PROGRAM
IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Z CYKLU
„W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO MODELU WIĘZIENNICTWA.
ODDZIAŁYWANIA RESOCJALIZACYJNE
WOBEC WYBRANYCH KATEGORII WIĘŹNIÓW ”
POD PATRONATEM
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
MARKA BIERNACKIEGO
OPOLE
21-22 PAŹDZIERNIKA 2013
20 PAŹDZIERNIKA 2013
HOTEL „FESTIVAL” W OPOLU (UL. OLESKA 86)
DO 18.30 ZAKWATEROWANIE GOŚCI
18.30 – 20.00 KOLACJA
21 PAŹDZIERNIKA 2013
HOTEL „FESTIVAL” W OPOLU (UL. OLESKA 86)
7.30 – 8.00 ŚNIADANIE
8.30 – 9.00 PRZEJŚCIE GOŚCI DO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
SALA WIDOWISKOWA SCK (UNIWERSYTET OPOLSKI)
9.00 – 10.30 OTWARCIE KONFERENCJI
Powitanie gości
DYREKTOR INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH PROF. DR HAB. ZENON JASIŃSKI
DYREKTOR OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OPOLU PŁK LIDIA OLEJNIK
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU OKRĘGOWEGO NSZZFIPW W OPOLU DANUTA MALKUSZ
Otwarcie Konferencji
JM REKTOR UO PROF. DR HAB. STANISŁAW SLAWOMIR NICIEJA
Wystąpienia okolicznościowe
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI MAREK BIERNACKI
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ GEN. JACEK WŁODARSKI
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZFIPW W WARSZAWIE CZESŁAW TUŁA
10.30 – 16.00 WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI
2
SESJA
PL E NA RN A
Przewodniczący: prof. dr hab. Zenon Jasiński, Stanisław Chmielewski, płk Lidia Olejnik
10.30 – 10.50 prof. zw. dr hab. Bronisław Urban, Uniwersytet Jagielloński, Uwarunkowania
efektywności zróżnicowanych oddziaływań penitencjarno-resocjalizacyjnych
10.50 – 11.10 prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w
Siedlcach, Kryzys bezosobowego więzienia a indywidualizacja penitencjarna podstawą dywersyfikacji
programów resocjalizacji wobec skazanych
11.10 – 11.30 prof. zw. dr hab. Henryk Machel, dr Henryka Lenczewska-Machel, Uniwersytet
Gdański, Praca korekcyjna z więźniami żonatymi
11.30 – 12.00 PRZERWA KAWOWA
12.00 – 12.20 prof. DSW, dr hab. Marek Heine, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Antycypowane i
rzeczywiste kompetencje do pracy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności
12.20 – 12.40 prof. WSNS, dr hab. Irena Mudrecka, płk Lidia Olejnik, dr Mariusz Snopek,
PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej w Opolu, Uniwersytet Opolski, Formy przystosowania do izolacji więziennej skazanych
na karę 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie a ich przekonania o sobie i innych – implikacje
dla praktyki penitencjarnej
12.40 – 13.00 prof. WSNS, dr hab. Beata Maria Nowak, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych w Warszawie, Możliwości i ograniczenia procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej
rodziny z problemem penitencjarnym w świetle europejskich i amerykańskich działań systemowych
13.00 – 13.20 dr hab. Sławomir Przybyliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, „Uczę
się, edukuję, rozwijam się twórczo” – proces resocjalizacji w doświadczeniach skazanych
niebezpiecznych
13.20 – 13.40 mł. chor. Katarzyna Jakubas, kpt. Rafał Rutkowski, Zakład Karny w Rzeszowie
(OISW Rzeszów), Specyfika oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw seksualnych
na przykładzie oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie
13.40 – 14.40 PRZERWA NA POSIŁEK
14.40 – 15.00 szer. Elżbieta Barczyk, Areszt Śledczy w Prudniku (OISW Opole), Postępowanie z
osadzonymi o zaburzonej identyfikacji płciowej w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych.
Studium przypadku
15.00 – 15.20 mjr Robert Witkowski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku, Kierunki
współpracy Służby Więziennej z sektorem pomocy społecznej w kontekście problemu bezdomności
osób pozbawionych wolności
3
15.20 – 15.40 Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Uniwersytet w Opawie, Porównanie prawa karnego i
penitencjarnego w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944-1960
15.40 – 16.00 dr kpt. Dariusz Fudali, Zakład Karny w Rzeszowie (OISW Rzeszów), Program
resocjalizacyjny „Edukacja historyczna” prowadzony w Zakładzie Karnym w Rzeszowie – wybrane
przykłady... fanaberia czy konieczność?
