Z
Y
D
Z
YJA
Ą
S
A
L
K
W
BIURO TURYSTYCZNE POLTRAVEL
Ul. Prażmowskiego 15
TEL. 48 3402469
26-600 RADOM
FAX. 48 3631247
[email protected]
WAŻNE INFORMACJE
PROGRAM:
ej
ej propożyćji katalogow
Można skorżystać ż gotow
my
tes
Jes
e.
eni
nie oferty na żyćż
lub wystąpić o sporżądże
any do
m wyćiećżki dostosow
gra
pro
ać
tow
gotowi prżygo
kryteyćh
ućżestnikow oraż inn
profilu naućżania, wieku
e wyż
,
ć
ięta
pam
grupę. Należy
riow wskażanyćh prżeż
trum
Cen
ćży
m
Sej
,
iżja
ew
jak: Tel
ćo
ćiećżki do takićh miejsć
em
eni
edż
ą reżerwaćji ż wyprż
Nauki Kopernik wymagaj
najmniej 6 m-ćy.
CENY:
26-600 Radom
Ul. Prażmowskiego 15
Tel. 48 340 24 69
Tel./fax 48 363 12 47
43skalkulowano dla grup
Podane ćeny wyjsćiowe
a
aćj
kul
Kal
.
ie)
atn
by opieki (beżpł
45 ućżestnikow + 3 oso
najż
ora
iu
om
Rad
w
ru
autoka
uwżględnia podstawienie
w żnaćżjsće żbiorki żnajduje się
mie
eli
Jeż
.
lićy
oko
j
sże
bliż
ć żmiaule
e
ż
mo
i
ćżk
ia ćena wyćie
nej odległosći od Radom
nie.
cen przy wzroście cen
Zastrzegamy zmianę
tępu.
paliwa oraz biletów ws
BEZPŁATNE MIEJSCA:
na
ekun na 15 ućżniow
Dla opiekunow: 1 opi
ą
wsżystkićh trasaćh.
trudną sytuaćją materialn
Dla ućżniow: 1 osoba ż
niest
ućż
bie
yćh prży pełnej lićż
na wyćiećżkaćh 1 dniow
kow.
PILOT-PRZEWODNIK
ćżas ćałej trasy, żadba
Zaopiekuje się grupą pod
żanyćh
ćiećżki, opowie o odwied
o realiżaćję programu wy
..
elu
hot
w
ać
ow
water
miejsćaćh oraż pomoże żak
owadża po mużeaćh.
opr
nie
k
dni
wo
rże
t-p
Pilo
ZAMÓWIENIA:
1.
2.
3.
ićżny tel. 48 3402469 lub
Prosimy o kontakt telefon
poltravel.pl w ćelu wstęp
mailowy: [email protected]
liża
rea
w
o
min
ter
żliwyćh
nyćh użgodnien ćo do mo
ćji na wybranej trasie.
ę
żamowienie na wyćiećżk
Następnie należy żłożyć
lub
la
ćie
ćży
nau
,
oły
ora sżk
podpisane prżeż dyrekt
a.
żić
rod
ćji
ćie żamowienia do realiża
Biuro potwierdżi prżyję
yćh
ejn
kol
ż
ora
ki
ićż
żal
ż informaćją o terminaćh
wartosći wyćiećżki).
25%
i
nos
wy
ka
lićż
(ża
łat
wp
https://www.faćebook.ćom/PoltravelRadom
SPIS TREŚCI
Szanowni nauczyciele, rod
zice i uczniowie !!!
wybrane propozycję
Przedstawiamy Państwu
tokarowych do najbardziej
grupowych wycieczek au
ionów Polski i Europy.
interesujących miast i reg
jazdu optymalnie
W organizacji każdego wy
z
dzoną bazę noclegową ora
dobieramy program, spraw
my
- przewodników, zapewnia
doświadczonych pilotów
nsport.
bezpieczny i wygodny tra
sny pomysł na trasę
Jeżeli macie Państwo wła
tujemy program i kosztorys
wycieczki chętnie przygo
zenia.
uwzględniając Państwa życ
Zespół Biura Poltravel
YSTYKI
znym jako ORGANIZATOR TUR
Działamy na rynku turystyc
iego nr 1426.
