"Kontrolsüz diyabet
uzuv kaybýna yol açar"
"Hattuþa'nýn arkeolojik
kazýsý için 400 yýl hedefi
çok uzun bir süre"
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi bilim etkinlikleri kapsamýnda Saðlýk
Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda 2. Diyabetik Ayak Sempozyumu düzenlendi. Etkinliðe
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Kamu Hastaneler Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Turgay
Happani ve Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Fahri Þahin ile çok sayý- SAYFA
da saðlýk çalýþaný katýldý. Sempozyum açýlýþýnda konuþma yapan 10’DA
Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, baþarýyla tamamlanan
ilk sempozyumdan edinilen kazanýmlarý özetledi...
30 EYLÜL
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
2014 SALI
Vali Ahmet Kara
"Kültür Öncelikli Kalkýnmada Kayseri
Modeli" temasýyla yapýlan Tarihi Kentler
Birliði Kayseri Buluþmasý'na katýlan Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Hattuþa'nýn tanýtýmý, Boðazkale'nin bir turizm
üsse haline gelmesi için Tarihi Kentler Birliði Danýþma Kurulu Baþkaný ve Çekül SAYFA
Vakfý Baþkaný Metin Sözen ile de görüþ- 6’DA
me yaptý.
40 KURUÞ
‘Demiryolu
önceliðim olacak’
Vali Ahmet Kara, artýk kiþi
kahramanlýðý döneminin
sona erdiðini ifade ederek, ekip
çalýþmasýnýn baþarýyý
getireceðini kaydetti.
Çorum Valiliði görevine dün
baþlayan Ahmet Kara,
açýklamalarda bulundu.
Çorum'a yararlý hizmetler
yapmaya çalýþacaklarýný dile
getiren Ahmet Kara, "Bu süreçte
herkesin yardýmýný bekliyoruz.
Ýnþallah hayýrlý hizmetler
yapacaðýz. Bu hizmetleri
yaparken eksiklik olabilir.
Bunlarý deðerlendiririz.
Hepinizin huzurunda söz
veriyorum, ihmalim
A
SAYF
olmayacaktýr. Ýþ
3’DE
disiplinine önem veren
biriyim.
Vedat Canbek
Kredi kullanýp
borcunu
ödeyemeyenlere
faiz affý
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat
Canbek, kooperatiften kredi kullanýp borcunu ödeyemeyen esnafa faiz affý müjdesi
verdi. Kredi borcu olanlarýn yapýlandýrma
imkanýndan yararlanmalarýný isteyen Canbek,
24 Eylül 2014 tarihi itibariyle Merkez Birliði'nce
uygulamaya konan bu düzenlemeye göre getirilen
yapýlandýrmadan
faydalanmak
isteyenlerin 31 Ekim 2014 Cuma günü
A
SAYF
mesai bitimine kadar müracaat etmeleri 3’DE
gerektiðini kaydetti.
En çok madencilik ve
taþ ocakçýlýðý sektörleri
iþçi bulamýyor
Sait Topoðlu uðurlandý
Yalçýn Kýlýç
Kýlýç'tan esnafa
borç yapýlandýrma
çaðrýsý
Torba
Yasa'nýn oda
aidatý, sosyal
güvenlik ve vergi
borçlarý için uygun
yapýlandýrmalar içerdiðini
belirten Yalçýn Kýlýç,
esnaf ve
A
SAYF
5’de
sanatkarlarýn bu
fýrsattan
yararlanmalarýný
istedi.
Mülki Amirler kararnamesi ile Uþak Vali Yardýmcýlýðýna
atanan Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Çorum'dan ayrýldý.
Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu için dün saat 09.00'da Valilik
önünde uðurlama programý düzenlendi. Vali Yardýmcýsý Topoðlu,
"Çorum'dan iyi izlenimlerle ayrýlýyorum. Ýzmir'den ilk geldiðim de
biraz zor olmuþtu. Gelirken üzüldük þimdi bir de giderken
üzülüyoruz. Tüm arkadaþlarla iyi bir çalýþma yaptýk.
YFA
Bilerek bilmeyerek kýrdýðýmýz üzdüðümüz kiþiler varsa S2A’DE
hepsinden özür diliyorum.
Alaca'ya vidanjör,
Laçin'e yol
süpürme aracý
a
Hitit Üniversitesi,
Kazakistan'da tanýtýldý
SAYFA 2’DE
KATÝD yönetiminden
OKA'ya ziyaret
Balon ve uçurtma uçurarak
‘saðlýklý yaþama'
dikkat çektiler
Karadeniz Turistik Ýþletmeciler Derneði Baþkaný Murat
Toktaþ ve Genel Sekreter Onur
Býyýklý turizm sektöründe daha
etkin olmak, sektörün paydaþlarý ile ortak projeler...
Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü,
"Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý"
etkinlikleri kapsamýnda, "Anne,
Baba ve Çocuklarla Yürüyoruz"
konulu balon-uçurtma etkinliði
düzenledi.
SAYFA 7’DE
SAYFA 7’DE
Zafer Eyvaz
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel yönetimlere çevre destekleri kapsamýnda Alaca
Belediyesine
vidanjör
kamyonu,
Laçin
Belediyesine de yol süpürme aracý verilecek.Araçlarýn
müjdesini veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, "Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve
AYFA
temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik S6’DA
Bakanlýðýmýzýn yerel yönetimlerimize destekleri devam etmektedir.
ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer
Eyvaz, 2014 yýlý 1. Dönem
Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý'nýn tamamlandýðýný belirtti.
Zafer Eyvaz konu hakkýnda
yaptýðý açýklamada araþtýrmanýn
sonuçlarýna deðindi.Ýstihdamýn
artýrýlmasý ve iþsizliðin
azaltýlmasýnýn, eðitiYFA
min iþgücü talebine SA7’de
duyarlýlýðýnýn artýrýlmasýna...
Mikroskop
' Helal ile haram kazanç
arasýndaki fark!'
Gülsün Mert
Cansu-yu
SAYFA 6’DA
TEK
YILDIZ
2
30 EYLÜL
Koçaklar Tarým makineleri
Ön Muhasebe
Elemaný arýyor
HABER
2014 SALI
Sait Topoðlu uðurlandý
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Bünyemizde istihdam edilmek üzere
LKS LOGO Programýný bilen,
Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de
tecrübeli eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur. Koçaklar Tarým Makineleri
Adres:Akþemseddin Caddesi
No:20 ( Terminal civarý)
Tel: 0532 684 43 14
2
:
:
:
:
:
:
05:02
06:28
12:37
15:54
18:34
19:53
30.09.2014
Kanûnî Sultan Süleyman Hânýn
taht'a çýkmasý (1520) Azerbaycan'ýn baðýmsýzlýðý
(1991) - Turnageçimi Fýrtýnasý
Sözü ve hareketleri ile sana Allahü teâlâyý ve
âhýreti hatýrlatmayan kimse ile arkadaþ olma!
Ýbni Atâullah "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
Mülki Amirler kararnamesi
ile Uþak Vali Yardýmcýlýðýna
atanan Vali Yardýmcýsý Sait
Topoðlu, Çorum'dan ayrýldý.
Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu için
dün saat 09.00'da Valilik önünde
uðurlama programý düzenlendi.
Vali
Yardýmcýsý
Topoðlu,
"Çorum'dan iyi izlenimlerle ayrýlýyorum. Ýzmir'den ilk geldiðim de biraz
zor olmuþtu. Gelirken üzüldük þimdi
bir de giderken üzülüyoruz. Tüm
arkadaþlarla iyi bir çalýþma yaptýk.
Bilerek
bilmeyerek
kýrdýðýmýz
üzdüðümüz kiþiler varsa hepsinden
özür diliyorum. Haklarýný helal
etmelerini istiyorum. Uþak'ta her
zaman kapýmýz açýk" dedi. Yasin
YÜCEL
Bir pýnar baþý
Pýnarýn taþýna oturmuþ haným
Yanýna varýnca kaynadý kaným
Kimi gözlüyorsun söledim bacým
Allah bunu nede güzel yaratmýþ
Güzellerin kalem oynar karþýnda
Baktým endamýna on beþ yaþýnda
Aþýk olan düþer senin peþinde
Cenabýl allahým güzel yaratmýþ
Hitit Üniversitesi,
Kazakistan'da tanýtýldý
Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým
etkinliklerine önem veren Hitit Üniversitesi,
Kazakistan'ýn baþkenti Astana ve Almatý
þehirlerinde düzenlenen
Uluslararasý Eðitim
Fuarý'nda öðrencilerle
buluþtu. Gerçekleþtirilen
eðitim fuarýna Rektör
Danýþmaný/Mühendislik
Fakültesi öðretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nihan
Kaya, Basýn ve Halkla
Ýliþkiler Koordinatörü
Ýsmail Eker ve Halkla
Ýliþkiler Birimi personeli
Erdoðan Atmaca katýldý.
Uluslararasý arenada, eðitim ve araþtýrma
alanlarýnda karþýlýklý iþ birliðini arttýrmak adýna
Hitit Üniversitesi tarafýndan imzalanan pro-
Rýza Koçak
Ne duruyosun sen burada yalnýz
Eþin seni arar bulamaz
Eþin seni evde arar bulamaz
Buruya gelirler yatda yaramaz
Cenabýl allahým güzel yaratmýþ
tokoller kapsamýnda, bir
önceki eðitim yýlýnda
üniversitede öðrenim
gören yabancý uyruklu
Kazak öðrencilerinde
üniversite standýnda
görev alarak tanýtýma
katký saðladýlar.
Dünyanýn farklý
ülkelerinden gelen
üniversitelerin yaný sýra
Türkiye'den ve
Kazakistan'dan da
üniversitelerin katýldýðý fuarda, Yükseköðretim
Kurulu Baþkanlýðýnýn ve Baþbakanlýk Yurtdýþý
Türkler ve Akraba
Topluluklar
Baþkanlýðýnýn da
temsilcileri yer aldý.
Tercih edilirliðinin daha da artmasý için "Marka
Þehir, Dünya
Üniversitesi" sloganýyla eðitimde
uluslararasýlaþmaya
büyük önem veren
Hitit Üniversitesi,
yerli ve yabancý birçok üniversitenin katýlýmý ile
gerçekleþtirilen Uluslararasý Eðitim Fuarý'nda
öðrencilerin ilgi odaðý oldu. Haber Servisi
Sallanýp geliyon çarþý pazardan
Allah esirgesin seni nazardan
Ne alýp neler satdýn pazardan
Allahým nede güzel yaratmýþ
Dolanýp geldinde çeme baþýna
Söyle baktým gerdanýna kaþýna
Ne güzel çiçek takmýþýn döþüne
Allahým nede güzel yaratmýþ
Kekili yüzüne kolye eylemiþ
Meskanný bilmiyorum nerde eðlemiþ
Eþin kimdir sende kimle evlendin
Cenabýl allahým güzel yaratmýþ
(Koçak Derki) güzellerin överim
Tatlý dille güler yüzü severim
Konuþur tanýþýr sohbet ederim
Cenabýl allahým güzel yaratmýþ
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2781
2,8948
STERLiN 3,7007
JPY YENi 2,0838
2,2786
2,8958
3,7034
2,0844
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
ALBAYRAK ECZANESÝ TEL:227 77 62 ÝLÝM YAYMA
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
CEMÝYETÝ KARÞISI
ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ TEL: 225 03 49
BAHABEY CAD. NO:156/34 - BAÐLARA GÝDEN YOL ÜZERÝ
-Önemli Telefonlar-
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2896 30 EYLÜL 2014 SALI
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
30 EYLÜL
2014 SALI
HABER
3
Vali Ahmet Kara
göreve baþladý
Son Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliðine
atanan Ahmet Kara dün göreve baþladý.
Ahmet Kara için Valilik önünde saat 11.00'da
karþýlama programý düzenlendi.
Karþýlamaya Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali
Yardýmcýsý Fikret Zaman, Garnizon Komutaný Jn. Albay
Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve
diðer protokol üyeleri katýldý.
Vali Ahmet Kara, Valiliðe geliþinde çiçeklerle karþýlandý. Kendini karþýlamaya gelen protokol üyeleri ile
tanýþan Vali Ahmet Kara, daha sonra makamýna geçerek
burada gazetecilere açýklamalarda bulundu.
Basýn mensuplarýnýn da kamu hizmeti yaptýklarýný
ifade ederek, "Basýn mensuplarýyla her ay görüþ alýþveriþi yapacaðýz. Ýnþallah güzel hizmetler üreteceðiz. Bu
süreçte herkesin yardýmýný bekliyoruz" dedi.
AHMET KARA KÝMDÝR?
Ahmet Kara 1953 yýlýnda Erzincan'da doðdu. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat ve Maliye
Bölümünden 1977 yýlýnda mezun oldu. Edirne Ýl Maiyet
memurluðu, Sarýgöl, Uludere, Kurucaþile kaymakam
vekillikleri, Akdaðmadeni kaymakamlýðý ve belediye
baþkanlýðý, Adýyaman Ýl Hukuk Ýþleri Müdürlüðü, Hýnýs,
Çal kaymakamlýklarý, Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye
Müfettiþliði, Mülkiye Baþmüfettiþliði, Baþbakanlýk
Baþmüþavirliði, vekaleten Müsteþar Yardýmcýlýðý, Ankara
Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýlýðý,
Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðý yaptý.
11 Haziran 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararý ile
Kars Ýline Vali olarak atandý. 3 Aðustos 2012 tarihli Resmi
Gazete'de yayýmlanan valiler kararnamesi ile merkeze
atandý. 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu müþterek kararname ile Çorum Valiliðine atandý. Evli ve 2 çocuk babasý.
Fatih AKBAÞ
"Demiryolu
önceliðim olacak"
Ahmet Kara
Vali Ahmet Kara, artýk
kiþi kahramanlýðý döneminin
sona erdiðini ifade ederek, ekip
çalýþmasýnýn baþarýyý getireceðini
kaydetti.
Çorum Valiliði görevine dün
baþlayan Ahmet Kara, açýklamalarda bulundu.
Çorum'a yararlý hizmetler yapmaya çalýþacaklarýný dile getiren
Ahmet Kara, "Bu süreçte herkesin
yardýmýný bekliyoruz. Ýnþallah
hayýrlý hizmetler yapacaðýz. Bu
hizmetleri yaparken eksiklik olabilir. Bunlarý deðerlendiririz.
Hepinizin huzurunda söz veriyorum, ihmalim olmayacaktýr. Ýþ
disiplinine önem veren biriyim.
Bunla ilgili konularý bürokrat
arkadaþlarýmla konuþacaðým.
Kara,
1980
yýlýnda
Sungurlu'da müfettiþ olarak
görev yaptýðýný ve bu süre
içerisinde Çorum'un sosyal
yapýsýný tanýma fýrsatý bulduðunu
kaydetti.
Demiryolunun
Çorum
ekonomisi için ne kadar önemli
olduðunu bildiðini dile getiren
Kara, Demiryolunun ilgileneceði
konularýn baþýnda geldiðini de
söyledi.Vali Kara ilk ziyaretini ise
30 Eylül Salý günü Ýskilip ilçesine
yapacaðýný ve geçirdiði trafik
kazasý sonrasýnda 3 arkadaþý ile
þehit olan polis memuru Fatih
Saðýr'ýn ailesi ve mezarýný ziyaret
edeceðini açýkladý. Fatih AKBAÞ
Kredi kullanýp borcunu
ödeyemeyenlere faiz affý
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, kooperatiften
kredi kullanýp borcunu ödeyemeyen esnafa
faiz affý müjdesi verdi.
