Zápisnica č. 16
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
konaného dňa 12.3.2014 v zasadačke Obecného úradu v Omšení o 16,00 hod.
Prítomní:
Jozef Marček, starosta obce
Poslanci : Ing. Dušan Barinka, Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš,
Marcela Malová, Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň,
Ing. Viliam Václav
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Ivan Chyla, hlavný kontrolór obce
Ľubica Malová, zapisovateľka, zam. obce
Verejnosť:
Ing. Jarmila Šabatková, Andrea Šabatková, Michaela Balážová, Natália
Václavová, Branislav Bulko – prezentácia verejného osvetlenia, Vorobeč –
prezentácia verejného osvetlenia.
PROGRAM:
Podľa pozvánky
K bodu č. 1/ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Omšenie (ďalej len OcZ) otvoril Jozef Marček ,
starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Informoval, že Ing. Dušan Barinka a Ing. Viliam Václav prídu neskôr.
Starosta konštatoval, že na začiatku rokovania je prítomných 7 poslancov a OcZ je
uznášania schopné
K bodu č. 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Peter Bielik, Rudolf Dorušinec.
Návrhová komisia:
Igor Malo, Marcela Malová
Zapisovateľka:
Ľubica Malová
Hlasovanie:
za:
7
Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš, Marcela Malová, Igor Malo,
Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň,
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2
(Ing. Dušan Barinka, Ing. Viliam Václav)
K bodu č. 3/ Schválenie programu rokovania
Starosta dal návrh na doplnenie programu rokovania o body:
1. Návrh na vyhlásenie ďalšieho ročníka súťaže O najkrajšiu úpravu okolia domu pre rok
2014.
2. Žiadosť Jána Horňáka, Omšenie č. 45,o odkúpenie nehnuteľnosti parc. registra „C“ č.
1522
3. List od Veroniky Marčekovej, Omšenie č. 614 – hygiena v uličke – bude prerokovaný
v bode Žiadosti a podnety od občanov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Omšenie
schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 12. 3. 2014 s navrhnutými zmenami
a doplnkami.
1
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš,
Marcela Malová, Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň)
(Ing. Dušan Barinka, Ing. Viliam Václav)
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh na zmenu rozpočtu
6. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku, mzdy a správu školských
objektov školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Omšenie za rok 2013
8. Správa o vybavovaní sťažností a informácia o vykonaných kontrolách – hlavný kontrolór
9. Určenie platu starostu
10. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013
11. Správa o činnosti knižnice za rok 2013
12. Návrh na schválenie účtovnej závierky Laštek s.r.o. Omšenie za rok 2013
13. Žiadosť o zmenu otváracích hodín – Pohostinstvo u Kohúta, Omšenie č. 497
14. Návrh na vyhlásenie ďalšieho ročníka súťaže O najkrajšiu úpravu okolia domu pre rok
2014.
15. Žiadosť Jána Horňáka,Omšenie č. 45, o odkúpenie nehnuteľnosti parc. registra „C“ č.
1522,
16. Prezentácia projektu „Neformálne sa uč na vidieku“ – OZ Poza školu, Omšenie
17. Žiadosti a podnety od občanov
- list Veroniky Marčekovej
18. Diskusia - rôzne
Kanalizácia
19. Záver
K bodu č. 4/ Kontrola plnenia uznesení
Zástupca starostu Igor Malo vykonal kontrolu uznesení.
Na zasadnutí OcZ dňa 13.12.2014 neboli uložené žiadne úlohy.
Uznesenie č. 177/2014 zo dňa 12. 3. 2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Omšenie
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OcZ dňa 13.12.2013
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš,
Marcela Malová, Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň)
(Ing. Dušan Barinka, Ing. Viliam Václav)
2
K bodu č. 5/ Návrh na zmenu rozpočtu
Starosta dal návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v súlade s ods. 2 písm. b)
§ 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 454 001 Prevod prostriedkov
z peňažných fondov – z rezervného fondu obce o 6 330,54 Eur zvýšenie výdavkov na
podpoložke rozpočtu 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia o sumu 6330,54
Eur. Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 178/2014 zo dňa 12.3.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2014 obce Omšenie
Hlasovanie:
za:
7
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš,
Marcela Malová, Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň)
(Ing. Dušan Barinka, Ing. Viliam Václav)
Uznesenie bolo schválené.
