Mihrigül Altan, Hüseyin Yıldırım
MAKALE
NANO ZnO TAKVİYELİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLENİN
ANTİBAKTERİYEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİNDE NANO PARTİKÜL MODİFİKASYONUN ETKİSİ
Mihrigül Altan*
Doç.Dr.,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Makine Mühendisliği Bölümü,
Beşiktaş, İstanbul
[email protected]
Hüseyin Yıldırım
Prof.Dr.,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Kimya Bölümü,
Davutpaşa, İstanbul
Yalova Üniversitesi,
Polimer Mühendisliği Bölümü, Yalova
[email protected]
ÖZET
Nano boyutlu çinko oksit (ZnO) partikül takviyesi ile yüksek yoğunluklu polietilene (HDPE) antibakteriyel özellik kazandırılmıştır. Bu amaçla, öncelikle nano partiküllerin yüzeyi silan ve stearik asit
ile modifiye edilmiştir. Modifikasyon sonrası partiküllerin karakterizasyonu için FT-IR analizi yapılmış ve daha sonra bu partiküller çift vidalı ekstrüderde %1, %3 ve %5 oranında yüksek yoğunluklu
polietilen ile karıştırılmıştır. Karışımdan elde edilen granüller, plastik enjeksiyon makinasında basılmış ve mekanik test numuneleri elde edilmiştir. Uygulanan mekanik testlerin sonucunda numunelerin
darbe dayanımı ve elastiklik modülü elde edilmiş ve elektron tarama mikroskobu ile kompozitlerin
morfolojisi incelenmiştir. Çalışmanın asıl amacı olan antibakteriyel özellik kazanımının incelenmesi
için standart bir metot olan JIS Z 2801 metodu uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, stearik asitin hem antibakteriyel özelliklerin hem de mekanik özelliklerin geliştirilmesinde silana göre daha
iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Ayrıca, partikül katkı oranının düşük değerlerde olması durumunda
kompozitlerin antibakteriyel etkinliğinin arttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, mekanik özellik, nano ZnO, HDPE
EFFECT OF NANO ZINC PARTICLES IN IMPROVING ANTIBACTERIAL
AND MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE
ABSTRACT
İletişim yazarı
*
High density polyethylene (HDPE) was gained antibacterial property by the reinforcement of nano
zinc oxide (ZnO) particles. Prior melt mixing, particles were modified with silane and stearic acid.
For characterization of the modified particles, FT-IR analysis was done and then polymer material was
loaded with these particles (1%, 3%, 5%) on a twin screw extruder. The granules obtained from the
extruder were plastic injection molded and mechanical test specimens were obtained. After the mechanical tests, impact strength and elastic modulus of the composited were obtained, the morphologies of
the composites were observed by electrone scanning microscope. In order to investigate antibacterial
property of the composites, a standard method, JIS Z 2801 was applied. In the result, stearic acid was
more successful in improving both antibacterial and mechanical properties. Also, it has been seen that
the reduction of particle content in the polymer was effective in improving antibacterial efficiency of
the composites.
Keywords: Antibacterial, mechanical property, nano ZnO, HDPE
Geliş tarihi
: 17.01.2014
Kabul tarihi
: 14.02.2014
Altan, M., Yıldırım, H. 2014. “Nano ZnO Takviyeli Yüksek Yoğunluklu Polietilenin Antibakteriyel ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesinde Nano Partikül Modifikasyonun Etkisi,” Mühendis ve Makina, cilt 55, sayı 649, s. 38-42.
Cilt: 55
Sayı: 649
38 Mühendis ve Makina
1. GİRİŞ
P
olimer malzemeler, hafiflikleri ve kolay şekillendirilebildiklerinden ötürü elektronik, otomotiv, beyaz
eşya, ev gereçleri gibi endüstriyel alanlarda tercih
edilmektedirler. Ancak, polimerlerin mekanik özelliklerinin
yüksek olmayışı kullanımlarını bazen kısıtlamaktadır. Bu sebeple, polimerlerin cam veya karbon fiberler [1,2], nano veya
mikro boyutlu partiküller [3-5] ile takviyelendirilmesi gerekmektedir. Polimerler ayrıca gıda kabı, oyuncak, tıbbi ürün
gibi insan sağlığı ile ilgili birçok alanda yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Bu tip ürünler ne kadar steril edilirse edilsinler, hava ile temasları sonucunda yine birçok bakterinin bu
ürünlere bulaşması söz konusu olmaktadır. Plastik ürünlerin
kullanımları esnasında antimikrobiyal özellik göstermeleri
için polimerlere ergiyik karışım yolu ile bazı antibakteriyel
ajanların katılması bilinen en temel yoldur [4,5]. Bunun dışında, antibakteriyel polimerlerin eldesi için aşılama, halojenizasyon veya kopolimerizasyon yöntemleri uygulanabilir [6].
