Str o na |1
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie
Rok szkolny 2014 - 2015
Załącznik nr 2
do Uchwały nr 7 / 2014 / 2015
Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie
z dnia 15 września 2014 roku
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
na rok szkolny 2014 – 2015
PODSTAWA PRAWNA :
1. art. 35 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256
poz. 2572, z późn. zm. )
2. § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. 2013, poz.560 z późn. zm. )
PROCEDURY PODSTAWOWE wyszczególnione w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym:



Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole.
Kontrola – działanie organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w celu oceny stanu
przestrzegania przepisów prawa
dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
Wspomaganie – działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie
i intensyfikowanie w szkole procesów służących poprawie doskonalenia jej pracy, ukierunkowanej na
rozwój uczniów i wychowanków.
PROCEDURY WSPOMAGAJĄCE stosowane w celu uzyskania dodatkowych informacji:





Ankietowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób zainteresowanych efektami pracy szkoły.
Prowadzenie wywiadów z wyżej wymienionymi adresatami.
Uzyskiwanie opinii od szkół wyższego stopnia i instytucji odbierających absolwentów szkoły.
Analizowanie dokumentów szkoły o strategicznym znaczeniu dla jej rozwoju, np. wyniki diagnoz
zamawianych przez gminę lub kuratora; raporty oceniające wyniki pracy szkoły.
Zbieranie danych statystycznych mających istotną wartość informacyjną.
ŹRÓDŁA INFORMACJI wykorzystywane w opracowaniu planu nadzoru pedagogicznego:






Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad szkołami/placówkami w roku szkolnym
2013/2014 przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły sprawowanego w roku szkolnym 2013/2014.
Wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Wnioski z całościowej Ewaluacji Zewnętrznej.
Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych ( ilościowe i jakościowe).
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.
Str o na |2
Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustalono następujące podstawowe kierunki
realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013 - 2014:
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I - szym i kolejnych etapach edukacyjnych
w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych
w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie
matematyki.
3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
Priorytetowe zadania Ministra Edukacji Narodowej
z zakresu nadzoru pedagogicznego - kontrola
TEMATYKA KONTROLI PLANOWEJ
TYP SZKOŁY
„kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi
planami nauczania w publicznym gimnazjum”
publiczne gimnazja
„Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego"
publiczne szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne
„Prawidłowość prowadzonych przez szkolę działań wychowawczych
i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem”
publiczne szkoły podstawowe,
gimnazja
„Prawidłowość realizacji zajęć rewalidacyjnych w tym liczba godzin
i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność
w szkole ogólnodostępnej”
publiczne przedszkola,
szkoły podstawowe i gimnazja
CELE NADZORU PEDAGOGICZNEGO w zakresie:
1. Wewnętrznej ewaluacji działalności edukacyjnej.
a) Zbieranie i analizowanie informacji o efektach działalności edukacyjnej gimnazjum;
b) Określania poziomu spełniania przez gimnazjum wymagań ustalonych w rozporządzeniu ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Kontroli przestrzegania przepisów prawa.
a) Dokonanie oceny zgodności realizowanych przez
wychowawczych i opiekuńczych z przepisami prawa;
nauczycieli
działań
dydaktycznych,
3. Wspomagania nauczycieli.
a) Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoleń i narad w celu podnoszenia jakości
działalności edukacyjnej gimnazjum, wspomagania rozwoju nauczycieli oraz inspirowania
ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
Str o na |3
Czynność nadzoru
Lp.
Zadania do realizacji
Termin
opracowania
Odpowiedzialni
1. Organizacja ewaluacji
wewnętrznej
Organizacja ewaluacji wewnętrznej
i wykorzystanie jej wyników
do doskonalenia jakości pracy gimnazjum
1.
– Załącznik nr 1
2. Harmonogram ewaluacji
w Obszarze III. – 3.4.
dyrektor
do 15 IX 2014 r.
zespół
ds. ewaluacji
do 15 IX 2014 r.
dyrektor
- Załącznik nr 2
2.
Organizacja kontroli przestrzegania przez
nauczycieli przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej
Wspomaganie nauczycieli
w realizacji ich zadań
3.

4.
5.






1. Organizacja kontroli
przestrzegania przepisów
prawa
– Załącznik nr 3
1. Organizacja wspomagania
nauczycieli
do 15 IX 2014 r.
– Załącznik nr 4
Organizacja innych działań
statutowych szkoły:
kierowanie rozwojem zawodowym
nauczycieli i opieka nad młodymi
1. Inne czynności
nauczycielami.
nadzoru pedagogicznego
ocena pracy nauczycieli;
ocena dorobku zawodowego;
– Załącznik nr 5
monitorowanie obszarów pracy szkoły
realizacja zadań priorytetowych;
realizacja wniosków z nadzoru;
realizacja wniosków z ewaluacji
wewnętrznej za rok szkolny 2013 - 2014
Opracowanie wyników i wniosków
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
dyrektor
z-ca dyrektora
lider WDN
do 15 IX 2014 r.
1. Opracowanie wyników
i wniosków
przed
ze sprawowanego nadzoru
zakończeniem
pedagogicznego,
roku szkolnego
w szczególności
VI 2015 r.
z przeprowadzonej
ewaluacji wewnętrznej
po I i II semestrze
i kontroli.
I , VI 2015 r.
2. Opracowanie wniosków
po zakończeniu
wynikających z
roku szkolnego VI
obserwacji zajęć
2015 r.
nauczycieli.
dyrektor
z-ca dyrektora
dyrektor
osoby
dokonujące
kontroli
kierownicy
zespołów
ds. ewaluacji
dyrektor
z-ca dyrektora
dyrektor
3. Ocena działalności szkoły
Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie Plan Nadzoru Pedagogicznego
na swoim posiedzeniu w dniu 9 września 2014 r.
…………………………………
Rada Pedagogiczna zatwierdziła Plan Nadzoru Pedagogicznego
do realizacji na swoim posiedzeniu w dniu 15 września 2014 r.
…………………………………
Str o na |4
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie
Rok szkolny 2014 - 2015
Załącznik nr 1
do Planu Nadzoru Pedagogicznego
ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
na rok szkolny 2014 – 2015
EWALUACJA WEWNĘTRZNA nr 1.
OBSZAR III : - Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.
WYMAGANIE 3.4 : - Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
1. Cel ewaluacji wewnętrznej:
1) Ocena przebiegu i efektów współpracy szkoły z rodzicami.
2.
Pytania kluczowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
3.
W jaki sposób szkoła zachęca Rodziców do współpracy?
Jakie formy współpracy z Rodzicami proponuje szkoła?
W jaki sposób szkoła pozyskuje opinie na temat swojej pracy?
W jakich obszarach współpraca się nie udaje?
Jakie korzyści wynikają ze współpracy szkoła- Rodzice?
W jaki sposób nauczyciele uwzględniają w swojej pracy opinie Rodziców?
Na czym polega udział Rodziców w tworzeniu dokumentacji szkolnej?
W jaki sposób szkoła wyróżnia Rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły?
Jakie szkoła widzi możliwości w obszarze doskonalenia współpracy z Rodzicami?
Jak oceniana jest wzajemna współpraca przez Rodziców, Nauczycieli i Dyrektora?
Jakie formy kontaktów z wychowawcą i innymi nauczycielami preferują rodzice?
W jakich przedsięwzięciach realizowanych w szkole rodzice braliby udział?
Jakie są efekty dotychczas realizowanej współpracy – dla szkoły, dla nauczycieli, dla rodziców i uczniów?
Kryteria ewaluacji:
Dla oceny poziomu spełniania wymagania przyjęto następujące wskaźniki badawcze:
1) współpraca z rodzicami jest użyteczna dla realizacji działań podejmowanych przez szkołę,
2) działania podejmowane przez szkołę są zgodne z oczekiwaniami rodziców.
4.
Źródła danych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
5.
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
dokumentacja zespołów przedmiotowych,
protokoły posiedzeń Rady Rodziców
oferta edukacyjna szkoły,
ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
wywiady z nauczycielami i dyrektorem szkoły,
obserwacja szkoły
Techniki badawcze:
Technika badawcza
Narzędzie badawcze
Badanie ankietowe
Kwestionariusz ankiety
Wywiad
Kwestionariusz / lista pytań
Analiza dokumentów
Arkusz informacyjny
Str o na |5
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie
Rok szkolny 2014 - 2015
Załącznik nr 2
do Planu Nadzoru Pedagogicznego
HARMONOGRAM
PRZEPROWADZANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014 - 2015
Lp.