Na zasadnutie OcZ prišiel Ing. Viliam Václav, počet poslancov 8.
K bodu č. 6/ Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku, mzdy
a správu školských objektov školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce
Starosta predložil na schválenie dodatok, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Informoval, že
poslanci obdržali návrh dodatku mailovou poštou. Požiadal poslancov, aby sa vyjadrili
k návrhu dodatku.
Poslanci nemali výhrady.
Uznesenie č. 179/2014 zo dňa 12.3.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku, mzdy a správu školských
objektov školám a školským zariadeniam so sídlom na území obce
Hlasovanie:
za:
8
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš, Marcela Malová,
Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň, Inf. Viliam Václav)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní boli : 1
(Ing. Dušan Barinka)
Uznesenie bolo schválené.
3
K bodu č. 7/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Omšenie za rok
2013
K bodu č. 8/ Správa o vybavovaní sťažností a informácia o vykonaných kontrolách –
hlavný kontrolór
Ing. Chyla, hlavný kontrolór obce, predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Informoval. že vykonal kontrolu pokladní obce, taktiež vykonal následnú kontrolu Laštek
s.r.o. Správa tvorí prílohu zápisnice. Poslanci nemali k správe výhrady.
Ing. Chyla, hlavný kontrolór obce predložil správu o vybavovaní sťažností a petícií v obci
Omšenie za rok 2013. Správa tvorí prílohu zápisnice
Hlasovanie
Uznesenie č. 180/2014 zo dňa 12. 3 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
a) schvaľuje
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Omšenie za rok 2013.
b) berie na vedomie
správu o vybavovaní sťažností a informáciu o vykonaných kontrolách za rok 2013.
Hlasovanie:
za:
8
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš, Marcela Malová,
Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň, Inf. Viliam Václav)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní boli: 1
(Ing. Dušan Barinka)
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 9/ Určenie platu starostu v zmysle zákona o obecnom zriadení
Starosta informoval, že v zmysle zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo jedenkrát
do roka prehodnocuje plat starostu. Zvýšila sa priemerná nominálna mesačná mzda
zamestnanca v hospodárstve SR roku 2013 na 824 Eur . Z toho sa odvíja výpočet platu
starostu.
Poslanci súhlasili, aby plat starostu zostal ako doteraz s prepočítaním na priemernú
nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve SR roku 2013
Uznesenie č. .181/2014 zo dňa 12.3.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
určuje
v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. a jeho neskorších noviel o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zmysle § 3 a 4
v hospodárstve SR za rok 2013, ktorá dosiahla výšku 824 Eur a § 11, ods. 4, písm i), zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2014
tento plat starostu:
Základný plat 824 x 1,98 =
1632,00 € (slovom jedentisícšesťstotridsaťdva Eur)
( priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za r. 2013 vynásobená
koeficientom 1,98). Plat je zaokrúhlený na celé euro nahor.
4
Zvýšenie platu o 55% základného platu v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 v znení
neskorších predpisov schválené OcZ, čo je 898 € (osemstodeväťdesiatosem Eur)
Plat starostu celkom
2530,- € (slovom dvetisícpäťstotridsať Eur).