Kredi borcu olanlarýn yapýlandýrma
imkanýndan yararlanmalarýný isteyen Canbek,
24 Eylül 2014 tarihi itibariyle Merkez Birliði'nce
uygulamaya konan bu düzenlemeye göre getirilen yapýlandýrmadan faydalanmak
isteyenlerin 31 Ekim 2014 Cuma
günü mesai bitimine kadar müracaat
etmeleri gerektiðini kaydetti.
Vedat Canbek, borçlarýný
ödeyemeyen ve ödeme güçlüðü
çeken esnaf ve sanatkarlara
kolaylýk saðlanmasý amacýyla kredi faizlerinin yapýlandýrýlmasý ile ilgili karara varýlan yapýlandýrmadan,kredi borcu 30
Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce kooperatif tak-
ibine intikal eden icra takibi baþlatýlmýþ olsun veya olmasýn
esnaf ve sanatkarlarýn 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai
bitimine kadar kooperatife baþvurmalarý halinde bu haktan
yararlanabileceklerini ifade etti.Borcun peþin ödenmesi
durumunda temerrüt faizinin tamamýnýn silineceðini
aktaran Canbek, 6 ay taksit talep edenlere yüzde 6, 12
aya kadar yüzde 12, 18 aya kadar da yüzde 18 faiz oraný
üzerinden taksitlendirme yapýlacaðýný söyledi.
Yapýlandýrma ile ilgili daha geniþ bilgi
almak ve borcunu ödemek isteyen esnaf ve
sanatkarlarýn son günü beklemeden
biran önce kooperatiflerine uðramalarýný isteyen Vedat Canbek, kredi
Vedat Canbek
borcu olanlarýn yapýlandýrma fýrsatýný
kaçýrmamalarý çaðrýsýný yineledi.
Canbek ayrýca yaklaþan Kurban Bayramý dolayýsýyla tüm
esnaf ve sanatkarlarýn bayramýný kutlayarak, hayýrlý iþler ve
bol kazanç diledi. Haber Servisi
Darüþþafaka'da
eðitim görecekler
Türkiye'nin en köklü eðitim
kurumlarý arasýnda yer alan ve 151
yýldýr "Eðitimde Fýrsat Eþitliði" misyonuyla annesi veya babasý hayatta olmayan,
maddi olanaklarý yetersiz, yetenekli çocuklara kaliteli eðitim fýrsatý sunan Darüþþafaka,
bu yýl da Türkiye'nin farklý illerinden baþarýlý
öðrencilere kapýlarýný açtý. Türkiye Ýþ
Bankasý'nýn Darüþþafaka ile birlikte yürüttüðü, Türkiye'nin en uzun soluklu ve katma
deðeri yüksek eðitim projelerinden biri olan
81 Ýlden 81 Öðrenci kapsamýnda, her yýl 81
öðrencinin Darüþþafaka'daki bütün masraflarý banka tarafýndan karþýlanýyor.Bu yýl
Çorum'dan sýnava girerek baþarý gösteren ve
Darüþþafaka'da okumaya hak kazanan
öðrenciler Emre Yaman ve Eren Yaman
oldu. Çorum'un gururu olan baþarýlý öðrencilerin Darüþþafaka'daki eðitim hayatlarý
boyunca tüm giderleri Ýþ Bankasý tarafýndan
karþýlanacak. 7. yýlýna giren 81 Ýlden 81
Öðrenci projesinde okuttuðu öðrenci sayýsý
460'a ulaþan Ýþ Bankasý, üniversiteye devam
eden Darüþþafakalý öðrencilere de destek
olmayý sürdürecek. Öðrencilerine kaliteli
eðitim, sosyal geliþim ve sýcak bir yuva
ortamý
saðlamayý
hedefleyen
Darüþþafaka'da okuyan öðrenciler 6. sýnýftan
itibaren Ýngilizce dil eðitimlerinin yaný sýra
Fransýzca veya Almanca'yý seçerek ikinci bir
yabancý dil de öðreniyor. Çocuklarýn sosyal
geliþimine de büyük önem verilen
Darüþþafaka'da her öðrenci bir enstrüman
çalýyor ve bir spor dalý ile ilgileniyor.
Projenin baþladýðý 2008-2009 öðretim
yýlýnda Darüþþafaka'da 4. sýnýfa baþlayan
öðrencilerin üniversiteden mezun olacaklarý
yýla kadar Ýþ Bankasý'nýn desteklediði öðrenci sayýsý 1.000'i aþacak, ayrýlan kaynak ise
100 milyon dolara ulaþacak. Haber Servisi
ÇKS kaydýnda son gün
1 Ekim Çarþamba
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Çiftçi Kayýt
Sisteminde (ÇKS) bu yýl hem 2014, hem de
2015 yýlý kayýtlarýnýn yapýlacaðýný bildirerek,
"2014 ÇKS kaydýnda son gün 1Ekim
Çarþamba. Çiftçilerimizin, maðduriyet
yaþamamalarý için 2014 ÇKS baþvurularýný
1 Ekim 2014 Çarþamba günü mesai saati
bitimine kadar yaptýrmalarý gerekiyor"
dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn, 29
Aðustos 2014 tarihinde sona eren ÇKS
baþvurularýyla ilgili süreyi, 1 Ekim 2014
Çarþamba tarihine kadar uzattýðýný hatýrlattý. Yoðunluk yaþanma ihtimali göz önünde
bulundurularak çiftçilerin bir an önce ÇKS
kayýtlarýný yaptýrmalarý gerektiðini vurgulayan Bayraktar, üreticilerin bu yýla mahsus
iki ÇKS baþvurusu yapacaðý konusunda da
uyardý.
-HEM 2014 HEM DE 2015 ÇKS
BAÞVURULARI YAPILACAKYeni ÇKS yönetmeliðine göre, üreticilerin bu yýl hem 2014, hem de 2015 yýlý ÇKS
baþvurularýný yaptýracaklarýna dikkati çeken
Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Daha önce, ÇKS için çiftçi müracaatlarýnýn yýl sonuna kadar sürmesi nedeniyle
ortaya çýkan alýþkanlýklarýndan dolayý bazý
çiftçilerin süre uzatýmlarýna raðmen halen
2014 üretim yýlý ÇKS müracaatlarýný baþvuru süresi içinde yapamadýklarýný görüyoruz.
2014 ÇKS kaydýnda son gün 1Ekim
Çarþamba. Çiftçilerimizin, maðduriyet
yaþamamalarý için 2014 ÇKS baþvurularýný
1 Ekim 2014 Çarþamba günü mesai saati
bitimine kadar yaptýrmalarý gerekiyor.
Üreticilerimiz olasý sýkýþýklýklarý düþünerek,
son gününü beklemeden Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn il ve ilçe
müdürlüklerine müracaat edip bir an önce
2014 yýlý ÇKS baþvurusunu yaptýrmalarýnda
fayda var." Bayraktar, tarýmsal desteklerden
yararlanabilmek için ÇKS baþvurularýnýn
yapýlmasý zorunluluðu bulunduðunu, bu
nedenle
ÇKS
kayýtlarýnýn
ihmal
edilmemesinin büyük önem taþýdýðýný
bildirdi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
30 EYLÜL
2014 SALI
HABER
Saðlýk-Sen taleplerini
Davutoðlu'na sundu
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmsý
Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen Genel Merkezi tarafýndan Baþbakan
Ahmet Davutoðlu'na sunulan talepler hakkýnda açýklama yaptý.
Lafcý Baþbakan Davutoðlu'na sunduklarý talepler hakkýnda þu bilgileri verdi:
Saðlýk Çalýþanlarýnýn Yýpranma Payý (Fiili Hizmet Zammý)
Kapsamýna Alýnmasý; Konfederasyonumuza baðlý ve Saðlýk ve Sosyal
Hizmet Kolu'nun yetkili sendikasý Saðlýk-Sen'in 13 Mayýs 2014 tarihinde gerçekleþtirdiði "Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý" programýnda, saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammýndan yararlananlar
kapsamýna alýnmasý talep edilmiþtir. O tarihte 61. Hükümetin
Baþbakaný olarak programa teþrif eden Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip ERDOÐAN, saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammý (yýpranma
payý) talebini olumlu karþýlamýþ ve yeni yasama yýlýna yetiþecek þekilde
saðlýk çalýþanlarýna her 5 yýl için 1 yýl fiili hizmet zammý verilmesi
konusunda hazýrlýk yapýlmasý için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Sn. Faruk ÇELÝK'i talimatlandýrmýþtýr. Yasama yýlýnýn 1 Ekim 2014 tarihinde baþlayacak olmasý durumu da dikkate alýnarak, saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammýndan yararlanmasý konusunda bizzat
Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan verilen sözün
kazanýma dönüþmesi için gerekli yasal düzenlemenin hazýrlanmasý ve
konuyla ilgili olarak Saðlýk-Sen'in görüþlerinin alýnmasý uygun olacaktýr. Kamu Görevlilerine Yönelik Lisans Tamamlama Programlarý
Açýlmasý; Kamu personel sistemimiz içerisinde azýmsanmayacak sayýda ön lisans mezunu kamu görevlisi bulunmaktadýr. Geçmiþten
günümüze birçok bakanlýk, kamu kurum ve kuruluþu, kendi personeline yönelik lisans tamamlama programý düzenlenmesi yönünde
faaliyet gerçekleþtirmiþ ve olumlu
sonuçlar
almýþtýr.
Üniversite
sayýsýnýn artmýþ olmasý ve her ilimizde üniversite bulunmasý gibi
durumlar dikkate alýnarak merkezi
nitelikte
bir
koordinasyon
çerçevesinde, kamu görevlilerinin
bakanlýk/kurum/kuruluþ
ayýrýmý
olmaksýzýn bir bütünlük içerisinde
lisans tamamlama programlarý
aracýlýðýyla, yükseköðretim hizmetlerinin olaðan iþleyiþine etki etmeksizin lisans mezunu olma fýrsatý
sunulabilir. Bu çerçevede, ilgili
kamu kurum ve kuruluþlarý ile yetkili sendikalarýn görüþ ve önerilerini
de almak suretiyle Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, YÖK ve
Devlet Personel Baþkanlýðý'nýn ortak yürüteceði çalýþma ile lisans
tamamlama programlarý düzenlenmesine yönelik ivedi bir süreç
iþletilmesi, kamu hizmetlerine yönelik etkinlik ve verimlilik unsurlarý
ile kamu görevlilerinin liyakatine olumlu katký saðlayacaktýr. SaðlýkSen'in "Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý" programýnda - o dönem
61. Hükümetin Baþbakaný olan- Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan saðlýk
çalýþanlarýna yönelik lisans tamamlama programý açýlmasý talimatý verildiði de göz önüne alýnmak suretiyle; ön lisans mezunu kamu
görevlilerine, mezun olduklarý ön lisans programlarý ile yürüttükleri
görev ve kadro unvanlarý birlikte deðerlendirilmek suretiyle lisans
düzeyinde yükseköðretim programý mezunu olma fýrsatý sunacak
lisans tamamlama programý açýlmasý uygun olacaktýr. Saðlýk kurumlarýnda kreþ açýlmasýnýn zorunlu olmasý; 24 saat saðlýk hizmeti sunan
saðlýk çalýþanlarý, çocuklarýnýn bakýmý konusunda ciddi sorunlar yaþamaktadýr. Özellikle büyük þehirlerde, eþi de saðlýk çalýþaný olan ve
çocuklarýna bakacak bir yakýný bulunmayanlar için, her saðlýk kuruluþunda kreþ açýlmasýnýn zorunlu hale getirilmesi, 24 saat esasýyla
hizmet veren kuruluþlarda ise kreþlerin de 24 saat açýk olmasý gerekmektedir. Bu yöndeki talebimizin Cumhurbaþkanýmýz Sayýn
Erdoðan'ýn kabul edilmesinin ardýndan, Saðlýk Bakanlýðý, geçtiðimiz
haftalarda kreþ açýlmasýna yönelik bir genelge yayýnlamýþtýr. Ancak,
sürecin hýzlandýrýlmasý, süre konulmamasý ve mevcut kreþlerin 24 saat
açýk kalmasý konusunda gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý gerekmektedir.
Ek ödemenin emekliliðe yansýtýlmasý; Saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarý,
diðer meslek gruplarýna göre az olmasýna karþýn, ek ödeme (döner sermaye) ile maaþlarýn artýrýlmasý yoluna gidilmektedir. Ancak, ek
ödemelerin emekliliðe yansýtýlmamasý, saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetine yol açmaktadýr. Saðlýk çalýþanlarý emekli olduklarýnda,
aldýklarý toplam maaþ yerine, ek ödemesiz maaþlarý üzerinden emekli
maaþý alacaklar ve büyük bir kayýp yaþayacaktýr. Bu maðduriyetin
giderilmesi için, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý gerekmektedir.
Görevde yükselme ve unvan deðiþiklið sýnavý açýlmasý; Saðlýk
Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile üniversite hastanelerinde görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý uzun bir
süredir yapýlmamaktadýr. Bu boþalan kadrolara yeni atamalarýn yapýlamamasý ve yeterli hizmetin sunulamamasý sonuçlarýný ortaya çýkarmaktadýr. Ayrýca alýnan kariyer eðitimi sonucu oluþan birikim,
sýnavlarýn yapýlmamasý sebebiyle hizmete yansýmamaktadýr. Bunun
yaný sýra, Saðlýk Bakanlýðý'nda
görevde yükselme ve unvan
deðiþikliðini kazanmasýna karþýn
VHKÝ kadrosuna atamasý yapýlmayan 2351 kiþinin atamasýnýn
yapýlmasý, yaþanan maðduriyeti
giderecektir.
Vekil
ebe
hemþirelerle, kamu görevlisi
olmayan aile saðlýðý merkezi
çalýþanlarýna kadro verilmesi;
Sözleþmeli personelin kadroya
geçirilmesi sürecinde vekil ebe
hemþirelerden süre sýnýrlamasýna
takýlanlarýn yaþadýðý kadro soruHacý Nuri Lafcý nunun çözülmesi, sayýlarý çok
fazla
olmayan
bu
arkadaþlarýmýzýn maðduriyetlerini giderecektir. Ayrýca, kamu görevlisi
olmamasýna karþýn, Aile Saðlýðý Merkezleri'nde görev yapan saðlýk
çalýþanlarýnýn kadro beklentisinin karþýlanmasý da çalýþma barýþýna
katký sunacak, hizmet kalitesinin artmasýný saðlayacaktýr. Performans
sistemi yeniden düzenlenmeli; Saðlýk çalýþanlarýna verilen ek ödemeyi
belirlemede kullanýlan performans sistemi, uygulamada adaletsizlikleri beraberinde getirmektedir. Önceliðin sunulacak saðlýk hizmeti
olmasýna karþýn, performansýn ön plana çýkmasý gibi durumlarýn
ortaya çýkmamasý için, adaletli ve bütün saðlýk çalýþanlarýna hitap eden
yeni bir performans sistemi hayata geçirilmelidir. Yüzde 70 sabit,
yüzde 30'u performansa dayalý sistemin daha adaletli olacaðýný
düþünüyoruz."Haber Servisi
Özgür Eðitim Sen'den
ücretsiz ders kitabý tepkisi!