Zadania do wykonania
Osoby odpowiedzialne
Termin
realizacji
Uwagi
1.
Powołanie zespołu
ds. ewaluacji wewnętrznej w roku
szkolnym 2014 - 2015
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
28 VIII 2014
wykonano
2.
Opracowanie zagadnień kluczowych
uwzględnionych w narzędziach
badawczych
zespół ds. ewaluacji
do X 2014
3.
Zatwierdzenie pytań, zagadnień
przez dyrektora
dyrektor
XI 2014
zespół ds. ewaluacji
XI - XII 2014
zespół ds. ewaluacji
II - III 2015
Opracowanie narzędzi badawczych:
4.
5.


kwestionariuszy ankiet
projektów analizy dokumentów
Przeprowadzenie badań ankietowych
wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
6.
Opracowanie zbiorczej
informacji
z przeprowadzonych ankiet
zespół ds. ewaluacji
do końca
IV 2015
7.
Opracowanie zbiorczej
informacji po przeprowadzeniu analiz
zespół ds. ewaluacji
do końca
IV 2015
8.
Pisanie raportu
zespół ds. ewaluacji
V 2015
9.
Przedstawienie raportu dyrektorowi
lider zespół
ds. ewaluacji
do 30 V 2015
10.
Prezentacja raportu Radzie Pedagogicznej
i Radzie Rodziców
dyrektor
26 VI 2015
Str o na |6
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie
Rok szkolny 2014 - 2015
Załącznik nr 3
do Planu Nadzoru Pedagogicznego
ORGANIZACJA KONTROLI
PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014 – 2015
Cel: Ocena zgodności działań nauczycieli z przepisami prawa.
Zakres
działalności
szkoły
Tematyka kontroli
Kontrola dokumentacji
przebiegu nauczania
dzienniki zajęć lekcyjnych
+
dokumentacja ubiegłoroczna
Kontrola dokumentacji
przebiegu nauczania
(dzienniki zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, dziennik
pedagoga szkolnego,
arkusze ocen)
1.
DYDAKTYCZNA
Uwzględnianie przez
nauczycieli w pracy
dydaktycznej z uczniem
zaleceń PPP
Dostosowanie wymagań
edukacyjnych do potrzeb
uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
mających zajęcia
rewalidacyjnie indywidualne.
Wdrażanie i realizacja
podstawy programowej
kształcenia ogólnego
Struktura programu
nauczania jego zgodność
z nową podstawą
programową oraz
dostosowanie dla potrzeb
uczniów, systematyczność
realizacji
Dokumentowanie
przepracowania przez
nauczycieli dodatkowych
godzin w tygodniu
Aktualizacja rozkładów
nauczania / planów
wynikowych
Podstawa prawna
§10 i 17 Rozp. MEN
z dn. 16.07.2009 r.
w sprawie prowadzenia……
przebiegu dokumentacji
( Dz. U. nr 116, poz.977
z póź. zm.)
Termin
kontroli
do 30 VIII
2014
do 15 IX
2014
co dwa
miesiące
§ 6.1 Rozp. MEN z dn. 30.04.2007
r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania,…
(Dz. U. nr 83, poz. 562 i Nr 130,
poz. 906 oraz z 2008 r. poz. 1097 –
ostatnia zmiana z dn.31.03.2009 r.
Dz. U. nr 58, poz. 475);
§ 9.4 pkt. 1,2,3 Statutu Szkoły
na bieżąco
28 IX
2014
Osoba
Osoba
Forma
kontrolowana kontrolująca dokumentowania
wszyscy
nauczyciele
z-ca
dyrektora
dyrektor
arkusz
kontroli
wszyscy
nauczyciele
z-ca
dyrektora
dyrektor
arkusz
kontroli
nauczyciele
uczący
uczniów
z orzeczeniami
PPP
z-ca
dyrektora
dzienniki zajęć
oraz
indywidualne
plany pracy
nauczyciele
uczący
uczniów
z orzeczeniami
PPP
z-ca
dyrektora
dzienniki zajęć
oraz
indywidualne
plany pracy
Art. 22a ust. 2 Ustawy
z dn. 19.03.2009 r. UoSO
( Dz. U. nr 566,poz.458)
Rozp. MEN z dn. 23.12.2008 r.
w sprawie podstawy programowej
co dwa
miesiące
wszyscy
nauczyciele
dyrektor
Szkolny Zestaw
Programów
Nauczania
§ 4 Rozp. MEN z dn. 8.06.2009 r.
w sprawie dopuszczenia do użytku
w szkole programów……..
art. 42
ust. 2 pkt. 2 a i b KN
arkusz
kontroli
arkusze
obserwacji zajęć
po I i II
semestrze
20 IX 2014
nauczyciele
z-ca
dyrektora
dzienniki zajęć,
sprawozdania
nauczycieli oraz
arkusze kontroli
dyrektor
arkusze kontroli
Str o na |7
Kontrola stosowania trybu
wystawiania ocen
śródrocznych, rocznych
i końcowych
Rozp. MEN z dn. 30.04.2007 r.
w sprawie warunków sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania ….
(Dz. U. nr 83, poz. 562 i Nr 130,
poz. 906 oraz z 2008 r. poz. 1097 –
ostatnia zmiana z dn.31.03.2009 r.
Dz. U. nr 58, poz. 475);
I 2015
nauczyciele
VI 2015
z-ca
dyrektora
arkusze
kontroli
dyrektor
2.
WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZA
oraz Statut Szkoły
Bezpieczeństwo uczniów
Rozp. MEN z dnia 31.12 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach
i placówkach
3.
ORGANIZACYJNA
Planowanie pracy zespołów
przedmiotowych
i wychowawczych
Przestrzeganie procedur
obowiązujących podczas
sprawdzianu / egzaminu
zewnętrznego
na bieżąco
15 IX 2014
Rozporządzenie MEN z dnia 30
kwietnia 2007 roku w sprawie
warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach
publicznych
(Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562
ze zmianami),
IV 2015
pracownicy
szkoły
dyrektor
relacje na stronie
www; zapisy
w dziennikach
lekcyjnych;
protokolarz RP
nauczyciele
wchodzący
w skład
zespołów
przedmiot.
dyrektor
arkusz
kontroli
zespoły
nadzorujące
przebieg
egzaminu
dyrektor
arkusz
kontroli
Procedury CKE;
Terminowość rozpoczęcia
i zakończenia zajęć
lekcyjnych przez
nauczycieli poszczególnych
przedmiotów
Organizacja zajęć zgodnie
z przyjętym planem zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
Rozporządzenie MENiS
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach
2w
miesiącu
dyrektor
nauczyciele
z-ca
dyrektora
obserwacja,
notatki służbowe,
książka kontroli
wewnętrznej
Strona |8
PLAN KONTROLI W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014 - 2015
Lp.
Zakres / Tematyka kontroli
Kontrola dokumentacji pedagogicznej:
1.
2.
 dziennik lekcyjny
 arkusze ocen
 dziennik zajęć pozalekcyjnych
Kontrola stopnia
realizacji podstawy programowej
Podmiot kontroli
Forma kontroli
kl. I d - p. A. Jochlik
kl. II c - p. J. Krakowiak
kl. III b - p. S. Piekarczyk
kl. III d - p. A. Pachulska
Kompletny przegląd
wymienionych
dokumentów
kl. III a - chemia, matematyka
kl. II b - j. angielski, fizyka
kl. II a - j. polski, biologia
kl. III c – geografia, j. niemiecki
Zgodność wpisów
tematów lekcji
z planami
edukacyjnymi lub
planami wynikowymi
Termin
Podstawa prawna
Osoba
kontrolująca
listopad 2014
Rozp. MEN z 16.07.2009
Dokumentacja przebiegu
nauczania
Dz. U nr 116, poz. 977
zastępca
dyrektora
grudzień 2014
Rozp. MEN z 23.12.2008
podstaw program
Dz. U nr 4, poz.17
dyrektor
styczeń 2014
Ustawa KN z 21.11.2008
o zmianie ustawy KN
Dz. U nr 1, poz. 1
zastępca
dyrektora
dyrektor
Arkusz
kontroli
zastępca
dyrektora
Arkusz
kontroli
dyrektor
Arkusz
kontroli
Forma
Arkusz
kontroli
Arkusz
kontroli
Wszyscy nauczyciele
3.