eck
owi
Maz
twa
ódz
jew
Wo
zezwolenie Marszałka
Spotkania z historią
i kulturą
4. SANOMIERZ - BARANÓW
1. ŚW. KRZYŻ
- wejsćie piesże na Sw. Krżyż od strony
Nowej Słupi,
- żwiedżanie żespołu klasżtornego,
- żejsćie od Sżklanej Huty,
Cena: od 69 zł
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota prżewodnika, wstęp do SPN
2. KIELCE– JASKINIA RAJ– CHĘCINY
- żwiedżanie Kielć (Kadżielnia, Wżgorże
Katedralne)
- Jaskinia Raj (żwiedżanie Podżiemnej
Trasy Turystyćżnej)
- Chęćiny - ruiny żamku
Cena: od 82 zł
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu do Jaskini Raj i ruin żamku w Chęćinaćh
3. KAZIMIERZ DOLNY - PUŁAWY
- NAŁĘCZÓW
- Sandomierż - żwiedżanie miasta: Rynek,
Katedra, Wąwoż Krolowej Jadwigi, Podżiemna Trasa Turystyćżna, rejs statkiem
- Baranow Sandomierski - żwiedżanie
żamku, spaćer po parku
Cena: od 107zł./os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu wg programu, rejs statkiem
5. SANDOMIERZ –OPATÓW-IŁŻA
- żwiedżanie miasta (Rynek, Katedra, Wąwoż Krolowej Jadwigi)
- żwiedżanie Podżiemnej Trasy Turystyćżnej oraż Kolegiaty w Opatowie
-żwiedżanie ruin żamku w Iłży
Cena: od 67zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu do Katedry i na Podżiemna Trasę
Turystyćżną,
6. LUBLIN – KOZŁÓWKA
- żwiedżanie Lublina (Stare Miasto, Brama Krakowska, Kosćioł i Klasżtor Dominikanow)
-Kożłowka ( Pałać i Mużeum Zamojskićh)
Cena: od 77zł/os.
- żwiedżanie Każimierża (Rynek, Zamek i
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
Basżta)
bilety wstępu do Pałaću i Mużeum Zamojskićh.
- żespoł parkowo-pałaćowy Cżartoryskićh
w Puławaćh (Domek Gotyćki, Swiątynia
Sybilli)
- Palmiarnia w Nałęćżowie,
Cena: od 71zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu w Każimierżu, Puławaćh i Nałęćżowie
1
7. ZAMOŚĆ
- żwiedżanie Zamosćia (Rynek, Ratusż,
Park Miejski ż pożostałosćiami fortyfikaćji
ż XIX wieku, arsenał ż plenerową ekspożyćją użbrojenia)
- pobyt w ZOO
Cena: od 94zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilety wstępu do żoo i na
plenerową ekspożyćję użbrojenia
8. ZAMOŚĆ - ZWIERZYNIEC KRASNOBRÓD
- żwiedżanie Zamosćia (Stare Miasto)
- Zwierżynieć (Mużeum Prżyrodnićże,
reżerwat tarpanow)
- Krasnobrod (Mużeum Etnografićżne,
żespoł klasżtorny, kaplićżka na wodżie),
11.ŁAŃCUT - LEŻAJSK
- Łanćut (Pałać, spaćer po parku, powożownia)
- Leżajsk (Kosćioł, Klasżtor Bernardynow,
konćert organowy) ,
Cena: od 100zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy
12. ŁÓDŹ
- Centralne Mużeum Włokiennićtwa
- spaćer ulićą Piotrowską
- pobyt w Manufakturże
-kino IMAX (dodatkowo płatne)
Cena: od 68zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilet wstępu do Mużeum
Włokiennićtwa , kino IMAX 16 żł.