Özgür Eðitim Sen Baþkan Yardýmcýsý Barbaros Hýz,
Hükümetin 2003-2004 eðitim öðretim yýlýndan itibaren
okullarda ücretsiz ders kitabý daðýtmaya baþladýðýný ifade
ederek, "Kulaða hoþ gelen bu uygulamayla birlikte sorunlar
yumaðý da çýð gibi büyümeye baþladý. Öncelikle daðýtýmý yapýlan
ücretsiz ders kitaplarýnýn amacýna ne derece hizmet ettiði sorusu
maalesef biz eðitimciler dýþýnda kimsenin gündeminde olmadý.
Branþ ve sýnýflar bazýnda farklýlýklar arz etse de daðýtýlan ücretsiz
ders kitaplarý amaçlanan kazanýmlarý,
kazandýracak içerik ve etkinliklere
hizmet etmemektedir. TEOG sýnavlarýyla
farklý tür liselere yerleþen ve doðal olarak
farklý düzeyde olan tüm ülkedeki öðrencilerin ayný kitabý okumasý ne derece verimli olacaktýr?. Eðitim uygulayýcýlarý olan
biz öðretmenlerin malumudur ki gönderilen kitaplar düzey olarak üniversiteye
giriþ sýnavlarýnda sorulan sorular
düzeyinin çok altýndadýr. ( Sýfýr çeken lise
birincilerini hala hatýrlamaktayýz.) Bunun
sebebi birazda daðýtýlan-okutulan kitaplar deðil midir? Ortaya çýkan bu tablo
sonucu
öðretmenler
istemeyerek
yardýmcý kitaplar aldýrmaya yönlendirilmektedir" dedi.
Hemen hemen her okulda öðretmenlerin daðýtýlan ücretsiz kitaplarýn yetersiz
olduðunu bildiðini ve öðrencilerine yardýmcý ders kitaplarý
fasiküller aldýrdýðýný dile getiren Barbaros Hýz, "Buda öðrenciyi
sýnavlara hazýrlamak için duyulan kaygýnýn ürünüdür. Yakýn bir
tarihte rehberlik ve denetim baþkanlýðý bir genelge yayýnlayarak
yardýmcý ders kitaplarýnýn aldýrýlmamasý gerektiðini bildirmiþtir.(
Biz öðretmenlerde yardýmcý kitap aldýrmaya can atmýyoruz lakin
durum ortada.) Öðretmenine güvenmeyip kitap seçimini
merkezde yapan bakanlýk yine öðretmenini zor durumda býrakmaktadýr. Þimdi soruyorum bu öðrenciler üniversite sýnavlarýna
nasýl hazýrlanacaklar. Ders kitaplarý yeterli olacak mý?Bu soruya
'evet' demek için herhalde hiç derse girmemiþ üniversite sýnavý
görmemiþ olmak gerek. Birde kitaplarýn maliyet konusu vardýr.
Öyle ki bazý kitaplar. Ýþlevsel olmadýðýndan öðrenci tarafýndan
alýndýðý gün çöpe gitmektedir. Bu israfý nasýl önleyeceðiz. Akýllý
tahtalara geçtiðimiz þu günlerde tahtayla entegre eðitim materyalleri
hazýrlamýþ olan özel sektör bu iþte çok
baþarýlýdýr. Devlet ise çok hantal
kalmýþtýr. Bizim tavsiyemiz okullara
kitap göndermek yerine kitap bedeli
kadar kitap çeki gönderilmesidir.
Okulda zümre öðretmenlerince seçilecek kitaplar bu çekle alýnsýn. Velilerde
öðretmenlerde yardýmcý kitap, set,
fasikül derdinden kurtulsun ve gerçekten kitaplarýný bedava alsýnlar. Eleþtirel
bakýþ açýsý geliþtirmeye çalýþtýðýmýz
yeni nesiller maalesef bu yaklaþýmla
yetiþmeyecektir.Tüm
bireylerin
yapacaðý etkinlerin ve hatta metinler
(konular) iþlenirken bireylere sorulaBarbaros Hýz
cak sorularýn bile önceden belirlenip
eðitim ortamýnýn düzenlenmeye
çalýþýldýðý bu düzende okullar sadece torna tezgahý iþlevi görecektir. Tek tip ve tek renk.
Tabi tüm bu önerilerimizin ve dile getirdiðimiz sýkýntýlarýn
duyulabilmesi için "Biz yaptýk oldu çok da güzel oldu(!)" mantýðýndan vazgeçilmesi gerekmektedir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
BABA SÖZLER
16
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
"
Ey oðul;
Hayat acýmasýzdýr. Bazen madalya takýlmasý gereken insana
menfaat çakýþmasýnda halk tabiri ile kulp takarýz. Sonra da oturup oh diyerek bir güzel seyrine bakarýz.
"
Ey oðul;
Bir yere yolculuk yapacaðýn zaman biletini en az üç gün
önceden almaya veya ayýrttýrmaya çalýþ. Son ana býrakýrsan yer
bulamayabilirsin. Ama önceden tedbirini alýrsan hiç olmazsa
istediðin koltukta yolculuk yaparsýn.
"
Ey oðul;
Bir yere müracaat edeceðin zaman istenilen belgeleri tek tek
kontrol edip dosyana koy. En basiti diplomayý götürüp te
fotokopisini yanýnda bulundurmazsan, istendiði zaman resmi
kurumda çektireceðim diye oda oda dolaþýrsýn. Memurlar da
seni dýþarýya yönlendirirlerse çektirip gelmek için hem zaman
kaybýn olur hem de uzun sýra varsa sýraný kaybedersin.(Öðretmen atama tercihlerinde görüldüðü gibi)
"
Ey oðul;
Tanýmadýðýn bir kurumda basit iþleri aracý koymadan yaptýrmak istiyorsan, birazcýk toplumun içine gir. Tatlý dilli ol. Edebi
konuþ. Þöyle ki; kimlik fotokopisi çektirebilmek için koridorlarda saða sola bakýnarak yürükken, oradan bir amir çýkýp, ''Nereyi
arýyorsunuz'' diye? Sorunca, 'Yardýmcý olabilecek birini arýyorum ama siz de de o simayý görüyorum'' derseniz nefsini okþar
ve muhtemelen fotokopinizi bizzat o amir çektirir. Çünkü
tecrübeyle sabittir. Ýstersen dene.
"
Ey oðul;
Ýnsanlarýn sana karþý samimi olup olmadýðýný öðrenmek
istiyorsan, sana teklif edilen iþlerini yapamadýðýnda uzaktan
takip et. Sana karþý tutumlarýnda bir deðiþiklik olmamýþsa samimi demektir. Onlar için elinden geleni yapmaya çalýþ. Yok eðer
bir çýrpýda silinmiþsen, sana olan sevgileri menfaattarý kadar
demektir.
"
Ey oðul;
Önceden kýzlarýmýzý, oðlanlarýmýzý evlendireceðimiz zaman
baþta ebeleri- dedeleri olmak üzere aile büyüklerinin fikri
alýnýrdý. Þimdi artýk komþulardan bile sonra duyuyorlar. Sen
yine de usulen de olsa fikirlerini almaya çalýþ oðul. Olur ya
onlarýn da belki bir cümle ile katkýsý olur.
"
Ey oðul;
Eskiden kumaþ fabrikalarý daha çok kumaþ satýyordu. Çünkü
annelerimiz, ablalarýmýz, kýzlarýmýz bedeninin her tarafýný örtmeye çalýþtýðýndan kumaþ daha çok kullanýlýrdý. Ama þimdi gün
geçtikçe satýþlar her halde düþer. Neden dersen, çünkü annelerimiz, ablalarýmýz, kýzlarýmýz daha az kumaþ kullanmayý tercih
etmeye baþladýlar. Dolaysýyla ben görmem ama sen 50-60 sene
sonra fabrikalar iflas ederse þaþýrma.
"
Ey oðul,
Eskiden özel de veya devlette iþe baþlayýnca ilk maaþla
yatýrým olsun, ne olur ne olmaz diye hemen kuyumcuya gidilir,
bir çeyrek veya bir cumhuriyet altýný alýnýr muhafazasý annemize
teslim edilirdi. Þimdi ki nesil ise ise daha maaþýný almadan kredi
kartýyla hemen cep telefonu deðiþtiriliyor. Tasarruf eden
nesillerden - israf eden nesillere doðru hýzla ilerliyoruz. Sen yine
ifrattan ve tefritten kaçýnmaya devam et oðul.
"
Ey oðul;
'Ýnsanlarla öyle geçininiz ki ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn' demiþ Hz Ali. Ölümünde dostlarýn nasýl olsa
aðlar, sen düþmanlarýný aðlatabilecek þekilde insanlarla geçinmeye çalýþ.
* ÖÐRETMENÝME VEFA-25: Osmancýk ÝHL (1980) emekli
öðretmenlerinden Nafiz BAÞARAN hocamýzý saygýyla yâd ediyorum. (yazara öneri - eleþtiri: 536 5681141)
KATÝD yönetiminden
OKA'ya ziyaret
Karadeniz Turistik Ýþletmeciler Derneði Baþkaný Murat Toktaþ ve Genel Sekreter Onur Býyýklý turizm sektöründe daha etkin
olmak, sektörün paydaþlarý ile ortak projeler üretmek ve ortak
hareket etme kapsamýnda Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)
Genel Sekreteri Mevlüt Özen'i ziyaret etti. Ziyarette OKA'nýn turizm
ile ilgili çalýþmalarýna profesyonellerden oluþan bir stk olan KATÝD'in
nasýl destek verebileceði konusu görüþüldü ve OKA'nýn faaliyetleri
hakkýnda bilgi alýndý. KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, "OKA birçok
sektöre olduðu gibi bölgemizin turizm konusunda kalkýnmasýný ve
bölgeler arasý dengeyi saðlamak için Genel Sekreter Mevlüt Özen
önderliðinde ciddi çalýþmalar yaptý. Bizde yeni faaliyete baþlayan
Otelciler Federasyonu TÜROFED bölge derneði olarak OKA'nýn çalýþmalarýna gönüllü destek olmak istiyoruz" dedi. OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise "Projelerimizin daha hýzlý hedefe ulaþmasý için
stk'larýn desteklerine ihtiyacýmýz var. Sizler gibi profesyonel stk'larýn
kendi konularýnda yapýlan çalýþmalarda aktif rol almasýný önemsiyoruz. Bu kapsamda turizm konulu çalýþmalarda KATÝD'in bizlere katký saðlayacaðýný düþünüyorum. Amacýmýz güzel bir iþbirliði ile projelerin verimi arttýrmak" þeklinde kaydetti.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
30 EYLÜL
2014 SALI
HABER
5
Ece Banyo Yönetiminde
yeni görevlendirmeler
Yapý sektörünün lider kuruluþu Ece Holding'e baðlý Ece Banyo Ömer Türker ise, Mali Ýþler, Satýnalma, Ýnsan Kaynaklarý ve Ýhracat
üst yönetiminde yeni atamalar gerçekleþtirildi. Levent Karacabay, bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine getirildi.
Ahmet Çenesiz ve Ömer
Ece Holding'in teknoloji firmasý
Türker Genel Müdür yardýmcýsý
Genitec'in Genel Müdür Yardýmcýsý Ahmet
olarak atandýlar.
Çenesiz ise ayný zamanda Teknoloji ve
Yapý sektörünün dünya lideri
Enerjiden Sorumlu Ece Banyo Genel Müdür
markalarý Ideal Standard'ýn Türkiye
Yardýmcýlýðý görevini de yürütecek.
LEVENT KARACABAY
operasyonlarýný
ve
Isvea'yý
bünyesinde
bulunduran
Ece
Orta Doðu Teknik Üniversitesi Metalurji
Holding'in, pazar payý açýsýndan
Mühendisliði mezunu olan Levent
Türkiye'nin ilk üç markasýndan biri
Karacabay, seramik sektörünün önde gelen
olan amiral gemisi Ece Banyo üst
firmalarýnda çeþitli pozisyonlarda görev
yönetiminde 3 yeni atama birden
alýrken; yurt dýþýnda da birçok ülkede tesis
gerçekleþtirildi. Levent Karacabay
projelendirme çalýþmalarýnda bulundu.
Ece
Banyo
Genel
Müdür
1998-2001 yýlarý arasýnda Ýþletme Müdürü
Ömer
Yardýmcýlýðý'na atanýrken, Ýþletme
olarak görev yaptýðý Ece Banyo'nun yeniden
Türker
Müdürlüðü, Lojistik Müdürlüðü,
yapýlanmasý çerçevesinde oluþan organizaPersonel ve Ýdari Ýþler Þefliði ile Üresyonda Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini
tim
Planlama
Departmaný
yürütecek.
ÖMER TÜRKER
Karacabay'a baðlandý.
Ece Holding bünyesinde uzun yýllar farklý görevlerde bulunan
Profesyonel iþ hayatýna Ece ile baþlayan Ömer Türker, Ege Üniver-
Ömer
Türker
sitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme bölümünden mezun
oldu. Ayný zamanda Fransa'da Lille Devlet
Üniversitesinde de 1 yýl boyunca iþletme ve
ekonomi eðitimi aldý. Ömer Türker; Mali Ýþler,
Satýnalma, Ýnsan Kaynaklarý ve Ýhracat bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý
olarak çalýþmalarýna devam edecek.
Ahmet Çenesiz
Sabancý
Üniversitesinde
Endüstri
Mühendisliði eðitimini tamamlayan Ahmet
Çenesiz; Planlama Mühendisi olarak baþladýðý
Ece'de Üretim, Ar-Ge ve Kalite gibi farklý
departmanlarda Üst Yönetim Temsilcisi ve Ýcra
Kurulu Üyesi sýfatýyla görevler aldý. Ahmet Çenesiz, Ece Holding'in banyo gereçleri kadar iddiAhmet
alý olduðu ve vitrifiye üretiminin saðladýðý bilgi
Çenesiz birikimi ile kurduðu anahtar teslim vitrifiye
seramik fabrikalarý üreten teknoloji ve makine
firmasý Genitec'in ve eþ zamanlý olarak Ece Banyo'nun Genel Müdür
Yardýmcýlýðý görevlerini üstlenecek. Haber Servisi
Kýlýç'tan esnafa borç
yapýlandýrma çaðrýsý
Torba Yasa'nýn oda aidatý, sosyal
güvenlik ve vergi borçlarý için uygun
yapýlandýrmalar içerdiðini belirten
Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn bu fýrsattan yararlanmalarýný istedi.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve
sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan
yararlanmalarýný istedi.
Torba
Yasa'nýn
vergi borçlarý, sosyal
güvenlik borçlarý ve
oda aidatlarý gibi birçok
alanda yeni düzenlemeler
getirdiðine
dikkat çeken Kýlýç, oda
aidatý borcu bulunan
esnaf
sanatkarlarýn
Kasým ayý sonuna
kadar
müracaat
etmeleri halinde, 11
Eylül 2014 tarihine
kadar ödenmemiþ aidat
borcu
faizlerinin
silineceðini ve yurt içi üretici fiyat endeksi
esas alýnarak borçlarýn yeniden yapýlandýrýlacaðýný kaydetti. Baþkan Kýlýç, "Bu
þekilde hesaplanan faiz tutarý, daha önce
hesaplanan ve silinen faizin tutarýndan
daha düþük olacak" dedi.
Yapýlandýrma sonrasý ilk taksitin 31
Aralýk 2014 tarihine kadar ödenmesi gerektiðini aktaran Yalçýn Kýlýç, "Borcun geri
kalan kýsmý ise 3'er aylýk dönemler halinde
8 eþit taksit olarak toplamda 24 ayda
ödenecektir. Ayrýca, ödemelerini peþin
olarak yapmak isteyen üyelerimize %10
oranýnda indirim de saðlanacaktýr. Bu
durumda üyemizin 11 Eylül tarihine kadar
ödemediði aidat borcunun mevcut faizi
silinecek, yurt içi üretici fiyat endeksi esas
alýnarak hesaplanan meblað üzerinden
yüzde 10 oranýnda indirim de yapýlacaktýr.