Kontrola realizowania dodatkowych
godzin zajęć pozalekcyjnych
Art.42, ust. 2a KN
4.
Kontrola przestrzegania przepisów
BHP
na zajęciach wych. fizycznego
5.
Kontrola przestrzegania zasad
i terminowości zapoznawania
rodziców/prawnych opiekunów
z przewidywanymi ocenami
rocznymi uczniów
6.
Przestrzeganie procedur
obowiązujących podczas sprawdzianu /
egzaminu zewnętrznego
Obserwacja zajęć
p. J. Siwakowska
p. S. Piekarczyk
p. I. Mliczek
Kontrola
dokumentacji –
dzienniki zajęć
pozalekcyjnych
Nauczyciele odpowiedzialni
za realizację zajęć w - f
 p. L. Suder
 p. J. Nowak
 p. J. Stanisz
Przegląd
dokumentacji,
organizacji zbiórek,
zabezpieczenia szatni,
organizacja zajęć w-f
grudzień 2014
Rozp. MEN z 29.08.2009
zm. rozp. z dnia 31.12.2002
BHP w szkole
Dz. U nr 139, poz. 9990
Wychowawcy klas:
 kl. I a / p. J. Heczko- Sapota
 kl. II d / p. I. Leńdźwa
 kl. III a / p. B. Klimczok
Obserwacja
kontrolna zebrania
z rodzicami
grudzień 2014
maj 2015
Rozp. MEN z 30.04.2007
warunki i sposób oceniania
Dz. U nr 83, poz.562
kwiecień 2015
Rozp. MEN z 30.04 2007
w sprawie warunków
i sposobu oceniania,
klasyfikowania itd.
Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562
Zespoły nadzorujące
przebieg egzaminu
Kontrola
przygotowania sal,
wypełniania
dokumentów
Procedury CKE;
Arkusz
kontroli
Uwagi
o realizacji
Strona |9
7.
Kontrola dokumentacji wycieczek,
ze szczególnym uwzględnieniem
zapewnienia opieki uczestnikom,
forsowności i stanu technicznego
środków lokomocji
8.
Kontrola realizacji
zajęć rewalidacji indywidualnej
oraz dokumentacji ich prowadzenia
Kontroli podlega kierownik
wycieczki zaplanowanej
i organizowanej przez
Nauczyciel prowadzący
zajęcia z
 M. Jurkowski – kl. III c
 D. Rogiński – kl. II d
 O. Cichy – kl. I d
Badanie
dokumentacji:
Na dwa tygodnie
planu, programu,
przed wycieczką
opieki, harmonogramu
koniec
wyżywienia
czerwiec 2015
i noclegów.
Kontrola dziennika
zajęć rewalidacyjnych
ucznia
obserwacja zajęć
luty 2015
Okresowe przeglądy
sanitarne i BHP
dwa razy
w roku
po przerwach
feryjnych
Analiza wypadków
w szkole
9.
Bezpieczeństwo
uczniów
Analiza sytuacji
zdrowotnej uczniów
Sumienność pełnienia
dyżurów
nauczycielskich
dwa razy
w roku przed
plenarnymi
posiedzeniami
RP
Rozp. MENiS z 8.11.2001
sposób organizowania
krajoznawstwa i turystyki
w szkołach
Dz. U nr 135, poz.1516
Rozp. MEN z 18.01.2005
organizowanie kształcenia
nie pełnosprawnych
w szkołach
Dz. U nr19, poz.167
Rozp. MEN z 31.12 2002
w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach
i placówkach
IX – X 2014
XII 2014
V, VI 2015
Tematyka kontroli doraźnych
1. Jakość sprawowanego dyżuru przez nauczycieli.
2. Właściwe wykorzystywanie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć).
3. Systematyczność prowadzenia dokumentacji nauczania (wpisywanie tematów, frekwencji, wydarzeń z życia klasy).
4. Przestrzeganie Regulaminu Rady Pedagogicznej, a w szczególności obecności na radach pedagogicznych.
5. Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej.
6. Przebieg szkolnych konkursów, zawodów pod względem ich organizacji, BHP,
…………………….oraz inne, wynikające z potrzeba szkoły.
zastępca
dyrektora
dyrektor
inspektor BHP
i SIP oraz
nauczyciele
powołani w skład
zespołu ds.
przeglądu
Arkusz
kontroli
Arkusz
kontroli
dokumentacja przeglądu
– protokół
sprawozdanie inspektora
BHP
inspektor BHP
sprawozdania
pielęgniarki szkolnej
wychowawcy klas
pielęgniarka
szkolna
książka kontroli
wewnętrznej
wszyscy
nauczyciele
książka kontroli
wewnętrznej
S t r o n a | 10
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie
Rok szkolny 2014 - 2015
Załącznik nr 4
do Planu Nadzoru Pedagogicznego
ORGANIZACJA WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014 – 2015
Lp.
1.
2.
3.
4.
Zakres
wspomagania
Organizacja
szkoleń
i narad
Wspieranie
rozwoju
zawodowego
nauczycieli
Obserwacja
zajęć
Wspieranie
nauczycieli
w dostępie
do informacji
Planowany
termin
Zadania do realizacji
Sposób realizacji
Opracowanie planu posiedzeń
i szkoleń Rady Pedagogicznej
w ramach WDN –u
i ZDN - n
zapoznanie RP
z dokumentem
Opracowanie planu posiedzeń
zespołów przedmiotowych
zapoznanie RP
z dokumentem
Rozwiązywanie bieżących
problemów wychowawczych,
dydaktycznych, opiekuńczych
 bieżąca wymiana informacji
 posiedz. zespołów
przedmiotowych
wg potrzeb
Opracowanie planu
doskonalenia zawodowego
nauczycieli
zapoznanie RP
z dokumentem
15 IX 2014
Opieka nad nauczycielami
ubiegającymi się o awans
zawodowy
Rozpoznawanie potrzeb
nauczycieli w zakresie rozwoju
zawodowego
Delegowanie nauczycieli
na zewnętrzne formy
doskonalenia
Opracowanie planu
i harmonogramu obserwacji
zajęć
Upowszechnianie przykładów
dobrych praktyk.
Dzielenie się umiejętnościami
i wiedzą
Przekazywanie aktualnych
informacji o problemach
oświatowych
i obowiązujących przepisach
prawnych
Osoba
odpowiedzialna
dyrektor
lider WDN - u
15 IX 2014
przewod.
zespołów
przedmiot
dyrektor
z-ca dyrektora
pzp
dyrektor
 rozmowy
 wywiad
 lekcje koleżeńskie
wg potrzeb
 rozmowy
 wywiad
2 razy
w semestrze
lider WDN - u
dyrektor
z-ca dyrektora
opiekunowie
stażu
dyrektor
z-ca dyrektora
lider WDN - u
dyrektor
z-ca dyrektora
lider WDN - u
plan doskonalenia
zawodowego nauczycieli
wg potrzeb
przedstawienie RP dokumentu
15 IX 2014
dyrektor
na bieżąco
wg potrzeb
dyrektor
z-ca dyrektora
nauczyciele
 lekcje otwarte
 obserwacje zajęć pozalek.
 publikacje
 konspekty
 scenariusze
 tablica ogłoszeń
 zarządzenia, kurendy
dyrektora szkoły,
 spotkania z przewod.
zespołów przedmiotowych
i tematycznych
dyrektor
wg potrzeb
z-ca dyrektora
lider WDN
Organizowanie współpracy
z KO,
OKE w Jaworznie,
organem prowadzącym szkołę
 wymiana informacji
 udział w naradach
 spotkania z przewod.
zespołów przedmiotowych
wg potrzeb
dyrektor,
z-ca dyrektora
Gromadzenie literatury
pedagogicznej i zakup pomocy
dydaktycznych
doposażenie biblioteki,
klasopracowni
wg potrzeb
i możliwości
dyrektor
S t r o n a | 11
PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014 - 2015
Termin
Tematyka
Przygotowujący
Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny
 Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego;
 Przydział godzin dydaktycznych,
 Przydział czynności dodatkowych i wychowawstw,
 Przedstawienie wniosków do pracy w nowym roku szkolnym
Dyrektor szkoły
15 IX
2014
Konferencja robocza
 Zatwierdzenie: Planu Pracy Gimnazjum, Planu Nadzoru Pedagogicznego,
Planu lekcji, Informatora szkolnego, Harmonogramu Zajęć Dodatkowych
realizowanych z Karty Nauczyciela, prowadzonych społecznie oraz
z tzw. godzin dyrektorskich,
Dyrektor szkoły
z-ca dyrektora
nauczyciele
28 X
2014
Konferencja robocza
 Zaopiniowanie wniosków o dostosowanie warunków i form przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego dla uczniów z dysfunkcjami.