Hlasovanie:
za:
8
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš, Marcela Malová,
Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň, Inf. Viliam Václav)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní boli : 1
(Ing. Dušan Barinka)
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 10/ Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013
P. Marcela Malová prečítala text zápisu do kroniky za rok 2013, ktorý na rokovanie
obecného zastupiteľstva pripravila p. Margita Púčeková, kronikárka obce. P. Marcela
Malová, poslankyňa, informovala, že predloženým návrhom textu sa podrobne zaoberali dňa
04.03.2013 na zasadnutí komisie kultúry a doporučili:
1. Dopísať, že na námestí v strede obce si na prelome roku 2012/2013 obyvatelia Omšenia
pripomenuli polnočným ohňostrojom 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
2. V úvode vo všeobecnej časti treba spomenúť, že prezident republiky Ivan Gašparovič
vyhlásil v roku 2013 pri príležitosti 20. výročia vzniku SR amnestiu.
3. V obci sa vykonalo množstvo prác väčšieho i menšieho rozsahu a to jednak svojpomocne,
dodávateľsky, ale i za pomoci pracovníkov prijatých na aktivačné práce. (Konkrétne
rozpísať kto sa na čom podieľal.)
4. Pri projektoch na autobusové zastávky a lávku doplniť počet kusov a cez aký projekt boli
realizované,
5. Aké aktivačné práce boli v obci uskutočnené a čo sa počas nich urobilo.
Doporučené zmeny po konzultácii s kronikárkou obce p. M. Pučekovou boli zapracované
do textu kroniky. Komisia kultúry preto navrhuje obecnému zastupiteľstvu text do kroniky za
rok 2013 schváliť.
Starosta predložil text uznesenia:
Uznesenie č. 182/ 2014 zo dňa 12.3.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
schvaľuje
zápis do kroniky obce za rok 2013
Hlasovanie:
za:
8
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš, Marcela Malová,
Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň, Inf. Viliam Václav)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní boli: 1
(Ing. Dušan Barinka)
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 11/ Správa o činnosti knižnice za rok 2013
P. Marcela Malová, prečítala správu o činnosti knižnice za rok 2013, ktorú napísala p.
Margita Púčeková. Správa tvorí prílohu zápisnice.
P. Rudolf Dorušinec sa opýtal, či je stále knižnica na l. mieste v okrese.
P. Marcela Malová informovala, že áno.
5
Starosta predložil text uznesenia:
Uznesenie č. 183/2014 zo dňa 12.3.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
berie na vedomie
vyhodnotenie činnosti Obecnej knižnice v Omšení za rok 2013
Hlasovanie:
za:
8
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš, Marcela Malová,
Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň, Inf. Viliam Václav)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní boli: 1
(Ing. Dušan Barinka)
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 12/ Návrh na schválenie účtovnej závierky Laštek, s.r.o. Omšenie za rok 2013
Prerokovanie zápisnice č. 1/2014a 2/2014 z riadneho valného
zhromaždenia spoločnosti Laštek s.r.o, Omšenie č. 330
Starosta predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu účtovnú závierku Laštek s.r.o.
Omšenie za rok 2013. Informoval, že spoločnosť hospodárila za rok 2013 s výsledkom
strata vo výške 135 Eur.
Starosta informoval poslancov o zasadnutí valného zhromaždenia s.r.o. Laštek a predložil
zápisnicu z VZ č. 1/2014 a 2/2014, ktoré sú v prílohe.
Na zasadnutí valného zhromaždenia Laštek s.r.o sa prejednávala zmena programovej ponuky
vysielaných programov od 1.1.2014 a účtovná závierka Laštek, s.r.o. Omšenie za rok 2013.
Náklady na údržbu TKR rastú a príjmy z poplatkov stále klesajú z dôvodu znižovania počtu
účastníkov.
Poukázal na nedisciplinovanosť občanov, kedy občania nahlasujú poruchy a pritom si vo
väčšine prípadov zapríčinia poruchu sami. Prerábajú a zasahujú do káblového rozvodu.
Počet prípojok klesol oproti roku 2013, kedy bolo 407 prípojok na 360 prípojok od
1.1.2014.