Borcunu peþin olarak ödemek isteyen
üyelerimizin, yýl sonuna kadar ödemelerini
yapmalarý gerekmektedir" diye konuþtu.
Aidat borcunun hesaplamasý için örnek
de veren Kýlýç, "Örneðin
üyemizin 11 Eylül tarihine kadar bin 500 lira
aidat borcu olduðunu
varsayalým. Bu borcun
bin lirasý ana para, 500
lirasý faizden oluþtuðunu
düþünelim.
Öncelikle bu üyenin 500
lira faiz borcu silinecek,
borç bin liraya düþecektir. Yani yeni hesaplama
bin
lira
anapara
üzerinden yapýlacaktýr.
Daha sonra bin liranýn
Yalçýn Kýlýç yurt içi üretici fiyat
endeksi esas alýnarak
yeni faizi belirlenecektir. Önceki faize göre
daha düþük olacak bu meblaðýn 100 lira
olduðunu varsayalým. Böylece üyenin
toplam borcu 1.500 lira yerine 1.100 lira
olacaktýr.
Üye bu borcu peþin öderse, 1.100 liranýn
yüzde 10'u kadar (110 lira) borçtan indirim
yapýlacaktýr. Yani üye peþin olarak yýl
sonuna kadar peþin olarak parasýný yatýrýrsa, 1.500 lira yerine 990 lira ödemiþ olacaktýr. Eðer taksitlendirme yapmayý düþünürse,
1.100 lirayý 3'er aylýk dönemler halinde 8
eþit taksit olarak toplamda 24 ayda ödeyebilecektir" ifadelerine yer verdi. Haber
Servisi
TSO'dan
iþletmelere
"elektronik defter"
eðitimi
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliði ile þirketlere 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren elektronik defter
tutma zorunluluðu getirilecek. Türkiye genelinde
yaklaþýk 20 bin þirketi kapsayacak olan bu uygulama ile ekonomiye 500 milyon lira katký yapýlmasý hedefleniyor. Çorum'da bulunan büyük ölçekli þirketlerin ise e-defter, e-fatura ve e-arþiv
uygulamasý ile birlikte aylýk 8 bin TL tasarruf saðlamasý bekleniyor.Elektronik defter ve fatura tutma zorunluluðu olan mükellefler; 04/12/2003 tarih ve 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yað lisansýna sahip olan iþletmeler, 2011 takvim yýlýnda bu iþletmelerden mal
alan mükellefler (31/12/2011 tarihli asgari 25 milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar,
06/06/2002 tarih ve 4760 sayýlý Özel Tüketim
Vergisi Kanunu kapsamýndaki listede yer alan iþletmelerin mallarýný imal, inþa veya ithal edenler,
2011 takvim yýlýnda bu iþletmelerden mal alan
mükellefler (31/12/2011 tarih itibariyle asgari 10
milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar) zorunluluk kapsamýnda yer aldýðý belirtildi. Vergi
denetimini de kolaylaþtýracak olan e-defter, e-fatura ve e-arþiv uygulamasý, þirketlerin süreçlerini
daha hýzlý yönetmesini saðlayacak. e-defter, efatura ve e-arþiv uygulamasý ile birlikte noter
tasdiki, kâðýt ve baský maliyetleri, depolama maliyeti, basým ve denetim sýrasýnda gereken iþ gücü gibi çok ciddi maliyet avantajlarý saðlamasý
hedefleniyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'da
üyelerini yeni uygulamaya hazýrlamak amacýyla
"e-defter, e-fatura ve e-arþiv tutma yasal zorunluluðu" konulu bir eðitim programý organize
edecek. 1 Ekim 2014 Çarþamba günü TSO meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan eðitim programýna konuþmacý olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi eðitmeni Ahmet
Arslan katýlacak.
Belediye Zabýta personeli
kan baðýþýnda bulundu
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan
ve Zabýta Müdürlüðü'nde görevli memurlar Kýzýlay Kan
Merkezi'nde kan baðýþýnda bulundu. Üç ayda bir düzenli bir þekilde kan veren Zabýta personeli yine örnek bir
davranýþa imza attý.
Gazi Caddesi'nde bulunan Kýzýlay Kan
Merkezi'nde gerekli testleri yaptýrdýktan sonra
kan veren Zabýta personeli, böylece kan baðýþý
kampanyasýna hem destek oldular hem de bu
kampanyaya dikkat çektiler.
Personeliyle birlikte kan baðýþýnda bulunan
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan da kan vermenin toplumsal bir sorumluluk olduðunu söyledi. Kan vermenin vücut
saðlýðý açýsýndan da önemli olduðuna dikkat
çeken Candan, "Kan vermek acil bir yardým
deðil, aslýnda bir alýþkanlýða dönüþmeli" dedi.
Bu anlayýþý personeline kazandýrmak için belirli
periyotlarla kan verdiklerini ifade eden Candan, kan
verebilecek durumda olan tüm Çorumlularý kan vererek
hayat kurtarmaya davet etti. Haber Servisi
THK'dan Kurban açýklamasý
Türk Hava Kurumu Çorum Þube Baþkaný
Recep Öztuna, yaklaþan Kurban Bayramý
nedeniyle bir basýn açýklamasý yaptý.
Devlet bütçesinden herhangi bir yardým almadan
halkýn verdiði kurban derisi, fitre,
zekat, baðýþ ve diðer ticari gelirleri
yine halkýn kullanýmýna sunan tek
kuruluþ olma özelliðini taþýyan
Türk Hava Kurumu'nun, 5
Aðustos 1925 tarihli Bakanlar
Kurulu kararý ile "Kamuya yararlý
dernek" statüsüne alýnmýþ ve izin
almadan
yardým
toplama
statüsünde bulunan derneklerden
sayýldýðýný belirten Öztuna, bu
kapsamda Türk Hava Kurumu
yardým toplama faaliyetlerini
yasalarýn verdiði yetki doðrultusunda önceki yýllarda olduðu
gibi bu yýlda gönüllülük esasýna
göre devam ettireceðini kaydetti.
Öztuna açýklamasýnda þu
ifadeleri kullandý:
"Türk Hava Kurumu, elde
edilen gelirlerin tamamýný kendi
faaliyetleri olan yangýn söndürme uçaklarý ile orman
yangýnlarýna havadan müdahale, hava ambulans
uçaklarý ile yaralý ve organ naklinde, gençlerimize
ücretsiz havacýlýk kurslarý açmada, hava yolu þirketlerine pilot yetiþtirmede, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile hava yolu þirketlerine kalifiye eleman yetiþtirmeye ve gençlerimize iþ imkaný saðlamaya, Hava Harp
okulu öðrencilerinin ilk
planör eðitimlerini vermeye, okullara kýrtasiye
malzemesi yardýmý yapmaktadýr.
Türk Hava Kurumu
Havacýlýk ve Uzay Üniversitesinde ülkemiz için uçak
yapýmýna baþlanmýþtýr. Bu
üniversitemizde þehit ve
gazi yakýnlarý ücretsiz
baþarýlý öðrenciler tam
burslu veya kademeli
burslu
olarak
eðitim
almaktadýrlar."
Öztuna ayrýca, gezici
ekiplerin kurban derisi
toplamaya devam edeRecep Öztuna ceðini, kurban derileri
alýnmayan vatandaþlarýn
Yunus Emre Ýþ Merkezi
Kat:1 No:109'da bulunan THK Þubesine býrakmalarýný
veya 0364 213 24 90 nolu telefonu aramalarýný belirtti.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
30 EYLÜL
2014 SALI
HABER
6
getiremiyor,
sonra
çocuklara hayatta baþarý
teknikleri anlatýyor ."
- "Babam iþe gidince
büyük aðabeyimiz onu
taklit ederdi, delik bir
çorapla
pantolonun
ceplerini çýkarýr, dört
kardeþi karþýsýna alýp
"Dürüst olun, evinize
haram lokma sokmayýn"
diye anlatýrken, biz de
gülerdik . Annem kýzardý,"Babanýzla alay
etmeyin. O, hem dürüst hem de
çalýþkandýr" derdi.
Yan evde iki kardeþ var, onlarýn babasý
zengin . Babalarý birahane iþletiyor, ama
adamda her numara vardý, kumar falan
oynatýrdý. Bizim yeni hiç bir þeyimiz
olmadý, hep o ikisinin eskilerini kullandýk.
O amca mahalleden geçerken biz 5
kardeþ ayaða kalkardýk, çünkü bize bahþiþ
verirdi. Babam eve gelince ayaða
kalkmazdýk. Çünkü hediye, para falan
hak getire. Aðabey biz babamý kaybettik.
Altý ay içinde yandaki baba da öldü.
Yandaki baba iki çocuða 5 katlý bir
apartman, iþleyen birahane, dövizler ve
araziler býraktý.
Bizim baba ne býraktý biliyor
musunuz?"
- "Ne býraktý?"
- "Bakkal veresiyesi ve konuþmalarýný
býraktý : "Evladým iþinizi dürüst yapýn,
hakkýnýz olmayan parayý almayýn ." Falan
filan. "Aðabey, aradan 15 yýl geçti…"
"Diðer babanýn 2 oðlu þu anda
cezaevindeler, ne ev kaldý ne birahane.
Ailesi daðýldý." "Biz 5 kardeþ, beþimizin
Keçiören de taksi duraðýnda birer taksisi
var. Hepimizin birer ailesi, çoluk çocuðu,
hepimizin birer dairesi var."
"Geçenlerde büyük aðabeyimiz bizi
topladý ve dedi ki : - "Asýl mirasý bizim
baba býrakmýþ ." "Hepimiz aðladýk. 5
kardeþ taksiciliðe baþladýðýmýzdan beri,
taksimetrenin yazmadýðý 10 krþ'u evimize
sokmadýk. Her þeyimiz var Allah'a
þükür." Çok duygulandým, veda ettim.
Tam ineceðim: - "Dur aðabey, asýl
bomba þimdi!"
- "Nedir bomban?"
- "Nerede oturuyoruz biliyor musun?
O iki kardeþin oturduðu 5 katlý apartmaný
biz aldýk . 5 kardeþ orada oturuyoruz."
Evladýnýza ne araba býrakýrsýnýz, ne ev, ne
de baþka bir miras. Evlada sadece deðer
kavramlarý býrakýrsýnýz. Bakýn iki baba da
evlatlarýna deðer kavramlarý býrakmýþlar.
Bir Babanýn En Güzel Mirasý
AHLAK'týr .
Mikroskop
' Helal ile haram
kazanç arasýndaki fark!'
Gülsün Mert
"Hattuþa'nýn
arkeolojik kazýsý için
400 yýl hedefi çok
uzun bir süre"
"Kültür Öncelikli Kalkýnmada Kayseri Modeli" lýk yapýlan kazýlarda Hattuþa þehrinin sadece yüzde 27'si
temasýyla yapýlan Tarihi Kentler Birliði Kayseri Bu- ortaya çýkmýþtýr. 400 yýllýk bir kazý çalýþma programý heluþmasý'na katýlan Boðazkale Belediye Baþkaný Os- defleniyor. Bu süre çok uzun bir süredir. Þimdi devletimiman Tangazoðlu, Hattuþa'nýn tanýtýmý, Boðazkale'nin bir zin yapmasý gereken uluslararasý anlaþmalarý ele alarak bu
turizm üsse haline gelmesi için Tarihi Kentler Birliði Da- süreci kýsaltmaktýr. Çünkü Hattuþa'nýn biran önce yerüsnýþma Kurulu Baþkaný ve Çekül Vakfý Baþkaný Metin Sö- tüne çýkmasý gerekiyor. Hattuþa'nýn yer üstüne çýkmasý,
zen ile de görüþme yaptý.
insanlýk tarihine ýþýk tutacaðý gibi TürDünya kültürel mirasýnýn en önemli
kiye'nin tanýtýmýna da önemli katkýlar
ayaklarýndan biri olan Hattuþa'nýn dünsaðlayacaktýr. Biz Boðazkale Belediyeyada yeterince bilinmediðini ifade eden
si olarak elimizden gelen tüm
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman
imkânlarý seferber ederek, insanlarý
Tangazoðlu, "Hitit uygarlýðý en az Mýsýr
Hattuþa'ya çekmeye çalýþacaðýz. 60
Uygarlýðý kadar eski ve zengin bir uygarbin olan turist sayýsýný ilk etapta 200
lýktýr. Hititler ile Mýsýrlýlar arasýnda imbine çýkarmaya gayret edeceðiz" þekzalanan dünyanýn ilk barýþ antlaþmasý
linde konuþtu. Tangazoðlu açýklamaolan Kadeþ Barýþ Antlaþmasý, Hattuþa'da
larýný þöyle sürdürdü: "Döneminde
imzalandý. Hattuþa Anadolu'nun kalbinhem ticaret hem de dini merkez olade, UNESCO tarafýndan Dünya Kültür
rak pek çok uygarlýðý aðýrlamýþ antik
Mirasý Listesine alýnmýþ, ülkemizdeki 9 Osman Tangazoðlu
Hattuþa kentinde kazýlar sürüyor. Andeðerden biridir. Bu olay bile baþlý baþýcak görünen o ki Hattuþa'yý ayaða
na bir insanlýk tarihidir. Mýsýr'ý milyonlarca kiþi ziyaret kaldýrmak için daha uzun yýllara ihtiyaç var. Ayrýca, her
ederken, Hattuþa'yý ziyaret edenlerin sayýsý 60 binlerde katmanýnda ayrý bir uygarlýðýnýn izine rastlanan bu geniþ
kalmaktadýr" dedi.
alanda, tarihi topraðýn altýndan çýkarmak, yeniden inþa et-"ÖNCELÝKLÝ HEDEFÝMÝZ 200 BÝN TURÝST"mek, ortaya çýkan eserleri korumak için zaman kadar büHattuþa'da yapýlan her kazý sonrasýnda insanlýk tarihi- yük bir bütçe de gerekiyor. Hattuþa'nýn yurt içinde ve dýne ýþýk tutacak eserlerin ortayý çýktýðýný sözlerine ekleyen þýnda tanýtýmý gerekiyor. Gelen her turist kentin gelirinin
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, "100 yýl- artýrýlmasý anlamýna da geliyor." Haber Servisi
Alaca'ya vidanjör, Laçin'e
yol süpürme aracý
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel yönetimlere çevre destekleri kapsamýnda Alaca
Belediyesine vidanjör kamyonu, Laçin Belediyesine de
yol süpürme aracý verilecek.Araçlarýn müjdesini veren
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
"Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý,
iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yerel yönetimlerimize
destekleri devam etmektedir. Bu kapsamda ihtiyacý
olan belediyelerimizin talepleri ile ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý için bakanlýðýmýz nezdinde yaptýðýmýz
çalýþmalara olumlu sonuçlar alýyoruz. Geçtiðimiz aðustos ayýnda Ortaköy ve Uðurludað Belediyelerimize çok
amaçlý yol süpürme aracý temin etmiþtik. Þimdi ise
Laçin Belediyesine çöp toplama aracý, Alaca
Belediyesine de vidanjör kamyonu onayýný Sayýn
Bakanýmýz Ýdris Güllüce'den aldýk. Bakanýmýza ve
ilgililere teþekkür ediyoruz. Ýktidar belediyeleri olsun,
muhalefet belediyeleri olsun hizmete talip olan,
hizmet için çalýþan ve talepte bulunan tüm belediyelerimize elimizden geldiði ölçüde destek ve katký vermeye
çalýþýyoruz. Bu doðrultuda da çalýþmalarýmýz devam
edecektir. Ýlçelerimize hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Haber Servisi
Cansu-yu
Toplantýya
gideceðim . Baktým geç kalma ihtimalim
var, bindim bir taksiye, muhabbetçi bir
arkadaþ. O anlatýyor ben dinliyorum. Tam
iþyerinin önüne geldik. Ankara'da
Bakanlýklar.
