STANOVY LESNÉHO DRUŽSTVA TURČIANSKE JASENO
I. Základné ustanovenia o družstve
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lesné družstvo Turčianske Jaseno (ďalej len „družstvo“) je spoločenstvom neuzavretého
počtu osôb založeným za účelom podnikania v lesnej výrobe a zabezpečovania
hospodárskych, sociálnych, alebo iných potrieb svojich členov.
Družstvo je právnickou osobou a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim
majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva.
Obchodné meno družstva: Lesné družstvo Turčianske Jaseno, družstvo.
Sídlo družstva: Turčianske Jaseno č. 2, 038 02 Dražkovce.
Doba trvania družstva: Družstvo je založené na dobu neurčitú
Základné imanie družstva:
a)
Základné imanie družstva tvorí súhrn všetkých členských vkladov na splatenie
ktorých sa členovia družstva zaviazali podľa týchto stanov.
b)
Základné imanie družstva zapisované do Obchodného registra, tzv. zapisované
základné imanie je 1 659 €.
c)
Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Výška členského podielu
sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva. Každý
člen môže mať v družstve len jeden členský podiel.
d)
Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných
hodnôt, ktoré sa člen družstva zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa s ním na
výsledku podnikania družstva. Členský vklad tvorí súhrn základného členského
vkladu a ďalších členských vkladov.
e)
Základný členský vklad predstavuje 3,319 € na 1 ha prenajatej pôdy pri vstupe do
družstva. Pri určení veľkosti prenajatej pôdy na účely určenia veľkosti základného
členského vkladu sa veľkosť prenajatej pôdy, matematicky zaokrúhlená na stotiny,
zaokrúhli na celé kladné číslo tak, že veľkosť prenajatej pôdy so stotinou do 0,50 sa
zaokrúhľuje na celé čísla nadol a veľkosť prenajatej pôdy so stotinou nad 0,50 sa
zaokrúhľuje na celé čísla nahor.
f)
Podmienkou vzniku členstva je, okrem podmienok uvedených v zákone číslo
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) a týchto stanovách, splatenie základného členského vkladu.
g)
Člen družstva sa v prípade prenajatia ďalšej pôdy družstvu môže zaviazať k
ďalšiemu členskému vkladu vo výške 3,319 € na 1 ha prenajatej pôdy, pričom
veľkosť prenajatej pôdy sa zaokrúhľuje spôsobom ako pri základnom členskom
vklade uvedenom v písm. e) tohto odseku stanov.
h)
Základné imanie družstva sa mení podľa výšky členských vkladov.
i)
O základnom imaní družstva rozhoduje predstavenstvo družstva.
Vysporiadanie členského podielu pri zániku členstva:
a)
Pri zániku členstva počas trvania družstva má bývalý člen nárok na vyrovnací
podiel.
b)
Pri zániku členstva v družstve je toto povinné vykonať vyúčtovanie a vysporiadanie
vyrovnacieho podielu s vyúčtovaním a vysporiadaním ostatných vzájomných práv a
záväzkov v termínoch určených v § 233 a § 234 Obchodného zákonníka.
c)
Pri určovaní výšky vyrovnacieho podielu sa neprihliada na imanie, ktoré je
v nedeliteľnom, rezervnom, rizikovom a inom zabezpečovacom fonde družstva, ak
tento bude v budúcnosti vytvorený.
II. Predmet podnikania (činnosti) družstva
Predmetom podnikania (činnosti) družstva je:
a) Lesníctvo, ťažba a predaj dreva a pridružené služby.
b) Prenájom strojov a budov v majetku družstva.
1
III.
Založenie družstva
Na založenie družstva sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
IV. Vznik a zánik členstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Členstvo vzniká po splnení podmienok vyplývajúcich z ust. § 227 Obchodného zákonníka
a týchto stanov.
Členmi družstva môžu byť fyzické a právnické osoby. Členom družstva môže byť len tá
fyzická a právnická osoba, ktorá pred podaním členskej prihlášky má podpísanú nájomnú
zmluvu s družstvom na prenájom pôdy (ďalej len „nájomná zmluva“). Členstvo fyzických
osôb nie je podmienené pracovným vzťahom k družstvu.