Poslanci nemali pripomienky k predloženým materiálom a k zápisnici z valného
zhromaždenia Laštek s.r.o. Omšenie ani k predloženej účtovnej závierke spoločnosti Laštek,
s.r.o. Omšenie podľa § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka.
Priložené účtovné výkazy:
1. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2013
2. Súvaha k 31. 12. 2013
3. Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2013
Starosta predložil text uznesenia:
Uznesenie č. 184/ 2014 zo dňa 12.3.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
a) berie na vedomie
Zápisnicu č. 1/2014 z valného zhromaždenia spoločnosti Laštek s.r.o Omšenie z 3.1.2014
Zápisnicu č. 2/2014 z valného zhromaždenia spoločnosti Laštek s.r.o Omšenie z 12.3.2014
b) schvaľuje
účtovnú závierku a výsledok hospodárenia spoločnosti Laštek s.r.o. Omšenie za rok 2013 bez
výhrad.
6
Hlasovanie:
za:
8
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš, Marcela Malová,
Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň, Ing. Viliam Václav)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní boli : 1
(Ing. Dušan Barinka)
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 13/ Žiadosť o zmenu otváracích hodín – Pohostinstvo u Kohúta,
Omšenie č. 497
Starosta prečítal žiadosť o zmenu otváracích a zatváracích hodín v Pohostinstve u Kohúta
v mesiacoch jún – september vrátane.
Doterajšie otváracie hodiny:
Pondelok
11,00 22,00 hod.
Streda
11,00 22,00 hod
Štvrtok
11,00 22,00 hod.
Piatok
11,00 23,00 hod
Sobota
10,00 23,00 hod.
Nedeľa
10,00 22,00 hod
Návrh na zmenu:
Piatok
11,00 Sobota
10,00 -
24,00 hod
24,00 hod.
K žiadosti o zmenu otváracích hodín v Pohostinstve u Kohúta v mesiacoch jún – september
vrátane nemali poslanci výhrady.
Starosta predložil text uznesenia:
Uznesenie č. 185/ 2014 zo dňa 12.3.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
schvaľuje
zmenu otváracích hodín v Pohostinstve u Kohúta v mesiacoch jún, júl, august a september
nasledovne:
Pondelok
11,00 22,00 hod.
Streda
11,00 22,00 hod
Štvrtok
11,00 22,00 hod.
Piatok
11,00 24,00 hod
Sobota
10,00 24,00 hod.
Nedeľa
10,00 22,00 hod
Hlasovanie:
za:
8
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš, Marcela Malová,
Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň, Ing. Viliam Václav)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní boli : 1
(Ing. Dušan Barinka
Uznesenie bolo schválené.
7
K bodu č. 14/ Návrh na vyhlásenie ďalšieho ročníka súťaže O najkrajšiu úpravu
okolia domu pre rok 2014.
P. Marcela Malová, poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie, informovala, že komisia
kultúry, vzdelávania, športu, cestovného ruchu, služieb, ochrany spotrebiteľa a verejného
poriadku pri OcZ v Omšení sa na svojom zasadnutí dňa 04.03.2013 uzniesla vyhlásiť aj
pre rok 2014 súťaž obyvateľov obce Omšenie „O najkrajšiu úpravu okolia domu.“
Súťaž vyhlasuje obec Omšenie v spolupráci s Komisiou kultúry, vzdelávania, športu,
cestovného ruchu, služieb, ochrany spotrebiteľa a verejného poriadku obecného
zastupiteľstva. Ide o miestnu súťaž, ktorej cieľom je vzbudiť živý záujem obyvateľov
o zlepšenie vzhľadu okolia svojich domov a tým prispieť k zlepšeniu vzhľadu a životného
prostredia celej obce.
Obyvatelia budú môcť ukázať, ako majú upravené balkóny, predzáhradky, či okolie domu.
Pri hodnotení nebude pre komisiu určujúcim faktorom finančná náročnosť upraveného okolia
domu.
