIBA: WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM,
UL. BRACKA 13
LP.
1
2
3
4
5
6
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
Budziński Adam Szymon
Musiolik Grażyna Teresa
Kożuchowski Łukasz
Machecka Marzena Marianna
Szostak Katarzyna
Liziniewicz Izabela
ADRES ZAMIESZKANIA
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Strona 7 z 7
Id: C676E9EE-00BC-477F-A1AC-3C5688E31FFD. Przyjęty
Strona 8
Download

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w Szkole