16.30 PRZEJŚCIE GOŚCI DO HOTELU FESTIVAL (UL. OLESKA 86)
16.30 – 18.30 DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WYJAZD I ZWIEDZANIE ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO DLA
KOBIET W
TURAWIE (ARESZT ŚLEDCZY
W
OPOLU) –
WYJAZD BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU
SESJI PLENARNEJ SPOD GMACHU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
19.00 UROCZYSTA KOLACJA
22 PAŹDZIERNIKA 2013
HOTEL „FESTIVAL” W OPOLU (UL. OLESKA 86)
4
7.30 – 8.00 ŚNIADANIE
9.00–13.00 WYSTĄPIENIA W SEKCJACH
Sekcja I. RESOCJALIZACJA WYBRANYCH KATEGORII WIĘŹNIÓW
(SALA KONFERENCYJNA – CZĘŚĆ A)
Przewodniczący: prof. WSNS, dr hab. Marek Konopczyński, ppłk Mirosław Rasławski
9.00 – 9.20 prof. WSNS, dr hab. Marek Konopczyński, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych w Warszawie, Oblicza współczesnej resocjalizacji
9.20 – 9.30 por. Dominika Strzebińska-Typkiewicz, Areszt Śledczy w Krakowie (OISW Kraków),
Klasyfikacja skazanych jako elastyczne narzędzie modelujące środowisko i przestrzeń resocjalizacji
skazanych – perspektywa psychologa praktyka
9.30 – 9.40 dr Józef Rejman, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu, Zakład dla młodocianych. Model organizacji i resocjalizacji
9.40 – 9.50 por. Krzysztof Porażyński, Oddział Zewnętrzny w Zamrzenicy (OISW Bydgoszcz),
Alternatywne formy oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach karnych/aresztach śledczych.
Recydywiści penitencjarni – problem „uzależnienia” od przestępstwa
9.50 – 10.00 mł. chor. Anna Wójciuk, Zakład Karny w Zamościu (OISW Lublin), Zasoby
psychospołeczne a obraz skazanych z art. 148 Kk
10.00 – 10.10 mgr Jacek Pekról, Kolegium Jagiellońskie, Wykonywanie kary pozbawienia wolności
wobec osadzonych „niebezpiecznych”. Możliwości oddziaływań penitencjarnych
10.10 – 10.20 kpt. Mariusz Zalewski, Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim (OISW Łódź),
„Lepszy Start” – oddziaływania resocjalizacyjne wobec osadzonych tzw. niebezpiecznych w Areszcie
Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim
10.20 – 10.30 dr Maria Niełaczna, Uniwersytet Warszawski, Kryminologiczne aspekty wykonania kary
dożywotniego pozbawienia wolności – wyniki badań i nie tylko
10.30 – 11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00 – 11.10 Małgorzata Kłapeć, Sylwia Sumińska, Uniwersytet Warszawski, Alternatywne sposoby
oddziaływania na skazanych odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności na przykładzie
ZK Wrocław nr 1
11.10 – 11.20 dr Anetta Jaworska, Akademia Pomorska w Słupsku, Poziom aktywności fizycznej a
zaburzenia depresyjne wśród mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności
11.20 – 11.30 dr Mariusz Snopek, Uniwersytet Opolski, Problemy w resocjalizacji więźniów
poszkodowanych – próba oddziaływań na (nie)istniejącą grupę skazanych
5
11.30 – 11.40 dr Beata Zajęcka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Postawy więźniów
wobec przestępców seksualnych – ciągłość czy zmiana?