 Omówienie i analiza wyników egzaminu gimnazjalnego pod kątem realizacji
Podstawy Programowej (prezentacje w zespołach międzyprzedmiotowych,
z Radą Rodziców oraz Radą Młodzieży)
 Przedstawienie wniosków z analizy wyników zewnętrznych form sprawdzania
wiedzy i umiejętności uczniów za rok szk. 2013/2014
 Wskazanie nauczycielom zaleceń do pracy .
Dyrektor Szkoły
Zespoły dokonujące
analizy
23 I
2015
Konferencja klasyfikacyjna
 Klasyfikacja uczniów po I półroczu roku szkolnego 2014 - 2015
Wychowawcy klas
Dyrektor szkoły
17 II
2015
Konferencja plenarna
 Podsumowanie pracy w I półroczu
 Wnioski do pracy w II półroczu
Nauczyciele
i wychowawcy klas
Dyrektor szkoły
z-ca dyrektora
9 IV
2015
Konferencja szkoleniowa - WDN
 Procedury egzaminacyjne związane z egzaminem gimnazjalnym
16 VI
2015
Konferencja klasyfikacyjna
 Klasyfikacja uczniów po roku nauki - klasy III
 Wytypowanie uczniów do Nagrody Burmistrza Miasta Radzionków
22 VI
2015
Konferencja klasyfikacyjna
 Klasyfikacja uczniów po roku nauki - klasy I i II
26 VI
2015
Konferencja plenarna
 Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014 - 2015
 Wnioski do pracy w roku szkolnym 2015 - 2016
 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora
 Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej
28 VIII
2014
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas III
Dyrektor szkoły
Wychowawcy
klas I i II
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
i wychowawcy klas
Dyrektor szkoły
z-ca dyrektora
S t r o n a | 12
PLAN POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014 – 2015
Lp.
1.
2.
3.
Na zw a
zes po łu
Zespół
przedmiotowy
nauk
humanistycznych
Zespół
przedmiotowy
nauk ścisłych
Zespół
przedmiotowy
nauk
przyrodniczych
Te ma t y ka po s ie dz en ia
Organizacja pracy w nowym roku
szkolnym (ustalenie terminarza
omawiania lektur, wybór pozycji,
o które warto wzbogacić
księgozbiór, planowanie
wyjazdów do świątyń sztuki itp.)
Omówienie terminarza badań
diagnozujących wiadomości
i umiejętności uczniów.
Opracowanie arkuszy testów
diagnostycznych dla klas I i II.
Cykl spotkań poświęconych
organizacji konkursów
przedmiotowych i innych
(przydział obowiązków,
ocenianie prac, formułowanie
wniosków).
Opracowanie wyników egzaminu
gimnazjalnego, prezentacja
analizy wyników podczas
posiedzenia Rady Pedagogicznej.
Przeprowadzenie egzaminów
próbnych w klasach II i III
Konferencje szkoleniowe –
dzielenie się wiedzą wewnątrz
zespołu:
 TIK na lekcjach j. polskiego
 Jak pracować z uczniem
prowokującym?
 Wykorzystanie IT na zajęciach
lekcyjnych.
Aktualizacja rozkładów
nauczania
Opracowanie testu kompetencji
dla klasy I
Omówienie wyników egzaminu
gimnazjalnego 2013-2014
Opracowanie egzaminu próbnego
(badanie wyników nauczania)
dla klasy II
Przygotowanie zadań
do gminnego konkursu
matematycznego
Wymiana doświadczeń po
przebytych w roku szkolnym
szkoleniach
Wybór zagadnień do
zrealizowania po egzaminie
w klasach III
Nawiązanie współpracy
pomiędzy nauczycielami
przedmiotów przyrodniczych
Analiza Egzaminu
Gimnazjalnego 2014,
wnioski do dalszej pracy.
Przeprowadzenie oraz
opracowanie wewnętrznych
próbnych egzaminów
gimnazjalnych z przedmiotów
przyrodniczych dla klas III
O so ba
o dpo w i ed zia lna
za rea liza cję
Te r mi n
Uw a g i
2 IX
zr eal i zo wan o
10 X
zr eal i zo wan o
X - II
-
X
-
X-XII
-
II semestr
-
Joanna Bojczyk
2-09-2014
Wrzesień
2014
Listopad 2014
Styczeń 2015
Danuta Mikina
Luty 2015
Na bieżąco
Maj 2015
IX 2014 r.
Janina
Heczko -Sapota
X 2014 r.
I 2015 r.
S t r o n a | 13
4.
5.
Zespół
przedmiotowy
języków obcych
Zespół
wychowawczy
Opracowanie i analiza badania
nauczania z przedmiotów
przyrodniczych dla klas II
Organizacja konkursów
przedmiotowych z przedmiotów
przyrodniczych.
Nawiązanie współpracy
pomiędzy nauczycielami języków
obcych
Przeprowadzenie testu
diagnozującego poziom
znajomości języka angielskiego
po szkole podstawowej; wnioski
do pracy w gimnazjum
Analiza kwietniowego egzaminu
gimnazjalnego, wnioski
do dalszej pracy
Przeprowadzenie oraz
opracowanie wewnętrznych
próbnych egzaminów
gimnazjalnych z języka
angielskiego i niemieckiego
dla klas III
Opracowanie badania wyników
nauczania z języka angielskiego
i niemieckiego dla klas II
Organizacja konkursów
przedmiotowych z języka
angielskiego i niemieckiego
Organizacja konkursu na
Prezentację w Języku Angielskim
Propozycje zmian kształtu
ankiety dla rodziców uczniów
klas I. Konsultacje dotyczące
Rządowego programu
"Wyprawka szkolna" 2014.
Dostosowanie warunków
egzaminu gimnazjalnego do
indywidualnych potrzeb uczniów.
II 2015 r.
cały rok
IX 2014
IX 2014
X 2014
Ewelina Podzimska Czerniewicz
I 2015
II 2015
cały rok
V 2015
02.09.2014
Październik
2014
Listopad/
Grudzień
2014
Podsumowanie i analiza ankiet
od rodziców kl. I - III.
Diagnoza i proponowane formy
pomocy uczniom z trudnościami
w nauce.
"Mediacje rówieśnicze"spotkanie dotyczące kreatywnego
wsparcia rozwiązywania
konfliktów wśród uczniów.
Przygotowanie klas do
świątecznej Akcji Charytatywnej.
Patrycja Słupik
Luty 2015
Analiza sytuacji wychowawczej
za I semestr.
Marzec 2015
Funkcjonowanie w zespole
klasowym uczniów
niepełnosprawnych oraz
ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się.
02.09.2014
S t r o n a | 14
PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI I RADY PEDAGOGICZNEJ
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014- 2015
Lp.
I mię i na zw i s ko
Fo r ma i ndy w i d ua l neg o
do s ko na l en ia za w o do w eg o
Te r mi n
ks zt a ł ce nia
1.
Bogumiła Słupik
II Zjazd Regionalny IT w Edukacji
Katowice
26.09.2014 r.
2.
Sylwia Piekarczyk
Odyseja Umysłu – METIS / Katowice
5-7 09.2014 r.
3.
Barbara Skiba
„Animacja Językowa” – Goethe Institut
19- 20 09.2014 r.
4.
Barbara Skiba
Weronika Sitarz
„Szkoła Współpracy”
11.09.2014 r.
5.
Bogumiła Słupik
Joanna Bojczyk
Dydaktyka cyfrowa – wykorzystywanie
technologii w procesie edukacyjnym
/WOM Katowice
20,26. 09.2014 r.
6.
Marek Napieraj
7.
Bogusława Klimczok
8.
Agnieszka Jochlik
Ewelina Podzimska – Czerniewicz
Mirosława Wojtas
Sylwia Piekarczyk
Barbara Skiba
9.
Patrycja Słupik
10.
