BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel./fax 75 77 32 522
Nr zamówienia:
ZP.271.1.2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE
Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. )
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Dostawa, instalacja, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina
cyfrowego 3D na potrzeby kina Kadr Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury.
Wspólny Słownik Zamówień – CPV
Główny: 38.65.20.00-0 – Projektory filmowe
34.65.34.00-1 – Ekrany projekcyjne
ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Marta Cholewińska
Bogatynia, dnia 21.03.2013r.
1
Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Bogatyński Ośrodek Kultury
231063800
615-18-16-895.
59-920 Bogatynia
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
Strona internetowa:
godziny urzędowania:
www.bok.art.pl
poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 -15.00
Tel./fax.: 75 77 32 522 wew.29
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Bogatyński Ośrodek Kultury, ul. II Armii Wojska Polskiego 1, 59-920 Bogatynia
znak postępowania: ZP.271.1.2013
Zawartość specyfikacji:
Część I
Część II
Część III
Instrukcja dla Wykonawców
Formularz oferty wraz załącznikami
Projekt umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 34 ponumerowane strony
2
Część I Instrukcja dla Wykonawców
1.
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Bogatyński Ośrodek Kultury
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
telefon-75 77 32 522 wew.29 , fax- 75 77 32 522
adres internetowy: www.bok.art.pl
2.
Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa
Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ), zwanej dalej
„Ustawą”.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy o wartości poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy tj. poniżej 200 000 euro
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 114084 - 2013 z dnia 21.03.2013r.
- strona internetowa Zamawiającego – www.bok.art.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
3.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawu sprzętu
kinotechnicznego, umożliwiającego projekcję cyfrową kontentu filmowego 4K i 2K,
współpracujący z dwuobiektywowym pasywnym systemem 3D, oraz kontentu
alternatywnego z nośników profesjonalnych i półprofesjonalnych – BETA, DIGIBETA,
BluRay, DVD, HDV, Serwer Mediów.
Zakres dostawy obejmuje :
L.P
1.
1a
3
nazwa
Projektor
cyfrowy
4K
zawierający:
wymagania techniczne
Pasywny
system 3D
odpowiedni dla projektora z uwzględnieniem
parametrów sali kinowej: szerokość sali w
najszerszym miejscu wynosi 16,8 m,
odległość od ekranu do pierwszego rzędu
wynosi 8,27 m.
rozdzielczość min. 4096 x 2160, spełniający
normy standardu DCI z możliwością projekcji
3D oraz 2D o mocy świetlnej wystarczającej
dla projekcji 3D, z możliwością wyświetlania
obrazu z częstotliwością 60 klatek na sekundę
(technologia
HFR),
przeznaczony
do
współpracy z pasywnym dwuobiektywowym
systemem 3D
ilość szt.
1szt.
1b
Panel
dotykowy
sterujący projektorem z oprogramowaniem do
kontroli i obsługi projektora.
Obiektyw
ma być dostosowany do wyżej opisanego
projektora o parametrach odpowiednich do
projekcji w kinie KADR – aktualna długość
światła projekcyjnego wynosi 25 metrów w
linii prostej do ekranu (obecnie zainstalowany
obiektyw 35/70 mm nasadka anamorfotyczna
130 mm F/2 do projekcji panoramicznej oraz
obiektyw 85 mm F/2 do projekcji 1:85).
Zespół lamp
rtęciowych
o mocy minimalnej jednej lampy 330 WAT
zapewniający jasność obrazu określoną
standardem DCI dla projekcji 2D i 3D.
Procesor
wizyjny
przystosowany do obsługi alternatywnych
sygnałów video, wymagane wejścia sygnałów
przynajmniej: HDMI, VGA, komponent, svideo
zintegrowany z projektorem Media Blok DCI
z zabezpieczającym jego pracę urządzeniem
UPS. Macierz dyskowa powinna posiadać
minimum 4TB pojemności, z obsługą
interfejsu USB 3.0 oraz jednym CRU.
ognioodporna o współczynniku GAIN 2.4 oraz
o otworze perforacji wynoszącym Ø 1.2mm.
Wymiary
powierzchni
projekcyjnej
(od
sznurowania do sznurowania) w kinie KADR
w Bogatyni - 783 cm x 361 cm (wymiary
projekcyjne ekranu obecnie zamontowanego
(783 x 361 cm).
1c
1d
2
3.
4.
5.
6.
Serwer kina
cyfrowego
Srebrna tkanina
projekcyjna
Stolik pod
zestaw
6a) Okulary dla
osób dorosłych
rozmiar i funkcjonalności odpowiednia dla
wszystkich wymaganych i dostarczonych
elementów zestawu
z tworzywa sztucznego do projekcji 3D
współpracujące z pasywnym
dwuobiektywowym systemem 3D
6b)Okulary dla
dzieci
7.