11.40 – 11.50 por. Magdalena Jankowska-Guściora, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w
Opolu, Starość w obliczu uwięzienia – zakres oddziaływań penitencjarnych prowadzonych wobec
seniorów
11.50 – 12.00 dr Beata Górnicka, Uniwersytet Opolski, Oddziaływania resocjalizacyjne wobec
skazanych z niepełnosprawnością intelektualną - założenia i rzeczywistość
12.00 – 12.10 dr Piotr Sasin, Uniwersytet Opolski, Przestępczość wśród osób uzależnionych od
narkotyków
12.10 – 12.20 dr Ewa Dubiel, Uniwersytet Opolski, Pomoc postpenitencjarna dla osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych
12.20 – 12.30 dr Justyna Kusztal, Uniwersytet Jagielloński, Postępowanie z nieletnimi – raport
cząstkowy z badań międzynarodowych
Sekcja II. KOBIETY W SYTUACJI IZOLACJI PENITENCJARNEJ
(SALA BIZNESOWA)
Przewodniczący: dr hab. Ewa Wysocka, płk Luiza Sałapa
9.00 – 9.20 dr hab. Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski, Diagnoza w resocjalizacji – dylematy, wyzwania
i propozycje narzędzi diagnostycznych
9.20 – 9.30 dr Jana Chojecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Resocjalizacja
penitencjarna kobiet – zamierzenia a rzeczywistość
9.30 – 9.40 dr Monika Marczak, Uniwersytet Gdański, Działalność resocjalizacyjna podejmowana
wobec kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
9.40 – 9.50 dr Elena Karpuszenko, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Poczucie
odpowiedzialności skazanych kobiet jako czynnik resocjalizacji
9.50 – 10.00 mjr Jolanta Figlak, Zakład Karny w Lublińcu (OISW Katowice), Wizerunek kobiet
odbywających karę pozbawienia wolności a ich relacje z dziećmi
10.00 – 10.10 dr Katarzyna Mirosław-Nawrocka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej, Orientacje życiowe kobiet pozbawionych wolności
10.10 – 10.20 dr Monika Badowska-Hodyr, Uniwersytet Rzeszowski, Instytucjonalne determinanty
funkcjonowania kobiet-matek w przestrzeni penitencjarnej
10.20 – 10.30 mł. chor. Agnieszka Szatkowska, Areszt Śledczy w Bydgoszczy (OISW Bydgoszcz),
Przestępczość kobiet we współczesnej Polsce w aspekcie karno-wykonawczym
10.30 – 11.00 PRZERWA KAWOWA
6
11.00 – 11.10 mgr Agnieszka Rodak, Uniwersytet Opolski, Tatuaż więzienny w środowisku
inkarcerowanych kobiet
11.10 – 11.20 dr Anna Glińska-Lachowicz, Uniwersytet Opolski, Terapia tańcem jako element
oddziaływań resocjalizacyjnych – doniesienie z realizacji projektu WYSPA dla grupy osadzonych
kobiet w Areszcie Śledczym w Opolu
Sekcja III. ODDZIAŁYWANIA PENITENCJARNE W TEORII I PRAKTYCE
(SALA KONFERENCYJNA – CZĘŚĆ B)
Przewodniczący: prof. UG, dr hab. Opora Robert, ppłk Jacek Bieszczad
9.00 – 9.20 prof. UG, dr hab. Opora Robert, Uniwersytet Gdański, Proces wdrażania programu
resocjalizacyjnego a jego efektywność
9.20 – 9.30 por. Agnieszka Kowalczyk, Areszt Śledczy w Lublinie (OISW Lublin), Programy
resocjalizacyjne – mit czy szansa na lepszą rzeczywistość?
9.30 – 9.40 dr Anna Kieszkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Nadzieja,
sprawiedliwość i zadośćuczynienie w percepcji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
a indywidualizacja oddziaływań w resocjalizacji penitencjarnej
9.40 – 9.50 dr Jolanta Malina, Mediator przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, Mediacje w zakładzie
karnym – alternatywną formą oddziaływań resocjalizacyjnych
9.50 – 10.00 dr Krzysztof Dziedzic, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Praktyczny wymiar
programów resocjalizacyjnych realizowanych w Zakładzie Karnym w Kłodzku
10.00 – 10.10 mgr Kamila Wawrzycka, Uniwersytet Wrocławski, Rola partnerki życiowej w procesie
wykonywania kary pozbawienia wolności wobec więźniów
10.10 – 10.20 Klaudia Maślanka, Sergiusz Pryga, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu,
Odnaleźć swoje miejsce w rodzinie – program readaptacji osadzonych
10.20 – 10.30 ppor. Artur Farat, OISW Kraków (OISW Kraków), Problematyka oddziaływań
penitencjarnych poprzez pracę na przykładzie jednostek okręgu krakowskiego
10.30 – 11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00 – 11.10 PhDr. Peter Papšo, PhD., Uniwersytet w Bańskiej-Bystrzycy, Problemy zatrudniania