Patrycja Słupik
Sylwia Piekarczyk
11.
Iwona Mliczek
12.
Joanna Bojczyk
13.
Agnieszka Jochlik
Analiza wyników Egzaminu
Gimnazjalnego 2014
Procedury Egzaminu Gimnazjalnego
2014/2015
Nauczanie etyki wg. nowej podstawy
programowej
Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli
języków obcych – WOM / Katowice
„Przemoc w rodzinie wobec dziecka”
– Niebieska Karta
„ O dyscyplinie – czyli jak połączyć
skuteczność oddziaływań z dobrą relacją
z uczniem” / Instytut Kształcenia EkoTur
Klub Twórczego Nauczyciela
WOM Katowice
Kurs kwalifikacyjny
Oligofrenopedagogika
Szkolenie metodyczne English Teaching
Uw a g i
8 X 2014
IX – X 2014 r.
IX – X 2014 r.
18.10.2014 r.
8, 21.10.2014 r.
Cały rok
IX 2014
w zależności od
zakwalifikowania
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Bieżące szkolenia kadry kierowniczej wynikające ze zmian w przepisach prawa wg. potrzeb i bieżącej oferty
22.
Zdecydowana większość szkoleń, kursów, warsztatów jest obsadzana przez nauczycieli w miarę ich pojawiania
się w szkole stąd tabela ta będzie aktualizowana w miarę upływu czasu.
S t r o n a | 15
L.p.
Tematyka szkolenia/
forma
Cel szkolenia
Osoba odpowiedzialna
Termin
PROPOZYCJE SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH ZDN
1.
Agresja w szkole.
Jak jej przeciwdziałać
i sobie z nią radzić
 identyfikacja mechanizmów agresji
 metody skutecznego oceniania sytuacji trudnej
 planowanie i przeprowadzanie skutecznej interwencji
2.
„Bezpieczeństwo
a promocja zdrowia”
 rozpoznanie niepokojących sygnałów tj. depresji,
uzależnień
 interwencja
3.
„Nauczyciel jako
funkcjonariusz
publiczny”
4.
Ewaluacja wewnętrzna
zgodnie
z podstawowymi
kierunkami polityki
oświatowej oraz
priorytetowymi
zadaniami
z zakresu nadzoru
pedagogicznego
na rok 2014/2015
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników
z zadaniami priorytetowymi w nadzorze pedagogicznym
na bieżący rok szkolny.
Z pomocą edukatora Nauczyciele wybiorą konkretny
przedmiot ewaluacji, określą cel i dobiorą metody
badawcze.
Prowadzący zapozna Uczestników z całym przebiegiem
ewaluacji na przykładzie konkretnego zagadnienia.
5.
Bezpieczeństwo
Ucznia
w szkole – działania
profilaktyczne
i wychowawcze
Przejawy demoralizacji wśród dzieci
i młodzieży . Dostarczenie szczegółowej wiedzy na
temat środków odurzających.
Sposoby działania w przypadku znalezienia narkotyków i
alkoholu w szkole, postępowanie wobec Ucznia
będącego pod wpływem środków odurzających.
6.
Emisja głosu
dla Nauczycieli
Wprowadzenie w tajniki prawidłowej emisji głosu.
Dzięki przeprowadzonej diagnozie Nauczyciele będą
w stanie określić swoje indywidualne warunki głosowe,
a poszczególne ćwiczenia pozwolą im na usprawnienie
aparatu artykulacyjnego.
7.
Odpowiedzialność
dyscyplinarna i karna
Nauczyciela w świetle
przepisów prawa
8.
9.
Współpraca z trudnym
Rodzicem w pracy
Nauczyciela
 identyfikacja mechanizmów agresji
 metody skutecznego oceniania sytuacji trudnej
 planowanie i przeprowadzanie skutecznej interwencji
Pogłębianie świadomości w zakresie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo Ucznia
w szkole i w czasie imprez organizowanych
przez szkolę.
Aby zapewnić sobie dobre relacje z Rodzicami,
Nauczyciel musi posiadać wiedzę z zakresu technik
komunikacyjnych, dotyczących w szczególności
rozpoznawania typów trudnego Rodzica.
Wiedza ta pomaga w zapobieganiu
i niwelowaniu sytuacji konfliktowych.
Edukator zapozna uczestników
z technikami wspomagającymi budowanie
pozytywnych relacji i atmosfery
współpracy z Rodzicami.
Dyrektor szkoły
Lider WDN – u
Organizator EkoTur
Instytut Kształcenia
Dyrektor szkoły
Lider WDN – u
Organizator EkoTur
Instytut Kształcenia
Dyrektor szkoły
Lider WDN – u
Organizator EkoTur
Instytut Kształcenia
I 2015
VI 2015
V 2015
Dyrektor szkoły
Lider WDN – u
Centrum Kształcenia
Nauczycieli Librus
www.ckn.librus.pl
Tel. (32) 258 12 88
XI 2014
Dyrektor szkoły
Lider WDN – u
Centrum Kształcenia
Nauczycieli Librus
www.ckn.librus.pl
Tel. (32) 258 12 88
I 2015
Dyrektor szkoły
Lider WDN – u
Centrum Kształcenia
Nauczycieli Librus
www.ckn.librus.pl
Tel. (32) 258 12 88
II I 2 0 1 5
Dyrektor szkoły
Lider WDN – u
Centrum Kształcenia
Nauczycieli Librus
www.ckn.librus.pl
Tel. (32) 258 12 88
V 2015
Dyrektor szkoły
Lider WDN – u
Centrum Kształcenia
Nauczycieli Librus
www.ckn.librus.pl
Tel. (32) 258 12 88
XI 2015
S t r o n a | 16
PLAN OBSERWACJI ZAJĘĆ
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014 - 2015
1. Tematyka obserwacji dotycząca zajęć edukacyjnych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Zgodność realizacji zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania.
Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego ( w tym 4 godziny zajęć
fakultatywnych w klasach II i III).
Prawidłowość
prowadzonych
działań
wychowawczych
i
zapobiegawczych
wśród
dzieci
i młodzieży zagrożonej uzależnieniem ( na wszystkich zajęciach lekcyjnych, lekcjach wychowawczych
i zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego oraz specjalistów z zewnątrz).
Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce ( zajęcia wyrównawcze, konsultacje, zajęcia indywidualne,
zajęcia rewalidacyjne).
Prawidłowość realizacji zajęć rewalidacyjnych w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność.
Stosowanie aktywizujących metod nauczania i technologii informatycznych podczas zajęć.
Motywowanie uczniów do: aktywności umysłowej i fizycznej oraz samodoskonalenia.
Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów.
Stosowanie WSO i PSO. Sposoby i kryteria oceniania a możliwości ucznia.
Organizacja czasu lekcji w części merytorycznej (wprowadzenie do tematu lekcji, realizacja tematu zajęć,
podsumowanie lekcji, praca domowa- zadanie pracy i jej omówienie).
Projekt Edukacyjny- przygotowanie, realizacja i prezentacja.
Zachowanie i bezpieczeństwo uczniów, w tym zapobieganie cyberprzemocy.
Wychowanie patriotyczne ( wiedza i szacunek do symboli szkolnych; ceremoniał szkolny).
Wiedza o Prawach Dziecka. Wiedza o Patronie Szkoły.
2. Dokumentacja obserwacji zajęć:
a)
b)
c)
d)
e)
arkusze obserwacji zajęć lekcyjnych,
arkusze obserwacji zajęć pozalekcyjnych,
arkusz obserwacji imprezy szkolnej,
arkusz obserwacji wycieczki szkolnej,
wpisy osób kontrolujących w dzienniku lekcyjnym i dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
3. Cele obserwacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
Ocena realizacji podstawy programowej w kontekście zgodności realizacji zajęć edukacyjnych
z ramowymi planami nauczania.
Ocena skuteczności stosowanych metod pracy w zakresie kształcenia wiedzy i umiejętności uczniów
w kontekście realizacji podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem wniosków
z analizy egzaminów zewnętrznych
Ocena skuteczności stosowanych form i metod pracy z uczniami w kontekście podnoszenia umiejętności
językowych uczniów na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego.
Ocena skuteczności stosowanych form i metod pracy z uczniami podczas zajęć wychowania fizycznego
( w tym 4-tej godziny zajęć fakultatywnych w klasach II i III).
Stosowanie zasad BHP podczas zajęć lekcyjnych oraz wszelkich, innych form pracy z uczniami.