Vyhodnotenie súťaže:
Bude stačiť, ak obyvatelia upravené okolie domu a kvetinovú výzdobu na svojom balkóne
alebo v predzáhradke odfotia a fotografiu spolu so svojimi kontaktnými (menom, adresou
a telefónnym číslom) do 30. septembra 2014 pošlú na adresu Obecný úrad Omšenie č. 330,
alebo e-mailom na [email protected]
Z poslaných fotografií a po kontrolnej obhliadke vyberie komisia kultúry najkrajšie upravené
okolia domu, predzáhradky a najkrajšie balkóny.
Ocenenie :
Komisiou vybraní majitelia najkrajšie upraveného okolia domu, predzáhradky a balkóna budú
odmenení nákupnou poukážky v hodnote 17,00 eur. na nákup záhradkárskych potrieb.
Starosta predložil text uznesenia:
Uznesenie č. 186/2014 zo dňa 12.3.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
schvaľuje
vyhlásenie súťaže „O najkrajšiu úpravu okolia domu pre rok 2014“.
Hlasovanie:
za:
8
(Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš, Marcela Malová,
Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň, Ing. Viliam Václav)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní boli: 1
(Ing. Dušan Barinka
Uznesenie bolo schválené
Prišiel Ing. Dušan Barinka - počet poslancov
9.
K bodu č. 15/ Žiadosť Jána Horňáka, Omšenie č. 45, o odkúpenie nehnuteľnosti parc.
registra „C“ č. 1522 v k.ú. Omšenie
Starosta prečítal žiadosť, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Ján Horňák má záujem odkúpiť
obecný pozemok, na ktorom je postavená stavba s.č. 42. Budova je však schátralá,
v dezolátnom stave a bude potrebné ju zbúrať.
Okolo žiadosti sa rozprúdila debata, aby neprišlo k uzavretiu vchodu na pozemky za
touto parcelou.
Starosta informoval, že p. Ján Horňák sľúbil, že keď dostavia nový rodinný dom, zbúra
pôvodný r.d. s.č. 45, na ktorý už bolo vydané búracie povolenie a mal byť zbúraný. Doteraz
však z neho stojí ešte jedna časť. Čestne prehlásil, že na jeho mieste vytvorí cestu, ktorá
prejde do vlastníctva obce.
8
P. Rudolf Dorušinec – pokiaľ si pamätá nikto nesúhlasil a nedalo sa jednoznačne dohodnúť.
Občania sa báli, že cesta nebude vybudovaná. Keď p. Horňák postaví rodinný dom,
nevybuduje novú cestu.
Starosta – všetko je ošetrené a dohodnuté v čestných prehláseniach p. Horňáka.
Poslanci sa ohradili, že obec stále nie je vlastníkom parcely na ktorej by mala byť cesta. .
Na papieri môže byť uvedené vo vyhlásení všeličo, ale skutočnosť je iná.
Poslanci sa obávajú, aby v budúcnosti neprišiel problém, že sa vlastníci nehnuteľností za
domom Jána Horňáka nedostanú na svoje nehnuteľnosti po ceste, ktorú si previedol p. Ján
Horňák na seba. Jedna z možností by bola výmena parcely č. 1522 za cestu, ktorá vznikne
z pozemku Jána Horňáka na mieste pôvodného rodinného domu s.č. 45, ktorého časť je už
zbúraná..
Starosta ich ubezpečil, že k tomu nedôjde a cesta tam bude.
Starosta požiadal poslancov, aby navrhli cenu.
Ing. Viliam Václav sa opýtal, či môže obec predať budovu bez znaleckého posudku.
Nehnuteľnosť by mala byť ohodnotená znalcom.
P. Marcela Malová – dom je naozaj schátralý, špatí okolie.
Starosta objasnil poslancom dohodu medzi Jánom Horňákom, rodinou Václavovou - r.d. 44
a 43, starostom a OcZ.