Diyelim ki, taksi parasý 9 .75 TL tuttu,
ben 10 TL uzattým. Hani hepimizin
yaþadýðý sahne vardýr ya,. taksici üstünü
arýyormuþ gibi yapar, siz de para üstünü
alabilmek için bir ayak dýþarýda, inmemek
için debelenirsiniz. Tam o sahne olacak.
Þoför, para üstü varmý diye aranmaya
baþladý . - "Üstü kalsýn kardeþim" dedim.
Döndü bana doðru: - "Vaktin varmý
aðabey ?" dedi. - "Evet" dedim (tek
ayaðým hala dýþarýda) Dörtlülere bastý,
trafik dört þerit akýyor, indi araçtan. Önde
bir büfe var. Gitti oraya, bir þeyler
konuþup geldi. Bana 25 krþ uzattý. Belli ki
para bozdurmuþ.
- "Birader" dedim,"9 .75 deðil,10.50
yazsa ister miydin 50 krþ. benden?"
- "Ne alacaðým aðabey 50 krþ .u!"
- "Peki, niye gittin 25 krþ . için o kadar
uðraþtýn. Üstü kalsýn demiþtim." Döndü
bana, attý kolunu arkaya: - "Vaktin varmý
aðabey?" - "Var." - "Çek kapýyý o
zaman." Muhabbetçi bir taksici ile karþý
karþýyayýz. 5 dk. konuþtuk.
Ýngiltere'de profösüründen, bilmem
kiminden eðitimler aldým . O taksicinin 5
dk.da öðrettiklerini, Ýngiliz hocalar
haftalarca
verdikleri
derslerde
öðretemediler:
- "Aðabey biz Keçiören'de 5 kardeþiz .
Babam rençberdi, günlük yevmiyeye
giderdi; artýk inþaat falan bulursa çalýþýr
gelir, o gün iþ bulamamýþsa, biz eve
geliþinden,
yüzünden
anlardýk."
"Durumumuz hiç iyi olmadý. Akþam yer
sofrasýnda yemek yerdik. Yemek bitince
babam bize" Durun kalkmayýn" derdi"
Önce dua ederdik sonra babam bize
sofrada konuþma yapardý
"Aha" dedim, "Bizim meslekten",
seminerci.
- "Ne anlatýrdý baban?"
- "Hayatta nasýl baþarýlý olunur?" " O
gün inþaata çaðýrmazlarsa eve para
TEK
YILDIZ
2
30 EYLÜL
2014 SALI
HABER
7
En çok madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektörleri iþçi bulamýyor
ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, 2014 yýlý 1. Dönem Çorum Ýþgücü
Piyasasý Talep Araþtýrmasý'nýn tamamlandýðýný belirtti.
Zafer Eyvaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada araþtýrmanýn sonuçlarýna deðindi.
Ýstihdamýn artýrýlmasý ve iþsizliðin azaltýlmasýnýn, eðitimin iþgücü
talebine duyarlýlýðýnýn artýrýlmasýna, iþgücü arz ve talebinin doðru olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikalarýn geliþtirilmesine baðlý olduðunu dile getiren Eyvaz, "Bu hedef doðrultusunda Çorum'da iþgücü piyasasýnýn talep boyutunu tespit edebilmek amacý ile Çalýþma ve
Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan 2014 yýlý 12 Mayýs-27 Haziran tarihleri arasýnda Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý gerçekleþtirilmiþtir.
Gerçekleþtirilen bu talep araþtýrmasý ile Çorum'da ki iþgücünün yapýsý, sektörler bazýnda çalýþanlarýn mesleklere ve cinsiyete göre daðýlýmlarý, ihtiyaç duyulan iþgücü için talep edilen eðitim ve beceri durumlarý, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2015 yýlý ortasýnda iþgücü piyasasýnda mesleki deðiþim beklentilerine iliþkin bilgiler derlenmiþtir. Bu çalýþma ile birlikte Çorum'un iþgücü piyasasýnýn fotoðrafý çekilerek Çorum'daki sektörlerin iþgücü ihtiyacý tespit edilmiþtir. Çalýþma sonucunda Çorum düzeyinde sektörel
olarak istatistiksel ve anlamlý tahminler üretilmiþtir" dedi.
-"ARAÞTIRMA BÝLÝMSEL VE ANLAMLI SONUÇLARA SAHÝP"Alan çalýþmasýnýn Türkiye Ýstatistik Kurumu ile birlikte tespit edilen
Çorum'daki özel sektörde faal olan10 ve daha fazla istihdamlý iþyerlerinde gerçekleþtirildiðini ifade eden Eyvaz, "Uluslararasý sektörel ve
mesleki sýnýflandýrmalar kullanýlarak yapýlan araþtýrmada Çorum'da
tam sayým yöntemi ile çalýþýlmýþtýr. Yani Çorum ilindeki 10 ve daha fazla istihdamlý özel sektör iþyerlerinin tamamý ziyaret edilmiþtir. Toplamda 1043 iþyeri bizzat ziyaret edilmiþ, bu iþyerlerinin 934 tanesine ise iþyeri bilgi formu uygulanmýþtýr. Çalýþma kapsamýnda Çorum ilinde 548
kiþilik açýk iþ bulunmaktadýr. Buna ek olarak, Çorum'un 'açýk iþ oraný'
% 2,1 olarak hesaplanmýþtýr. Baþka bir deyiþle, Çorum'da her 100 kiþilik kadronun 97,9'si dolu 2,1'i ise boþ olup doldurulmaya hazýrdýr" diye kaydetti.
-"EN ÇOK MADENCÝLÝK VE TAÞ OCAKÇILIÐI SEKTÖRLERÝ
ÝÞÇÝ BULAMIYOR"Saha çalýþmasýnda ziyaret edilen iþyerlerinin % 16,3'ünün, açýk iþi
olduðunu belirttiðini ve baþka bir deyiþle, yaklaþýk 6 iþyerinden 1'inin
açýk iþi bulunduðunu altýný çizen Eyvaz, "Açýk iþler için yaklaþýk olarak
yüzde 50 oranýnda asgari bir eðitim düzeyi talep edilmektedir. Açýk iþler için yüzde 0,4 oranýnda çýraklýk eðitimi, yüzde 23,9 oranýnda lise altý eðitimliler, yüzde 13,8 lise ve dengi eðitimler ve yüzde 11,9 lise üstü
eðitimliler talep edilmektedir. Açýk iþler için talep edilen ek beceriler
incelendiðinde; açýk iþlerin yüzde 3'ü için yabancý dil yeterliliði, yüzde
7,1'i için seyahat edebilme esnekliði, yüzde 8,8'i için satýþ ve pazarlama, yüzde 14,5'i için proje tabanlý çalýþma, yüzde 17,8'i için bilgisayar
kullanabilme, yüzde 34,3'ü için etkin hesap yapabilme, yüzde 40,6'sý
sorun çözme ve baðýmsýz karar verme becerileri, yüzde 42,3'ü için iletiþim ve ifade etme, yüzde 55,6'sý için takým çalýþmasý becerileri, yüzde 63,7'si için fazla mesaiye kalabilmesi, yüzde 64,7'si yeterli mesleki
/teknik bilgi ve tecrübe, yüzde 74'ü için fiziksel yeterlilik ve %83,9'u iþ
ahlakýna sahip olma becerileri talep edildiði tespit edilmiþtir.
Sektörlere göre en yüksek açýk iþ oraný yüzde 6,5 ile Madencilik ve
Taþ Ocakçýlýðý sektöründe tespit edilmiþtir. Madencilik ve Taþ Ocakçýlýðý sektörünü yüzde 5,8 açýk iþ oraný ile konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri sektörü,yüzde 2,8'lik açýk iþ oraný ile Bilgi iletiþim sektörü ve 2,3'açýk iþ oraný ile Ýmalat sektörü
izlemektedir.
Çorum'da açýk iþlerin en fazla olduðu mesleklerin; Gaz Altý Kaynakçýsý, Beden Ýþçisi (Genel), Makineci (Dikiþ),
Garson (Servis Elemaný), Ayakkabý
Ýmalatçýsý (Sayacý),Dikiþ Makinesi Operatörü-Kumaþ, Kaynakçý (Oksijen ve
Elektrik), Ütücü, Ön Muhasebeci, Hemþire olduðu tespit edilmiþtir" dedi.
-""HER 3 ÝÞVERENDEN 1'Ý ARADI ÐI ELEMANI BULURKEN ZORLANI YOR"Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep AraþZafer Eyvaz
týrmasýna göre, iþverenlerin Çorum'da
ilk 6 ayda 1122 kiþinin temininde güçlük çektiklerinin sonucuna ulaþýldýðýný anlatan Eyvaz araþtýrma ile ilgili þu bilgileri verdi. Çalýþma kapsamýnda ziyaret edilen iþyerlerinin % 32,3'ü eleman temininde güçlük
çektiðini belirtmiþtir. Baþka bir deyiþle, yaklaþýk her 3 iþverenden 1'i iþgücü piyasasýnda aradýðý elemaný bulurken zorlanmýþtýr.
Araþtýrma kapsamýnda iþyeri ziyaretleri sýrasýnda görüþülen iþverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri sorulmuþtur. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler; Ayakkabý Ýmalatçýsý (Montaj), Gaz Altý Kaynakçýsý, Tuðla ve Kiremit Presçisi
(Elle), Fýrýn Ýþçisi (Tuðla,Kiremit ve Benzeri Ýnþaat Elemanlarý), Garson
(Servis Elemaný), Tuðla Ýmal Ýþçisi, Taký Ýmalatçýsý, Beden Ýþçisi (Genel),
Kaynakçý (Oksijen ve Elektrik), Makineci (dikiþ)mesleðidir.
-"EN YÜKSEK ÝSTÝHDAM ARTIÞI ÝMALAT SEKTÖRÜNDE BEK LENÝYOR"Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý sonuçlarý 30 Haziran 2015 tarihi
itibariyle istihdamda 1633 kiþilik net artýþýn beklendiðini bize göstermektedir. Baþka bir deyiþle, iþverenler bugüne kýyasla, 30 Haziran 2015
tarihinde istihdamýn net olarak % 6,4 artmasýný beklemektedir.
30 Haziran 2015 tarihinde sektörler itibariyle net istihdam deðiþimine oransal olarak bakýlacak olursa, en yüksek net istihdam artýþý
beklenen üç sektörün, yüzde 45,8 ile Ýmalat, yüzde 38,5 ile Toptan ve
perakende ticaret; ve yüzde 7,1 ile inþaat sektörleri olduðu görülecektir.
Taký Ýmalatçýsý, Ayakkabý Ýmalatçýsý (Sayacý), Ayakkabý Ýmalatçýsý
(Montaj), Kesimci (Ayakkabý), Makineci (Dikiþ), Gaz Altý Kaynakçýsý,
Kaynakçý (Oksijen Ve Elektrik), Kalemkar, Pazarlamacý,Servis Þoförü
(Okul), meslekleri 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla net istihdam artýþý beklenen mesleklerdir. Buna karþýlýk; Matematik Öðretmeni-Ortaöðretim, Türkçe Öðretmeni, Tarih Öðretmeni-Ortaöðretim, Fýrýn Ýþçisi (Tuðla,Kiremit
Ve Benzeri Ýnþaat Elemanlarý), Tuðla Ýmal Ýþçisi,
Ahþap Boyamacý, Ýnþaat Kalýpçýsý (Ahþap), Biyoloji Öðretmeni-Ortaöðretim, Fizik ÖðretmeniOrtaöðretim, Kimya Öðretmeni-Ortaöðretim,
meslekleri ise 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle
en fazla net istihdam azalýþ beklentisinin olduðu
mesleklerdir.
-" ÝÞGÜCÜ PÝYASASI ANALÝZÝ, RAPOR LAÞTIRILACAK"Çalýþmanýn sonuç raporunda Çorum'un iþgücü piyasasý arz ve talep yönüyle ele alýnarak
Çorum'un iþgücü piyasa yapýsý ve iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarý ortaya konulacaktýr. Aktif Ýstihdam Politikalarýnýn, özellikle de iþgücü yetiþtirme kurslarýnýn tespit
edilen ihtiyaçlara göre açýlmasý planlanmaktadýr.
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý ile bilimsel temelden yoksun bir konu durumunda
olan yerel iþgücü piyasa yapýlarýnýn ve iþgücü piyasasý ihtiyaçlarýnýn daha iyi anlaþýlmasýný hedeflemektedir. Ayrýca Çorum ilinde geliþtirilecek
istihdam politikalarý; araþtýrmanýn sonuçlarý dikkate alýnarak oluþturulacaktýr. Ýþgücü yetiþtirme kurslarý, tespit edilen ihtiyaçlara göre açýlacaktýr. Önümüzdeki dönemde de, Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan her yýl en az bir defa bu yönde ve bu kapsamda
araþtýrmalar yapýlmasý hedeflenmektedir. Bu verilerin daha kapsamlý
ve ayrýntýlý sonuçlarýnýn da kapsandýðý "Çorum Ýþgücü Piyasasý Analizi
Raporu" 2014 yýlý Kasým ayý içerisinde yayýnlanacaktýr. Bu rapor kapsamýnda Çorum iþgücü arzý ve talebine iliþkin temel veriler derlenecektir." Haber Servisi
Balon ve uçurtma uçurarak
‘saðlýklý yaþama' dikkat çektiler
TSO'dan TKDK'ya ziyaret
Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü, "Saðlýklý Yaþam ve
Hareket Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda, "Anne, Baba
ve Çocuklarla Yürüyoruz" konulu balon-uçurtma etkinliði düzenledi. Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar
ve Kanser Þube Müdürlüðü Obezite
Birimi tarafýndan organize edilen program geçtiðimiz pazar günü saat
14.00'da Kültür Park'ta gerçekleþti.
Etkinliðe, Vali Yardýmcýsý Fikret
Zaman, Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail
Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Ahmet
Barýþ, Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý
Uzm.Dr.Özlem Terzi, þube müdürleri,
saðlýk personeli ve aileleri katýldý.
Etkinlik,
yürüyüþle
baþladý.
Yürüyüþün ardýndan etkinliðe özel
hazýrlanan
"Uçurtmam
Elimde,
Saðlýðým Yerinde" sloganlý uçurtmalar,
çocuklara daðýtýldý. Keyifle hazýrlanan
uçurtmalar,
çocuklarýn
ellerinde
gökyüzüyle buluþtu.Uçurtma sonrasý
çocuklara ara öðün olarak, ev yapýmý
hazýrlanan meyveli kek, süt ve su, Nasrettin Hoca tarafýndan ikram edildi. Etkinliðe katýlan çocuklar þiþme oyun
parkurunda da eðlenme fýrsatý buldular. Haber Servisi
Çorum Sanayi ve Ticaret Odasý
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Yönetim Kurulu üyeleri Aykut Kolaðasý ve
Muharrem Sarýarslan, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar' ý makamýnda
ziyaret etti.