Ergiyik fazda polimere katılan antibakteriyel maddeler TiO2,
ZnO, MgO gibi nano boyutlu metal oksitler veya zeolitler olabilmektedir [7-11].
Nano boyutlu inorganik partiküller ile polimerlerin mekanik,
fiziksel, optik, kimyasal, elektriksel özellikleri mikro boyutlulara göre daha çok geliştirilebilmektedir. Bunun sebebi, nano
boyutlu malzemelerin yüzey alanının hacmine oranının yüksek oluşu ve buna bağlı olarak da polimer matris ile çok daha
iyi yüzey adhezyonu vermesidir. Ancak, nano boyutlu takviyelerle hazırlanan kompozitlerde de bazı sorunlar olabilmektedir. Karşılaşılan en önemli problemlerden biri, nano tozların
topaklaşmaya daha çok meyil göstermesidir [12]. Topaklaşma
sonucunda geliştirilmesi hedeflenen bütün özellikler olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu amaçla, bu tip kompozitlerde
uyumlaştırıcıların ve yayıcıların kullanılması gerekmektedir.
Nano çinko oksit (Nabond, Çin) partiküllerin ortalama tane
boyutu 20 nm’ dir.
2.2 Nano Partiküllerin Modifikasyonu
Partiküllerin silan ile kaplanmasında, mutlak alkol ve saf su
karışımında %1 silan çözündürülerek bir solüsyon hazırlanmıştır. Bu solüsyona yavaş yavaş eklenen partiküller 3 saat
boyunca karıştırılmış, alkolün buharlaşması ile macunumsu bir karışım elde edildiğinde, karışım fırında kurutmaya
alınmıştır. 50 ºC’de 8 saatlik bir kurutma işleminden sonra
öğütme işlemi gerçekleştirilmiştir. Silan ile nano partiküller
arası oran 1:100 şeklindedir. Stearik asitin kloroformda çözündürülmesiyle elde edilen solüsyona nano boyutlu ZnO
partiküller katılıp karıştırılmış ve partiküllerin stearik asit ile
kaplanması sağlanmıştır. Kurutma ve öğütme işlemleri önceki modifikasyon işlemlerine benzer şekilde yapılmıştır.
2.3 FT-IR
Kaplanmış tozların karakterizasyonu için FT-IR (Perkin Elmer Specturum 100) spektrası 650 -4000 cm-1 arası incelenmiştir.
2.4 Karışım Hazırlama
Modifiye edilmiş nano partiküller ile polimer malzemeler,
L/D oranı 20 olan çift vidalı ekstrüderde (Rondol, Microlab,
İngiltere) karıştırılmıştır. Tozların ağırlıkça katkı oranları %1,
%3 ve %5’tir. Ekstrüderdeki sıcaklık profili 220, 200, 180,
120 ve 75 ºC şeklinde olup vida devri 60 dev/dak’ dır. Ekstrüder ve bıçak üntesinden elde edilen kompozit granüller
vakumlu fırında 80 ºC’de iki saat bekletilmiştir. Karışımlar
Tablo 1’de verildiği şekilde adlandırılmıştır.
Tablo 1. Deneysel Çalışmada Hazırlanan Kompozitler
Yapılan bu çalışmada, yüksek yoğunluklu polietilene (HDPE)
nano boyutlu ZnO katılarak antibakteriyel özellik kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaca paralel olarak, polimerik malzemelerin bu takviyeler ile mekanik özelliklerinin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. Polimer ve partikül arası iyi bir yüzey
adhezyonu eldesi ve partiküllerin iyi bir dağılım için silan ve
stearik asit kullanılmıştır.
Malzeme
No
Malzeme
ZnO
(% ağırlık)
1
Saf HDPE
0
2
HPDE/ZnO 5
5
3
HDPE/ ZnO/Silan1
1
4
HDPE/ ZnO/Silan3
3
5
HDPE/ ZnO/Silan5
5
2.MATERYAL VE METOD
6
HDPE/ZnO/SA1
1
7
HDPE/ZnO/SA3
3
8
HDPE/ZnO/SA5
5
2.1 Malzeme
Deneysel çalışmada kullanılan polimer malzeme yüksek
yoğunluklu polietilendir (Lanufene, HDPE, 6507UV). MFI
değeri 7,5 g/10 dak ve yoğunluğu ise 0,965 g/cm3’tür. Viniltrimetoksisilan (VTMS, Aldrich) ve stearik asit (Merck,
Almanya) iyi bir dağılım sağlamak amacıyla kullanılmıştır.
2.5 Plastik Enjeksiyon
Ekstrüderdeki karışım sonrası elde edilen kompozit granüllerin plastik enjeksiyon makinasında (MS40, Yelkenciler,
Türkiye) basılmasıyla çekme ve darbe testi numuneleri elde
Mühendis ve Makina
55
39 Cilt:
Sayı: 649
Nano ZnO Takviyeli Yüksek Yoğunluklu Polietilenin Antibakteriyel ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesinde Nano Partikül Modifikasyonun Etkisi
edilmiştir. Enjeksiyon işlemindeki kalıp sıcaklığı 40
ºC, enjeksiyon basıncı 65 MPa, ütüleme basıncı 45
MPa, ütüleme zamanı 10 saniye ve soğuma zamanı
15 saniye olarak alınmıştır.
2.6 Mekanik Testler
Plastik enjeksiyon ile elde edilen numunelere izod
darbe ve çekme testleri uygulanmıştır. Darbe numuneleri ISO-180’ ne uygun olacak şekilde hazırlanmış ve
çentik açılmıştır. Testler 5.4 J darbe çenesi ile Zwick
cihazında gerçekleştirilmiştir. Çekme testleri ise ISO527’ye göre Zwick Z010 cihazında yapılmış olup çekme hızı 50 mm/dak alınmıştır. Testler üç kere tekrarlanmış ve elde edilen sonuçların ortalaması alınmıştır.
Mihrigül Altan, Hüseyin Yıldırım
kaplanmış partiküllü HDPE kompozitlere (no 6-7-8) oldukça
yakın fakat daha yüksek değerler vermiştir. Sonuç olarak, ZnO
partiküllerin stearik asit ile kaplanmasıyla elde edilen kompozitlerin mekanik özelliklerinin silan ile kaplı ZnO partiküllü
kompozitlere göre çok daha iyi olduğu görülmüştür.
2928
1740
(c) Stearik asit kaplanmış
3.3 SEM Analizi
2928
1216
1740
(b) Silan kaplanmış
1018
Aynı oranda (%5) ZnO partikül içeren HDPE kompozitlerin
kırılma yüzeyleri karşılaştırıldığında, saf HDPE’ de partiküllerin birçoğunun matris içine gömülmeden bünyede bulunduğu görülmektedir. Silan kaplanmış olan yapılarda ise partiküller matris içinde matris ile bir bütünlük göstermiştir. Stearik
asit kaplanmış ZnO içeren kompozit, metal oksitten ötürü saf
HDPE’ye göre daha sert bir yapı göstermesi beklenirken,
Şekil 4c’de görüldüğü gibi darbe yönünde matriste belirgin
fibrilleşme görülmüştür. Bu durum, stearik asitin plastikleştirici etkisi kırılma esnasında malzemede plastik deformasyon
sağladığını göstermektedir. Bu fibrilleşme silan içeren kompozitte daha azdır. Şekil 3’ te verilen darbe dayanımı grafiklerinde de bu durumu doğrular sonuçlar elde edilmiştir.
3.4 Antibakteriyel Etkinlik
Antibakteriyel etkinlik testi için esas alınan yöntem, standart bir metot olan JIS Z 2801 metodudur. Bu metoda göre,
numunelere ilk yüklenen bakteri miktarı, inkübasyon sonrası hayatta kalan bakteri sayısına oranlanarak hayatta kalan
bakteri miktarı logaritmik olarak ifade edilir. Bir malzemenin
antibakteriyel olabilmesi için bu logaritmik azalmanın 2’ye
2.7 Antibakteriyel Etkinlik Testi
Anti bakteriyel etkinlik testi, plastik plakalara uygulanan JIS Z 2801 standard metota göre gerçekleştirilmiştir [13]. Plastik enjeksiyonla elde edilmiş plakalara
uygulanan testte numuneler bakteri ekimi öncesi steril
edilmiş ve 300-400 nm dalga boyu UV ışını (VBL,
Vilber Lourmat) ile aktive edilmiştir.
(a) Saf ZnO
4000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600
cm-1
1400
1200 1000 800 600
Şekil 1. Modifiye Edilmiş ZnO Partiküllerin IR Spekturumu a- Saf ZnO b-Silan Kaplı
c- Stearik Asit Kaplı
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1 FT-IR Sonuçları
Nano ZnO partiküllerin silane ve stearik asit ile modifikasyonundan sonra karakterizasyonu FT-IR analizi
ile yapılmıştır. Elde edilen spektra sonuçları Şekil 1’de
verilmiştir. Silan ile kaplı olan partiküllerin (b) göstermiş olduğu 1018 cm-1 bandı, Si-O çekiminden kaynaklanmaktadır. Silan, modifikasyon işlemi esnasındaki
hidroliz ve kurutmaya bağlı olarak bazı reaksiyonlar
göstermekte ve SiOCH3 SiOH’ya dönüşmektedir. Bu
dönüşümden sonra Si-O-Zn çekimi meydana gelmekte
ve bu da 940 cm-1 bandında gözlemlenmektedir. Stearik asit ile kaplanmış olan partiküllerde görülen 2928
cm-1 bandı ise stearik asitteki C –H ve 1740 cm-1’de
görülen güçlü band, stearik asitin C=O çekiminden
kaynaklanmaktadır.
(a) Modikasyon uygulanmamış
(b) Silan ile kaplanmış
(c) Stearik asit ile kaplanmış
Şekil 4. %5 ZnO İçeren HDPE Kompozitlerin Kırılma Yüzeylerinin SEM Görüntüleri
Tablo 2. HDPE/ZnO Kompozitlerin Antibakteriyel Özellikleri
No
Şekil 2. HDPE Matrisli Modifiye Edilmiş ZnO Partiküllü Kompozitlerin Elastiklik Modülü
Malzeme
Başlangıç log
(kby/ml)
24 saat sonundaki azalma değeri
(kby/ml)
Log azalma
(kby/ml)
1
HDPE
1,6E+05
15,80 KAT ARTIŞ
-1,20 KAT ARTIŞ
2
HDPE/ZnO/SİLAN1
2,6E+05
517,5
2,71
3
HDPE/ZnO/SİLAN3
2,76E+05
714
2,85
4
HDPE/ZnO/SİLAN5
2,6E+05
207
2,31
5
HDPE/ZnO/SA1
2,6E+05
Üreme yok
Üreme Yok
6
HDPE/ZnO/SA3
2,76E+05
714
2,85
7
HDPE/ZnO/SA5
2,76E+05
238
2,38
3.2 Mekanik Test Sonuçları
HDPE matrisli ZnO partiküllü kompozitlerin değişen
ZnO oranına ve farklı uyumlaştırıcılara göre elastiklik
modülü ve darbe dayanımındaki değişim Şekil 2 ve 3’te
verilmiştir. Stearik asit ile kaplanmış partiküllü kompozitlerde (no 3-4-5), ZnO miktarının artmasına karşın darbe dayanımı azalmamıştır. Elastiklik modülünde
ise malzemeye stearik asit tarafından sağlanan tokluğa
rağmen ciddi bir azalma görülmemiş, aksine silan ile
Cilt: 55
Sayı: 649
40 Mühendis ve Makina
Şekil 3. HDPE Matrisli Modifiye Edilmiş ZnO Partiküllü Kompozitlerin Darbe Dayanımı
Şekil 5. HDPE Kompozitleri Kaplayan Filmlerde İnkübasyon Sonrası Yaşayan Bakteri Kolonilerinden Örnek Fotoğraflar
eşit veya daha büyük olması gerekir.
Elde edilen sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda numunelere ilk yüklenen bakteri sayısı ve inkübasyon sonrası ve logaritmik azalma verilmiştir.
İnkübasyon sonrası yaşayan bakteri
kolonilerini karşılaştırmak üzere saf
HDPE ve ZnO partikül içeren HDPE
kompozitleri kaplayan filmlerin yıkanmasından sonra çözeltideki bak-
Mühendis ve Makina
55
41 Cilt:
Sayı: 649
Nano ZnO Takviyeli Yüksek Yoğunluklu Polietilenin Antibakteriyel ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesinde Nano Partikül Modifikasyonun Etkisi
terilerin disosiye olmuş halleri için bazı örnekler Şekil 5’te
verilmiştir.
Saf HDPE’de ciddi oranda yaşayan bakteri kolonileri görülmüştür çünkü malzeme bünyesinde herhangi bir antibakteriyel
ajan yoktur. ZnO partiküller %1, %3, %5 şeklinde farklı oranlarda kullanıldığında, yaşayan bakteri kolonileri azalmıştır.
Genellikle düşük oranlarda ZnO içeren kompozitler antibakteriyel özellik yönünden daha iyi sonuçlar vermiştir. Çünkü
düşük miktarda ve iyi dağılım göstermiş partiküller UV ışınından maksimum seviyede faydalanabilmektedir [6,14-17].
Yoğun ve birbirine yakın partiküller ise UV ışınını birbirleri
için maskeleyebilmekte ve bu durumda da bakterinin yaşamına son veren OH radikalleri yeterince etkin olamamaktadır.
PP/SEBS-MA/SGF Hybrid Composites,” Journal of Applied
Polymer Science, vol. 104, p. 2704-2710.
2.
Kasama, J., Ratchasima, N., Jongrak, K. 2008. “Mechanical
and Morphological Properties of Sisal/Glass Fiber-Polypropylene Composites,” Advanced Materials Research, vol.47, p.486489.
3.
Breiner, J.M., Mark, J.E. 1998. “Preparation, Structure, Growth
Mechanisms and Properties of Siloxane Composites Containing
Silica, Titania or Mixed Silica-Titania Phases,” Polymer, vol.39,
p.5486-5493.
4.
Hashimoto, M., Takadama, H., Mizuno, M., Kokuba, T. 2007.
“Mechanical Properties and Apatite Forming Ability of TiO2
Nanoparticles/High Density Polyethylene Composite: Effect of
Filler Content,” Journal of Materials Science: Materials in Medicine, vol.18, p.661-668.
5.
Huang, C.K., Chen, S.W., Wei, W.C.J. 2006. “Processing and
Property Improvement of Polymeric Composites with Added
Zno Nanoparticles Through Microinjection Molding,” Journal of
Applied Polymer Science, vol.102, p.6009-6016.
6.
Garcia, M., Vliet, G.V., Jain, S., Schrauwen, B.A.G., Sarkissov, A., Boukamp, B. 2000. “Polypropylene/SiO2 Nano Composites with Improved Mechanical Properties,” Reviews on Advanced Materials Science, vol.6, p.169-175.
7.
Sauvet, G., Dupond, S., Kazmierski, K. 2000. “Biocidal Polymers Active by Contact Synthesis of Polysiloxanes with Biocidal
Activity,” Journal of Applied Polymer Science, vol.75, p.10051012.
8.
Li, J.H., Hong, R.Y., Li, M.Y., Ding, J. 2009. “Effects of ZnO
Particles on the Mechanical and Antibacterial Properties of Polyurethane Coatings,” Progress in Organic Coatings, 64, 504-509.
9.
Wang, Z., Li, G., Peng, H., Zhang, Z., Wang, X. 2005. “Study
on Novel Antibacterial High Impact Polystyrene/ TiO2 Nanocomposites,” Journal of Materials Science, vol.40, p.6433-6438.
10.
Yuqing, T., Ming, T., Ruifen, X., Liqun, Z. 2003. “Novel
High-Antimicrobial Nano-TiO2/PP Composites Structure and
Properties,” Acta Materiae Compositae, vol.20(5), (Only Abstract in English).
11.
Zhang, L., Ding, Y., Povey, M., York, D. 2008. “ZnO
Nanofluids-A Potential Antibacterial Agent,” Progress in Natural
Science, vol.18, p.939-944.
12.
Kruenate, J., Tongpool, R., Panyathanmaporn, T. 2004. “Optical and Mechanical Properties of Polypropylene Modified by
Metal Oxides, Surface and Interface Analysis,” vol.36, p.10441047.
13.
Japanese Standard, Test for Antimicrobial Activity for Plastics,
JIS Z 2801.
14.
Altan, M., Yıldırım, H. 2011. “Effects of Nano Zno Particles on
Antibacterial and Mechanical Properties of Polypropylene Matrix Composites,” 14th International Conference on Advances in
Materials & Processing Technologies, p. 1-7.
15.
Altan, M., Yıldırım, H. 2012. “Effects of Compatibilizers on
Mechanical and Antibacterial Properties of Injection Molded
Nano Zno Filled Polypropylene,” Journal of Composite Materials. vol. 46, p. 3189-3199.
16.
Altan, M., Yıldırım, H. 2012. "Study on Mechanical and Antibacterial Properties of Injection Molded Polypropylene/ TiO2
Nano Composites: Effects of Surface Modification,” Journal of
Materials Science & Technology, vol.28, p.686-699.
17.
Altan, M., Yıldırım, H. 2013. “Comparision Antibacterial Properties of Nano TiO2 and ZnO Particle Filled Polymers,” 3rd
International Advances in Applied Physics and Materials Science, Abstract Book-CD.
4. SONUÇ
Yüksek yoğunluklu polietilenin antibakteriyel özelliklerinin
geliştirilmesinde nano boyutlu ZnO partiküller kullanılmıştır.
Hazırlanan kompozitlerin antibakteriyel özellikleri incelenirken, mekanik özelliklerinden elastiklik modülü ve darbe dayanımı da incelenmiştir. Partiküller, HDPE ile karıştırılmadan
önce stearik asit ve silan ile modifiye edilmiştir. Elde edilen
sonuçlar madde madde verilmiştir:
- Çinko oksit hiçbir uyumlaştırıcı kullanılmadan HDPE
ile karıştırıldığında elastiklik modülü ve darbe dayanımı
azalmıştır. Bunun sebebi, bünyede yer alan muhtemel topaklanmalardır.
- Çinko oksit partiküller, stearik asit ile modifiye edildiğinde, silan ile modifiye edildiği duruma göre daha yüksek
darbe dayanımı vermiştir. Bunun sebebi, stearik asitin
yağlayıcı ve kaydırıcı etkisinden kaynaklanmıştır.
- Yüksek yoğunluklu polietilenin antibakteriyel özelliği,
ZnO katkısı ile sağlanmıştır. Ancak, ZnO ilavesi aynı
oranlarda olmasına rağmen, antibakteriyel özelliklerinde değişim görülmüştür. Özellikle düşük oranlarda ZnO
katkısı söz konusu olduğunda, kompozitlerin daha iyi
antibakteriyel özellik gösterdiği görülmüştür. Bu durum,
partiküllerin homojen dağılıp, UV ışını etkisi altında birbirlerine maskeleme yapmamaları ile ilgilidir. Partiküller
ne kadar iyi UV ile aktive edilirse, bakterilerin ölümü o
derece daha iyi gerçekleşmektedir. Bu duruma en iyi örnek olan kompozit, stearik asit ile kaplanmış olan %1
ZnO içeren HDPE/SA1 olmuştur.
TEŞEKKÜR
Yazarlar, bu çalışmaya destek olan Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu’ na (TÜBİTAK) teşekkürlerini sunmaktadır. (Proje no:108M561).
KAYNAKÇA
1.
Cilt: 55
Sayı: 649
Garakani, M.M., Arefazar, A., Nazockdast, H. 2007. “Study
on Morphological, Rheological and Mechanical Properties of
42 Mühendis ve Makina
Download

1175 KB