Ing. Viliam Václav nemá problém s tým, aby obec predala p. Horňákovi požadovanú
parcelu s domom, ale požaduje, aby bola vyčlenená parcela na ktorej bude komunikácia
vyčlenená geometrickým plánom a aby táto prešla do vlastníctva obce ako komunikácia.
Doporučuje, aby dala obec žiadosť posúdiť komisii výstavby.
P. Peter Bielik sa opýtal, čo žiada kúpiť. V žiadosti píše o pozemku, ale na pozemku stojí
aj stavba – dom č. 42.
Ing. Viliam Václav – p. Horňák chce pozemok, obec chce cestu.
P. Igor Malo – cenu by mal určiť znalec.
Starosta – za podobný dom dal 50 tis. Sk.
Starosta vysvetlil, že úp. Horňák chce vykúpiť pozemky, aby tam mohol preložil cestu.
P. Jaroslav Tvrdoň sa opýtal, načo kupuje od obce pozemok, keď potom by mal byť znova
obecný? Potom nám ho znovu predá?
Igor Malo navrhol, že o cene sa môžeme rozhodovať neskôr.
Po diskusii sa poslanci dohodli, že komisia výstavby, územného plánovania ... preverí na
mieste žiadosť p. Jána Horňáka, Omšenie č. 45 a doporučí OcZ riešenie.
Starosta predložil text uznesenia:
Uznesenie č. 187/2014 zo dňa 12.3.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
ukladá
komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva a havarijnej komisii posúdiť skutočný stav predmetu
žiadosti Jána Horňáka, Omšenie č. 45 o kúpu parcely registra „C“ č. 1522 vo výmere 75
m² a rodinného domu postaveného na parc. č. 1522 so s.č. 42
Hlasovanie:
za:
9
(Ing. Dušan Barinka Peter Bielik, Rudolf Dorušinec, Rudolf Koteš,
Marcela Malová, Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň,
Ing. Viliam Václav)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní boli: 0
Uznesenie bolo schválené
9
K bodu č. 16/ Prezentácia projektu „Neformálne sa uč na vidieku“ –
OZ Poza školu, Omšenie
Ing. Jarmila Šabatková, Omšenie č. 467 z OZ Poza školu spolu s členmi združenia Poza
školu Andreou Šabatkovou, Omšenie č. 467, Natáliou Václavovou, Omšenie č. 466
a Michaelou Balážovou, Omšenie 206, predstavili prítomným projekt na rok 2014,
v ktorom prezentovali plán činnosti na rok 2014. Pozvali prítomných, aby sa jednotlivých
akcií zúčastnili. Sú to verejné akcie a môže sa ich zúčastniť každý, kto má záujem.
Taktiež chcú znova obnoviť detskú reštauráciu. Deti, ktoré už týmto kurzom prešli budú
školiť menšie deti. Majú záujem pracovať aj so seniormi a ostatnými zložkami v obci.
V júni v rámci MDD pripravujú „baloniádu“.
Taktiež majú rozpracovaný kalendár na rok 2015 a chceli by ho vydať.
Ing. Václav - vyjadril sa , že sa mu páči práca, ktorú robia, reprezentujú obec, fandí im,
chváli ich a žiada, aby to bolo zapísané aj v uznesení.
Ing. Jarmila Šabatková priniesla prítomným knižku Školienka, ktorú vydali v OZ.
Starosta predložil text uznesenia:
Uznesenie č. 188/2014 zo dňa 12.3.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie
a) berie na vedomie
informáciu OZ Poza školu o projekte „NEFORMÁLNE SA UČ NA VIDIEKU“ a jeho
prezentáciu,
b) ďakuje
Občianskemu združeniu Poza školu za významný prínos pre obec a jej občanov v oblasti
zábavno – výchovnej a vzdelávacej činnosti vo vorme projektov, akcií a podujatí a šírenie
dobrého mena našej obce v blízkom či širokom okolí.