6c) nakładki na
szkła
korekcyjne
cyfrowy
procesor
dźwięku do
projekcji
kinowych
1szt.
1szt.
1szt.
2000 szt.
2000 szt.
200 szt.
Dostawa, instalacja i zestrojenie
procesora odpowiedniego dla
zaoferowanego projektora i
kompatybilnego z istniejącym systemem
kolumn głośnikowych zgodnego z: Dolby
SR, Dolby Digital, Dolby Digital Surround
EX. Obecnie zainstalowany zestaw
nagłośnieniowy składa się z: procesora
CP 650 Dolby Lab z kartą Cat.No. 773,
wzmacniacz CSA 802, CSA 1402 i kolumn
głośnikowych SR-8-A (surround), C 215 (lewy,
prawy, centralny), C 215A (niskotonowe ).
4
1 szt.
1 szt.
8.
instalacja,
wraz z
zestrojeniem
uruchomienie i zestrojenie urządzeń
niezbędnym wyposażeniem kina cyfrowego
Podane wymagania techniczne urządzeń są parametrami minimalnymi i dostarczone
urządzenia nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane.
Oferowane urządzenia i inny sprzęt winny być fabrycznie nowe, nie użytkowane (również do
prezentacji) – rok produkcji 2012 - 2013, wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
Zakres dostawy obejmuje również:
a) transport oraz rozładunek przedmiotu zamówienia,
b) instalację, uruchomienie i zestrojenie urządzeń, kalibrację odtwarzanego obrazu i dźwięku
oraz zestrojenie wszystkich urządzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem kina cyfrowego.
c) przeszkolenie kinooperatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi,
diagnostyki i niezbędnych czynności nastawczych dostarczonego systemu do projekcji
kinowej bezpośrednio po uruchomieniu.
d) zapewnienie przez Wykonawcę możliwości pracy istniejącego systemu audio
z projektorem analogowym i cyfrowym.
2. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane urządzenia na okres minimum 36 miesięcy
od dnia odbioru końcowego - na następujących zasadach:
a) Naprawa gwarancyjna w ciągu 48 godzin od dnia i godziny zgłoszenia przez
Zamawiającego.
Niesprawność urządzeń przez okres przekraczający 2 dni robocze powoduje automatyczne
przedłużenie okresu gwarancji o okres niesprawności;
b) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w okresie gwarancji;
c) Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części
zamienne zalecane przez producenta
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z urządzeniem następujące dokumenty:
- deklaracje zgodności na oznaczenia CE,
- dokumenty gwarancyjne producenta w języku polskim,
- instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia kinooperatorów
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, diagnostyki i niezbędnych czynności
nastawczych dostarczonego systemu do projekcji kinowej bezpośrednio po uruchomieniu.
4.
Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, USTANOWIENIA
DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, UMOWY RAMOWEJ, ZALICZKI ORAZ
WYMAGAŃ ,O KTÓRYCH MOWA W ART.29 UST 4
6.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
6.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz
zawarcia umowy ramowej.
6.3. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
zamówienia.
7.
Informacja dotycząca Podwykonawców oraz informacja dotycząca
powiązań między wykonawcami
7.1.Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, które zostaną
powierzone podwykonawcom.
7.2. Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Pzp wprowadzona
została nowa przesłanka do wykluczenia. Zgodnie z treścią art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) grupę kapitałową - tworzą
wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 ww. ustawy Przedsiębiorcą jest Przedsiębiorca
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek
lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 u.o.k.k, nad co najmniej
jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 u.o.k.k,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów;
8.
Termin wykonania zamówienia
Pożądany termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy.
6
9.
Warunki
udziału
w
postępowaniu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków
oraz
opis
sposobu
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy wykażą, że:
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
9.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie opisał
sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt 10.2.1. ppkt 1) SIWZ.
9.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie, instalacji,
uruchomieniu i zestrojeniu zestawu kina cyfrowego 3D o parametrach porównywalnych
z przedmiotem zamówienia.
Przez porównywalne z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie spełniające minimum
wymagania techniczne opisane w pkt 3 SIWZ .
W celu potwierdzenia tego warunku wymagane jest przedłożenie wykazu wykonanych
dostaw oraz dowodów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie.
9.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie opisał
sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują
autoryzowanym zespołem serwisowym, w zakresie obsługi i napraw projektorów cyfrowych
oraz dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat z zakresu diagnostyki
i serwisowania projektorów cyfrowych wystawiony przez producenta zaoferowanego
kinowego projektora cyfrowego.
9.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania
oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt 10.2.1. ppkt 1)SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia
i dokumenty wg. formuły spełnia/nie spełnia.
