 19 maja 2011 r. 
OBRADY PLENARNE/Sala Senatu/
9.00-9.20Otwarcie konferencji
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ̶ Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Dziekan Wydziału Humanistycznego ̶ Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
9.20-10.20
 Prof. zw. dr hab. Aniela Książek-Szczepanikowa (Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach), Recepcja literatury – wczoraj – dziś – jutro
 Prof. dr hab. Romuald Cudak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Światowość jako
kategoria w badaniach nad recepcją literatury
 Dr Anna Ślósarz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Produkty przemysłu medialnego XXI w. jako interpretanty literatury
10.20-10.40 Dyskusja
10.40-11.00 Przerwa
11.00-12.00
 Prof. dr hab. Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki), Intertekstualizm jako refleksja
teoretyczna i praktyka twórcza w literaturze polskiego baroku
 Dr Stanisław Bortnowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Czy badania recepcji dzieł literackich w skali mikro są mniej diagnostyczne od badań socjologicznych?
 Prof. dr hab. Józef Szocki (Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu),
Literatura popularna dla ludu jako przedmiot badań naukowych
 12.00-12.20 Dyskusja
 12.20-12.40 Przerwa
SEKCJA A /Sala Senatu/
12.40-13.40
 Dr Maciej Kijko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kultura a recepcja. Przypadek twórczości Teodora Parnickiego
 Mgr Aleksandra Jastrzębska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Kim (czym) jest
czytelnik w poetyce odbioru? Odbiorca wirtualny versus odbiorca rzeczywisty
 Andrzej T. Staniszewski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Między horyzontem
a wspólnotą: kulturowe uwarunkowania lektury w tezach Hansa Roberta Jaussa
i Stanleya Fisha
13.40-14.00 Dyskusja
14.10-15.30 Obiad
15.30-16.50

Prof. dr hab. Bogdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski), Zmiany w horyzoncie
oczekiwań odbiorcy literatury popularnej

Dr Leszek Będkowski(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Osobna literatura dla dzieci? Obraz adresata i czytelnika literatury czwartej w świetle refleksji nad
recepcją utworów Joanne K. Rowling

Dr Urszula Wich-Szymczak (Uniwersytet Łódzki), Genologiczne uwarunkowania
perswazyjne i manipulacyjne w rakach staropolskich o tematyce obyczajowej. Problemy odbioru

Łukasz Gomułka (Uniwersytet Opolski), Dzieło literackie w świetle pojęć (nauk) ścisłych – przyczynek do recepcji pojęcia dzieła literackiego
16.50-17.10 Dyskusja
16.50-17.10 Przerwa
17.10-18.30

Mgr Małgorzata Antuszewicz (Uniwersytet Gdański), Recepcja romantyzmu i zdziwienie szczególne
 Maria Helena Tokaj (Uniwersytet Gdański), Czytając Sienkiewicza przeciw Sienkiewiczowi. Perspektywa postkolonialna w szkolnej recepcji i interpretacji „W pustyni i w
puszczy" Henryka Sienkiewicza
 Dr Piotr Rosiński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), Stefan Żeromski i sztuki piękne. Styl odbioru i styl nadania
 Dr Maria Jazownik(Uniwersytet Zielonogórski),Portret Słowackiego na łamach krakowskiego „Życia”. Przyczynek do badań nad stylami lektury wieszcza
18.30-18.50 Dyskusja
19.15 -22.00 Kolacja
SEKCJA B /Aula/
12.40-13.40
 Dr
Monika
Sulejewicz
(Uniwersytet
Łódzki),
Relacje
intertekstualne
w „Janinie”Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego. Problemy recepcji i atrybucji
 Andrzej Probulski(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Quaecumquesibi non sapiunt – respuit. Pierre Daniel Huet (1630-1721) o miłości własnej czytelnika
 Dr Ewa Ogłoza (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Proza H. D. Thoreau w odbiorze
Tadeusza Sławka (o książce T. Sławka: „Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota
świata”)
13.40-14.00 Dyskusja
14.10-15.30 Obiad
15.30-16.50
 Dr Dominika Dworakowska-Marinow(Uniwersytet Łódzki), Wybrane wiersze polskich poetów a zdolności recepcyjne uczniów i studentów
 Dr Monika Kaźmierczak (Uniwersytet Łódzki), Szymborska – poetka średniowieczna.O (nie)bezpiecznym miejscu literatury współczesnej w szkole
 Dr Małgorzata Latoch-Zielińska, Dr Iwona Morawska (Uniwersytet im. Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie), Przygotowanie studentów realizujących praktykę pedagogiczną do pracy z tekstem literackim. W świetle wypowiedzi opiekunów praktyk i konspektów studenckich
 Dr Dorota Amborska-Głowacka (Uniwersytet Zielonogórski), O warunkach skutecznej komunikacji dydaktycznej
16.50-17.10 Dyskusja
16.50-17.10 Przerwa
17.10-18.30
 Dr Katarzyna Kuczyńska-Koschany(Uniwersytet im. AdamaMickiewicza w Poznaniu), Polska seria translatorska „Samogłosek” („Voyelles”) Rimbauda: 1891-2006
 Mgr Anna Jarmuszkiewicz(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Proust w powojennych dziennikach polskich pisarzy – recepcja i interpretacja
 Mgr Maria Roszak Językowy obraz alkoholu utrwalony w tekstach piosenek Stanisława Staszewskiego. (Recepcja językoznawcy)
 Jakub Rawski (Uniwersytet Zielonogórski), „Szczelina” Doris Lessing – kobieca, alternatywna historia o początkach. Recepcja i propozycja odczytania
18.30-18.50 Dyskusja
19.15 -22.00 Kolacja
20 maja 2011 r.
OBRADY PLENARNE /Sala Senatu/
9.00-10.00
 Prof. dr hab. Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski), Poezja i dziecko. O warunkach i mechanizmach szkolnego odbioru poezji dla dzieci
 Prof. dr hab. Bronisława Kulka (Akademia Polonijna w Częstochowie), Badanie
recepcji szkolnej i pozaszkolnej dzieł literackich na przykładzie „Nie-Boskiej Komedii”
i „Irydiona” Zygmunta Krasińskiego (do r. 1918),
 Prof. dr hab. Marian Sinica (Uniwersytet Zielonogórski), Teoretycznometodologiczne problemy badań nad recepcją dzieła literackiego w szkole
10.20-10.40 Dyskusja
10.40-11.00 Przerwa
SEKCJA A /Sala Senatu/
11.00-12.00
 Dr Mgr Renata Bryzek, Mgr Katarzyna Lupińska(Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach), Walory biblioterapeutyczne "Chłopców z Placu Broni"
 Dr Paweł Sporek (Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia w Krakowie), Co,
dlaczego i jak czytać z młodzieżą? Refleksja nad lekturą „Zabić drozda” H. Lee i „Moim drzewkiem pomarańczowym” J. M de Vasconcelosa w szkole gimnazjalnej
 Dr Romuald M. Jabłoński (Uniwersytet Zielonogórski), Czy warto omawiać w szkole
podstawowej „Lwa, czarownicę i starą szafę” C. L. Lewisa?
10.40-12.10 Dyskusja
12.10-12.30 Przerwa
SEKCJA B /Aula/
11.00-12.00
 Prof. dr hab. Katarzyna Węgorowska(Uniwersytet Zielonogórski), Językowokulturowa recepcja „Baśni o Królowej Puszczy Barlineckiej” Romany Kaszczyc w polonistycznej edukacji regionalnej
 Mgr Magdalena Knapek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Starość w literaturze
i jej recepcja w polonistyce szkolnej
 Mgr Joanna Michalik-Pietraszak (Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze),
Wpływ literatury na funkcjonowanie obrazu społeczności żydowskiej w świadomości
uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
10.40-12.10 Dyskusja
12.10-12.30 Przerwa
SEKCJA C /Galeria/
11.00-12.00
 Prof. dr hab. Henryk Gradkowski(Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze), Z praktyki odbioru. Jeden wiersz Czesława Miłosza („Bramy arsenału”)
 Dr Małgorzata Gajak-Toczek (Uniwersytet Łódzki), O czytaniu z uczniem szkoły
średniej ekfraz Czesława Miłosza
 Prof. dr hab. Leszek Jazownik (Uniwersytet Zielonogórski), Uczeń jako „świadek”
zdarzeń fabularnych
10.40-12.10 Dyskusja
12.10-12.30 Przerwa OBRADY PLENARNE /Sala Senatu/
12.30-13.30
 Prof. dr hab. Jerzy Kaniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Językowe i kulturowe uwarunkowania odbioru tekstu w gimnazjum
 Dr Iwona Morawska (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Rola Innego w doświadczeniu lekturowym
 Prof. dr hab. Beata Gromadzka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja w szkolnym dyskursie kulturowym. Na przykładzie podręczników gimnazjalnych do kształcenia literackiego i kulturowego dla zreformowanej szkoły
13.30-14.00 Dyskusja
14.00-15.30 Obiad

Miejsce obrad
Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego(ul. Licealna 9, w pobliżu Wieży Głodowej;
/68/3282605)
Dojazd z dworca PKP autobusem linii „8”, „21”, „6”, „5” „0” w okolice Biblioteki im. Norwida
(2 przystanki), a następnie należy przejść Deptakiem ok. 400 m

Czas wystąpień – 20 minut

Noclegi
Centrum Konferencyjne AMBASADOR w Płotach (ok. 6 km od Zielonej Góry)
tel. /68/327-72-47; fax. /68/327-71-47; [email protected]
66-016 Płoty ul. Lubuska 15B
Dojazd autobusami PKS spod wiaduktu przy PKP

Miejsca posiłków
Śniadania – hotel „Ambasador”
Obiady – Restauracja „Palmiarnia” (ul. Wrocławska 12)
Poczęstunki w przerwach – w budynku Rektoratu UZ (Galeria)

Gościom hotelowym zapewniamy możliwość skorzystania z uczelnianego „busika”
na trasie hotel „Ambasador” – Rektorat UZ (ul. Licealna 9)
19 i 20 V o godz. 8.30
oraz na trasie Restauracja „Palmiarnia” – hotel „Ambasador”
19 V o godz. 22.00
Kontakt:
[email protected]; tel. 665 258 325
Download

Notka trenerska