REGULAMIN UCZESTNICTWA
Treningi Pamięci i Koncentracji Uwagi SPW
I. Definicja

Trening pamięci i koncentracji uwagi SPW – trening, kurs, zajęcia.

Autoryzowany Trener Szkoły Pamięci SPW – trener, osoba prowadząca zajęcia,
organizator kursu.
II. Postanowienia ogólne

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez Autoryzowanych Trenerów Szkoły Pamięci SPW.

Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do zachowania zasad etyki zawodowej
i rzetelnego prowadzenia kursu.

Wszystkie informacje dotyczące treningu pamięci i koncentracji uwagi umieszczane są
na stronie internetowej: www.pieknyumysl.spw.pl
III. Organizacja zajęć
1.
Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez osobę prowadzącą zajęcia.
2.
O miejscu zajęć uczestnik jest poinformowany przed dokonaniem zapisu na zajęcia oraz
przed dokonaniem opłaty za kurs.
3.
Utworzone grupy mogą liczyć max. 8 osób.
4.
Kursy prowadzone są w formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych.
5.
Zajęcia grupowe uruchamiane są w sytuacji uzbierania się w grupie m.in. 4 osób.
6.
W sytuacji zapisania się na kurs poniżej 4 osób – kurs zostanie zorganizowany, ale
rozliczany jest wówczas według cennika zajęć indywidualnych.
IV. Harmonogram zajęć oraz ich odrabianie
1.
Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć umieszczonym na stronie
internetowej www.pieknyumysl.spw.pl.
2.
Zajęcia indywidualne odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym pomiędzy
uczestnikiem kursu a osobą prowadzącą zajęcia.
3.
Trener zobowiązuje się do zorganizowania 2 dodatkowych zajęć na zakończenie całego
kursu, dających możliwość nadrobienia zaległego materiału osobom, które z różnych
względów nie uczestniczyły w zajęciach w planowym terminie.
4.
W
sytuacji
niemożności
przeprowadzenia
zajęć
przez
trenera
oraz
niemożności
zorganizowania zastępstwa, trener odrobi zajęcia w uzgodnionym z uczestnikami kursu
terminie lub proporcjonalnie obniży opłatę za kurs, dokonując odpowiedniego rozliczenia.
_________________________________________________________________________________________
Kontakt:
www.pieknyumysl.spw.pl www.trenerkiwpodrozy.pl
[email protected]
tel. kom.: 607 229 995, 797 426 730
ul. Czerniakowska 99/101, lok. 53, Warszawa
V. Opłaty za kurs
1.
Wysokość opłat za trening pamięci i koncentracji uwagi reguluje cennik umieszczony na
stronie internetowej www.pieknyumysl.spw.pl w zakładce CENNIK.
2.
Uczestnik ma możliwość zapłaty za trening w dwóch formach:
a. Przelew bankowy - płatność w formie przelewu bankowego na numer konta
wskazany uczestnikowi przez osobę prowadzącą zajęcia.
b. Gotówka – płatność gotówką za cały kurs na pierwszych zajęciach.
3.
W przypadku płatności przelewem uczestnik ma możliwość dokonania:
a. wpłaty jednorazowej – płatność za cały kurs następuję nie później niż
na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
b. wpłaty ratalnej – płatność za kurs następuję w 2 ratach:

rata I - wpłata następuję na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć

rata II - wpłata następuje po upływie miesiąca od daty rozpoczęcia
zajęć.
4.
W przypadku płatności gotówką nie ma możliwości płatności ratalnej.
5.
W przypadku braku płatności w ustalonym terminie, osoba prowadząca zajęcia ma prawo
do odwołania zajęć lub do uniemożliwienia uczestnictwa w nich osobie, która płatności nie
dokonała.
6.
Każdy potencjalny uczestnik kursu, przed dokonaniem ostatecznej opłaty za kurs,
zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na poczet kursu w wysokości 100 zł. w terminiw wskazanym przez trenera.
7.
Zaliczka jest formą zagwarantowania miejsca w danej grupie.
8.
W przypadku rezygnacji z kursu zaliczka nie jest zwracana potencjalnemu uczestnikowi
kursu.
9.
W sytuacji kiedy kurs nie zostanie uruchomiony z przyczyn leżących po stronie
organizatora kursu, zaliczka zostaje zwrócona w całości osobie, która ją wpłaciła.
_________________________________________________________________________________________
Kontakt:
www.pieknyumysl.spw.pl www.trenerkiwpodrozy.pl
[email protected]
tel. kom.: 607 229 995, 797 426 730
ul. Czerniakowska 99/101, lok. 53, Warszawa
Download

ZASOBY ARCHIWALNE INSTYTUTU PAMIĘCI I DZIEDZICTWA