7
10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE
WYKONAWCY
10.1. Dokumenty jakie muszą złożyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
10.1.1. Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 Część II SIWZ),
10.1.2. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie
(np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.5. SIWZ,
10.1.3. Formularz Cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wraz
z materiałami informacyjnymi, pozwalającymi na pełną ocenę własności technicznych
oferowanego „przedmiotu zamówienia” (katalogi, foldery).
10.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w punkcie 9 SIWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1
Ustawy – Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących
dokumentów i oświadczeń:
10.2.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy,
wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg wozu stanowiącego
załącznik nr 5 - zawierający informacje wymagane w tym załączniku.
3) Dowody potwierdzające, że dostawy wykazane w załączniku nr 5 SIWZ, zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj.:
- poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
albo
- oświadczenie wykonawcy - w przypadku zamówień na dostawy , jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa wyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane
w wykazie, o którym mowa w punkcie 10.2.1.), zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231). W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (tj. od dnia 20.02.2013 r.) Wykonawca, w miejsce
poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające
wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
4) Wykaz zawierający imię i nazwisko osoby, którą dysponuje Wykonawca, która
posiada certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania projektorów cyfrowych wystawiony
przez producenta zaoferowanego kinowego projektora cyfrowego (sporządzony wg
załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji - zawierający informacje wymagane w tym
załączniku).
8
5) Oświadczenie, że wykazana osoba posiada wymagany certyfikat zawarte w załączniku
Nr 6 do SIWZ.
10.2.2.W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 3 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
10.2.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja, że wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4.
10.3. Inne dokumenty:
1) Dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w art. 22 ust 4 ustawy.
określonych
2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - jeżeli
wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków zawierające w szczególności określenie:
a) zakresu udostępnianych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
10.4. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ należy przedłożyć:
1) Opis techniczny urządzeń i wyposażenia, który należy sporządzić w Formularzu cenowym
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ wraz z materiałami
informacyjnymi, pozwalającymi na pełną ocenę własności technicznych oferowanego
„przedmiotu zamówienia” (katalogi, foldery).
2) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenia posiadają deklaracje CE zawarte w
Formularzu oferty.
10.5. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10.1. i 10.2.
Zamawiający stawia następujące wymogi formalne:
10.5.1. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy za wyjątkiem formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
(oświadczenia, wykazy, formularz oferty), które winny być złożone w formie oryginałów,
oraz pełnomocnictwa o którym mowa w pkt. 10.1.2. SIWZ, oraz pisemne zobowiązanie
innych podmiotów o którym mowa w ppkt 10.2.3.) i listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
9
publicznych albo informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - które składa
się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10.5.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz
w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt
10.2.1. niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów,
dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy
w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli
będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez
upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących
go dokumentów).
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
10.5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
10.5.4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać
wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych . Miejsca
wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione.
W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on w danym miejscu „nie dotyczy”.
10.5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
1) o których mowa w ppkt 10.2.2) niniejszej Specyfikacji, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10.5.6. Dokument, o którym mowa w ppkt. 10.2.2 pppkt 7), powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.5.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 10.4.5.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt. 10.4.6 stosuje się odpowiednio.
10.5.8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19.02.2013, poz.231).
10.6. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
10.6.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
2) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów.
3) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub Pełnomocnictwa podpisanego przez
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców i mieć formę
10
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
10.6.2. Każdy z nich musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.
10.6.3. Podmioty występujące wspólnie w sumie spełniały wymagane warunki w zakresie
doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
odpowiednim potencjałem technicznym, a także potencjału ekonomicznego.
10.6.4. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Pzp) przez dwóch lub więcej
Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:
1) następujące dokumenty i oświadczenia:
 oferta,
 wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca,
 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podanych w art. 22 ust. 1
ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ),
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego
konsorcjum.
2) następujące dokumenty i oświadczenia, o ile są wymaganie w niniejszym postępowaniu:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej;
 zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego;
 zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację, że wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej;
 składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
10.6.5. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
przed podpisaniem umowy będzie żądał Umowy regulującej współpracę podmiotów
występujących wspólnie, która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia
publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu niniejszego zamówienia;
2) określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy;
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres realizacji
przedmiotowego zamówienia.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się stron oraz przekazywaniu
oświadczeń i dokumentów.
11.1. W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego
wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie: pocztą
lub faksem. W sytuacji gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub faks Wykonawcy jest
uszkodzony dopuszcza się przekazywanie przez Zamawiającego zawiadomień (skany
pism) za pomocą poczty elektronicznej.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada faksu, zobowiązany jest podać w ofercie adres
poczty elektronicznej.
11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą
faksu lub warunkowo poczty elektronicznej uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu określonego w ustawie. Na żądanie
drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu lub emaila. Wysłanie
faksu nie zwalnia od obowiązku przesłania dokumentów pocztą.