osób opuszczających zakład karny po odbyciu kary pozbawienia wolności
11.10 – 11.20 PhDr. Igor Hendrych, Uniwersytet w Opawie, System edukacji w więzieniu w Czechach
11.20 – 11.30 Aleksandra Ślaska, Marta Czerwińska, Uniwersytet Warszawski, Zajęcia kulturalnooświatowe i wolontariat w zakładach karnych w ocenie warszawskich więźniów
11.30 – 11.40 por. Adam Szymura, Areszt Śledczy w Gliwicach (OISW Katowice), Teatr jako forma
uniwersalnej, zindywidualizowanej i twórczej resocjalizacji
7
11.40 – 11.50 mł. chor. Elżbieta Burdzań, Areszt Śledczy w Lublinie (OISW Lublin), Oddziaływania
resocjalizacyjne poprzez religię
11.50 – 12.00 por. Filip Skubel, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu, Programy
readaptacji społecznej szansą powrotu do społeczeństwa, na przykładzie funkcjonowania jednostek
okręgu poznańskiego
12.00 – 12.10 mgr Krzysztof Dziadkiewicz, Sąd Rejonowy w Żarach, Dozór elektroniczny – sukces czy
porażka? Raport z badań
12.10 – 12.20 dr Monika Urbanek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Metody
resocjalizacyjne stosowane w polskim, czeskim i słowackim systemie penitencjarnym
12.20 – 12.30 prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D., JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., Mgr. Zuzana
Truhlářová, Ph.D., Uniwersytet w Hradec Kralowe, Praca socjalna z rodzinami osób odbywających
karę pozbawienia wolności
12.30 – 12.40 PhDr. Martin Smutek, Ph.D., Uniwersytet w Hradec Kralowe, Wdrażanie programów
socjalnych – realizacja a podstawowe cele programów
Sekcja IV. PRZYGOTOWANIE I WSPARCIE KADRY PENITENCJARNEJ
(SALA BANKIETOWA)
Przewodniczący: prof. UO, dr hab. Tadeusz Cielecki, płk Wiktor Głowiak
9.00 – 9.20 prof. UO, dr hab. Tadeusz Cielecki, Uniwersytet Opolski, Drogi i bezdroża polityki
kryminalnej, karnej i penitencjarnej
9.20 – 9.30 PhD. Lyudmyla Dubchak, dr. hab. Lyudmyla Knodel, Instytut Służby Więziennej,
Stworzenie instytucji specjalistycznych szkolnictwa wyższego jako sposób profesjonalizacji Służby
Więziennej Ukrainy (przykład Instytutu Służby Więziennej)
9.30 – 9.40 ppłk Krzysztof Jędrzejak, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
Przygotowanie do oddziaływań wychowawczych na przykładzie szkolenia zawodowego tej grupy
funkcjonariuszy
9.40 – 9.50 mjr Adam Wasielewski, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
Potencjał kadr penitencjarnych w zakresie oddziaływań wychowawczych
9.50 – 10.00 prof. dr hab. Ałła Jaroszenko, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P.
Dragomanowa w Kijowie, Kształcenie profesjonalnej kadry dla systemu penitencjarnego w Ukrainie
10.00 – 10.10 Justyna Włodarczyk, Monika Markowska, Uniwersytet Warszawski, Asysta w
odbywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności jako jedna z form działalności uniwersyteckiej
Kliniki art. 42 Kkw
10.10 – 10.20 mgr Jolanta Pajda, Uniwersytet Jagielloński, Przygotowanie skazanych do opuszczenia
zakładu karnego w obliczu dysfunkcjonalności instytucji pomocowych w środowisku otwartym
8
10.20 – 10.30 Doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., PhDr. Marek Stachoň, PhD., Uniwersytet w BańskiejBystrzycy, Rola pracownika socjalnego w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej w Republice
Słowackiej
10.30 – 11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00 – 11.10 Mgr. Jan Hloušek, Bc. Kamila Sýkorová, Bc. Ivana Velčovská, DiS., Uniwersytet w
Hradec Kralowe, Kulturowe i organizacyjne aspekty podejmowania decyzji pracowników socjalnych
wobec młodzieży zagrożonej
13.00 – 13.30 ZŁOŻENIE SPRAWOZDAŃ Z SEKCJI ORAZ PODSUMOWANIE KONFERENCJI
13.30 – 14.30 OBIAD
15.00 ZAKOŃCZENIE
W RAMACH NOCLEGU W HOTELU FESTIVAL BEZPŁATNIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z BASENU ORAZ JACUZZI.
OFERTA W POSTACI SAUNY ORAZ SALI FITNESS PŁATNA INDYWIDUALNIE.
MAPKA LOKALIZACYJNA TRASY POMIĘDZY UNIWERSYTETEM OPOLSKIM A HOTELEM „FESTIVAL”
(ODLEGŁOŚĆ 900 METRÓW, 12 MINUT PIESZO, 3 MINUTY SAMOCHODEM)
9
10
Download

URZĄD MIASTA WĄBRzEżNo