Členstvo v družstve vzniká:
a)
pri založení družstva dňom vzniku družstva,
b)
za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky a
uhradením základného členského vkladu,
c)
prevodom členstva v súlade s Obchodným zákonníkom a týmito stanovami, alebo
d)
iným spôsobom ustanoveným príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom
platným v Slovenskej republike.
O prijatí fyzickej osoby za člena družstva na základe písomnej členskej prihlášky
uchádzača o členstvo rozhoduje predstavenstvo. Členstvo fyzickej osoby v družstve
vzniká dňom schválenia prihlášky uchádzača o členstvo predsedom družstva a zaplatením
vstupného vkladu.
O prijatí právnickej osoby za člena družstva na základe písomnej členskej prihlášky
uchádzača o členstvo rozhoduje členská schôdza. Členstvo právnickej osoby v družstve
vzniká dňom schválenia prihlášky uchádzača o členstvo predsedom družstva a zaplatením
vstupného vkladu.
Členstvo v družstve nevzniká pred zaplatením základného členského vkladu. Každý
novoprijatý člen družstva je povinný najneskôr v deň schválenia prihlášky splatiť
základný členský vklad.
Zánik členstva v družstve rieši § 231 a § 232 Obchodného zákonníka.
Členstvo zaniká aj neplatnosťou nájomnej zmluvy, akýmkoľvek zánikom nájomnej
zmluvy, alebo prevodom vlastníckych práv člena družstva k družstvu prenajatej pôde, na
základe nájomnej zmluvy, inej osobe.
Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresa trvalého
pobytu fyzickej osoby,
b)
dátum prijatia za člena družstva,
c)
výška členského vkladu, špecifikácia nepeňažného vkladu, jeho hodnota a výška, v
akej sa započítava na členský vklad,
d)
dátum a výška, v akej bol členský vklad splatený.
Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu zaznamenávajú všetky zmeny evidovaných
skutočností. Člen družstva je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predsedovi
družstva všetky zmeny evidovaných skutočností.
Člen družstva má právo do zoznamu nahliadať a družstvo je povinné na žiadosť člena
družstva vydať mu osvedčenie o členstve a o obsahu jeho zápisu v zozname.
Predseda predstavenstva družstva umožní každému, kto osvedčí právny záujem, aby do
zoznamu nahliadol.
Družstvo je povinné zabezpečiť ochranu osobných údajov členov družstva v súlade s
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2
V. Práva a povinnosti člena družstva a práva a povinnosti družstva
1)
Práva členov družstva:
voliť a byť volený do orgánov družstva - právo voliť môže člen družstva písomným
splnomocnením delegovať na príbuzného v prvom rade (manžel, manželka, syn,
dcéra);
b)
využívať majetok družstva so súhlasom predstavenstvom poverenej osoby (chata,
štiepačka, cesty pre motorové vozidlá);
c)
byť na členskej schôdzi informovaný o hospodárení družstva a jeho činnosti;
d)
nahliadnuť do účtovných a iných písomností družstva týkajúcich sa úpravy vzťahov
medzi členom a družstvom;
e)
zúčastňovať sa na verejnej časti zasadnutia orgánov družstva, predkladať návrhy a
žiadať vysvetlenia (oboje aj písomnou formou) týkajúce sa jeho osoby a požadovať
výpis z uznesení týkajúcich sa jeho osoby;
f)
previesť svoje práva vyplývajúce z členstva v družstve na iného člena družstva a na
príbuzného v priamom rade so súhlasom predstavenstva a na príbuzného v
priamom rade aj bez súhlasu predstavenstva formou dohody o prevode členských
práv doručenej družstvu s overenými podpismi prevodcu a nadobúdateľa práv na
prevodnej listine;
g)
na ochranu svojho vlastníctva v družstve.
a)
2)
Povinnosti členov:
a)
prenajať družstvu porastovú pôdu združenú do jednotiek priestorového rozloženia
lesa (ďalej len „JPRL“) podľa plánu starostlivosti o les;
b)
chrániť a zveľaďovať majetok družstva;
c)
pri vystúpení z družstva znášať všetky náklady družstva súvisiace s týmto krokom;
d)
rozkrádanie dreva na pozemkoch družstva nahlásiť okamžite predstavenstvu alebo
kontrolnej komisii, a polícii.