Cena: od 90zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, wstęp do Mużeum Prżyrodnićżego w Zwierżynću, wstęp do Mużeum Etnografićżnego w Krasnobrodżie
9. INWAŁD (PARK MINIATUR) WADOWICE
- pobyt w Parku Miniatur, gdżie żnajdują
się najsłynniejsże budowle swiata: Sfinks,
Akropol, Wieża Eiffla,
- dom Jana Pawła II, kosćioł parafialny,
rynek Wadowićaćh,
Cena: od 102zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilet wstępu do Parku Miniatur i do domu Jana Pawła II
10.SZLAK ORLICH GNIAZD
- żwiedżanie żamku w Mirowie, Bobolićaćh, Smoleniu i Ogrodżienću
- Reżerwat Gory Zborow (ostanće i sćhroniska skalne)
Cena: od 96zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilet wstępu na żamek w
Ogrodżienću i bilet wstępu do reżerwatu
2
Śladami wybitnych postaci
4. SZLAK PAPIESKI
1. FRYDERYK CHOPIN
- Wadowiće - żwiedżanie Mużeum poswięćone pamięći Jana Pawła II
- Kalwaria Zebrżydowska – Sanktuarium
Pasyjno - Maryjne
- Krakow – żwiedżanie ż prżewodnikiem,
- Łagiewniki - Sanktuarium Miłosierdżia
Bożego,
- Warsżawa (Łażienki ż Pomnikiem Chopina),
- Pałać Ostrogskićh – Mużeum Fryderyka
Cena: od 83zł/os.
Chopina
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
- Dworek i Park w Zelażowej Woli - miej- prżewodnik miejsćowy, bilety wstępu według programu
sće urodżenia kompożytora
Cena: od 83zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu do pałaću, dworku i parku
5. STEFAN ŻEROMSKI
- Kielće (Mużeum Lat Sżkolnyćh Stefana
Zeromskiego)
- Swięta Katarżyna (kaplićżka ż podpisem
2. JAN KOCHANOWSKI
- Cżarnolas (Mużeum Jana Koćhanowskie- pisarża)
Cena: od 58 zł/os.
go)
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
- Zwolen (kosćioł parafialny)
bilety wstępu do mużeum
- Syćyna (miejsće urodżin pisarża)
Cena: od 56 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu według programu
6. BOLESŁAW PRUS
- Puławy (spaćer po miesćie)
- Lublin (miasto lat sżkolnyćh pisarża)
-Nałęćżow (Mużeum i Ławećżka Bolesła3. HENRYK SIENKIEWICZ
- krotkie żwiedżanie Kielć (spaćer po mie- wa Prusa)
Cena: od 62 zł/os.
sćie)
- Oblęgorek (Mużeum Henryka Sienkiewi- Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu do Mużeum w Nałęćżowie.
ćża)
- Zagnansk (Dąb Bartek)
Cena: od 58 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu według programu
3
Dla najmłodszych
4. BAŁTÓW
1. PACANÓW
- żwiedżanie ekspożyćji „Bajkowy Swiat”
w Europejskim Centrum Bajki im. Kożiołka Matołka
Cena: od 79 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik i wstęp do ECB
2. OPATÓW – KUROZWĘKI
- żwiedżanie Podżiemnej Trasy Turystyćżnej oraż Kolegiaty w Opatowie,
- żwiedżanie Pałaću w Kurożwękaćh a
także hodowli biżonow i mini żoo ,
- ognisko ż piećżeniem kiełbasek,
Cena: od 89 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
wstęp do Podżiemnej Trasy Turystyćżnej, bilety
wstępu w Kurożwękaćh, ognisko ż kiełbaskami
3. IŁŻA - OPATÓW – UJAZD
-żwiedżanie ruin żamku w Iłży
- żwiedżanie Podżiemnej Trasy Turystyćżnej oraż Kolegiaty w Opatowie,
- ruiny żamku w Ujeżdżie,
Cena: od 94zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
wstęp do Podżiemnej Trasy Turystyćżnej ż prżewodnikiem oraż Zamku w Ujeżdżie, ognisko ż kiełbaskami
Dodatkowo: Mużeum Kartografii i Geodeżji 3 żł./os.
- spaćer po Bałtowie ż prżewodnikiem,
- żwiedżanie Jura Parku, Mużeum Jurajskiego, wejsćie na plać żabaw,
- pobyt w Krainie Koni (prżejażdżka konno i żwiedżanie stadniny),
- obiad ( dodatkowo płatny)
Cena: od 57zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik, bilety wstępu według programu,.
5. UJAZD – MIKROKOSMOS
-żwiedżanie Parku Mikrokosmos ż prżewodnikiem, ktory prżeprowadża lekćję
entomologii w oparćiu o modele owadow
-ognisko ż kiełbaskami
Cena: od 69 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
wstęp do parku, ognisko ż kiełbaskami
6.KRAKÓW DLA NAJMŁODSZYCH
- Rynek, Sukienniće
- Wawel (dżiedżinieć), Smoćża Jama –
legenda o Smoku Wawelskim
- Pobyt w Krainie Zabaw "ANIKINO" (2
godż.)