Ocena pracy z uczniami pod kątem kształtowania postaw uczniów ukierunkowanego na dążenie
do maksymalnego wykorzystania umiejętności, zainteresowań i możliwości w praktyce.
Ocena pracy z uczniem pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych i przygotowania do EG
Ocenianie stopnia stosowania aktywizujących metod pracy oraz technologii informatycznych.
Sprawdzenie stopnia wykorzystania pomocy naukowych i bazy dydaktycznej Gimnazjum.
Ocena adekwatności konstrukcji zajęć do założonych celów, doboru form i metod pracy.
Ocena prawidłowości realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność.
Ocena pracy z uczniem słabym oraz uczniem uzdolnionym jako element indywidualizacji nauczania podczas
zajęć lekcyjnych.
Ocena stopnia i poziomu wspierania uczniów szczególne zdolnych w rozwijaniu ich zdolności.
Ocena poziomu i stopnia przygotowania oraz realizacji Projektu Edukacyjnego i formy jego prezentacji.
Ocena stosowania ustaleń zawartych w WSO, PSO ( ze szczególnym uwzględnieniem oceny opisowej,
ukazującej mocne i słabe strony pracy i umiejętności ucznia).
Ocena prawidłowości prowadzonych działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród młodzieży oraz ich
zgodności ze Szkolnym Programem Profilaktycznym ( po ewaluacji).
Ocena realizacji założeń Szkolnego Programu Wychowawczego na lekcjach przedmiotowych oraz godzinach
wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych imprez szkolnych i akcji charytatywnych.
Ocena prawidłowości prowadzonych działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród młodzieży
zagrożonej uzależnieniem
S t r o n a | 17
HARMONOGRAM OBSERWACJI ZAJĘĆ
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014 – 2015
1. Zajęcia nauczania indywidualnego, wyrównawcze, pozalekcyjne oraz zajęcia 4 godz. w-f :
Lp.
Nazwa zajęć
1.
Nauczanie
indywidualne
2.
Imprezy / akcje
szkolne / projekty
edukacyjne
3.
4.
Zajęcia Artystyczne
Zajęcia
4 godziny w - f
5.
Zajęcia realizowane
z art. 42 KN
6.
Zajęcia
rewalidacyjne
2.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nauczyciel hospitowany
Termin
Hospitujący
Barbara Kica
Zbigniew Gut
Bogusława Klimczok
Wiśniowska Urszula
Danuta Mikina
Agnieszka Jochlik, Sylwia Piekarczyk, Ewelina
Podzimska / XV Rejonowy Konkurs na Prezentację
w Języku Angielskim
Agnieszka Jochlik, Ewelina Podzimska, Sylwia Piekarczyk
– Erazmus+
Ewelina Podzimska, Beata Duch, Janina Siwakowska,
Maria Kielar – Czapla – XV lecie szkoły/Dzień Patrona
Agnieszka Jochlik
X 2014
X 2014
XI 2014
II 2015
III 2015
z-ca dyrektora
z-ca dyrektora
dyrektor
z-ca dyrektora
z-ca dyrektora
Jolanta Stanisz, Leszek Suder, Jacek Nowak
Janina Siwakowska
Sylwia Piekarczyk
Patrycja Słupik
Katarzyna Markusik
VI 2015
z-ca dyrektora
dyrektor
VI 2015
XII 2014
XII 2014
XI, 2014
I, VI 2015
III 2014
V 2014
I 2015
II 2015
z-ca dyrektora
dyrektor
z-ca dyrektora
dyrektor /z-ca
dyrektora
dyrektor
z-ca dyrektora
z-ca dyrektora
dyrektor
Zajęcia edukacyjne:
Nazwisko i imię
Bojczyk Joanna
Duch Beata
Gut Zbigniew
Heczko - Sapota Janina
Jochlik Agnieszka
Kica Barbara
Kielar - Czapla Maria
Klimczok Bogusława
Krakowiak Joanna
Leńdźwa Izabela
Markusik Katarzyna
Mikina Danuta
Mliczek Iwona
Nowak Jacek
Pachulska Aleksandra
Piekarczyk Sylwia
Podzimska - Czerniewicz Ewelina
ks. Pyszny Krzysztof
Siwakowska Janina
Skiba Barbara
Słupik Bogumiła
Słupik Patrycja
Socha Aldona
Stanisz Jolanta
Suder Leszek
Wiśniowska Urszula
Wojtas Mirosława
♣ - dyrektor Napieraj Marek
St.
awansu
D
D
D
D
M
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
K
M
D
D
K
D
M
D
M
D
D
M
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
♣
♣
♫
♣
♫
♣
♫
♣
♣
♫
♫
♫
♫
♣
♣
♣
♫
♣
♣
♣
♫
♣
♣
♫
♣
♣
♣
♫
♫
♣
♫ - zastępca dyrektora Sitarz Weronika
S t r o n a | 18
PLAN BADAŃ EDUKACYJNYCH
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014 - 2015
Klasy
Przedmioty
Termin badania
Cel badania
Narzędzia
badania
Badanie wiedzy
i umiejętności
na wejściu
Testy
sprawdzające
opracowane
przez
nauczycieli
i firmy
wydawnicze
Badanie wiedzy
i umiejętności
po dwóch latach
nauki
w Gimnazjum
Testy
sprawdzające
opracowane
przez
nauczycieli
w zespołach
przedmiotowych
Osoby
odpowiedzialne
za realizację
Blok
humanistyczny
 język polski
 historia
I
Blok
matematyczny
 matematyka
22 IX – 2 X 2014
 historii - 22 IX
 języka angielskiego - 23 IX
 matematyki - 29 IX
 języka polskiego - 2 X
nauczyciele
uczący
w klasach I
Blok
języków obcych
 język angielski
Blok
humanistyczny
 język polski
 historia i wos
II
Blok
matematyczno przyrodniczy
17 II 2015 r.
24 II 2015
 matematyka
 nauki przyrod.
Blok
języków obcych
 język angielski
 język niemiecki
nauczyciele
uczący
w klasach III
 język polski
 historia i wos
III
 matematyka
 nauki przyrod.
Blok
języków obcych
 język angielski
 język niemiecki
Próbny
egzamin
Gimnazjalny
3 III 2015
Blok
humanistyczny
Blok
matematyczno przyrodniczy
nauczyciele
uczący
w klasach II
XII
2014
Określenie stopnia
przygotowania
do egzaminu
gimnazjalnego
Testy
sprawdzające
opracowane
przez
instytucję
zewnętrzną
Próbny
egzamin
Gimnazjalny
z OPERONEM
S t r o n a | 19
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie
Rok szkolny 2014 - 2015
Załącznik nr 5
do Planu Nadzoru Pedagogicznego
INNE CZYNNOŚCI NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w roku szkolnym 2014 - 2015
1.
Kierowanie rozwojem zawodowym nauczycieli i opieka nad młodymi nauczycielami.
Lp.
Termin
Zadanie dla dyrektora
Nauczyciele, których zadanie dotyczy
1.
wrzesień
Przyjęcie wniosków o rozpoczęcie
stażu na kolejny stopień awansu
zawodowego
Barbara Skiba
2.
wrzesień
Zatwierdzenie planów rozwoju
zawodowego nauczycieli
odbywających staż
Barbara Skiba
3.
wrzesień
Spotkanie organizacyjne
z nauczycielami odbywającymi staż
Agnieszka Jochlik, Barbara Skiba
Ewelina Podzimska – Czerniewicz,
Mirosława Wojtas,
4.
zgodnie
z planami
rozwoju
zawodowego
Obserwowanie i omawianie zajęć
i innych zadań realizowanych przez
nauczycieli zgodnie z ich planami
rozwoju zawodowego.
Agnieszka Jochlik, Leszek Suder,
Ewelina Podzimska – Czerniewicz,
Sylwia Piekarczyk,
Mirosława Wojtas, Barbara Skiba
czerwiec
Ocena dorobku zawodowego
nauczycieli za okres stażu
Leszek Suder, Sylwia Piekarczyk
5.
Uwagi
2. Wykaz nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego
Lp.
Nazwisko i imię
nauczyciela
Awans
na stopień
nauczyciela
Długość stażu
Termin
rozpoczęcia
stażu
Termin
zakończenia
stażu
Termin
otrzymania
stopnia awansu
1.