Hlasovanie:
za:
9
(Ing. Dušan Barinka, Peter Bielik, Rudolf Dorušinec,Rudolf Koteš,
Marcela Malová, Igor Malo, Jaroslav Marček, Jaroslav Tvrdoň,
Ing. Viliam Václav)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 17/ Žiadosti a podnety od občanov
 List od Veroniky Marčekovej – hygiena v uličke
Starosta prečítal list od Veroniky Marčekovej, Omšenie č. 614, ohľadom hygieny
v uličke medzi domami 611 a 614. Jedná sa o prechod, ktorý vznikol z dobrej vôle
oboch susedov vyjsť v ústrety susedom, aby mohli prechádzať najskôr drevenou lávkou neskôr betónovým mostíkom na hlavnú cestu a do obchodov. Vznikol z neho verejný
prechod, ktorý používajú občania dodnes. Poukázala na zlé osvetlenie uličky, nakoľko
si páni robia z tejto uličky verejné WC. Má problém s domom, lebo muži močia na
stenu je rodinného domu. Navrhla osvetlenie uličky z verejného osvetlenia a tiež
uzavretie prechodu bránkami, aby sa tu nedostali psy, ktorý tiež znečisťujú tento
priestor.
Ing. Viliam Václav sa opýtal, komu patrí tento pozemok.
Starosta odpovedal, že vznikol zo súkromných pozemkov.
Poslanci - tak, ako všetky miestne komunikácie. Občania ich vytvorili zo svojich
pozemkov.
10
Starosta považuje osadenie bránok za nie práve dobré riešenie. Bude to namierené proti
nemu. Ľudia si budú myslieť, že je to na jeho pokyn. To on nechce. Dá namontovať
osvetlenie uličky. Nadiktuje list – budeme hľadať riešenie. Zverejníme upozornenie
v novinách aj v rozhlase.

Rigol pri dome č. 213 - prekrytie
Starosta informoval o ukončení prác na zakrytí toku pri dome 237vo dvore p. Rosinu
s.č. 213. Bolo prečistené potrubie až do potoka Teplička. Rokmi sa vytvorili nánosy
a preto voda neodtekala. Firma, ktorá robila stavebné práce na uložení potrubia pri
dome s.č. 237 - vybudovala aj zdrž a položenie rúr pri r.d. 213.

List p. Veroniky Marčekovej, Omšenie č. 614
P. Marcela Malová prečítala list Veroniky Marčekovej v ktorom žiada o zveľadenie
Cebéch cintorína a postavenie pomníka. Ďalej v liste žiada ošetrenie líp, ktoré boli
prihlásené do súťaže Strom roka 2012 a obnovenie púte ktorú založili kňazi Mariáni
a konala sa 14. septembra na sviatok povýšenia svätého kríža v Belákovom. Pani V.
Marčeková v liste poukazuje aj na chátrajúci kultúrny dom, ktorý z iniciatívy pána farára
Kutiša v roku 1938 začali stavať obyvatelia svojpomocne z milodarov. List tvorí prílohu
zápisnice.
P. Marcela Malová po prečítaní listu prítomným povedala, že v tomto roku 2014 si celý
svet pripomenie 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny. Tento konflikt globálnych
rozmerov trval od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918. Počas vojny bolo
zmobilizovaných 60 miliónov vojakov. Z dobových materiálov sa dočítala, že z Omšenia
sa z 1. svetovej vojny nevrátilo 47 mužov. Preto podporuje myšlienku p. Veroniky
Marčekovej, aby sa Cebéch cintorín zveľadil, starý kríž sa zrekonštruoval, prípadne
urobil nový, ktorý by bol zároveň akýmsi pomníkom padlým občanom v 1. svetovej
vojne. Pri kríži by sa mohla umiestniť pamätná tabuľa, ktorá by túto udalosť pripomenula.
P. Marcela Malová prečítala list Veroniky Marčekovej v ktorom žiada o obnovenie
Cebéch cintorína a postavenie pomníka, ošetrenie líp, ktoré boli prihlásené do súťaže
Strom roka 2012, obnovenie púte ktorú založili kňazi Mariáni a konala sa 14. septembra
na sviatok povýšenia svätého kríža v Belákovom a v neposlednom rade poukazuje na
kultúrny dom. List tvorí prílohu zápisnice.
Starosta sa vyjadril, že kultúrny dom chcel kúpiť jeden podnikateľ, ale už to nie je
pravda.

Kultúrny dom
Starosta požiadal poslancov, aby si do budúceho zasadnutia OcZ pripravili svoje návrhy
a porozmýšľali čo s kultúrnym domom. Touto záležitosťou sa zaoberáme už roky.
Starosta sa vyjadril, že kultúrny dom chcel kúpiť jeden podnikateľ, ale už to nie je
pravda.
Stále sme sa nedohodli. P. farár neodpovedal na naše listy. Vyjadril sa, že cirkev sa
nebude podieľať na prestavbe kultúrneho domu finančne ani pracovnou silou.
Igor Malo - navrhuje, že zvolá stretnutie do dvoch týždňov, na ktorom si povedia čo
ďalej. Či sa vôbec oplatí investovať do kultúrneho domu, či ho vôbec obec využije. Po
zrekonštruovaní aj prevádzka bude stáť nemalé peniaze, je tu otázka, či na to bude
obec mať financie. Udržať takúto stavbu nebude lacné. Pred rokmi bola šanca získať
11
peniaze z eurofondov. Teraz to už nie je také jednoduché.
P. Peter Bielik povedal, že pán farár verejne vyhlásil v kostole, že sa nebude angažovať
ani podieľať na rekonštrukcii kultúrneho domu.
Ing. Viliam Václav súhlasí s návrhom Igora Malu. Doporučuje prizvať aj komisiu
výstavby.
K bodu č. 18/ Diskusia – rôzne
 Starosta informoval, že ho požiadali dve firmy o umožnenie prezentácie verejného
osvetlenia:
1.) Pracovník fy ecoled solutions ponúkol obci nové verejné osvetlenie, ktoré by znížilo
výdavky na elektrickú energiu a celkovo na osvetlenie. Ponuka v prílohe.
2.) P. Branislav Bulko, konateľ spoločnosti BUBRA s.r.o., Armádna 1565/9, 911 01
Trenčín predstavil svoju firmu a predložil ponuku na výmenu verejného osvetlenia v obci,
zdemontovanie starého osvetlenia, údržbu na 15 rokov bezplatne. Obec by firme mesačne
platila pevnú čiastku, ktorá bude vypočítaná na základe počtu svietidiel a dohodnutá
v zmluve a firma bude robiť po dobu 13 rokov bezplatnú údržbu. Po tejto dobe buď
ponúknu obci novšie svietidlá, alebo osvetlenie prejde do vlastníctva obce.
Referencie: vybudovali osvetlenie v Jaslovských Bohuniciach, v Komiaticiach pri Nových
Zámkoch, Rišňovciach pri NitreDlhej pri Trnave a teraz oslovujú ďalšie obce v okolí i po
celom Slovensku. Dokážu pracovať variabilne. Lehota na výmenu osvetlenia je cca 6
mesiacov, čo zahŕňa administratívu, nákup materiálu a celkovú výmenu osvetlenia.
Požiadal poslancov, aby o ponuke porozmýšľali a v prípade záujmu firmu kontaktovali.
Ponuka v prílohe.
Ing. ViliamVáclav sa vyjadril, že ponuka sa mu celkom pozdáva.


P. Igor Malo poďakoval poslancom a všetkým, ktorí pomohli pri zabezpečení
fašiangov.
Starosta informoval o začatí budovania kanalizácie.
K bodu č. 19/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OcZ o 20,00 hod ukončil.
Overovatelia:
Peter Bielik ....................................
Rudolf Dorušinec ...............................
Jozef Marček
Starosta obce
12
Download

Zápisnica č. 16