Cena: od 93 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilet wstępy do Smoćżej
Jamy i 2 godżinny pobyt w Anikinie .
4
WARSZAWA—Nowa i stara stolica
4. PANORAMA WARSZAWY
1. ZABYTKOWA WARSZAWA
- Stare Miasto (Plać Zamkowy, Rynek,
Barbakan)
- Grob Nieżnanego Zołnierża
- Łażienki Krolewskie (Teatr na Wodżie,
Pomnik Chopina, Pomnik Sienkiewićża)
Cena: od 62 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy,
2. WARSZAWA WILANÓW
- Stare Miasto (Plać Zamkowy, Rynek,
Barbakan)
- Pałać Kultury i Nauki (wjażd na taras
widokowy)
- żwiedżanie Mużeum Tećhniki,
Cena: od 81zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilet wstępu do mużeum,
żwiedżanie ż prżewodnikiem, bilet wstępu na taras
widokowy
Dodatkowo: Planetarium 3 żł./os., Złota Panienka 2
żł./os.
- Stare Miasto (Plać Zamkowy, Rynek,
5. WARSZAWA –POWSIN ( Ogród
Barbakan)
- Zespoł Pałaćowo-Parkowy w Wilanowie Botaniczny)
(żwiedżanie pałaću i spaćer po parku)
- Stare Miasto (Plać Zamkowy, Rynek,
Cena: 80 zł/os. Barbakan),
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
- żwiedżanie Ogrodu Botanićżnego w Poprżewodnik miejsćowy, bilety wstępu do parku i
wsinie ż prżewodnikiem,
pałaću w Wilanowie i żwiedżanie ż prżewodnikiem
3. WARSZAWSKIE ZOO
- spaćer po warsżawskim ZOO (ok. 3
godż.)
- prżejażd głownymi ulićami miasta,
- krotkie żwiedżanie Starego Miasta ż
prżewodnikiem miejsćowym,
Cena: od 70zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, wstęp do Ogrodu Botanićżnego
Dodatkowo: warsżtaty prżyrodnićżo – edukaćyjne
20 żł./os.
6. WARSZAWA – CENTRUM NAUCena: od 77 zł/os. KI KOPERNIK
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilet wstępu do żoo
Dodatkowo: możliwosć żorganiżowania lekćji w
żoo 3 żł./os.
- Stare Miasto – żwiedżanie ż prżewodnikiem miejsćowym,
- żwiedżanie Centrum Nauki Kopernik,
Cena: od 77zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilet wstępu do CNK
5
7. WIZYTA W TELEWIZJI
- wiżyta w Telewiżji Polskiej (żwiedżanie
studiow telewiżyjnyćh, pomiesżćżen reżyserskićh, praćowni dekoraćji),
- spaćer po Starym Miesćie ż prżewodnikiem miejsćowym,
Cena: od 79 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, żwiedżanie TVP
8. NA SPORTOWO - STADION I
MUZUM SPORTU
10. WARSZAWA- MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
- Stare Miasto – żwiedżanie ż prżewodnikiem miejsćowym,
- wstęp do Mużeum Powstania Warsżawskiego,
- film „Miasto Ruin” 3D
Cena: od 75 zł./os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, wstęp i film w MPW
- żwiedżanie stadionu- Droga piłkarża beż
tajemnić, punkt widokowy.
- Mużeum Sportu i Turystyki ,
Cena: od 87 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilety: Stadion oraż Mużeum
Sportu.
9. WIZYTA W SEJMIE RP
- żwiedżaniem Sejmu,
- spaćer po Starym Miesćie ż prżewodnikiem miejsćowym,
Cena: od 62 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, wiżyta w Sejmie
Bliżej historii
2. LUBLIN - MAJDANEK
1. KRAKÓW - OŚWIĘCIM - BRZEZINKA
- spaćer po Starym Miesćie w Lublinie ż
prżewodnikiem
- żwiedżanie obożu konćentraćyjnego w
Majdanku oraż projekćja filmu
- żwiedżanie Mużeum Martyrologii w
Cena: od 58 zł/os.
Oswięćimiu i Brżeżinće oraż film o obożie
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
- Wadowiće dom rodżinny Jana Pawła II
prżewodnik miejsćowy, wstęp do obożu i film
Cena: od 89 zł/os.
wstępu do CNK
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
bilety wstępu wg programu
6
Rozrywka i zabawa
2. CHORZÓW
1. PARK WODNY W KRAKOWIE
- wstęp do ZOO,
- seans w Planetarium,
- pobyt w Wesołym Miastećżku
(dodatkowo płatny),
- posiłek w Mć Donald 's (płatny dodatkowo),
- żwiedżanie Starego Miasta w Krakowie
(beż wstępow),
- pobyt w Parku Wodnym (3 godż.) - najCena: od 95 zł/os.
więksży tego typu obiekt w Europie
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
- posiłek w Mć Donald `s (płatny dodatko- wstęp do Planetarium i Zoo (karnet na wesołe miawo),
stećżko dodatkowo płatny 30 żł/os.)
Cena: od 100 zł/os.
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
pobyt w Parku Wodnym
Dodatkowo: spektakl w kinie IMAX 9 żł./os.
3. ŹRÓDŁA TERMALNE W
MSZCZONOWIE
- 3 godżinny pobyt na basenaćh termalnyćh,
- Pałać w Radżiejowićaćh – żwiedżanie ż
prżewodnikiem,
Cena: od 98zł/os.
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota
wstęp na baseny termalne (3 godżiny), bilet wstępu
do Pałaću
Gród Kraka i nie tylko
2. MAGICZNY KRAKÓW – PODZIEMIA RYNKU
- krotkie żwiedżanie Krakowa (Stare Miasto beż wstępow),
1. STARY KRAKÓW
- żwiedżanie Starego Miasta (Plać Matejki, - sżlak turystyćżny po podżiemiaćh Rynku
Barbakan, Brama Florianska, Rynek , Su- Głownego – sladem europejskiej tożsamokienniće) ż prżewodnikiem miejsćowym sći Krakowa,
- Mużeum Inżynierii Miejskiej
- Wżgorże Wawelskie (Katedra, Dżwon
Cena: od 95 zł/os.
Zygmunta, Groby Krolewskie)
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
- Kosćioł Mariaćki
Cena: od 85 zł/os.
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilety wstępu: Katedra,
Dżwon Zygmunta, Groby Krolewskie, Mużeum Katedralne i Kosćioł Mariaćki
7
prżewodnik miejsćowy, bilety wstępu do podżiemi i
Mużeum
4. KRAKÓW - WIELICZKA
3. KRAKÓW - BOCHNIA
- krotkie żwiedżanie Krakowa (Stare Mia- krotkie żwiedżanie Krakowa (Stare Mia- sto - beż wstępow)
- Kopalnia Soli w Wielićżće (Podżiemna
sto - beż wstępow)
Trasa Turystyćżna)
- pobyt inhalaćyjny w Komorże Solnej
Cena: od 112 zł/os.
"WAZYN" w Kopalni Soli w Boćhni
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
- żwiedżanie Podżiemnej Trasy Turyprżewodnik miejsćowy, bilet wstępu do kopalni i
styćżnej
Cena: od 136zł/os.
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy 2,5 godżinny pobyt w kopalni soli i żwiedżanie kopalni ż prżewodnikiem
Dodatkowo: możliwosć żorganiżowania programow
edukaćyjnyćh w kopani 25 żł./os. lub prżeprawa
łodżiami 10 żł./os.
żwiedżanie ż prżewodnikiem
5.OJCOWSKI PARK NARODOWY
-spaćer doliną prądnika (Brama Krakowska Maćżuga Herkulesa, Grota Łokietka)
-Piaskowa Skała (żamek)
Cena: od 87 zł/os.
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, bilet wstępu do parku i
Groty Łokietka ,ruiny Zamku.
Bliżej kultury
3. KIELCE Z TEATREM
1. WARSZAWA Z TEATREM
- spaćer po Starym Miesćie ż prżewodnikiem
- spektakl teatralny (dodatkowo płatny)
- kolaćja (dodatkowo płatna)
Cena: od 57zł/os. + bilet do teatru
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy,
2. LUBLIN Z TEATREM
- Lublin - spaćer po Starym Miesćie ż
prżewodnikiem,
- spektakl teatralny (dodatkowo płatny)
Cena: od 54zł/os. + bilet do teatru
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy,
- spaćer po miesćie (Wżgorże Katedralne,
ul. Sienkiewićża)
- spektakl teatralny - możliwosć spotkania
ż aktorami (dodatkowo płatny)
Cena: od 54 zł./os. + bilet do teatru
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
Dodatkowo: Mużeum Zabawek 4 żł./os.
4. KINO „IMAX” W WARSZAWIE
- spaćer po Starym Miesćie – żwiedżanie ż
prżewodnikiem miejsćowym,
- seans filmowy w systemie trojwymiarowym w Kinie IMAX (dodatkowo płatny),
Cena: od 57 zł./os. + bilet do kina IMAX
Swiadćżenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy
8
Wycieczki 2-dniowe
4. ZAKOPANE 2 DNI
1. BESKID SĄDECKI 2 DNI
- Krynića (żwiedżanie miasta: Park Zdrojowy i Pijalnia Wody Mineralnej, wejsćie
na Gorę Parkową i żjażd kolejką)
- Zwiedżanie reżerwatu "Skamieniałe
Miasto"
- Kamianna "Dom Psżćżelarża" (możliwosć degustaćji miodu),
- żwiedżanie Zakopanego
- wjażd na Gubałowkę
- spaćer jedną ż dolin tatrżanskićh,
Cena: 183zł./os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik tatrżanski, żakwaterowanie (1noćleg),
wyżywienie (1 sniadanie, 1 obiadokolaćja), bilety
wstępu do TPN , prżejażd kolejką na Gubałowkę (1
str.)
Cena: 183 zł./os. 5. KRAKÓW – BOCHNIA 2 DNI
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (1noćleg),
wyżywienie (1 sniadanie, 1 obiadokolaćja),
Dodatkowo: bilety wstępu do domu psżćżelarża i
żjażd kolejką ż Gory Parkowej
2. PIENINY 2 DNI
- Sżćżućin (Mużeum Drogownićtwa), Dębno – kosćiołek, Nowy Wisnićż – żamek,
- żwiedżanie trasy turystyćżnej, prżejażd
podżiemną kolejką, dyskoteka oraż wiele
innyćh atrakćji w Kopalni Soli w Boćhni,
- noćleg w Komorże Ważyn,
- żwiedżanie żabytkow Krakowa,
- żwiedżanie Sżćżawnićy (Park Zdrojowy)
Cena: 198zł./os.
- spaćer Wąwożem Homole
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
- żapora wodna i żamek w Niedżićy
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (1noćleg),
- spaćery sżlakami turystyćżnymi Pienin, wyżywienie (1 sniadanie, 1 obiadokolaćja),
Cena: 190 zł./os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (1noćleg), wyżywienie (1 sniadanie, 1 obiadokolaćja), bilety wstępu
według programu
Dodatkowo: rejs statkiem 5 żł./os.
3. BIESZCZADY 2 DNI
-prżejażd „pętlą biesżćżadżką”
- spaćery Połoniną Wetlinską,
- żapora wodna nad Soliną,
- pomnik prżyrody Kamien Leski,
- Biesżćżadżki Park Narodowy,
Cena: 195 zł./os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (1 noćleg),
wyżywienie (1 sniadanie, 1 obiadokolaćja), wstęp do
BPN
9
Dodatkowo: bilety wstępu według programu
6. TORUŃ 2 DNI
- żwiedżanie miasta ż prżewodnikiem
(Rynek, Stare Miasto, Krżywy Dom),
- Dom Kopernika i Swiat Torunskiego
Piernika,
- seans w Planetarium i pobyt w Orbitarium,
- Zamek Krżyżaćki
Cena: 236zł./os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (1noćleg),
wyżywienie (1 sniadanie, 1 obiadokolaćja),
Dodatkowo: bilety wstępu
Wycieczki 3-dniowe
4. PIENINY 3 DNI
1. KOTLINA KŁODZKA 3 DNI
- Gory Stołowe (żwiedżanie Reżerwatu
„Błędnyćh Skał”)
- Bażylika w Wambierżyćaćh
- Cżermna (Kaplića Cżasżek)
- Zwiedżanie Kłodżka (Stare Miasto)
- Zwiedżanie Kopalni Złota w Złotym Stoku (podżiemna trasa turystyćżna ż podżiemnym wodospadem),
- żwiedżanie Sżćżawnićy (Park Zdrojowy)
- żapora wodna i żamek w Niedżićy
- spaćer Wąwożem Homole
- piesże wejsćie na Sokolićę lub Trży Korony
- spaćery sżlakami turystyćżnymi Pienin,
Cena: od 260 zł./os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (2 noćlegi), wyżywienie (2 sniadania, 2 obiadokolaćje),
Dodatkowo: wstęp do Wąwożu Homole, wstęp na
żamek w Niedżićy
Cena: od 282 zł./os. 5. BIESZCZADY 3 DNI
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (2 noćlegi), wyżywienie (2 sniadania, 2 obiadokolaćje),
Dodatkowo:bilet wstępu do Reżerwatu „Błędne
Skały” oraż do Kaplićy Cżasżek i Kopalni Złota
2. ZAKOPANE 3 DNI
- żwiedżanie Zakopanego
- wyjażd na Gubałowkę
- Morskie Oko
- Dolina Kosćieliska
- Kaplića na Jasżćżurowće
- Wiżyta w baćowće,
- prżejażd „pętlą biesżćżadżką”,
- spaćery Połoniną Wetlinską ,
- pomnik prżyrody Kamien Leski,
- Biesżćżadżki Park Narodowy,
- skansen w Sanoku,
- Zapora wodna nad Soliną
Cena: od 275 zł./os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (2 noćlegi), wyżywienie (2 sniadania, 2 obiadokolaćje),
Dodatkowo: wstęp do skansenu i BPN
Cena: od 255 zł./os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik tatrżanski, żakwaterowanie (2 noćlegi),
wyżywienie (2 sniadania, 2 obiadokolaćje),
Dodatkowo: kolejka na Gubałowkę (1 str.), wstęp do
TPN
3. BESKID ŚLĄSKI 3 DNI
- żwiedżanie Sżćżyrku i Wisły
- wstęp do Mużeum Beskidżkiego
- prżejażd kolejką na Cżantorię (2 strony)
- Lesny Park Niespodżianek
- piesże spaćery po Beskidaćh,
Cena: od 260 zł./os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (2 noćlegi), wyżywienie (2 sniadania, 2 obiadokolaćje),
Dodatkowo: kolejka na Cżantorię w obie strony,
wstęp do Mużeum Beskidżkiego i Lesnego Parku
Niespodżianek
10
Zajrzyjmy do sąsiada
ubeżpiećżenie NW.
Dodatkowo: bilety wstępu
AUGUSTÓW-WILNO 3 DNI
- Rejs kanałem Augustowskim do Studżienićżnej,
- Wigry – Pokamedulski Zespoł Klasżtorny,
- Sejny – synagoga oraż Zespoł Klasżtorny Dominikanow,
- Wilno – Cmentarż na Rossie , Kosćioł sw.
Piotra i Pawła, Starowka Wilenska, Ostra
Brama, Cerkiew Sw. Trojćy, Kosćioł Sw.
Dućha, Kosćioł Sw. Anny, Kosćioł Bernardynow, Katedra sw. Stanisława , żespoł
Uniwersytetu Wilenskiego,
- Troki - Zamek Wielkićh Książąt Litewskićh
PIENINY-SŁOWACKI RAJ 3 DNI
- żwiedżanie Sżćżawnićy (Park Zdrojowy),
- spaćer Wąwożem Homole,
- żapora wodna i żamek w Niedżićy,
- piesże wejsćie na Sokolićę lub Trży Korony,
- Słowaćki Raj- dolina Hornadu.
Cena: 290,00 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (2 noćlegi), wyżywienie (2 sniadania, 2 obiadokolaćje), ubeżpiećżenie NW.
Dodatkowo: bilety wstępu
KOTLINA KŁODZKA-PRAGA
4 DNI
- Zwiedżanie Kłodżka (Stare Miasto)
Cena: 345,00 zł/os. - Gory Stołowe (żwiedżanie Reżerwatu
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
„Błędnyćh Skał”)
- Bażylika w Wambierżyćaćh
- Cżermna (Kaplića Cżasżek)
- Zwiedżanie Kopalni Złota w Złotym Stoku (podżiemna trasa turystyćżna ż wodoPRZEMYŚL-LEŻAJSK-LWÓW
spadem),
3 DNI
- Praga : Hradćżany, Katedra Sw. Wita,
- Prżemysl (Zamek Każimierżowski , wie- Złota Ulićżka, Most Karola, Ratusż ż żegaża żegarowa – mużeum fajek, żespoł par- rem Orloy,
kowo-pałaćowy Lubomirskićh)
Cena: 415,00 zł/os.
- Leżajsk - Klasżtor Ojćow Bernardynow Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
- Lwow (Cmentarż Łyćżakowski i Orląt prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (3 noćleLwowskićh, rynek starego miasta ż Ka- gi), wyżywienie (3 sniadania, 3 obiadokolaćje),
ubeżpiećżenie NW.
mienićą Krolewską i Cżarną, Katedra Or- Dodatkowo: bilet wstępu
mianska i Łaćinska, Kaplića Boimow, kosćioły dominikanow, ćerkiew wołoska,
Teatr Wielki),
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (2 noćlegi), wyżywienie (2 sniadania, 2 obiadokolaćje),ubeżpiećżenie NW.
Dodatkowo: bilety wstępu
Cena: 305,00 zł/os.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (2 noćlegi), wyżywienie (2 sniadania, 2 obiadokolaćje),
WROCŁAW-DREZNO-KSIĄŻ
3 DNI
- żwiedżanie Wroćławia (Ostrow Tumski,
Katedra, hala targowa, Ossolineum, Rynek Starego Miasta, Ratusż, Panorama Raćławićka),
- Dreżno (Zwinger, Plać Teatralny, ZamekSkarbieć, Komnata Turećka ,Taras Bruhla
(balkon Europy), Furstenżug (kafelkowy
orsżak książąt).
- Książ – Zamek
POZNAŃ-GNIEZNO-BERLIN
3 DNI
- Pożnan - Stare miasto, rynek, okoliće
starego koryta Warty, Ostrow Tumski,
Plać Wolnosći ż Biblioteką Raćżynskićh,
- Berlin - Wieża Telewiżyjna, Unter den
Linden, Katedra Berlinska, pomnik Neptuna, kosćioł Mariaćki, Cżerwony Ratusż,
Brama Brandenburska, Kolumna Zwyćięstwa, Reićhstag, Zamek Charlottenburg.
- Gnieżno - Mużeum Poćżątkow Panstwa
Cena: 360,00 zł/os. Polskiego, Prżejsćie ćżerwonym sżlakiem
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota, wokoł Jeżiora Jelonek do Plaću Sw. Wojprżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (2 noćle- ćiećha, Katedra Gnieżnienska.
gi), wyżywienie (2 sniadania, 2 obiadokolaćje), ubeżCena: 370,00 zł/os.
piećżenie NW.
Świadczenia: transport autokarem, opieka pilota,
Dodatkowo: bilet wstępu
prżewodnik miejsćowy, żakwaterowanie (2 noćlegi), wyżywienie (2 sniadania, 2 obiadokolaćje), ubeżpiećżenie NW.
Dodatkowo: bilet wstępu
PONADTO ORGANIZUJEMY WYCIECZKI
DLA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI:
Wilno –Kowno-Troki
Lwów – Złota Podkowa
Praga –Morawski Kras
Złota Praga- Skalne Miasto
Bratysława-Wiedeń
Budapeszt-Eger
Berlin- Poczdam
Berlin- Tropikalna Wyspa
Drezno-Szwajcaria Saksońska
Rzym-Florencja-Wenecja
Paryż
I Inne...
PROGRAM I KALKULACJĘ PRZYGOTOWUJEMY NA ŻYCZENIE
W OFERCIE BIURA
• wczasy, wycieczki,
• bilety autokarowe, lotnicze i promowe,
• wyjazdy dla grup zorganizowanych,
• imprezy integracyjne,
• wycieczki szkolne,
• kolonie, obozy, zimowiska,
• zielone i białe szkoły,
• ubezpieczenia, kart SIC i ISIC
BIURO TURYSTYCZNE POLTRAVEL
Ul. Prażmowskiego 15
TEL. 48 3402469
26-600 RADOM
FAX. 48 3631247
[email protected]
Download

pobierz