11
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
12.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Anna Izydorczyk – Kierownik do spraw artystycznych organizacji imprez, tel. 505 520 737
13. Termin związania ofertą
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego
do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13.3. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek jego przedłużenia dotyczy tylko Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
14. Opis sposobu przygotowania ofert
14.1.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie
do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
14.2.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.3.
Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte
(z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić
odrębną część oferty),
14.4.
Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.
14.5.
Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie
i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
14.6.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w części II SIWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
14.7. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y)
upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru
albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku spółki
cywilnej z umowy spółki.
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
12
W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być
udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
14.8. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę
w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona
w PLN.
14.9.Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe
jej otwarcie – przy zachowaniu poniższych zasad:
Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu ( np. koperta)
zaadresowanym i opisanym wg treści:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat – Zamawiający:
Bogatyński Ośrodek Kultury
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
OFERTA na dostawę, instalację, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego 3D
na potrzeby kina Kadr Bogatyńskiego Ośrodka
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
29.03.2013r. godz. 10:40
UWAGA:
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
14.10.Tajemnica przedsiębiorstwa:
14.10.1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się
umieścić takie dokumenty na końcu oferty( ostatnie strony w ofercie) lub oprócz oryginału
oferty dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą
przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do
wglądu. Każda zapisana strona kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.
14.10.2. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje
ich odtajnienie.
13
14.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie SIWZ.
14.12. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej ofert zostaną
one wszystkie odrzucone.
14.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14.15.Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy z wypełnionymi załącznikami
i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.
15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
15.1. Miejsce oraz termin składania ofert
15.1.1. Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego w Bogatyni przy ul. II Armii
Wojska Polskiego 1, w Sekretariacie - pokój nr 28. Termin składania ofert upływa
29.03.2013r. o godz. 10:30.
15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę może otrzymać od Zamawiającego
potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta.
15.1.3. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem
polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt
15.1.1. terminie, zostaną bezzwłocznie zwrócone Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie
będą rozpatrywane.
15.2. Zmiana i wycofanie oferty
15.2.1. Wykonawca zgodnie z art. 84 ustawy może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
15.2.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert.
Wycofanie oferty jest skuteczne do terminu wyznaczonego do składania ofert.
15.2.3. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu wskazanym
w pkt.15.1.1. w formie zgodnej z opisem podanym w rozdziale 14 pkt 14.9. niniejszej
SIWZ - oznaczając kopertę odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE
OFERTY”.
15.2.4. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
15.3.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.20132r., o godz. 10:40 w siedzibie
Zamawiającego w Bogatyni, ul. II Armii Wojska Polskiego 1, pok. 103.
14
15.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert
i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów
wykonania zamówienia, okresów gwarancji.
15.3.3. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności
po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
15.3.4. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną
dołączone do oferty.
16.
Opis sposobu obliczenia ceny
16.1. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym cenę brutto w złotych polskich za cały
zakres przedmiotu zamówienia wykorzystując w tym celu Formularz cenowy podając
ją w zapisie liczbowym i słownie w rozbiciu na cenę netto i wysokość podatku VAT.
16.2.Cena oferty to wartość ogółem brutto dostaw, wynikająca z sumowania przeliczonej
wartości netto przez ilość zamawianego przedmiotu zamówienia - poszczególnych pozycji
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
16.3. Cena podana w ofercie i wartości określone w Formularzu cenowym są cenami
ryczałtowymi, ostatecznymi i jednoznacznymi - czyli zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego
nie będą mogły ulec zmianie w okresie realizacji umowy.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 632 określa ten rodzaj
wynagrodzenia następująco:
„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac.”
16.4. Cenę oferty oraz inne wartości wykazane w formularzu cenowym należy przedstawić
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady
zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja
2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95
poz.798).
16.5.Cena ryczałtowa oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na
wykonanie przedmiotu zamówienia, m.in.:
a) koszty zakupu, transportu, rozładunki, koszty pośrednie, zysk,
b) instalację, uruchomienie i zestrojenie urządzeń, kalibrację odtwarzanego obrazu i dźwięku
oraz zestrojenie wszystkich urządzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem kina cyfrowego,
c) przeszkolenie kinooperatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi,
diagnostyki i niezbędnych czynności nastawczych dostarczonego systemu do projekcji
kinowej bezpośrednio po uruchomieniu,
d) zapewnienie przez Wykonawcę możliwości pracy istniejącego systemu audio
z projektorem analogowym i cyfrowym,
e) koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji i wszystkie inne koszty
przewidziane przez Wykonawcę konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
15
16.6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający
nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
17.
Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między stronami
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia
odbywać będą się w złotych polskich.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
18.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Komisja
Przetargowa dokona oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące
kryterium wyboru:
Cena ofertowa (brutto) - waga 100 %
18.2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do wymienionego
kryterium. Najtańsza cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów określonych
poniżej przez Zamawiającego, natomiast pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana
odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
18.3. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:
Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena =
najniższa cena ofertowa brutto
-----------------------------------------------------cena oferty badanej brutto
X 10
W zakresie kryterium (cena ofertowa brutto) oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
18.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów)
– oferta z najniższą ceną ofertową.
18.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostaną złożone oferty o tej samej cenie (tej samej ilości punktów), Zamawiający wezwie
Wykonawców którzy złożyli te ofert, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.
19. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
16
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
tj: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie KIO.
W niniejszym postępowaniu - zgodnie z przepisem art.180 ust.2 - odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec niżej wymienionych czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty Wykonawcy.
Zasady i terminy wnoszenia i rozpatrywania odwołań oraz skarg zostały szczegółowo
określone w dziale VI ustawy.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także niżej wymienione przepisy
Wykonawcze:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
22. Pozostałe informacje
22.1. Jawność ofert, a tajemnica przedsiębiorstwa:
22.1.1. Oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.1.2, są jawne od chwili ich otwarcia.
22.1.2. Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do których
Wykonawca skutecznie zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
22.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
22.3.Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:
22.3.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa
w art. 24 ust.2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami;
22.3.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści
złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 22.3.4;
22.3.3. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się
do Wykonawcy o wyjaśnienie, w określonym terminie, elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny;
22.3.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.(art. 87 ust.2 ustawy PZP)
17
22.4. Uzupełnienie oferty:
Zamawiający wezwie Wykonawców którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe
pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.
22.5 Wybór Wykonawcy:
22.5.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz jej cenę wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy),
siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną Wykonawcom;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
22.5.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane),
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
Za uchylenie się od zawarcia umowy zostanie uznane również niestawienie się na jej
podpisanie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, chyba że Wykonawca
poinformuje (na zasadach określonych w niniejszej SIWZ dla porozumiewania się stron)
przed jego upływem Zamawiającego o niemożności stawienia się zgodnie z wezwaniem
Zamawiającego i poprosi o wyznaczenie innego terminu.
22.6. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
22.6.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umownego terminu wykonania
zamówienia w sytuacjach, gdy:
a) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
wstrzyma wykonanie dostawy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia
zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac;
b) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu
wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. W takiej sytuacji termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni
ustaloną przez Strony umowy;
Maksymalny okres zmiany terminu realizacji umowy powinien być równy okresowi przerwy w
jej realizacji spowodowanej ww. czynnikami. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których
mowa powyżej Strony ustalą nowe terminy wykonania przedmiotu umowy i wprowadzą je
pisemnym aneksem do umowy;
22.6.2. Cena może być zmieniona gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT – bez
zmiany wartości netto wynagrodzenia.
18
22.6.3. W przypadku wprowadzenia na rynek zmodyfikowanego lub udoskonalonego
urządzenia o parametrach równych lub wyższych niż określone w ofercie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza zmianę typu urządzenia – przy zachowaniu zaoferowanych cen.
Punkt ten dotyczy również sytuacji, w której zaoferowane urządzenie nie jest już dostępne na
rynku z powodu zaprzestania jego produkcji.
22.6.4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie
pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.
19
Formularz oferty
załącznik nr 1
OFERTA
Zamawiający
Bogatyński Ośrodek Kultury
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................
ulica ................................................................. nr domu ...................... kod ..............................
miejscowość .................................................... powiat ................................................................
województwo ...............................................................
tel. ............................................., fax. ...................................................................
e - mail: ………………………………………………………….
NIP ...................................., REGON ...................................................,
zarejestrowana(y) w / wpisany do ……………………………………………………………………
pod nr…………………………………….
kapitał zakładowy: …………………………zł. *
* dotyczy spółek kapitałowych
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod nr ………… -2013 oferujemy dostawę, instalację, uruchomienie
i zestrojenie zestawu kina cyfrowego 3D na potrzeby kina Kadr Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
nazwa………….……………………………………………………………………………………….,
typ………………………………. oraz innych urządzeń zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i wyspecyfikowanych w Formularzu
cenowym za :
wynagrodzenie ryczałtowe brutto ………………………. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
w tym netto: ………………………………………………………………………………….. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
podatek VAT w wysokości …………………………………...zł wg stawki VAT …….%
Oświadczam (my), że:
1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie …………. dni licząc
od dnia podpisania umowy.
2. Udzielamy …………………………. miesięcy gwarancji na zaoferowane powyżej
urządzenia , licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
20
3 Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu)1:
1.__________________________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko)
2.__________________________________________________
1/ Należy wypełnić w przypadku, ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, tj. osoby, której
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty.