Çorum TSO Baþkaný Baþaranhýncal ziyarette yaptýðý konuþmada, "AB fonlarýnýn etkili bir þekilde kullanýlmasý ve Çorum' un bu
paydan azami ölçüde faydalanmasý önemli
bu konuda bizlerin üzerine bir görev düþerse TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü ile birlikte Ýlimiz için seve seve bu görevleri yerine
getireceðimizden kimsenin kuþkusu olmasýn" dedi. Baþaranhýncal, Koordinatörlük
personeline þimdiye kadar yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür ederek, "Koordinatörümüze de önümüzdeki süreçte baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. TKDK
Ýl
Koordinatörü Hakan Körpýnar'da ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Sayýn
Baþkanýmýzýn bu nazik ziyaretleri bizleri
memnun etti. Ýlimizin önder Sivil Toplum
Kuruluþu olan Çorum TSO çalýþmalarý ile
çevre Ýllere de örnek olan bir kurum. Ýlimizin
önemli bir deðeri. Kurumumuzla ilgili kýymetli görüþleri için de kendilerine teþekkür
ediyorum. Destek verdiðimiz sektörlerde
özellikle et, süt ve meyve-sebze Ýþleme tesisleri ile turizm tesislerindeki kesimhane, soðuk hava deposu, otel, lokanta, pastane,
yüzme havuzu gibi yatýrýmlarýn 3 milyon
Avroya kadar üst limitle ve % 50 oranýnda
desteklenmesi ile Ýlimize önemli katkýlar verebileceðimizi düþünüyorum. Ýki kurumun
birbiri ile etkin iletiþimi Çorum' a yapýlacak
yatýrýmlarýn arttýrýlmasýnda etkili olacaktýr.
Hem þimdiye kadar yapmýþ olduklarý katkýlardan hem de nazik ziyaretlerinden dolayý
Baþkanýmýz Çetin Baþaranhýncal, Yönetim
Kurulu üyelerinden Aykut Kolaðasý ve Muharrem Sarýarslan' a þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Torba yasadan
yararlanacaklara duyuru
Kamu alacaklarýnýn yeniden
yapýlandýrýlmasýna iliþkin teblið
resmi
gazetede
yayýnlandý.
Borçlarýný peþin ödemek isteyenler için
son tarih 31 aralýk 2014 olarak verildi.
Taksitlendirerek ödemek isteyenler 1
aralýk 2014'e kadar borçlu olduklarý kuruma baþvuracak.
Torba yasadan kapsamýnda vergiler,
vergi cezalarý, öðrenim ve katký kredisi
borçlarý, emlak, çevre ve temizlik vergileri
ile SGK prim borçlarýna af getirildi. Ayrýca
trafik cezalarý, seçim cezalarý, köprü ve
otoyollardan usülsüz geçiþ cezalarý, su ve
elektrik borçlarý da yapýlandýrma kapsamýnda yer alýyor. Borçlardan gecikme
faizi, zammý cezasý yerine yurt için üretici
fiyat endeksi üzerinden güncelleme oraný
hesaplanacak. Baþvuru sýrasýnda 6, 9, 12
veya 18 eþit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek. Ödeme seçenekleri þu þekilde yapýlabilecek:
6 taksitte 12 ayda yapýlacak ödemelerde 1,05,
9 taksitte 18 ayda yapýlacak ödemelerde 1,07,
12 taksitte 24 ayda yapýlacak ödemelerde 1,10,
18 taksitte 36 ayda yapýlacak ödemelerde ise 1,15 katsayýsý esas alýnacak.
Maliye bakanlýðýna baðlý vergi
dairelerinde kredi kartýyla ödeme yapýlabilecek. Taksitler, vergi dairelerinden olan
alacaklarla mahsup edilebilecek.
TEK
2
YILDIZ
30 EYLÜL
2014 SALI
YAÞAM
8
Kurban Bayramý'nda beslenmeye dikkat!
Rahatsýz Olmamak Lazým
Evin telefonu geceyarýsý
3'te çaldý , uykudaki adam açtý
telefonu .Telefondaki ses
annesine aitti :- Nasýlsýn
oðlum, iyi misin? diye sordu.
Oðlu þaþkýn bir ifadeyle:
-Ýyiyim anne hayýrdýr bir
þey mi oldu? dedi.Annesi:
-Bir þey yok oðlum sadece
sesini duymak istedim dedi.
Oðlu da:
-Anne sesimi duymak için
bu saatte aranýr mý ?
dedi.Anne:-Rahatsýz mý ettim
oðlum? dedi .Oðlu:
-Evet anne rahatsýz ettin
dedi.Annesi þöyle dedi:
-25 sene önce bu saatte
sen de beni rahatsýz etmiþtin,
doðum günün kutlu olsun
yavrum.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
19:55
Yerli Dizi
Memorial Suadiye Týp Merkezi
Beslenme
ve
Diyet
Bölümü'nden
Diyetisyen Sevil Ürer, Kurban Bayramý'nda
birbirinden lezzetli yemeklerle hazýrlanan
aile sofralarý ve ikramlarda et tüketiminin
arttýðýný söyledi. Ürer, "Kontrolsüz ve
düzensiz beslenilerek geçirilen bu keyifli
günler; kolesterol, kalp-damar hastalýklarý,
karaciðer yaðlanmasý gibi rahatsýzlýklara
neden olabileceði gibi var olan saðlýk problemlerinin ilerlemesine neden olabilir.
Bunun için özellikle kronik hastalýklarý
olan kiþiler porsiyon kontrolü, yiyecek
seçimi ve piþirme yöntemlerinde daha
dikkatli davranmalýdýr." dedi.
Kurban Bayramý'nda nasýl beslenmeliyiz?
Diyetisyen Ürer, Kurban Bayramý'nda
saðlýklý beslenme önerilerinde bulundu:
* Kurban Bayramý'nda tek tip beslenmemelidir.
* Demir emilimi ve besin çeþitliliðinin
saðlanmasý açýsýndan ana öðünlerde
tabaðýn yarýsý sebze ve salatayla doldurulmalýdýr.
* Yine ara öðünlerde baðýrsak hareketlerini düzenlemek adýna meyve tüketimine
özen gösterilmelidir.
* Etleri piþirirken doðru piþirme yöntemleri tercih edilmelidir.
* Etler, kýzartma ve kavurma yerine,
haþlama, ýzgara veya fýrýnda piþirme yöntemleri ile hazýrlanmalýdýr.
* Etlerin çok yaðlý olan kýsýmlarý da
tüketilmemelidir.
* Et ile yapýlan yemeklere yað eklenmemelidir.
* Özellikle kalp damar ve kolesterol
hastalýðý bulunan kiþiler sakatat tüketiminden kaçýnmalýdýr.
ETÝ HEMEN
KAHVALTIDA TÜKETMEYÝN
Kurban Bayramý'nda görülen yanlýþ
alýþkanlýklarýn baþýnda kurban etlerinin
kesildikten hemen sonra kahvaltýda
tüketilmesidir. Etler sindirimi zor besinlerdir ve yeni kesilmiþ hayvanlarýn
etlerindeki sertlik, hem piþirmede, hem de
sindirimde zorluða sebep olur. Özellikle
mide-baðýrsak hastalýðý olan kiþiler kurban
etlerini buzdolabýnda birkaç gün beklettikten sonra kavurma veya kýzartma yerine
haþlama, ýzgara veya fýrýnda piþirerek
tüketmelidir.
SOFRALARI SEBZE
YEMEKLERÝ
ÝLE ÇEÞÝTLENDÝRÝN
Sebze
yemekleri
ile
sofralarýn
çeþitlendirilmesinin faydalý olacaðýný ifade
eden Diyetisyen Sevil Ürer, "Saðlýklý bir
bayram geçirmek için yüksek tansiyon,
obezite, kalp-damar, mide-baðýrsak ve
þeker hastalýðý olan kiþilerin doðru beslenmesi çok önemlidir. Kýrmýzý et, iyi kalitede
hayvansal proteinin yaný sýra; demir, çinko,
fosfor, magnezyum mineralleri ile B ve A
vitaminleri içermektedir. Fakat C ve E vitamini içermemektedir. Bu nedenle etlerin
tek baþýna deðil, C vitamininden zengin
sebzelerle beraber piþirilmesi veya
tüketilmesi besin çeþitliliðinin saðlanmasý
açýsýndan saðlýklý bir yöntemdir. Ayný
zamanda sebzelerde bulunan C vitamini,
demir emilimini de artýracaktýr.
"KÝREMÝTTE ET SOTE" ÖNERÝSÝ
Kurban Bayramý'nda hem saðlýklý hem
de lezzetli bir yemek olan "kiremitte et
sote" yapýlabilir.
* Küçük küçük doðranmýþ kuþbaþý
etler, önce yüksek ateþteki tencereye
konulur ve suyunu çekinceye kadar piþirilir.* Daha sonra 1 çay bardaðý sýcak su
ilave edilip, kýsýk ateþte iyice yumuþayýncaya kadar piþirilir.
* Kayýk þeklindeki toprak kaba alýnýr.
* Üzerine kabuklarý soyulmuþ ve küp
þeklinde doðranmýþ domatesler konulur.
Sivri biberler doðranýr.* Az olacak þekilde
tuz, karabiber ve zeytinyaðý konulur.* 200
C'deki fýrýnda 15-20 dakika piþirilir.
KURBAN BAYRAMI'NDA
NASIL BESLENMELÝYÝZ?
Sevil Ürer, Kurban Bayramý'nda dikkat
edilecek husulsarý þöyle sýraladý:* Güne
hafif bir kahvaltýyla baþlanmalý ve kahvaltý
her besin ögesini içerir nitelikte olmalýdýr.*
Etlerin yanýnda kan þekerini hýzlý yükselten
beyaz ekmek, pilav, makarna yerine tam
buðday ekmeði ve bulgur pilavý tercih
edilmelidir.* Aðýr hamurlu tatlýlar ve çikolatalar yerine, sütlü tatlýlarý veya meyve
tatlýlarý tercih edilmelidir.* Günde 1 porsiyondan fazla tatlý tüketmemeye özen
gösterilmelidir.* Bayram süresince günde
10-12 bardak su içilmelidir.* Meyve sularý,
asitli/gazlý içecekler yerine açýk çay, bitki
çaylarý veya ayran tüketilmelidir. Fazla çay
ve kahve tüketimi yerine bitki çaylarý tercih
edilmelidir.* Gaz, hazýmsýzlýk ve þiþkinlik
þikayetleri için rezene, anason, kimyon,
tarçýn, papatya ve melisa bitkilerinden
yardým alýnabilir.* Fiziksel aktivitelere
bayram boyunca da dikkat edilmeli, günlük tempolu yürüyüþlere devam edilmelidir.* Tuz tüketimi sýnýrlandýrýlmalýdýr.
(CÝHAN)
BRÜKSEL LAHANALI BONFÝLE
Cengiz Bozkurt
Lise eðitimini, Ankara Atatürk
Lisesinde tamamladý. Üniversite
lisans eðitimini, 1984 yýlýnda girdiði
ODTÜ'de fizik bölümünde okudu
ve 1990 yýlýnda tiyatrocu olmaya
karar verip bölümü býraktý. Üniversiteyi bitirir bitirmez Ýngiltere'ye
gitti. 14 yýlýk Ýngiltere serüveninde
iþportacýlýk, þoförlük, tezgahtarlýk
gibi iþlerde çalýþtý. Ýyi derecede
Ýngilizce bilmesi nedeni ile,
Londra'daki gurbetçi derneklerinde
temsilcilik yaptý.Ýkinci lisans eðitimini, Ýngiltere'de Goldsmiths,
University of London'da "Medya
ve Ýletiþim" bölümünde yaparak
1996 da mezun oldu. Bu bölümde,
Televizyon, Sinema ve Ýletiþim
okudu. Okul sonrasý, televizyon
için belgeseller çekmeye baþladý.
Kýsa Filmler yönetti. Oyunculuða
olan ilgisi ise, Türkiye'deki üniversite yýllarýnda, bir üniversite tiyatro-
su olan, ODTÜ Oyuncularý'nýn
çalýþmalarýna katýldýðý sýralarda
oluþtu. Türkiye'de baþladýðý oyunculuk serüvenine Ýngitere'de de
devam etti ve okuduðu bölümün
kapsamý altýnda tiyatro eðitimi de
aldý.Ayrýca Londra'da birçok oyunculuk atölyesine katýldý. Tiyatro
oyunlarýnda oynadý. Bir yandan
televizyon için belgeseller çekti.
Tiyatro yaparken oyunculuðu
býrakýp belgeselciliðe aðýrlýk vermeyi düþünüyordu ki, Londra'da
tiyatro yapan bir baþka Türk tiyatrocu olan Mehmet Ergen ile
tanýþtý. Mehmet Ergen'in ýsrarlarý
üzerine oyunculuða devam etmeye
karar verdi. Daha sonra, Mehmet
Ergen'in öncülüðünde dört arkadaþ
Arcola Theatre adýnda bir tiyatro
kurdular.
Ýngilere'de
Arcola
Theatre'ýn adýný kýsa sürede duyurmayý baþardýlar.
Malzemeler
700 gr Brüksel Lahanasý
3 Su Bardaðý Et Suyu
125 gr Ýrmik
4 Çorba Kaþýðý Sývý Yað
1 Soðan
1 Çorba Kaþýðý
Margarin
1 Defne
Yapraðý
200 gr Süt
Kremasý
Tuz,
Karabiber
4 Bonfile
Yemeðin Tarifi
2 su bardaðý et suyunu bir
tencerede kaynatýn. Ýrmiði
ilave edip piþirin. Büyük bir
tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý
kýzdýrýp ateþten alýn ve irmikli
karýþýmý içine dökün.
Soðumasýný bekleyin.
Bu arada soðaný soyup
küçük küpler halinde
doðrayýn. Bir tavada margarini eritip soðaný kavurun.
Brüksel lahanasý ve defne
yapraðýný ilave edip kavurmaya devam edin. Kalan et
suyunu ve süt kremasýný ekleyin. 10
dakika kadar
piþirip tuz ve
karabiberle tatlandýrýn.Ýrmikli
karýþýmý kareler
halinde kesip
tavadan alýn. Bir diðer
tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý
kýzdýrýp irmikli kareleri
kýzartýn Soðumayacak þekilde
bekletin.Bonfileleri tuz ve
karabiberle ovun. Bir tavada
kalan yaðý kýzdýrýp bonfileleri
kýzartýn. Bonfileleri, Brüksel
lahanasý ve irmik eþliðinde
servis yapýn.
Kimden kaçýyoruz, kendimizden mi?
Ne olmayacak þey!
Kimden kapýp kurtarýyoruz, Hak'tan mý?
Ne boþ zahmet.
Hz.Mevlana
05:50 Hawaii Five
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.10 Çocuklar
Duymasýn
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Kaçak
Yerli Dizi
23:30 Geceyarýsý Av
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
16.00 Elif
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Sevimli Hýrsýz
21:50 Battal Gazi’nin
Ýntikamý
Seksenler
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki
deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl
etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi
bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere
tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ
eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý
yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli
arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide
görecek.