3)
Právo družstva:
a)
prenajať, alebo aj odmietnuť ponúknutú pôdu do nájmu podľa JPRL a plánu
starostlivosti o les;
b)
neprenajať pôdu, ak prenajímateľ ponúka na prenájom iba pôdu finančne stratovú a
pôdu finančne ziskovú si ponecháva vo svojom užívaní, alebo ju prenajme inej
osobe ako družstvu;
c)
vyjadriť súhlas, aby člen prenajímateľ časť lesa, ktorá neovplyvňuje hospodárenie
družstva obhospodaroval osobne.
4)
Povinnosti družstva:
a)
na požiadanie poskytovať členovi informácie a potvrdenie týkajúce sa členského
vzťahu;
b)
umožniť členovi výkon jeho práv;
c)
poskytnúť členovi možnosť výkonu ostatných práv v súlade s právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
VI.Orgány družstva
Právomoc a pôsobnosť orgánov družstva je daná zákonom.
1)
Členská schôdza
a)
Na rokovania členskej schôdze sa vzťahujú § 239,§ 240, § 241 a § 242 Obchodného
zákonníka.
b)
Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva, schádza sa 1x do roka po
zostavení účtovnej závierky najneskôr do 31.3. Termín sa členom trvale bývajúcim
3
c)
d)
e)
f)
g)
h)
v mieste sídla družstva oznamuje najmenej 14 dní vopred spôsobom miestne
obvyklým, ostatným písomnou pozvánkou.
Členská schôdza musí byť zvolaná, ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina
členov družstva.
Okrem prípadu uvedeného v článku VI/1a môže členskú schôdzu zvolať predseda
družstva, ak medzi ním a najmenej polovicou členov predstavenstva vznikli
neriešiteľné spory, týkajúce sa činnosti družstva, ďalej predseda kontrolnej
komisie, ak predstavenstvo nezvolalo členskú schôdzu do 30 dní po tom čo to
kontrolná komisia navrhla.
Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze družstva patrí voľba a odvolávanie
predsedu predstavenstva.
Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný počet členov družstva s
nadpolovičným počtom hlasov. Ak členská schôdza nie je schopná uznášať sa, môže
predstavenstvo zvolať náhradnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať do troch
týždňov odo dňa, keď sa mala konať členská schôdza pôvodne zvolaná. Náhradná
členská schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je schopná uznášať sa
bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka. Na platnosť
náhradnej členskej schôdze je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov.
Pri hlasovaní na členskej schôdzi sa počet hlasov člena družstva rovná veľkosti ním
prenajatej pôdy družstvu zaokrúhlenej na celé hektáre spôsobom podľa článku
I ods. 6) písm. e) týchto stanov (základný členský vklad).
Členská schôdza schvaľuje organizačnú štruktúru orgánov družstva.
2)
Predstavenstvo družstva
a)
Predstavenstvo družstva je štatutárnym orgánom družstva, má 7 členov, schádza
sa podľa potreby, alebo najmenej 1x za 2 mesiace.
b)
Členovia predstavenstva sú povinní pri výkone svojej funkcie dodržiavať § 243a
Obchodného zákonníka.
c)
Predstavenstvo družstva riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých
záležitostiach, ktoré Obchodný zákonník alebo stanovy nevyhradili inému orgánu
družstva.
d)
Predstavenstvo rozhoduje o finančných hodnotách družstva do výšky 5 000 €
jednorazovo, vrátane nákupu a predaja.
e)
Za predstavenstvo koná navonok predseda. Ak však je pre právny úkon predpísaná
písomná forma je potrebný podpis ešte jedného člena predstavenstva.
f)
Predseda predstavenstva riadi a kontroluje bežnú činnosť družstva, organizuje a
riadi rokovanie predstavenstva.
g)
Predstavenstvo volí zo svojich členov 2 podpredsedov.
h)
Členovia predstavenstva sú povinní podľa rozpisu zúčastniť sa požiarnych hliadok a
vydávania a kontroly dreva pri odvoze.
i)
Členom predstavenstva prináleží za výkon funkcie odmena, ktorú schvaľuje členská
schôdza.
j)
Predstavenstvo môže vytvoriť vnútorné predpisy, podľa ktorých sa riadi bežná
a prevádzková činnosť družstva.
k)
Rozhoduje o udelení mimoriadnej odmeny za práce v prospech družstva do výšky
350 €.
l)
Počas hlasovania predstavenstva má jeden člen jeden hlas. Pri rovnosti hlasov
rozhodne predsedov hlas.
m) Termíny
zasadnutí
predstavenstva
sú
vopred
odsúhlasené
uznesením
predstavenstva.
n)
Pracovné vzťahy a povinnosti členov predstavenstva budú upravené vnútorným
poriadkom.
3)
Kontrolná komisia
a)
Kontrolná komisia má troch členov.
4
b)
c)
d)
e)
4)
Pôsobnosť a právomoc kontrolnej komisie družstva upravuje § 244 Obchodného
zákonníka.
Na povinnosti členov kontrolnej komisie a na ich zodpovednosť primerane platia
ustanovenia § 243a Obchodného zákonníka.
Členom kontrolnej komisie prináleží za výkon funkcie odmena.
Pracovné vzťahy a povinnosti členov kontrolnej komisie budú upravené vnútorným
poriadkom.
Členstvo v orgánoch družstva
a)
Členstvo v orgánoch družstva je 5 ročné (§ 248 zákona). Členovia prvých orgánov
družstva po založení družstva sú volení na obdobie troch rokov.
b)
Členovia orgánov družstva môžu byť volení opätovne. Predseda družstva môže byť
volený maximálne na 2 po sebe idúce funkčné obdobia.
c)
Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov a
zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva, starší ako 18 rokov.
d)
Ak je členom družstva právnická osoba, je povinná splnomocniť fyzickú osobu konať
za ňu v orgáne družstva.
e)
Členstvo v orgánoch zanikne aj zánikom vlastníckych práv člena na družstvom
obhospodarovaných JPL.
f)
Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie menovaný, môže z funkcie odstúpiť, je
však povinný oznámiť odstúpenie z funkcie členskej schôdzi. Jeho funkcia sa skončí
dňom, keď odstúpenie prerokovala členská schôdza. Členská schôdza je povinná
prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadnutí nasledujúcom po doručení
oznámenia o odstúpení, najneskôr však do troch mesiacov. Po márnom uplynutí
lehoty podľa predchádzajúcej vety sa odstúpenie z funkcie považuje za prerokované
a funkcia odstupujúceho člena družstva sa skončí márnym uplynutím lehoty podľa
predchádzajúcej vety.
g)
Ak člen družstva, ktorý je do svojej funkcie menovaný, odstúpi z funkcie, je
odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, členská
schôdza je povinná do troch mesiacov ustanoviť namiesto neho nového člena
voleného orgánu družstva.
VII.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Na hospodárenie družstva a evidenciu majetku družstva sa primerane vzťahujú
všeobecne platné predpisy o hospodárení a sústave ekonomických informácií.
Za hospodárenie družstva zodpovedá predstavenstvo, ktoré podľa hospodárskeho
každoročne zabezpečí vyplatenie nájomného za lesnú pôdu podľa nájomných zmlúv.
Predstavenstvo smie rozhodnúť o zvýšení nájomného za lesnú pôdu.
O majetku družstva rozhoduje predstavenstvo družstva.
O prevode majetku družstva v hodnote nad 30 126 € rozhoduje členská schôdza
družstva.
Družstvo zriaďuje pri svojom vzniku nedeliteľný fond vo výške najmenej 10%
zapisovaného základného imania. Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva
na rozdelenie medzi členov.
Družstvo okrem nedeliteľného fondu môže vytvoriť ďalšie fondy a to:
a)
rezervný fond na pestovateľskú činnosť;
b)
fond odmien;
c)
fond rozvoja.
VIII.
1)
Hospodárenie družstva
Rozdeľovanie zisku v družstve
O rozdelení zisku rozhoduje členská schôdza na návrh predstavenstva a to po schválení
ročnej účtovnej závierky.
5
2)
3)
Členská schôdza prihliada pri rozhodovaní o rozdelení zisku v prvom rade na potreby
rozvoja a pracovných podmienok v družstve.
Čistý zisk (zisk po odvode daní, poplatkov a iných plnení štátu) sa delí v tomto poradí:
a)
odvod do nedeliteľného fondu;
b)
odvod do ďalších fondov družstva;
c)
vyporiadanie neuhradenej straty z minulých období,
d)
rozdelenie medzi členov družstva,
e)
na ďalšie účely v súlade s uznesením členskej schôdze.
IX.Hospodárenie s lesnou pôdou v družstve
1)
2)
Na hospodárení a spôsobe prenájmu lesnej pôdy družstvom sa vzťahujú ustanovenia zák.
č. 504/2003 Zb. v celom rozsahu.
Lesnú pôdu môže družstvo prenajať na výkon práva poľovníctva, chatárom a vodárenskej
spoločnosti.
X. Pracovné vzťahy v družstve
1)
2)
3)
4)
5)
Na pracovné vzťahy sa primerane vzťahuje Zákonník práce a iné všeobecne záväzné
pracovnoprávne predpisy, ak stanovy družstva a vnútorné predpisy neupravujú tieto
vzťahy inak.
Pracovný pomer s družstvom schvaľuje predstavenstvo.
Na prijatie do pracovného pomeru nemá prednostné právo člen družstva.
Odmeny za prácu predsedu, odborného lesného hospodára a ekonómky schvaľuje
predstavenstvo.
Výška odmeny za prácu v predstavenstve je 12€ za jedno zasadnutie, ostatné odmeny
vyhodnotí a ich výšku predloží na schválenie predstavenstvu predseda.
XI. Zrušenie a likvidácia družstva
1)
2)
3)
Družstvo zaniká výmazom z Obchodného registra.
Zrušenie a likvidácia družstva sa vykoná podľa ust. § 254 a nasl. Obchodného zákonníka.
Družstvo sa zrušuje uznesením členskej schôdze, ak ide o zrušenie družstva s likvidáciou,
alebo zrušenie družstva bez likvidácie s právnym nástupcom podľa § 255 Obchodného
zákonníka rozhodnutím súdu.
XII.
Zákaz konkurencie
Za konkurenciu sa nepovažuje, ak:
1)
2)
3)
člen predstavenstva je členom kontrolnej komisie spolku s obdobnou činnosťou;
člen kontrolnej komisie je členom predstavenstva spolku s obdobnou činnosťou;
člen predstavenstva družstva, alebo člen kontrolnej komisie družstva je členom
predstavenstva Komposesorátu Horné Jaseno, alebo členom kontrolnej komisie
Komposesorátu Horné Jaseno.
XIII.
1)
2)
Záverečné ustanovenia
Na vzťahy výslovne neupravené týmito stanovami sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie týchto stanov stalo v dôsledku zmeny platných
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky neplatným alebo
neúčinným, zmluvné strany sa dohodli, že ho nahradia novým platným znením
6
3)
zodpovedajúcim ustanoveniam, ktoré sa budú svojím obsahom a účinkom čo najviac
približovať neplatnému ustanoveniu.
Postup podľa bodu 2 tohto článku stanov sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito
stanovami upravené.
7
Download

Návrh stanov Lesného družstva