4 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a)wykonanie ...............................................................................................................
b)wykonanie ...............................................................................................................
6. Zaoferowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie użytkowane (również do prezentacji) –
rok produkcji ………….., wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
7. dysponujemy autoryzowanym zespołem serwisowym, w zakresie obsługi i napraw
projektorów cyfrowych
8. Oferowane przeze mnie urządzenia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
posiadają deklarację zgodności CE
9. Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47,poz. 211 z późn.
zm.) została zawarta na stronie ........ oferty.
10. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło
do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium( o ile jest wymagane) przepada.
Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) :
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
5. ..........................................
6. ..........................................
7. ..........................................
8. ..........................................
9. ..........................................
10. ..........................................
Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron.
Podpisano ..................................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
21
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O
SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 USTAWY
- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wykonawca/Wykonawcy…………………………..
Oświadczenie 1
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, uruchomienie i zestrojenie
zestawu kina cyfrowego 3D na potrzeby kina Kadr Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam/my że spełniam/my warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust.1tj:
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiadam/my wiedzę i doświadczenie;
3) Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) Spełniam/my warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
........................., dn. .........................
.....................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
1
Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu
całego konsorcjum.
22
Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
Wykonawca/Wykonawcy…………………………………
…………………………………
Oświadczenie 2
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, uruchomienie i zestrojenie
zestawu kina cyfrowego 3D na potrzeby kina Kadr Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
oświadczam/my że :
nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.........................., dn. _ _ . _ _
...............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka
2
Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
23
Załącznik Nr 4
INFORMACJA SKŁADANA NA PODSTAWIE ART.26 UST.2d USTAWY PZP
Wykonawca/Wykonawcy …………………………………
…………………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, uruchomienie i zestrojenie
zestawu kina cyfrowego 3D na potrzeby kina Kadr Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:
- Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.)
i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej *
Lp.
*
Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby
należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli
wszystkich członków tej grupy
........................., dn. .........................
...............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331 z późn. zm.) jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
24
Załącznik Nr 5
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW
spełniających wymagania określone w warunku udziału w postępowaniu –
określonym w pkt 9.2.SIWZ. Wykazane dostawy muszą być poparte dowodami,
potwierdzającym że zostały wykonane należycie
Lp.
Zamawiający
(nazwa, adres, Opis i zakres dostawy
telefon
Termin
rozpoczęcia
i zakończenia
dostaw
Wartość brutto
zrealizowanych dostaw w
ramach jednej umowy
........................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
25
Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ OSÓB,
jakimi dysponuje (lub będzie miał udostępnione) Wykonawca, o wykształceniu,
kwalifikacjach i doświadczeniu określonych w punkcie 9.3. specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................
Informacja o podstawie
dysponowania osobami
- Imię i nazwisko
Informacja dot. posiadanego certyfikatu z
zakresu diagnostyki i serwisowania
projektorów cyfrowych wystawiony przez
producenta zaoferowanego kinowego
projektora cyfrowego
nazwa, nr certyfikatu
własne
(pracownik
Wykonawcy)
udostępnione
Uwaga:
1.1.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.
oświadczam/my że:
osoba, wykazana w wykazie posiada certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania
projektorów cyfrowych wystawiony przez producenta zaoferowanego projektora cyfrowego.
........................................
Podpisy osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
26
Załącznik nr 7
FORMULARZ CENOWY
l.p.
nazwa
1.
Projektor cyfrowy 4K
typ/model
………………….
rok
produkcji………………
ilość
szt.
1szt
zawierający:
1a
Pasywny system 3D
1b
Panel dotykowy
1c
Obiektyw
1d
Zespół lamp rtęciowych
typ/model……………
2
Procesor wizyjny
1szt.
3.
Serwer kina cyfrowego
1 szt.
4.
Srebrna
tkanina
projekcyjna
Stolik pod zestaw
1szt.
5.
6.
6a) Okulary dla osób
dorosłych
6b)Okulary dla dzieci
27
1szt
2000
szt.
2000
szt.
Opis techniczny
zaoferowanych
urządzeń
cena jedn.
netto
PLN.
Wartość netto
6c) nakładki na szkła
korekcyjne
7.
8.
cyfrowy procesor dźwięku
do projekcji kinowych
typ/model
…………………………….
instalacja, wraz z
uruchomieniem i
zestrojeniem urządzeń
niezbędnym
wyposażeniem kina
cyfrowego
200
szt.
1 szt.
TAK
ogółem netto
Ogółem cena ofertowa brutto wynosi ………………………………………..zł
w tym
wartość netto ……………………zł.
wartość podatki VAT……………zł wg stawki ………..%
........................................