20:00
Sinema
Recep Ývedik 3
Babaannesinin ölümünden sonra depresyon hali
hiç geçmeyecekmiþ gibi görünen Recep Ývedik'in
hayatýna bir anda uzaktan akrabasý olan Zeynep
girer. Zeynep, Ýstanbul'da üniversiteye gitmekte
ancak kalacak yer sýkýntýsý çekmektedir ve bir gün
Recep'in evinde yaþayacaktýr. Recep ve Zeynep,
ilk baþlarda pek iyi anlaþamasalar da günler
geçtikçe birbirlerine ýsýnýrlar ve Zeynep de
Recep'in iç sýkýntýsýný geçirmek için ona yardýmcý
olmaya, hayatýna renk katmaya çalýþýr. Ýkisi
beraber Recep'in bugüne kadar yaþamýnda hiç yer
vermediði sportif ve sosyal faaliyetlerle ilgilenmeye baþlar.
20:00
Yerli Dizi
Kaçak
Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ
ve Divriði’de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur.
Herkes onu “Ahmet” olarak tanýmaktadýr.
Kasabalý Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat
Hakeri, geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr.
Ancak kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu
ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat
Hakeri’nin peþine düþer. Topçuoðlu ailesinin
damadý Ertan’ý karþýsýnda gören Ahmet’in hayatý,
yaþadýðý unutulmaz acý ile bir günde deðiþir.
07.00 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Recep Ývedik 3
22:30 Muhteþem Yüzyýl
Yerli Dizi
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Küçük Aða
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Seksenler
23:00 Yedikule Hayat
Yokuþu
06.25 Merhaba Yenigün
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Dizi Film
16.45 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.00 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar
TEK
YILDIZ
2
30 EYLÜL
2014 SALI
HABER
"Kontrolsüz diyabet
uzuv kaybýna yol açar"
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi bilim etkinlikleri kapsamýnda Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans
Salonu'nda 2. Diyabetik Ayak Sempozyumu düzenlendi. Etkinliðe Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý,
Kamu Hastaneler Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ve Hastane
Yöneticisi Uzm. Dr. Fahri Þahin ile çok
sayýda saðlýk çalýþaný katýldý.
Sempozyum açýlýþýnda konuþma
yapan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Mete Dolapçý, baþarýyla tamamlanan
ilk sempozyumdan edinilen kazanýmlarý özetledi ve ikinci toplantýnýn öðrenim hedeflerini belirtti. Prof. Dr. Dolapçý, Týp Fakültesine verdiði önem ve
destek için Rektör Prof. Dr. Alkan ve
Kamu Hastaneler Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Happani'ye tüm saðlýk çalýþanlarý adýna teþekkürlerini iletmesini
takiben ilk oturuma baþkanlýk yaptý.
Rektör Prof. Dr. Alkan, Týp Fakültesi'nin düzenlediði etkinlikler ile
güncel bilimsel yaklaþýmlarýn paylaþýlmasý için fýrsat yaratýldýðýný kaydetti.
Prof. Dr. Alkan, deðiþen sosyal ve
teknolojik þartlara paralel yaþam tarzýnýn deðiþtiðini ifade ederek buna baðlý olarak da yeme alýþkanlýklarý deðiþimi ve aktivite azlýðýna baðlý olarak
obezitenin ve diyabetin tüm dünyada
olduðu gibi Türkiye'de de arttýðýna
dikkat çekti.
Önleyici tedbirlerin önemini de
vurgulayan Prof. Dr. Alkan, mevcut
hastalarýn uygun tedavisinin de ayný
öneme sahip olduðunu vurguladý.
Türkiye'de örnek bir afiliasyon
yaptýklarýna inandýðýný belirten Rektör
Prof. Dr. Alkan, üniversite ile ilgili genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak sempozyumun baþarýlý geçmesini diledi.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim
üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Çýnar
Yastý, Türkiye'de diyabet hastalýðýnýn
boyutlarýný rakamlarla ifade ettiði konuþmasýnda, gerekli önleme ve tedavi
yaklaþýmlarýnýn doðrulukla ve ivedilikle hayata geçirilmemesi halinde önümüzdeki on yýl içinde uzuv kayýplarýnýn artabileceðini iþaret etti.
Konularýnda uzman bilim insanlarýnýn davet edildiði toplantýya Amerika
Birleþik Devletleri Kaliforniya Üniversitesi'nden katýlan
Ortopedi ve Cerrahi Kürsüleri Baþkaný Prof. Dr. Gerit
Mulder, konunun global önemi yanýnda baþta ABD olmak üzere çeþitli ülkelerde karþýlaþýlan problemleri ve
uygun olabilecek çözüm
yollarýný belirtti. Her ülkenin kendisine ait modeller
geliþtirmesi gerektiðini belirten Prof. Mulder, Týp Fakültesi Genel Cerrahi Ana
Bilim Dalý öðretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'nun yaptýðý Çorum Diyabetik Ayak Modeli adlý sunudan ve burada alýnan baþarýlý sonuçlardan etkilendiðini not etti.
Prof. Mulder, halihazýrda Kaliforniya Üniversitesi
öðretim üyeliðinin yanýnda
Meksika ve Suudi Arabistan
Saðlýk Bakanlýklarýnýn diyabetik ayak yarasý ile mücadele programlarýnýn proje danýþmanlýðýný yürütüyor.
Pek çok ülkede eðitim programlarý düzenleyen veya katký saðlayan Prof. Mulder'in, uluslararasý alanda 200 den fazla
makalesi var.
Konusunda uzman hekimlerin yer aldýðý toplantýda Enfeksiyon Hastalýklarý
Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nurcan
Baykam ise, diyabetik ayak ülserli hastalarda doðru ve uygun antibiyotik kullanýmýný özetledi. Düzce Üniversitesi Endokrinoloji Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Doç.
Dr. Yusuf Aydýn, kontrolsüz diyabet hastalýðýnda þeker düzeyinin sinir sistemi
üzerine etkilerini belirterek, bu hastalarda ayakta his kaybý mekanizmasýný açýklamasýný takiben Ýstanbul Üniversitesi Týp
Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý
öðretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Baktýroðlu,
kontrolsüz diyabetin nasýl uzuv kaybýna
yol açacak bir hastalýk haline geldiðini
kendi hastalarýndan örnekler vererek
açýkladý. Uygun topikal ve sistemik tedaviye yanýtsýz hastalarda kaçýnýlmaz olan
cerrahi müdahalede uzuv kaybýnýn asgariye indirilebilmesi için uygulanmasý gereken güncel cerrahi yaklaþýmlar Doç. Dr.
Ali Öznur tarafýndan not edildi.
Diyabet hastalarýnda güncel kan þekeri düzenlemesini aktaran Týp Fakültesi Ýç
Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd.
Doç. Dr. Kerim Küçükler, diyabet hastalarýnda düzenli kontrolün önemine deðindi. Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji Ana Bilim Dalý öðretim
üyesi Prof. Dr. Tuncay Delibaþý'nýn oturum baþkaný olarak yönettiði oturumda
Uzm. Diyetisyen Çiler Aslanalp, diyabetik
hastalarýn almasý gereken diyet ve buna
uyum gösterilmesi için gereken psikolojik
ve sosyal desteðin altýný çizdi. Yýldýrým
Beyazýt Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Sema Kocaþlý ve Yrd. Doç. Nigar Ünlüsoy Dinçer,
diyabetik hastalara önleyici tedbirlerin
aktarýlmasýnda ve oluþmuþ ülserlerin erken tanýnmasýnda diyabet ve evde bakým
hemþiresinin önem ve görevlerini bildirdikleri konuþmalarýnda hizmet içi eðitim
ve mezuniyet sonrasý eðitimin önemini
vurguladýlar.
Týp Fakültesi öðretim üyelerinden
Prof. Dr. Serdar Güler ve Prof. Dr. Ahmet
Çýnar Yastý'nýn düzenlendiði 2. Diyabetik
Ayak Sempozyumu'na Edirne'den Ýskenderun'a, Denizli'den Þanlýurfa'ya kadar pek çok üniversite ve devlet hastanesinden toplam 125 hekim ve 60 hemþire katýldý. Haber Servisi
Alaca Eðitim Bir Sen'de
Kadir Þimþek güven tazeledi
Eðitim Bir Sen Alaca Þubesinin olaðan kongresi geçtiðimiz cumartesi günü yapýldý.
Kongreye, mevut baþkan Kadir Þimþek tek
liste ile katýldý.
Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ve divan heyetinin
oluþmasý ile baþlayan kongrede Divan Baþkanlýðýna
Halit Güneþ, Divan üyeliklerine Rifat Aksoy ve
Dursun Demirel seçildiler.
Kadir Þimþek yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda,
sendikanýn anlam ve önemi ile sendikal kazanýmlardan bahsederek sendikal mücadelenin öneminden
bahsetti. Sendikal mücadeleye önem veren ve kongreye katýlanlara teþekkür eden Kadir Þimþek, Eðitim Bir
Sen olarak elde ettikleri kazanýmlardan bahsetti.
Alaca Eðitim Bir Sen yeni yönetimi þu isimlerden
oluþtu: Baþkan Kadir Þimþek, Ýlçe Sekreteri Hasan
Þahin, Mali Sekreter Cengiz Urunca, Teþkilat
Sekreteri Bedrettin Müezzinoðlu, Basýn Yayýn
Sekreteri Emrah Ýþcen, Eðitim Sekreteri Recep Gün,
Sosyal Ýþler Sekreteri Mesut Þirin. Haber Servisi
9
PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Su Pompa Ýstasyonlarýna Personel Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
:2014/123361
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:364 2250810 /1451 - 3642245805
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi
görülebileceði internet
2-ÝhaIe konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Belediyemizin sorumluluðundaki; Pýnarbaþý Köy Ýçi
,Pýnarbaþý Kuyular , Konaklý , Eskice , Saðmaca , ve Hatap
Barajý'nda bulunan Su Pompa Ýstasyonlarýnda çalýþtýrýlmak
üzere toplam 63 Adet Personel Hizmet Alýmý Ayrýntýlý bilgiye
EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Belediyemizin sorumluluðundaki ; Pýnarbaþý Köy Ýçi ,
Pýnarbaþý Kuyular , Konaklý, Eskice , Saðmaca , ve Hatap
Barajýndaki Su Pompa Ýstasyonlarý
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý
Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 30.10.2014 -10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek
Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif
vermeye
yetkili
olduðunu
gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza
Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir.
4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri:
a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini,
b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan
standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde;
a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý,
b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmasý,
c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir
ve bu üç kriter birlikte aranýr.
Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp
saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve
onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam
gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý
üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin
yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý
gerekir.
4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler:
a)Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet
iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu
belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt
altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif
edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý
kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý
üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 35 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde her türlü Personel Hizmet Alýmý iþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah.
Gazi Cad. No:2 ÇORUM
adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol
Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü
posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý
için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik
açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Basýn No:968
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
TEK
YILDIZ
2
30 EYLÜL
2014 SALI
HABER
Gazeteniz Tek Yýldýz ile
Haberler anýnda bildirim
olarak cebinizde!
Çorum’da bir ilk
sizin gazetenizde
10
TEK
YILDIZ
2
30 EYLÜL
2014 SALI
SPOR
11
Ýncadal
çýldýrdý
Ulukavak Ordu'dan
eli boþ döndü: 1-3
Bölgesel Amatör lig de (BAL) da mücadele eden
temsilcimiz Ulukavakspor dün Ordu Güzelyurt ile
deplasman da oynadýðý maçý 3-1 kaybederek ligde
ilk yenilgisini aldý.
Her iki takým oyuncularýnýn geçtiðimiz Pazar günü
yapýlan KPSS imtihanlarýna girmeleri sonunda Pazar
günü oynanmasý gerek maç ertelenerek dün (Pazartesi)
günü oynandý.Sivas bölgesi hakemlerinden Hakan Köse
maçý yöneten isim olurken, yardýmcýlýklarýný ayný bölgeden Mehmet öcal ,Erdem deðirmenci yaptý. Ulukavakspor
dan 6. Dakika da Emre, ofsayt pozisyonundaki rakibini
yere indirince maçýn hakemi Hakan Köse, tarafýndan kýrmýz kartla oyun dan ihraç edildi. Maçýn 85. Dakikasýnda
ev sahibi ekipten ise Aykut, Ulukavaksporlu oyuncuya
sert müdahale sonrasýnda 85. Dakikada hakem tarafýndan
kýrmýz kartla oyundan ihraç edildi.Ulukavaksporspor
maçýn 6. Dakikasýnda 10 kiþi kalarak rakibi karþsýnda
mücadele ederek sahadan 3-1 maðlup ayrýldý. Güzelyurt
orduspor aldýðý üç puan ile bölgesele amatör küme 5.
Grubun liderlik koltuðuna oturdu.
Güzelyurt Orduspor'un gollerini 6. Dakikada Aykut,
70 dakikada Ferhat ve 78. Dakikada Deniz kaydetti.
Ulukavakspor'un tek golünü 90+1. Dakikada Ahmet'in
yerine oyuna giren Ýbrahim kaydetti.
SAHA: Ordu Güzelyurt
HAKEMLER: Hakan Köse, Mehmet Öcal, Erdem
Deðirmenci
ORDU GÜZELYURT: Serkan, Emre, Mehmet, Oktay,
Ferhat, Aykut, Serdar ,Deniz, Vural, Cemal, Alp
ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Arif, Ümit, Feti, Fatih,
(Oðuzhan Cengiz), Sedat, Emre, M.Ali, Yusuf Demir,
Yusuf Cihan (Oðuzhan), Ahmet, (Ýbrahim)
GOLLER: Dk 6 Aykut, Dk 70 Ferhat, Dk: 78 Deniz
(Ordu Güzelyurt) Dk: 90+1 Ýbrahim (Ulukavakspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk: 6 Emre (Ulukavakspor) Dk:
85 Aykut (Ordu Güzelyurt)
Uçak: Ýsteyene bilgi
ve belge gösteririz
Kýrýkhan ilçesini 3.lig'de temsil eden ve Ziraat
Türkiye
Kupasýnda
geçtiðimiz hafta PTT 1.lig
lideri Osmanlýspor'u Ankara'da
ligin 4. Hafta maçýnda Ýstanbul
deplasmanýnda Gazi osmanpaþayý
maðlup
eden
Kýrýkhanspor da asýlsýz dedikodu
haberleri üreten kiþilere kulp
ikinci baþkaný ateþ püskürdü.
Kýrýkhanspor'un yakaladýðý
havaya çomak sokarak asýlsýz
dedikodular yaymaya kalkan
bazý
kendini
bilmezlerin
çýkardýðý, dedikodular ile ilgili
görüþlerini söyleyen Kulüp 2.
Baþkaný Rasim Uçak yaptýðý
açýklamada "En son Ziraat
Türkiye Kupasýnda elediðimiz
Osmanlýspor maçýndan sonra bazý kendini bilmezler
Kýrýkhanspor'la ilgili facebook sayfalarýnda aslý astarý
olmayan dedikodular üreterek spor kamuoyunu yanlýþ
bilgilendiriyorlar.
Geçmiþten
bugüne Kýrýkhanspor'a emek vermiþ herkesimin kulübe gelerek
öðrenmek istedikleri bilgileri
evraklarý ile birlikte verebiliriz
yalnýz taraftarýmýzý yanlýþ bilgilendirmeye kimsenin hakký
yoktur.
Bu düþünce de olan herkesi
Kýrýkhanspor'un baþarýya ulaþmasýný istemeyen insanlar olarak
görüyorum. Kýrýkhanspor kimsesinin tekelinde deðildir. Þehre
mal olmuþ bir kulüptür, kapýmýz
herkese açýktýr. Kuruluþundan
bugüne kadar emeði geçen ve
tesisi kulübe kazandýran baþkanlardan Allah Razý olsun, art niyetli
kiþiler ile mücadele etmeye de hazýrýz" açýklamasýný
yaptý.
