Download

1. garantovaná a. s., Bratislava Konsolidovaná účtovná závierka za