Podpisy osoby/osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
Na potwierdzenie własności technicznych urządzeń należy załączyć do oferty materiały
informacyjne w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, pozwalające na pełną
ocenę parametrów technicznych oferowanych urządzeń i wyposażenia (katalogi, foldery )
28
Część III
Projekt umowy
Umowa Nr ZP.272.
.2013
zawarta w dniu ...........................2013r. w Bogatyni pomiędzy:
1.Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury w imieniu, którego działa:
Marta Cholewińska – Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
Anna Górecka (kontrasygnata) – Główny Księgowy
zwanym w tekście umowy „Zamawiającym”,
a
2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………,
NIP ……………………., Regon……………………….., wysokość kapitału zakładowego
w całości wpłaconego……………………..zł, ( o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa:
………………………………………………………..
zwanym w tekście umowy „Wykonawcą”.
W
rezultacie
dokonania
przez
Zamawiającego
wyboru
oferty
Wykonawcy
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ), strony zgodnie postanawiają:
§1
Przedmiotem umowy jest:
1. dostawa, instalacja, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego 3D na potrzeby
kina Kadr Bogatyńskiego Ośrodka Kultury oraz innego wyposażenia.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Formularzu cenowym
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy zwanym w dalszej części umowy
„ zestawem kina cyfrowego”.
2. Zakres dostawy obejmuje również:
a) transport oraz rozładunek przedmiotu umowy,
b) instalację, uruchomienie i zestrojenie urządzeń, kalibrację odtwarzanego obrazu i dźwięku
oraz zestrojenie wszystkich urządzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem kina cyfrowego.
c) przeszkolenie kinooperatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi,
diagnostyki i niezbędnych czynności nastawczych dostarczonego systemu do projekcji
kinowej bezpośrednio po uruchomieniu.
d) zapewnienie przez Wykonawcę
możliwości pracy istniejącego systemu audio
z projektorem analogowym i cyfrowym.
3. Dostarczenie, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, deklaracji zgodności na oznaczenia
CE, dokumentów gwarancyjnych producenta
w języku polskim, instrukcji obsługi
i konserwacji w języku polskim.
29
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w terminie ……. dni kalendarzowych licząc od daty
podpisania umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umownego terminu wykonania zamówienia
w sytuacjach, gdy:
a) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
wstrzyma wykonanie dostawy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia
zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac;
b) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu
wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. W takiej sytuacji termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni
ustaloną przez Strony umowy;
3. Maksymalny okres zmiany terminu realizacji umowy powinien być równy okresowi przerwy
w jej realizacji spowodowanej ww. czynnikami.
4. W przypadku wprowadzenia na rynek zmodyfikowanego lub udoskonalonego urządzenia
o parametrach równych lub wyższych niż określone w niniejszej umowie, Zamawiający
dopuszcza zmianę typu urządzenia – przy zachowaniu zaoferowanej cen. Dotyczy to
również sytuacji, w której zaoferowane urządzenie nie jest już dostępne na rynku z powodu
zaprzestania jego produkcji.
5. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, w wysokości
................. zł brutto (słownie złotych: …...............................................),
w tym:
a) wynagrodzenie netto ............... zł (słownie złotych: .........................................................),
b) podatek VAT w wysokości ....................... zł (słownie złotych: .......................................),
wg stawki ....... %.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym (kompletnym,
jednoznacznym i ostatecznym). Zawiera ono między innymi koszty związane z :
a) zakupem, transportem, rozładunkiem,
b) instalacją, uruchomieniem i zestrojeniem urządzeń, kalibracją odtwarzanego obrazu
i dźwięku oraz zestrojeniem wszystkich urządzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem kina
cyfrowego.
c) przeszkoleniem kinooperatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi,
diagnostyki i niezbędnych czynności nastawczych dostarczonego systemu do projekcji
kinowej bezpośrednio po uruchomieniu,
d) zapewnieniem przez Wykonawcę
możliwości pracy istniejącego systemu audio
z projektorem analogowym i cyfrowym
e) usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji
oraz wszystkie inne
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i wszystkie
obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne oraz i inne opłaty związane z realizacją
przedmiotu umowy opisanego w § 1.
3. Płatność całości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi po dostarczeniu,
zamontowaniu, uruchomieniu, zestrojeniu urządzeń i przeszkoleniu kinooperatorów
Zamawiającego w zakresie obsługi, diagnostyki i niezbędnych czynności nastawczych
30
przedmiotu umowy oraz odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu.
4. Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wykonawca jako odbiorcę na fakturze wskaże Bogatyński Ośrodek Kultury
NIP 615-18-16-895
6. Strony niniejszej umowy mogą zmienić wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
określone w ust.1 niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana wysokości
stawki podatku VAT (proporcjonalnie do tej zmiany, jednakże bez zmiany wartości netto).
§4
1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, oprócz faktury VAT, będzie protokół odbioru
sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela
Zamawiającego, który Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą
VAT.