Tirespor da
tanýdýk bir isim
Bir dönemler Çorumspor formasý giyen ve takým
kaptanlýðýný da yapan Fatih Özdemir, Pazar günü
Tire formasý ile Çorum Belediyespor karþýsýnda takým
kaptaný olarak mücadele etti.Maç öncesinde Tire kaptaný
Fatih, Belediyespor yedek kulübesine gelerek teknik
direktör yavuz incedal ve takým masörü Ali Köseer'e
baþarý dileklerinde bulundu.
Fatih Özdemir, yaklaþýk oyunda 52 dakika görev
alarak yerini takým arkadaþý Selçuk'a býrakarak oyun alaný
terk etti. (Yasin Yücel)
Çorum belediyespor teknik direktörü
Yavuz incedal Pazar günü oynanan Çorum
bldspor- Tirespor maçýnda birinci yardýmcý
hakeme bir pozisyon da ofayt bayraðýný
kaldýrmadýðý için yan hakemin üzerine
yürüdü.
Ýncedal birinci yardýmcý hakeme adam
iki metre ofsayttan gidiyor nasýl görmesin
bayrak kaldýrmasýn diye sinirli bir þekilde
hakemin üzerine yürüdü. Maçýn dördüncü
hakemi Yavuz Ýncadal'a sakin olmasý için
uyarýda bulundu
Bunlarý atmak takýma
puan mý veriyor?
Çorum belediyespor, Tire maçýnda dakikalar 19 gösterdiðin de kapalý
tribünden saha içersine konfeti yaðmuru baþladý. Oyun kýsabir süre hakem
tarafýndan durdurularak saha içine atýlan
konfetiler saha görevlileri tarafýndan temizlenerek oyun tekrar baþladý.
Ligin ikinci hafta karþýlaþmasýn da
sebatspor ile Çorum da oynanan karþýlaþmada yine ayný grup taraftar topluluðu
saha içiersine konfeti atarak, gözlemcinin
raporu doðrultusun da Kulübe yaklaþýk 6
bin liralýk ceza kesilmiþti. Bu olayýn ardýndan gözlemicinin vereceði rapor doðrultusunda yine Belediyespor kulübünün
ceza almasý bekleniyor.
Bu gibi taraftarlarýn hareketleri takýma
fayda deðil gerçek anlamda maddi ve
manevi olarak zarar vermektedir. Kulüo
yetkilileri bu gibi konularda daha hasas
olarak kapý giriþlerinde gerekli önlemleri
de almadýlar. Aksi taktirde bu gibi
hareketler kulübe maddi açýdan kayba
uðratmaktadýr.
Zonguldak spor camiasýndan
Bursa Nilüfer kulüp
baþkanýna kýnama
Olay çýkartarak maçý tatil ettirmeye
çalýþan Bursa Nilüfer kulüp baþkanýna
Zonguldak spor camiasýndan büyük tepki
var.
Spor camiasý adýna, bir Kulüp Baþkanýna
yakýþmayan tavýrlar sergileyen Balaban, Pazar
günü Bursa'da Zonguldakspor taraftarýna
adeta eziyet çektirdi. Yapýlan tüm iyi niyetli
yaklaþým ve görüþmelere raðmen, araya giren
hatýrý sayýlýr kiþilere raðmen, çirkin tutumundan vazgeçmeyen Balaban, tribünlerin boþ
olmasýna raðmen, kendi taraftarýnýn da olma-
masýna raðmen Zonguldakspor taraftarýný
saha dýþýna attýrarak yaðmur altýnda saatlerce
beklemelerine sebep oldu.
Balaban'ýn tüm çirkinliklerine ve provoke
ediþine raðmen tahriklerine kapýlmayan
Zonguldakspor taraftarý sað duyulu þekilde
tribünleri boþaltarak olay çýkmamasýna izin
vermedi. Sahada Zonguldakspor'u yenemeyeceðini anlayan Balaban, taraftarý tahrik
ederek olay çýkartýp maçý tatil ettirerek hükmen kazanmaya çalýþtý. Bu hareketi büyük
tepki aldý. (Spor servisi)
Maç Cuma günü
30 EYLÜL
2014 SALI
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Ýncedal: Hem kupa hem
lig maçlarý bizi yordu
Çorum Belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal,
geçtiðimiz Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumun da
konuk ettikleri ve 1-1 berabere kaldýklarý Tire 1922 maçý ile
ilgili olarak yaptýðý deðerlendirmede " hep kupa hem lig maçlarý
oynamamýz sebebi ile takým üzerinde bir yorgunluk oluþtu. Bir de
saha zeminini kaygan olmasý takým olarak zaman zaman istediðimiz futbolu sahaya yansýtamadýk" dedi. Ýncedal daha sonra maç
deðerlendirme konuþmasýnda þunlarý vurguladý" Lig uzun bir maraton. Hem kupa hem lig maçlarý oynamamýz takým üzerinde yorgunluk etkisi yaptý. Ýlk yarýda iki net gol pozisyonu yakaladýk. Þayet
bunlarý gol ile sonuçlandýra bilseydik, daha farklý bir futbol ve sonuç
ortaya çýkacaktý. Ýlk yarýda takým olarak istediðimiz futbolu ortaya
koyamadýk. Maçýn 2. Devresinin hemen baþlarýnda hiç beklemediðimiz bir golü kalemizde gördük. Golden sonra takým olarak
Tire alanýna oyunu yýktýk. Sað ve sol kanatlardan beraberlik golü
aradýk. Ve 80 dakikada beraberlik golünü bulduk. Ýkinci yarýda ki
hýrslý mücadelemizden oyun olarak memnunum. Lig uzun bir
maraton üst sýra ile alt sýralarda kopma yok. Üst sýradaki takýmlar
Bozüyük ile maç oynamadan 3er puan aldýlar. Þayet bizde Bozüyük
ile maç yapmadan puan alsaydýk bizimde þuanda grupta 8 puanýmýz
olacaktý.Biz þampiyon olacaðýz diye yola çýkmadýk bizim hedefimiz
ilk 5 takým içinde olmak, ancak bu futbol birde bakmýþsýnýz ki takým
þampiyonluk potasýna girmiþtir. Ben teknik adamlýk kariyerimde lig
þampiyonu da oldum, play of maçlarýndan da bir üst lige çýktým.
Kýsaca Ýlk yarýda Tirespor, ikinci yarýda Çorum belediyespor sahada
futbol oynadý" diye konuþtu. (Yasin Yücel)
Kýrýkhan hazýrlýklarý baþladý
Çorum Belediyespor, Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýna ara
vermeden çalýþmalarýna baþladý.
Geçtiðimiz Pazar günü sahasýn da grup lideri tirespor'u
konuk eden ve 1-1 lik skor ile sahadan ayrýlan kýrmýzý siyahlýlar dinlenmeden Cuma günü deplasman da oynayacaklarý kýrýkhanspor
maçýnýn hazýrlýklarýna dün saat 12:00 da Nazmi Avluca spor kompleksinde yaptýðý tek çalýþma ile start verdi.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan antrenmana
sakatlýðý süren Emre ve Çocuðunun rahatsýz olmasý sebebi ile izinli
olan Turgay katýlmadý.Antrenman öncesi Ýncedal talebeleri ile saha
içiersinde yaklaþýk 15 dakikalýk bir konuþma gerçekleþtirdi. Ýncedal,
konuþmasýn da Tirespor ve Cuma günü oynanacak olan Kýrýkhanspor
maçlarýnýn deðerlendirmelerinde bulundu. Daha sonra Pazar günü
forma giyen ve giymeyen oyuncular iki gruba ayrýldý. Forma giyen
oyuncular 20 dakika saha kenarýnda düz koþu yaparak antrenmaný
tamamladý. Forma giymeyen oyuncular ise, teknik direktör Yavuz
Ýncedal yönetiminde ýsýnma koþularýnýn ardýndan top çalýþmasý yarý
alanda taktik çift kale maçý ile çalýþmayý noktaladýlar. (Yasin Yücel)
Bu görüntüler
yakýþmadý
Geçtiðimiz Pazar günü oynanan Çorum bldsporTirespor maçýn da karþýlaþmanýn ilk yarýsýnýn 40.
Dakikasýnda Çaðlar Oðuzhan'ýn pasý ile ceza alaný
içersinde topla buluþtu. Ýki rakibini çalýmla oyundan düþürdü.
Boþ kaleye vurmak yerine üçüncü rakibin üzerine gelmesini
bekledi. Ve Belediye adýan mutlak golü kaçýrdý.
Bu pozisyondan sonra ise, takým arkadaþý Turgay ,çok sinirlenerek çaðlar'ýn üzerine yürüdü. Ve gol vuruþunu neden yapmadýn dercesine takým arkadaþý ile nerede ise, kavga edecekti.
Neyse ki araya giren Oðuzhan Yalçýn, her iki futbolcuyu da
sakinleþtirdi.
Daha sonra Turgay, aðlar'ýn yanýna giderek tokalaþtý. Maçýn
devre arasýn da takýmlar sahaya çýkýþ yaptýklarýnda tribünler
Çaðlar ve Turgay'a tezahürat da bulundular. (Yasin Yücel)
Türkiye futbol federasyonu tarafýndan yapýlan açýklamaya
göre 4 Ekim de baþlayacak olan Kurban bayramý sebebi ile
liglerde maçlar cuma günü oynanacak. Çorum belediyespor cuma
günü deplasman da Hatay temsilcisi Kýrýkhanspor ile karþý karþýya gelecek. Kurban Bayramý nedeniyle Cumartesi-Pazar maç oynanmayacak.
Liglerde bu haftanýn maç programý þöyle oluþtu
3 Ekim Cuma: Kýrýkhan-Çorum ,Adliye-Bozüyük, Niðde-T.Þeker,
Darýca G.B.-Trabzon Akçaabat, Ýstanbulspor-Batman Petrol, ManavgatGaziosmanpaþa, Zonguldak Kömürspor-Kýzýlcabölük, Tire 1922-Bursa
Nilüfer (Yasin Yücel)
Sportmence
[email protected]
Acaba biz
ne zaman
adam gibi
maç izleriz?
Çorum belediyespor ligin 4. Hafta maçýndan da beraberlikle ayrýlarak, puan cetvelinde 5 puanýn sahibi oldu.
Ýlk dört haftanýn analizini yapacak olur isek, ilk maç deplasmanda Kýzýlcabölük skor 3-2 maðlubiyet. Ýç sahada konuk ekip Trabzon
temsilcisi Sebat Projespor skor 80. Dakikada penaltýdan atýlan gol ile
1-0. Ligin 3. Hafta maçýnda Zonguldak da Zonguldak Kömürspor ile
karþýlaþan Belediyespor bu maçtan da 0-0 beraberlikle Çorum'a döndü.
4. hafta maçýnda Çorum da grup liderini konuk eden Çorum bldspor rakibi karþýsýnda 49. Dakikada 1-0 maðlup duruma düþmesine
raðmen maçýn 80. Dakikasýnda kaptan nedim'in kafa golü ile maðlubiyetten son anda paçayý yýrttý. Belediyespor rakip kalelere attýðý gol
sayýsý 4, iken kalesinde gördüðü gol sayýsý da 4 gole ulaþtý. Lig de 4.
haftada belediyenin maç karnesi böyle oluþtu.
Lider Tirespor ile arasýndaki puan farkýda 5 puana çýktý. Pazar günü yaðan þiddetli yaðmur, maçýn oynanacaðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
zeminini tabiri caiz ise, göle döndürdü. Saha zeminini artýk saha da
oluþan su birikintilerini çekmiyor. Önümüzde kýþ mevsimi olmasý nedeni ile bu sahada belediyespor bu þekilde daha çok maçlarýný beraberlikle bitirebilir?
Tiresporspor maçýn büyük bölümünde topa sahip olan bir takýmdý. Savunma ve orta alan ile birlikte kanat adamlarý sað ve sol kanatlardan ataklar ile tehlikeli pozisyonlar buldu. Belediyespor da pozisyon buldu. Hele öðle bir pozisyon vardý ki çaðlar tribündeki seyircilere saç baþ yoldururken, takým arkadaþý Turgay da Çaðlar'ýn üzerine
yürüyerek topla neden bu kadar çok oynadýn boþ kaleye vurmadýn da
rakibin gelmesini bekliyorsun dercesine çaðlar'ýn üzerine yürüdü.
Neyse ki araya giren Oðuzhan Yalçýn kavgayý saha içinde büyümeden önledi. Tabi, Çaðlar da suçunu bildiði için Turg'ya fazla bir ses çýkartmadý. Sen bir takýmýn golcüsü isen yakaladýðýn bu pozisyonlarý
gole çevirmelisinki takým da rakibi karþýsýnda daha rahat futbol oynasýn stres den uzak. Þayet lige hazýr deðlsen antrenmanlarda iki kat
fazla çalýþýp takým ile arandaki antrenman farkýný kapatmalýsýn. Golcü dediðin kritik pozisyonlarda ortaya çýkar. Sende bu takýma golcü
diye transfer edildiysen þayet, sahada senin kafana ve ayaklarýna iþ
düþüyor.
Maçýn bitiminde protokol tribünün sað tarafýnda bulunan kapalý
tribünlerden birkaç taraftar Yavuz hoca'ya neden Buðra'yý oynatmadýn, bu maçý beraberlikle bitirdiniz gibi tepkiler üzerine yavuz hoca
ile tarfatrlar arasýnda kýsa bir gerginlik yaþandý. Aslýnda taraftarýn
yaptýðý da yanlýþ Hoca'nýn da tribünlere cevap vermsi de yanlýþ. Hocam siz raporunuzu kulüp yönetimine verirsiniz. Tarafatara deðil.
Siz teknik direktör ve belediyespor olarak Çorum da hiçbir taraftar grubunu memnun edemezsiniz neden biliyor musunuz hocam,
gerçi sizde biliyorsunuz da ben yine hatýrlatayým. Tribünlerde taraftarlar ikiye bölünmüþ durumda. Biri sizi alkýþlar, biri ise, tenkit eder.
Belediyespor da bu tribün olaylarý böyle devam eder ise, daha çok cezalar alýr bu Belediyespor.
Geçtiðimiz hafta sebat maçýnda saha içine atýlan konfetilerden
dolayý kulübe bir miktar ceza geldi. Bakalým bu maç sonunda gözlemcilerin vereceði rapor doðrultusunda kulübe saha içine atýlan
konfetiler için ne kadar ceza kesilecek. Acaba biz ne zaman adam gibi maç izleriz?
Birde sayýn baþkan, yöneticin bazý futbolcular ile fazla haþýr neþir
hoþ oluyor. Bu hiç iyi deðil. Herkes görevini yapacak. Belediyespor
kulübü yaðlama yýkama dükkâný deðil. Fazla yaðcýlýk iþe yaramaz.
Tirespor maçýn da saha içinde futbolcular arasýnda yaþanan olay
da sanýrým sizin dikkatinizden kaçmamýþtýr. Saha içinden dýþarýya hiç
iyi görüntüler çýkmadý. Þayet maç maðlubiyet ile sona erseydi. Þahsen ben býrakýn tribünleri, soyunma odasýný bile düþünemiyorum.
Neyse bir haftada beraberlik ile bitti.
Önümüzde uzun lig maratonu var. Grup lideri ve þampiyon olmak için çok çalýþmak lazým. Tribünler de takýma destek vermek lazým. Maç içinde herkes ayrý bir telden makam ya da müzik aleti çalmayacak.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN