P
PR
RO
OG
GR
RA
AM
M B
BO
OH
HO
OS
SL
LU
UŽ
ŽIIE
EB
B F
FA
AR
RN
NO
OS
ST
TII K
KR
RU
UŠ
ŠE
ET
TN
NIIC
CA
A
ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
NA SLOVENSKU 2014
Týždeň 34.
DNES: DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK
Farský kostol Sv. Michala archanjela
DEŇ
LITURGICKÝ KALENDÁR
18. 8. 2014 – 24. 8. 2014
Krušetnica
ÚMYSEL SV. OMŠE
ČAS
SV.
FÉRIA
Za všetky Heleny v
Krušetnici
18.00
17.30
FÉRIA
+ kňaz Marcel Martinko
7.30
7.00
SV. BERNARDA, OPÁTA
A UČITEĽA CIRKVI, SPOMIENKA
SV. PIA X. PÁPEŽA, SPOMIENKA
+ Štefan Hrčkuľák
18.00
17.30
Za ružu sv. Pia X.
7.30
7.00
PIATOK
22. 8. 14
PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ,
+ Rajmund a Jozef
18.00
17.30
SOBOTA
FÉRIA
Za Cecíliu a Janu
7.30
PONDELOK
18. 8. 14
UTOROK
19. 8. 14
STREDA
20. 8. 14
ŠTVRTOK
21. 8. 14
INÉ PODUJATIE
SPOVEĎ
SPOMIENKA
23. 8. 14
7.00
8.00
NEDEĽA
DVADSIATA PRVÁ CEZ ROK
24.8.14
Za veriacich farnosti
Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
DEŇ
LITURGICKÝ KALENDÁR
10. 30
Lomná
ÚMYSEL SV. OMŠE
ČAS
SV.
SPOVEĎ
PONDELOK
18. 8. 14
UTOROK
19. 8. 14
STREDA
20. 8. 14
FÉRIA
Za zdravie a B. požehnanie
pre Jána a Margitu
18.00
17.30
FÉRIA
+ Ján a Anna Franek
a dcéra Marta
18.00
17.30
SV. BERNARDA, OPÁTA
A UČITEĽA CIRKVI, SPOMIENKA
+ z rodiny Vaňovskej
7.30
7.00
ŠTVRTOK
SV.
+ Zuzana
18.00
17.30
+ z rodiny Ľubových
18.00
17.30
PIA X. PÁPEŽA, SPOMIENKA
21. 8. 14
PIATOK
22. 8. 14
PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ,
SOBOTA
FÉRIA
+ Ondrej
DVADSIATA PRVÁ CEZ ROK
Na úmysel
.
SPOMIENKA
23. 8. 14
NEDEĽA
INÉ PODUJATIE
7.30
7.00
8.45
24.8.14
Oznamy:
Na budúcu nedeľu bude v prípade priaznivého počasia sv. omša pri kaplnke P.M. Kráľovnej na Kaňovej
jame o 14.30 h. Veriaci môžu pri nej pristúpiť aj druhýkrát k sv. prijímaniu.
Na budúcu nedeľu bude obvyklá zbierka pre potreby farnosti.
NOVÍ ČLENOVIA HOSPODÁRSKEJ RADY FARNOSTI. Po odovzdaní vašich hlasov, boli spočítané
a výsledky sú nasledovné: V Krušetnici boli zvolení títo traja: Pavol Zigman, Augustín Janeček st.,
Augustín Janeček ml., menovaný p. farárom Stanislav Florek; v Lomnej boli zvolení: Anna Ľubová,
Vladimír Ľuba, Stanislav Žíbek, menovaný p. farárom Stanislav Ondrisek.
Sviatosť manželstva príjmu títo snúbenci: Ján Makúch, syn Jána a Margity r. Kolenčík zo Zákamenného, a Dáša Rončáková, dcéra Dušana a Blanky r. Florkovej z Krušetnice. Modlime sa za nové kresťanské rodiny.
Týždeň modlitieb za mier a zmierenie medzi národmi. Biskupi Slovenska vyzývajú ľudí, aby sa 15.
do 22. augusta pridali k modlitbám za mier a zmierenie medzi národmi, ktoré aktuálne trpia narastajúcim násilím. Modlitba je na nástenke a na webovej stránky našich obcí.
Želáme Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nového týždňa!
Mária vo viere Cirkvi - zamyslenia na nedele v Roku Sedembolestnej 2014
PANNA MÁRIA JE
KRÁĽOVNÁ VESMÍRU
„Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa ešte viac stala podobná svojmu Synovi, Pánovi
pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou.“ (LG, 59)
Kráľovská
vznešenosť a veleba Ježiša Krista hovorí o tom, akej hodnosti sa dostalo aj
Panne Márii, jeho požehnanej matke. Bolo vhodné a spravodlivé, aby matka Kráľa neba i zeme
aj sama bola poctená kráľovskou hodnosťou. V znameniach Svätého písma sa často spomína
kráľovská hodnosť Kristovej matky.
Panna Mária je kráľovská dcéra. Podľa tela pochádzala z kráľovského rodu Dávida. Platí to
o nej aj v duchovnej rovine vzhľadom na jej vzťah k Bohu. Mária je výnimočne a dokonale
dcérou nebeského Otca, Kráľa a Pána zástupov. Ešte viac o jej kráľovskej hodnosti a vznešenosti hovorí jej vzťah ku Kristovi, ktorý je Kráľom neba i zeme. Matka Kráľa je aj sama
Kráľovnou.
Titul „Kráľovnej“ vyjadruje predovšetkým všestranné a úplne prvenstvo Panny Márie medzi všetkými tvormi. Prináleží jej po Kristovi prvenstvo úcty, prvenstvo dokonalosti a prvenstvo večnej blaženosti. Nikto a nič okrem Krista neprevyšuje Máriinu dokonalosť, vznešenosť
a slávu. Jej titul „Kráľovnej“ zároveň vyjadruje postavenie Panny Márie v nebi pri svojom Synovi. Teológovia v tomto ohľade hovoria o tzv. Máriinom „všemohúcom“ orodovaní za nás. „My
veríme, že presvätá Božia Matka, nová Eva, Matka Cirkvi aj naďalej vykonáva v nebi svoje
materinské poslanie voči Kristovým údom. (KKC, 975)
Vieru Cirkvi v Máriinu kráľovskú hodnosť a vznešenosť pri jej Synovi - Kráľovi neba i
zeme - vyjadruje aj starobylá modlitba Loretánskych litánií. O jej kráľovskom titule hovorí
dovedna až trinásť invokácií. Prvá séria invokácií k Panne Márii ako Kráľovnej sa týka jej postavenia medzi oslávenými v nebi: Kráľovná anjelov, kráľovná patriarchov, Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov, Kráľovná mučeníkov, Kráľovná vyznávačov, Kráľovná panien a Kráľovná
všetkých svätých. Chce sa tým naznačiť, že Panna Mária ich všetkých prevyšuje svojou
dokonalosťou a slávou. Preto jej vzdávame po Kristovi najvyššiu úctu. Druhá séria zvolaní k
Panne Márii ako Kráľovnej bez poškvrny dedičného hriechu počatej a Kráľovnej nanebovzatej
vyjadruje jej osobné kvality, dva hlavné dary, pre ktoré je najviac poctená titulom Kráľovnej.
Tretia séria invokácii o Panne Márii - Kráľovnej: Kráľovná presvätého ruženca, Kráľovná rodiny a Kráľovná pokoja, vyjadrujú jej zástoj v našom pozemskom živote: pri našom prežívaní
Kristových tajomstiev, na živote kresťanských rodín a pri budovaní Božieho kráľovstva na
zemi a šírení Kristovho pokoja medzi ľuďmi.
Ak je Panna Mária Kráľovnou, potom sa z našej strany vyžaduje, aby sme jej okrem úcty a
oslavy, ktorá jej prislúcha, preukazovali aj ochotné služby. Veď Kráľovnej sa svedčí slúžiť,
ako to vyjadrujú slova žalmu: „Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. Ako oči sluhov
hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc, hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše
oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. (Ž 121, 1-2) „Hľadieť na ruky“ nie je nič
iné, ako byť pohotový prijať pokyny, preukázať službu. Našou službou Márii - Kráľovnej bude
horlivý apoštolát: privádzať k nej ako k Matke aj iných ľudí a skrze ňu ku Kristovi.
Mons. Pavol Janáč
Nech je mi kríž útočišťom, Kristova smrť - život s Kristom; vyprosuj mi milosti.
Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie
V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách
sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka
prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje
domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich,
a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi.
Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. –
22. augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za
pokoj vo svete.
S rovnakou naliehavosťou sa obraciame na ústavných predstaviteľov Slovenskej
republiky, aby nepoľavili v úsilí zo všetkých síl napomáhať mierové riešenie vážnych
konfliktov vo svete a aby aktívne bránili základné ľudské práva osobitne v prípade
kresťanov v Iraku, ktorí čelia genocíde.
Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny
Márie, Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj.
V Bratislave 13. augusta 2014
Konferencia biskupov Slovenska
Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi
Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám
ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske
a posielaš nám Ducha Svätého, aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať
jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier
a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a
nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských
životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny,
v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou, pokoj a mier nad každým
konfliktom, ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva
večného pokoja. Amen.
Imprimatur:
Mons. Stanislaus Zvolenský,
Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis
Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014
Download

Program bohoslužieb 18. 8. 2014