2. Odbiór przedmiotu umowy będzie polegał na sprawdzeniu zgodności przedmiotu umowy
z warunkami określonymi w umowie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
prawidłowości jego zainstalowania oraz uruchomieniu „ zestawu kina cyfrowego”
sprawdzeniu poprawności jego działania, zestrojeniu urządzeń a także przeszkoleniu osób
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie ich obsługi bezpośrednio po zainstalowaniu.
3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia po wykonaniu przez
Wykonawcę czynności opisanych w §1.
4. Strony ustalają, że dzień w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie
pisemnej gotowość odbioru przedmiotu umowy jest dniem odbioru.
5. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzony pisemnie w postaci
protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez Wykonawcę, podpisanego przez
przedstawicieli obu stron – po wykonaniu czynności określonych w ust. 2.
6. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:
6.1. Nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;
6.2. Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru (przez powołaną do tego
komisję lub z udziałem wskazanych osób). O terminie przeprowadzenia czynności
odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego
odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego
wynagrodzenia.
7. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty
lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie
osiągnął gotowości do odbioru, z powodu nie zakończenia jego instalacji lub jego nie
uruchomienia, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Pod pojęciem wadliwego
wykonania strony rozumieją również dostarczenie przedmiotu umowy nie odpowiadającego –
31
w całości lub części – jego opisowi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i w ofercie Wykonawcy.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
9.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia
wad;
9.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) żądać bezpłatnej wymiany „zestawu kina cyfrowego” na nowy o nie gorszych
parametrach, wolne od wad jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie urządzenia ,
lub
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej;
9.3. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że sprzedawany przez niego „ zestaw kina cyfrowego” , o którym
mowa w § 1 niniejszej umowy jest fabrycznie nowy i przydatny ze względu na cel, któremu
ma służyć – spełnia wszystkie wymagania przewidziane prawem jak również wszelkie
parametry techniczne określone w SIWZ przez Zamawiającego, posiada deklaracje
zgodności i umieszczone oznakowania CE oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
§6
Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji dobrego
wykonania umowy zobowiązując się, że wykona przedmiot umowy zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami.
§7
1. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy, zaś okres gwarancji wynosi ………. miesiące licząc od
daty odbioru końcowego;
1. W przypadku gdy Wykonawca nie jest
producentem dostarczonego urządzenia,
a warunki gwarancji producenta urządzenia przewidują dłuższy okres gwarancji niż
określony ust. 1 , wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w
gwarancji producenta urządzeń. Gwarancja Wykonawcy udzielona jest niezależnie od
gwarancji Producenta. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu
potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości.
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych
uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji
Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu
art. 577 kodeksu cywilnego.
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania
zaistniałych wad i usterek, jak również przeprowadzania usług serwisowych, które będą
opłacane przez użytkownika urządzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzenia stanowiącego przedmiot umowy
w terminie 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mail’em)
32
w systemie „u klienta”, lub, w przypadku niemożności dokonania napraw „u klienta”,
w systemie „door-to-door”.
4. Wykonawca osobiście odbierze „ zestaw kina cyfrowego” do swojego serwisu oraz
dostarczy je zwrotnie i zamontuje w miejscu jego pierwotnej instalacji na swój koszt.
Wykonawca oświadcza, iż ich serwis będzie realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
5. Okres niesprawności urządzenia trwający dłużej niż 2 dni robocze automatycznie
przedłuża okres gwarancji o faktyczny czas niesprawności.
6.Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, ZAMAWIAJĄCY może żądać
bezpłatnej wymiany „ zestawu kina cyfrowego” ma urządzenie o nie gorszych parametrach,
wolne od wad.
7. Z każdej czynności serwisowej zostanie przedstawiony Zamawiającemu raport opisujący
dane informacyjne zgłoszenia, przyczynę wystąpienia awarii oraz zalecenia serwisowe które
pozwolą na uniknięcie podobnej awarii w przyszłości.
8. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, które powstały na skutek wykonania przedmiotu umowy wg wskazówek
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje wówczas, jeżeli
Wykonawca uprzedził Zamawiającego (na piśmie) o grożącym niebezpieczeństwie
powstania wad, albo jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić
niewłaściwości otrzymanych wskazówek.
§8
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych
z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu
określonym w § 2.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, chyba,
że odstąpienie od umowy następuje wskutek okoliczności, o których jest mowa w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty
kary umownej.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście
poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia
umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez stronę drugą
z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu
karę z należności Wykonawcy.
33
Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze
sądowej.
§9
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy -odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
1. Nie dopuszcza się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w § 2 ust.2 oraz ust. 4, § 3 ust. 6
niniejszej umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca:
.......................................
Zamawiający:
..............................................
34
Download

Pobierz załącznik