Piekarczyk Sylwia
mianowanego
2 lata
9 miesięcy
1 IX 2012 r.
31 V 2015 r.
1 IX 2015 r.
2.
Suder Leszek
dyplomowanego
2 lata
9 miesięcy
1 IX 2012 r.
31 V 2015 r.
1 IX 2015 r.
3.
Jochlik Agnieszka
dyplomowanego
2 lata
9 miesięcy
1 IX 2013 r.
31 V 2016 r.
1 IX 2016 r.
4.
Podzimska –
Czerniewicz Ewelina
dyplomowanego
2 lata
9 miesięcy
1 IX 2013 r.
31 V 2016 r.
1 IX 2016 r.
5.
Mirosława Wojtas
dyplomowanego
2 lata
9 miesięcy
1 IX 2013 r.
31 V 2016 r.
1 IX 2016 r.
6.
Skiba Barbara
mianowanego
2 lata
9 miesięcy
1 IX 2014 r.
31 V 2017 r.
1 IX 2017 r.
S t r o n a | 20
3.
Plan oceniania nauczycieli
Lp.
Nazwisko i imię
nauczyciela
Termin planowanej oceny
Data dokonania oceny
pracy
dorobku
zawodowego
1.
Maria Kielar - Czapla
październik 2014
-
2.
Danuta Mikina
styczeń 2015
-
3.
Katarzyna Markusik
marzec 2015
-
4.
Jacek Nowak
maj 2015
-
5.
Sylwia Piekarczyk
-
czerwiec 2015
6.
Leszek Suder
-
czerwiec 2015
4.
Lp.
pracy
dorobku
zawodowego
Uwagi
o realizacji
Monitorowanie wybranych obszarów pracy szkoły.
Zakres monitoringu
Termin
Osoba
odpowiedzialna
1.
Realizacja spełniania obowiązku szkolnego
raz w miesiącu
z-ca dyrektora
wychowawcy klas
2.
Ocena sytuacji wychowawczej w szkole
styczeń - 2015
czerwiec - 2015
pedagog szkolny
3.
Bezpieczeństwo uczniów
co dwa miesiące
dyrektor
inspektor BHP
4.
Analiza arkuszy ocen
wrzesień - 2014
czerwiec - 2015
dyrektor
z-ca dyrektora
5.
Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania
raz w miesiącu
z-ca dyrektora
6.
Sposób przygotowywania uczniów do olimpiad i konkursów
oraz uzyskiwane efekty w tym zakresie
cały rok
dyrektor
z-ca dyrektora
7.
Systematyczność oceniania uczniów przez nauczycieli
raz w miesiącu
z-ca dyrektora
8.
Wyniki nauczania śródroczne i końcoworoczne /
współzawodnictwo klas / Primus Inter Pares
styczeń - 2014
czerwiec - 2015
Danuta Mikina
9.
Systematyczne dokonywanie
lekcyjnych i pozalekcyjnych
raz w miesiącu
z-ca dyrektora
10.
Frekwencja uczniów
raz w miesiącu
wychowawcy klas
z-ca dyrektora
11.
Realizacja zajęć rewalidacyjnych, wyrównawczych i zajęć
nauczania indywidualnego
co dwa miesiące
dyrektor
z-ca dyrektora
12.
Realizacja 4 godziny wych. fizycznego – frekwencja, formy
realizacji
co dwa miesiące
dyrektor
z-ca dyrektora
wpisów
w
dziennikach
Uwagi
S t r o n a | 21
5.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Realizacja zadań priorytetowych MEN.
Priorytet
Prawidłowość realizacji zajęć
rewalidacyjnych w tym liczba godzin
i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego
z uwagi na niepełnosprawność
w szkole ogólnodostępnej
Realizacja przez szkołę obowiązku
prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego
Prawidłowość prowadzonych przez
szkolę działań wychowawczych
i zapobiegawczych wśród
dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniem
Zgodność realizacji wybranych
zajęć edukacyjnych
z ramowymi planami nauczania
w publicznym gimnazjum
Zadania do wykonania
Analiza orzeczeń PPPP o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Dostosowanie warunków pracy do zaleceń
wskazanych w orzeczeniach PPPP.
Analiza dostosowania wymagań edukacyjnych
do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych mających zajęcia rewalidacyjnie
indywidualne.
Analiza prowadzenia dokumentacji związanej
z realizacją zajęć rewalidacyjnych i nauczania
indywidualnego
Obserwacje zajęć indywidualnych
i rewalidacyjnych
Analiza rozkładów nauczania pod kątem ich
zgodności z podstawą programową.
Analiza realizacji zajęć wychowania fizycznego
i ich zgodności z rozkładami nauczania.
Obserwacje lekcji WF ( w tym 4 godziny
w klasach II i III)
Obserwacja zajęć wychowania fizycznego pod
kątem zagadnień związanych
z bezpieczeństwem uczniów.
Analiza i prowadzenie rejestru zwolnień uczniów
z zajęć wychowania fizycznego
( w tym z 4 godziny w klasach II i III) pod kątem
przestrzegania procedur funkcjonujących
w szkole
Realizacja ( w ramach zajęć wychowania
fizycznego) tematyki propagującej zdrowy
i aktywny styl życia;
Obserwacja i monitoring uczestnictwa uczniów
w zawodach sportowych szkolnych
i pozaszkolnych
Analiza i obserwacja Projektów Edukacyjnych
realizowanych przez uczniów pod kierunkiem
nauczycieli wychowania fizycznego
Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktycznego
i jego przyjęcie do realizacji po zaopiniowaniu
przez RR i RP.
Analiza tematyki Godzin z wychowawcą klasy
w aspekcie działań wychowawczych
i zapobiegawczych wśród młodzieży zagrożonej
uzależnieniem
Analiza sytuacji wychowawczej w szkole
Analiza i obserwacja organizacji Szkolnych
Dni Profilaktyki
(dobór tematyki szkoleń, warsztatów
ze specjalistami )pod kątem zgodności z potrzebami
uczniów
Analiza zgodności realizowanych
zajęć edukacyjnych
z ramowymi planami nauczania.
Terminy realizacji
IX 2014
X 2014
I 2014
zgodnie
z harmonogramem
kontroli dokumentacji
szkolnej
zgodnie
z harmonogramem
obserwacji
IX 2014
zgodnie
z harmonogramem
kontroli dokumentacji
szkolnej
zgodnie
z harmonogramem
obserwacji
na bieżąco
przez cały rok szkolny
podczas obserwacji
zajęć
przez cały rok szkolny
na bieżąco
IX 2014
IX 2014
I, VI 2015
I 2015; VI 2015
zgodnie
z harmonogramem
kontroli dokumentacji
szkolnej
S t r o n a | 22
6.
Realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2013 – 2014.
EWALUACJA WEWNĘTRZNA nr 1.
OBSZAR I :
 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej szkoły.
WYMAGANIE 1.2 : - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
WNIOSKI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka umożliwia swoim uczniom nabywanie różnorakich wiadomości i
umiejętności.
Jest to możliwe dzięki (współ)pracy dyrekcji, nauczycieli, rodziców i samych uczniów.
Szkoła dysponuje szeroką ofertą edukacyjną, która wpływa na rozwój uczniów.
Nauczyciele pracują w taki sposób (biorą udział w szkoleniach, opracowują programy nauczania, rozkłady
materiału, pomoce naukowe itd.), aby jak najlepiej wdrażać uczniów do samorozwoju.
Nauczyciele informują uczniów o postępach w nauce, mobilizują do dalszej pracy, w przeważającej części
wierzą w swoich uczniów (według opinii młodzieży).
Działania szkoły przekładają się na mniejsze i większe sukcesy uczniów.
Należy kontynuować i rozwijać poczynania, które wspomagają uczniów podczas nabywania wiadomości
i umiejętności, np. udział w konkursach, kółkach zainteresowań, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Należy jak najczęściej wskazywać na przydatność nabywanych wiadomości i umiejętności oraz ich związki
z życiem codziennym.
Wydaje się konieczne częste podkreślanie, docenianie podejmowanych starań uczniów, nie tylko odniesionych
sukcesów.
EWALUACJA WEWNĘTRZNA nr 2
OBSZAR II :
 Procesy zachodzące w szkole
WYMAGANIE 2.2 : - Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Mocne strony:
1) Programy nauczania wszystkich przedmiotów zawierają elementy wymagane rozporządzeniem MEN.
2) Programy są zgodne z nową podstawą programową .
3) Podręczniki, materiał nauczania i treści programowe określone wybranymi przez nauczycieli programami
nauczania są przystępne i przyjazne uczniom oraz pozwalają na kształtowanie odpowiednich postaw.
4) Nowa podstawa programowa jest wdrażana systematycznie i planowo.
Słabe strony:
1) Nie wszystkie programy nauczania zawierają odpowiednią ilość materiałów dodatkowych potrzebnych w pracy
nauczycielom.
2) Niektóre warunki realizacji (braki w ilościach sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz brak pomocy
dydaktycznych, niewystarczające zaplecze sportowe) wynikające z niedofinansowania szkół utrudniają pracę
nauczycielom.
7. Realizacja wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego dyrektora ( z poprzedniego roku
szkolnego).
W związku z analizą działalności szkoły w roku szkolnym 2013 - 2014 w kontekście zauważonych
niedociągnięć, ale także w działaniach prowadzonych pozytywnie, sprawując nadzór pedagogiczny w roku
szkolnym 2014- 2015 należy zwrócić uwagę na:
1) W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
 pracować nad kulturą: języka, ubioru, dobrego wychowania,
nad szukaniem wsparcia, zaufania
do nauczycieli, wzajemnej akceptacji, umiejętności współpracy i współdziałania
 pracować nad poprawą kultury osobistej uczniów, Pracować bardziej efektywnie na rzecz ograniczenia
agresji słownej wśród uczniów i poprawy kultury słowa w komunikacji między uczniami.
 pracować nad konsekwentnym egzekwowaniem i przestrzeganiem przez uczniów zasad obowiązujących
w szkole oraz wywiązywaniem się z obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły.
 kontynuować i pogłębiać działania w kierunku kształcenia u uczniów większej odpowiedzialności
i samodzielności w działaniu.
 rzetelnie przygotować wszystkich uczniów do egzaminu gimnazjalnego
 dostrzegać uczniów uzdolnionych oraz angażować ich do brania udziału w olimpiadach oraz konkursach
przedmiotowych OLIMPUS, KANGUR, MULTITEST, ALBUS, GALILEO, VI Gminny Konkurs













S t r o n a | 23
Matematyczny w Radzionkowie; w konkursach artystyczny( czytelniczych, literackich, recytatorskich,
kultywujących tradycje regionu, plastycznych, muzycznych) i zawodach sportowych.
intensyfikować pracę z uczniem uzdolnionym - aktualizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Wspierania
Uczniów Zdolnych
opracować i zatwierdzić innowację pedagogiczną,
wychowawcy klas – przeprowadzić rozmowy z uczniami na temat przestrzegania zasad zachowania
w szkole, regularnie organizować spotkania zespołu wychowawczego.
stale monitorować realizację podstawy programowej.
przeprowadzić spotkanie z rodzicami uczniów klas III na temat egzaminu gimnazjalnego 2015,
zastępstwa za nieobecnych nauczycieli organizować w sposób nie zagrażający realizacji podstawy
programowej.
wdrażać we wszystkich klasach wnioski wynikające z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego.
konsekwentnie wdrażać w procesie nauczania wnioski wynikające z przeprowadzonej
ewaluacji
wewnętrznej.
zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego,
stale monitorować frekwencję uczniów - konsekwentnie przestrzegać zapisów w ustawie o systemie oświaty
oraz w statucie szkoły, ewentualnie doprecyzować zasady monitorowania frekwencji.
kontynuować styl pracy z uczniami uczący ich demokracji, pogłębiający umiejętność współorganizowania
życia szkoły oraz utrwalający budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.
na bieżąco uzupełniać dokumentację nauczania, przestrzegać zasad korygowania błędów
w w/w dokumentacji.
promować tak jak do tej pory uczniów zdolnych zwiększając zakres tej promocji o np: organizację zajęć
pozalekcyjnych, projektów edukacyjnych, konkursów, warsztatów, wykładów wyjazdów naukowych itp.
2) W zakresie działalności opiekuńczej:
 uszczelnić: wejście do szkoły, nie wpuszczać osób z zewnątrz, bez uprzednio umówionej wizyty, zwiększy
to bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli oraz przyzwyczai rodziców to przychodzenia na konsultacje
w umówionych terminach,
 realizować profilaktykę prozdrowotną w kl. I, II, III
 nie ustawać w zapewnianiu bezpiecznych warunków uczniom na przerwach,
 dbać o wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole (dyżury, respektować zasady zwalniania uczniów
z zajęć, przestrzegać zasad przystania z terenu wewnętrznego szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych).
 ustalić i przestrzegać harmonogramu wycieczek i imprez szkolnych.
3) W zakresie współpracy ze środowiskiem:
 kontynuować współpracę dyrekcji, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów
i rodziców,
 nadal zachęcać i włączać rodziców w życie szkoły,
 Pracować z koordynatorami uczniów, rodziców i nauczycieli Program Współpracy Szkoły dla naszej
placówki w ramach Ogólnopolskiego Projektu Szkoła Współpracy – „Uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły”(zmiana systemowa w celu wzmocnienia demokratycznej kultury szkoły
poprzez zwiększenie udziału uczniów i rodziców w życiu placówek edukacyjnych. Zaangażować jak
największą liczbę uczniów, rodziców i nauczycieli w realizację wypracowanej podczas warsztatów i debat
Koncepcji i konsekwentnie ją wdrażać w życie,
 nadzorować i wspierać organizację ciekawych przedsięwzięć realizowanych z inicjatywy Rady Młodzieży
 nadal pracować nad szeroko pojętym „dobrym wizerunkiem szkoły”,
 promować wśród rodziców przekazywanie informacji o pracy szkoły i sukcesach uczniów za pomocą strony
internetowej i Facebooku,
 przeprowadzić wymianę młodzieży szkolnej z miasta Boguszów Gorce oraz Radzionków,
 wysłać wypracowany Program Współpracy Szkoły na Ogólnopolski Konkurs Projektów,
 pracować nad naborem do szkoły na rok 2015/2016; Uczestniczyć i współorganizować Dni Otwarte Szkoły,
 kontynuować akcje współpracy z Domami Dziecka czy innymi instytucjami typu Domy Opieki
ukierunkowane na najpilniejsze potrzeby tych instytucji i osób w nich przebywających,
 kontynuować współpracę ze środowiskiem – akcje charytatywne, koncerty, akcje wspierające działania
ZDOREWiR oraz inne organizacje i stowarzyszenia w Radzionkowie lub miastach ościennych,
 pogłębić pomoc potrzebującym o objęcie opieką konkretnych kilku osób ( współpraca w tym zakresie
z parafią p.w. św. Wojciecha),
 pracować nad promocją szkoły - promować szkołę w środowisku nie tylko lokalnym poprzez strony www
( szkolną, miejską, na Facebooku), w mediach ( prasa lokalna i powiatowa), informatory i plakaty
promocyjne, wizyty w szkołach, rozmowy z rodzicami i władzami gminy oraz władzami oświatowymi
 kontynuować honorowanie tytułem „Przyjaciela Szkoły” osoby i instytucje wspierające działania
społeczności gimnazjalnej we wszystkich aspektach jej funkcjonowania.
 poszerzyć bazę materialną szkoły wykorzystując do tego fundusze zaplanowane w budżecie szkoła,
a także te środki, które uda się pozyskać od sponsorów i przyjaciół szkoły.
 promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku.
S t r o n a | 24
4) Realizując zadania zawarte w planie nadzoru pedagogicznego ściślej współpracować z nauczycielami,
umożliwiając im pełne włączanie się w proces jakim jest nadzór pedagogiczny.
 zaznajomić nauczycieli z najnowszymi trendami w dziedzinie motywowania i angażowania uczniów;
dydaktyczno-metodyczne standardy nauczania ( kierowanie nauczycieli na warsztaty i szkolenia)
 przestrzegać zasady, że nauczyciele biorący udział w szkoleniu poza szkołą, przedstawiają radzie
pedagogicznej wnioski ze szkolenia, które można wykorzystać w pracy w naszej szkole.
 na bieżąco monitorować zmiany w przepisach prawa oświatowego z uwzględnieniem tych, które powinny
mieć zastosowanie w naszej szkole.
Download

Załącznik 5 - Nowoczesna Firma